VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODÁVÁNÍ INFORMACÍ NA MĚÚ BROUMOVĚ


V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím zveřejňujeme výroční zprávu o činnosti Městského úřadu v Broumově v oblasti poskytování informací za rok 2004.

Na Městský úřad v Broumově v roce 2004 nedošla jakákoliv písemná žádost o poskytnutí informace ve smyslu výše citovaného zákona, tudíž nebylo vydáno rozhodnutí o neposkytnutí informace, a tím nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí či nebylo zahájeno případné soudní řízení v této věci. Rok 2004 se tak odlišoval o roku 2003, kdy bylo přijato devět písemných žádostí. Důvodem jejich snížení je pravděpodobně skutečnost, že řada žádostí a dotazů nejrůznějšího charakteru byla podávána neformálně (např. elektronickou poštou, telefonicky, osobním jednáním) přímo jednotlivým referentům. Na tyto požadavky reagovali příslušní pracovníci úřadu v zákonných lhůtách.

Za poskytnuté informace nebyla účtována úhrada nákladů spojených s vyhledáváním informací dle stanoveného sazebníku, neboť vyhledávání informací nevyžadovalo zvýšené úsilí a čas zaměstnance obce.

JUDr. Libuše Růčková
starostka

V Broumově dne 18. 2. 2005
Zpracovala: Eva Malichová, sekretariátCopyright © Město Broumov 2005 Poslední aktualizace stránky: 23.02.2005