MĚSTO BROUMOV

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE MĚSTA

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov, IČ: 48623865Jiráskova 193

Zajišťuje pomoc zejména seniorům a jejich blízkým při řešení jejich složitých sociálních situací formou Pečovatelské služby ( terénní pečovatelská služba, dům s pečovatelskou službou ) a Domova důchodců.

[
odkaz na OR ] - [ webové stránky ]

Ředitel organizace: Ing. Milada Kubalíková, tel. 491 523 596, domovd.broumov@tiscali.cz

Mateřská škola Broumov, IČ: 75013002Příčná 226-227

Mateřská škola předškolní výchovou zabezpečuje uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti probíhá ve spolupráci rodiny a předškolního zařízení. Mateřská škola navazuje na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let. Mateřská škola rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti. Působí rovněž na děti zdravotně, výchovně a sociálně ohrožené a na děti talentované.

[
odkaz na OR ]

Ředitel organizace: Taťána Loudová, tel. 491 52 37 25, ms6broumov@tiscali.cz

Základní škola, IČ: 48623008 Hradební 244

Předmět činnosti podnikání: Základní škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků umožňuje též náboženskou výchovu. Účel a předmět činnosti základní školy je vymezen § 5 zákona č. 29/1984 Sb. o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Účel a předmět činnosti školní družiny je vymezen § 20 zákona č. 76/1978 Sb. o školských zařízeních. Doplňková činnost: - nákup a prodej (mléčné výrobky, limonády, učebnice, školní pomůcky, služby související s činností školy) - plavecký výcvik - letní tábor - zimní víkendový lyžařský kurz - pořádání zájmových kurzů - vedení zájmových kroužků - školní výlety a exkurze - akce sportovního a kulturního zaměření - pronájem místností a tělocvičny ( na dobu delší než jeden rok se souhlasem zřizovatele) - zajištění stravování pro žáky a zaměstnance školy

[
odkaz na OR ]

Ředitel organizace: Vladimír Vondrouš, tel.: 491 52 36 34, hradebka@zshrbroumov.cz

Masarykova základní škola, IČ: 00857742Komenského 312

Předmět činnosti podnikání: - poskytuje základní vzdělání - zajišťuje činnost školní družiny - zajišťuje provoz školní jídelny. Doplňková činnost: Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. Mimoškolní výchova a vzdělávání Ostatní skutečnosti: Dle rozhodnutí zřizovatele převzala ke dni 1.1.2006 příspěvková organizace Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod se sídlem Broumov, Komenského 312, PSČ 550 01, identifikační číslo 008 57 742 jakožto přejímající organizace všechna práva a závazky zanikajících příspěvkových organizací Základní škola, Broumov, Cihlářská 156, okres Náchod se sídlem Broumov, Cihlářská 156, PSČ 550 01, identifikační číslo 710 02 871 zapsané v oddílu Pr vložce číslo 663 a Základní škola, Broumov, Lidická 174, okres Náchod se sídlem Broumov, Lidická 174, PSČ 550 01, identifikační číslo 709 92 452 zapsané v oddílu Pr, vložce číslo 375 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové.

[
odkaz na OR ]

Ředitel organizace: Mgr. Vlasta Šrottová, tel.: 491 52 37 00, masarykovazs.broumov@worldonline.cz

Základní umělecká škola, IČ: 66289351V Kopečku 89[
odkaz na RES ]

Ředitel organizace: Štěpán Přibyl, mobil: 739 058 710, email: pribyl.stepan@gmail.com

Dům dětí a mládeže Ulita Broumov, IČ: 00857785Komenského 245[
odkaz na RES ]

Ředitel organizace: Miroslav Frömmel, tel.: 491 52 13 81, ulita@worldmail.cz


Technické služby města Broumova, IČ: 71237321Smetanova 178

Předmět činnosti podnikání: Správa a údržba místních komunikací, včetně zimní údržby, Správa a údržba veřejných prostranství v majetku zřizovatele, Správa a údržba veřejné zeleně v majetku zřizovatele, Technická správa hřbitova, Správa veřejného a slavnostního osvětlení, Správa sportovní haly, Provoz zahradnictví pro potřeby zřizovatele, Provozování veřejných WC a úschovny kol, Provoz a údržba parkovacího systému, Údržba a instalace dopravního značení ve městě, Opravárenská činnost pro vlastní potřebu, Komunální služby, Plánování a organizace zaměstnání v rámci veřejných prací a obecně prospěšných prací ve spolupráci se zřizovatelem, Skladování materiálu dle pokynů zřizovatele, Poskytování podkladů a vyjádření ke správním řízením a k poplatkovému řízení v oblasti užívání veřejného prostranství. Doplňková činnost: Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, Poskytování technických služeb, Rostlinná výroba

[
odkaz na RES ]

Ředitel organizace: Ing. Josef Vlček, tel.: 491 52 12 06, 725 778 959, technicke.sluzby@broumov-mesto.cz

Copyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce