ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE, ŽÁDOSTI, TISKOPISY

Pro práci s formulářem ve formátu ZFO budete potřebovat bezplatný program Software602 Form Filler. Pokud jej nemáte nainstalován, můžete si jej zdarma stáhnout zde. Po vyplnění je možné formulář jednoduše jedním kliknutím odeslat na úřad, kde se automaticky dostane do rukou příslušnému úředníkovi, který začne podání řešit. Je samozřejmě možné formulář uložit i vytisknout a pracovat s ním v jeho papírové podobě. Inteligentní formulář upozorní na kolonky, které je nutné zadat a kontroluje správnost vyplnění, může zobrazit i nápovědu.

Pro práci s formulářem budete potřebovat bezplatný prohlížeč dokumentů PDF, Adobe Acrobat Reader. Pokud jej nemáte nainstalován, můžete si jej stáhnout zde. Tyto formuláře slouží k vytištění a ručnímu vyplnění.


Agenda životního prostředí a zemědělství
  
Kácení dřevin mimo les
Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les

Kontaktní osoby:
STRNADOVÁ Blanka, tel: 491 504 339, e-mail: strnadova@broumov-mesto.cz
 
Lesní hospodářství
Písemné vyrozumění o úmyslné těžbě
Žádost o dočasné odnětí/omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa
Žádost o prohlášení pozemku za pozemek určený k plnění funkcí lesa
Žádost o trvalé odnětí/omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa
Žádost o souhlas k vydání územního rozhodnutí (stavebního povolení) do vzdálenosti 50m od okraje lesa
Žádost o rozhodnutí v pochybnostech
Souhrnné údaje LHE za vlastníka
Žádost o vydání opatření k zabezpečení bezpečnosti osob a majetku (kácení dřevin rostoucích v lese)
Žádost vlastníka lesa o prodloužení lhůty zalesnění pozemku/zajištění porostu

Kontaktní osoby:
HVĚZDA Jan, Bc., tel: 491 504 342, e-mail: hvezda@broumov-mesto.cz
 
Myslivost
Žádost o lovecký lístek

Kontaktní osoby:
PĚNKAVOVÁ Šárka, Ing., tel: 491 504 340, e-mail: penkavova@broumov-mesto.cz
 
Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci
Žádost o vyjádření OŽP
 
Odpadové hospodářství
Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

Kontaktní osoby:
PĚNKAVOVÁ Šárka, Ing., tel: 491 504 340, e-mail: penkavova@broumov-mesto.cz
ŽOUŽELKOVÁ Marcela, Ing., tel: 491 504 341, e-mail: zouzelkova@broumov-mesto.cz
 
Ochrana ovzduší
Tiskopis pro oznámení o provozu - malé zdroje - spalovací
Tiskopis pro oznámení o provozu - malé zdroje - těkavé látky
Tiskopis pro oznámení o provozu - malé zdroje - tabulka pro těkavé látky
Tiskopis pro oznámení o provozu - střední a malé zdroje - oznamovací list těk. látky
Tiskopis pro oznámení o provozu - střední zdroje společný formulář oznámení + evidence

Kontaktní osoby:
ARCHLEBOVÁ Lenka, Ing., tel: 491 504 345, e-mail: archlebova@broumov-mesto.cz
 
Rybářství
Žádost o vydání rybářského lístku

Kontaktní osoby:
PĚNKAVOVÁ Šárka, Ing., tel: 491 504 340, e-mail: penkavova@broumov-mesto.cz
 
Vodní hospodářství
Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. a) nebo b) vodního zákona]
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona]
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) nebo o jeho změnu [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
Žádost o povolení k některým činnostem nebo o jeho změnu [§ 14 odst. 1 vodního zákona]
Žádost o stavební povolení k vodním dílům [§ 15 vodního zákona]
Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) [§ 15 vodního zákona]
Žádost o povolení k užívání vodních děl [§ 15 vodního zákona a § 76 a násl. zákona č. 50/1976 sb.]
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky1) do kanalizace nebo o jeho změnu [§ 16 odst. 1 vodního zákona]
Žádost o udělení souhlasu [§ 17 vodního zákona]
Žádost o vyjádření [§ 18 vodního zákona]
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodního díla [§ 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona]
Žádost o prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami [§ 9 odst. 4 vodního zákona]
Oznámení o užívání stavby vodního díla [§ 15 vodního zákona a § 120 stavebního zákona]
Ohlášení udržovacích prací/obnovy vodního díla [§ 15 odst. 2 vodního zákona a § 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona]
Žádost o povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. a § 15 vodního zákona]
Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých občanů (domácností) a o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění [§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona]

Kontaktní osoby:
ŠEDEK Dušan, Ing., tel: 491 504 344, e-mail: sedek@broumov-mesto.cz
STRNADOVÁ Blanka, tel: 491 504 339, e-mail: strnadova@broumov-mesto.cz
 
Zemědělský půdní fond
Informace o převodu zeměd. půdy na lesní půdu
Žádost o závazné stanovisko - souhlas s trasou liniové stavby
Žádost o vynětí zemědělské půdy ze ZPF

Kontaktní osoby:
ARCHLEBOVÁ Lenka, Ing., tel: 491 504 345, e-mail: archlebova@broumov-mesto.cz


Kontaktní osoba v případě problémů při práci s formuláři:
Josef Gorgan, Město Broumov, e-mail: gorgan@broumov-mesto.cz
telefon: +420 491 504 237, mobil: +420 734 860 331

Copyright © Město Broumov 2011, Kontakt na správce