TISKOPISY ŽÁDOSTÍ

Pro práci s formulářem budete potřebovat bezplatný prohlížeč dokumentů PDF Adobe Acrobat Reader. Pokud jej nemáte nainstalován, můžete si jej stáhnout zde.

Pro práci s formulářem budete potřebovat bezplatný program 602XML Filler. Pokud jej nemáte nainstalován, můžete si jej stáhnout zde.Odbor stavební, úřad uzemního plánování
Územní rozhodování - vyhláška č. 503/2006 Sb. (Zdroj: www.mmr.cz)
Žádost o územně plánovací informaci
Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb
Žádost o vydání rozhodnutí
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu
Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území
Stavební řád - vyhlášky č. 526/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb. (Zdroj: www.mmr.cz)
Ohlášení stavby
Žádost o stavební povolení
Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem
Oznámení o užívání stavby
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Oznámení změny v užívání stavby
Ohlášení odstranění
Rozsah a obsah projektové dokumentace
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby
Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby
Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací
Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě
Územní plánování - vyhláška č. 500/2006 Sb. (Zdroj: www.mmr.cz)
Podnět k pořízení regulačního plánu
Žádost o vydání regulačního plánu
Žádost o změnu ÚPD obce nebo města (Upozornění: Žádost je nutné adresovat na OBEC nebo MĚSTO, NE na ÚŘADY. Správně tedy např. Obec Otovice, Město Broumov)
Ostatní tiskopisy a vzory
Smlouva o právu k provedení stavby, kterou ve smyslu ust. § 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a ve smyslu ust. § 96 odst. 3 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) v platném znění, uzavírají stavebníci s Městem Broumov jako "vlastníkem nemovitosti, pozemku".

Odbor stavební, státní památková péče
Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky nebo objektu, který je na území městské památkové zóny nebo památkové rezervace
Žádost o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky z Programu regenerace městské památkové zóny Broumov na rok 20..

Odbor stavební, silniční správní úřad
Žádost o povolení sjezdu ( nájezdu ) ze silnice /místní komunikace/, dle § 10 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Žádost o vydání stanovení dopravního značení podle §77 odst. 1, písm. a/, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice /místní komunikace, chodníku/ podle §25 odst.6, písm. c), č.5. zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných zařízení
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice /místní komunikace, chodníku/- provádění stavebních prací (dočasně)
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice /místní komunikace, chodníku/- trvalé umístění inženýrských sítí

Odbor životního prostředí
Kácení dřevin mimo les

Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les


Lesní hospodářství

Písemné vyrozumění o úmyslné těžbě

Žádost o dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa

Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa

Žádost o trvalé odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa

Žádost o závazné stanovisko o souhlasu se stavbou do 50 m od okraje lesa

Žádost o rozhodnutí v pochybnostech


Myslivost

Žádost o lovecký lístek


Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci

Žádost o vyjádření OŽP


Odpadové hospodářství

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady


Ochrana ovzduší

Tiskopis pro oznámení o provozu - malé zdroje - spalovací

Tiskopis pro oznámení o provozu - malé zdroje - těkavé látky

Tiskopis pro oznámení o provozu - malé zdroje - tabulka pro těkavé látky

Tiskopis pro oznámení o provozu - střední a malé zdroje - oznamovací list těk. látky

Tiskopis pro oznámení o provozu - střední zdroje společný formulář oznámení + evidence


Rybářství

Žádost o vydání rybářského lístku


Vodní hospodářství

Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona]

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]

Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu [§ 14 odst. 1 vodního zákona]

Žádost o stavební povolení k vodním dílům [§ 15 vodního zákona]

Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) [§ 15 vodního zákona]

Žádost o povolení k užívání vodních děl [§ 15 vodního zákona a § 76 a násl. zákona č. 50/1976 sb.]

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky1) do kanalizace nebo o jeho změnu [§ 16 odst. 1 vodního zákona]

Žádost o udělení souhlasu [§ 17 vodního zákona]

Žádost o vyjádření [§ 18 vodního zákona]

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla [§ 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona]

Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami [§ 9 odst. 4 vodního zákona]

Oznámení o užívání stavby vodního díla [§ 15 vodního zákona a § 120 stavebního zákona]

Ohlášení [§ 15 odst. 2 vodního zákona a § 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona]

Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a § 15 vodního zákona]

Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění [§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona]


Zemědělský půdní fond

Informace o převodu zeměd. půdy na lesní půdu

Žádost o závazné stanovisko - souhlas s trasou liniové stavby

Žádost o vynětí zemědělské půdy ze ZPF


Odbor obecní živnostenský úřad

Živnostenské podnikání

Jednotný registrační formulář - právnická osoba

Jednotný registrační formulář - fyzická osoba

Změnový list

Seznam oborů činností náležející do živnosti volné

Prohlášení odpovědného zástupce

Příloha pro FÚ a OSSZ

Zvláštní příloha pro FÚ

Příloha - organizační složka

Příloha - provozovny

Příloha - odpovědný zástupce

Příloha - předmět podnikání

Příloha - statutární orgán

Pokyny k vyplnění JRF - právnická osoba

Pokyny k vyplnění JRF - fyzická osoba

Pokyny k vyplnění - změnový list

Pokyny k vyplnění - příloha pro FÚ a OSSZ

Pokyny k vyplnění - zvláštní příloha pro FÚ

Žádost o výpis ze živnostenského rejstříku


Zemědělské podnikání

Oznámení změn a doplnění - zemědělský podnikatel

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - FO

Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele - POOdbor dopravy

Evidence řidičů

Žádost o vydání paměťové karty řidiče tisk oboustranně

Žádost o mezinarodni ŘP

Žádost o řidičské oprávnění - tisk oboustranně

Posudek zdravotní způsobilost

Posudek zdravotní způsobilost řidič profesionál


Evidence vozidel

Žádost vyřazení vozidla z registru vozidel - tisk oboustranně

Žádost zápis změn v registru sil. vozidel - tisk oboustranně

Přihláška k registraci pouze pro tisk na A3

Žádost o zapsání – vymazání zástavního práva k vozidlu registrovaném v registru silničních vozidel tisk oboustranně


Záznam o nehodě

Záznam o nehodě


Copyright © Město Broumov 2010, Kontakt na správce