AKTUALITA
ZPŮSOB SEZNÁMENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB S CHARAKTEREM MOŽNÉHO OHROŽENÍ VE SPRÁVNÍM OBVODU URČENÉ OBCE, S PŘIPRAVENÝMI KRIZOVÝMI OPATŘENÍMI A SE ZPŮSOBEM JEJICH PROVEDENÍ

1) VAROVNÝ SIGNÁL

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Obyvatelstvo je následně informováno např. rozhlasem, televizí, místním rozhlasem, tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Tón sirény Délka tónu Název varovného signálu
Kolísavý 140 vteřin Všeobecná výstraha

Kromě varovného signálu "Všeobecná výstraha" existuje v České republice ještě signál "Požární poplach". Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty (25 vteřin trvalý tón, 10 vteřin přestávka, 25 vteřin trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál "Požární poplach" vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón "HO-ŘÍ", "HO-ŘÍ"…po dobu jedné minuty.

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12:00 hod akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný tón sirény po dobu 140 vteřin). O této skutečnosti se obyvatelé dozví z hromadných informačních prostředků.


2) KDYŽ ZAZNÍ SIRÉNA

Níže uvedené pokyny platí jen tehdy, pokud zjevně nejde o povodeň nebo zemětřesení.

 1. OKAMŽITĚ SE UKRYJTE Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.

 2. ZAVŘETE DVEŘE A OKNA Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

 3. ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádném zpravodajství hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem.


3) ZPŮSOB PŘEDÁNÍ INFORMACÍ O NUTNÉ ČINNOSTI OBYVATELSTVA

OBECNÉ ZÁSADY:
a) PO (právnická osoba) a FO (fyzická osoba podnikající i nepodnikající), která je v zóně ohrožení (záplavové území) a je v systému SMS CONECT obdrží informaci touto cestou, ostatní občané uslyší zvuk sirény (VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA - tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin),

b) jak mohou občané získat další informace o situaci:
Vysílání Rádia Metuje 92,8 (94,7) FM, nebo prostřednictvím megafonů.
Doplňkové informace lze sledovat na internetových stránkách ČHMÚ www.chmi.cz, na obrazovce veřejného právního vysílání (zejména ČT1) nebo poslechem rozhlasu (ČRo a Metuje). Informace předpovědní a hlásné služby dle § 73 Zákona 254/2001 Sb. (vodní zákon) je možné zjistit na www.chmi.cz v levé liště nahoře "Povodňová služba" a o průtoku lze získat také informace na www.pla.cz v sekci "Aktuální informace".


4) INFORMOVÁNÍ OBYVATELSTVA O UKONČENÍ OHROŽENÍ

Informování bude provedeno prostřednictvím SMS CONECT, obecních rozhlasů, vysílání Rádia Metuje 92,8 ( 94,7 ) FM, nebo prostřednictvím megafonů.


5) ODPOVĚDNOST ZA PROVEDENÍ

Odpovědnost za varování státních orgánů a organizací a orgánů veřejné správy má OPIS HZS. Odpovědnost za varování obyvatel právnických a fyzických osob na území obce má starosta příslušné obce.


6) ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACÍCH POVĚŘENÝCH ŘEŠENÍM MIMOŘÁDNÉ SITUACE

 • HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR 150
  je nejlépe technicky vybavená záchranářská složka určená k odstraňování následků mimořádných událostí
 • POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 158
  zabezpečuje pořádkovou činnost v místě mimořádné události. Je schopna informovat obyvatelstvo s využitím rozhlasového zařízení, instalovaného ve služebních vozidlech.
 • ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
  jejím základním úkolem je poskytnutí neodkladné péče při likvidaci zdravotních následků mimořádných událostí.
 • UNIVERZÁLNÍ MEZINÁRODNÍ LINKA KRIZOVÉ POMOCI 112

7) INFORMACE O OSTATNÍCH ORGANIZACÍCH POVĚŘENÝCH ŘEŠENÍM MIMOŘÁDNÉ SITUACE

 • MĚSTSKÁ POLICIE 491 504 222, nebo 602 817 301
  Působí při mimořádné události jako složka zajišťující pořádek a spolupracuje s Policií ČR
 • Vodovody a kanalizace Náchod a.s. 491 419 222
  Poruchová služba nepřetržitý provoz pro vodovody a kanalizace
 • VÝCHODOČESKÁ PLYNÁRENSKÁ a.s. 12 39
  Havarijní a poruchová služba dodávek plynu
 • VČE a.s. 125 55
  Poruchová služba Východočeské energetiky
 • ČESKÝ TELECOM a.s. 131 29
  Ohlašovna poruch telekomunikačního provozu


Copyright © Město Broumov 2005 Poslední aktualizace stránky: 25. 09. 2005