ODBORY MĚÚ BROUMOV

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍbudova III, ulice K Ráji 220

Výkon státní správy v rámci samostatné, přenesené i rozšířené působnosti dle příslušné legislativy v oblasti péče o rodinu a děti, péče o osoby sociálně znevýhodněné z důvodu věku, zdravotního postižení a sociálního vyloučení, v oblasti sociálně právní ochrany dětí, kurátorství pro mládež a dospělé občany, primární prevence kriminality a sociálně-patologických jevů, zajišťování specifických úkonů na úseku zdravotnictví.

Vedoucí odboru: Ing. Miloš Andrš, tel.: 491 504 332, e-mail: andrs@broumov-mesto.cz


Struktura odboru:
Legislativa k sociální problematice řešené odborem SVZ:

 • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
 • Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
 • Zákon č. 109/2006 Sb. změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
 • Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
 • Vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb. o provedení zákona o sociálních službách
 • Zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu
 • Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi
 • Vyhláška MPSV č. 504/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • Vyhláška 388/2011 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
 • Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí
 • Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní a ochranné výchovy
 • Zákon č. 99/1963 Sb. Občanský soudní řád.
 • Zákon č. 101/ 2000 Sb. o ochraně osobních údajů.
 • Zákon č. 218/2003 Sb. o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže
 • Zákon č. 200/ 1990 Sb. o přestupcích
 • Zákon č. 94/1963 Sb. o rodině
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č.343/2007 Sb. kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání
 • Zákon č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
 • Zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů


Důležité informace:

- Důležité informace nejen pro osoby zdravotně postižené

- Manuál OSVZ, kde jsou uvedeny informace k agendám, vykonávaným na odboru SVZ včetně kontaktů na pracovníky, vykonávající příslušné agendy. V manuálu jsou v závěru příslušných kapitol uvedeny i odkazy na příslušné webové stránky Portálu MPSV, které se zabývají danou sociální tématikou obšírněji a kde je možno získat celostátně schválené tiskopisy.Copyright © Město Broumov 2012 Kontakt na správce