ODBORY MĚÚ BROUMOV

ÚTVAR TAJEMNÍKA MĚSTAbudova I, Třída Masarykova 239

Zajišťuje výkon státní správy v rámci územně správního celku města Broumova jako města s rozšířenou pravomocí (město III. typu)

Tajemnice města: Ing. Eva Blažková, tel.: 491 504 225, e-mail: blazkova@broumov-mesto.cz

Podsložka: Úřad územního plánováníbudova I, Třída Masarykova 239

Vykonává státní správu v přenesené působnosti ve věcech územního plánování podle § 6 zákona č. 183/2006 Sb. především :

  • Pořizuje územní plány, regulační plány , vymezení zastavěného území a územní studie na žádost obce ve svém správním obvodu.
  • Pořizuje územně plánovací podklady, územně analytické podklady (ÚAP) pro celé správní území, které obsahují m.j. tzv. limity využití území, záměry na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci
Vedoucí: Ing. Daniel Kubalík, tel.: 491 504 226, e-mail: kubalik@broumov-mesto.cz

Další informace odboru:Copyright © Město Broumov 2007, Kontakt na správce