SMĚRNICE A ZÁSADY

Texty jsou uloženy ve formátu *.rtf, *.htm nebo *.pdf.
Pro zobrazení klikněte na číslo dokumentu.
 2012
Název předpisu Zrušuje se Datum schválení Účinnost od
Směrnice RM č. 01 - Symboly města Broumova SRM 2/2005 06.06.2012 01.07.2012
Směrnice RM č. 02 - Pamětní list Rady města Broumova SRM 4/2003 06.06.2012 01.07.2012
Směrnice RM č. 03 - Řízení škol a školských zařízení zřizovaných městem Broumov SRM 3/2007 06.06.2012 01.07.2012
Směrnice RM č. 04 - Jednací řád komisí --- 06.06.2012 01.07.2012
Směrnice RM č. 05 - Petice a stížnosti SRM 1/2004 06.06.2012 01.07.2012
Směrnice RM č. 06 - Pronájem a nájem nebytových prostor a pozemků SRM 5/2004,
vč. dod.
06.06.2012 01.07.2012
Směrnice RM č. 07 - Pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumova SRM 1/2006 06.06.2012 01.07.2012
Směrnice RM č. 15 - Vymáhání pohledávek (nájemné za užívání bytu a služby s tím spojené) SRM 3/2010,
vč. met.p.
06.06.2012 01.07.2012

 2011
Směrnice RM č. 3/2011 o zásadách činnosti a řízení organizační složky Kultura a infocentrum
Směrnice RM č. 2/2011, o zadávání zakázek
Zásady č. 1/2011 prodeje bytových jednotek z majetku města Broumova.
Směrnice RM č. 1/2011, kterou se upravuje postup při dočasném zapůjčení věcí nemovitých a movitých, dále prostoru „Dětského hřiště v Broumově“. Příloha: Ceník pronájmů nemovitého a movitého majetku org. složky Kultura a infocentrum (aktualizace k 01.02.2012).

 2010
Směrnice RM č. 3/2010, kterou se upravuje postup při vymáhání pohledávek města Broumova z titulu dlužného nájemného za užívání bytu a úhrad cen služeb nezahrnutých do nájmu bytu - Zrušena SRM č. 15 s účinností od 01.07.2012
Směrnice RM č. 2/2010, kterou se upravuje postup při dočasné výpůjčce prostor společenského sálu s příslušenstvím v objektu kulturního domu Střelnice v Broumově
Dodatek č. 2, kterým se mění a doplňuje směrnice rady města č. 1/2008, provozní řád zařízení občanské vybavenosti
Směrnice RM č. 1/2010, návštěvní řád ploch veřejné zeleně ve městě

 2009
Směrnice RM č. 1/2009, postup upravující umísťování reklamních a propagačních zařízení.
Dodatek č. 1 ke směrnici rady města č. 2/2007, o zadávání zakázek

 2008
Směrnice RM č. 2/2008, postup upravující nakládání s nálezy
Směrnice RM č. 1/2008, provozní řád zařízení občanské vybavenosti - Dodatek č. 1, Dodatek č. 2

 2007
Směrnice RM č. 3/2007, k řízení škol a školských zařízení zřizovaných městem Broumov - Zrušena SRM č. 03 s účinností od 01.07.2012
Směrnice RM č. 2/2007, o zadávání zakázek (nahrazena Směrnicí RM č. 2/2011)

 2006
Směrnice RM č. 2/2006, o pronájmu velkoprostorového stanu, pódiového systému a skládacích lavic (Smlouva o nájmu movité věci)
Směrnice RM č. 1/2006, podmínky pro pronajímání bytů ve vlastnictví Města Broumova - Zrušena SRM č. 07 s účinností od 01.07.2012

 2005
Dodatek č. 1, kterým se mění Směrnice č. 2/2003 podmínky pro pronajímání bytů ve vlastnictví Města Broumova
Dodatek č. 1, kterým se mění a doplňuje směrnice rady města č. 5/2004 o pronájmu a nájmu nebytových prostor, o pronájmu pozemků, o nájemném z nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví města - Zrušena SRM č. 06 s účinností od 01.07.2012
Směrnice RM č. 1/2005, o zadávání zakázek (nahrazena Směrnicí RM č. 2/2007)
Směrnice RM č. 2/2005 o symbolech Města Broumova a o pravidlech jejich užívání - Zrušena SRM č. 01 s účinností od 01.07.2012

 2004
Postup pro pronajímání bytů v DPS Broumov občanům regionu Broumovska případně jiným občanům, kteří nemají trvalý pobyt v Broumově.
Směrnice RM č. 6/2004 o přijímání občanů do Domova důchodců Broumov
Směrnice RM č. 5/2004 o pronájmu a nájmu nebytových prostor, o pronájmu pozemků, o nájemném z nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví města - Zrušena SRM č. 06 s účinností od 01.07.2012
Zásady č. 1/2004 o prodeji domů z majetku města
Směrnice RM č. 2/2004 o pronájmu věcí movitých - velkoprostorového stanu a skládacích lavic
Směrnice RM č. 1/2004 o přijímání petic a stížností adresovaných městu Broumov - Zrušena SRM č. 05 s účinností od 01.07.2012

 2003
Směrnice RM č. 4/2003 o udílení Pamětního listu rady města Broumova - Zrušena SRM č. 02 s účinností od 01.07.2012
Směrnice RM č. 3/2003 o pronájmu a nájmu nebytových prostor a pronájmu pozemků v majetku města
Směrnice RM č. 2/2003 - podmínky pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Broumov
Zásady č. 1/2003 o přípravě prodeje pozemků z majetku města Broumova


Copyright © Město Broumov 2012 Kontakt na správce