MĚSTO BROUMOV - PAMĚTNÍ LISTY


 

Městská rada se rozhoda každoročně odměnit pamětním listem ty osoby, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj města ve prospěch jeho občanů nebo jiným způsobem přispěly k jeho reprezentaci a propagaci. Jejich udílení se řídí Směrnicí rady města č. 4/2003, o udílení Pamětního listu rady města Broumova.


PAMĚTNÍ LIST ZA ROK 2009 Pamětní listy byly předány 7. ledna 2010
ve výstavní síni Staré radnice v Broumově

Pan Ing. Josef Novákza podíl na rozvoji akciové společnosti VEBA, textilní závody, Broumov, za podíl na rozvoji regionu.
Nadace Proměnyza obnovu parku Alejka v Broumově.
Paní Dr. Eva Koudelková, PhD.za sepsání a vydání knih pověstí z Broumova a okolí.
Pan Pavel Fröde za pořádání rockového festivalu Broumovská kytara.
Pan Jaroslav Vejprava za podíl na úspěších fotbalového mužstva TJ Slovan Broumov.
Pan Petr Hofman
a paní Gabriela Hofmanová
za dlouholetou organizaci a pořádání kurzů společenského tance a chování pro mládež i pokročilé tanečníky.
Paní Marie Ulrychová za dlouholetou práci v Českém Svazu žen v Broumově, za rozvíjení spolupráce se spolkem žen v Nové Rudě a za spolupráci s klášterní Zahradou.
Paní Olga Peitnerová za dlouholetou práci v Českém Svazu žen v Broumově, za rozvíjení spolupráce se spolkem žen v Nové Rudě a za spolupráci s klášterní Zahradou.
Paní Irena Neumannová za dlouholetou práci ve SPOZU města Broumova a v Českém svazu žen v Broumově.
Paní Věra Kopecká za pořádání Dnů česko-polské poezie, a tím za rozvoj česko-polské spolupráce a propagaci regionu.
Paní Mgr. Zdeňka Horníková za pomoc při rozšiřování a zkvalitňování sportovišť a sportovního zázemí, za dlouholetou podporu sportu v Broumově.


PAMĚTNÍ LIST ZA ROK 2008 Pamětní listy byly předány 6. ledna 2009
ve výstavní síni Staré radnice v Broumově

Paní Anna Sedláková za dlouholetou práci v Českém svazu žen v Broumově, za rozvíjení spolupráce se spolkem žen v Nové Rudě a za aktivity pořádané pro občany Broumova.
Paní Věra Martincová za dlouholetou práci v Českém svazu žen v Broumově, za rozvíjení spolupráce se spolkem žen v Nové Rudě, za aktivity pořádané pro občany Broumova a za celoroční spolupráci s klášterní Zahradou.
Paní Helena Nosková za dlouholetou práci v Českém svazu žen v Broumově, za rozvíjení spolupráce se spolkem žen v Nové Rudě a za aktivity pořádané pro občany Broumova.
Paní Jaroslava Horychová za dlouholetou práci v Českém svazu žen v Broumově, za rozvíjení spolupráce se spolkem žen v Nové Rudě, za aktivity pořádané pro občany Broumova a za celoroční spolupráci s klášterní Zahradou.
Paní Helena Nováková za dlouholetou práci v Českém svazu žen v Broumově, za rozvíjení spolupráce se spolkem žen v Nové Rudě a za aktivity pořádané pro občany Broumova.
Paní Eva Horáková za dlouholetou záslužnou činnost ve Sboru pro občanské záležitosti.
Pan MUDr. Tibor Pindeš za dlouholetou péči o zdraví dětí na Broumovsku a za podíl na rozvoji samosprávy v Broumově.
Pan Radek Kolář za dlouholetý podíl na rozvoji běžeckých sportovních aktivit na Broumovsku a za obětavou práci s mládeží v běžeckých sportech.
Pan Zdeněk Machek za dlouholeté úspěchy na mistrovstvích ČR a Evropy v chovu akvarijních rybek.


PAMĚTNÍ LIST ZA ROK 2007 Pamětní listy byly předány 7. ledna 2008
ve výstavní síni Staré radnice v Broumově

Panu Stanislavu Martincovi za dlouholetou aktivní činnost v Tělovýchovně jednotě Slovan Broumov.
Panu Zdeňku Janečkovi za dlouholetou práci v broumovském oddělení Policie ČR.
Panu Jaroslavu Židovi při příležitosti životního jubilea za obětavou dlouhodobou práci v broumovském spolku kaktusářů, jehož byl v roce1967 zakladatelem a 40 let působil jako jeho předseda.
P. Norbertu Josefu Zemanovi O. Praem. za dlouholeté působení v duchovní správě na Broumovsku a za podíl na obnově demokracie.
Panu Václavu Herzánovi za dlouholeté působení ve školství na Broumovsku, především za příspěvek k rozvoji vzdělanosti realizací projektů aktivních metod výuky.
Panu Jaroslavu Říhovi za dlouholeté působení ve školství na Broumovsku.
Paní MUDr. Vlastě Kofránkové za dlouholeté působení ve zdravotnictví na Broumovsku a za péči o zdraví občanů Broumovska.
Paní Zdeňce Martincové za dlouholetou práci v Českém svazu žen v Broumově a za aktivity pořádané pro občany Broumova.
Paní Renatě Burghardtové za dlouholetou práci v Českém svazu žen v Broumově, za rozvíjení spolupráce se spolkem žen v Nové Rudě a ve Forchheimu.
Paní Aleně Hejnové za práci v komisi Rady města - sboru pro občanské záležitosti, za dlouholetou práci v Českém svazu žen v Broumově a za rozvíjení spolupráce se spolkem žen v Nové Rudě a ve Forchheimu.
Paní Věře Gurovičové za dlouholetou práci v Českém svazu žen v Broumově, za rozvíjení spolupráce se spolkem žen v Nové Rudě a ve Forchheimu, jakož i za práci spojenou s plynofikací Broumovska.
Paní Evě Novotné za aktivity a kreativitu v Českém svazu žen, za rozvíjení spolupráce se spolkem žen v Nové Rudě a ve Forchheimu, za šíření dobrého jména Broumova v podnikatelské činnosti.


PAMĚTNÍ LIST ZA ROK 2006 Pamětní listy byly předány 8. ledna 2007
ve výstavní síni Staré radnice v Broumově

Panu Jiřímu Kopeckému za dlouholetou činnost v turistickém oddíle při Tělovýchovné jednotě Slovan Broumov a za propagaci přírodních krás Broumovska v řadě publikací.
Paní MUDr. Lence Kubečkové za dlouholeté působení ve zdravotnictví na Broumovsku a za péči o zdraví občanů Broumovska.
Panu plk. Ing. Františku Menclovi za osobní podíl při rozvoji Hasičského záchranného sboru v Broumově, a to především při vybavení technikou a vybudování zázemí hasičů.
Pěveckému sdružení Stěnavan k příležitosti 35. výročí vzniku souboru a za dlouholetý přínos ke kulturním aktivitám v Broumově.
Panu Zdeňku Streubelovi za celoživotní obětavou práci pro občany města zaměřenou zejména na broumovskou mládež.
Panu Jiřímu Tetřevovi za dlouholetou činnost v Klubu plastikových modelářů a obětavou práci s mládeží.
Paní Janě Vítové za dlouholetou činnost v Tělovýchovné jednotě Slovan Broumov, především za působení v oddíle žen odboru asociace sportu pro všechny.
Paní Witoldě Waloszczyk za aktivní podíl na rozvoji přeshraničních vztahů mezi Broumovem a Novou Rudou, především za organizaci setkávání pracovníků městských knihoven, básníků v rámci Dnů česko-polské křesťanské kultury a za podíl na vydání tří svazků veršů broumovských básníků v polštině.


PAMĚTNÍ LIST ZA ROK 2005 Pamětní listy byly předáno dne 6. ledna 2006
ve výstavní síni Staré radnice v Broumově.

Panu MUDr. Bohumilu Kleprlíkovi za dlouholetou obětavou práci s mládeží v oddíle stolního tenisu Tělovýchovné jednoty Slovan Broumov
Panu Rudolfu Martincovi za dlouhodobé vynikající výsledky žáků v soutěžích chemické olympiády, a tím za šíření dobrého jména Města Broumova
Panu Karlu Pelánovi staršímu za celoživotní práci s mládeží a vštěpování křesťanských hodnot vlastním příkladem
Panu Jiřímu Špreňarovidlouholetému cvičiteli oddílu mužů a předsedovi asociace sportu pro všechny Tělovýchovné jednoty Slovan Broumov, za obětavou práci a zásluhy o rozšíření členské základny
Paní Dagmar Židovéza dlouholetou práci s dětmi v dramatickém kroužku


PAMĚTNÍ LIST ZA ROK 2004 Pamětní listy byly předány 6. ledna 2005
ve výstavní síni Staré radnice v Broumově.

Paní Marcele Vondroušovéza dlouholetou činnost v Tělovýchovné jednotě Slovan Broumov.
Panu Karolu Maliszewskému za šíření dobrého jména Broumova a Broumovska v Polsku, především za propagaci přírodních krás a kulturního bohatství našeho regionu, čímž přispěl k rozvoji dobrých vztahů v novorusko-broumovském příhraničí.
Panu Milanu Němečkovi za dlouhodobou práci s mládeží v oddílu judo.
Panu Ing. Zdeňku Pěnkavovi za práci ve prospěch Města Broumova v Zastupitelstvu a Radě Královéhradeckého kraje ve volebním období 2000 - 2004.
Panu Lumíru Petrovovi za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží v junáku - organizaci skautů a skautek ČR.
Panu Janu Školníkovi za práci ve prospěch Města Broumova, především za podíl na zpracování Programu rozvoje Broumovska a na ustavení Podnikatelského klubu.
Panu Pavlu Trojanovi za zpracování internetových stránek Města Broumova a za práci v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje ve volebním období 2000 - 2004.
Panu Ing. Dušanu Vítovi za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží v lyžařském oddílu.


PAMĚTNÍ LIST ZA ROK 2003 Pamětní listy byly předány 6. ledna 2004
ve výstavní síni Staré radnice v Broumově.

Paní Uršule Klukové za dlouhodobou propagaci Broumova a šíření dobrého jména města v televizi i dalších sdělovacích prostředcích
Paní Evě Kučerovéza sbírku básní Krajina modře navlněná
Panu Krzysztofu Karwowskémuza překlad sbírky Krajina modře navlněná do polštiny
Panu Ing. Václavu Janouškoviza dlouholetou práci s dětmi a mládeží v Junáku - organizaci skautů a skautek ČR
Panu Tomáši Rejloviza propagaci Broumova prostřednictvím knihy Broumov na historických pohlednicích, jejímž je autorem
Panu Matouši Ringeloviza jeho výsledky v mezinárodní fyzikální olympiádě, a tím za šíření dobrého jména města Broumova
Paní prof. Věře Řehořovéza dlouhodobý podíl na vzdělávání a výchově žáků a studentů v Broumově, a tím za její podíl na rozvoji města
Panu RNDr. Janu Strašiloviza dlouhodobou práci s dětmi a mládeží ve sportovních oddílech Tělovýchovné jednoty Slovan Broumov


PAMĚTNÍ LIST ZA ROK 2002 Pamětní listy byly předány u příležitostí
státního svátku - 28. října.

Paní Dagmar Dušánkováza propagaci města Broumova - trojnásobná mistryně České republiky v judo
Pan Julian Golakza dlouholetou práci při budování dobrých sousedských vztahů v polsko-českém pohraničí a organizování Česko-polských dnů křesťanské kultury
Paní Hana Hamáčkováza dlouholetou práci ve zdravotnictví a příkladný vztah k ženám a matkám
Pan Ing. Bořivoj Kopalza dlouholetou činnost v tělovýchově a úpropagaci šachového sportu
Pan Jiří Kopeckýza přírodovědnou činnost na Broumovsku a jeho propagaci v odborné přírodovědecké veřejnosti
Pan Miroslav Otteza dlouholetou vlastivědnou činnost, autorství znaku města a textových částí publikací o Broumovu a Broumovsku
Pan Miloš Rain st.za významný dar sbírky nerostů Muzeu Broumovska
Paní Anna Rybičkováza dlouholetou pedagogickou činnost
Paní MUDr. Miroslava Strnadovaza dlouholetou práci ve zdravotnictví a její příkladný vztah ke starým lidem
Paní Bohumila Špreňarováza dlouholetou práci ve zdravotnictví a příkladný vztah k ženám a matkám
Paní Staša Vaňkováza dlouholetou činnost v tělovýchově
Pan Ladislav Zálišza propagaci města Broumova - mistr České republiky v judo


PAMĚTNÍ LIST ZA ROK 2001 Pamětní listy byly předány u příležitostí
státního svátku - 28. října.

Pan Horst Bauer za dlouholetou propagaci města Broumova v publikacích, výstavách a fotografiích
Pan Oldřich Fialaza dlouholetou reprezentaci ve stolním tenisu a dlouholetou organizátorskou činnost v TJ
Paní Květa Fialová za dlouholetou mimoškolní práci s mládeží a mnohaletou reprezentaci ve stolním tenisu
Pan Jan Holý za dlouhodobou péči o udržení úrovně gymnázia, za zachování školy v našem městě a péči o školní budovu
Pan Miloslav Hrábek za dlouholetou veřejnou činnost v TJ a Sokolu, za členství v Radě města a přípravu mnoha společ. akcí - 650 let Broumova
Pan MUDr. Stanislav Hrachový za dlouholetou činnost ve zdravotnictví
Paní Věroslava Jansová za dlouholetou obětavou činnost v organizaci zdravotně postižených občanů
Paní Hana Ježdíková za dlouholetou charitativní činnost
Pan Jan Klicnar za dlouholetou organizátorskou činnost v TJ a předsednictví fotbalového oddílu a rekonstrukci fotbalového stadionu
Pan Ing. Josef Novákza udržení zaměstnanosti a textilní výroby na Broumovsku a podporu kulturních a jiných ativit ve městě
Pan MUDr.Tibor Pindešza dlouholetou práci v ČSČK , členství v RM, organizování družebních styků a Česko-polských křest. dnů
Pan MUDr. Walter Popperza dlouholetou činnost ve zdravotnictví a za účast v protifaš. odboji
Pan Václav Pražákza dlouholetou práci v tělovýchově a v dalších organizacích, které prospívaly našemu městu
Pan Rudolf Provazníkza dlouholetou činnost v TJ /lukostřelecký oddíl/, organizováni Junáka v Broumově
Paní Marie Simkováza dlouholetou charitativní činnost
Paní Eva Urbanováza dlouholetou činnost v dorostu ČsČK a mimoškolní práci s mládeží
Pan Josef Vlášekza dlouholetou dirigentskou a organizátorskou práci v pěveckém sboru Stěnavan
Pan Josef Vlčekza dlouholetou veřejnou činnost v TJ Jiskra Olivětín
Pan vikář Josef Norbert Zemanza veřejnou činnost, osvětu a péči o kulturní památky na Broumovsku


Copyright © Město Broumov 2010, Kontakt na správce