AKTUALITY


Mikroprojekt „Aktywizacja turystyczna pogranicza / Turistické oživení pohraničí”

Mikroprojekt „Aktywizacja turystyczna pogranicza” jest realizowany przez Gminę Miejską Nowa Ruda w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 za pośrednictwem Euroregionu Glacensis „ Przekraczamy granice.”
Město Nowa Ruda ve spolupráci s partnerským městem Broumov realizuje projekt Turistické oživení pohraničí. Hlavním úkolem projektu je turistické oživení příhraničních území vytvořením turisticky aktivních míst, které se stanou vizitkou polsko-českého pohraničí. Projekt přispěje k rozvoji turistiky, jako důležitého činitele hospodářského rozvoje polsko-českého pohraničí. Modernizací a rozšířením stávající turistické infrastruktury a zajištěním celoroční přístupnosti objektu tento projekt významně přispěje k oživení turistiky v pohraničí. Základním cílem projektu je vypracování technické dokumentace umožňující provést renovaci rozhledny na hoře sv. Anny spolu se zprůchodněním cesty nazvané Dvě věže, spojující dvě noworudská vyhlídková místa, což umožní začlenit horu sv. Anny do trasy spojující vyhlídková místa v pohraničí. V rámci projektu bude zpracován stavební projekt s vizualizací objektu, specifikací provedení a přebírání prací, rozpočtem a předběžnou kalkulací nákladů a také budou uhrazeny náklady na dozor nad dokumentací. Dokumentace bude zahrnovat rekonstrukci celého objektu v souladu s požadavky památkové péče (stěny, schody, střecha, vyhlídkové terasy, balustrády) a doprovodnou turistickou infrastrukturu (přístřešky, lavičky, ohniště, koše na odpadky). V rámci zprůchodnění cesty Dvě věže budou v projektové dokumentaci zahrnuty také nivelační práce a úpravy usnadňující pohyb po této trase.Copyright © Město Broumov 2012, Kontakt na správce