• Městský úřad Broumov, odbor sociálních věcí a zdravotnictví - Sídlo: MěÚ Broumov, budova III, ulice K Ráji 220. Výkon státní správy v rámci samostatné, přenesené i rozšířené působnosti dle příslušné legislativy v oblasti péče o rodinu a děti, péče o osoby sociálně znevýhodněné z důvodu věku, zdravotního postižení a sociálního vyloučení, v oblasti sociálně právní ochrany dětí, kurátorství pro mládež a dospělé občany, primární prevence kriminality a sociálně-patologických jevů, zajišťování specifických úkonů na úseku zdravotnictví.

 • Informace pro osoby zdravotně postižené o provozu Úřadu práce ČR - pobočka Broumov - Od 1.1.2012 dochází k zásadním změnám v poskytování sociálních dávek a mimořádných výhod pro osoby zdravotně postižené. K 31.12.2011 končí platnost vyhlášky č. 182/1991 Sb., a s ní k tomuto datu končí i veškeré sociální dávky pro osoby zdravotně postižené, které tato vyhláška upravovala. Současně od 1.1.2012 vchází v platnost nový Zákon 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. První a zásadní změnou je, že žádosti o tyto dávky v rámci spádové působnosti Broumovska již nebude vyřizovat Městský úřad Broumov, ale místně příslušný Úřad práce ČR - pobočka Broumov, adresa Na Příkopech 33, Broumov - Poříčí.

 • Centrum sociálních služeb Naděje Broumov - Domov pro seniory (Jiráskova 193, 550 01 Broumov) a Pečovatelské služby (Dělnické domy 78, 550 01 Broumov) jsou součástí příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Naděje Broumov. Zřizovatelem Centra je Město Broumov.

 • Katalog sociálních služeb Broumovska - Katalog vznikl v rámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji. Projekt realizuje Královéhradecký kraj, www.kr-kralovehradecky.cz, www.socialniprojekty.cz. Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V roce 2010 vydalo město Broumov v rámci procesu plánování sociálních služeb. Platnost informací k 31. 3. 2010.

 • Manuál OSVZ, kde jsou uvedeny informace k agendám, vykonávaným na odboru SVZ včetně kontaktů na pracovníky, vykonávající příslušné agendy. V manuálu jsou v závěru příslušných kapitol uvedeny i odkazy na příslušné webové stránky Portálu MPSV, které se zabývají danou sociální tématikou obšírněji a kde je možno získat celostátně schválené tiskopisy.

 • Integrovaný portál MPSV - Webové stránky, kde je možno snadno a přehledně získat informace k sociální problematice a jednotlivým sociálním dávkám včetně tiskopisů příslušných žádostí a dalších dokumentů.

 • Komunitní plánování sociálních služeb - Posláním komunitního plánování je zajišťování dostupnosti sociálních služeb pro občany v určitém spádovém území. Aktuálně se Město Broumov se účastní projektu Královéhradeckého kraje „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II" , který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

 • Projekt "Rozvoj sociálních služeb pro město Broumov" - Město Broumov získalo finanční prostředky z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a v současné době realizuje projet „Rozvoj sociálních služeb pro město Broumov“ – dále jen projekt, reg.č.CZ.1.04/3.2.00/55.00007. Návrh projektu a zpracování žádosti o poskytnutí finančních prostředků včetně veškerých příloh byly zpracovány za významné pomoci Agentury pro sociální začleňování v romských lokalitách Úřadu vlády ČR, která v Broumově působí od roku 2008. Podnět ke zpracování projektu vznikl na základě předem prováděného průzkumu a následného vyhodnocení aktuálních potřeb obyvatel v lokalitách Broumova.

 • Projekt „Rozvoj sociálních služeb pro Město Broumov – vybavení prostor pro sociální služby“ - Projekt „Rozvoj sociálních služeb pro Město Broumov – vybavení prostor pro sociální služby“. Uvedený projekt Města Broumov, reg.č. CZ.1.06/3.1.00/03.07288, je investiční projekt, který úzce navazuje na tzv. „měkký“ projekt města s názvem Rozvoj sociálních služeb pro Město Broumov. Finanční prostředky na jeho realizaci byly získány z Integrovaného operačního programu v rámci výzvy 6.3.1b na podporu sociálních služeb v oblasti integrace (sociálního začleňování).

 • Centrum pro rodinu - Městu Broumov se podařilo v loňském roce získat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR na realizaci projektu "Rozvoj sociálních služeb pro město Broumov" (reg.č. CZ.1.04/3.2.00/55.00007).

 • Odborné poradenství v Broumově - Před časem bylo v Broumovských novinách publikováno několik článků, ze kterých se čtenáři mohli dozvědět o poskytování nových sociálních služeb v Broumově. V rámci individuálního projektu Města Broumova „Rozvoj sociálních služeb pro město Broumov“, registrační číslo CZ.1.04/3.2.00/55.00007, plně financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR, vzniklo v bývalých prostorách ZŠ Broumov - Velká Ves, Lidická 174, v rámci realizace klíčových aktivit projektu nové středisko sociálních služeb pod názvem Centrum pro rodinu Broumov. Obecné informace o poskytovaných sociálních i návazných službách v rámci Centra, zaměřených především na pomoc rodinám s dětmi, i o cílových skupinách obyvatel, na které jsou primárně zaměřeny, byly zveřejněny v březnovém vydání Broumovských novin z letošního roku.

 • Informační leták - Centrum pro rodinu, Lidická 174, Broumov – Velká Ves.

 • Fotografie z projektu:

 • Videa z projektu:
  • Den otevřených dveří Centra pro rodinu - 06.03.2012 - [ 01 ], [ 02 ], [ 03 ], [ 04 ].

 • Chtěli byste se stát DOBROVOLNÍKEM? - „Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch druhých lidí.“ Občanské poradenské středisko, o.p.s. Hradec Králové, Dobrovolnická informační kancelář zprostředkovává dobrovolnictví v okresech Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Trutnov a Jičín jak pro zájemce z řad občanů, tak pro neziskové organizace.

 • Průzkum potřeb pečujících osob - Královéhradecký kraj v rámci vlastního projektu „Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb II“ bude prostřednictvím společnosti PROCES provádět Průzkum potřeb pečujících osob v Královéhradeckém kraji. Jedná se o průzkum a vyhodnocení potřeb osob pečujících o seniory a osoby se zdravotním postižením bez rozdílu věku. Součástí průzkumu je nábor informantů - tj. pečujících osob, které mají zájem podělit se o své pozitivní i negativní zkušenosti s péčí o osobu blízkou, do jaké míry jim tato péče ovlivnila život, jaké potřeby mají, co jim chybí, jaká úskalí musejí překonávat, co by jim tuto péči usnadnilo či zlepšilo apod.

 • Občanská poradna Náchod rozšiřuje svou působnost - Občanské poradenské středisko, o.p.s., které provozuje Občanskou poradnu v Náchodě od roku 2004, rozšiřuje nově její působnost o pomoc obětem trestných činů v rámci projektu Komplexního poradenství obětem trestných činů – a to ve spolupráci s Probační a mediační službou ČR, střediskem Náchod. Rozšíření o tuto službu přichází zejména z důvodu zvýšené kriminality, která nejvíce dopadá právě na její oběti.

Kontaktní osoby pro oblast sociálních služeb:

Ing. Milada Kubalíková
telefon: 491 523 596
e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz

Ing. Miloš Andrš
telefon: 491 504 332
e-mail: andrs@broumov-mesto.czCopyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce