Elektronická verze článků Broumovského zpravodaje.

Broumovský zpravodaj č. 04/2004

Obsah čísla:
Zahájení sezóny v Muzeu Broumovska
Podnikatelský klub Broumovska, o.s.
Studie využití verejných prostranství
Opravy komunikací
Podekování
Recitátori z Masarykovy ZŠ opet úspešní!
Jarní nadeje
Podekování
Na Masarykove ZŠ si prý " hrajou"
Malé zprávicky z naší školicky
Zápis do materské školy Broumov
Parkování v centru Broumova
Za Broumov krásnejší
Informace pro fyzické a právnické osoby, ...
Maturitní menu
Informace z Masarykovy ZŠ
Letní univerzita liberálních studií tentokrát v Broumove
Letem detským svetem aneb Co jsme v Ulite prožili
Žalostná návšteva komorní opery v Broumovském divadle
Ze života ZUŠ Broumov
Broumovská pout se blíží
Tipy Mestské knihovny
Oprava Broumovského divadla
Jak to vidím
Tak to vidím já?
To je zájmu o Broumov!
Je to málo nebo dost?

Zahájení sezóny v Muzeu Broumovska

Tak jako každý rok i letos zahajuje Muzeum Broumovska svoji sezónu v sobotu 1. května. Zdejší muzeum bylo založeno v roce 1945 jako středisko vlastivědné práce tehdejšího okresu Broumov. Od roku 1980 sídlí v 1. patře opatského křídla kláštera benediktinů, kde byla o deset let později instalována stálá expozice s názvem "Historie Broumova a Broumovska". Díky velkému kulturnímu bohatství regionu se muzeum může pochlubit kvalitním sbírkovým fondem. V šesti místnostech prelatury, včetně monumentálního Kamenného sálu, je přehledně představena historie kláštera, města a jeho okolí zhruba v rozsahu bývalého klášterního panství, či pozdějšího politického okresu. Každá dějinná etapa je zastoupena nejcennějšími a pro tu kterou dobu charakteristickými exponáty z muzejních sbírek. Expozice jistě potěší každého, kdo má k historii Broumovska vřelý vztah, a poslouží těm, kteří chtějí získat alespoň základní přehled o jeho kulturním vývoji.

Zároveň lze v měsíci květnu ve výstavní síni muzea zhlédnout výstavu obrazů, grafiky a fotografií Jindřicha Růžičky nazvanou "Návrat do města B.". Tento pražský malíř, grafik, ilustrátor a autor výtvarné fotografie, který v Broumově prožil své dětství a Broumovsko se mu v jeho práci stalo inspiračním zdrojem, se v našem muzeu představuje již poněkolikáté.

Na Vaši návštěvu se budeme těšit během celé letošní sezóny, která potrvá od 1. května do 30. září. Muzeum Broumovska je otevřeno denně, kromě pondělí, od 8 - 12 a od 13 - 17 hodin.

Muzeum Broumovska, Klášter 1, tel.: 491 522 185

Podnikatelský klub Broumovska, o.s.

Smetanova ul., 550 01 Broumov, e-mail: pkb@broumovsko.cz, Kontaktní osoba: Jan Školník (předseda), HOBRA - Školník s.r.o. Broumov

2. dubna 2004 v Broumově

Podnikatelský klub podporuje rozvoj podnikání na Broumovsku

Podnikatelský klub Broumovska se chce stát silným svazkem podnikatelských subjektů. Svojí činností chce přispívat k tvorbě příznivějšího podnikatelského klimatu a lepších podmínek pro soukromé podnikání a pro kvalitní život v regionu.

V říjnu 2003 byl v Broumově založen Podnikatelský klub Broumovska (PKB) z iniciativy čtyř zakládajících členů, kterými se staly společnosti Dřevoterm s. r. o. Meziměstí, Hobra - Školník s. r. o. Broumov, Veba, textilní závody a. s. Broumov, Z - Trade s. r. o. Broumov. Založení PKB předcházelo půlroční období příprav a jednání.

"K dnešnímu dni má Podnikatelský klub Broumovska čtyři stálé a třináct řádných členů a jednání s dalšími potenciálními zájemci o členství probíhají," uvedl předseda PKB Jan Školník.

Podnikatelský klub Broumovska se veřejnosti představil 1. prosince 2003 na slavnostním shromáždění podnikatelů Broumovska, na kterém oslovil další potenciální členy prezentací svých záměrů a programu, klavírním vystoupením Jany Havlíčkové a následnou volnou besedou zúčastněných zástupců místních firem.

Mezi cíle PKB patří posilování vzájemné komunikace mezi podnikateli na Broumovsku při projednávání rozvojové koncepce Broumovska, zlepšování podnikatelského klimatu a posuzování aktuálních otázek života regionu a jeho obyvatel, a to formou oficiálních jednání i neformálních setkání. Dalšími cíli jsou podněcování spolupráce veřejné a soukromé sféry včetně přeshraniční spolupráce, informační podpora, příprava a provádění vybraných projektů s využitím zdrojů národních i mezinárodních programů.

Aktivity PKB jsou zaměřeny na středně a dlouhodobý časový horizont a jsou striktně nepolitické, aby umožnily účast co nejširšího okruhu partnerů, podporovatelů a sympatizantů.

Podnikatelský klub významně podporuje Program rozvoje Broumovska (vytvářený metodou místní Agendy 21), který je zaměřen na formulaci rozvojové strategie Broumovska. Dále podporuje aktivity Liberálního institutu na Broumovsku, spolupracuje s Hospodářskou komorou a připravuje registr podnikatelských projektů, které se budou ucházet o zdrojovou podporu fondů EU.

Podnikatelský klub chce o své činnosti a dosahovaných výsledcích pravidelně informovat veřejnost prostřednictvím tiskových zpráv v místních zpravodajích a pravidelných denících.

Studie využití veřejných prostranství

Město Broumov bylo v roce 2003 vybráno spolu s deseti dalšími městy do soutěžeo Cenu Petra Parléře - soutěže o nejoriginálnější architektonické návrhy řešení veřejných prostranství. Původně bylo osloveno 200 měst, přihlásilo se 31, podklady dodalo 11 měst.

Do soutěže bylo možné přihlásit prostranství sloužící veřejnosti, město Broumov navrhlo k řešení Mírové náměstí, Malé náměstí, Kostelní náměstí a prostor před Horní bránou (u křižovatky při vjezdu). Prostranství přihlášených měst byla nabídnuta architektům ke zpracování studií. V soutěži získala ocenění studie veřejných prostranství v Broumově autora Davida Kubíka, druhá studie týkající se Broumova byla hodnotitelskou radou vyřazena za porušení anonymity. Město však obě studie od pořádající společnosti British American Tobacco bezplatně získalo. Ve druhé polovině května tyto dvě studie vytvořené v soutěži budou vystaveny v přízemí Městského divadla. Současně vystavíme studii řešení Mírového náměstí, kterou má město k dispozici z předcházejících let. Zvu všechny, aby se přišli zamyslet, jak by mohla být městská veřejná prostranství využita. Jen dopředu upozorňuji: studie byly vytvořeny bez zadání města. Záleželo na architektovi - jeho fantazii, zkušenostech, představách o životě města - jak návrh zpracuje. Upozorňuji proto, že některá řešení jsou velmi originální až nečekaná. Přijďte se však zamyslet, zda někde v návrhu není schovaný nápad, který by byl zajímavý a uskutečnitelný, i když by se nerealizovala studie jako celek.

Libuše Růčková, starostka

Opravy komunikací

Až se jaro zeptá odboru investic a rozvoje, co dělal v zimě, bude odpověď jednoduchá. Dárek v podobě zvýšeného DPH na stavební práce od 1. května nás motivoval k nebývalé investiční aktivitě a vedl k realizaci plánovaných akcí hned na začátku stavební sezóny. Město díky tomu ušetřilo zhruba půl milionu korun.

Do konce dubna tak bude hotova generální oprava obou úseků v Malé kolonii (BSS Broumov), nový povrch získá ulice Dukelská v Olivětíně (SSŽ a.s.) a dláždí se ulice Pivovarská (Strabag a.s.). Rekonstrukcí projde do 30. dubna i budova II Městského úřadu, sídlo Městské policie a Správy majetku města.

Ze zastupiteli schválených velkých oprav komunikací zbývá pouze ulice Pod Strání. Zde probíhají již od podzimu práce na zpevňování břehu Liščího potoka (investorem je Zemědělská vodohospodářská správa) a vzhledem k jejich rozsahu nebylo technicky možné opravit silnici. Oprava potoka bude ukončena do 15. června a během následujících tří týdnů bude komunikace, ve spolupráci s Hejtmánkovicemi, kompletně opravena (Strabag a.s.).

Největší díry a výmoly na městských komunikacích jsou snad již nyní opraveny Technickými službami (TS ovšem nejsou odborná silniční firma a tomu odpovídají i jejich technické prostředky). Potřeby odborných rozsáhlejších oprav budou přesně popsány a zastupitelům předložím návrh na uvolnění finančních prostředků.

Mezi investiční priority nebyl Zastupitelstvem zařazen žádný chodník. Technické služby vlastními silami provádějí rekonstrukci chodníku v ulici Protifašistických bojovníků a budou pokračovat souvislou opravou chodníku v ulici Dukelské v Olivětíně.

Oprava silnice na Janovičky (projekt podpořený z fondů EU) zdárně finišuje. V půlce května by mělo dojít k oficiálnímu předání ukončené stavby a případné vady a nedodělky by měly být odstraněny do konce května.

Mgr. Jiří Ringel, místostarosta města

Poděkování

Loutkový soubor "BRUM" chce poděkovat firmě Dřevoterm, jmenovitě p. Pohlovi, který laskavě poskytl zdarma našemu souboru materiál pro výrobu nových kulis.

Za LS "BRUM" R. Kolářová.


Děkuji SPOZ při MÚ v Broumově za hezké blahopřání a dárkový balíček k mému životnímu jubileu. Velice mě to potěšilo.

Jiří Ther, Lužní 166

Recitátoři z Masarykovy ZŠ opět úspěšní!

Do krajského kola v recitaci postoupily tři naše žákyně, v 2. kat. Zuzana RAINOVÁ (4.tř.), v 3. kat. Nikola REJLOVÁ (7.tř.) ve 4. kat. Lada ŠOLCOVÁ (9.tř.).

Tento úspěch je umocněn i čestnými uznáními, která obdrželi i naši další reprezentanti: Jakub Michalčík z 5. tř., Petr Stečínský ze 7. tř. a Kristýna Teichmanová z 9. tř.

Blahopřejeme našim žákům k tomuto výbornému umístění, těší nás, že se jim daří i ve velké konkurenci prosadit dovednosti, ke kterým jsou v naší škole vedeni. Za reprezentaci školy a Broumova jim jistě náleží pochvala a poděkování.

Naši žáci si dobře vedou i ve vědomostních soutěžích, 11. místo Kristýny Teichmanové a 14. místo Simony Martinkové v okresním kole Olympiády z ČJ mezi 35 účastníky, z nichž přední místa patří studentům gymnázií, považujeme také za úspěch.

Eva Kučerová, Masarykova ZŠ

Jarní naděje

Na příchod jara se těší většina z nás a ne jinak je tomu i jinde ve světě. S pocity blížících se lepších zítřků bez ohledu na roční období jsme v nočních hodinách při výkonu služby zastihli v našem městě skupinku 15-ti čečenských běženců, kteří zde marně hledali utečenecký tábor. Jednalo se o sedm dospělých a osm malých dětí ve věku od 1 do 4 let. Po vysvětlení celé situace, předložení dokladů a zjištění cílové stanice, tou byl utečenecký tábor v obci Višňové Lhoty okres Frýdek Místek, jsme celou skupinku spolu s hlídkou OPP Otovice odvezli do prostoru čekárny ČD v Broumově. Zatím, co ženy uložily děti na podlahu čekárny ke spánku, hlídka OPP Otovice zajistila převoz běženců prostředkem RCP Hradec Králové do tohoto utečeneckého tábora. Jakým způsobem a na základě čích informací se dostali až k nám, se už nedozvíme, kolik finančních prostředků je tato cesta stála (kontrolou byla zjištěna celková hotovost ve výši 150Kč) také ne, ale je určité že i u nás profitují jistí lidé na lidském utrpení.

za městskou policii str. Šrytr Jan

Poděkování

Vážený pane řediteli nemocnice v Broumově,

dne 21. února 2004 jsem utrpěl při lyžování v Ruprechticích u Broumova akutní spodní infarkt myokardu a byl jsem po bleskovém poskytnutí první pomoci na záchrance Vaší broumovské nemocnice a lékařem vrtulníku záchranné služby dopraven letecky do Fakultní nemocnice v Hradci Králové.

Na základě perfektního výkonu a hospitalizaci na JIP interny hradecké fakultní nemocnice jsem byl již 27.2.2004 propuštěn bez potíží a komplikací do domácího léčení do mého trvalého bydliště do Chomutova.

Těžko se hledají vhodná slova, kterými bych poděkoval celému týmu za záchranu života mého života.

Dovolte mi, abych Vám, všem lékařům a zdravotnickému personálu broumovské nemocnice popřál hodně zdraví a úspěchů. Díky Vašemu ústavu, lékařům a sestrám se mohu opět těšit s mojí rodinou na další chvíle v rodném Broumově.

S pozdravem VášPetr Rathner

Na Masarykově ZŠ si prý " hrajou"

Motto: " Jak dlouho budeme ještě tolerovat včerejší metody k přípravě dnešních dětí na zítřejší problémy?"

Tento výrok pronesl univerzitní profesor Karel Rýdl, který přednáší na evropských univerzitách pedagogiku, často přiveze dobré věci z Kanady, přednáší jako expert na Filipínách, Novém Zélandu a v Austrálii. Nejen , že s ním často spolupracuji v PAU ( Přátelé angažovaného učení), byl mnohokrát u nás ve škole na vzdělávacích akcích, je to respektovaná a uznávaná osobnost ve školství v ČR.

Proč takový úvod? To proto, že motto, které jsem si zvolil v úvodu, přesně vystihuje myšlenku, jakou cestou by se mělo školství ubírat. A jak je to vlastně u nás ve škole?! Už dlouho jsem slýchával výroky o tom, že je u nás tzv. " škola hrou". Škola hrou s " velkým Š" je soukromá ZŠ v Praze. Je to malá školička a dělají to dobře. Ale: kdybychom opravdu dovedli učit hrou, byli bychom fenomenální, nejlepší. A druhé "ale" je v tom, že škola hrou není v ČR zavedený vzdělávací program.

Existují tři:
1. Základní škola - tradiční typické osnovy
2. Obecná škola - trochu živější, tvořivější program. Těchto škol je v ČR málo.
3. Národní škola - velmi náročný, tvořivý program, náročný pro učitele.

Škol s tímto programem je velmi málo. Jsou i jiné vzdělávací programy, se zvláštními nuancemi. Např.: Zdravá škola, Waldorfská škola, Montesori, Jenský plán. Z nich lze čerpat i různé nápady, jednotlivosti. Zaslouží si pozornost. Proto některé soudy o školách, o školství, jež v Broumově slýchávám, jsou projevem hlouposti, ignorantství, neinformovanosti. Vždyť za "komančů" muselo být všechno stejné. Někomu stačilo papouškovat, někteří se stejně nenechali přinutit. V tom je přece to pěkné, svobodné, že nemusíte být všichni stejní. Nevím, komu to vadí. Spíše bychom si měli pomáhat, přesvědčovat se o progresivnějších věcech, než zápasit a po straně si škodit.

Takže, ještě jednou: NA MASARYKOVĚ ZŠ SI NEHRAJEME, ALE UČÍME SE podle vzdělávacího programu Obecná škola.

A jaké jsou naše priority?
1.Klíčovým slovem je úcta.
Je třeba jej vnímat nejen ve škole, ale také v rodinách a v celé společnosti. Postoj úcty musí být provázen odpovídajícími sociálními a komunikačními dovednostmi. Např. schopnost empatie ( vcítění), zabývat se pocity dítěte. Učit komunikačním dovednostem je třeba se učit stejně tak, jako cizím jazykům.

2.Umět pracovat se sociálními vztahy.
Tomuto působení se říká skryté osnovy. Škola vychovává tím, jak je uspořádána, jaké v ní panují vztahy, co a jak v ní děti prožívají. Škola postupně ztrácí monopol na předávání informací, je mnohdy nahraditelná jinými, často efektivnějšími alternativami. Děti potřebují poznávat jiné životní styly a názory.

3.Podpora kooperativního vyučování.
Snažíme se postupně omezovat metody, jimiž se předávají žákům převážně hotové vědomosti a kdy jsou žáci pasivními příjemci. Kooperativní učení probíhá v malých skupinách za vzájemné spolupráce, je to učení prostřednictvím činnosti. Výzkumy potvrzují, že tvořivé učení zlepšuje slovní pohotovost, sociální a emocionální vývoj, zvyšuje důvěru a přátelské jednání. Žáci se hodně učí pro život. Jedno čínské přísloví říká: "Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mne to udělat a já pochopím".

4.Smysluplnost a propojení se životem.
Dosavadní výzkumy o práci mozku ukazují, že mozek si třídí informace podle klíče, zda jsou pro nás ohrožující nebo ne. Smysluplné je to, co neohrožuje, co je použitelné v reálném životě, co je přiměřené.

5.Změny v hodnocení dětí.
Hodnocení nemusí probíhat jen známkou. Na zpětnou vazbu můžeme používat i jiné způsoby. Např. slovní hodnocení, metodu portfolia ( shromažďování dokumentů o práci dítěte), metodu individuální normy, v níž zjišťujeme individuální pokrok každého dítěte.

Samozřejmě, že nejlépe se daří na I. stupni, kde je jedna paní učitelka a formuje si děti třeba i dlouhých 5 let. Obtížnější je vybřednout z tradice u dětí v pubertálním věku, tedy na II. stupni ZŠ, neboť na ve svých 30ti vyučovacích hodinách v týdnu mají i 12 učitelů. A ti musí kooperovat a být naladěni na stejnou notu.

Tradiční škola staví na naivní víře v sílu slova. Známe však mocnější prostředky: vzory chování, vlastní prožitky a zkušenosti, smysluplnost, spolupráci, svobodnou volbu. Ten, kým je manipulováno, bude manipulovat těmi, kdo jsou pod ním. Proto je lepší škola o SVOBODĚ a ODPOVĚDNOSTI, nikoliv poslušnosti. I když v demokracii je vlastně nejdůležitější dodržování pravidel. O tom všem však mnohdy nejsou přesvědčeni nejen rodiče, ale někdy i učitelé.V každém případě je to však postup složitější a pracnější. Člověk se odjakživa změně brání do té doby, pokud ji nezačne vidět jako nevyhnutelnou.

Přeji Vám příjemné rozhodování o tom, jak budete nakládat se svým neustálým dovzděláváním a především Vám přeji dobrý výběr ve vzdělávání Vašich potomků.

Mgr. Václav Herzán, ředitel Masarykovy ZŠ

Malé zprávičky z naší školičky

MŠ Broumov - na Křinickém sídlišti

Zvoní, zvoní zvoneček a je tu jaro
22. března 2004 jsme byli pozváni do Nové Rudy na společnou akci "Vítání jara". Děti z polské družební školy vystoupily s hudební pohádkou. Náš sboreček " Zvoneček" zazpíval pásmo lidových písní a taneční kroužek vystoupil se svižným aerobikem "Berušky". Na závěr hezké akce jsme si všichni společně zatancovali.

"Velikonoční tvoření"
Již tradičně se 23.3. a 30.3. 2004 uskutečnilo ve všech odděleních "Velikonoční tvoření" rodičů s dětmi. Společně vyráběli jarní aranžmá, děti malovaly vajíčka, zhotovovaly různé mobilní závěsy, papírové košíčky, kuřátka, zajíčky apod.

Děkujeme všem maminkám, babičkám i tatínkům, kteří si našli čas na své děti a prožili s nimi v mateřské škole tvořivé odpoledne. Odměnou jim byly velmi pěkné a nápadité výrobky, které si odnesli domů k jarní výzdobě svých bytů.

Učitelky Mateřské školy Broumov, Příčná 227

Zápis do mateřské školy Broumov

Upozorňujeme rodiče, že zápis do Mateřské školy Broumov bude ukončen 31.5. 2004.

Jsou to tyto mateřské školy
MŠ Masarykova - vedoucí učitelka pí. Jitka Ducháčová
MŠ Soukenická - vedoucí učitelka pí. Ludmila Jansová
MŠ Přadlácká- vedoucí učitelka pí. Ilona Říhová
MŠ Příčná- ředitelka pí. Eva Suková

Žádáme rodiče, aby si zapsali i děti, které nastoupí během celého školního roku, to znamená od září 2004 do června 2005. Pokud bude kapacita některé mateřské školy naplněna, bude vám nabídnutá mat. škola jiná.

Eva Suková, řediteka.

Parkování v centru Broumova

To, že dopravní situace v centru měst je již delší dobu neutěšená, víme snad všichni. Broumov v tomto není žádnou výjimkou a tak jsem se zeptal předsedy Dopravní komise města Broumova pana Josefa Marka jak se s tímto problémem hodlá vypořádat naše město.

Pane předsedo, na stránkách Broumovského zpravodaje se již objevil článek o chystaných opatřeních ohledně parkování v centru Broumova, kde by se měla objevit závora. Můžete nám to nějak přiblížit?

Udělalo se poptávkové řízení, do kterého se přihlásilo deset firem. Poté výběrová komise vybrala firmu Cross Zlín. Tato firma vypracovala podrobnou studii a na základě studie jsme zadali projektové řešení.

Takže už je víceméně rozhodnuto.

V současné době se zpracovává prováděcí projekt, který je podmíněný stavebním povolením a musí být samozřejmě schválen a to se váže na povolení dopravní policie a především památkářů.

V čem tedy bude chystaná změna spočívat?

Ta studie je taková, že jsou dvě závory. Jedna na vjezdu před poštou a druhá na výjezdu z náměstí u Oční optiky. Na vjezdu si řidič odebere lístek z čárovým kódem a u výjezdové brány bude buňka s obsluhou, která bude vybírat peníze. Brána bude fungovat od 7 do 19 hodin. Mimo tyto hodiny bude brána otevřena.

Tím se dostáváme k dalšímu tématu. Jak to bude s placením? Jsou již určené ceny parkovného?

Za loňský rok město vybralo zhruba 300 tis. z parkovného. Tato studie vychází z toho, že chceme snížit provoz na náměstí zhruba o 50% oproti současnosti. To je naše priorita. Na druhou stranu se počítá s vyšší částkou na výběr za parkovné. Něco jiného budou platit rezidenti, tedy obyvatelé náměstí. Ti budou mít pravděpodobně magnetickou kartu a platit paušální poplatek. Co se týká dodavatelů, tak ti budou mít možnost fakturace, která se bude provádět jednou měsíčně, nebo za určité období. Další možnost je, že podnikatelé mohou svým zákazníkům parkovné zaplatit jako takový bonus za dobrý nákup. Možností je celá řada. Tento systém je dost sofistikovaný a dá se nastavit na širokou škálu řešení.

Jaké tedy budou ceny parkovného?

Tyto ceny ještě nejsou určeny. Uvažuje se o celé řadě řešení a myslím, že žádné z nich zatím není konečné. Naší prioritou je dostat z centra města auta, která by mohla parkovat na jiných místech než v centru.

Bude na tom město tratit?

V žádném případě. Příjem města z parkovného bude takový, jak si systém nastavíme. Projekt sice navrhuje ceny za parkovné, ale ty jsou pro nás jen vodítkem a nikoliv konečným řešením.

Jak to bude vypadat s vjezdem záchranky, policie nebo hasičů?

To se bude řešit pomocí dálkového ovládání a tato vozidla budou mít samozřejmě vjezd do centra volný.

Jaké tedy budou změny v dopravě v centru a hlavně kolik bude počet míst k parkování na náměstí?

Celé centrum bude označené jako obytná zóna. To vyznačuje to, že lze parkovat jen na vymezených místech. Musí se jezdit 20 km/h, nejsou přechody, chodci mají přednost atd. Počítá se s tím, že na rozdíl od současnosti, bude možnost parkovat i v ulicích, kde to šíře vozovky umožňuje. Na výjezdy nebo slepé ulice se dají uzamykatelné sloupky, které se dají v případě potřeby otevřít.

Kde budou moci tedy parkovat auta řidičů, kteří nechtějí vjet svým vozem na náměstí a přitom neparkovat od centra kilometry?

Součástí studie a celého projektu je i řešení parkování mimo památkovou zónu. Pokud mi tedy chceme omezit parkování v centru, musíme také říci, kam auto jinam postavit. V současné době jsou tři varianty: Penny market, U Střelnice a u Městského úřadu. To však nestačí a tak se uvažuje udělat alespoň provizorní odstavní plochu v oblasti mezi parkem za Městským úřadem a budovou pivovaru.

Před Městským úřadem, ale parkování není zrovna vhodné. Vjíždí se z parkoviště rovnou do křižovatky. Co s tímto problémem?

Řeší se jiný systém stání aut na tomto prostranství. Budova Hasičské zbrojnice je v havarijním stavu a tak se uvažuje o tom, že až se najde vhodná budova pro zbrojnici, tak se tato stávající nechá strhnout. Tím se tak rozšíří parkovací plocha a umožní nám nastavit parkovací místa tak, aby se nevjíždělo rovnou do křižovatky. To je však zatím daleká budoucnost.

Přeji hodně úspěchů do další činnosti a ať se dílo podaří.

S předsedou Dopravní komise panem Josefem Markem rozmlouval Daniel Šárka.

Za Broumov krásnější

Jistě si již většina obyvatel našeho města všimla party do reflexních vest oděných spoluobčanů, kteří od dubna uklízejí veřejná prostranství. Jedná se o tři party pracovníků vedených na Úřadu práce, kterým byla tato pracovní místa vytvořena na dobu určitou a pod vedením určených zaměstnanců Technických služeb při MěÚ v Broumově provádějí úklidové práce. A o tom, že je za nimi denně vidět opravdový kus poctivé práce, svědčí i tato fotografie. A určitě stejně jako převážná část obyvatel našeho města, věřím tomu, že takto uklizená zůstanou co nejdéle.

za MP str. Jan Šrytr

Informace pro fyzické a právnické osoby, které hodlají podnikat v zemědělství

V podnikání v zemědělství dochází od 1.5.2004 ke značným změnám:

Zákon č. 85/2004, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, upravuje nově podnikání v zemědělství a zavádí pojem zemědělský podnikatel, nabývá účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii, tj. 1.5.2004. Podle tohoto zákona zemědělským podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu za podmínek stanovených zákonem na základě zápisu do evidence zemědělského podnikatele. O zápisu do evidence se vydává osvědčení.

Podmínkou pro vydání osvědčení o zápisu do evidence je:
-dosažení věku 18 let
-způsobilost k právním úkonům
-bezúhonnost
-odborná způsobilost
-trvalý pobyt na území ČR, nejedná-li se o občana ČR nebo EU
-znalost českého jazyka (neplatí pro občany EU)

Podmínky musí splňovat fyzická osoba a odpovědný zástupce u právnické osoby.

Fyzické osoby - samostatně hospodařící rolníci, kteří provozují zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb., ve znění zákona č. 219/1991 Sb., se považují za zemědělského podnikatele, pokud se do 1 roku, tj. do 1.5.2005 zaevidují na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností.

Právnické osoby, které provozují zemědělskou výrobu na základě zápisu do obchodního rejstříku, musí provést zápis do evidence zemědělských podnikatelů ihned.

Od správního poplatku za vydání osvědčení jsou osvobozeny fyzické osoby, které dosud podnikají jako samostatně hospodařící rolníci.

Od 1.5.2004 se mohou fyzické a právnické osoby, které mají místo podnikání nebo sídlo v působnosti obce Broumov jako obce s rozšířenou působností zaevidovat jako zemědělský podnikatel na Městském úřadu Broumov, obecním živnostenském úřadu - pracoviště Zd. Nejedlého 220, Broumov. Tiskopisy žádostí o zápis do evidence zemědělského podnikatele jsou zde k dispozici (informace na telefonu 491504321, 322 a 324).

V Broumově dne 14.4.2004

Ing. Miloš Hartman,vedoucí obecního živnostenského úřadu

Maturitní menu

Studenti Gymnázia Broumov již mají za sebou písemnou maturitní zkoušku z českého jazyka. Jaké menu jim bylo servírováno? Mohli si vybrat ze čtyř témat. Zde jsou:

1. Blízcí lidé v mém životě. /charakteristika/
2. "Všechny popsané situace jsou pravdivé. Dílem jsem je opravdu prožil a dílem jsem si je opravdu vymyslel" Miroslav Donutil / vyprávějte zajímavou příhodu/
3. "Nejkrásnější na světě nejsou věci, nýbrž chvíle, okamžiky, vteřiny...." Karel Čapek /volný slohový útvar/
4. "Naučili jsme se létat v povětří jako ptáci, potápět se ve vodě jak ryby. Zbývá jediné, naučit se žít na zemi jako lidé." / úvaha nad citátem/ G.B.Shaw
Vybrali byste si? Milan Kulhánek

Informace z Masarykovy ZŠ

Dny bez rozvrhu

Den bez rozvrhu patří vždy k velmi oblíbeným akcím, pro žáky je to zpestření jinak všedních školních dnů.

V tomto školním roce jim nabízíme dokonce dva takové dny - první bude 22. dubna. Tento den je motivován ke Dni Země. Žáci 6. - 9. tříd si mohou vybrat z 20 dílen, v nichž učitelé nabízejí rozmanité činnosti - od sbírání přírodnin, vycházek do přírody, návštěvy CHKO, tvorby časopisů, přes výrobu papíru a ozdobných předmětů z přírodnin až po práci v keramické dílně. Některé dílny nám pomohou zajistit také pracovnice Ulity, za což jim velmi děkujeme.

Výsledky činností tohoto dne se objeví jako výzdoba tříd, chodeb, ale také jako zvláštní vydání časopisů.

Druhý Den bez rozvrhu se uskuteční 11. května 2004, tento den bude motivován vstupem naší republiky do Evropské unie, bude se jmenovat "S kým budeme žít v EU". Tentokrát se zapojí všechny třídy, od 1. až po 9.roč.

Každá třída si již vylosovala jednu zemi EU, o ní nyní shromažďuje informace a materiály. 11.května budou děti informace zpracovávat, bude záležet jen na nich, co vše v dílně vytvoří a jaký z ní připraví výstup.

Dobrá zpráva

Tento měsíc jsme otevřeli další novu počítačovou učebnu. To znamená, že už máme dvě " super" vybavené učebny po 15-ti počítačích. Můžeme tak bohatě využívat poměrně velkého softwarového vybavení. Všechny počítače jsou připojené na internet po celých 24 hodin. Další starší počítačovou učebnu jsme přesunuli na I.stupeň.

Jak jsme toho dosáhli? No, hlavně musíme zašetřit z rozpočtu MěÚ. Město nám povolilo využít peníze z rezervního fondu, které jsme našetřili v minulých letech. Něco máme z pronájmu hřiště, něco vyděláme pořádáním akreditovaných kurzů pro organizace a možná i " Vy " se přihlásíte do " Kurzů pro veřejnost", které hodláme pořádat v rámci počítačové gramotnosti obyvatelstva.

Tímto Vás zveme k účasti!

Upoutávku inzerujeme v Broumovském zpravodaji.

Malá maturita na Masarykově ZŠ

"Malou maturitu" v 9. ročníku pořádáme každoročně už od roku 1995.

Proč? Je to zkouška stresové situace před přijímacími zkouškami. A pak, je to také vhodná příležitost prokázat prakticky, co jsme se naučili. Proč "maturita"? Protože probíhá organizačně, jako přesná kopie středoškolské maturity. Je jen zkrácená z patnácti na pět minut z každého předmětu. Obsahuje i pětiminutovou přípravu na potítku. Z čeho a jak " maturujeme"? Z českého jazyka žáci odevzdávají seminární práci na literární téma, a pak v pěti minutách absolvují ústně gramatiku a větný rozbor. Na přijímačkách se to hodí. Z matematiky si žáci vytáhnou z otázek předem daných témat a vypočítají příklad. Pro někoho náročnější, pro někoho lehčí. Volitelný předmět vybíráme z ostatních předmětů, mimo výchov. Někteří si vyberou i informatiku. Podkladem je odevzdaná seminární práce na vybrané téma a pak její obhajoba. Mají žáci strach? Mají. Takový ten správný, třeba jako na "Superstar". Na rozdíl od některých jsou však soudní a většinou umí.

Má to nějaký význam? Už bylo řečeno: trochu cvičného strachu před opravdovými přijímačkami na střední školu. Všichni přijdou pěkně oblečeni, sami si hlídají organizaci a pak s námi na konci hodnotí. Dostanou také " vysvědčení", pamětní list v podobě slovního hodnocení. Asi tak za 14 dní, aby to učitelé všechno stačili napsat. Vždyť letos "maturovali" žáci ve třech třídách. Zkoušíme inovace v organizaci maturity, dáme i na to, "jak nám žáci poradí". Je to dobrá zkušenost a převážnou část dětí to baví.

Výlet se školní družinou

Paní vychovatelky nám oznámily, že v pátek o velikonočních prázdninách pojedeme do Letohradu. Moc jsme se těšili, protože máme víkendové výlety s družinou rádi. Dozvěděli jsme se, že navštívíme Muzeum řemesel, kde jsou různé věci, které lidé dříve používali třeba k sečení a mlácení obilí, ke sklizni sena a jiné zajímavosti.

Ráno před odjezdem jsem se nasnídal a šel na nádraží, protože jsme jeli vlakem. Seděl jsem celou cestu s kamarádem Ondrou Jankem a cesta docela hezky ubíhala. Když se na tabulích u zastávek objevil "Směr Letohrad", začal jsem počítat zastávky, které jsme zatím projeli. Počítal jsem do sedmi, pak jsem toho nechal. Ale na další zastávce jsme už vystupovali, protože jsme byli v Letohradě. Hned jsme vyrazili směrem k muzeu. Protože jsme přijeli dřív, čekali jsme ještě chvíli venku. Zanedlouho nám paní vychovatelky řekly, že můžeme jít dál. Uvnitř jsme prošli dvě poschodí, kde jsme mohli vidět předměty a nářadí, které se dnes už nepoužívají. Ve třetím patře byli veteráni, stará kola a hospoda s hrou o dvacetníky. Když skončila přednáška, měli jsme ještě čas a proto jsme se vydali do města. Koupil jsem si tam zmrzlinu a koláč. Domů jsme se vraceli zase vlakem. Na zpáteční cestě si k nám přisedl taky můj bratr Tom.

Když jsme přijeli do Olivětína, byli jsme všichni celí unavení. Výlet se vydařil a moc se nám všem líbil. Těšíme se zase na další víkendové zážitky s naší družinou.

Jakub Schusser, žák páté třídy ZŠ Broumov - Olivětín

Letní univerzita liberálních studií tentokrát v Broumově

Po úspěšné přednášce Josefa Šímy "Evropské sjednocování očima ekonoma" budou mít občané našeho města opět možnost zúčastnit se zajímavého programu o ekonomii, právu a liberalismu. Na přelomu června a července se koná Letní univerzita liberálních studií (LISU) v prostorách Hotelu Veba. Tento program je určen převážně pro studenty vysokých škol, ale vítáni jsou i občané našeho města, případně studenti gymnázia. Celou akci pořádá Liberální institut Praha (LI), což je organizace založená těsně po listopadových událostech v roce 1989. Cílem LI je rozvoj svobody, tržního hospodářství a posílení vlády zákona.

LISU je pojata jako série přednášek od významných odborníků především z oblasti ekonomie, ale také historie a filosofie. Po každé přednášce následuje příprava otázek a diskuse, která umožňuje účastníkům aktivně participovat na programu. Přednášky umožňují nabytí nových znalostí ze společenskovědní oblasti. Následné diskuse slouží k ujasnění výkladu, ale také ke kritickému zhodnocení těchto konceptů.

K hlavním tematickým blokům LISU patří:

 • Filosofická podstata, vznik a vývoj myšlenek klasického liberalismu
 • Historický pohled na vývoj kapitalismu a podnikání
 • Právo a jeho úloha v počátcích rozvoje tržních vztahů
 • Ekonomický rozvoj a "neviditelná ruka trhu"
Mezi přednášejícími se představí celá řada osobností z Vysoké školy ekonomické v Praze, např. děkan Fakulty národohospodářské, vedoucí katedry filosofie, či ekonomie: doc. PhDr. Ján Pavlík, prof. ing. Robert Holman, CSc., doc. ing. Jiří Schwarz, CSc., ing. Miroslav Ševčík, CSc., ing. Josef Šíma, Ph.D., ing. Miroslav Zajíček, M.A. a další

Již tradičně LISU navštíví i přednášející ze zahraniční partnerské univerzity. Tentokrát do Broumova zavítá prof. Joseph Salerno z Pace University v New Yorku, U.S.A., který pohovoří o monetárních otázkách.

Celý program se koná v přátelské a uvolněné atmosféře, podporující plodnou diskusi a zaručující výjimečný intelektuální zážitek.

Uzávěrka přihlášek je již 7. května. Bližší informace je možno získat na www.libinst.cz nebo e-mailové adrese autora tohoto příspěvku.

Petr Schirlo, Petr.Schirlo@seznam.cz

Letem dětským světem aneb Co jsme v Ulitě prožili

Pro všechny ty, kteří s námi byli i pro ty, kterým se nepodařilo prožít jaro v DDM Ulita na námi připravených akcích, bychom rádi ve stručnosti připomněli, co jsme to vlastně všechno stihli.

Jaro jsme přivolali již koncem března, a to přímo na SMRTNOU NEDĚLI ( 28.března ) v Heřmánkovicích. Za zpěvů o odcházející zimě a za vydatné pomoci mnohých dětských i dospěláckých rukou jsme vyrobili a vystrojili velmi přesvědčivou Moranu - paní Zimu. Tuto jsme pak hodili do chladných vln lesního rybníčku Červeňáku. Jakmile Zima odplavala, přišlo za námi Lítečko, doprovázeno písničkami o jaru, tanečkem na hrázi rybníka a teplým jarním vzduchem.

Pak už zbývalo jen pár dnů do Velikonoc. Na tyto svátky jsme v Ulitě připravili již tradiční ZELENÝ ČTVRTEK (8.dubna) - tvořivé dílničky plné jarních a velikonočních témat, ve kterých si děti i rodiče mohli vyzkoušet jak malování vajíček, pečení Jidášků, pletení pomlázek a košíčků, práci s ovčím rounem, tak i stříhat a lepit velikonoční obrázky, nebo i zkusit si práci s keramickou hlínou.

Všem se u nás líbilo, a to i díky pěkné atmosféře, kterou hned na začátku vytvořily děti z Berušek svým vystoupením jarních písniček a tanečků ZLATÁ BRÁNA.

A protože s jarem je v dubnu spojen i svátek naší Země (22. dubna), slavnostně jsme vyzdobili celou Ulitu a uchystali DNY PRO ZEMI. Všechny akce s tímto svátkem spojené jsme odstartovali v pondělí 13. dubna přímo v městském divadle POŘADEM PRO DĚTI S PÍSNIČKAMI pánů DANIELA DOBIÁŠE A JANA VODŇANSKÉHO. Dopoledne slovem provázeli Yvonna a Jan Piňosovi. S dětmi si společně povídali a zpívali o vodě, o vzduchu, krajině a vůbec o životě lidí na Zemi.

Svou rozsáhlou sbírkou zkamenělin přispěl ke Dnům pro Zemi i pan JIŘÍ MALÝ z Broumova, který od pátku 16. dubna vystavil vzácné exponáty v altánku ve Schrollově parku a celý týden byl všem k dispozici i s odborným výkladem.Výstavu ZKAMENĚLÝ SVĚT si prohlédli jistě mnozí z nás s velkým zájmem.

O další pokračování se postarali děti ze 3.B. ZŠ TGM v Broumově, kteří na své škole v přírodě v Heřmánkovicích připravili JARNÍ OTVÍRÁNÍ STUDÁNKY. Celé dopoledne v neděli (18. dubna) čistili pramínek od starého listí, aby odpoledne společně se svými rodiči a přáteli probudili studánku k novému jaru. A že nevíte, jak se budí studánka? Přeci písničkou, básničkou, malým společným tanečkem a také přípitkem vodou ze studánky.

V pondělí 19. dubna jsme společně s mnoha dětmi zahájili výstavu dětských výtvarných prací na Staré radnici, kterou jsme nazvali VÝSTAVA PRO RADOST. Jarní barevné veselé obrázky zaplnily celý prostor stejně jako dětské hlásky, které s radostí zpívaly známé jarní písničky pro Zemi, Vodu a Vzduch.

Téhož dne v podvečer se v Ulitě sešly zájemkyně o zdravou výživu. Mohly zde ochutnat dobroty z kuchyně paní Marie Tůmové a slečny Jitky Klímové. A co že se ochutnávalo? Čtyřzrnné oplatky, cizrnová pomazánka, tatarská pomazánka z Cerie, což je bílkovinný produkt rostlinného původu, atd… To vše zapíjely lahodným čajem Yogi s mlékem. Moc jsme si pochutnaly a objevily nové možnosti zdravějšího vaření.

A co pro Vás chystáme?

DEN MATEK - 9. května, slavnostní vystoupení dětí ze zájmových kroužků Ulity, jako dárek nejen maminkám k jejich svátku.
DĚTSKÝ DEN ANEB CESTA KOLEM SVĚTA - 29. května, tradiční den plný soutěží, her a zábavy, tentokrát na zahradě Ulity a přilehlém okolí.
POZOR, POZOR, JEŠTĚ MÁME NĚKOLIK VOLNÝCH MÍST NA TYTO LETNÍ TÁBORY
Putování v Krakonošových šlépějích
11. - 21. července - Vítkovice v Krkonoších
S horským kolem na hory
11. - 21. července - Vítkovice v Krkonoších

Žalostná návštěva komorní opery v Broumovském divadle

Žalostná účast byla při konání komorní opery W. A. Mozarta - Bastien a Bastienka, která byla uvedena v pátek 16. dubna v našem Městském divadle. Přesto, že při probíhajících průzkumech mezi občany našeho města byl také požadavek, abychom zařadili mezi kulturní programy také operu či operetu, o toto určitě zajímavé hudebního dílo projevila zájem jen malá část našich občanů. Předpokládali jsme, že mnohem větší počet broumovských občanů má zájem o kvalitní pořady vážné hudby, ale bohužel opak je pravdou.

Mimořádný zájem byl pouze o "Muzikálové střípky" v podání broumovských amatérských zpěváků a hudebníků. Střední zájem byl o konání koncertů vážné hudby v broumovském klášteře v závěru minulého roku.

Zcela vyprodané bylo divadlo při konání travesti show "Lucie na bílo a jinak" a tradičně i představení divadla ROKOKO Praha. Ostatní konané pořady v Městském divadle jsou navštěvovány jen průměrně. Klademe si otázku, jaké pořady tedy naši občané chtějí.

Z naší strany bychom však chtěli upozornit občany, že v dané situaci jsme schopni objednávat pouze takové programy, které budeme schopni z vybraného vstupného uhradit. Při kapacitě našeho divadla - 195 míst k sezení je to dost obtížné. Nemůžeme si dovolit objednat programy se špičkovými herci či zpěváky, kde by vstupné činilo nejméně 200 Kč. Takovéto vstupné je pro mnoho našich občanů neúnosné. Nabídka kulturních pořadů - divadelních představení, koncertů populárních zpěváků či skupin, která je nám předkládána, je skutečně velká - překážkou pro jejich objednání jsou však mnohdy astronomické ceny těchto pořadů.

Určitě budete namítat, že je třeba požádat o sponzorskou pomoc při financování těchto pořadů místní firmy či podnikatele, aby přispěli na nákup těchto dražších či drahých kulturních pořadů a tak se snížilo výše vstupného na přijatelnou částku. Bohužel, mnozí sponzoři již další poskytování sponzorských darů odmítají, protože i pro ně to je již mnohdy neúnosné a prostředky na to již také nemají.

Poděkování patří těm firmám a podnikatelům, kteří ze svých prostředků poskytují určitou část úhrady zakoupených vstupenek svým zaměstnancům. Ale těch je skutečně v našem městě jen velmi málo.

Chápeme, že určitou roli v tom hraje i dost vysoká nezaměstnanost . Mnohým skutečně již nezbývá na to, aby byli ochotni zakoupit například pro tříčlennou rodinu vstupenky, jejichž cena by byla, jak je to mnohdy běžné ve velkých a větších městech, např. 200 Kč. Na druhé straně jsou však mnohdy ochotni tuto částku investovat do mnohem zbytečnějších věcí než je kultura.

Chtěli bychom věřit tomu, že se tato situace postupně změní a že nebude problém naplnit do posledního místa naše divadlo či jiný konaný pořad v našem městě. Snad se mnohé zlepší i po našem vstupu do Evropské unie.

Petr Cirkl, odd. kultury

Ze života ZUŠ Broumov

V lednu 2004 žila broumovská ZUŠ očekáváním pololetního vysvědčení a pololetních přehrávek žáků 1.ročníků. Pololetní přehrávky proběhly dne 15.ledna 2004. Žáci komorních souborů se po celý leden připravovali na místní kolo soutěže ZUŠ v komorní hře. Po proběhnutí místního kola soutěže ZUŠ Broumov v komorní hře, soutěžní komise rozhodla poslat do okresního kola této soutěže flétnový kvartet pana učitele Mojmíra Poláčka. Kvartet se umístil na 1. místě a byl poslán do krajského kola této soutěže v komorní hře s převahou dechů.

16.března 2004 v městě Jičíně získal kvartet hezké 2.místo.Blahopřejeme.

Ve čtvrtek 25. března 2004 proběhl ve staré radnici města Broumova hudební večírek žáků ZUŠ Broumov. V krásném prostředí obohaceném výstavou fotografií proběhl jeden ze zdařilejších koncertů broumovské ZUŠ. Zejména klavíristé a klavírní doprovazeči a posluchači si pochvalovali a ocenili krásu tónu zachráněného a zrestaurovaného klavírního křídla "Beckstein". Děkujeme paní starostce Judr. Libuši Růčkové ,radě města a Infocentru Broumov za skvělý počin - vybudování nové koncertní síně města Broumova a zahájení oprav a restaurování historického velmi cenného nástroje.Celý hudební večírek provázela vysoká umělecká úroveň.

Na Apríla dne 1.dubna 2004 se uskutečnila v Ústí n/Orlicí soutěžní přehlídka ve scénickém tanci. Této soutěže se kromě 24. souborů ZUŠ z celých Čech a Moravy zúčastnil také taneční obor ZUŠ Broumov paní učitelky Heleny Ogriščenkové hned se třemi choreografiemi : "Modlitba, Pampelišky a Nedorozumění". Ve velmi náročné konkurenci, kdy přijely soubory až z Prahy získala choreografie "Pampelišky" 1. místo s postupem a návrh na postup získala též choreografie "Nedorozumění - nebo Puberta ?" Blahopřejeme paní učitelce k zavazujícímu vítězství.

ZUŠ Broumov, pozn. redakčně kráceno

Broumovská pouť se blíží

Ve dnech 26. a 27. června 2004 se uskuteční další Broumovská pouť. Součástí každoroční poutě jsou pouťové atrakce, které neoddělitelně patří k této akci, ale také stánkový prodej a doprovodný kulturní program.

Pro připojení těchto pouťových atrakcí je bezpodmínečně nutné zajistit vhodný zdroj elektrického proudu. Každoročně pobíhá jednání s majiteli vybraných domů o možnosti připojení se na jejich elektrickou přípojku. Ne vždy majitelé domů mají pochopení pro to, aby tak mohlo být učiněno právě na jejich domu.

Právě proto bych chtěl poděkovat paní JIŘINĚ DUCHÁČOVÉ a paní HELENĚ JIRÁČKOVÉ z Mírového náměstí za to, že nám daly souhlas k tomu, abychom mohli tyto přípojky u nich dočasně zřídit. Zde je vidět, že právě tyto dvě paní mají pochopení pro to, aby se v Broumově něco dělo a aby tyto tradiční akce mohly úspěšně pokračovat.

Vím, že ne všichni, kteří bydlí na náměstí, budou nadčeni konáním pouti - někomu vadí příliš hlasitá hudba, někomu přítomnost pouťových atrakcí a přítomnost stánkařů. Výběrem vhodného provozovatele těchto atrakcí se nám daří již od loňského roku tyto negativní jevy omezovat. Přesto bych chtěl občany bydlící na broumovském náměstí poprosit o určitou shovívavost v období konání pouti. Vždyť tato pouť je pouze jednou do roka.

I v letošním roce naše občany čeká doprovodný kulturní program před budovou Městského divadla a to po oba dny pouti. Již tradičně se v sobotu 26. června uskuteční na náměstí ve 22 hodin pěkný ohňostroj, který určitě potěší jak děti, tak i dospělé. V neděli nás poté čeká v 18 hodin slavnostní koncert vážné hudby v Broumovské klášteře právě na počest pouti. Zde je třeba také vyjádřit poděkování panu vikáři Norbertu Zemanovi, který nám umožnil konání toho koncertu v nádherném kostele sv. Vojtěcha v klášteře.

O podrobném programu Broumovské pouti budou občané informováni prostřednictvím plakátů, městského rozhlasu, regionálního tisku a regionálních rozhlasových stanic. Podrobné informace také najdete na webových stránkách města.

Petr Cirkl, odd. kultury

Tipy Městské knihovny

(Tucet knižních novinek)

 • Jean-Paul Sartre: Existencialismus je humanismus - Legendární přednáška francouzského filozofa, která ovlivnila druhou polovinu 20. století.
 • Ivan Balák: Národní parky a chráněné krajinné oblasti - Publikace přibližuje naše velkoplošná chráněná území, včetně CHKO Broumovsko.
 • Klaus Bednarz: Na východ od Slunce - Od Bajkalu po Aljašku - Autor popisuje cestu, na níž se vydal po stopách předků severoamerických Indiánů od Bajkalu přes Sibiř na Aljašku.
 • Od mikrofonu k posluchačům - Z osmi desetiletí českého rozhlasu - Reprezentativní publikace přibližuje dějiny a osobnosti Československého a Českého rozhlasu.
 • Jarmiola Schreiberová: Okouzlené oči - Lístky z českých slabikářů - Výbor ze slabikářů od poloviny 19. do poloviny 20. století.
 • 2003: Česká fantasy - Knihy povídek současných českých autorů.
 • 2004: Český horor - Knihy povídek současných českých autorů.
 • Daniel Pipes: Spiknutí - Názory a teorie - Historie světových spiknutí a konspiračních teorií - od templářů k Hitlerovi.
 • Claudia Pirasová: Opravdová dáma - Průvodce odíváním a stylem - Výpravná publikace přibližuje elegantní dámské odívání, kosmetiku a účesy.
 • Maira Papathanasopoulouová: Toxická spojení mužského rodu - V domě hrdiny románu se po jeho ovdovění jako noví nájemníci scházejí dva svérázní muži a mladá žena, jejíž přítomnost rozhýbá vztahy mezi obyvateli.
 • Ellis Petersová: Hrnčířovo pole - Další ze série autorčiných detektivních příběhů ze středověku.
 • Catherine Hermary-Vieille: Madam du Barry - Poslední královská milenka - Historický román z Francie 18. století.
 • Deborah Chielová: Úsměv Mony Lisy - Hrdinka románu, nezávislá mladá žena, působí v 50. letech na konzervativní americké univerzitě. Literární předloha filmu s Julií Robertsovou v hlavní roli.
Městská knihovna v Broumově je v oddělení pro dospělé v pracovní dny otevřena denně kromě pátku od 8 do 17 hodin, v úterý až do 18hodin. V sobotu je otevřená od 8.30 do 10.30. Telefon do půjčovny 491 523 719, e-mail: knihovna@broumov.net

Oprava Broumovského divadla

V letošním roce by mělo naše Městské divadlo projít několika rozsáhlejšími opravami, které po určitou dobu vyřadí toto divadlo z provozu.

Od začátku měsíce července až do konce září by mělo dojít k malování interiérů divadla - hlediště, jeviště a vstupní části (foyer) divadla. Rekonstrukci také čekají toalety pro diváky a další stavební úpravy.

Předpokládá se také výměna podlahy na jevišti divadla, která bude velmi náročná a to jak po strance finanční tak i technické. Rekonstrukci se také nevyhne nouzové osvětlení, které je zastaralé a již nevyhovující. V současně době bylo osloveno několik firem v našem kraji s tím, aby se přihlásily do výběrového řízení na provedení uvedených stavebních úprav broumovského divadla.

V příštím roce oslaví naše divadlo 200. výročí otevření a zahájení činnosti tohoto kulturního stánku v našem městě a proto je jistě vhodné, aby divadlo bylo na toto výročí patřičně připraveno. Po mnoha letech, kdy divadlo neprošlo žádnými rozsáhlejšími úpravami, je to nyní již nezbytně nutné.

Znovu se tedy omlouváme našim občanům, že v měsících červenci, srpnu a září se v divadle nebudou konat žádné akce, v provoze tedy zůstanou pouze klubovny v zadním traktu divadla a zachován také bude provoz ubytovny divadla. Část plánovaných akcí bude přesunuta do budovy Střelnice.

Petr Cirkl, odd. kultury

Jak to vidím

Dotace pro sdružení Začít spolu
Na březnovém zastupitelstvu jsem neuspěl s žádostí o podrobnější informaci k dotaci pro občanské sdružení Začít spolu z roku 2003. Místostarostou města Mgr. Ringlem jsme však byli v dubnovém čísle BZ ubezpečeni, že vše je v pořádku. Přesto jsem znovu požádal vedení města o kopii smlouvy mezi městem Broumov a sdružením Začít spolu a podrobné vyúčtování dotace. Uspěl jsem pouze napůl - kopie mi poskytnuty nebyly - pouze jsem mohl nahlédnout. I přesto bylo toto nahlédnutí velmi poučné.

Smlouva říká:
-že dotace je určena na občansko - právní poradenství
-že jde o dotaci neinvestičního charakteru
-že je uzavřena na dobu od 1.7.2003 do 31.12.2003 - tedy na půl roku
-že dotace je poskytnuta ve výši 600 000,- Kč s tím, že 257 143,- Kč musí být přidáno z vlastních zdrojů - tzn. celková částka k užití je 857 143,- Kč.

K nahlédnutí mě byly poskytnuty pouze informace o užití částky 600 000,- Kč (i když město mělo zkontrolovat užití celé částky 857 143,- Kč). Pro zajímavost uvádím některé položky - personální náklady 345 tis., kancelářský nábytek 45 tis., drobné vybavení 33 tis., počítač 43 tis., nájem 38 tis., voda 8 tis., elektřina 12 tis., plyn 15 tis., telefon 13 tis., účetnictví 10 tis., kuchyň 8 tis. atd.

Neměl jsem k dispozici faktury na účtované položky, každopádně si např. spotřeba vody a energie zaslouží podrobnější rozbor (je možné v kanceláři za půl roku - od 1.7. do 31.12.spotřebovat vody za 8 tis., elektřiny za 12 tis a plyn za 15 tis., bylo měření vody a energie odděleno od domu nájemců ?).

Dne 21.4.2004 požádám zastupitelstvo, aby pověřilo kontrolní výbor kontrolou dotace, která prošla rozpočtem města 2003 v položce 4111. Věřím, že zastupitelé můj návrh podpoří. Předejde se tak dalším spekulacím o správném či nesprávném užití státních prostředku, předejde se i dohadům o nechuti zveřejnit informace z důvodu, že význačná představitelka sdružení Začít spolu byla na komunální kandidátce jedné dnešní "radniční strany".

Oprava silnice na Janovičky, projekt podpořený EU
Město Broumov v roce 2002 požádalo prostřednictvím tehdejšího starosty Streubla o grant z EU na opravu přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Broumov Janovičky - Gluszyc (silnice druhé třídy č.II/303). Tento grant byl přidělen ve výši 5 mil. Kč a byl dofinancován krajem a státem. Dnes - po dvou letech - jsou vidět konkrétní výsledky. Broumov získá pěknou silnici v délce šesti kilometrů , z toho tři kilometry přímo v katastru obce (Olivětín, Benešov). Dále bude vybudována dešťová kanalizace, opraveny příkopy a sjezdy ze silnice.

Rekonstruovaná silnice jistě přispěje k rozvoji turismu na Broumovsku,a je neopakovatelnou šancí pro okrajové části Broumova (desítky polských turistů překračují každý týden přechod na Janovičkách).

Všiml jsem si, že utichly hlasy některých dnešních zastupitelů a radních obviňující své předchůdce z "nezodpovědnosti" při žádosti o grand z EU - prý měli být připraveny a smluvně potvrzeny veškeré finance na rekonstrukci dopředu. Tak to však v praktické činnosti nikdy není, vždy je třeba na sebe vzít určité riziko, akci rozjet a dodatečně postupně získat další finance. Jsem proto velmi zvědav, zda na červnové otevření rekonstruované silnice bude pozván i hlavní iniciátor grantu p.Streubel.

Z uvedeného vyplývá, že významné podpory a granty z EU lze využít pouze tam, kde jsou připraveny projekty a je vůle zodpovědných je i přes nepřízeň prosazovat. V současnosti o nějakém větším "evropském" projektu pro Broumov nevím. Je to škoda, protože jeden větší konkrétní projekt by přinesl Broumovsku jistě více než pořádání okázalých konferencí na téma Broumovsku a EU.

Bc.Lubomír Franc, zastupitel města

Tak to vidím já?

Šel jsem si dát svoji oblíbenou alžírskou kávu. Z příjemné pohody mě vyrušil hlas známého místního podnikatele. Ironická poznámka typu, jak se máte pane radní, mě nechala celkem chladným, následovala ovšem další,jedovatější. Nic se tady neděje, nic se nedělá, copak vlastně udělala doktorka Ručková pro lidi, postavila něco a tak? Chvíli jsem reagoval,pak jsem zjistil, že argumenty pro některé lidi nejsou důležité, oni si už názor předem udělali, libují si ve svém negativistickém postoji, a je jim tak asi dobře.Nic nemá cenu, nic se nedělá, všechno je jako dřív… Kladl jsem si poté otázku, zda měl dotyčný potřebu si "rejpnout", nebo zda skutečně nemá informace. Nuže, tady jsou. Co se tedy dělá a bude dělat v nejbližších dnech a týdnech v našem městě. Asfaltový povrch bude položen nejen na silnici Broumov - Janovičky, ale také v Malé Kolonii, v ulici Pod Strání a dočkají se konečně i v Olivětíně v ulici Dukelská. Pivovarská ulice již nebude hýzdit centrum města bahnem,ale objeví se na ni nová zádlažba. Budou provedeny stavební úpravy na budově II. MÚ, na ZUŠ proběhne v létě generální oprava střechy. Nová fasáda přibude na domě 66 ve Smetanově ulici. Staticky budou také zajištěny městské hradby. Mimo těchto akcí pokračuje také program Regenerace památkové zóny. Město se také bude podílet na akcích financovaných krajem. Připravují se dvě velké investiční akce - výstavba stravovacího pavilonu v broumovské nemocnici a přístavba domova důchodců. Myslíte si ještě, že se opravdu nic neděje?

Ještě malá poznámka. Splnil se mi jeden malý sen. Kdysi jsem na stránkách BZ popisoval, jak jsem nadšeně kráčel ulicemi bretaňských městeček a byl jsem ráno nadšen pohledem na partu mužů uklízejících v zelených fosforových uniformách město.Říkal jsem si, toho se u nás nikdy nedočkám. Stalo se. Od dubna uklízí ulice města třicet nezaměstnaných. Když jsem šel ráno do práce, tak zrovna všichni v zelených fosforových uniformách uklízeli Schrollův park. Přesně jako ve Francii.

Milan Kulhánek, radní

To je zájmu o Broumov!

V minulých číslech BZ se rozvinula diskuse o chystající se výstavbě nového administrativního sídla kraje v Hradci Králové. Je zajímavé, jaký je najednou zájem o Broumov. Pan Jiří Vambera z Trutnova / ODS/ - nevím, zda byl někdy v Broumově - obhajoval výstavbu centra přímo na stránkách našeho BZ, dokonce krajský radní pan Všetečka neváhal vstoupit do diskuse na broumovském internetovém fóru. Proč najednou tolik zájmu o Broumov? Asi proto, že v našem městě není výstavba tohoto megalomanského centra přijímána s radostí a s mávátky. Asi proto, že se našlo v Broumově dost aktivních lidí, upozorňujících na nesmyslnost celého projektu. Pokud bude kolem nás vše v pořádku, nech si krajští úředníci postaví centrum ještě větší. Podívejme se kolem sebe. V době, kdy se nám rozpadají většina okolních silnic, v době, kdy přejezd Pasou připomíná tankodrom, v době, kdy střední školy spravované krajem zápasí o každou korunu a jsou nuceny k drastickým opatřením - snižování osobních příplatků učitelů na minimum, rušení půlených hodin, omezování volitelných předmětů, si krajští zastupitelé odsouhlasí postavení sídla za více než miliardu korun. Je to přinejmenším neslušné a nemravné. Navrhuji posílat zastupitelům, kteří tuto megalomanskou stavbu odsouhlasili, účty za opravu svých aut - zdevastovaných na"vzorně" udržovaných krajských silnicích Broumovska.

Milan Kulhánek, radní

Je to málo nebo dost?

Otázka, která mi letí hlavou už poněkolikáté od chvíle, kdy jsem si přečetla v BZ č. 3/2004 článeček PaeDr. Kulhánka Město jako sociální ústav.

Tentokrát je to po návratu z tradiční akce skautského střediska JUNÁK Broumov - úklid okolí silnice na Pasa. 30 dětí, malých i těch větších, se svými vedoucími tak jako každý rok při příležitosti Dne Země vyčistilo zcela dobrovolně několik km cesty od odpadků všeho druhu. Zdalipak sis toho, milé Město, při průjezdu přes Pasa všimlo?

V minulosti ne tak dávné takto skauti uklízeli i schody na Hvězdu nebo třeba Alejku. Podíleli se na výsadbě stromků při cestě do Rožmitálu. Loni např. vlastními silami obnovili hřiště na pozemku Bratrské jednoty baptistů ( za materiální pomoci této církve ).

Je to málo nebo dost?

Letos už máme za sebou aktivní účast na seriózní vědecké mezinárodní akci "Sčítání vodních ptáků", naplňujeme úspěšně mezinárodní rozměr skautingu při navazování velmi hezkých přátelských vztahů při společných akcích se skauty z Polska a Holandska a při tom všem propagujeme i Tebe, naše milé Město. Je to málo nebo dost?

A to zmiňuji jen ty akce, které tak trochu vybočují nad rámec naší pravidelné činnosti. K té se skauti schází každý týden ve své klubovně ( 3 družiny skautů, skautky, vlčata, světlušky), nejméně jednou za měsíc vyrážíme v sobotu do přírody, přibližně každý druhý měsíc se uskuteční víkendová akce plus řada těch mimořádných. Vrcholem činnosti je pak 14ti denní letní tábor. Na každé této akci je dospělý vedoucí, který tuto práci vykonává dobrovolně, bez nároku na odměnu, ve svém volném čase. Všichni vedoucí jsou zaměstnaní lidé s vlastními rodinami. Jejich ( tedy naší, protože jsem jedna z nich ) snahou a motivací je aktivně se podílet na výchově mladé generace s cílem, aby z dnešních dětí vyrostli lidé čestní a odpovědní - k druhým i k sobě, k přírodě i k Městu.

Je to málo nebo dost?

Jak je ovšem známo, nic není zadarmo. Všechno něco stojí, i ten nejskromnější provoz skautské klubovny, občas nějaké neméně skromné vybavení, provoz letního tábora, účast na soutěžích. Získat pro tuto činnost alespoň minimální příspěvek stojí vedoucí zase další čas, který by rádi věnovali dětem - leč je třeba psát žádosti, výkazy, zprávy, hlášení atd., atd. Třeba Městu.

V tuto chvíli je na místě zeptat se, co nebo spíše kdo to Město vlastně je? Kdo ho utváří, dává mu charakter, styl, čím žije? No ano, jsou to občané a s nimi právě ony nejrůznější spolky. Čím by Město bez nich bylo? A Město, které je prozíravé a chce, aby se v něm všem dobře žilo, činnost všech těch spolků jistě podpoří. Neboť je to spíše Město, které potřebuje své spolky, kluby, sdružení, jednoty apod. než naopak. Mám za to, že spolky všeho druhu a zejména pak ty, které se věnují dětem a mládeži, jsou pro Město velkým přínosem už jen z titulu své existence. Tím, že dávají mladé generaci možnost a šanci naučit se žít jinak než konzumním způsobem. Je to vklad do budoucnosti a řekla bych, že k nezaplacení. Jistě, nemohu mluvit za ostatní, ale bezpečně vím, že JUNÁK takovou organizací je.

A - je to málo nebo dost?

Tak tedy stojíce v zástupu všech těch, kdo se chtějí chopit Městem podané ruky a očekávají příspěvek na svoji činnost, činíme tak s nadějí, že Město o nás ví a naši činnost vnímá jako pozitivní. Toho, že nám Město možnost finanční podpory NABÍZÍ, si vážíme. Jen nerozumím, proč se druhá ruka chystá plesknout, pokud někdo po té natažené sáhne…

ing. Milada Kubalíková


Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

e-mail:maud@atlas.cz

objednávky inzerce:
Sekretariát Městského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail:malichova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail:ic.broumovsko@worldonline.cz

vychází 1 x měsíčně
uzávěrka vždy 20. každého měsíceCopyright © Město Broumov 2004 Poslední aktualizace stránky: 31.05.2004