ODBORY MĚÚ BROUMOV

ODBOR DOPRAVYbudova III, ulice K Ráji 220


Organizační schéma


Vedoucí odboru
Projednávání přestupků na úseku dopravy
Správní agendy na úseku dopravy

               

Technici
Zkušební komisaři

Schvalování technické
způsobilosti vozidel
Zkoušky odborné způsobilosti

 
Evidence řidičů
Bodový systém

Vedení registru řidičů
Řidičské a profesní průkazy
Zápočty a odečty bodů

 
Evidence vozidel
Vedení registru vozidel
Zápisy změn údajů
Vydávání dokladů k silničním
vozidlům • Úsek projednávání přestupků na úseku dopravy, správní agendy odboru dopravy
  • projednávání přestupků:
   1. proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (§ 22 zákona č. 200/1990 Sb.)
   2. na úseku dopravy (§ 23 zákona č. 200/1990 Sb.)
   3. na useku pojištění odpovědnosti dle zákona 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti
  • projednávání přestupků proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy
  • řeší jiné správní delikty v souvislosti s dopravou (§ 125 zákona č. 361/2000 Sb.)
  • rozhoduje o podmínění, omezení a pozastavení řidičských oprávnění, nařizuje přezkoumání zdravotní způsobilosti, rozhoduje o odnětí a vrácení řidičského oprávnění
  • projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu řidičem dosažených bodů v bodovém hodnocení
  • dle zákona č. 168/1999 Sb. informuje pojišťovny o výsledcích přestupkových řízení
  • výkon státní správy a státního odborného dozoru nad stanicemi měření emisí a ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
  • zajišťování spolupráce s BESIP - prevence

 • Úsek schvalování technické způsobilosti vozidel a zkušebních komisařů
  • schvalování technické způsobilosti jednotlivých vozidel k provozu na pozemních komunikacích, jejich staveb a přestaveb
  • vyplňování a vydávání dokladů k jednotlivým vozidlům a přestavbám, zejména technických průkazů
  • provádění činnosti zkušebních komisařů, tj. zařazování žadatelů o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, přezkušování odborné způsobilosti absolventů autoškol a řidičů
  • rozhoduje o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí
  • rozhoduje o vydání oprávnění a osvědčení k provozování stanice měření emisí
  • vede evidenci vozidel taxislužby, stanovuje evidenční číslo vozidlům taxislužby, zajišťuje zkoušky odborné způsobilosti pro koncese formy dopravy taxislužba včetně vydání osvědčení o vykonané zkoušce, vydává průkazy řidičů vozidel taxislužby a vydává stanoviska pro vydání koncese pro formu dopravy taxislužba

 • Úsek evidence řidičů, bodový systém
  • vede registr řidičů, zaznamenává podmínění, omezení, pozastavení, odnětí a vrácení řidičských oprávnění, zaznamenává zadržení řidičských průkazů
  • vydává a vyměňuje řidičské průkazy, mezinárodní řidičské průkazy, průkazy profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ) a digitální karty v systému digitální tachograf
  • vydává duplikáty řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů
  • vydává oprávněným data z registru řidičů
  • vyměňuje řidičské průkazy vydané cizím státem a řidičské průkazy Evropských společenství
  • zaznamenává počty dosažených bodů řidiči v bodovém hodnocení
  • zaznamenává odečty bodů na základě školení bezpečné jízdy

 • Úsek evidence vozidel
  • vede registr vozidel, rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru, přiděluje silničním vozidlům registrační značku
  • vydává osvědčení o registraci a technický průkaz silničního vozidla nebo technické osvědčení silničního vozidla
  • provádí změny v registru vozidel, provádí trvalé a dočasné vyřazení vozidla, provádí ukončení režimu dočasného vyřazení, provádí zápis a výmaz zápisu zástavního práva k vozidlu
  • vydává oprávněným data z evidence vozidel

  Přehled hlavních právních předpisů (ve znění pozdějších předpisů):

 • Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a příslušné vyhlášky
 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
 • Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými alkoholem a jinými návykovými látkami
Vedoucí odboru: Bc. Martin Doležal, tel.: 491 504 314, e-mail: dolezal@broumov-mesto.cz


Copyright © Město Broumov 2007, Kontakt na správce