PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

 

- Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
- Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
- Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
- Nařízení vlády České republiky č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
- Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
- Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
- Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
- Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
- Zákon č. 545/1992 Sb., o Sbírce zákonů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 298/1992 Sb., o místním referendu
- Zákon č. 71/1967 Sb., správní řád
- Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- Zákon č. 81/1966 Sb., tiskový zákon, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření obcí, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 563/1993 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu
- Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 586/1990 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 172/1991 Sb., o majetku obcí, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
- Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů
- Zákony restituční č. 403/1990 Sb., č. 427/1990 Sb., č. 92/1991 Sb., č. 87/1991 Sb., č. 229/1991 Sb.
- Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k bytům .....
- Vyhláška č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související ......
- Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se doplňuje občanský zákoník
- Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 20/1987 Sb., o státní správě památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči
- Zákon č. 227/1998 Sb., o nadacích
- Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 223/1993 Sb., hracích přístrojích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č .29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol .....
- Zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních
- Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu .....
- Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu .....
- Zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně .....
- Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí ZP
- Nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platu a odměně .....
- Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů
- Zákony č. 1/1992 Sb., č. 1/1991 Sb., č. 9/1991Sb.
- Vyhláška č. 51/1998 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti .....
- Zákon č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 37/1973 Sb., o veřejných sbírkách a loteriích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách
- Zákon č. 55/1950 Sb. o orgánech povolující změnu jména a příjmení
- Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody spisů nebo kopie s listinou .....
- Vyhláška č. 97/1961 Sb., pro věci národních výborů, o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
- Zákon č. 135/1982 Sb., o hlášení a evidenci občanů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 105/1990 Sb. o evidenci samostatně hospodařících rolníků
- Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 50/1976 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhlášky č. 131/1998 Sb., č. 132/1998 Sb., č. 133/1998 Sb., kterými se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
- Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 368/1992 sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů .....
- Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí
- Zákon č. 389/1991 Sb. o ochraně ovzduší
- Zákon č. 309/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích
- Zákon č. 138/1973 Sb., o vodách
- Zákon č. 102/1963 Sb. o správě rybářství
- Zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozd. předpisů
- Nařízení vlády č. 100/1999 Sb., o ochraně před povodněmi
- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích
- Zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
- Zákon č. 123/198 Sb., o právu na informace o životním prostředí
- Zákon č. 344/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č.553/1991 Sb. o obecní policii


Copyright © Město Broumov 2006        Poslední aktualizace stránky: 03.02.2006