VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODÁVÁNÍ INFORMACÍ NA MĚÚ BROUMOVĚ


V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím zveřejňujeme výroční zprávu za rok 2002 o činnosti Městského úřadu v Broumově v oblasti poskytování informací.

Na Městský úřad v Broumově v roce 2002 došla pouze jedna písemná žádost o informace dle výše citovaného zákona.

Tato žádost byla v souladu s výše uvedeným zákonem kladně vyřízena, nemuselo být vydáno rozhodnutí o neposkytnutí informace. Odpověď k dotazu byla vyřízena telefonicky.

Ve věci poskytování informací neproběhlo žádné soudní řízení o sankcích za nedodržení zákona č. 106/1999 Sb..

Závěrem lze konstatovat, že oproti roku 2001 došlo ke snížení počtu písemných dotazů. Většina žádostí o informace byla podána ústně, popř. telefonicky nebo e-mailem. V souladu se zákonem byly tyto dotazy vyřízeny okamžitě příslušnými dotazovanými pracovníky úřadu.


JUDr. Libuše Růčková
starostka města Broumova

V Broumově dne 11. 3. 2003
Zpracovala: Eva Malichová, sekretariát


Copyright © Město Broumov 2003 Poslední aktualizace stránky: 14.03.2003