Elektronická verze článků Broumovského zpravodaje.

Broumovský zpravodaj č. 03/2004

Obsah čísla:
Broumovští ostrostřelci
Veřejně prospěšné práce
Psi v našem městě
Diplom Fair play pro Emericha Ratha
Poděkování
Dobrý člověk ještě žije
Poděkování
Smutná zpráva
Tak to má být
Kamery nejsou „bystrozraké”
Broumov navštívila senátorka Helena Rögnerová
Rezignace na funkci radního
Děkuji
Krajský program obnovy venkova
VEBA Broumov patří mezi ...
Prostory nové podatelny městského úřadu
Kultura na Broumovsku
Oprava silnice na Janovičky ...
10. jubilejní vebský ples
Jak se dostat do televize
Boj o žáky?
Škola hotelnictví, gastronomie ...
Přijďte mezi nás
Karneval 6. března 2004
Tipy Městské knihovny
Dún an Doras vystoupí v Broumově
Bezedné pokladny veřejných rozpočtů ...
Jak to vidí Orwell
Ještě jednou krajské sídlo
Poděkování za vzornou reprezentaci
Jak to vidím
Zvítězili Jakub Kleprlík a Kateřina Pěnkavová
TJ Slovan Broumov, odbor ASPV
Judo club Broumov
Chodil mezi námi… akademický malíř Ivo Švorčík
Analýza výchovně vzdělávací soustavy ...

BROUMOVŠTÍ OSTROSTŘELCI

Na titulní straně přinášíme reprodukci nejstarší hmotné památky na broumovské ostrostřelce, dochované v expozici Muzea Broumovska, ptáka pro krále střelců - putovní trofejní cenu pro nejlepšího střelce v daném roce. Ve stříbře, s rubínovýma očima, se zlatou korunkou a prstenem v zobáku vyvedený pták (těžko určitelného druhu, nejspíše pak sokol) nese letopočet 1567. Je opatřen závěsným kroužkem a byl patrně součástí tzv. královského řetězu, kterým se vítěz střeleckého klání mohl po dobu svého “panování” při významných příležitostech honosit. Součástí řetězu byly pravděpodobně i insignie či pamětní štítky jednotlivých vítězů, vyrobené na jejich náklady, nezřídka rovněž z drahých kovů. V našem muzeu se jich dochovalo deset a pocházejí ze 17. až 19. století (v letech 1604 - 9 tvoří souvislou řadu).

Existence podobných “královských řetězů”, včetně centrálního klenotu v podobě ptáka, jsou totiž v literatuře doloženy i z jiných měst, v tom zdá se nebyli broumovští nikterak originální. Co činí broumovskou trofej výjimečnou, je, že se přes své vysoké stáří fyzicky dochovala a to dokonce ve velmi dobrém stavu. Jinak je ale, po pravdě řečeno, jen velmi obtížné představit si, jak takový řetěz vypadal a hlavně jak se nosil. Samotný pták je sice velmi jemně vyvedenou klenotnickou prací, na druhou stranu, svými rozměry (na délku 22 cm) pro nošení na krku vypadá přeci jen dosti neprakticky. Pokud byl skutečně součástí řetězu, pak vzhledem k tomu, kolika musel projít rukama, v kontrastu ke své zachovalosti, musel být používán nejspíše k opravdu výjimečnému statickému pózování. Pak by nevadila ani jeho neforemnost. Také prostor pro umístění insignií musel být omezený a jak přitom vyplývá, tradice jejich zhotovování trvala v Broumově minimálně po tři století. Takže buď byly starší štítky postupně nahrazovány, nebo si je zdaleka ne každý vítěz nechal pořídit.

Motiv trofeje ve formě ptáka není zvolen náhodně. Svou datací spadá do doby, kdy palné zbraně teprve pozvolna pronikaly do běžné výzbroje a kuše se svou poměrnou přesností, průrazností, slušným dostřelem a rychlostí nabíjení jimi nebyla zdaleka překonána. V západní Evropě, odkud se k nám tradice “střeleckých bratrstev” (toto označení je pro nejrannější dobu pravděpodobnější, než dnes obecně používaný modernější pojem “spolek”)dostala, stříleli při soutěžích z luků a kuší původně na živého ptáka, nahrazeného později dřevěným, vystaveným na tyči. V Broumově, který díky “kolonizační spřízněnosti” se sousedním Slezskem, kde byla existence bratrstev již plně rozvinuta, mohl být v našem regionu jedním z prvních inspirujících se měst, je zmiňována střelba na dřevěného ptáka ještě na sklonku 15. století, odděleně od střelby na terč. Střílelo se také údajně na dnes již neznámém místě zvaném “ptačí louka” a vítěz se pak spíše než modernějším “král střelců”, honosil titulem “ptačí král”, termínem doloženým i v jiných městech. Vítězství neslo vedle pocty ve formě řetězu prý i odměnu jistě už neputovní v podobě látky na kalhoty. Na druhou stranu ovšem i povinnost zaplatit slavnostní hostinu (za každého hodovníka údajně 3 groše) nebo opatřit nového dřevěného ptáka. To platilo podle odjinud převzatých regulí - v některých pramenech je dokonce uváděno přímo Kladsko. Broumovští si k nim pro vítěze přidali specialitku: vyhrál-li v dalším roce opět, platil ptáka ne jednoho, ale rovnou dva najednou.

Tolik tedy k  trofeji z roku 1567, samotná historie broumovských (ostro)střelců, jak již naznačeno, spadá do doby daleko dřívější a o ní snad v příštím čísle.

Karel Franze

Veřejně prospěšné práce

Rovněž letos město požádalo Úřad práce o financování veřejně prospěšných prací, a to od 1. dubna. Celkem takto bude zaměstnáno 30 lidí. Opakovaně budou zřízena 2 místa v Technických službách pro dlaždiče, 4 pracovníci budou pracovat v městském lese, 2 lidé budou pracovat jako malíři-natěrači, 6 pracovníků bude uklízet město a vykonávat další práce. Novinkou je vytvoření 14 míst pro nezletilé, kteří jsou v evidenci Úřadu práce. Jsou to všichni nezletilí, kteří v březnu letošního roku v evidenci byli vedeni. I tito nezletilí budou pracovat na úklidu města. Dne 19. března se zástupci Úřadu práce, sociálního odboru Městského úřadu a Technických služeb s těmito nezletilými setkali a každý za svou oblast sdělil nezletilým, co je očekává. Nezletilým je nabídnuta možnost vykonávat práci, na kterou „mají kvalifikaci“. Jsou to totiž děti, které ukončily povinnou školní docházku, avšak z nejrůznějších důvodů nepokračovaly ve svém dalším vzdělávání - jsou tedy bez kvalifikace.

Nepřijmou-li nabízenou práci nebo pro porušování pracovní kázně s nimi bude ukončen pracovní poměr, budou vyřazeni z evidence Úřadu práce. Následně budou sociálním odborem Městského úřadu posuzovány jako zaopatřené, takže nebudou mít nárok na sociální dávky, a toto posouzení situace nezletilého se odrazí i v nižších sociálních dávkách pro rodiny, v nichž nezletilí žijí. Sdělila jsem nezletilým, že je možné, že z nabízené práce nejsou nadšeni. Avšak tím, že nepokračují ve svém dalším vzdělávání se zařadili mezi dospělé a takto k nim budeme přistupovat. Výjimku se budeme snažit učinit jednou za 14 dnů, kdy bychom chtěli společně se zástupci Úřadu práce i sociálního odboru MÚ pro tyto děti uspořádat školení či semináře, které by tyto děti motivovaly pokud možno k pokračování ve vzdělání. Takto stručný popis zřejmě vyzní dost nekompromisně. Pracovník Technických služeb, který bude práci nezletilých koordinovat ví, že dodržování pracovní kázně musí od nich vyžadovat. Ale tito nezletilí zůstávají dětmi. Komukoliv z nás - rodičů - se může stát, že se dítě „zasekne“ a skončí se školou. Doufám, že nezletilí uklízející ulice se od nás ostatních nedočkají posměšků. Budou totiž vykonávat potřebnou práci - uklízet po těch z nás, kdo dělají nepořádek.

L. Růčková, starostka

Psi v našem městě

Je snadné pořídit si psa. Někdy ho chceme k dětem, jako společníka nebo hlídače domu. Zdá se, že někteří držitelé čtyřnohých miláčků si ale neuvědomují, že jim z toho plynou i následující povinnosti.

Co musíme udělat, když si pořídíme psa:

 • přihlásit ho na finančním odboru městského úřadu (po přihlášení pes dostane registrační známku, kterou musí nosit)
 • od tří měsíců věku psa, platit poplatek
 • každý rok ho nechat očkovat proti vzteklině
 • zajistit, aby neběhal volně a neobtěžoval naše spoluobčany
 • odklízet po něm exkrementy
Denně slýchám „Proč bych měl uklízet psí výkaly, když platím poplatek a proč bych vůbec měl platit poplatek, když někdo možná neplatí?“.

Poplatek ze psa je vlastně obecní daň. Tato daň byla zavedena již za první republiky a daně musí platit každý, i když nerad.

Kdo nedodržuje výše uvedené zásady, vystavuje se nemalým pokutám a sankcím, podle zákona o přestupcích a zákona o správě daní a poplatků.

Jsme rádi, že přibývá stále více majitelů psů, kteří si vyzvedávají sáčky na tuhé psí výkaly a po svých psech uklízejí, i když na našich chodnících je vidět, že takto neuvažují zdaleka všichni.

Sáčky je možno vyzvednout zdarma v podatelně městského úřadu na budově č. 1 a č. 2, na finančním odboru, nebo u městské policie.

Alena Opatrná, finanční odbor

Diplom Fair play pro Emericha Ratha

Dne 16. března 2004 byl na slavnost- ním zasedání klubu Fair play při Českém olympijském výboru oceněn In memoriam broumovský občan Emerich Rath za celoživotní postoje a přínos pro sport.

Pozn. redakce: Obsáhlejší článek o této významné osobnosti otiskneme v květnovém čísle zpravodaje.

Poděkování

Děkuji MUDr. Přecechtělovi a jeho spolupracovníkům z rychlé záchranné služby, kteří mne dne 1.3. 2004 poskytli rychlou a odbornou pomoc při srdeční příhodě. Díky, že tu jste.

Milada Šrytrová, Broumov – Olivětín

Dobrý člověk ještě žije

Jeden únorový sobotní večer se mi „poštěstilo“ ztratit tašku. Bylo v ní nejen oblečení, ale i klíče, peněženka a veškeré osobní doklady. Jsou však ještě slušní lidé. Nejenže mi poctivý nálezce tašku vrátil s veškerým obsahem, ale navíc mi ji doručil až domů. Byl jsem v té době hlásit ztrátu dokladu, tak ani nevím, kdo to byl. Proto bych rád touto cestou tomuto slušnému a poctivému člověku poděkoval. Doufám, ze si tyto řádky přečte. Ještě jednou moc děkuji.

Jiří Nigrin ml.

Poděkování

Chtěl bych touto cestou vyjádřit poděkování primáři MUDr. Šváblovi, primáři MUDr. Veselému, sestřičkám a všem pracovníkům broumovské nemocnice za ošetřování a péči, kterou věnovali po celou dobu těžké nemoci mému otci.

Teprve v těžké životní situaci si člověk uvědomí, co znamená nemocnice přímo v místě. Jen díky tomu bylo tatínkovi dopřáno prožít s námi ještě více než rok života a odejít z něj důstojně – s maximálně zajištěnou péčí na nemocničním lůžku, a přesto v kruhu svých blízkých.

Za to, jak v podmínkách naší nemocnice dokáží skloubit vysokou profesní odbornost s lidským přístupem, vstřícností a ochotou, jim patří náš upřímný obdiv, uznání, úcta a hlavně poděkování.

Děkuji Vám.
Členové Sparta klubu Broumov děkují všem sponzorům za ceny věnované do tomboly na akci „Sparťanská merenda“, která se uskutečnila dne 13. 3. 2004 na sále Střelnice v Broumově.
Všem, kteří 8. 3. 2004 doprovodili k věčnému spánku naši maminku a babičku paní Antonii Doležalovou z Broumova, srdečně děkujeme.

Dále děkujeme za květiny, poslední slova útěchy personálu Domova důchodců a SPOZ Broumov.

Za rodinu, Irena Remešová - vnučka

Smutná zpráva

V pátek 20. února ve věku nedožitých 67 let zemřel akademický malíř Ivo Švorčík. Rodák z Náchoda prožil celý život v milovaném Hronově. Velkou část, zejména profesního a tvůrčího života však věnoval Broumovu, kde také našel svou manželku. Od roku 1963 vyučoval na zdejší Lidové škole umění, v letech 1965 – 1977 pracoval v propagaci Veby, od roku 1979 až do odchodu na odpočinek působil jako výtvarník a restaurátor v Muzeu Broumovska.

Do zdejšího kulturního života vstoupil několika úspěšnými výstavami – v  roce 1968 a 1971 v muzeu, ale i v agentuře EDA (1991) či ve výstavní síni Staré radnice (1996), kde vzbudila velký zájem návštěvníků jeho kolekce erotikou inspirované tvorby „Intimní deník“. Naposledy jsme v muzeu v roce 1999 viděli jeho výstavu karikatur.

Broumovu věnoval pozornost i jako redaktor týdeníku Náš čas, profily malířů a povídkami přispíval do regionálního časopisu Broumovsko (připravované nové číslo přinese jeho poslední povídku a obsáhlý malířův profil od PhDr. V. Havlíka). Setkali jsme se s ním i v letošním prvním čísle Zpravodaje, kde vzpomínal na svou předčasně zesnulou kolegyni Lídu Neumannovou. V době, kdy jsme četli jeho řádky, nikdo z nás nevěděl, že jemu samotnému zbývá necelý měsíc života.

Mnohým z přátel, žáků a kolegů Ivo Švorčíka bude navždy scházet jeho plachý vědoucí úsměv.

(m)

Tak to má být

Městská policie by tímto chtěla poděkovat pracovníkům technických služeb Broumov za pružnou spolupráci při opravě chodníku v ulici St. Opočenského. Dne 12.03.2004 v 11.oo hodin nahlásila hlídka MP havarijní stav chodníku a ve 13.oo hodin byl již chodník opraven. Děkujeme !

Za MP str. Šrytr Jan

Kamery nejsou „bystrozraké”

V průběhu měsíce února začal v našem městě fungovat kamerový systém, který čtyřmi kamerami snímá dění v centru města, část Přadlácké ulice a křižovatku u Městského úřadu. Uvedené oblasti se monitorují 24 hodin denně a zaznamenávají na záznamové zařízení, které je uchovává po dobu 6-ti dnů. Tři kamery se nechají ovládat z místa pracoviště MP. Díky tomuto zařízení mohou být proto klidnější nejenom majitelé obchodů v centru města, ale i všichni “pořádkumilovní” občané, neboť chování jedinců přestává být v těchto oblastech anonymní. Ale i přes uvedené možnosti tohoto systému nelze celou oblast monitorovat v každou chvili, protože “oko” kamery není bystrozraké.

str. Šrytr Jan

Broumov navštívila senátorka Helena Rögnerová

Na pozvání senátora Petra Fejfara (US-DEU) navštívila ve středu 3. března Náchodský region senátorka a předsedkyně klubu nezávislých v senátu Ing. Helena Rögnerová. Její celodenní program začínal u nás Broumově.

Nejprve se podrobně seznámila s problematikou Broumovského výběžku a města Broumova na městském úřadu, kde oba senátory přijala starostka JUDr. Libuše Růčková. Diskuse se zde točila především kolem našeho vstupu do Evropské unie, jeho výhod i případných problémů. Senátorku Rögnerovou co by bývalou ředitelku Motolské nemocnice zajímala především oblast zdravotnictví a vše s touto problematikou spojené, ale v diskusi se také objevilo téma dopravní obslužnosti Broumovského výběžku a nezaměstnanosti. Vysoká nezaměstnanost na Broumovsku je velice palčivý problém, na který je zapotřebí se zaměřit společně s vytvářením nových pracovních míst.

V doprovodu ředitele Broumovské nemocnice MUDr. Miroslava Švábla a paní starostky oba senátoři společně navštívili zdravotnické zařízení. Ing. Rögnerová konstatovala, že díky osobě pana ředitele, je nemocnice v dnešní nelehké době na slušné úrovni a dosahuje velmi dobrých výsledků.

Návštěva Dětského domova byla pro oba senátory velice zajímavá a inspirující v jejich práci. Paní ředitelka Židová ukázala hostům prostory zařízení a seznámila je s obvyklostmi dětského domova a s netypičností tohoto zařízení.

Při závěrečném loučení paní senátorka Rögnerová poděkovala přítomným zástupcům města za doprovod a zajímavý program návštěvy Broumova. Poté její cesta pokračovala do Náchoda, Nového Města nad Metují a Červeného Kostelce.

Jan Hübner

Rezignace na funkci radního

Původně jsem neměl v úmyslu vyjadřovat se veřejně k mému odchodu z funkce radního města Broumova; z městského zastupitelstva neodstupuji a voliči mne volili právě tam… Abych však předešel případným spekulacím (či spíše abych je vyvrátil), tak se pokusím ve stručnosti nastínit důvody, které stály za mým rozhodnutím.

Nejdříve bych však připomenul, že jsem po volbách na podzim 2002 vstoupil do rady na „zkoušku“ zhruba tří měsíců. (Každý si může spočítat, jak dlouho jsem zde nakonec vydržel…) A to právě z časových důvodů. Tehdy jsem ještě ani netušil, že se budu v dalším roce ucházet o přijetí na Filosofickou fakultu Masarykovy Univerzity v Brně. (A už vůbec jsem netušil, že by mne na zmíněnou fakultu mohli přijmout…)

Po absolvování prvního semestru jsem zhodnotil situaci tak, že se nemohu nadále věnovat výkonu funkce radního tak, jak by bylo zapotřebí. Dal jsem tedy přednost studiu, což osobně považuji za oprávněný důvod – ty ostatní byly zanedbatelné. Jak ale bývá zvykem, člověk mnohdy konstruuje své závěry na základě maličkostí, a to podstatné mu mnohdy uniká… Zde je tedy mé vyjádření, které ať si přebere každý po svém. A svým voličům vzkazuji: jako zastupitel rezignovat nehodlám!

S pozdravem, Petr Staněk

Děkuji

To, že je resort zdravotnictví, díky odborníkům, kteří ho vedou, již delší dobu „nemocný“, víme všichni. Stále v něm však pracují lidé. Někdy si na některé z nich stěžujeme, možná i právem. Ale jsou i takoví, kteří přes všechny nedostatky spojené s tímto oborem a profesí odvádějí práci na vysoké odborné úrovni a nezapomněli ani na lidský přístup. Denně čteme, kde zrovna zachraňovali lidské životy.

Nejvíce si ale všechny okolnosti uvědomíme, když se zdravotní potíže týkají nás nebo našich nejbližších. Čím je zdravotní problém těžší, tím více.

V minulých dnech postihla moji 80 letou maminku nevolnost, kdy nestačily léky, které běžně užívá, musel být zavolán lékař. Byla sobota ráno, kdy se většina z nás těší, jak si poleží. Čas jsem ani nesledovala, ale záchranná služba přijela velmi brzy. Spád dalších událostí byl velmi rychlý. Z informace lékaře jsem se dozvěděla, že se jedná o infarkt myokardu s komplikací, kterou budou v příštích minutách řešit a výsledek mi dají vědět. V krátkém čase mě lékař informuje, že objednávají k převozu helikoptéru a zákrok provedou ve Fakultní nemocnici, I. Interní klinika v Hradci Králové. Byl to pro mě šok, protože nikdy bych takové řešení nečekala. Podle slov maminky v Hradci už čekal tým odborného personálu, který ihned po přistání provedl zákrok, který předešel těžkým komplikacím a myslím, že i záchraně života.

Popisuji to proto, že šlo o mnoho lidí, kteří ten den zachraňovali jeden život. Jsou to lidé, jejichž rychlost rozhodování, odbornost, bez ohledu na den a čas vracejí lidem zdraví a prodlužují životy. Další věcí jsou finance, které takový zázrak stojí. Když se mne maminka ptala, zda budeme muset helikoptéru zaplatit, uvědomila jsem si, že by to asi pěkně provětralo náš rozpočet. Teď se ptám: jak je možné, že stále tato oblast není prioritou ve financování státem, proč někdo dovolí obohacovat se na tomto odvětví, proč je z mých daní placen opilý nebo neschopný poslanec …?

Nakonec ale to, proč to všechno píšu. Chci poděkovat Záchranné službě s MUDr. Přecechtělem, primáři interního oddělení MUDr. Jiřímu Veselému, lékaři tohoto oddělení MUDr. Janu Vodochodskému a všemu personálu, který ten den zasahoval. Moje poděkování patří i lékařům a sestrám Fakultní nemocnice I. Interní kliniky v Hradci Králové a na konec chci zpětně poděkovat všem, kteří se přičinilia stále činí vše pro to, aby nemocnice v Broumově i nadále fungovala.

Irena Gabrielová

Krajský program obnovy venkova

Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje na svém 26. zasedání v únoru schválilo návrh dotací Programu obnovy venkova (POV), které doporučil Krajský výběrový výbor POV. Program obnovy venkova je oproti dřívějšku řešen jiným způsobem.

Uvedený program přešel v prosinci loňského roku z rukou státu do odpovědnosti jednotlivých krajů. Pro letošek Královéhradecký kraj transformoval státní POV do krajského programu, a tak byla zachována stoprocentní kontinuita parametrů, na které jsou již obce více jak deset let zvyklé. „Krajský POV zvýšil důraz na zřetelnost rozhodovacího procesu a ponechal na žadateli i možnost změnit pořadí důležitosti svých projektů podle výše přiznané dotace. Znamená to tedy, že pokud obec (či svazek obcí) získá finanční dotaci, může si sama rozhodnout, na co ji použije.V krajském POV pro letošní rok bylo plně nebo částečně úspěšných 227 obcí a 30 svazků obcí. „Kraj dokázal rozhodnout o podporách již během měsíce února, a tak poprvé v celé historii programu mají obce na realizaci svých záměrů celých deset měsíců.“ Řekl nám to člen krajské Rady (zodpovědný za oblast strategického plánování a investic) Karel Klíma a dodal, že celková výše prostředků na podporu malých obcí a venkovského prostoru dosáhla spolu s dílčími programy Královéhradeckého kraje částky 44,3 milionu korun. Výsledky krajského POV jsou zveřejněny na webových stránkách www.kr-kralovehradecky.cz - Granty a dotace/POV

Nicméně ze strany Královéhradeckého kraje by to nemusela být v letošním roce poslední finanční podpora na činnost obnovy venkovského prostoru. Vladimír Derner, 1. náměstek hejtmana, k tomu upřesňuje: „Z hospodaření v loňském roce máme k dispozici výsledek v celkovém objemu cca 120 milionů korun. Je však věcí politické vůle krajského Zastupitelstva, aby venkovský prostor z této částky nějakým podílem byl podpořen. Najde-li se politická shoda v Zastupitelstvu, pak obce v Královéhradeckém kraji mohou čekat ještě další podpory.

Bc. Martin Soukup, Krajský úřad Královehradeckého kraje

VEBA Broumov patří mezi nejobdivovanější firmy v ČR

Agentura CZECH TOP 100 Praha, která sestavuje žebříček nejobdivovanějších firem v České republice právě oznámila výsledky pro rok 2004. VEBA, textilní závody a. s. Broumov se umístila v jednotlivých kategoriích takto:

Kategorie:
Nejobdivovanější firma textilního průmyslu v ČR – 3. místo
Nejobdivovanější firma kraje Hradec Králové – 1. místo

Prostory nové podatelny městského úřadu

Koncem měsíce února tohoto roku se podatelna městského úřadu přestěhovala ze stávajících prostorů do nových.

Podatelnu naleznete v přízemí budovy I, vpravo ,hned za hlavními vchodovými dveřmi.

Kromě ověřování zde naleznete také většinu tiskopisů městského úřadu. Pracovnice podatelny Vám ochotně podají základní informace o úřadě.

Podatelna na budově I bude také místem pro přijímání stížností, petic a podnětů ze strany občanů. Rovněž zde můžete podat inzerát, sdělení či jakýkoliv jiný příspěvek do broumovského zpravodaje.

Podatelna funguje každý den, bez polední přestávky, a to v pondělí a ve středu od 7.00 do 17.00 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek od 7.00 do 14.30 hodin.

V průběhu měsíce března začne fungovat v úředních dnech i podatelna na budově III , kde bude pracovnice zabezpečovat ověřování podpisů, listin včetně výpisů z rejstříku trestů.

Věříme, že se službami ze strany úřadu budete spokojeni, protože naším cílem je zkvalitnění služeb pro Vás.

Ing. Eva Blažková, tajemnice MěÚ

Kultura na Broumovsku

28.2.2004 se uskutečnilo setkání v Křinicích na téma Kultura na Broumovsku. Všem, kdo se ho zúčastnili, děkujeme. Přikládáme i vzniklou SWOT analýzu pro Kulturu. Další SWOT analýzy z ostatních pracovních skupin budou zveřejněny v dalším vydání Broumovského zpravodaje.

Dobrovolný svazek obcí „Broumovska“

Oprava silnice na Janovičky, projekt podpořený EU

Po zimním spánku zpestřeném papírovou válkou a obíháním úřadů (i tak se dá popsat zimní fáze technického zabezpečení stavby a zajištění stavebního povolení na kanalizaci) vyzvalo jarní sluníčko silničáře k realizaci záměrů v terénu. Aktivita je nejviditelnější v ulici Horské v Olivětíně, kde při omezeném provozu vzniká dešťová kanalizace, která zabrání zaplavování křižovatky, následovat bude recyklace za studena a položení nové vrstvy živice. Ve stejné době silničáři odhrnuli sníh z lesního úseku k hranicím, aby jaru trochu napomohli a nemuseli s vybudováním cesty čekat až do parného léta. Souběžně bude probíhat oprava příkopů a sjezdů na Janovičkách, místy rozšíření povrchu, čištění příkopů podle projektu a na závěr oprava lesního úseku asfaltovým nátěrem (nutná teplota nad 15 stupňů). Nejpozději od začátku června bude oprava silnice, podpořená financemi z fondů EU, dokončena.

Jiří Ringel

10. jubilejní vebský ples

V sobotu dne 21.2.2004 se uskutečnil jubilejní reprezentační vebský ples. Šlo o velmi významnou společenskou událost. Hlavním pořadatelem byla podniková odborová organizace, spolupořadatelem a.s. Veba. Ples proběhl ve všech v prostorách Střelnice (sál, restaurace). Na sále hrála skupina Karla Klusáčka, v prostoru před restaurací diskotéka Petra Cirkla. Broumovská firma LS PRO p.Falty zajišťovala techniku, spolupracovala na programu a moderování večera. Mezi hosty jsme přivítali GŘ Veby ing. Nováka, starostku Broumova JUDr.Růčkovou a našeho kolegu z Nové Mosilany p.Břeňka. Překvapením pro účastníky plesu byla velkoplošná projekce na sále, v prostorách diskotéky i v předsálí. Z bohatého programu uvedu módní přehlídku, při které modelky Domu kultury Trutnov představily výrobky firmy Veba v klasickém provedení i v modelech předního módního salonu E- Daniely Praha a dále plavky a prádlo firmy Tom Fashion Trutnov. V programu plesu byly i ukázky profesionálních tanečníků z Trutnova, muzikálové a operetní střípky v podání Filipa Vodochodského, Pavlíny Rainové a Kláry Nentvichové.

Při vstupu na ples pořadatelé předali všem ženám kytičku a mužům malou pozornost (vebský ručník). Tradičně byla zajištěna tombola s více jak 90 cenami včetně několika souprav luxusních vebských výrobků (ložní soupravy, župany, souprava do sauny,prostírání, osušky apod.).

Zájem vebáků i broumovské veřejnosti byl větší než kapacita Střelnice, proto jsem rád, že se ples vydařil a účastníci odcházeli velmi spokojeni.

Je to pro nás velký závazek pro příští rok.

Bc. Lubomír Franc, předseda odborové organizace

Jak se dostat do televize

Můj pražský známý, se kterým jsem se už celé dva roky neviděl, byl prvním z volajících. Viděl páteční televizní noviny na ČT 1, z internetu si sehnal kontakt a hned zjišťoval, co se u nás v Broumově děje. Tak jsme se díky reportáži pana Weinera domluvili na letním setkání.

Na chvíli se ze mne v okruhu mých známých stala vlivem několikavteřinového pobytu na obrazovce televizní hvězda. Jsem rád, že se aspoň do záběrů dostalo broumovské náměstí, možná, že někoho přiláká k návštěvě Broumova. Dostat se do televize je jednoduché. Stačí, aby vás někdo, dostatečně halasně a pro reportéra přesvědčivě, pomluvil.

Město Broumov naštěstí bylo, díky citlivé režii krajského romského poradce pana Kotlára, jen ve vedlejší roli. Vyřizoval si své účty s paní Kurovou z občanského sdružení Začít spolu. Obvinění, že státní dotaci použila na opravu domu, přimělo reportéra dokonce k návštěvě Broumova. Mě navštívil a zpovídal v kanceláři skoro půl hodiny....

a jak to bylo...
Úřad vlády pro romské záležitosti schválil v roce 2003 projekt sdružení Začít spolu na vytvoření občanské poradny v Broumově v rámci programu předcházení sociálního vyloučení a poskytl sdružení částku 600 tis. Kč.

Rada města vyhověla na konci března žádosti Úřadu vlády a slíbila proúřadovat použití dotace v souladu s projektem, schváleným Úřadem vlády.

Na začátku června podepsalo město se sdružením smlouvu o poskytnutí dotace. Uplatnilo zálohové uvolňování státem poskytnutých prostředků po sto tisících, vždy za podmínky předchozího správného vyúčtování zálohy.

Začátkem prosince provedla vedoucí finančního odboru města kontrolu přímo v poradně. V účetních dokladech nebyly zjištěny žádné nepovolené investiční položky, dotace byla čerpána v souladu s projektem.

Závěrečné vyúčtování bylo předloženo koncem ledna spolu se závěrečnou zprávou i hlavní účetní knihou. Podmínky stanovené Úřadem vlády pro čerpání dotace byly splněny.

Do telefonu svým známým jsem odpovídal jednodušeji. Město Broumov nedalo na projekt žádné své peníze, jen zaručilo, že státní peníze byly vynaloženy na Úřadem vlády schválený projekt. Město je nemohlo použít na něco jiného, bylo pouze prostředníkem mezi Úřadem vlády a sdružením. Efektivitu vynaložených prostředků musí zhodnotit ten, kdo peníze poskytl.

Lehkost, s jakou se z vás může stát televizní „hvězda“ je překvapující. Jen při tom pomyšlení trochu mrazí v zádech. Na jaké zprávy se to vlastně dívám a automaticky jim věřím, když kauzy, které osobně znám, byly ve skutečnosti „trochu“ jinak ...


Mgr. Jiří Ringel, místostarosta Broumova

Boj o žáky?

Ne, je to o systému, o myšlení.

Statistika je neúprosná. Skutečnost také. Že dětí školou povinných ubývá, ví každý. To je novodobý problém civilizovaného světa. Jsme snad chudí? Ne, spíše naopak. Podívejme se na to realistickýma očima.

Na Západě tento vývoj probíhá už od šedesátých let minulého století. U nás později. Příčiny? Modernizace života, technologický vývoj, vývoj vzdělanosti, individuální práva a svobody, rozvoj sociálního státu.

Možná se to někomu bude zdát divné, ale moderní společnost velkou část zodpovědnosti z rodiny sejme díky sociálním vymoženostem. Lidé už nechtějí spoléhat sami na sebe. Práce v domácnosti se už netěší dostatečnému společenskému uznání. I u nás má naprostá většina partnerských párů stejné vzdělání a stejné příjmy. A tak tato generace začíná žít v jiném světě, má jiné hodnoty, jiný životní styl.

Proto řešení této „ krize rodiny“ nebude jednoduchý úkol ani pro „vládní sociální inženýry“. Je třeba s tím počítat a realisticky přizpůsobit systém nejen ve školství, ale v celé společnosti. Je to problém celoevropský i americký.

A teď nahlédněme na situaci broumovskou. Když jsem v roce 1990 přišel na Masarykovu ZŠ, měla asi 360 dětí. V loňském roce jsme dosáhli maxima: 530 žáků. Nikdy v historii školy nebyly v paralelce tři třídy. V loňském školním roce byly dokonce čtyři „ sedmičky“ . Ostatní ročníky jsou po třech třídách na 2. stupni školy. Dnes máme dokonce v šestých a sedmých třídách po třiceti dětech. To už se nestalo takových dvacet let.

A jako zajímavost musím uvést tyto údaje: na naši školu docházejí děti i z jiných obcí. Např. 45 dětí z Hejtmánkovic, 18 z Heřmánkovic. To jsou ale děti z tradičních spádových obcí. Navíc k nám však chodí 12 dětí z Křinic. 6 z Teplic n.M., 5 z Jetřichova, 4 z Otovic, 2 z Martínkovic, 2 z Meziměstí, 4 ze Šonova a také děti z Honů, České Metuje, Police n.M., Velkého Dřevíče. Dnes rodiče využívají svobody k tomu, aby si mohli školu vybrat. Ne však všichni rodiče. Většinou zůstávají u školy nejbližší k bydlišti.

Ale přichází aktuální problém přímo v začátku školní docházky, tedy u zápisu do prvních tříd. Při současném menším počtu dětí selhává tradiční systém spádových oblastí škol. Je to důsledek nevyrovnanosti počtu dětí ve spádových oblastech těchto škol. Projevuje se to mimo ZŠ Hradební u všech zbývajících ZŠ. Např. v našem okolí, kde hlavním dodavatelem dětí bylo sídliště Spořilov, již dětí ubývá. Ano, populační generace „ již jen bydlí“ se staršími dětmi. Velká obec Hejtmánkovice nás před několika lety zásobovala 85 dětmi. Nyní jich k nám dochází jen 45 a do první třídy přicházejí tak tři ročně. To je opravdu málo.

V zájmu efektivního využití finančních prostředků, které do školství přicházejí, bychom se měli zamyslet, jak uměle regulovat počet tříd. Ale jedním dechem také musím říci, že to není dobrá cesta. Malé školy pokud mají dobrou kvalifikovanost učitelského sboru, pokud umějí užívat moderních metod efektivního vyučování, jsou vhodnějším prostředím pro vzdělávání a hlavně pro výchovu než veliké školy.

To však už souvisí ze základní myšlenkou a filozofií naší společnosti. Konkrétně vlády, parlamentu, kraje, obcí, jak doopravdicky to myslí s naší vzdělaností. Zda se o tom bude „blábolit“ mezi politiky, v médiích apod., nebo zda se opravdu rozhodneme ty peníze do toho „ vrazit“.

Všichni však víme, že objem peněz není nikdy samospasitelný. Jde hlavně o to, jak efektivně, jak transparentně, jak systematicky, jak využít motivačních prvků , jak nezávidět, ale naopak věřit a zároveň prověřovat. A pak také vědět, že to není hned zítra vidět, že je to strastiplná cesta, dlouhá a trpělivá. Abychom se ve hřmotu slov o důležitosti vzdělávání zase za deset let neprobudili „v pravěku“ současnosti. Je 14 let po „bolševikovi“, a žádná velká změna!

„ No, a … a vo tom to je !“

Václav Herzán, ředitel Masarykovy ZŠ v Broumově

ŠKOLA HOTELNICTVÍ, GASTRONOMIE, OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU V HRONOVĚ

Informace ze života školy

Kontakty se Slovenskem nepřerušeny
V plánu zahraničních aktivit školy pro rok 2004 mají své důležité místo kontakty se Středním odborným učilištěm a Hotelovou akadémií Šamorín u Bratislavy. Prioritou roku je zajišťování měsíčních stáží studentů na výměnném principu. V tomto týdnu končí svůj pobyt v Hronově studenti Gábor Meszáros a Balázs Bertalan, žáci 2. a 3. ročníku studijních oborů číšník a hotelová akadémia.V průběhu času, prožitého mezi studenty hronovské školy, praktikovali chlapci na Jiráskově chatě na Dobrošově i ve školním provozu v Hronově. Učitelka odborných předmětů Edita Štirandová připravila pro žáky základní program pobytu, který bude využit i pro další praktikanty. V programu se přirozeně nezapomíná ani na volný čas, poznání krás regionu i hlavního města Prahy. Prioritou ředitelství obou škol je celoroční průběh stáží, poznávání života v ČR a na Slovensku a výměna zkušeností pedagogických pracovníků. Na svůj pobyt od 1. 3. 2004 se již těší nové dvojice studentů.

Nová učebna informačních technologií v provozu
Ve spolupráci s náchodskou firmou BSC vybudovala naše škola druhou učebnu informačních technologií.Učebna je osazena novými výkonnými počítači, jejichž technické parametry odpovídají soudobým požadavkům. Samozřejmostí je připojení k internetu. Učebna bude sloužit k výuce výpočetní techniky na naší škole, ale i pro veřejnost. Zároveň budou rozšířeny možnosti v oblasti praktické výuky. Především počítáme s výukou aplikovaného softwaru, jehož znalost může velkou měrou přispět k uplatnění našich absolventů na trhu práce. Škola úzce spolupracuje se specializovanými firmami – Gastrosystems Praha, ČSA Amadeus Praha. Vyučující IT ing. Vratislav Fröde, správce sítě ing. Pavel Ježek ve spolupráci s odbornými učiteli dále zkvalitňují podmínky výuky IT studentů školy, která je certifikovaným pracovištěm MŠMT ČR pro oblast státní informační politiky ve vzdělávání.

Poděkování
Ředitelství školy děkuje hlavní organizátorce humanitární akce ˝NADĚJE PRO VOZÍČKÁŘE˝, studentce Petře Borůvkové ze třídy 2. NSD za zajištění dosavadního úspěšného průběhu sbírky. Do těchto dní se už nasbírala čtvrtina potřebného množství jízdenek (asi 6.000 ks), což je za pouhé dva měsíce velice obdivuhodné. Škola sbírku maximálně podpoří.

Ing. Vladimír Štěpánek, ředitel školy

Přijďte mezi nás

Sdružení zdravotně postižených Broumov srdečně zve své členy na výroční valnou hromadu, která se koná ve čtvrtek 29. dubna 2004 od 14.30 hodin ve velkém sále restaurace Střelnice v Broumově. Bohatý program, občerstvení a hudba k poslechu i tanci zajištěna. Bude podána informace o konání zájezdu v měsíci květnu. Vystoupí pozvaní hosté a děti z MŠ v Broumově.

Sdružení zdravotně postižených Broumov je otevřená organizace pro všechny občany, kteří projevují zájem o členství a jsou mezi námi srdečně vítáni.

Informace pro těžce postižené – vstup na sál bude otevřen směrem od kostela a Základní školy v Hradební ulici.

Výbor se těší na hojnou účast členů.

Karneval 6. března 2004

Dětský pokojíček. Copatá holka nahlas předčítá ze svých knížek. Náhle se objevují knižní hrdinové – ožívají Pipi punčochatá, lovci mamutů, Popelka, víla Amálka, královská rodina, pirát, Ferda Mravenec s Beruškou a zahajují karnevalové veselí. Ladnou chůzí přicházejí i malé Šehrezády a roztančí se orientálním tancem po celém parketu.

Hele, co to ? Dalším hostem se stává opravdový kouzelník, který malé návštěvníky uchvátil svým tajemným uměním.

Taky se soutěží – se Sněhurkou krmíme trpaslíky, princezně navlékáme korály a stateční rytíři jezdí na bujném oři, Ferda Mravenec si zapřáhl kočár a vyrazil do světa, profesorka Minerva McGonagalová učí malé čaroděje jezdit na speciálním koštěti na fanfpál Nimbus 2004 a s Limonádovým Joem jsme si vyzkoušeli vynikající Colalokovu limonádu. Samozřejmě si všichni v průběhu odpoledne řádně zatancovali, někteří i zazpívali známé písně, které nám ze svých kouzelných skříněk pouštěl sám velký čaroděj Brumbál.

Mnohé potěšily dárečky z bohaté tomboly. I slosované vstupenky měly své výherce, taktéž i literární testík pro celou rodinu. Malé čarodějnice z naší taneční školy obohatily program pěkným vystoupením.

Zazvonil zvonec a karnevalovému veselí byl konec.

Velké poděkování patří i všem pomocníkům a hlavně sponzorům bez kterých bychom se neobešli :
Zdeněk Hajpišl a Global radio, H+K STYL, ELEKTRO Jansa, TABÁK Marie Štěpánová, Hrubý Jaroslav, Drogerie Skoková, Galanterie KOPE, MALENKA Hana Kašparová, ODĚVY Kytičková Květa.Hronovské Jablíčko
V sobotu 6. března se v Hronově konal již pátý ročník taneční soutěže zvané „Hronovské jablíčko“. Po těžkém rozhodování jsme nakonec usoudily, že se soutěže zúčastníme, a že se necháme tamější porotou ohodnotit již po třetí. Celý týden jsme trénovaly ještě poctivěji než jindy, naše příprava vyvrcholila v pátek 5. března, kdy jsme se všechny sešly v Ulitě a ještě zdokonalily své sestavy. V Ulitě jsme také přespaly, ráno se patřičně posilnily a už se mohlo vyrazit.

Před Ulitou nás čekal soukromý mikrobus, kterým jsme se dopravily až na určené místo. Plné nervozity a očekávání jsme vstoupily do sálu. Zvládly jsme prostorové zkoušky a pak jsme jen pozorovaly konkurenční taneční skupiny. Čekaly jsme téměř 4 hodiny než soutěž začala, byly jsme unavené, ale odhodlané předvést, co umíme. Konkurence byla veliká, v různých kategoriích se přihlásilo celkem 106 kolektivů tj. cca 1100 tanečníků.

Dočkaly jsme se kolem 15 hodiny, kdy byla odstartována naše kategorie – Moderní tanec začínajících klubů 10 – 15 letých. Jako první reprezentovaly náš dům dětí a mládeže starší děvčata. Za mohutného potlesku nastupovala a ještě mohutnější potlesk je vyprovázel po odtancování svojí sestavy, po celkovém sčítání se umístily na 10. místě. Nedlouho po nich vystoupila ve stejné skupině mladší dívky, i u nich byl potlesk bouřlivý. Umístily se na 8. místě.

Následovalo čekání na poslední , námi obsazenou kategorii – Volný tanec 10 – 15 letých. Kolem 17 hodiny jsme se dočkaly, 8 broumovských dívek tančících rock’and’roll, vběhlo do prostoru sálu a poslední minuty nervozity na této soutěži začaly. I jim se tanec velmi povedl a tak vše dobře dopadlo. I přesto, že je porota ve velké konkurenci, ohodnotila předposledním místem ve výsledné tabulce, nejely jsme domů zklamané, ale spíše obohacené o nové zkušenosti a nápady.

Teď už se jen těšíme na další soutěž …

Členky tanečních kroužků UlityNové stránky Ulity, kde budou fotografie z akcí, především aktuální karneval z 6.3. jsou http://www.ulita.org.

M. Frömmel DDM ULITA BROUMOV

Tipy Městské knihovny

(Tucet knižních novinek)

 • Ruth Bondyová: Víc štěstí než rozumu - Vzpomínky izraelské novinářky, která se narodila v Praze, náhodou přežila hrůzy koncentračních táborů a po válce se odstěhovala do Izraele.

 • Bez démonů minulosti - Sborník statí, které z různých pohledů přibližují vztahy Čechů a českých Němců od poloviny 19. století do současnosti.

 • František Dvořák: Po Karlově mostě - Knižní podoba TV seriálu o sochách a architektuře Karlova mostu.

 • Květa Fialová o sobě (...čím hůře, tím lépe...) - Vzpomínky a názory známé herečky.

 • Gabriel García Márquez: Žít, abych mohl vyprávět - Autobiografie proslulého kolumbijského spisovatele.

 • Michal Hvorecký: Lovci a sběrači - Pět příběhů mladého slovenského autora přibližují svět hypermarketů, televizních seriálů, modelingu, marketingu i protiglobalizačních demonstrací.

 • Guido Knopp: Hitlerova mládež – Ztracená generace - Literatura faktu o nacistické organizaci Hitlerjugend.

 • Lee Frost: Kreativní fotografie od A do Z - Praktické rady pro různé techniky a žánry v klasické i digitální fotografii.

 • J. P. Donleavy: Dáma, která měla ráda čisté záchodky - Tragikomický příběh opuštěné čtyřicetileté ženy.

 • Amélie Nothombová: Strach a chvění - Příběh o mladé Belgičance, která je v japonské firmě zdrcena chováním spolupracovníků, pro něž je jediným měřítkem vztahu pracovní hierarchie.

 • Margaret Yorkeová: Tajemství zahrady - Tajuplný detektivní příběh z anglického venkova.

 • Vladimír Zemánek: Zlatý gól - Kniha přibližuje 17 kontraverzních hvězd současného světového fotbalu.

Městská knihovna v Broumově je v oddělení pro dospělé v pracovní dny otevřena denně kromě pátku od 8 do 17 hodin, v úterý až do 18 hodin. V sobotu je otevřená od 8.30 do 10.30. Telefon do půjčovny 491 523 719, e-mail: knihovna@broumov.net

Dún an Doras vystoupí v Broumově

V pátek 7. května 2004 se v Městském divadle v Broumově uskuteční koncert skupiny Dú an Doras, která hraje skvělou keltskou hudbu. V letošním roce tato skupina nahradí skupinu IRISH DEW, která již v Broumově vystoupila několikrát. Rád bych Vám tuto pražskou skupinu blíže představil:

Kapelu Dún an Doras založil v roce 1997 multiinstrumentalista René Starhon, výborný hráč na kytaru, bouzouki, bicí a perkusní nástroje, který předtím působil v mnoha kapelách. Původní sestava měla mezinárodní obsazení: kytarista Simon Delaney, hráč na loketní dudy Scott Mavroudis a bodhránista Tom English byli Irové, houslistka Nilla Axelsson pocházela ze Švédska. Klíčovou členkou kapely byla od samého počátku zpěvačka Káťa García, která jako jediná z této sestavy působí ve skupině dodnes. Původní Dún an Doras si brzy získali přízeň milovníků irské hudby. Na CD Bossa Nudski, které tato sestava natočila, najdeme i vynikající vlastní skladby houslistky Nilly Axelsson, makedonský tanec Skudrinka a znějí tam i netradiční nástroje, jako je například didgeridoo v podání dalšího Ira, Jonnyho Tennanta.

Po třech letech se členové kapely rozjeli do různých koutů světa. Mezitím však i díky působení původních Dún an Doras začalo hrát irskou hudbu čím dál tím více Čechů, a tak si René s Káťou mohli na přelomu let 1999 a 2000 postupně pozvat do kapely nové muzikanty: houslistu Daniela Malczyka, kytaristu Petra Košumberského a flétnistu Radvana Markuse. Irské lidové písně v podání Káti García si uchovaly svou neopakovatelnou atmosféru a obohatily se nápady nových hudebníků. Nějakou dobu ve skupině působila hráčka na djembé Kristina Kyndlová, během svých pobytů v Praze s Dún an Doras také i nadále hostoval Jonny Tenant. Období hledání skončilo na podzim roku 2002, kdy se stálým členem kapely stal vynikající hráč na tabla, darbuku a djembé Jakub Severin. Na podzim roku 2003 vydali Dún an Doras své zatím poslední CD Sweet and Sour. V téže době došlo také k poslední změně v sestavě kapely, kdy skupinu opustil René Starhon.

Předprodej vstupenek na koncert této skupiny, který se uskuteční v květnu, bude zajišťován v INFOCENTRU, Mírové náměstí 56, Broumov – tel. 491 524 168, e-mail: kultura@broumov.net.

Petr Cirkl, oddělení kultury

Bezedné pokladny veřejných rozpočtů a kalkulační chaos

Výstavba administrativního centra kraje se stala horkým tématem posledních čísel zpravodaje, ale také celostátních tištěných médií. Nad některými skutečnostmi se diskutovalo i na fóru na webových stránkách města. Ze strany našich krajských zastupitelů se nám dostalo ujištění, že celá akce byla velmi promyšlená a bude mít především pozitivní důsledky. Ing. Rostislav Všetečka (ODS) uvádí: „Dvě třetiny krajských zastupitelů dospěly po dlouhých diskusích, pečlivém a mnohdy bolestném posuzování k přesvědčení, že je to krok správný a potřebný.“ V podobném duchu se nesou i příspěvky Ing. Zdeňka Pěnkavy (US-DEU) a MUDr. Jiřího Vambery (ODS) v minulém čísle Broumovského zpravodaje.

Řeč tvrdých čísel
Shrňme si některá fakta o rekonstrukci bývalého pivovaru, která by neměla upadnout v zapomnění:

 • Původně průmyslová budova je pro administrativní účely svým vnitřním uspořádáním zcela nevhodná. O záchraně hodnotné památky tedy nemůže být řeč.
 • Náklady ve výši min. 1,6 mld. Kč jsou často až řádově vyšší než v případě rekonstrukce sídel jiných krajských úřadů. Tato částka může být až o 200-300 mil. vyšší v případě změny zařazení stavebních prací do jiné sazby DPH a v případě vyšších úrokových sazeb. Současný rozpočet kraje lehce přesahuje 1,9 mld. Kč.
 • Po příštích 20 let bude rozpočet Královehradeckého kraje zatížen každoročními leasingovými splátkami vyššími než 80 mil. Kč, které budou chybět v jiných kapitolách rozpočtu (školství, zdravotnictví, infrastruktura atd.)
 • Krajský úřad nyní sídlí v budově, která byla rekonstruována nákladem 150 mil. Kč teprve minulý rok.
 • Krajskému úřadu byla nabídnuta možnost získat budovu PVT za 80 mil. Kč, která se nachází v těsné blízkosti současného úřadu a která by zvýšené požadavky na prostor pro úředníky dostatečně pokryla
Deficitní veřejné rozpočty
Nákladná rekonstrukce pivovaru byla již odsouhlasena a pravděpodobně jí už nic nestojí v cestě. Položme si však otázku, zda se jedná o ojedinělý případ, či zda můžeme takové jednání očekávat i v budoucnu. Na jedné straně stojí tlak stavebních firem společně s usmívajícími se politiky, na straně druhé daňový poplatník, který všechny tyto náklady hradí. Stavební firmy získávají výhodné zakázky téměř bez podnikatelského rizika, politikové před objektivy fotografů přestříhávají pásky nových objektů. Jejich zisky jsou koncentrované a jsou na podobných akcích silně zainteresovány. Daňoví poplatníci, kteří si vydělávají každodenní tvrdou prací, jsou značně rozptýlení. To vysvětluje fakt, že zdůvodňování jejich důležitosti slyšíme právě od politiků, kdežto kritické hlasy daňových poplatníků, z důvodu jejich nízké organizovanosti, téměř nejsou slyšet. Ač nám politikové tvrdí něco jiného, narůstání veřejných rozpočtů, a dokonce jejich deficitní financování, s otevřenou náručí vítají.

Kalkulační chaos
Mohou politikové jednat jinak, budou-li se chovat racionálně? Bohužel ne. Stejně jako rozhodování Státní plánovací komise musí být i rozhodování zastupitelských sborů v otázce investičních akcí vždy arbitrární. Politikové nemají, ani principiálně mít nemohou, dostatek informací pro odpovědné rozhodování. Není se čemu divit, že zde vítězí skupinové zájmy. Oproti tomu podnikatelé, omezení ekonomickou kalkulací nákladů a výnosů, musejí velmi pečlivě zvažovat své investice. Neuspějí-li, jsou v soutěži nahrazeni jinými. Politikové však nenesou náklady svých špatných rozhodnutí. Tratíme na tom my všichni, neboť přicházíme o výhody společenské spolupráce v případě efektivnější alokace zdrojů.

Poselství pro budoucnost
Dlouhodobým řešením je samozřejmě změna parametrů politického systému, to je úkolem jiných. Jediné, co můžeme v současné situaci dělat, je zapamatovat si jména zastupitelů, kteří tuto megalomanskou investici podpořili, a nevyslovit jim důvěru v podzimních krajských volbách. To je to jediné, čeho se politikové obávají.

Petr Schirlo

Jak to vidí Orwell

Dovolím si krátce reagovat na pravidelnou rubriku Jak to vidím. V minulém čísle si čtenáři BZ v této rubrice mohli přečíst jakousi analýzu vývoje municipálních financí. Byla podána jazykem barvitým, úderným a leckterého čtenáře mohly zaujmout teze jako „Odměny zastupitelům od roku 2002 stouply o 23 %“.

Je zřejmé, že jazyk zásadním způsobem ovlivňuje náš způsob vnímání a poznávání, naše hodnocení situace a následně určuje to, jak jednáme. Tuto myšlenku rozvinul George Orwell ve svém románu 1984, ve kterém předestřel vizi totalitní společnosti ovládané prostřednictvím newspeaku (novořeči). Prostřednictvím newspeaku lze vytvořit blahobyt, kde panuje nedostatek, svobodu, kde panuje nesvoboda... Newspeak velmi často používají političtí představitelé, aby vytvářeli iluzi o své práci. Mnozí z nich následně podléhají vlastní propagandě.

Zpátky k výše zmiňovanému příspěvku. Autor v něm nesouhlasí s tím, že se „personální náklady na Městském úřadu neúměrně zvyšují“. Nejeden čtenář si řekne: „Ano, to je pravda, úředníkům se přidává a oni nic stejně nedělají“. Bylo by ovšem dobré si uvědomit, že mzdy ve veřejném sektoru rostou „díky“ rozhazovačné vládě, která i přes růst deficitu veřejných financí rozdává (a také bere), kde se dá. Bylo by pěkné si uvědomit, že autor příspěvku je členem strany, která má nejsilnější mandát ve vládě a uvítal bych, kdyby autor příspěvku volil způsob stěžování si „od shora dolů“.

V dalším odstavci se autor věnuje odměnám uvolněným a neuvolněným „funkcionářům“ na MěÚ. Zde, dle mého názoru účelově, neuvádí absolutní čísla, a proto uvedená procenta vypadají bombasticky - odměny zastupitelům stouply o 23 %!!! (v absolutních číslech to je několik desítek korun). Uvádím, že výši odměn opět stanovuje zákon (zák. č. 37/2003).

Autor rubriky od listopadu 2002 pravidelně upozorňuje, že kandidáti jeho strany získali ve volbách největší důvěru od občanů a velmi často srovnává (náš kandidát č.xx získal o x hlasů, tedy o xx %, více než všichni současní radní; xx % našich kandidátů mělo o xx % více hlasů než xx % současných...).

I takto se dají interpretovat čísla, jazyk nám k jejich interpretaci dává široký prostor. Mějme se na pozoru. Slovní a myšlenkové šablony často brání ve vnímání reality.

Jan Ullwer, nezávislý zastupitel

Ještě jednou krajské sídlo

V minulém článku na téma výstavby nového sídla kraje jsem psal pouze o zbytečnosti této investice. Poté, co hejtman našeho kraje podepsal smlouvu, která bude plněna z veřejného rozpočtu, přestává být obsah obchodním tajemstvím a smlouva se podle zákona 106 stává veřejnou. To mi umožňuje zveřejnit i část jejího podařeného obsahu.

Nominální cena úřadu byla smluvena na 950 mil. Kč, při dvacetiletém splácení formou leasingu pak vyjde na 1,57 miliardy Kč. Proběhne-li plánovaná změna DPH na 19%, bude základní cena činit 1,06 miliardy Kč a i celkové splácení bude přiměřeně dražší.

Celý náklad lze rozdělit na tři části: cena nemovitosti, cena rekonstrukce, cena financování.

Nemovitost
Bývalý pivovar je v ceně díla zahrnut částkou 115 mil. Kč. Přitom tato nemovitost byla před rokem nabízena za zhruba 40 mil. Kč. Po roce chátrání se tedy někomu zhodnotila o 75 mil. Kč – kraj to zaplatí.

Financování
Úrok byl stanoven na 5,1%. Kraj přitom takový úvěr může získat od bank přímo, s úrokem minimálně o procento nižším. Jedno procento v tomto případě znamená za celou dobu splácení zdražení přes 100 mil. Kč.

Rekonstrukce
Cenu rekonstrukce nelze popsat tak snadno, ale například cena jednoho parkovacího stání je 420 tis. Kč, což je velmi nadstandardní.

Toto vše má navíc kraj jistit bankovní zárukou, případně směnkou na částkou 600 mil. Kč. Ve známém případu dálnice D47 do Ostravy zaplatila ČR smluvní sankci za odstoupení od nevýhodné smlouvy ve výši 400 mil. Kč. A to šlo o investici o dva řády dražší.

Jak kraj k této smlouvě došel.
Po nabídce firmy Skanska a souhlasu zastupitelstva vyhlásila rada veřejnou obchodní soutěž na pořízení „administrativního centra“. Podmínkám soutěže, které dokonale odpovídaly původní nabídce, těžko mohla vyhovět jakákoliv nabídka jiná. Soutěž trvala pouhých 37 dní (minimální lhůta ze zákona je 36 dní) a podmínkou bylo např. i prokázání vlastnického vztahu k nabízené nemovitosti ve vymezené lokalitě. Následně byla z jediné hodnocené nabídky vybrána ta „nejlepší“. Poté byla většina zastupitelů přesvědčena (zejména kluby ODS a KSČM), že jde o „nejvýhodnější nabídku“, a toto i odhlasovali. Hejtman pak dodavatelem předloženou smlouvu bez jednání (o podmínkách v návrhu smlouvy, které nebyly stanoveny v podmínkách veřejné obchodní soutěže) podepsal.

Takto se, vážení voliči a daňoví poplatníci, zadlužují veřejné rozpočty!

RNDr. Karel Pelán

Poděkování za vzornou reprezentaci

Ve dnech 3. – 5. března tohoto roku proběhla v rámci potravinářského veletrhu SALIMA Brno prestižní soutěž žáků gastronomických a hotelových škol v kategoriích kuchař a cukrář. Hronovská hotelová škola docílila zásluhou nejtalentovanějších studentů pod vedením pedagogických pracovníků školy za 10 uplynulých ročníků mimořádných výsledků. Vždyť do letošní jubilejní soutěže byli nominováni žáci pouze z 9 typických hotelových škol v ČR. Hronovskou školu reprezentovala nová mladá krev, Lenka Trudičová z Červeného Kostelce v oboru cukrářka, Petr Strnad z Kostelce nad Orlicí v oboru kuchař. Napoprvé dopadli výtečně, byli zařazeni v bronzovém pásmu finálové soutěže. Žáci byli spolu se svými náhradníky připravováni kolektivem pedagogů pod vedením pana Jiřího Musila a pana Mikuláše Gábora. Do tréninku se svými radami zapojili i bývalí studenti školy, dnes profesionálové působící v předních pražských podnicích, Lukáš Pohl z Červeného Kostelce a Martin Slezák z Náchoda. Poděkování patří též externím mistrovým svého oboru paní Anně Gáborové a paní Blance Semrádové. Ředitelství školy předpokládá, že uvedené aktivity se stanou odrazovým můstkem pro další soutěžní klání v odborných dovednostech učňů a studentů.

Renata Lelková, vedoucí učitelka

Jak to vidím

Proč nejsou poskytovány informace ze strany vedení města ?
Na zastupitelstvu dne 17.3.2004 jsem požádal o podrobnější poskytnutí informací ke konkrétní  položce rozpočtu města za rok 2003 a k závěrečnému účtu města. Velmi mě překvapil nevstřícný přístup vedení města i velké části zastupitelů.

V prvním případě jsem žádal RM o podrobné vyúčtování dotace z roku 2003 pro občanské sdružení Začít spolu s následnou informací pro zastupitele na příštím jednání ZM. Důvodem pro mojí žádost bylo i veřejné zpochybnění využití této dotace krajským romským koordinátorem. Jde o dotaci státu ve výši 600 000,- Kč. Státní dotace prošla rozpočtem města - položka 4111. Město je administrátorem této dotace tzn. že podepsalo smlouvu se sdružením Začít spolu, převádělo finanční prostředky a má právo kontroly vyúčtování vynaložených nákladů. Zastupitelstvo – k mému překvapení – rozhodlo na návrh starostky města, že vyúčtování dotace (která prochází  městským rozpočtem) není možné zveřejnit bez souhlasu příjemce dotace. Zastupitelstvo pouze požádalo sdružení Začít spolu o informaci zastupitelům – takže paradoxně záleží jen na představitelích sdružení, co se o použití dotace dozvíme.

Nezpochybňuji vynakládání nemalých finančních prostředků k řešení romské problematiky v Broumově. Ale to neznamená, že tyto státem vynaložené peníze jsou nedotknutelné z hlediska kontroly. Stát je vynaložil s určitým úmyslem do Broumova a každý občan Broumova má právo vědět na co. Uvedený postoj vedení broumovské radnice navíc – možná nechtěně – vyvolává zbytečné otázky a pochybnosti.

Druhý příklad nepochopení práva občana na informace jsem zaznamenal při projednávání závěrečného účtu města za rok 2003. Nedílnou součástí závěrečného účtu města je příloha účetní závěrky a auditorská zpráva. Po vyžádání přílohy účetní závěrky (nebyla v materiálech předložených zastupitelům) jsem se od místostarosty města dozvěděl, že informace v příloze nejsou určené veřejnosti – například k zveřejnění v Broumovském zpravodaji. Proč – to mi nebylo vysvětleno. Upozorňuji, že jde o rozpočet města – tedy veřejné prostředky.

Jsem názoru, že v obou uvedených případech jde o porušení práva na poskytování informací a jejich zveřejňování. Proto osobně požádám znovu o výše uvedené informace a prostřednictvím Broumovského zpravodaje Vás budu informovat.

Bc. Lubomír Franc, zastupitel města

Zvítězili Jakub Kleprlík a Kateřina Pěnkavová

Oddíl stolního tenisu Slovanu Broumov pořádal ve dnech 28.2.-29.2.2004 finále Poháru olympijských nadějí České republiky ve stolním tenisu v kategorii dorostu.

Dovoluji si poděkovat za nezištnou pomoc spolupořádajícím firmám a sponzorům za pomoc při organizaci turnaje a zajištění cen. Byli jimi: Veba a.s., STEF - recykling, Global-Radio-Hajpišl Zdeněk, Ulita Broumov, Pivovar – Primátor Náchod, Penzion Zámeček - Janovičky, K-GEMINI a mediální partner - Radio Metuje.

V kategorii dorostenek zvítězila první nasazená hráčka Kateřina Pěnkavová, když celým turnajem prošla bez porážky. Patnácté pořadí obsadila Ivana Hofmanová z pořádajícího oddílu, která startovala jako náhradnice za nepřítomnou Jančovou.

Konečné pořadí dorostenek:
1.místo - K. Pěnkavová – SKST Vlašim, 2.m.: L.Czyžová – SKST Vlašim, 3.m.: M.Ságlová - Litoměřice, 4.m.:M. Kovářová - Spartak Hluk.

V kategorii dorostenců prošel celým turnajem bez porážky broumovský odchovanec Jakub Kleprlík a po jasném vítězství ve finále nad J.Urbánkem obsadil 1.místo. O 3.pořadí svedli pětisetovou bitvu A.Schwarzer s dalším broumovským odchovancem Michalem Kleprlíkem. Šťastnější byl nakonec Schwarzer.

Konečné pořadí dorostenců:
1. místo - J.Kleprlík - KST Robot Mokré Lazce, 2.m.:J.Urbánek – KT Praha, 3.m.:A.Schwarzer-Agrotec Hustopeče, 4.m.: Michal Kleprlík – KST Robot Mokré Lazce.

BK

TJ Slovan Broumov, odbor ASPV

(asociace sport pro všechny) V sobotu 28. února 2004 proběhl v Sokolovně Broumov Sportovní dětský karneval. O soutěže se postarala Yveta Nemešová, kterou doprovázel pomocník „Šáša“. Hudební doprovod Petra Falty podmaloval množství soutěží, kde masky prokazovaly svou zdatnost, zručnost, pohyblivost, mrštnost, taneční schopnosti a v neposlední řadě také malířské umění. Těm nejmenším pomáhali rodiče a zapojili se tak do soutěží.

Velký aplaus sklidily ukázky orientálních tanců, které předvedly mladé břišní tanečnice vedené paní D. Minaříkovou.

O výzdobu Sokolovny a o občerstvení se postarali členové ASPV.

Děkujeme všem krásným maskám za jejich účast, rodičům a prarodičům, kteří přišli v hojném počtu a zcela zaplnili Sokolovnu. Poděkování patří i panu Petru Faltovi za jeho hudební doprovod.

Jarní aerobic – na sobotu 24. dubna 2004 ve 13.00 hodin zveme všechny do Sportovní haly Broumov. Na programu bude aerobic a posilování s profi cvičitelkou Ivou Boudovou a na závěr cvičení Power Yogy s místními cvičiteli Š. Rambouskovou a P. Grunerem.

Máte-li přístup na počítač, veškeré aktuality oddílu Aerobiku hledejte na adrese: http://sweb.cz/aebroumov.

Miluše Schejbalová

Judo club Broumov

Dne 6.3.2004 se v Jablonci nad Nisou konala Mezinárodní Velká Cena mláďat a mladšího žactva v judu.Za účasti Německa,Slovenska a Polska se probojovala mláďata z JUDO CLUBU BROUMOV do předních míst. Celkem se zúčastnilo na 500 závodníků.

Výsledky:
do 24 kg Rajnohová Kateřina - 1 .místo
do 24 kg Nadrchal Tomáš - 2. místo
do 30 kg Myšková Gabriela - 3. místo
do 46 kg Brandová Gabriela - 3. místo

Chodil mezi námi… akademický malíř Ivo Švorčík

Chodil mezi námi a téměř ho nebylo vidět. Vzrůstem příliš nepřečníval nad námi skoro desetiletými a ostatními „náctiletými“. Ani slyšet by ho mezi námi štěbetadly zřejmě nebylo, kdybychom nebyli tak zaujati prací, kterou nám uložil, a hovorem, který vedl. Chodil mezi námi, z otevřených plechovek se linula vůně temperových barev, na pokrytých lavicích učebny, kde se na střídačku odbývala hudební nauka a náš „výtvarák“, vznikaly hliněné kreace, sádrové odlitky i drátěné modely. Chodil a vykládal – a my tak poprvé slyšeli jména velkých malířů a názvy jejich děl. Vykládal jako by byl na Akademii či kdekoli jinde mezi dospělými. Tak s námi taky jednal – s respektem a úctou k osobnostem, které snad z nás jednou měly vyrůst. Nikoho neponížil, vždycky jako by viděl k jádru naší nedokonalé výtvarné výpovědi, kterou jsme ovšem cítili absolutně – protože svoboda, kterou nám dával, nás poháněla až na sám kraj našich možností. Netušili jsme tehdy na počátku šedesátých let, jak je tato svoboda v naší společnosti vzácná, vlastně nedostupná, a že je to ten největší vklad, který nám tichý akademický malíř, změněný v učitele Lidové školy umění, může dát. Žili jsme tuto úžasnou skutečnost a byli – jistě to neříkám jen sama za sebe – nevědomě šťastní. Jako každé štěstí i toto po několika letech pro mne pominulo. Oženil se, přestal dojíždět do Broumova. Učil pak léta letoucí jiné děti, jiné mladé lidi. Chodil mezi nimi a filosofoval. Tuhle metodu neopustil – vychutnala jsem si ji znovu na návštěvě „výtvaráku“ v Hronově někdy v letech devadesátých.

Potkala jsem ho zas po desetiletích, kdy jsem se začala vracet do Broumova. Bylo to v roce 1993, tentokrát v prostorách Muzea Broumovska. Vedli jsme mimo jiné hovor o někdejším „výtvaráku“, o té nezapomenutelné vůni barev, hlíny, sádry, o tom, jak jsem chodila domů šťastně zapatlaná… „Ne, ne, dnes už jako by se děti materiálu štítily – pořád si myjou ruce, nechtějí kontakt s něčím, čím by se upatlaly…“ povzdechl si nad změnou, která mě překvapila.

Jeho vlastní tvorba probíhala po celá ta léta jakoby na jiné koleji, stranou toho všeho, co znalo někdejší dítě: zejména expresivní akty pojednané v pastózní malbě jsem potkala nejprve na výstavě v České Skalici, pak v Hronově, naposledy v Broumově. Ale jen na malbě nebylo dost, jeho „tvoření“ zahrnovalo mimo jiné i oblast publicistickou – vždyť máloco z kulturní oblasti a výtvarna v tomto regionu uniklo jeho výstižnému peru. Jeho články jsme četli v náchodském Našem čase, v Broumovsku i jinde.

Na podzim roku 1993 mi pomáhal stavět mou první broumovskou výstavu – právě v Muzeu Broumovska. A znovu jsem se setkala s jeho uctivým přístupem, nepohaněl nic z toho, co jsem si troufala já amatérka představit lidem před oči. Ještě několikrát jsme se takto setkali a pro mne to byla vždycky veliká radost.

Naposledy jsem si s ním pěkně popovídala na návštěvě u něj doma v Hronově, když jsme jej byli na jaře 1992 s Petrem Bejčkem zvát na společnou výstavu do Broumova. A opět šel hovor jakoby po hvězdné dráze – vzal nás takto na svou pařížskou návštěvu, kdy konečně viděl originály obdivovaných mistrů. Vylíčil ten zážitek jako mezník svého života – kdesi za tváří těch obrazů se setkal s jakýmsi živoucím absolutnem, k němuž se celý život vztahoval, o něž usiloval a k němuž nás vodil, abychom znali tuto cestu. Ve své pokoře pak vykládal cosi o tom, že už si po tomto zážitku netroufá něco tvořit. Tohle jsem mu nikdy neuvěřila – ono to nešlo, byl totiž tvůrčí sám v sobě.

Chodil mezi námi. To už nebude, v tom mu zabránila smrt. Ale ta nezabrání tomu, aby chodil v nás, rozkládal rukama, filosofoval a díval se usměvavě do očí ve chvílích, kdy nás zastaví nějaký otazník. Věřím, že i on pro sebe nalezl odpověď v onom živoucím absolutnu.

Jana Wienerová – Kuchtová

Analýza výchovně vzdělávací soustavy města Broumova

Odbor školství Městského úřadu v Broumově zpracoval Analýzu výchovně vzdělávací soustavy města Broumova, kterou projednala Rada města. Tato analýza bude předána k připomínkování pedagogickým pracovníkům prostřednictvím ředitelů škol a komisi pro školu, rodinu a mládež. Současně Rada města uložila ředitelům škol a komisi pro školu rodinu a mládež na základě předložené analýzy zpracovat návrhy perspektivy škol s výhledem do roku 2008.

Co má být výsledkem těchto aktivit? Názor na organizaci základního školství ve městě, který můžeme nazývat např. koncepcí školství. Krajská koncepce školství byla schválena zastupitelstvem Královéhradeckého kraje. Na úrovni škol zřizovaných obcemi není obvyklé takový materiál zpracovat, takže se nemůžeme přiučit a obsah koncepce musíme ve městě sami nalézt.

Předkládána je zatím analýza. Očekávám, že ti nejpovolanější – učitelé – pomohou městu s návrhovou částí, tak aby zastupitelstvo mohlo výsledný materiál (koncepci) schválit. Školami se však zabývá více lidí – nejen učitelé. Proto bude vítán rovněž názor rodičů na další vývoj školství v Broumově. Jakou formou je možné svůj návrh sdělit? Písemně nebo elektronicky zaslat na moje jméno.

Na závěr stručně odpovím na případnou otázku, proč je koncepce školství v Broumově připravována: Především s ohledem na vývoj v počtu dětí. Na přelomu roku 2003 a 2004 rozhodlo Ministerstvo školství o nových minimálních počtech žáků ve třídách základních škol, proto musely školy v Olivětíně a Velké Vsi žádat o výjimku. Opakovaně se nedaří zejména na Masarykově základní škole otevřít více než jednu třídu prvního ročníku. Z toho vyplývají další změny zejména v souvislosti s financováním této školy. Rada města byla proto v minulém i letošním roce vyzývána, aby změnila „spádovost“ škol. Všichni jsme si také vědomi zvláštního postavení Základní školy v Olivětíně a ve Velké Vsi, které vyplývají z jejich umístění v uvedených částech města.

Děkuji všem, kdo budou ochotni na koncepci školství svými návrhy spolupracovat.

Libuše Růčková, starostka


1. Demografický vývoj
Demografický vývoj (neboli vývoj počtu narozených dětí) je možné brát jako základní měřitelnou hodnotu, od které se bude odvíjet celý výchovně vzdělávací systém města. Pro potřebu tohoto materiálu, který by měl dát jakýsi výhled na dobu 5 – 6 let, byly zjišťovány počty narozených dětí na území katastru Broumova od roku 1997 do roku 1992. Jde o počty dětí, které by měly teoreticky nastoupit povinnou školní docházku v průběhu dalších šesti let. Ještě před tím by však měly absolvovat předškolní výchovu v mateřských školách.

Pro uspořádání předškolní výchovy jsou důležité mnohé faktory. Jedním z nich je kontext míry porodnosti a míry ekonomické aktivity zaměstnaných matek. Velký zlom v demografickém vývoji nastal po roce 1989, kdy došlo všeobecně k ráznému poklesu sňatkovosti a tím i porodnosti. Největší pokles živě narozených dětí nastává v roce 1994 a od té doby (kromě roku 1997) dětí každý rok ubývá. Hodnotou současné porodnosti (1,17) se Česká republika dostala hluboko pod záchovnou hranici (2,1 dětí na jednu ženu). V Broumově tato porodnost vychází na 1,55 dítěte na 1 ženu.

2. Předškolní výchova
Mateřská škola jako instituce zabezpečující předškolní výchovu neposkytuje žádný stupeň vzdělání a kromě toho její navštěvování není pro děti povinné. Na druhé straně je však třeba říci, že pro lepší a snazší zatřídění dětí přicházejících z rodinného prostředí do školního kolektivu je tato předškolní výchova velkým přínosem. Zejména pak její funkce výchovná a vzdělávací je považována za integrální součást vzdělávacího systému. Z toho také vyplývá potřeba sledovat podíl populace, která před povinnou školní docházkou MŠ navštěvuje. Rovněž plánování počtu předškolních zařízení a úvazků jejich zaměstnanců je odvislé od počtu dětí, které je budou navštěvovat.

Město Broumov je zřizovatelem Mateřské školy Broumov, která vznikla jako samostatný právní subjekt sloučením čtyř dříve existujících organizačních složek:

Mateřská škola Broumov
názevkapacitapočet dětído 3do 4do 5do 6nad 6zaměstnanci
Masarykova7164320221457,19
Přadlácká5252015191356,04
Příčná120103142533201110,82
Soukenická50335591223,83
Celkem293252226583592327,88

Vezmeme-li v úvahu, že počet dětí v Broumově narozených v letech 1997 - 2000 (přesněji od září 1996 do srpna 2000) je něco přes 200 (podle údajů z evidence obyvatel 246, pak je patrné, že v návštěvnosti mateřských škol jsou určité rezervy (je třeba brát v úvahu pouze děti ve věku 3 – 6 let, což jsou počty vykázané ve 2. - 4. sloupci). Zvlášť markantní je rozdíl u dětí přicházejících v úvahu pro navštěvování školky Soukenická a Přadlácká , kde věkem pro předškolní zařízení odpovídá na 127 dětí, skutečnost v těchto dvou školkách je však pouze 75. Citelný pokles v letošním roce zaznamenala právě MŠ Soukenická, počet zapsaných i docházejících dětí není adekvátní režijním nákladům, které město na provoz budovy vynakládá. Zde je evidentní relativně malý zájem o předškolní výchovu u místní minority. A přestože sociální pracovnice MěÚ průběžně obcházejí tyto problémové rodiny a přesvědčují rodiče o výhodnosti předškolního zařízení pro děti, není výsledek tomuto úsilí adekvátní. Obecně se jedná především o děti nezaměstnaných rodičů, kteří argumentují především nedostatkem finančních prostředků na placení příspěvků MŠ, dále pak tím, že jako nezaměstnaní se mohou o děti starat sami. Stěžejním úkolem sociální politiky musí proto i do budoucna být přesvědčování rodičů pro pochopení nezbytnosti předškolní výchovy jejich dětí, aby se později snáze začlenily do vzdělávacího procesu.

Zaměstnanost či nezaměstnanost matek je tedy druhým faktorem silně ovlivňujícím naplněnost předškolních zařízení.

Pokud se týká dětí předškolního věku z  okolních obcí, jsou v broumovských MŠ zastoupeny jen minimálně. Převážně se jedná o  případy, kdy rodiče dojíždějí do zaměstnání do Broumova a vozí je s sebou, dále pak děti z Rožmitálu a z Křinic (celkem se jedná o počty do 10%). Jinak jsou všechny spádové obce v tomto směru soběstačné a předškolní zařízení mají vlastní (Božanov, Šonov, Otovice, Heřmánkovice, Hejtmánkovice).

Poznámka:
Kapacita 293 dětí je číslo vyjadřující optimální stav naplněnosti školského zařízení při dodržení všech platných předpisů a vedoucí organizace je povinen zajistit jejich plnění. Na druhé straně však podle vyhlášky č. 35 z roku 1992 o mateřských školách se naplňuje jedna třída MŠ pouze do 20 dětí. Ředitelka MŠ může stanovit výjimku, maximálně však do 25 dětí po předchozím souhlasu OŠMT KÚ a zřizovatele. V praxi to tedy znamená, že MŠ Broumov může být naplněna maximálně do výše 271 dětí.

I když předchozí a zejména pak následující tabulka ukazují na určitý nesoulad mezi možností a skutečností, neznamená to ještě, že by se v dohledné době mělo uvažovat např. o uzavření jednoho zařízení. Alespoň ne z pohledu potřeby mzdových prostředků pro zaměstnance MŠ, protože ty jsou přidělovány normativně podle skutečného počtu dětí (minimální počet na MŠ s jedním oddělením je 15 dětí, aniž by zřizovatel musel něco doplácet). Druhá věc však je, jak již bylo výše uvedeno, zvážení výdajů režijních, které naopak hradí pouze zřizovatel.

Předpokládaný vývoj naplněnosti MŠ

Šk. rok 2003/2004
Kapacita3-44-55-6celkemskutečnost
Masarykova711913174963
Příčná12016243373101
Přadlácká522927268250
Soukenická501516144524
Celkem293797783239238

Šk. rok 2004/2005
Kapacita3-44-55-6celkemskutečnost
Masarykova7118191350-
Příčná12024162161-
Přadlácká5228292784-
Soukenická5022151653-
Celkem293927977248-

Šk. rok 2005/2006
Kapacita3-44-55-6celkemskutečnost
Masarykova7116181953-
Příčná12012241652-
Přadlácká5230282987-
Soukenická5021221558-
Celkem293927979250-

Šk. rok 2006/2007
Kapacita3-44-55-6celkemskutečnost
Masarykova7116161849-
Příčná12025122463-
Přadlácká5227302882-
Soukenická5015212245-
Celkem293837992254-

Uvedené počty dětí jsou počty vycházejí ze spádových oblastí, které se však vztahují ke školám základním. Proto je třeba tato čísla brát pouze orientačně. Mateřská škola Broumov je jeden právní subjekt, tudíž jsou více vypovídající čísla za MŠ celkem. Kromě toho i rodiče mají právo si vybrat školku podle své vůle. Dalším faktorem ovlivňujícím naplněnost MŠ jsou děti mladší 3 let, které je možné v omezeném množství do školky přijmout a dále pak děti starší 6 let, které mají z jakýchkoliv důvodů odklad školní docházky a ve školce zůstávají o jeden rok déle.

3. Povinná školní docházka – základní školství
Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle školského zákona rozhodující věk dítěte. Dítě je povinno zahájit plnění školní docházky počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dovršilo šestý rok věku. Vzhledem k tomu, že školní rok začíná dne 1. září, nastává tato povinnost všem dětem, které dovršily šesti let nejpozději dne 31. srpna běžného roku. Školský zákon však umožňuje přijmout do školy i dítě, které dovrší šesti let v době od září do konce kalendářního roku. O přijetí takového dítěte rozhoduje podle zákona 564/90 Sb. na žádost rodičů ředitel školy.

Podle výše citovaného zákona má žák právo na to, aby mu obec, ve které má trvalé bydliště, zajistila místo ve škole, v níž se plní povinná školní docházka. Obec je povinna vytvářet podmínky pro plnění povinné školní docházky a stanovením spádových obvodů základních škol zajišťovat všem žákům obce místo ve škole.

Ne jinak je tomu i v Broumově. Všechny čtyři zřízené a fungující základní školy mají stanovené spádové oblasti, z nichž každoročně „čerpají“ děti do svých prvních ročníků. Pro orientaci naplněnosti škol je zpracována následující tabulka:

Vývoj počtu žáků a předpokládaná naplněnost broumovských ZŠ do roku 2008
školakapacita02/0303/0404/0505/0606/0707/0808/09
Hradební480468469468459447439412
Masarykova560518474455431378370355
Velká Ves12010599109117129139158
Olivětín10099939599106112120
Celkem12601190113511271106106010601046

Jak již bylo řečeno, výše uvedený předpoklad je zpracován v návaznosti na současně stanovené spádové oblasti pro jednotlivé základní školy, to znamená s ohledem na počty dětí narozených v těchto oblastech. Vývoj je třeba brát jen jako orientační, přesnější počty dětí nelze v této době stanovit. Nedá se dopředu odhadnout, kolik dětí bude mít odklad, kolik jich bude opakovat, kolik přejde do zvláštní školy. Rovněž zde není uvažováno s dětmi, které přejdou po ukončení 5. ročníku na víceleté gymnázium, případně se odstěhují nebo přistěhují. Pokud se týká okolních obcí, je situace obdobná. I když je zde uvažováno, že křinické děti budou navštěvovat ZŠ Hradební, hejtmánkovické děti Masarykovu ZŠ, heřmánkovické ZŠ Cihlářskou, šonovské ZŠ Lidickou a otovické ZŠ Lidickou nebo Hradební, nemusí to v praxi být tak docela pravda. Do Broumova dojíždějí také děti z jiných obcí než spádových, jako např. z Božanova, Hynčic, Jetřichova, Dědova, Pěkova i dalších. Ve většině případů to je podobně jako u MŠ podle rodičů, kteří zde mají zaměstnání a vozí je s sebou. Tak v současné době má ZŠ Hradební 16% dojíždějících, Masarykova ZŠ 22%, ZŠ Velká Ves 24% a ZŠ Olivětín 26% dojíždějících žáků. V letošním školním roce se jedná o 229 žáků z celkového počtu 1140, což je přibližně 20% dojíždějících. Časová dojezdnost dětí z okolních spádových obcí se pohybuje mezi10 až 20 minutami. I přesto však zůstává skutečností, že ve výhledu 5 let bude na broumovských školách téměř o 100 dětí méně proti současnému stavu a o 200 proti možnému naplnění (již v tomto školním roce je na školách o 50 dětí méně než jich bylo do konce června) Nejcitelnější úbytek je vidět na Masarykově škole, který je způsoben postupným odchodem silných ročníků (deváté třídy), přičemž na druhé straně není nahrazován adekvátním přírůstkem v podobě prvňáčků. Naopak vzestupný trend můžeme pozorovat u ZŠ Lidická a Cihlářská. Opět je to však bráno z pohledu počtu narozených dětí, a protože se jedná zejména o děti rómské, není zaručeno, kdy a kterou školu budou navštěvovat. Počty dětí narozených v okolních spádových obcích (Hejtmánkovice, Heřmánkovice, Křinice, Šonov, Rožmitál, příp. Božanov) se sice pohybují v rozmezí 3 – 10 ročně, ale na naplněnost broumovských ZŠ mohou mít do budoucna výrazný vliv (v tabulce jsou započítány).

Jak je z  přehledu patrné, výhledově by mohly teoreticky stačit pro počty žáků pouze 2 úplné školy ( v tomto případě Hradební a Masarykova). Na druhé straně ale je třeba mít na zřeteli, že ani jedna z dalších dvou neúplných škol není a ani výhledově by neměla být podlimitní (Olivětín, Velká Ves). Hranice je v těchto případech stanovena na 75 žáků (5 tříd po 15 žácích). Ale stejně jako u MŠ, pokud budou počty žáků každým rokem klesat, budou se na druhé straně postupně zvyšovat režijní náklady v přepočtu na 1 žáka.

4. Speciální školství
Na území města Broumova působí také škola, která je určena pro žáky mentálně, smyslově nebo tělesně postižené, žáky s vadami řeči, obtížně vychovatelné a vzdělatelné. Do loňského roku byl její název Zvláštní škola Broumov, nyní je v síti škol vedena pod názvem Speciální školy, Broumov, neboť zahrnuje jak výuku určenou pro zvláštní školy, tak výuku pro školy pomocné. Děti jsou zde vyučovány pomocí zvláštních výchovných a vyučovacích metod, prostředků a forem vzdělávání. Tato speciální škola (stejně jako škola zvláštní či pomocná) má charakter školy základní, to znamená, že má maximálně devět ročníků. Ubývající počty dětí se neprojevují jen na základních školách, ale souběžně i zde. Již druhým rokem nebyl otevřen první ročník. Současný stav žáků představuje 57% ze schválené kapacity školy (115). Zřizovatelem této školy je kraj.

5. Mimoškolní výchova
Mezi organizace zajišťující mimoškolní výchovu jsou zařazeny především základní umělecké školy (ZUŠ), domy dětí a mládeže (DDM), družiny a kluby. Město Broumov je zřizovatelem ZUŠ Broumov a DDM Ulita Broumov.

Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého zaměření a v konzervatořích. Odděleně se zde zřizují oddělení hudební, taneční, výtvarná a literárně dramatická. V letošním školním roce je takto přihlášeno v broumovské ZUŠ na 427 dětí (280 v oboru hudebním, 78 v oboru tanečním, 69 v oboru výtvarném). Své pobočky má ZUŠ Broumov otevřeny rovněž v Meziměstí a v Teplicích nad Met. Při této příležitosti je třeba ještě podotknout, že ZUŠ Broumov si již po několik roků zachovává přibližně stejný počet žáků.

Posláním domu dětí a mládeže je uskutečňování výchovně vzdělávací nebo rekreační činnosti pro děti, mládež, případně jejich rodiče a další dospělé zájemce v jejich volném čase. Tyto aktivity jsou prováděny příležitostnou zájmovou činností, prázdninovou činností, individuální prací, soutěžemi a přehlídkami i dalšími spontánními aktivitami v průběhu celého roku. DDM Ulita Broumov má v letošním školním roce dosud přihlášeno na 780 členů v 67 zájmových útvarech. Tento stav však zatím není konečný, neboť se budou otevírat ještě další útvary. Obdobně jako u ZUŠ je každoročně rozsah i počet přihlášených přibližně na stejné úrovni. Otázkou však je, jak bude vývoj ve využívání volného času dětí a mládeže pokračovat do budoucna, protože normativy, podle nichž jsou DDM přidělovány mzdové prostředky, jsou stanovovány na základě potencionálního počtu všech žáků základních škol ve spádové oblasti. Takto na DDM vychází ani ne 50% počtu zaměstnanců, které pro zajištění daného rozsahu zájmových útvarů skutečně potřebují. Jako jedna z možností do budoucna se nabízí uskutečňování grantové politiky.

Kromě ZUŠ a DDM je při každé základní škole jako její součást zřízena školní družina. Je určena pro žáky I. stupně v době mimo vyučování a v době prázdnin. Ráno před zahájením vyučování ji využívají především dojíždějící žáci, odpoledne po vyučování pak ti, jež čekají na rodiče.

6. Sekundární vzdělávání
V této oblasti se dá konstatovat, že Broumov jako obec III. stupně, vykazuje v počtech žáků středních škol záporné saldo (-20%). Vezmeme-li na druhé straně v úvahu, že okres Náchod jako celek vykazuje saldo kladné, pak je zřejmé, že veškeré disproporce v počtech studujících žáků zcela vykrývá město Broumov. Ostatní obce III. stupně okresu Náchod tedy naopak musejí mít k dispozici extrémně vysokou pestrost nabídky v prostoru středních odborných škol. Důvodem tohoto stavu je, že Broumovsko nemá, kromě broumovského gymnázia, jehož zřizovatelem je kraj, žádnou jinou střední školu, jež by nabízela maturitní studium, a nebo alespoň výuční obor. Proto se nejvhodnějším krokem k řešení tohoto stavu jeví zavedení technického lycea, které na okrese chybí a bude nutné jej dříve nebo později někde zřídit. Poněkud zápornou stránkou tohoto řešení je, že technické lyceum je škola, která bude předpokládat existenci domova mládeže pro dojíždějící žáky. V současné době je žádost o zřízení technického lycea při Gymnáziu Broumov řešena na MŠMT.

Další námětem k zamyšlení je vzdělávání žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a pro studium na střední škoškole nebo středním odborném učilišti nemají předpoklady. Jedná se o děti, které např. z důvodu opakování ročníku vyšly ze sedmé nebo osmé třídy a o ty, které skončily zvláštní školu. Jako výhodné by se jevilo znovuzřízení nějakého typu praktické školy, která byla v Broumově v roce 1999 v rámci optimalizace škol zrušena.

7. Školní stravování
V souladu se zákonem 564/1990 Sb. je obec povinna zabezpečit stravování dětí navštěvujících předškolní zařízení a základní školy, které zřizuje. Kromě jídelen v jednotlivých předškolních zařízeních jsou v Broumově dvě školní jídelny, které jsou součástí základní

školy - ZŠ Hradební a Masarykova ZŠ. Obě tyto ŠJ jsou však velmi zastaralé a neodpovídají současným požadavkům vyhlášky 107/2001 o hygienických požadavcích na stravovací služby a vyhlášky 108/2001 o hygienických požadavcích na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a ŠZ. Současný stav je podrobně popsán v samostatné zprávě školské komise. Nabízí se zde několik variant řešení a bude na ZM rozhodnout, kterou z nich zvolit (výstavba nového stravovacího pavilonu, rekonstrukce stávajících jídelen, zřízení jedné vývařovny a dovážení stravy do výdejen apod.). ZŠ Olivětín dováží obědy ze ZŠ Hradební, ZŠ Velká Ves se stravuje v jídelně Speciálních škol, Broumov, která je dobře vybavena a má i dostatečnou kapacitu.

Školní stravování bude později řešeno samostatnou zprávou.

8. Výchovné poradenství
Všechny základní školy, speciální školy i střední školy zajišťují úkoly výchovného poradenství prostřednictvím ustanovených výchovných poradců. Odbornou pomoc v jejich práci poskytuje pedagogicko-psychologická poradna. Ta pak pomáhá řešit výukové a výchovné problémy dětí předškolních zařízení, žáků základních, speciálních i středních škol, pomáhá při profesionální orientaci žáků a zajišťuje všechny odborné pedagogicko-psychologické služby. Kromě toho ve spolupráci s protidrogovými poradci na školách poradna zajišťuje osvětu boje proti sociálně patologickým jevům.

Na okrese Náchod působí kromě Pedagogicko-psychologické poradny ještě Speciální pedagogické centrum a Středisko výchovné péče. Všechny tyto instituce velice dobře spolupracují s předškolními zařízeními i se základními školami v Broumově.

9. Právní subjektivita škol z pohledu celkových neinvestičních výdajů
Od 1.1.2003 přešly všechny bývalé organizační složky do právní subjektivity. Celá akce byla velice náročná nejen pro zřizovatele, ale i pro samotné ředitele těchto nových subjektů. Město Broumov zřizovalo takto celkem tři nové subjekty – ZŠ Cihlářská, ZŠ Lidická a MŠ Broumov. K základním školám Hradební a Masarykova byly jako jejich součásti začleněny školní jídelny.

Na neinvestiční výdaje je třeba se dívat ze dvou pohledů:

 1. přímé výdaje na vzdělávání hrazené ze státního rozpočtu
 2. provozní, případně mzdové výdaje hrazené zřizovatelem.
Ze státního rozpočtu jsou právním subjektům hrazeny výdaje na platy, na ostatní osobní náklady, na učebnice a učební pomůcky dle platných normativů. O zvýšených nákladech je zde možno hovořit pouze ve výši příplatků za vedení, který je v minimální výši stanoven na 3000,- Kč (ředitelé organizačních složek měli podle počtu tříd nebo oddělení max. 1600,- Kč). Kromě tohoto základu však příplatek zohledňuje další aspekty, jako počet budov, družinu, jídelnu apod., takže je ve skutečnosti vyšší. Přesto se všechny právní subjekty dokázaly se svým letošním rozpočtem vypořádat, aniž by musely nějak výrazně upravovat nenárokové složky.

Poněkud náročněji zapůsobila právní subjektivita na zřizovatele. Na něm zůstaly náklady spojené s vedením účetní a mzdové agendy, které jsou u právních subjektů hrazeny různě: jako služby z provozních výdajů (ZŠ Lidická a ZŠ Cihlářská) nebo jako mzdové náklady (účetní MŠ Broumov). Protože žádná škola v Broumově není podlimitní (ve vztahu k zákonu č. 29/1984 Sb. – Školský zákon), nemusí zřizovatel doplácet žádné jiné mzdové prostředky. Celkem tyto vícenáklady činí cca 2 x 24 tis. na účetnické práce pro ZŠ Cihlářská a Lidická a 196 tis.na mzdy + odvody pro účetní MŠ Broumov. Ostatní provozní výdaje jsou rozepsány v souladu se schváleným rozpočtem na základě skutečných potřeb škol a ŠZ a nejsou odvislé od existence či neexistence právní subjektivity. Faktem však zůstává, že čím méně žáků bude do základní školy docházet (míněno kterékoliv školy), tím vyšší budou náklady zřizovatele v přepočtu na jednoho žáka (škola musí svítit, topit, mít vodu apod.).

Další náklady, které budou muset zřizovatelé škol a škol. zařízení hradit, vyplývají z dodržení již zmíněných vyhlášek 107 a 108. Nejpozději do poloviny roku 2007 tak bude nutné kromě zajištění přísných hygienických podmínek ve stravovacích zařízeních dovybavit školy vhodným školním nábytkem, osvětlením, dostatkem pitné vody na žáka, zajistit minimálně jedenkrát za dva roky vymalování učeben apod. Kromě toho je nutné počítat i s nepředvídanými výdaji – na tzv. havarijní situace. Většinu těchto problémů projednává na svých schůzkách školská komise v čele s ředitelkou ZŠ Lidická, která má RM předložit návrh postupného řešení nejnutnějších výdajů škol a školských zařízení ve výhledu 3 let.

10. Vzdělanostní struktura Broumova
(ze statistických údajů roku 2001 a krajské koncepce)
vzděláníženymužicelkem%% okres
okr. Náchod486444477293416--
Broumov437139908361--
obyv. nad 15 let354531476692--
z toho     
bez vzdělání2120410,60,4
základní 1187616180326,923,3
vyučen a So12511603285442,641,3
Úplné stř. s maturitou787624141121,126,7
Vyšší odborné124892133,21,2
Vysokoškolské1431723154,76,1Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

e-mail:maud@atlas.cz

objednávky inzerce:
Sekretariát Městského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail:malichova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail:ic.broumovsko@worldonline.cz

vychází 1 x měsíčně
uzávěrka vždy 20. každého měsíceCopyright © Město Broumov 2004 Poslední aktualizace stránky: 17.04.2004