Elektronická verze článků Broumovského zpravodaje.

Broumovský zpravodaj č. 02/2004

Obsah čísla:
StB řádila v Broumově
Z práce Městské policie v Broumově
Příspěvky spolkům a první kolo grantů ...
MZDY PRACOVNÍKŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Poděkování
Informace o práci SPOZu
Samospráva a úřad
Rodinná škola v Olivětíně
Do Evropy na občanku
Z činnosti Diakonie Broumov
Rozmary počasí na Broumovsku v roce 1929 (I. část)
Proč o nich nevíme?
Literární večer v Městské knihovně
Výstava „PSANÍM PROTI VÁLCE“
BROUMOVSKÁ LAŤKA 2004
Tipy Městské knihovny
Černobílé retro Josefa Pavlů
Jak to vidím
Město jako sociální ústav?
Výstavba administrativního centra v Hradci Králové
Díky pořadatelům COUNTRY BÁLU
Poděkování

StB řádila v Broumově

minimálně už za 1. republiky! Ano, s tímto převratným zjištěním nyní po dlouhodobém analytickém zkoumání přicházejí před odbornou i laickou veřejnost pracovníci broumovského muzea. Zprvu se to zdálo neuvěřitelné. Vždyť pokud by se teorie potvrdila, stala by se Státní bezpečnost nejdéle působící institucí v dějinách tohoto státu.

Předmětem důkazním se stala prvorepubliková přilba, jejíž fotografii uveřejňujeme na titulní straně. V muzeu se dochovaly dva exempláře, lišící se jen v drobných detailech a bohužel oba podobně poškozené, neúplné, s chybějícím kováním v horní části. Podstatný pro objev je však v přední části dochovaný kovový štítek, v podobě vzájemně propletených písmen. Pracovníci muzea použili k jejich zkoumání ty nejmodernější prostředky, které mají k dispozici; ředitel, jediný oprávněný vyřknout v této věci definitivní závěr, si pro tento účel dokonce nasadil brýle. Pak již nebylo pochyb, písmena značí StB. Mezi kompetentními činiteli v Broumově, s výsledky výzkumu přednostně seznámenými, vyvolalo zjištění nejprve zděšení, vystřídané posléze nadšením, hraničícím s euforií. Bylo rozhodnuto tuto skutečnost využít ve prospěch rozvoje cestovního ruchu a za tím účelem vytvořeno několik komisí a vyhlášen slogan: Broumov - město zrodu StB.

Jistou pochybnost budily vzpomínky předválečných pamětníků, že příslušníci StB se v těchto přilbách procházeli po městě zcela nekonspirativně a byli mezi obyvatelstvem dokonce poměrně oblíbeni. Ale byla to konec konců liberální první republika. Radostný objev se pak také pokusili poněkud zpochybnit dva uznávaní vědci. Nejprve náš přední odborník na militária Dr. Josef Polda, který předmět doličný označil za prachobyčejnou přilbu městské policie, vycházející svým tvarem z prvorepublikové přilby četnické. Iniciály StB podle něj znamenají nikoli Státní Bezpečnost, nýbrž Stadt Braunau, což prý vyčetl v jakémsi dobovém pramenu. Polda ovšem neuměl vysvětlit, co by tato dvě cize znějící, nesmyslná slova mohla znamenat. S vysvětlením ovšem vzápětí přispěchal špičkový český lingvista Günter Freilich, kterému se teprve před nedávnem jako prvnímu podařilo alespoň částečně rozluštit jazyk našich západních imperialistických sousedů. Podle jeho sebejistého tvrzení jde o němčinu a Stadt Braunau značí po našem Město Broumov.

Podle krkolomné teorie obou erudovaných pánů by tedy mělo jít o přilbu broumovské městské policie. Na to ovšem neskočíme. Nebo si snad někdo dokáže představit, že broumovská městská policie, notabene německá, by za minulého režimu na jedné straně sice přišla o privilegium veřejně nosit takovéto krásné přilby a byla donucena pracovat často poloilegálními metodami, ale na straně druhé, že by dokázala nejen přežít, ale dokonce rozšířit svou působnost na celé území státu a stát se jednou z jeho nejmocnějších a nejobávanějších represivních složek? Tak naivní v Broumově nejsme.

Karel Franze

Z práce Městské policie v Broumově

Od třetího čtvrtletí loňského roku vzrostl počet strážníků Městské policie v Broumově z původních čtyř na šest. Hlavními důvody tohoto posílení je neustále narůstající kriminalita, neutěšená dopravní situace v centru města a v neposlední řadě i zabezpečení obsluhy kamerového systému. Oprávněnost tohoto rozhodnutí ukázaly výsledky ať už v oblasti prevence, či konkrétní případy řešených přestupků, nebo jiných správních deliktů, které se na místě dokumentují pomocí digitálního fotoaparátu a počítačem zpracované se zasílají přestupcům. Městská policie začala více spolupracovat s PčR, např. v únoru společné zadržení dvou celostátně hledaných osob. Stále častěji vyjíždí s hlídkami PčR na místa kde dochází k rušení nočního klidu, k narušování občanského soužití, nebo jiných záležitostí ohlašovaných občany na l: 158. První letošní den v ranních hodinách zadržela hlídka Městské policie dva výtečníky, kteří se vloupali do odstaveného osobního vozidla.

Prioritou Městské policie je především zajištění bezpečnosti a tím i spokojenosti všech občanů žijících v tomto regionu.

str. Jan Šrytr, Městská policie

Příspěvky spolkům a první kolo grantů města Broumova na rok 2004.

Rada města dne 11. února 2004 vyhlásila termín pro první kolo podávání žádostí o granty města a příspěvky spolkům do 19. března 04.

Grant (můžete si přeložit jako jednorázový příspěvek města podléhající určitým pravidlům –viz Grantové zásady) má sloužit především podpoře pořádání finančně nenáročných aktivit, které jsou zaměřeny na zcela konkrétní skupinu obyvatel, a k jejichž realizaci by bez přispění města nejspíše nedošlo. Základním kritériem je zacílení aktivity na další občany města, mimo úzký okruh vlastních členů či příznivců. Tedy někdo udělá něco pro druhé v oblasti kulturní, společenské či sportovní.

Například basketbalový oddíl uspořádá v rámci propagace soutěž basketbalových dovedností pro příchozí dívky (grant uhradí pronájem haly a hlavní cenu), aktivní důchodce by rád ostatní důchodce během několika setkání naučil plést pomlázky (grant pokryje pronájem místnosti a nákup proutků), rodiče zajistí předškolákům ze sídliště výlet na Hvězdu s ukázkou výcviku psů (grant hradí autobus).

O příspěvek města na zabezpečení pravidelné činnosti spolku (kroužku, skupiny, svazu, oddílu …) můžete požádat Radu města prostřednictvím formuláře žádosti o příspěvek na činnost spolku. Na rozdíl od grantu není příspěvek vázán na konkrétní akci a není třeba ho městu vyúčtovat. Povinnými přílohami žádosti je plán činnosti spolku a rozpočet, nepovinnými výroční zpráva a reference na činnost spolku. Příspěvek oddílům TJ Slovan a TJ Jiskra Olivětín byl schválen přímo zastupitelstvem města.

Formulář Žádost o grant a Žádost o příspěvek na činnost spolku je k vyzvednutí v podatelně MÚ (budova I) a Infocentru na náměstí a ke stažení na webových stránkách města (www.broumov-mesto.cz).

Žádosti o grant a příspěvek na činnost spolku budou přijímány podatelnou Městského úřadu Broumov (Třída Masarykova 239) nejpozději do 19. března 2004.

Jiří Ringel, místostarosta města Broumova

MZDY PRACOVNÍKŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Na posledním jednání ZM dne 4.2.2004 se projednával rozpočet města pro rok 2004.

Součástí rozpočtu města jsou i mzdové výdaje, o kterých se jako každoročně vedla diskuse.

Vláda od 1.1.2004 schválila nový šestnácti třídní katalog prací, který zvyšuje základní platový tarif pracovníků ve veřejném sektoru, jehož součástí jsou i pracovníci městského úřadu.

Z důvodu zmírnění dopadu do rozpočtu našeho města bylo nutné provést v průběhu roku 2003 a počátkem roku 2004 řadu nepopulárních opatření jako např. kumulace funkcí, jehož výsledkem bylo propuštění , či snížení úvazků některých pracovníků úřadu. Od 1.1.2004 došlo také ke snížení příplatků za vedení vedoucím úředníkům, dále ke snížení osobních příplatků části zaměstnanců, kterým se výrazněji v důsledku zavedení nového katalogu zvýšil základní platový tarif.

Pokud by k těmto opatřením nedošlo, žádala bych ZM o 8%-tní nárůst mzdových výdajů pracovníků úřadu (1,1 mil.Kč+sociální a zdravotní pojištění) oproti rozpočtu r.2003. Po výše uvedených úpravách došlo k navýšení o 0,5 mil.Kč + sociální a zdravotní pojištění s tím, že městu Broumov tento nárůst stoprocentně pokryje zvýšená dotace státu na výkon státní správy ze státního rozpočtu, schválená od 1.1.2004.

Zároveň jsem pro finanční výbor a zastupitele připravila porovnání počtu úředníků s jinými obcemi s rozšířenou působností ( Dobruška, Nový Bydžov, Jaroměř ), kde jsem ve vazbě na počet obyvatel správního území provedla jednoduchou analýzu. Z tohoto porovnání město Broumov vyšlo velmi dobře.

Přesto se v ZM ozýval hlas, že neznamená, že příspěvek na výkon státní správy musí být použit pro úředníky. To je pravda.

Tak, jak je nastavena stávající reforma veřejné správy ( smíšený model ), jsou to právě zastupitelé a radní obce, kteří rozhodují o výdajích vnitřní správy ( o počtu úředníků, o mzdových a ostatních výdajích ) bez ohledu na to, kolik stát stanovil počet funkčních míst či výši příspěvku ze státního rozpočtu na výkon státní správy. Záleží na jejich znalosti věci, na ochotě naslouchat argumentům, aby dokázali objektivně posoudit nutné výdaje. Mzdy a počet úředníků je téma velice citlivé, navíc je v podvědomí nás všech zakotveno, že úředníků bylo, je a vždycky bude hodně, platíme je z našich daní, …..

Zastupitelé v minulém volebním období rozhodli, že se město Broumov stane po zrušení OkÚ od 1.1.2003 obcí s rozšířenou působností. Stát městu Broumov stanovil počet funkčních míst, na který dostává dotaci po reformě veřejné správy, a to v počtu 31 míst. Město Broumov jich má v současné době naplněno v počtu 28. Příspěvek činí 351 tis.Kč na jedno funkční místo na rok. Dále stát městu Broumov poskytl dotaci ve výši 16,2 mil.Kč na výdaje, které s reformou souvisí ( nákup a rekonstrukce budovy, vybavení, apod.) Mimo tohoto došlo k fyzickému převodu 9 pracovníků z bývalého OkÚ a části zařízení.

Nechci hodnotit, zda-li reforma veřejné správy městu Broumov pomohla či nikoliv, to nechť udělají jiní.

Mohu jen říci, že úřad vedu k tomu, aby zde v mezích zákona pracovali vytížení, vzdělaní lidé, ochotni se neustále dále vzdělávat, slušní k lidem, kteří si své práce váží, zároveň si však neustále podvědomě uvědomují, že tu jsou pro lidi. Na druhou stranu se jim budu snažit vytvářet dobré pracovní podmínky, protože si uvědomuji, že jsou na ně kladeny stále vyšší požadavky a nároky.

Co nemohu ovlivnit je legislativa. Pokud na obce s rozšířenou působností bude stát přenášet další povinnosti, úředníků obce nebude určitě ubývat.

Ing. Eva Blažková, tajemnice MěÚ

Poděkování

Městská policie Broumov by chtěla touto formou poděkovat paní L. Pavlíkové, Olivětín, paní Suchomelové fy. BSS Broumov a panu Jaklovi ml. fy. Maspork Broumov za to, že ani v loňském roce nezapomněli na zatoulané psy, umístěné na ČOV v Broumově.

Vedoucí MP Lexman Luboš


Vážení,
děkuji Vám co nejsrdečněji za blahopřání a milá slova k mým 90. narozeninám, kterých jsem se koncem prosince minulého roku právě dožila. Děkuji Vám samozřejmě také za dárek a ráda bych, abyste věděli, že Vaší práce si velice vážím a že jste mi udělali velkou radost.

Františka Buchtová, Broumov


Z celého srdce děkuji za milé překvapení, kterým pro mne byla návštěva členek SPOZ s osobním blahopřáním a dárkem při mých 75. narozeninách.

Věřte, že si toho nesmírně vážím, protože v tomto věku jsme již citlivější a nebyl jsem si jist, byla-li tradice v tomto směru zachována.

Ještě jednou upřímně děkuji.
Břetislav Středa, Broumov


Vážení,
byla jsem velmi mile překvapena dárkem a přáním, které jsem dostala od Vás k životnímu jubileu.

Děkuji Vám za pozornost a přeji Vám mnoho zdraví a pohody do Nového roku, také ale do Vaší záslužné práce, kterou děláte.

S pozdravem
Marie Vašková

Informace o práci SPOZu

Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) působí jako jedna z komisí při Městském úřadu v Broumově. V této komisi pracuje 13 členek. Činnost, kterou vykonávají vyžaduje mimo jiné velkou časovou náročnost, kulturní úroveň a kladný přístup k lidem, zejména ke starším občanům.

Náplní činnosti komise je péče o kulturní a slavnostní ráz občanských obřadů a pořádání aktů souvisejících s veřejným děním ve městě. Uvedu některé akce, které jsme uskutečnili v průběhu roku 2003.

 • Slavnostní vítání občánků do života: přivítáno - 97 dětí.
 • Předávání maturitních vysvědčení: Gymnázium - 30 studentů.
 • Dvakrát byl proveden slavnostní akt, předávání plakety Dr. Jánského – 34 dárců krve.
 • Významná výročí občanů – životní jubilea – bylo provedeno 184 osobních návštěv a odesláno 361 písemných gratulací.
 • Rovněž jsme zajistili tři jubilejní svatby – dvě zlaté a jednu diamantovou.
Při všech akcích SPOZu zajišťuje hudební doprovod studentka Kateřina Koláčná. Při vítání občánků recitují děti z 1. a 6. MŠ. Všem jmenovaným srdečně děkujeme.

Připomínáme všem zájemcům, kteří chtějí oslavit jubilejní svatbu v domácím prostředí nebo na úřadě, ať se přihlásí na matrice u pí. N. Burdychové. Slavnostní akt se uskutečňuje bez finanční úhrady.

Od jubilantů nám do komise přichází mnoho pěkných dopisů. Tímto všem děkujeme.

Za komisi SPOZ, předsedkyně, Eva Horáková

Samospráva a úřad

Rok 2003 byl pro městský úřad v Broumově neobvyklý z pohledu personálních věcí z několika důvodů.

Po dvanácti letech došlo ke změně na místě starosty a místostarosty, zcela se změnilo složení rady města.

Nová rada města rozšířila okruh komisí jako svých poradních a iniciativních orgánů (ve smyslu zákona o obcích). To umožnilo zapojit do projednávání záležitostí města větší okruh broumovských občanů. Občané, zapojení do práce komisí, tak mohou svými názory a podněty ovlivnit chod města, jednání některých komisí, plní i kontrolní funkci (např. komise majetková a bytová). Pracovníci města pracují v těchto komisích ve funkci tajemníků - svolávají jednání komisí, připravují příslušné podklady pro jejich rozhodování, vyhotovují zápisy apod. Právo hlasovat však mají pouze občané - členové komisí.

V závěru roku 2002 rada města odvolala z funkcí téměř všechny vedoucí odborů. Odvoláni nebyli vedoucí Správy majetku města a vedoucí Domu s pečovatelskou službou, protože na tato místa se konalo výběrové řízení na podzim roku 2002. Na místa ostatních vedoucích odborů a organizačních složek města bylo v průběhu roku 2003 vypsáno výběrové řízení. Celkem se uskutečnilo 8 výběrových řízení na vedoucí odborů ( životního prostředí, živnostenský, stavební, správní, sociální, investic, odbor školský a dopravy), 4 výběrová řízení na „řadové“ pracovníky městského úřadu, 7 výběrových řízení na vedoucí organizačních složek (muzeum, technické služby, knihovna, infocentrum-kultura, Domov důchodců, Ulita, Základní umělecká škola). V letošním roce se budou konat výběrová řízení na místo vedoucího finančního odboru a odboru investic. Již předem rada města oznámila, že se budou konat rovněž konkurzní řízení na místa ředitelů základních škol.

Rada města i pracovníci, zajišťující nezbytnou administrativu, věnovali výběrovým řízením nemálo času. Každý, kdo se zabýval personalistikou nebo kdo někdy vybíral pracovníka či spolupracovníka, jistě ví, že je to úkol nelehký a nevděčný, protože každý výběr nového pracovníka rovněž znamená odmítnutí pracovníka dosavadního nebo jiného uchazeče.

V podmínkách města a samosprávy je personalistika komplikovaná tím, že pravomoci v personálních věcech vykonává především tajemník městského úřadu. Podle zákona o obcích je starosta v čele městského úřadu, ale úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele plní ve většině případů tajemník. Tajemník je však rovněž odpovědný za chod městského úřadu. Je tedy nutné hledat kompromis mezi názory samosprávy (rady města, starosty, místostarosty) a tajemníka. Rada města musí být uvážlivá pokud jde o přenesenou působnost obce – tedy úkoly, které plní městský úřad jakoby místo státu. Nejen tyto činnosti totiž podléhají kontrolní funkci Krajského úřadu.

V loňském roce se v personálních věcech podařilo, a to i přes různé názory, kompromis mezi členy rady a paní tajemnicí nalézat. Předpokládám, že kritika počtu úředníků bude stálým a snadným tématem řady debat broumovských občanů. Je nutné si však uvědomit, že počet úředníků na broumovském městském úřadu je velice závislý na celkovém objemu byrokracie ve státě. Reformu veřejné správy neschvalovalo broumovské zastupitelstvo. Broumovské zastupitelstvo se přihlásilo k tomu, že Broumov se má stát městem III. stupně veřejné správy. Osobně si myslím, že to bylo správné rozhodnutí – nebo bychom chtěli nadále řadu záležitostí vyřizovat v Náchodě?

Skutečnost, že Broumov je od 1. ledna 2003 městem III. stupně veřejné správy, znamenala pro pracovníky úřadu nezbytnost zvládnout nové povinnosti. Znamenala rovněž ztrátu možnosti nejasné věci konzultovat s okresním úřadem. Od 1. ledna 2003 je v účinnosti nový zákon o úřednících. Tento zákon dále zpřesnil – především zpřísnil – požadavky na úředníky kladené. Nesmějí podnikat, musí se podrobovat pravidelným školením a testům z odborné způsobilosti. Současně tento zákon ztížil – zpřísnil – podmínky v případě ukončení pracovního poměru s úředníkem.

V minulém Broumovském zpravodaji bylo v článku Jak to vidím prohlášeno „za přinejmenším podivné“ ukončení pracovního poměru s panem Arnoštem Obstem. Pan Obst byl zastupitelem do roku 1999, byl rovněž členem rady města. Ze zastupitelstva odstoupil, protože byl jmenován tehdejší radou města tajemníkem, a to bez výběrového řízení. Jmenován byl na dobu určitou, do návratu ing. Blažkové z mateřské dovolené. V srpnu 2002 ustavila tehdejší rada města nový odbor (organizační) a pana Obsta jmenovala vedoucím tohoto odboru a zástupcem tajemníka, což byla rovněž nová funkce. Od září 2002 se ing. Blažková vrátila do funkce tajemnice MěÚ.

V posledních komunálních volbách v roce 2002 pan Obst kandidoval a získal značný počet hlasů, sám se však rozhodl, že zastupitelem nebude. Osoby kandidující v komunálních volbách, které jsou funkčně zařazené do městského úřadu, však vědí, že nebudou moci být současně zastupiteli.

Po komunálních volbách v prosinci 2002 schválila rada města novou strukturu úřadu, mj. zrušila organizační odbor a pana Obsta k 31. 12. 2002 odvolala z funkce vedoucího tohoto odboru a zástupce tajemníka. V lednu 2003 pan Obst podepsal dodatek k pracovní smlouvě s tím, že jeho pracovní poměr skončí dohodou k 31. 12. 2003.

Činnost pana Obsta jako zastupitele a člena rady nelze spojovat s jeho pracovním poměrem, který k městskému úřadu trval od jara 1999. Při vší úctě ke každému konání ve prospěch města – ani všechny zásluhy přičítané v citovaném článku panu Obstovi nejsou zásluhou pouze pana Obsta. Pokud jde o rozloučení při skončení pracovního poměru – je věcí pana Obsta, koho pozval. Osobně se zpětně omlouvám všem, s nimiž jsem se nerozloučila a omlouvám se všem, s nimiž se nerozloučím či nebudu přát k narozeninám – fakt oslavy na pracovišti nemám ráda.

JUDr. Libuše Růčková, starostka

Rodinná škola v Olivětíně

Rozhovor s ředitelkou ZŠ Olivětín o letošním zápisu do první třídy, ale nejenom o něm.
Možná, že jste v minulém čísle zaregistrovali článek PaedDr. Jarmily Nyklíčkové, ředitelky ZŠ v Olivětíně. Nedalo mně a zajel jsem se paní ředitelky zeptat, jak dopadl letošní zápis prvňáčků v ZŠ Olivětín.

Paní ředitelko, jak tedy letos dopadl zápis?
Musím konstatovat, že ne příliš podle našich očekávání.

Co myslíte, že je příčinou malého zájmu rodičů o zdejší školu? Spatřujete ho v celkovém poklesu populace?
Samozřejmě, že je to jeden z faktorů. V celém městě je méně dětí než před deseti lety. Mnoho malých škol v naší republice bylo zrušeno z důvodu malého počtu dětí. Ale myslím si, že u nás tak zoufalá situace není. Já však jeden z hlavních důvodů spatřuji v tom, že jsme letos poprvé po snad 25 letech nemohli posílat pozvánky rodičům. Na těchto pozvánkách jsme psali, že si rodiče mají přinést rodný list dítěte, občanský průkaz atp. Jako příloha zvacího dopisu byl i dotazník, který si rodiče doma v klidu vyplnili. Letos se to poprvé dělalo tak, že rodiče sami měli se svými dětmi přijít do své spádové školy. Spousta rodičů však nevěděla, kde ta jejich spádová škola je a tak zvolili tu, která byla první po ruce, nebo o které věděli, že je velká.

Z jakého důvodu se letos neposílaly pozvánky?
Je to z důvodu ochrany osobních údajů. Já osobně se však domnívám, že adresa a jméno nejsou tak citlivé na ochranu dat. Jednou se to vyzkoušelo a do budoucna se uvidí, zda-li se nevrátí ten starý model rozesílání pozvánek.

Takže by se dalo říci, že to pro Vás bylo letos zklamání.
Do jisté míry ano. Nicméně fungujeme dál a pro nás se nic nemění.

V čem je vaše škola oproti jiným zvláštní, nebo čím se můžete pochlubit?
Z našich zkušeností s pedagogicko-psychologickou poradnou víme, že máme poměrně dobré výsledky v práci s dětmi s různými učebními poruchami (správně se speciálními učebními potřebami). U nás jsou učitelky proškoleny pro reedukaci těchto dětí. Bylo jim to umožněno díky seminářům pořádaným PPP v Náchodě. Pro žáky se speciálními učebními potřebami jsou vypracovávány individuální učební plány, které se pravidelně vyhodnocují. Díky tomu, že zde pracujeme s menším počtem dětí, je přístup k nim skutečně individuální. Každá učitelka zná všechny děti ve škole jménem. A atmosféra je tu taková, že většina dětí se těší každý den do školy.

Jaké další výhody má vaše škola?
Disponujeme poměrně rozlehlým areálem, což je velká výhoda oproti jiným školám. Děti k nám přicházejí ráno a vlastně do půl čtvrté odpoledne není nutné, aby náš areál opustily. Rodiče se nemusejí strachovat, že až půjde dítě na oběd, zmokne nebo ho může srazit auto. Máme zde tělocvičnu, hřiště, jídelnu, školní družinu. Pár metrů od školy je les. Navíc díky projektu internet do škol, zde máme i počítačovou učebnu, kterou děti mohou navštěvovat nejen v rámci učebních programů, ale i ve volném čase, kdy si na dětských portálech mohou vyhledávat to, co je zajímá.

Kolik dětí je v jedné třídě?
Počty dětí v jednotlivých třídách se pohybují od patnácti do dvaadvaceti. Snažíme se je vést k tomu, aby školu braly za svoji. Pracují na pozemku, sami si zdobí třídy a pak k tomu mají samozřejmě i jiný vztah. Učíme děti pracovat ve dvojicích, aby žák nebyl vázán na učitele. To znamená, že když si s něčím neví rady, neptá se hned paní učitelky, ale hledá pomoc u svého kamaráda. Stává se, že ten mu to mnohdy dokáže vysvětlit daleko lépe, než dospělý člověk.

Musím přiznat, že to tu na mě působí velice mile. Skoro by se dalo říci, že se jedná o takovou rodinnou školu.
Více méně ano. Snažíme se tak školu i orientovat. Společnost ovšem z ekonomických důvodů dělá vše proto, aby se naplnily ty velké školy. Bohužel pak rodiče často zjišťují, že očekávali něco jiného než jejich dětem může takováto velká škola poskytnout. Důkazem je to, že když naši žáci přejdou do jiné školy, tak jsou zprvu poněkud rozčarováni. Pracujeme v malém kolektivu a musím konstatovat, že tu jsou zaměstnanci, které jejich práce těší a je pro ně něčím víc, než jen prací. Nemáme zde takové to soupeření, která třída je lepší, ale snažíme se o to, aby starší pomáhali mladším a aby se jich také uměli zastat, když je to třeba.

Prezentujete někde svoji práci?
Bohužel jsme to dosud nedělali a v tom spatřuji možná chybu. Ale jak jsem již uvedla, práce je tolik, že na prezentaci prostě nezbyl čas. Učím týdně pět hodin nad svůj úvazek. Jako ředitelka mám na starosti chod školy a určitou agendu. Nemám ovšem k ruce ani hospodářku ani zástupce. Zabere to proto více času.Zpracovávám projekty k žádostem o granty. V loňském roce se nám podařilo získat grant na naučnou stezku v areálu naší školy. V rámci dalšího grantu jsme si mohli pořídit i hlubotiskový lis. Takže si naše děti mohou vyzkoušet pro ně nové techniky linorytu, suché jehly atp.

V rámci výtvarné výchovy?
Nejen v rámci výtvarné výchovy, máme tu i celou řadu ateliérů.

Takže vy v podstatě suplujete v některých věcech i ZUŠ.
Dalo by se to tak říci. Poplatek v ZUŠ není příliš vysoký, ale jsou tu i rodiče, kteří mají příjmy takové, že zvažují za co je nezbytné peníze vydat a za co ne. A upřímně řečeno, já jsem radši, když zaplatí dítěti obědy, aby v poledne nemělo hlad. ZUŠ je takový nadstandard. Je pravdou, že to děti rozvíjí a orientuje jiným způsobem, ale umělecká škola staví především na talentu. U nás se snažíme, aby pokud možno všechny děti měly nějakou příjemnou a užitečnou náplň volného času. Aby je práce bavila a z výsledků měly radost. Své výrobky si pak mohou odnést domů a třeba s nimi i někoho potěšit. Pravidelně se zúčastňujeme i různých výtvarných soutěží, kde se naše děti umísťují na předních místech.

Co plánujete do budoucna?
Ráda bych v našem areálu vybudovala letní učebnu, ale vše je závislé na penězích.

Vy chcete učit děti venku?
My už tak učíme. Máme zkušenosti s tím, že když si výuku venku dobře připravíte, tak snad kromě rýsování a psaní se dá venku učit vše. A proč sedět za pěkného počasí ve třídě, když mohou být děti na čerstvém vzduchu a přitom se věnovat učivu.

Dovolte, abych Vám popřál hodně zdaru ve vaší činnosti a našemu školství přeji více takových nadšenců jako jste vy.

S Paed.Dr. Jarmilou Nyklíčkovou, ředitelkou ZŠ Olivětín rozmlouval Daniel Šárka

Do Evropy na občanku

Blíží se 1. květen 2004 – den našeho vstupu do Evropské unie. Od tohoto dne budeme moci jezdit do států EU pouze na občanský průkaz (dále jen OP). V České republice doposud platí devět typů OP, z toho však po vzniku samostatné ČR byly vydány pouze tři vzory OP a to vzor 93, 94 a 2000. Z tohoto pouze vzor 2000 má tzv. „čtecí zónu“, což je identifikační kód držitele OP pomocí počítače. Doposud Brusel nestanovil s jakým vzorem OP budou občané ČR do EU vpuštěni. Lze předpokládat, že po určité kratší období budou akceptovatelné všechny tři výše uvedené vzory, avšak v brzké době budou požadovány pouze OP se čtecí zónou, to znamená pouze vzor 2000. Protože se v ČR očekává velké zdražení poplatků za vydání OP a cestovních pasů, doporučuji nechat si urychleně vystavit nový OP, ale i cestovní pas, pokud chcete vycestovat mimo EU. Nové cestovní pasy mají už také čtecí zónu, což výrazně urychluje pasovou kontrolu na hranicích.

Ing. Jan Neumann, CK NEUMANN-REISEN

Z činnosti Diakonie Broumov

V posledních letech se Broumov dostává do širšího povědomí mnoha lidí v celé republice. Jednak pro krásu historické části města s klášterem Benediktinů a divukrásné meditativní krajiny lemované Broumovskými stěnami a Javořími horami. V Praze a mnoha městech, ale i v malých obcích se buď pravidelně nebo jednou za čas ozývá : Kdypak si přijedou „ broumovští“ z Diakonie. Jsou to všechno místa, kde dobrovolní spolupracovníci organizují a zajišťují nebo se přímo účastní na realizaci sbírek věcných darů od občanů pro humanitární činnost. Tím se naplňuje jeden ze základních cílů a záměrů občanského sdružení Diakonie Broumov, že je ve své činnosti otevřena pro spolupráci se všemi, komu osud potřebných spoluobčanů není lhostejný. A tak jsme vděční za spolupráci všech, obecních úřadů, farností či náboženských obcí, firem a jiných institucí i mnoha jednotlivců. Žijeme v době, kdy narůstá potřeba sociální pomoci lidem v nouzi, bezdomovcům a ostatním sociálně potřebným osobám jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Činnost Diakonie si nelze představit bez širokého zapojení a spolupráce všech lidí dobré vůle od obyčejných lidí až po funkcionáře , vedoucí manažery a podnikatele na různých stupních řízení. Bez jejich pomoci se neobejde žádná humanitární organizace. Naplňujeme požadavky dětských domovů, domovů důchodců, azylových domů ale i osob bez domova formou přímé materiální pomoci. Všichni tito dárci či sponzoři jsou vlastně zdrojem naší humanitární činnosti. Jsou pro nás všichni nepostradatelní a jim patří náš vděk. Loni vstoupila Diakonie do druhého desetiletí své činnosti Za tu dobu můžeme zužitkovat své zkušenosti s organizací a vedením naší „ Celorepublikové banky oděvů “ ( a dalších potřebných věcí ), takže tento projekt je dnes základem pro naše další programy. Z původního sídla v Úpici, přesídlením do Broumova byly vytvořeny příznivější podmínky pro celkovou činnost a naplnění cílů Diakonie. Z ústředí Diakonie v Husově ulici jsou řízena střediska Diakonie v Čechách, zejména v Praze a prostřednictvím častých relací v Českém rozhlase a mnoha článcích ve sdělovacích prostředcích se dostává do širokého povědomí veřejnosti nejen Diakonie, ale celé město Broumov.

Významnou činností je třídění sebraného textilního materiálu, papíru, nábytku pro další průmyslové zpracování, čímž se vytváří pracovní místa pro osoby sociálně obtížně umístitelné a pro bezdomovce. Pro ně je zřízeno i ubytovací centrum s poskytováním stravy. V rámci této pomoci spolupracujeme s úřady práce. Finanční prostředky získané z této činnosti jsou pro Diakonii významné pro krytí části

provozních a mzdových nákladů. Za deset let své činnosti jsme se naučili zpracovávat také textilní odpad pro výrobu čistících hadrů a izolací. V roce 2002 byl přínos Diakonie Broumov pro ekologické zpracování odpadů ohodnocen zvláštním uznáním společnosti Business Leaders Forum.

Co je pro Diakonii Broumov specifické, je to, že její programy jsou postaveny na zásadě zapojení samotných příjemců pomoci do humanitární činnosti organizace. To je součástí sociální reintegrace těch, kdo jsou z různých důvodů ( třeba pro své lehčí mentální onemocnění ) obtížně zaměstnavatelní, s cílem umožnit jim znovu získat vlastní důstojnost a najít své místo ve společnosti. Zvlášť citlivou skupinu zde představují ženy. Tato činnost především pracovně terapeutická je nutně doprovázena také poradenstvím v oblasti sociální , právní i psychologické pro ty, kdo takovou pomoc potřebují. Pro ty, kdo u nás pracují, poskytujeme v případě potřeby i ubytování. V oblasti s doposud vyšší nezaměstnaností vytváříme pracovní místa také pro ty, kdo hledají smysluplnou práci.

Kromě úřadů práce je významná spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví ČR, které nám poskytují finanční příspěvky a dotace na naši činnost. Náklady na provozní činnost, zejména na dopravu zajišťující svoz a rozvoz humanitárních sbírek jsou nemalé a veškeré obtíže řešíme za pomoci a porozumění našich stálých sponzorů Českých drah a DAEWOO AVIA a.s. V posledních dvou letech se o Diakonii Broumov začíná mluvit i mimo naši republiku. Nejen v souvislosti s pomocí poskytnutou do zahraničí nebo s odbytem části odpadů. V rámci programu EU ( EVS ) pro dobrovolnickou službu v zahraničí působili u nás dobrovolníci z Belgie a Německa. Tito mladí Evropané si pro svůj dobrovolnický rok v cizině sami vybrali Diakonii Broumov pro jejich specifický přínos v oblasti sociální a humanitární práce. Naše programy pracovní a sociální integrace a práce s klienty byly také přijaty do projektu Evropské Unie „ EQUAL “. Spolupráce pokračuje s partnerskou Diakonií Anhalt, jejímž prostřednictvím jsme získali finanční podporu na pořízení objektu v Broumově, který se stal místem sociálního zázemí pro integraci mužů a žen bez domova. Mluvit o podrobnostech našich programů nebo o starostech, problémech, ale i radostech naší činnosti, o lidech, se kterými se denně setkáváme – ať už to jsou klienti a příjemci pomoci dárci a spolupracovníci na mnoha místech a úrovni-přesahuje samozřejmě rozsah tohoto článku. Diakonie Broumov pořádá několikrát v roce „ Den otevřených dveří “. Všichni zájemci o naši práci jsou srdečně zváni. Veřejnost budeme včas informovat o termínech.

Marta Pešková, vedoucí kontaktního střediska Praha

JUDr. František Rydlo, odborný poradce Diakonie

Rozmary počasí na Broumovsku v roce 1929 (I. část)

Letošní zima nám opět ukázala, co všechno dokáže počasí. Začátkem ledna přinesly Noviny Náchodska informace o tom, že Broumovsko bylo nejchladnějším místem celého východočeského regionu, když zde v sedm hodin ráno naměřili – 27,6 °C. Jak tehdy uvedl vedoucí broumovských Technických služeb pan Jiří Městecký: „Na několika místech města spadly dráty veřejného osvětlení. Kromě toho máme potíže s technikou, protože nám zamrzá nafta a hydraulický olej.“ Obdobná situace nastala o 14 dní později, kdy rtuť teploměru klesla k hodnotě – 23,8 °C. I tehdy na několika místech východních Čech došlo k popraskání kolejnic či k poškození vodovodního potrubí. Po dalších dvou týdnech však pro změnu následoval extrémní teplotní skok, a tak se teploty na začátku února i u nás na Broumovsku šplhaly k + 10 °C.

Podobných rozmarů počasí si obyvatelé Broumovského výběžku užívali i v roce 1929, ovšem škody, které tím vznikly, byly nesrovnatelně větší než letos. Na začátku toho roku panovala ve většině Evropy třeskutá zima se čtyřicetistupňovými mrazy, které se nevyhnuly ani našemu regionu. „Ať už o té letošní zimě mluví lidé jakkoli, v tom se shodujeme všichni, že to, co jsme prožili v únoru, byla hotová siberie, jaké neznají ani pamětníci nejstarší. A jak by mohli pamatovat, když meteorologický ústav v Praze dokázal, že takové zimy nebylo již přes 150 let a že naše letošní únorové mrazy nezůstaly nikterak za mrazy, jaké má Moskva nebo nejsevernější Evropa (Haparanda) obvykle v lednu.“ Teploty klesaly opravdu hodně hluboko, v Broumově bylo 12. února naměřeno již zmiňovaných – 40 °C. Teploměry při těchto nízkých teplotách selhávaly a dokonce v nich i mrzla rtuť. Řeky a rybníky se pokryly více jak půl metru tlustým ledem. Vytrvalý mráz se dostal i přes silné zdi budov, vodovody v domech i chlévech zamrzaly, brambory ve sklepích pomrzly, stejně tak i květiny určené k přezimování v domácnostech. V továrnách mrazy roztrhávaly vodovodní i parní potrubí, ústřední topení, čerpadla, armatury apod. Dostatečně vytopit se nepodařilo ani školní třídy, v těch nejchladnějších dnech ukazovaly teploměry ve třídách na začátku vyučování bod mrazu, a tak byla školní docházka až do konce února přerušena. Důvodem byl i citelný nedostatek paliva. Na železnici nemohl být dodržen pravidelný provoz vlaků, což bylo zapříčiněno jednak velikými mrazy, množstvím sněhu a také onemocněním železničního personálu, protože panující zima připravila půdu pro vznik zvláštního druhu chřipky. Na trati Choceň – Broumov byly z tohoto důvodu v době od 14. února do 25. března zrušeny čtyři osobní vlaky denně. Tekutiny zasílané po dráze v sudech, jako např. pivo, přicházely do cílové stanice úplně zmrzlé. Tak se prý stalo, že zásilka plzeňského piva, jehož sudy byly ovinuty slaměnými pletenci, došla v takovém stavu, že stěny sudů byly prolomeny a prorůstal z nich ven žlutý ledový masiv. Abnormální spotřeba uhlí a špatná doprava na železnici vyvolala menší uhelnou krizi. Sklady uhlí byly vyprodány a jezdit pro dříví do lesa bylo naprosto nemožné, dřevo tak promrzlo, že se zuby pil při řezání vylamovaly. Neméně závažný byl i nedostatek vody. Studně „vymrzly“ a lidé tak museli vozit vodu z větších vzdáleností, přičemž místo ní přiváželi domů už jenom led. Mráz usmrtil velké množství ptactva, nedostatkem potravy hromadně umírala polní a lesní zvěř. Lidé se báli i o svoje domácí zvířata, leckde si přivedli kozy až do světnice nebo jim oblékali staré punčochy a kabáty, takže „vypadaly jako kozy z pohádky“. Velké škody byly způsobeny na ovocných stromech, řada z nich se už na jaře nezazelenala a např. třešně, které mají řidší kůru, mrazy přímo potrhaly. V novinách si redaktor posteskl, že „letošní zima chce nám mermomocí podati ukázku, jak vypadá to v krajinách poblíž točny. Slunce svítí, ale jeho teplo jest bezmocné, aby zdolalo ostrost vzduchu. Spíše zdá se, že stupeň mrazu ještě zvyšuje. Zamrzají nejen studně a vodovody, nýbrž též obchod a průmysl, jak ukazuje naše pasivní bilance obchodní za měsíc leden. Takovému mrazu neodolá nic živoucího, co není ochráněno uměle. Lesníci mohou sbírati zmrzlé ptactvo do nůší a nalézají zvěř zmrzlou. Příroda nezná slitování a letošní zima zanechá nám kraj náš bez živočišstva.“

Poslední únorový týden přinesl částečné zmírnění mrazů, o to více však přibylo sněhu. Nejhorší situace nastala ve středu 27. a ve čtvrtek 28. února, kdy v celém kraji zuřila sněhová bouře. Kvůli tomu, že silný vítr sfoukal sníh s plání do údolí a na místa v závětří, vznikaly mnohde až pětimetrové závěje. Silniční i železniční doprava byla přerušena a jediným možným komunikačním prostředkem se staly lyže. Pomalá obleva začala až po 6. březnu. Naštěstí se k ní nepřipojil déšť, a tak hladiny řek ani příliš nestoupaly.

Další přírodní pohroma přišla na Broumovsko počátkem července, její průběh a následky si popíšeme v dalším čísle Broumovského zpravodaje.

Barbora Baštecká, Muzeum Broumovska

Proč o nich nevíme?

Žijí mezi námi, ale my o nich mnohdy ani nevíme. Proč? Neboť jsou nesmírně skromní a většinou se ani zviditelňovat nechtějí. Je proto na nás, kteří je známe, povytáhnout je z ulity a seznámit veřejnost s jejich úspěchy, o kterých si oni sami myslí, že za to nestojí. Ovšem kolik píle, snahy, úsilí, dovednosti, mravenčí trpělivosti a osobního odříkání se za jejich úspěchy skrývá, to ani oni sami vyčíslit nedovedou. Považují to prostě za samozřejmost.

Jedním z nich, s kterým bych Vás chtěl seznámit je občan Broumova, akvarista pan Zdeněk Machek. Jistě si řeknete: „akvárko“ má spousta lidí a jako dekorace v bytě docela pěkně ladí, jaká je v tom výjimečnost? Kdo se však může svými chovatelskými úspěchy pochlubit jako právě pan Machek?

Bohužel, v našem městě není pobočka akvaristického svazu, takže pan Machek šel dál a přes Českomoravský svaz v Praze se zúčastnil soutěžních výstav v Ústí nad Labem, kde obsadil 5. místo, v Praze to bylo již místo druhé a v Plzni získal v kategorii lyrovitých mečounů prvenství a celkově skončil druhý. Čtvrté výstavy v Ostravě se bohužel pro nemoc zúčastnit nemohl, takže v konečném hodnocení mistrovství České republiky skončil na krásném 4. místě. Dále obeslal ještě výstavy v zahraničí, kde jeho úspěchy nebyly rovněž zanedbatelné. V Martině na Slovensku obsadil 4. a 5. místo a v Krakově v Polsku byl šestý a osmý.

V evropském hodnocení jej to vyneslo na vynikající 6. místo.

Zprostředkoval Jaroslav Žid, sepsal Jiří Klečka

Literární večer v Městské knihovně

Do Městské knihovny v Broumově dorazila v pondělí 2. února spanilá jízda autorů významného nakladatelství Argo. Svou tvorbu představili čtyřem desítkám přítomných čtenářů členka básnické skupiny Fatální Fámy s pseudonymem Ropa Interior, básník a překladatel Tomáš Míka, ale zejména jedna z nejzářivějších hvězd našeho literárního nebe, romanopisec a překladatel Miloš Urban. Ten po čtení úryvků ze svého úspěšného románu Stín katedrály také zodpověděl řadu čtenářských dotazů, týkajících se způsobu jeho psaní a jeho vztahu k tzv. postmoderní literatuře.

„Argovečírek“ se v broumovské knihovně konal na závěr výstavy originálů ilustrací ke zmíněné Urbanově knize, jejichž autor Pavel Růt byl rovněž přítomen.

(m)

Výstava „PSANÍM PROTI VÁLCE“

V pátek 13. února 2004 byla ve výstavní síni Staré radnice v Broumově vernisáží otevřena výstava „Psaním proti válce“, která představuje život a dílo rakouské spisovatelky INGEBORG BACHMANNOVÉ, která žila v letech 1926 – 1973. Vernisáže se zúčastnila starostka města Broumova Dr. Libuše Růčková a další pozvaní hosté.

Výstava byla do Broumova zapůjčena Rakouským kulturním fórem v Praze. Zásluhu na to, že se výstava mohla v Broumově uskutečnit má zcela jistě náš krajan – pan Tomáš Dimter z Adršpachu, germanista, který pracuje v Rakouském kulturním centru. S organizací výstavy nám velmi pomohl knihovník této instituce- pan Karel Hündl. Za pomoci těchto pánů nám byla tato výstava zcela bezplatně zapůjčena včetně dopravy a instalace výstavy.

Výstava byla pro veřejnost otevřena od 16. do 26. února. O tuto výstavu také projevil zájem náš polský partner ze Střediska kultury v Nowé Rudě. Vzhledem k tomu, že tato výstava bude po jejim skončení v Broumově instalována v dalším městě České republiky, nebylo zatím možné tuto výstavu do Polska zapůjčit.

Den před zakončením výstavy proběhne ve výstavní síni beseda k této výstavě, spojená s promítáním video záznamu o životě Ingeborg Bachmannové v Itálii, kde spisovatelka strávila několik let svého života. Obrazy a texty výstavy jsou přehledně biograficko-chronologicky uspořádány, přičemž prvořadé místo zaujímá aspekt „psaní“. Na pozadí těchto vystavených obrazů leží horizont válečných dějišť, proti nimž se její dílo chtělo vymezit.

„Chci, aby válka skončila“ – tato věta z románu spisovatelky Ingeborg Bachmannové „Malina“, může být mottem celého jejího díla.

Možná, že by nebylo pro mnohé z nás špatné si přečíst některé z jejich děl přeložených do češtiny, jako např. „Třicátý rok“, „Tři cesty k jezeru“ nebo již zmíněné dílo „Malina“.

Bezesporu však tato zajímavá výstava přispěla k  tomu, že broumovská veřejnost byla seznámena s tvorbou této rakouské spisovatelky.

Petr Cirkl, Město Broumov, odd. kultury

BROUMOVSKÁ LAŤKA 2004

Již po jedenácté uspořádal agilní Dům dětí a mládeže Ulita Broumov závody ve skoku vysokém pro mládež: Broumovská laťka. Tyto závody se staly v Broumově již tradicí, třebaže podmínky pro tuto sportovní disciplinu ve městě velmi citelně chybí. Jednak zde není atletický oddíl a ani kantoři – tělocvikáři ve školách nejsou této disciplině příliš nakloněni.

Letošní závody, zejména jejich slabší účast velmi citelně poznamenalo mrazivé počasí, neboť do málo vytápěné sportovní haly se účastníkům příliš nechtělo. Přesto však ti , kteří se zúčastnili a bylo jich 28 (24 chlapců a 4 dívky) statečně bojovali a předvedli několik zajímavých sportovních soubojů.

Pořad Broumovské laťky hudebně podmalovával již tradičně Petr Cirkl a krátké přestávky vkusně vyplnily členky tanečních kroužků Ulity. Prostě celé dopoledne se bylo na co koukat.

Z výsledků: Jedinou účastnicí kategorie mladších žákyň byla Markéta Horáčková z Velké Vsi, která skočila 110 cm a nejmladším závodníkem vůbec byl teprve sedmiletý Martin Vlasák ze ZŠ Hradební, který zdolal výšku 80 cm. další výsledky:

Mladší žákyně: 1. Michaela Machková – Gymnázium Broumov – 128 cm, 2. Markéta Pohlová – ZŠ Masarykova – 110 cm, 3. Markéta Dostálová ZŠ Hradební – 105 cm.

Nejmladší žáci: 1. Petr Volhejn – ZŠ Hradební – 110 cm, 2. Jan Rolník – 105 cm, 3. František Kuru – 110 cm oba ZŠ Velká Ves.

Mladší žáci: 1. David Pánek – ZŠ Masarykova – 127 cm, 2. Michal Havelka – 127 cm, 3. Miroslav Hečko – 124 cm, oba ZŠ Hradební.

Starší žáci: 1. Jan Žid – ZŠ Hradební – 134 cm, 2. Marek Oulehla – ZŠ Masarykova – 133 cm, 3. Jan Sedláček – ZŠ Hradební – 125 cm.

Dorostenci: 1. Václav Pohl – SPŠS Náchod – 150 cm, 2. Karel Šprinc – SŠ Hradec Králové, 3. Adam Škola – ZŠ Hradební – 130 cm.

Absolutním vítězem Broumovské laťky 2004 se stal Václav Pohl.

Jiří Klečka

Tipy Městské knihovny

(Tucet knižních novinek)

 • Benjamin Kuras: Sekl se Orwell o dvacet let? - Svoboda a totalita v 21. století Eseje kriticky pohlížejí na relativizaci hodnot v současném světě.
 • Jaroslav Rudiš: Bílý potok (Alois Nebel) Hrdinou komiksového příběhu, jehož děj se odvíjí na malém pohraničním nádraží a v psychiatrické léčebně, je výpravčí, okouzlený svou prací. Autor knihy byl vloni hostem naší knihovny.
 • Roman Cílek: Doživotní ztráta svědomí Šest dramatických kapitol z historie stíhání válečných zločinců.
 • Rudolf Matys: V umění volnost Kniha podrobně mapuje činnost Umělecké besedy, nejstaršího uměleckého spolku v Čechách.
 • Robert Mikoláš: Zápisky z válek a katastrof Zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu přibližuje válečné konflikty a přírodní katastrofy, s nimiž se během svého působení setkal.
 • Jana Máchalová: Móda 20. století Kniha podrobně zachycuje módní trendy 20. století s důrazem na jejich stále se zrychlující proměny.
 • Nelson Algren: Špacír po divokejch končinách Tragikomický příběh z neworleánského podsvětí 30. let. Největší předností hrdiny, přicházejícího z venkova, je jeho sexuální výkonnost.
 • Nora Robertsová: Srdcová dáma Autorka detektivek navštíví svou sestru, o níž se dozvídá, že působí na telefonní erotické lince. Sestra je zavražděna a spisovatelka hledá vraha mezi jejími klienty.
 • Mariama Ba: Tak dlouhý dopis Hrdinkami knihy jsou dvě moderní muslimské ženy, které se těžko vyrovnávají s tím, že víra dovoluje jejich manželům oženit se s další ženou.
 • Mikael Ollivier: Tři slepé myši Vzrušující, drsný příběh, jehož hrdina sleduje internetovou kamerou dívku, s níž si dopisuje a která je náhle před jeho očima brutálně zavražděna.
 • Takashi Matsuoka: Stmívání nad sakurami Napínavý román z Japonska 19. století, kde skupina misionářů šíří křesťanství.
 • Margaret Millarová: Ďábelská hra Detektivní román, na jehož začátku nabude hrdinka dojem, že její dávná přítelkyně zešílela a chce ji zlikvidovat.
Městská knihovna v Broumově je v oddělení pro dospělé v pracovní dny otevřena denně kromě pátku od 8 do 17 hodin, v úterý až do 18hodin. V sobotu je otevřená od 8.30 do 10.30. Telefon do půjčovny 491 523 719, e-mail: knihovna@broumov.net

Černobílé retro Josefa Pavlů

V čítárně Městské knihovny v Broumově mohou až do konce dubna čtenáři a návštěvníci zhlédnout výstavu fotografií Josefa Pavlů nazvanou Černobílé retro (fotografie z let 1970 – 1990). Ve výběru víc než dvou desítek velkoformátových snímků autor (66) představuje žánry, kterým se po celou svou fotografickou dráhu převážně věnoval – krajinu, v níž dominují lesy a stromy, uměleckou reportáž, ale také portrét.

Pavlův reportážní triptych „Cesta stromů“ před lety obdivovali i návštěvníci expozice české fotografie v australském Perthu, řada dalších snímků „oběhla“ výstavy české amatérské fotografie v tuzemsku i v příhraničních oblastech Polska. Působivý je i cyklus Děsivé ticho, který přibližuje rozsáhlou lesní kalamitu v Teplicích nad Metují.

Jan Meier

Jak to vidím

Rozpočet města 2004
Na začátku února schválilo zastupitelstvo města rozpočet na rok 2004. Pozitivně působí skutečnost, že daňové příjmy (příjmy města od státu) jsou podstatně vyšší než v minulosti – v roce 2001 45 mil. Kč a v roce 2004 57,5 mil. Kč., úvěrové zatížení města je nižší asi o 6 mil. Kč. Přebytek městského rozpočtu 2003 – který přechází do roku 2004 - je cca 5 mil. Kč. Náklady na „malý okres“ jsou plně pokryty z prostředků státu dotací na výkon státní správy. Z výše uvedeného vyplývá, že město má k dispozici mnohem více prostředků než v minulosti ( například proti roku 2001 o 20 mil. Kč ). Přesto se vyšší příjmy města zásadně neprojeví. Proč ? Stejně jako loni musím konstatovat, že je nezdravě velká část rozpočtu města věnována na běžný provoz města, přestalo se šetřit. Pro ilustraci jeden konkrétní příklad – personální náklady. Personální náklady tvoří nejvyšší výdajovou položku rozpočtu a neúměrně se zvyšují i v současnosti. Finanční výbor zastupitelstva města měl předložit analytický materiál o vývoji personálních nákladů za rok 2003 s výhledem na rok 2004 – pouze však potvrdil naplánovaná čísla bez jakéhokoli komentáře či návrhu opatření. Proto v letošním roce dojde ke zvýšení objemu personálních nákladů o 1,5 mil. Kč. Při rozboru roku 2003 zjistíme, že proti roku 2002 stouply odměny uvolněným funkcionářům města o 16 %, odměny radním o 22%, zastupitelům a komisím o 23% a na mimořádných odměnách na městském úřadě bylo vyplaceno 5,2 krát více prostředků než v roce 2002. Průměrný výdělek zaměstnanců města je : za rok 2002 14 580,- Kč, za rok 2003 15 440,- Kč a předpoklad pro rok 2004 16 500,- Kč (při inflaci v roce 2002 1,8%, v roce 2003 1% a předpoklad roku 2004 3,5 – 4%). Další zvyšování objemu personálních nákladů města je dle mého názoru nepřípustné a jde na vrub údržby městského majetku či investičních potřeb města.

V rámci rozpočtu města roku 2004 jsem podal dva návrhy, které směřovaly k podpoře mládežnického sportu a Jiskry Olivětín. Návrhy byly přijaty a konečné znění usnesení zastupitelstva je:

1.ZM deklaruje podporu mužstvu žáků oddílu kopané TJ Slovan Broumov v případě postupu do 1. ligy.

2.ZM ukládá finančnímu odboru města zapracovat do nejbližší rozpočtové změny roku 2004 zvýšení příspěvku TJ Jiskra Olivětín o částku 25 tis. Kč na dokončení volejbalového (tenisového) hřiště.

Bezpečnost ve městě
Bezpečnost občanů v Broumově se za poslední období výrazně zhoršuje. Svědčí o tom nejen stoupající počet přepadení a krádeží, ale i obavy občanů, vyjádřené ve veřejných průzkumech či v diskusích na internetových stránkách města. Situaci by měl zlepšit městský kamerový systém a zvýšený počet městských strážníků. Obě opatření stojí velmi mnoho finančních prostředků, jak z městského, tak ze státního či krajského rozpočtu. Nejbližší budoucnost ukáže, zda jsou vynaložené prostředky využity efektivně tzn. zda uvidíme konkrétní výsledky v oblasti bezpečnosti občanů. V této souvislosti mi nezbývá než připomenout svůj článek z konce roku 2002, kdy jsem psal o předvolební kampani některých volebních stran (ze současné „radniční koalice“) - o jejich náhlé předvolební „pohostinnosti“ vůči problematickým skupinám našich spoluobčanů se slibováním nesplnitelného.

Doprava na náměstí
V loňském roce zastupitelstvo zadalo studii na vyřešení dopravy na broumovském náměstí (firmě Cross Zlín). Studie stála cca 300 000,- Kč a navrhuje instalaci vjezdového stojanu se závorou , který umožní vjezd po vydání lístku a instalaci výjezdové závory s lidskou obsluhou, která vypočte a vybere poplatek za parkování. Za první hodinu parkování je navržena cena 20,- Kč, za každou další 30,- Kč, vydání rezidentní karty 3000,- Kč, provozní doba systému Po – Pá 7.00 – 18,00 hod.

Systém závor není nic nového (letiště Ruzyň, městská parkoviště, hotely apod.), mohl být vybrán i bez 300 tisícové studie. Studie bude sloužit pouze jako argument o nejlepším řešení regulace dopravy s tím, že jde o názor odborníků. Zajímavé je i to , že Rada města již zadala firmě Cross Zlín vypracování realizačního projektu – bez jakékoliv diskuse o navrhovaném řešení v zastupitelstvu, bez diskuse s občany. Ptám se, proč se vedení města brání slyšet názory občanů, kterých se navrhovaná úprava bude přímo týkat.

Bc.Lubomír Franc, zastupitel města

Město jako sociální ústav?

Na každé jednání rady města přichází desítky žádostí o finanční příspěvky. Jeden oddíl požaduje pět tisíc, druhý deset tisíc, ten tři tisíce, onen osm tisíc.Ten chce zaplatit za vodu, ten příspěvek na občerstvení, další odpustit pronájem sálu, další chce peníze na odměny. Tomu musíme nutně pomoci při pořádání akce, ten zase nestíhá platit nákladné cestování na zápasy po celé republice. Příspěvky dejte prosím ihned, nejlépe po nás nechtějte ani vyúčtování. Do účetnictví organizace stejně nakonec nemáte právo nahlížet. Byl bych velmi rád, kdyby situace du budoucna vypadala asi takto - Vážení radní, pořádáme důležitou sportovní akci, prosíme o příspěvek deset tisíc na zajištění této akce. Na oplátku členové našeho oddílu odpracují sto hodin na úklidu města v oblastech Vámi určených. Děkujeme .

S pozdravem.

Nešlo by to takhle? Co říkáte Vážení žadatelé? 

Milan Kulhánek 

P.S. Místo tučně vytištěného dosaďte cokoliv prospěšného pro naše  město.

Výstavba administrativního centra v Hradci Králové

Reakce na článek z min. čísla

O výstavbě administrativního centra kraje v Hradci bylo napsáno dost článků. Mnoha lidem se nelíbí utrácení peněz za „úřady“. Bylo by přece potřeba opravit silnice, postavit dálnici, renovovat historická centra. Nebudou na to pak chybět peníze? Není tato akce jen posílením „hradeckocentrizmu“? Všechny argumenty pro a proti se zvažovaly déle než rok.

Kvalitní administrativa je nezbytná. Znamená pořádek. Pořádek v evidenci pozemků, domů, majetku, v zápisech, rozhodování o penězích atd. Pro dobrou práci musí být dobré nástroje. Už dávno úředníkovi nestačí jen list papíru a husí brk. Při vzniku krajů byly vytvořeny podmínky spíše provizorní než nadměrné. Hospodárnost při nakládání s financemi bude samozřejmě pokračovat i při realizaci této akce. Nebude se platit celá částka naráz, rozloží se do řady let. V rozpočtu kraje jsou naplánovány peníze i na investice, činnosti a akce, které je třeba zajišťovat. A pro další, jako sůl potřebnou akci, opravy silnic, bude využit úvěr několik set milionů korun.

Krajský úřad potřebují všichni obyvatelé. I ti, kdo bydlí na vesnici, mají užitek z rychlého a přesného vyřizování záležitostí své obce. Lidé z okolí možná ještě více než sami hradečáci ocení dobrý přístup, parkování, informační systém atd. A další instituce, které tu mají sídlit, jako galerie, universita anebo hudební akademie, slouží všem lidem v kraji, nejen těm v Hradci Králové. Je pravda, že silný argument pro znamenal při rozhodování přínos pro Hradec. Ten se taky bude na nákladech podílet! Uvědomujeme si ale, že východní Čechy se musí rozvíjet rovnoměrně. Že naše úroveň nebude posuzována podle nejbohatší oblasti, ale podle pozvednutí těch chudých. Proto chceme podporovat projekty, které pomohou i ostatním městům vyřešit jejich bolavá místa.

Jestli náš region má vyrůst v samostatný a funkční celek, musí mít svou metropoli. Hradec Králové tuto úlohu plní v daných podmínkách výborně. Nevystačí ale jenom s velkorysou koncepcí výstavby z minulého století. Město je živý organismus a musí reagovat na změny, které přináší čas. Moderní a kvalitní správní centrum pomůže našemu kraji stát se silným a prosperujícím regionem v Evropě.

MUDr. Jiří Vambera, Trutnov ODS

Díky pořadatelům COUNTRY BÁLU

Chtěla bych jménem svým a své rodiny poděkovat za uspořádání l. country plesu města Broumova, který se uskutečnil 14. února na sále Střelnice.

Velmi příjemné bylo poslouchat, ale také tančit při hudbě skupiny COUNTRIO z Mikulčic. Tato hudba nás skutečně nadchla svým repertoárem, ale také svým příjemným vystupováním. Škoda jen, že v našem okolí není takových kapel.

Jako pohlazení na mne zapůsobilo vystoupení taneční skupiny z České Skalice – Marineta. Nejen samotné předtančení před zahájením plesu, ale také skvělé účinkování členů souboru během celého plesu, kdy učili přítomné pro ně nové country tance, určitě přispělo k příjemné atmosféře plesu.

Trochu jsem byla překvapena tím, kolik lidí přišlo na tento ples ve skutečně country oblečení. Mnohdy to dalo asi dost práce si takovéto oblečení obstarat či ušít. Milé byl i to, že na tento ples si přišel zatančit i pán se svou partnerkou, kterému bylo již přes 80 let. Jeho věk však v tomto případě na něm nebyl vůbec vidět, nebýt upozornění pořadatelů, ani bych to nezaznamenala.

Během celého plesu jsem nezaznamenala, že by se na sále někdo nevhodně choval, že by byl někdo příliš opilý, že by došlo k nějaké výtržnosti. Jak se říká – byla to pohodová zábava a my jsme byli rádi, že jsme se rozhodli na takovýto ples jít. Trochu mne jen zarazilo to, že během plesu se někteří „také“ návštěvníci snažili dostat se do sálu bez placení. Myslím si, že to pro ně nebyla otázka peněz, ale asi chtěli dokázat, že já se do sálu dostanu za každou cenu.

Přála bych pořadatelům tohoto plesu, aby se druhého ročníku plesu zúčastnilo ještě více příznivců této hudby. Bylo by pěkné, kdyby se ples stal skutečně tradičním.

Marie Bejdáková, Rybářská 249, Broumov

Poděkování

Společenská sezóna v Broumově nabídla v letošním roce našim občanům novinku - COUNTRY BÁL. Produkce kapely „Countrio“ z Mikulčic začala úderem 20 hodiny a bez zbytečných přestávek nás provázela celým večerem. Velmi pěkný byla i vystoupení skupiny „Marioneta“ z České Skalice, jejiž členové se dále stali vyučujícími nás všech, kteří jsme zatoužili vyzkoušet si country tance. Zahájení bálu se ujal velmi profesionálně a zdvořile pan Petr Cirkl, který poté pečlivě dohlížel na průběh celého večera. „Broumováci“, kteří country bál nenavštívili mohou jen litovat. Profesionalita účinkujících i pořadatele jakož i dostatečný taneční prostor a výborná atmosféra večera byla vskutku vyjímečná. Chtěla bych touto cestou poděkovat za nezapomenutelný zážitek a popřát sobě i ostatním, aby se Country bál města stal v Broumově tradicí.

Závěrem bych si ještě dovolila malou poznámku. Je velice smutné, když se uprostřed večera dožaduje vstupu na bál skupinka broumovských podnikatelů, která odmítne zaplatit vstupné. Já osobně si myslím, že 50 Kč za vstup na tuto společenskou akci nebyla částka, která by jejich finanční rozpočet nebo snad i podnikání zruinovala.

Dana Hejnišová


Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

e-mail:maud@atlas.cz
e-mail:broumov.muzeum@worldonline.cz

objednávky inzerce:
Sekretariát Městského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail:malichova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail:ic.broumovsko@worldonline.cz

vychází 1 x měsíčně
uzávěrka vždy 20. každého měsíceCopyright © Město Broumov 2004 Poslední aktualizace stránky: 07.04.2004