ELEKTRONICKÉ FORMULÁŘE, ŽÁDOSTI, TISKOPISY

Pro práci s formulářem ve formátu ZFO budete potřebovat bezplatný program Software602 Form Filler. Pokud jej nemáte nainstalován, můžete si jej zdarma stáhnout zde. Po vyplnění je možné formulář jednoduše jedním kliknutím odeslat na úřad, kde se automaticky dostane do rukou příslušnému úředníkovi, který začne podání řešit. Je samozřejmě možné formulář uložit i vytisknout a pracovat s ním v jeho papírové podobě. Inteligentní formulář upozorní na kolonky, které je nutné zadat a kontroluje správnost vyplnění, může zobrazit i nápovědu.

Pro práci s formulářem budete potřebovat bezplatný prohlížeč dokumentů PDF, Adobe Acrobat Reader. Pokud jej nemáte nainstalován, můžete si jej stáhnout zde. Tyto formuláře slouží k vytištění a ručnímu vyplnění.


Stavební agenda
 
Územní rozhodování
Žádost o územně plánovací informaci
Žádost o územně plánovací informaci o podmínkách provedení jednoduchých staveb
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení
Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území
Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků
Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu
Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu
Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
Obsah a rozsah dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně využití území
Žádost o vydání koordinovaného stanoviska nebo koordinovaného závazného stanoviska

Kontaktní osoby:
KOPECKÝ Jan, Dis., tel: 491 504 336, e-mail: kopecky@broumov-mesto.cz
MAREK Ondřej, tel: 491 504 324, e-mail: marek@broumov-mesto.cz
MATĚJ Kamil, tel: 491 504 335, e-mail: matej@broumov-mesto.cz
KUČEROVÁ Jiřina, tel: 491 504 337, e-mail: kucerova@broumov-mesto.cz
 
Stavební řád
Ohlášení stavby
Žádost o stavební povolení
Oznámení stavby posouzené autorizovaným inspektorem
Oznámení o užívání stavby
Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
Oznámení změny v užívání stavby
Ohlášení odstranění
Rozsah a obsah projektové dokumentace
Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby
Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby
Rozsah a obsah dokumentace bouracích prací
Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě

Kontaktní osoby:
KOPECKÝ Jan, Dis., tel: 491 504 336, e-mail: kopecky@broumov-mesto.cz
MAREK Ondřej, tel: 491 504 324, e-mail: marek@broumov-mesto.cz
MATĚJ Kamil, tel: 491 504 335, e-mail: matej@broumov-mesto.cz
KUČEROVÁ Jiřina, tel: 491 504 337, e-mail: kucerova@broumov-mesto.cz
 
Státní památková péče
Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky nebo objektu, který je na území městské památkové zóny nebo památkové rezervace
Žádost o vydání závazného stanoviska k obnově kulturní památky restaurováním
Žádost o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky z Programu regenerace městské památkové zóny Broumov na rok 20..

Kontaktní osoby:
BUREŠOVÁ Helena, tel: 491 504 338, e-mail: buresova@broumov-mesto.cz
 
Silniční správní úřad
Žádost o povolení sjezdu ( nájezdu ) ze silnice /místní komunikace/ (připojení sousední nemovitosti k pozemní komunikaci), dle § 10 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Žádost o vydání stanovení dopravního značení podle §77 odst. 1, písm. a/, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice /místní komunikace, chodníku/ podle §25 odst.6, písm. c), č.5. zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných zařízení
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice /místní komunikace, chodníku/- provádění stavebních prací (dočasně)
Žádost o povolení zvláštního užívání silnice /místní komunikace, chodníku/- trvalé umístění inženýrských sítí
Žádost o povolení úplné/částečné uzavírky
Žádost o dodatečné povolení zvláštního užívání pozemní komunikace z důvodu havárie

Kontaktní osoby:
Státní komunikace - PÍROVÁ Iveta, tel: 491 504 317, e-mail: pirova@broumov-mesto.cz
Místní komunikace - MATĚJ Kamil, tel: 491 504 335, e-mail: matej@broumov-mesto.cz
 
Ostatní formuláře a tiskopisy
Smlouva o právu k provedení stavby, kterou ve smyslu ust. § 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění a ve smyslu ust. § 96 odst. 3 písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ) v platném znění, uzavírají stavebníci s Městem Broumov jako "vlastníkem nemovitosti, pozemku".


Kontaktní osoba v případě problémů při práci s formuláři:
Josef Gorgan, Město Broumov, e-mail: gorgan@broumov-mesto.cz
telefon: +420 491 504 237, mobil: +420 734 860 331

Copyright © Město Broumov 2011, Kontakt na správce