JEDNACÍ ŘÁDY ZM, RM A KOMISÍ RM

Jednací řád Zastupitelstva města Broumova
Otevření nebo stažení souboru.

Jednací řád Zastupitelstva města Broumova upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení a záležitosti spojené s činností zastupitelstva. V rámci tohoto jednacího řádu může zastupitelstvo upravit usnesením podrobnější pravidla svého jednání. Tento jednací řád zastupitelstva byl schválen Zastupitelstvem města Broumova na zasedání dne 20. 4. 2011, usnesením č. 6. Tento jednací řád zastupitelstva ruší všechny dosavadní změny, dodatky a úplná znění jednacího řádu zastupitelstva. Tento jednací řád zastupitelstva nabude účinnosti dnem 1. 5. 2011

 
Jednací řád výborů Zastupitelstva města Broumova
Otevření nebo stažení souboru.

Jednací řád výborů zastupitelstva upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení se a hlasování výborů a způsob práce s přijatými usneseními. Změny, doplňky či vydání nového jednacího řádu podléhá schválení zastupitelstva. Tento jednací řád byl projednán a schválen Zastupitelstvem města Broumova dne 20.06.2012, usnesením č. 15. Tento jednací řád ruší jednací řád ze dne 20.04.2011. Tento jednací řád nabude účinnosti dnem 01.07.2012.

 
Jednací řád Rady města Broumova
Otevření nebo stažení souboru.

Jednací řád rady města upravuje přípravu, svolání, průběh schůze, usnášení a kontrolu plnění jejího usnesení a záležitosti spojené s činností rady. Tento jednací řád schválila Rada města Broumova dne 13. 4. 2011. Tento jednací řád ruší Jednací řád Rady města Broumova ze dne 24.11.2010. Tento jednací řád nabude účinnosti dnem 1. 5. 2011.

 
Jednací řád komisí Rady města Broumova
Otevření nebo stažení souboru.

Předmětem dokumentu je organizace činnosti komisí, jejich způsob jednání a administrace, dále uvedení údajů o jejich účelu a zřízení, a to ve vztahu ke komisím RM, komisím jako zvláštním orgánům obce a zvláštním komisím. Schválil: Rada města, dne: 06.06.2012, Účinnost od: 01.07.2012

 
Jednací řád osadního výboru v Rožmitálu
Otevření nebo stažení souboru.

Tento jednací řád upravuje činnost osadního výboru v Rožmitálu. Tento Jednací řád osadního výboru v Rožmitálu schválilo Zastupitelstvo města Broumova dne 24. ledna 2007.

 


Copyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce