ÚŘEDNÍ DESKANa našem serveru jsou informace nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodů, že buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, pak doporučujeme jejich stažení. Formát PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů, je možné si zdarma stáhnout Acrobat Reader. V případě nečitelnosti některého z dokumentů kontaktujte prosím správce serveru na e-mailu, nebo telefonu 776 230 303.


Jméno organizace Číslo dokumentu Jméno dokumentu Datum vyvěšení
Datum sejmutí
Pozemkový fond ČR 11-513 Nabídka pozemků k pronájmu uveřejněná Pozemkovým fondem ČR, Velká Ves u Broumova - 2/1/0 02.11.2011
neurčito
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj 12-081 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel - Čj.:SVS/1868/2O12-KVSH 13.03.2012
neurčito
Město Broumov 12-361 Zveřejnění záměru prodeje nemovitostí - k.ú.Broumov - ulice Hesseliova, k zástavbě rodinnými domky p.p.č. 489/8, p.p.č. 1489/30, p.p.č. 489/9, p.p.č. 489/10, p.p.č. 489/31, p.p.č. 489/11, k.ú. Velká Ves u Broumova, pozemek pro výstavbu RD, p.p.č. 56/2 - čj: 13/2012/SMM/Mik 03.09.2012
neurčito
Městský úřad Broumov, stavební odbor 12-382 Vyjádření k podanému odvolání proti rozhodnutí, které vydal Městský úřad Broumov, stavební odbor jako správní orgán dne 6.8.2012 pod spis.zn. MUBR 15371/2012 ST/OM (č.j. PDMUBR 20981/2012) - č.j.: PDMUBR 23445/2012 11.09.2012
27.09.2012
Městský úřad Broumov, stavební odbor 12-383 Oznámení u zahájení řízení o prodloužení platnosti - Umístění stavby 6-ti rodinných domků včetně komunikací (VO a kanalizace) a napojení inženýrských sítí pro jednotlivé domy (rozvody nn, vodovodní, kanalizační, plynové a telekomunikační přípojky) a 16 zahrádek Velká Ves u Broumova na pozemku parc. č. 902/1, 902/6 v katastrálním území Velká Ves u Broumova. - č.j.: PDMUBR 25578/2012 11.09.2012
27.09.2012
Městský úřad Broumov, stavební odbor 12-384 Rozhodnutí - Územní rozhodnutí č. 836 - rozhodnutí o umístění stavby - ČOV a venkovní kanalizace objektu č.p. 107 Rožmitál na pozemku st. p. 67, parc. č. 119/1, 1659 v katastrálním území Rožmitál - č.j.: PDMUBR 25402/2012 11.09.2012
27.09.2012
Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí 12-385 Oznámení o zahájení stavebního řízení o vydání stavebního povolení k provedení stavby vodního díla „OPRAVA HRÁZE RYBNÍKA ŠLÉGL, p.č. 1149, k.ú. Křinice" na pozemkových parcelách číslo 1091/1 (1102/1 dle PK), 1091/2, 1091/4 (1102/1 dle PK), 1101, 1149, 1151, 1220, 2706/1, vše dle katastru nemovitostí (dále i „KN"), vše v katastrálním území (dále i „k.ú.") Křinice, v obci Křinice - č.j.: 20221/2012/OŽP-Sd-52 11.09.2012
27.09.2012
Okresní soud v Náchodě 12-386 Oznámení pro vyvěšení na úřední desce soudu podle § 50 odst. 2 o.s.ř. - adresát: Jaroslav Koutný, adresa, na níž má být písemnost doručena: Soukenická 14, 550 01, Broumov - č.j.: 25756/2012 11.09.2012
27.09.2012
Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí 12-387 Oznámení o zahájení stavebního řízení stavby vodního díla „CHKO BROUMOVSKO - Revitalizace rybníků, ŠLÉGL, p.č. 1149, k.ú. Křinice" - Č.J.: 20222/2012/OŽP-Sd-2 13.09.2012
02.10.2012
Městský úřad Broumov, stavební odbor 12-388 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu: Novostavba bazénu k objektu č.p. 324, Broumov na pozemku parc. č. 946/1, 946/2 v katastrálním území Broumov - Č.J.: PDMUBR 25992/2012 13.09.2012
02.10.2012
Městský úřad Broumov, stavební odbor 12-389 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu: Vybrané inženýrské objekty - zesílení stávajícího potrubního mostu, nový podzemní kolektor, nové napojení kabelem VN a propojení kompresoroven potrubím stlačeného vzduchu na pozemku st. p. 530/1, 576, pare. č. 668/1, 831/1 v katastrálním území Broumov - Č.J.: PDMUBR 25966/2012 13.09.2012
02.10.2012
Městský úřad Broumov, stavební odbor 12-390 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu: Přístavba garáže k RD č.p. 51 Broumov na pozemku st. p. 1440, parc. č. 1014/2, 1014/3 v katastrálním území Broumov - Č.J.: PDMUBR 25924/2012 13.09.2012
02.10.2012
Městský úřad Broumov, stavební odbor 12-391 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu: Novostavba zahradního domku k RD č.p. 335 Broumov na pozemku parc. č. 489/29 v katastrálním území Broumov - Č.J.: PDMUBR 25823/2012 13.09.2012
02.10.2012
Mgr. Marcela Petrošová, soudní exekutor Exekutorského úřadu Břeclav 12-353 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba (dražební vyhláška) - Č.j.: 160 EX 145/11-103 17.09.2012
03.10.2012
Městský úřad Broumov, finanční odbor 12-394 Oznámení o místě uložení písemnosti dle § 49 zákon č. 280/2009Sb., daňový řád - Daňková Petra, Praha - Zn: FIN/Kn/66/2012 17.09.2012
03.10.2012
Královéhradecký kraj 12-396 Záměr č. 55/2012 pronajmout nemovitost v k.ú. a obci Broumov 17.09.2012
18.10.2012
Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí 12-397 Zveřejnění informace - závěr zjišťovacího řízení k záměru "Rekultivace a recyklace skládky stavebního materiálu skládky - Hejtmankovice" - č.j.: 22742/2012/OŽP-S 17.09.2012
03.10.2012
Okresní soud v Náchodě 12-371 Dražba - Spisová značka : 21E 642/2011 18.09.2012
04.10.2012
Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí 12-399 Oznámení o zahájení stavebního řízení o vydání stavebního povolení k provedení stavby vodního díla „CHKO BROUMOVSKO - Revitalizace rybníků, Cihelný rybník, p.č. 2906, k.ú. Křinice" - č.j.: 21111/2012/OŽP-Sd-83 18.09.2012
04.10.2012
Městský úřad Broumov, stavební odbor 12-400 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu: Zemní kabelové vedení NN 1 kV (délka 112 m) a nová skříň pro budoucí rodinný dům na p.p.č. 707/1 kat.území Rožmitál - č.j.: PDMUBR 25385/2012 19.09.2012
05.10.2012
Celní úřad Hradec Králové 12-401 Oznámení o uložení písemnosti - Miroslav Štípek, Broumov - č.j.: DV/066100120000083/1 19.09.2012
05.10.2012
Městský úřad Broumov, správní odbor 12-404 Oznámení o uložení písemností - Leoš Drtil, Broumov - č.j.: RP/41/2012 20.09.2012
08.10.2012
Městský úřad Broumov, správní odbor 12-405 Oznámení o uložení písemností - Pavel Drtil, Broumov - č.j.: RP/40/2012 20.09.2012
08.10.2012
Městský úřad Broumov, finanční odbor 12-406 Oznámení o místě uložení písemnosti - Miroslav Elík, Martínkovice - č.j.: FIN/Kn/67/2012 20.09.2012
08.10.2012
Městský úřad Broumov, stavební odbor 12-407 Územní rozhodnutí č. 837, k.ú. Křinice 20.09.2012
08.10.2012
Ministerstvo zdravotnictví ČR 12-408 Varování Ministerstva zdravotnictví ČR 20.09.2012
08.10.2012
Okresní soud v Náchodě 12-380 Dražba - Spisová značka : 18E 190/2012 21.09.2012
09.10.2012
Okresní soud v Náchodě 12-381 Dražba - Spisová značka : 18E 170/2012 21.09.2012
09.10.2012
JUDr. Vít Novozámský, Exekutorský úřad Brno - město 12-352 Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba - Č.j. 056 EX 7733/09-134 24.09.2012
10.10.2012
Městský úřad Broumov, stavební odbor 12-409 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání v k.ú. Broumov a k.ú. Křinice 24.09.2012
10.10.2012
Městský úřad Broumov, stavební odbor 12-410 Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání v k.ú. Křinice 24.09.2012
10.10.2012
ČEZ Distribuční služby, s.r.o. 12-412 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 25.09.2012
11.10.2012
Město Broumov 12-413 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o omezení provozu výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení 25.09.2012
11.10.2012
Městský úřad Broumov, stavební odbor 12-414 Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení v k.ú. Velká Ves u Broumova 26.09.2012
12.10.2012
Město Broumov 12-418 Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 26.09.2012
12.10.2012
Soudní exekutorka JUDr. Ingrid Švecová, Exekutorský úřad Praha 3 12-342 Dražební vyhláška - č.j.: 091 EX 05221/09-077 27.09.2012
15.10.2012
Město Broumov 12-419 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR 27.09.2012
15.10.2012
Město Broumov 12-420 Změna č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU BROUMOVA 27.09.2012
15.10.2012

Na našem serveru jsou informace nabízeny v podobě dokumentů formátu PDF, a to zejména z důvodů, že buď obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, pak doporučujeme jejich stažení. Formát PDF je také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů, je možné si zdarma stáhnout Acrobat Reader. V případě nečitelnosti některého z dokumentů kontaktujte prosím správce serveru na e-mailu, nebo telefonu 776 230 303.Copyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce