VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODÁVÁNÍ INFORMACÍ NA MĚÚ BROUMOVĚ


V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím zveřejňujeme výroční zprávu za rok 2003 o činnosti Městského úřadu v Broumově v oblasti poskytování informací.

Na Městský úřad v Broumově v roce 2003 došlo celkem 9 písemných, případně e-mailových žádostí o informace dle výše citovaného zákona.

Všechny žádosti byly v souladu s tímto zákonem a Pokynem starosty města Broumova č. 1/2000 vyřízeny kladně v zákonném termínu písemnou, případně e-mailovou formou. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o neposkytnutí informace, a tudíž nebylo podáno ani žádné odvolání proti případnému rozhodnutí.

Ve věci poskytování informací neproběhlo žádné soudní řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb.

Předmětem informací byly: organizace parkování ve městě, počty výherních hracích automatů ve městě a poplatky za ně, kontakty na příslušné odbory města, výše poplatků za psy, zajištění výlepové služby ve městě, možnosti pořádání tržních akcí a stánkového prodeje, řešení autobusové dopravy apod..

Za poskytnuté informace nebyla nikomu vyúčtována úhrada nákladů, spojených s vyhledávání informací dle stanoveného sazebníku, neboť vyhledávání informací nevyžadovalo zvýšené úsilí a čas zaměstnance obce.

Ve srovnání s rokem 2002, kdy byla přijata pouze jedna písemná žádost, došlo k navýšení počtu písemných dotazů. Řada ostatních žádostí a dotazů nejrůznějšího charakteru byla podána neformálně (např. telefonicky, osobním jednáním). V souladu se zákonem na tyto dotazy okamžitě reagovali příslušní dotazovaní pracovníci úřadu.


JUDr. Libuše Růčková
starostka

V Broumově dne 5. 2. 2004
Zpracovala: Eva Malichová, sekretariátCopyright © Město Broumov 2004 Poslední aktualizace stránky: 08.02.2004