KOMUNÁLNÍ ODPADY, SBĚRNÝ DVŮRNAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY V BROUMOVĚ

Systém nakládání s komunálním a stavebním odpadem je na území města Broumov stanoven obecně závaznou vyhláškou Zastupitelstva města Broumov č. 3/2001, kterou se stanoví systém nakládání s komunálními a stavebními odpady, vznikajících na území města.

Fyzické osoby jsou povinny odkládat odpad na místech k tomu určených a využít ke shromažďování, skladování a třídění sběrné nádoby (popelnice a kontejnery). Je zakázáno odkládat komunální odpad mimo místa k tomu určená.


Povinnosti vyplývající z legislativy

Současný vývoj společnosti je provázen nárůstem množství odpadů, a tím rostoucími nároky na jeho likvidaci. Legislativní úprava řešila tento odpadový problém zavedením povinností pro všechny původce odpadu, a to zejména:
 • povinností předcházení vzniku odpadů,
 • omezování množství odpadů,
 • přednostním využitím odpadu před jeho likvidací.

Stávající systém nakládání s komunálním odpadem v Broumově

V současné době systém nakládání s komunálním odpadem zahrnuje:
 • třídění čtyř využitelných složek komunálního odpadu, a to směsného skla, plastů, papíru, tetrapacků
 • třídění nebezpečných složek komunálního odpadu, sběr nebezpečných složek komunálního odpadu je řešen formou mobilního svozu 1 x za rok a ukládáním nebezpečných odpadů na sběrném dvoře,
 • možnost ukládat velkoobjemový komunální odpad na sběrném dvoře a v třídírně odpadů v Heřmánkovicích,
 • možnost ukládat stavební odpad (zdarma 500 kg za rok na osobu starší 15 let s trvalým pobytem ve městě) v třídírně odpadů v Heřmánkovicích
 • zpětný odběr elektrozařízení, která mohou občané bezplatně odkládat od loňského roku na sběrném dvoře a v třídírně odpadů v Heřmánkovicích..
 • sběr druhotných surovin, který zabezpečují sběrny Stef Recycling a.s.Praha a Václav Pumr Jetřichov

Sběrný dvůr

Umístění:
 • sběrný dvůr je umístěn na Barvířském náměstí v areálu bývalého ČSAD, je provozován obchodní společností Rumpold s.r.o Praha.
 • dále je možné ve stejnou provozní dobu ukládat stavební a velkoobjemový odpad na třídírnu v Heřmánkovicích - areál obchodní společnosti Rumpold s.r.o Praha - (100 m nad křižovatkou na Heřmánkovice)
Provozní doba sběrného dvora:
 • středa 14,00 - 17,00 hodin
 • sobota 8,00 - 11,00 hodin
Co je možné odložit na sběrný dvůr?
 • vytříděný velkoobjemový odpad (koberce, linolea, nábytek),
 • vytříděné složky komunálního odpadu - noviny, kartony, plasty, tetrapacky, sklo, kovy
 • nebezpečné odpady (chemikálie, barvy, oleje..)
 • stavební odpad (cihly, beton…)
 • elektrozařízení v rámci zpětného odběru

Občané s trvalým pobytem na území Města Broumova mohou uložit zdarma 500 kg stavebního odpadu za rok na držitele občanského průkazu. Stavební odpad se odkládá v areálu obchodní společnosti Rumpold s.r.o Praha - třídírna Heřmánkovice, kde je možné zvážit množství odkládaného odpadu. Nevztahuje se na odpad vzniklý v souvislosti s podnikáním občana.

Z důvodu vedení předepsané evidence je nutné při odložení odpadu na sběrný dvůr předložit doklad o místě bydliště (např. občanský průkaz) !Třídění využitelných složek komunálních odpadů

V rámci systému třídění komunálního odpadu jsou tříděny čtyři využitelné složky:
 • směsné sklo,
 • plasty a tetrapacky - ukládají se do kontejnerů společně
 • papír

Odpady svezené z kontejnerů na tříděný odpad jsou dotřiďovány ve třídírně odpadů v Heřmánkovicích a následně jsou předávány na recyklaci.

Obr. Vytříděné Pet lahve připravené k odvozu na recyklaci

Na území města bylo zřízeno 32 stanovišť kontejnerů na tříděné odpady, z toho v loňském roce byla vytvořena tři nová stanoviště a u dalších dvou byl zpevněn povrch, aby mohla být lépe udržována. Záměrem je zahuštění sítě stanovišť kontejnerů na tříděný odpad tak, aby donášková vzdálenost byla pro občany co nejkratší s ohledem na typ zástavby (dle průzkumů je optimální vzdálenost do 150 m).Copyright © Město Broumov 2007, Kontakt na správce