Elektronická verze článků Broumovského zpravodaje.

Broumovský zpravodaj č. 01/2004

Obsah čísla:
Znak mesta Broumova
Vážení ctenári Broumovského zpravodaje,
Priority mesta na rok 2004
Kamerový systém Mestské policie ...
Jak to vidím
Podekování
Podekování
Podekování
Vzpomínka
Podekování panu Ottemu
Vzpomínka na Lídu Neumannovou
Rozpocet Královéhradeckého kraje pro rok 2004
Informace pro zákazníky Východoceské ...
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. ...
Skandální selhání verejného sektoru
Program rozvoje Broumovska
Tríkrálová sbírka 2004
Cinnost klubu senioru v Broumove ...
Z predvánocní a vánocní cinnosti ZUŠ ...
Gymnázium Broumov v celorepublikovém finále
Mestská knihovna v lonském roce
Vánocní výstava aneb KOLEDNICE IDÚ
Jarní prázdniny
Karneval
Kurzy
Tipy Mestské knihovny
BROUMOVSKÁ LITERÁRNÍ CENA - 3. rocník
Proc ne k nám?
Setkání nezávislých kandidátu
Fantom broumovských výlepových tabulí
Novorocní podekování broumovákum
Vzpomínky na „indiánské léto“ v Rožmitále
Pochvala
Zahrádky na kraji mesta po 20 letech
Klub milcu Broumovska
Medaile z krajských preboru ve stolním tenisu
Dlouhodobé souteže stolních tenistu pokracují
Stolne-tenisová mládež na Sporilove
Závody psích sprežení na Janovickách
Nová chirurgická ambulance
Zmena v provozování gynekologické ambulance ...

Znak města Broumova

Ve 13. století dostali opati břevnovského benediktinského kláštera od krále povolení zvát do Čech osídlence z Německa, aby obdělávali půdu, již král benediktinům přenechal. K cestě prvních německých osadníků do nového bydliště se váže následující pověst. Jejich cesta byla dlouhá a namáhavá, protože procházeli dosud neobydlenými kraji, většinou zarostlými neproniknutelnými lesy. Jednou k večeru dorazili na místo, kde dnes stojí kaplička na Hvězdě. Z okraje srázu měli před sebou celou broumovskou planinu jako na dlani a když jejich vůdce řekl, že to je jejich nový domov, neubránili se slzám dojetí. Plni očekávání dlouho pohlíželi na překrásnou krajinu, v níž se hluboko pod nimi v záři zapadajícího slunce leskla hladina jezera. Ten pohled byl úchvatný. Po vodní hladině vznešeně a majestátně plula labuť a nad ní, vysoko na obloze, zářila večernice. Teprve po dlouhé době vůdce vybídl shromážděné k cestě do údolí, ale ještě před tím řekl: „Tento pohled si navždy uchovejte v paměti. Bílá labuť, modrá voda a zlatá večernice, to budou naše symboly.“ Zanedlouho potom dostal Broumov do znaku bílou labuť v modrém poli a nad tím zlatou hvězdu. „Pověsti z Broumovska“, Eva Koudelková

Vážení čtenáři Broumovského zpravodaje,

jistě jste již zaregistrovali, že Váš časopis má nového šéfredaktora. Stalo se tak v lednu tohoto roku, kdy jsem převzal redakci BZ od pana Otteho. Myslím, že je namístě, abych se Vám představil. Jmenuji se Daniel Šárka a pocházím z Náchoda, kde jsem pracoval jako manažer Městského divadla Dr. Josefa Čížka. Náhoda tomu chtěla, že jsem před časem zaregistroval vyhlášení konkurzu na šéfredaktora BZ. Využil jsem tedy této šance a do konkurzu se přihlásil. Musím však konstatovat, že nastoupit do rozjetého vlaku není až zas tak jednoduché. Pan Otte nasadil laťku hodně vysoko a já jen doufám, že se mi podaří ji alespoň přeskočit a časem vytvořit „nový rekord“.

Koncepce BZ vychází především z informací Městského úřadu. To znamená, že se i nadále budete na stránkách zpravodaje setkávat s informacemi z jednání Rady města a zastupitelstva. Budeme Vás seznamovat s novými vyhláškami a zákony. Dozvíte se co „město“ nabízí k prodeji či pronájmu a jaké jsou jeho úspěchy či bolesti. Najdete tu také aktuální přehled zubní pohotovosti, chybět nebude ani rubrika s Vašimi připomínkami a názory, kulturní servis Broumova a okolí, knižní novinky a celá řada dalších zajímavostí. Místo tu bude i pro vaše inzeráty, které můžete i nadále podávat v podatelně Městského úřadu.

Uzávěrka čísla bude vždy 20. v měsíci a nové číslo bude pak k zakoupení první týden v měsíci. Své příspěvky do zpravodaje můžete odevzdat na Městském úřadě v Broumově, nebo je zaslat elektronickou poštou na adresu maud@atlas.cz. Nově se Vám nabízí také možnost mě osobně navštívit každé pondělí od 10 do 15 hodin v budově Městského divadla - zadní trakt. Bližší v Informačním centru.

Daniel Šárka, šéfredaktor

Priority města na rok 2004

Zastupitelstvo města schválilo 21. ledna radou předložený návrh. Zastupitelé rozhodovali o částce 10 mil., kterou rozdělili do jednotlivých oblastí podle následujícího koláčového grafu. Podrobný seznam prioritních akcí najdete na webových stránkách města.

V prioritách je podpořena celá řada akcí, u kterých předpokládáme získání spolufinancování z různých zdrojů, zahrnují přiměřeně všechny oblasti života města a odpovídají v podstatě přání občanů tak, jak naznačil listopadový průzkum priorit občanů města. Díky příznivému vývinu rozpočtu města mohli zastupitelé letos rozdělit zhruba dvaapůlkrát větší částku než v loňském roce s tím, že i samotný návrh provozního rozpočtu, který bude schvalovat Zastupitelstvo města 4. února, je mírně prorůstový a zahrnuje v sobě například zvýšení výdajů na mateřské a základní školy o více než 20%. „Oprávněných“ požadavků na priority, ze kterých zastupitelé vybírali, se sešlo k šedesáti milionům korun.

Uvádím stručný přehled větších akcí, které se budou letos realizovat.

 • Přístavba Domova důchodců chráněné byty (DPS) – projektová dokumentace.
 • Komunikace – Malá kolonie, Pod Strání, Pivovarská, Dukelská (Olivětín).
 • Z programu regenerace – Oprava střechy ZUŠ, fasáda Broumov I/66.
 • Technické služby – leasing multikáry (radlice, sypač,vysavač listí)
 • Školství – ZŠ Masarykova rekonstrukce systému topení, ZŠ Lidická – dokončení šaten.
 • Bezpečnost – 2. etapa kamerového systému.
 • Doprava – 1. etapa řešení dopravní situace v centru města.
 • Dále se jedná o úpravy v divadle, vybudování dětského hřiště, informační tabule, řídící pracoviště výstražného informačního systému, rekonstrukce veřejného osvětlení v Dělnické kolonii (Olivětín), finanční podíl na realizovaných grantech.
Přeji nám, občanům města, aby plánované akce dobře dopadl a napomohly zlepšení kvality života v našem městě.

Jiří Ringel, místostarosta města

Kamerový systém Městské policie Broumov upozornění.

V polovině února bude ukončen zkušební provoz kamerového systému a zahájen normální režim. Pevné kamery jsou umístěné na křižovatce u Polikliniky a dvě na Mírovém náměstí, mobilní kamera může být umístěna v okolí Veby u autobusového a vlakového nádraží a u Horní brány.

Monitorovaný prostor je označen informačními tabulemi a záběry všech čtyř kamer jsou uchovávány záznamovým zařízením, záznam je důkazním materiálem. Městská policie po organizačním zaběhnutí systému umožní veřejnosti seznámení se s monitorovacím pracovištěm. Těm, kteří budou seznámeni se záznamem přednostně to přeji a následný trest nebudu závidět.

Očekávám, že se postupně ve sledovaných oblastech podaří snížit míru vandalství a trestných činů a Městská policie se bude moci věnovat výrazněji pochůzkové činnosti i v okrajových částech města.

Jiří Ringel

Jak to vidím

Pan Arnošt Obst
K 31.12.2003 byl ukončen pracovní poměr s bývalým tajemníkem MěÚ panem Arnoštem Obstem. Myslím, že je namístě zhodnotit jeho práci pro město Broumov a Městský úřad. Pan Obst byl dlouholetým zastupitelem města, v letech 1994 – 1999 členem Rady města. V dubnu 1999 byl jmenován tajemníkem MěÚ. Čekalo na něho řešení řady různých problémů v těžké finanční situaci města (nejvyšší splátky z úvěrů za plynofikaci a ČOV). Aktivně spolupracoval s městskými komisemi, oddával a také vítal nové občánky. Významně se podílel na kontaktech s družebními městy – Novou Rudou a Forchheimem. Za 3,5 roku jeho činnosti stoupl počet pracovníků úřadu pouze o 3 (sociální odbor, informační středisko a počítačová síť). Tajemníkem byl do září roku 2002, poté byl jmenován zástupcem tajemníka se zaměřením na reformu veřejné správy. Bezproblémový rozjezd „malého broumovského okresu“ od 1.1.2003 je především jeho zásluhou – od výběru budovy, převodu pracovníků a kompetencí z bývalého OkÚ, až po vybavení nových pracovišť. V loňském roce řídil p.Obst 12 nezaměstnaných, 2 pracovníky civilní služby a potrestané občany vykonávající alternativní tresty. Nebylo mu zatěžko chodit s nimi pracovat – zejména do městských lesů. V roce 2003 byla práce nezaměstnaných ve městě zřetelně vidět - natřená zábradlí, uklizené Dětské hřiště a Alejka, odvodněné cesty v městských lesích, vyklizené sklepy a půdy v některých městských domech atp.

V posledních komunálních volbách v roce 2002 získal důvěru 765 občanů Broumova ( 6. místo v počtu hlasů ze všech kandidujících, tedy více než šest současných radních města). Z funkce zastupitele hned po volbách odstoupil z důvodu funkčního zařazení na Městském úřadě. To, že k 31. 12. 2003 byl s panem Obstem pracovní poměr ukončen – ještě před důchodem – je přinejmenším podivné. Jeho schopnosti, zkušenosti a znalosti jistě mohly být dále využity. Jeho odchod z úřadu proběhl bez povšimnutí ze strany vedení města, zato se v závěru roku přišli s p.Obstem rozloučit téměř všichni spolupracovníci včetně bývalého starosty Streubla a místostarosty Loudy.

Připojuji se k poděkování za práci pro město a městský úřad a přeji mnoho úspěchů, zdraví a štěstí do dalších let.

Priority Broumova
Zastupitelstvo města schválilo dne 21.1.2004 priority v investicích pro rok 2004. Diskuse o tom, co je třeba v našem městě udělat letos a co lze odložit na roky příští je samozřejmě obtížná. Potřeby Broumova jsou v řádu desítek milionů korun, pro letošní rok město vyčlenilo na investice částku přes 10 mil. Kč (více jak 40 položek).Z uvedeného vyplývá, že každý názor musí být svým způsobem subjektivní. Z mého hlediska by se například mělo v současnosti věnovat více prostředků do obnovy chodníků ve městě, například na úkor dalších plánovaných stavebních úprav budov městského úřadu. Dále jsem názoru, že zvýšenou pozornost si zaslouží Olivětín. Proto jsem nad rámec předkládaných olivětínských akcí navrhl jako prioritu 2004 vypracování projektové dokumentace na Černou stezku a zařazení opravy chodníku v Soukenické (od mostu k Vebě) do akcí, které mohou být v roce 2004 realizovány v případě pozitivního vývoje rozpočtu města. Další návrh se týkal zařazení oprav chodníků na Křinickém sídlišti do plánu priorit pro příští roky. Zastupitelstvo předložené návrhy akceptovalo.

Zimní údržba chodníků
V letošním, na sníh bohatém roce, se jasně ukazují rozdíly v údržbě chodníků ve městě. Majitelé nemovitostí se dělí na zodpovědné a lhostejné. TS odvádějí solidní práci, svou kapacitou však nemohou zajistit všechny povinnosti dané městu. Proto mě překvapuje, že není pro potřeby města využívána práce nezaměstnaných (platí je Úřad práce a zkušenosti z loňského roku jsou dobré - viz první část mého příspěvku). U dalších lhostejných majitelů nemovitostí může pomoci pouze pravidelná kontrola ze strany městské policie s upozorněním či postihem. Prozatím jsem o takovémto postupu městské policie vůči konkrétním provinilcům neslyšel.

Bc. Lubomír Franc

Poděkování

Děkujeme manželům JUDr. Růčkovým, kteří nám v těžké chvíli a v časové tísni pomohli ve vánočních dnech vyřešit důležitý problém.

Renata a Jiří Therovi

Poděkování

Dne 12. 1. 2004 jsem v kruhu své rodiny oslavila významné životní jubileum.

Před odchodem do důchodu jsem pracovala jako úřednice v podniku Veba Broumov. Mé bývalé spolupracovnice paní Tošnarová a Klesáčková mi v těchto dnech předaly gratulaci a hodnotný dárek od nynější a.s. Veba Broumov. Je potěšitelné, že Veba na své bývalé zaměstnance nezapomíná a za to jí patří můj dík.

Poděkování patří též MěÚ Broumov. Za SPOZ mi paní matrikářka předala gratulaci rovněž s milým dárkem.

Gratulace i dárky mě velmi potěšily. Děkuji.

Jindra Michová, Broumov

Poděkování

Farní charita v Broumově děkuje všem občanům, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky a tak pomohou lidem v nouzi. Jak budou prostředky, které jsou určeny pro naše město, využity, Vás budeme informovat později. V našem městě a obci Martínkovice bylo vybráno celkem 27 358,50 Kč.

Zvláštní poděkování patří dospělým, kteří krále doprovázeli, malým koledníkům převážně ze ZŠ Masarykova a čtyřem členkám Charity, které všem připravily malé občerstvení po tak náročném dnu.

Za Farní charitu Ježdíková

Vzpomínka

Dne 3. ledna 2004 uplynul jeden rok od úmrtí pana Josefa Krále z Olivětína. Kdo Tě znal ten vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene.

přítelkyně Jana

Poděkování panu Ottemu

Broumovský zpravodaj se stal nedílnou součástí života našeho města. Jen pamětníci si vzpomenou na začátky v roce 1993. Vycházel tehdy několikrát do roka jako dvojlist v nákladu 300 výtisků. Tehdejší redakční rada pracovala ve složení Zdeněk Košťál,Zdeněk Streubel,Tibor Pindeš,Lukáš Jarotek a Milan Kulhánek.Postupně se zvyšoval náklad, měnila se k lepšímu grafická úprava, stoupal počet stran.Měnil se i obsah.Na stránkách BZ už nebyla pouze suchá oznámení rady města či zastupitelstva, ale kritické články, diskuzní příspěvky, polemiky. Je k dobru města, že nechávalo vydávání BZ volný průběh. Vzpomeňme si na články před volbami, nebo na současnou rubriku Jak to vidím já. K zásadní změně ve vydávání BZ došlo v červnu 1997. Tehdy, před téměř osmi lety,se poprvé na zadní straně objevila malá zmínka o tom, že grafickou úpravu dělá pan Otte. Tehdy vstoupil na půdu BZ a zásadním způsobem ovlivnil jeho tvář. Od srpna 1998 se stal odpovědným radaktorem a byl jím až do prosince 2003. Podílel se jak na grafické stránce, tak zejména na stránce obsahové,sám napsal desítky velmi fundovaných článků, zejména z jeho oboru, z historie města. Oživoval nám místa již dávno zapomenutá, přibližoval nám město velmi zajímavě a zasvěceně, nikdy se neuchyloval k povrchním soudům. Slovy statistiky- pan Otte stál u zrodu celkem 114 čísel Broumovského zpravodaje. Chtěl bych mu tímto jménem Rady města Broumova poděkovat za jeho práci v Broumovském zpravodaji a popřát mu mnoho životní pohody a optimismu.

Za RM Broumova Milan Kulhánek

Vzpomínka na Lídu Neumannovou

V minulých dnech tomu bylo dvacet let ode dne, kdy 22. ledna 1984 v Německu ve městě Bernkastel-Kues zemřela zpěvačka broumovské beatové skupiny šedesátých let THE TEES Ludmila Neumannová - Panitz. Svůj hudební talent zdědila po svém otci Eduardovi Neumannovi, učiteli v broumovské hudební škole. Kromě hudby měla i nadání výtvarné. Pracovala v tehdejším n.p. VEBA na propagačním oddělení. Původně se ve Vebě vyučila za tkadlenu. Když se později rozhodovala, které ze dvou múz se bude více věnovat, rozhodla se pro výtvarnictví. Své broumovské působení skončila v roce 1970, kdy při známých čistkách byla z Veby vyhozena za svůj aktivní odpor k sovětské okupaci v roce 1968. Z OV KSČ následoval zákaz pracovat v Broumově. Odešla do Karlových Varů, kde se uchytila jako zpěvačka profesionální skupiny a přes tehdejší Pragokoncert působila celkem čtyři roky v bývalé NDR. Následovalo legální vystěhování do SRN. Usadila se v centru produkce moselského vína ve městě Bernkastel-Kues. Tady si pronajala vinárnu, půjčila si na naše poměry závratnou sumu na zařízení. Aby stačila splácet úvěr, denně ve vinárně hrála a zpívala i patnáct hodin. Pracovní a citové vyčerpání vedlo k jejímu zhroucení. Zemřela ve věku nedožitých 35 let.

Ivo Švorčík

Rozpočet Královéhradeckého kraje pro rok 2004

Královéhradecký kraj bude v letošním roce hospodařit s vyrovnaným rozpočtem ve výši 1,92 miliardy korun (přesnější číslo je 1 917 347 000,-). V porovnání s rozpočtem schváleným pro letošní rok jsou příjmy i výdaje vyšší o 165 milionů korun a zatím je koncipován bez promítnutí vlivu zvýšení DPH. Přes polovinu příjmů kraje představují státní dotace, z daní kraj vytěží přes 700 milionů korun.

To, čím se rozpočet v příštím roce bude výrazně lišit od dosavadní praxe, je způsob jeho tvorby. Tentokrát jsme přistoupili k jeho schvalování v postupných krocích, což je dle mého názoru postup dobrý a správný. Druhým průlomem v dosavadní praxi je zřízení fondu reprodukce. V něm se soustředí odpisy z investic v příspěvkových organizacích kraje. Z prostředků sdružených ve fondu reprodukce se bude obnovovat majetek kraje podle jednotlivých odvětví v souladu s jejich koncepcemi. Rozhodli jsme, že obnovu majetku budeme dělat na principu koncentrace, tzn. že veškeré odpisy soustředíme podle priorit v daném období na konkrétní akce, kde si můžeme takto dovolit soustředit větší množství finančních prostředků a řešit problém, na který by příspěvková organizace sama ze svých zdrojů nestačila. Celkově bude mít na investice kraj 316 milionů korun, což je proti letošním 182 milionům o tři čtvrtiny více. Na grantové projekty kraj z investic vyčlenil 83 milionů korun.

S politováním musím konstatovat, že čím se rozpočet neliší od loňského roku, je příjmová část, a to v důsledku toho, že poslanecká sněmovna neschválila zákon o rozpočtovém určení daní. Nicméně z iniciativy předsedy rozpočtového výboru poslanecké sněmovny Miroslava Kalouska Královéhradecký kraj (podobně jako všechny kraje) obdrží v letošním roce částku 226,4 milionů Kč dotace, která kompenzuje poslaneckou sněmovnou neschválený zákon o rozpočtovém určení. Znamená to, že finanční samostatnost kraje oproti loňskému roku se opět zvýšila právě o tuto částku. Z té bude 206 milionů Kč určeno na investice, a to především do obnovy venkova (40 mil.Kč),investice do krajských zdravotnických zařízení (60 mil. Kč) a školských zařízení (50 mil. Kč). Na financování běžného rozvoje bude určeno 20 milionů Kč. Zároveň na konci loňského roku jsme obdrželi státní dotaci ve výši 220 milionů Kč na úhradu ztrát vzniklých provozem a činností ve zdravotnických zařízeních. Tato částka již byla mezi jednotlivá krajská zdravotnická zařízení rozdělena.

Ing. Vladimír Derner, 1. náměstek hejtmana

Informace pro zákazníky Východočeské energetiky, a.s. o změně kontaktních míst

V průběhu roku 2003 připravila Východočeská energetika, a.s., řadu změn, které mají zefektivnit její činnost a zároveň zlepšit služby zákazníkům. Těmito opatřeními, která vstoupí v paltnost od 1. 1. 2004 chce VČE maximálně zkrátit dobu na vyřízení Vašich žádostí a dotazů. Nabízíme Vám proto například přechod na bezhotovostní platební styk nebo internetovou aplikaci pro obsluhu zákazníků. Své požadavky budete moci řešit prostřednictvím telefonu či internetu 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Současně se zaváděním těchto novinek dojde i ke změně kontaktních míst, která budou nyní fungovat jako oblastní centra. Z nově vytvořených center, která jsou mj. v Hradci Králové, Jičíně, Trutnově budou vyjíždět naši pracovníci , aby vyřídili Vaše požadavky.

S dotazy a požadavky na VČE se mohou zákazníci obracet na Zákaznické centrum . Z oblastí kde je dodavatelem VČE na telefonní číslo 14 055, na kterém budou zákazníci v rámci tohoto regionu spojeni za místní poplatek, z celé České republiky na telefonní číslo 495 841 111, prostřednictvím faxu na číslo 495 842 400 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese: zakaznické.centrum@vce.cz. Dále mohou zákazníci využít internetovou aplikaci http://www.vce.cz

Při hlášení poruch slouží telefonní číslo 12 555 za místní poplatek, nebo 495 841 111 z celé České republiky.

Veškeré písemné požadavky mohou zákazníci zasílat na adresu:

Východočeská energetika, a.s., Sladovského 215, 501 03 Hradec Králové

Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. identifikace pracovníků VaK

Důvodem tohoto sdělení je zjištění, že v nedávném období se za zaměstnance vodáren vydával zloděj, který navštívenou nemovitost vykradl.

Sdělujem všem našim odběratelům, že naši pracovníci mají právo vstupu do soukromých objektů odběratele ke kontrole vodoměrů, jejich výměně či odečtu stavu, ke kontrole stavu vnitřního vodovodu či kanalizace a kontrole stavu čistících zařízení odpadních vod. Toto právo nám dává zák. č. 274/2001 Sb. Naši pracovníci při uplatňování tohoto práva jsou povinni se prokázat služebním průkazem. Pokud tak neučiní, může jim odběratel vstup do objektu odmítnout. Pokud má odběratel pochybnosti o tom, zda-li se jedná o pracovníka VaK, může si totožnost ověřit telefonicky na příslušném uzemním středisku.

Broumov - 491 524 929
Police nad Metují - 491 541 205
Jetřichov - 491 582 611
Vod. dispečink - 491 419 222

Skandální selhání veřejného sektoru

Nové sídlo krajského úřadu

V minulém čísle BZ informoval náš zástupce v kraji RNDr. Karel Pelán o tom, že Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schválilo investici ve výši 1,5 mld. Kč do budovy hradeckého pivovaru. Tato budova by měla v budoucnu sloužit jako krajské sídlo. Druhý den po schválení této investice přinesla masmédia zprávu, že díky krajským zastupitelům bude zachráněna tak významná technická památka, jakou hradecký pivovar je (je zřejmé, že obhájit se dá v podstatě vše). Krajský zastupitel RNDr. Karel Pelán označil toto rozhodnutí za „skandální selhání zvolených zastupitelů“ (PRO hlasovalo 14 zastupitelů z ODS, 8 zastupitelů z KSČ + 8 ostatních).

Domnívám se, že tím, kdo selhal, nejsou přímo krajští zastupitelé (např. Ing. Všetečka z ODS nebo Ing. Štěpán z KSČ), nýbrž samotný veřejný sektor ekonomiky (veřejná správa, obrana…), který není schopen efektivně využít prostředky, které mu občané dávají v podobě různých daní a poplatků k dispozici. Většina občanů vyjadřuje nespokojenost s tím, že jejich daně jdou na investice, na které by jít neměly, se kterými nesouhlasí.

Daňová zátěž roste, stát více přerozděluje, roste počet státních zaměstnanců a deficity veřejných rozpočtů se stále prohlubují. Po vstupu do Evropské unie se nedá očekávat pozitivní změna tohoto trendu.

Kolektivistické myšlení
Většina politických představitelů se při obhajování určitých rozhodnutí odvolává na veřejný zájem („Ve veřejném zájmu opravíme tak unikátní technickou památku...“). Někteří se odvolávají na zájem národa („…volí národní zájmy“), na zájem státu, na zájem Broumováků, popřípadě na zájem jiných kolektivních entit. Bylo by dobré si uvědomit, že tyto entity jsou pouhé abstrakce, že tyto abstraktní množiny nemají společný zájem, nerozhodují se a nejednají. Tím, kdo jedná a rozhoduje se, je pouze člověk - jednotlivec. Zájmy jednotlivců se nedají sčítat, a proto také neexistuje společný zájem abstraktních kolektivních celků, a proto neexistuje veřejný zájem.

Je ve „veřejném zájmu“ například zvýšení odvodů živnostníkům (v rámci „reformy“ veřejných financí), z jejichž části budou financovány velkým firmám investiční pobídky, které by měly vytvořit nová pracovní místa (např. i pro ty živnostníky, kteří kvůli zvýšení odvodů své živnosti zanechají)?

Touha po tom, aby za nás „ve veřejném zájmu“ a za naše peníze rozhodovali nějací osvícení politici, pramení z našeho kolektivistického myšlení. Bohužel politici nejsou osvícení (ať ti leví nebo praví) a jejich motivace se neliší od motivací „obyčejných lidí“.

Co je vidět a co není vidět
V minulém čísle jsme si mohli přečíst chválu na politické představitele, kteří „udělali něco pro Broumov“ tím, že do Broumova přesměrovali z vyšších rozpočtů nějaké peníze. Vypadá to velmi krásně a je to vidět (stejně tak jako sanitka, kterou do Broumova přivezl bývalý ministr financí). Pokud se ovšem zamyslíme, uvědomíme si, že do Broumova byly přesměrovány peníze, které z Broumova byly před nějakým časem v podobě daní vysáty a to není vidět. S výběrem daní jsou také spojeny určité náklady, které musíme také zaplatit a to vidět není. Napadá nás určitě spousta dalších otázek…Byly tyto peníze, které se do Broumova vrátily, využity účelně? Nebylo lepší nechat část vybraných daní lidem, kteří by si sami rozhodly o tom, co s ní udělají?

Nechme jednat lidi
Neefektivní veřejný sektor kritizuje nemalá část občanů. Někteří nadávají „na ty nahoře“, na pupkaté ministry, na stát… Bohužel část občanů si myslí, že by veřejný sektor ekonomiky mohl fungovat efektivně, bohužel část občanů si myslí, že k tomu napomůžou volbou oněch „osvícených“ politiků. Existuje nějaké řešení?

Jediné řešení spočívá v zeštíhlení veřejného sektoru, v návratu k „přirozeným modelům“ fungování společenského systému, které jsou postaveny na dobrovolné spolupráci občanů, konkurenci, jež je základním předpokladem pokroku a rozvoje, cenovém systému jako nejlepším nositeli informací, odmítání jakýchkoli forem kolektivismu a soukromém vlastnictví, jenž je efektivnější než vlastnictví veřejné. Pokud si toto uvědomíme, nebudeme muset z našich daní sponzorovat investice, se kterými nesouhlasíme.

Jan Ullwer

Program rozvoje Broumovska

V rámci Programu rozvoje Broumovska se poprvé sešla 15.1.2004 Pracovní skupina Krajina. Koordinátorem této skupiny byl zvolen pan Jiří Malík ze Správy CHKO Broumovsko. Dalšími členy jsou p. Staněk, p. Sajfríd, RNDr. Piňos, p. Poláček, Ing. Arch. Jirásek, Ing. Kuna a p. Říčař.

Termíny schůzek jednotlivých Pracovních skupin v únoru:
pracovní schůzka PS Krajina (p. Malík)
3.2.2004 v 16 hodin – klubovna městské ubytovny v Broumově

pracovní schůzka PS Kvalita života (p. Kejzlarová)
17.2.2004 ve 12 hodin - klubovna městské ubytovny v Broumově

Všechny pracovní skupiny jsou otevřené a může se jich zúčastnit kdokoliv. Pokud máte zájem, ozvěte se na níže uvedené kontakty a nebo se obraťte přímo na koordinátory jednotlivých skupin.

Kontakt:
Dobrovolný svazek obcí Broumovska, PhDr. Jana Mikulecká
e-mail: broumovsko@obcebroumovska.cz nebo radkav@obcebroumovska.cz
telefon: 491 521 562
Mírové náměstí 56 , 550 01 Broumov.

Průzkum podnikatelského prostředí
S cílem identifikace problémů v oblasti podnikatelské sféry byl proveden průzkum podnikatelského prostředí Broumovska. Průzkum proběhl technikou řízených rozhovorů a dotazníkovým šetřením.

Výsledky průzkumu – hlavní zjištění
Ve městě je stabilizované podnikatelské prostředí, neboť 87% dotázaných společností neuvažuje o změně svého působiště, pouze 2 firmy uvedly, že se hodlají přestěhovat.

Polovina z dotázaných společností v uplynulých pěti letech investovala do modernizace či rekonstrukce svých prostor, zhruba stejný počet firem se chystá v průběhu 14 let na inovaci výroby, případně rozšíření svých služeb.

Celkový počet pracovních sil se ve sledovaných firmách v průběhu 5-ti let snížil o 1,4%. Na příští rok sledované společnosti plánují zvýšení počtu svých zaměstnanců o 1,9%.

Na rozvoj podnikání firem má příznivý vliv znalost místního prostředí a dlouhodobá tradice v podnikání, malá konkurence společností obdobného zaměření a relativní dostupnost levné pracovní síly. Kladně je též hodnocen sezónní příliv turistů jako prostředek pro zvýšenou kupní sílu v mikroregionu.

Nejčastější překážky v podnikání jsou zmiňovány: „odříznutí“ lokality od republiky – velká vzdálenost a špatná kvalita komunikací, nedostatečná podpora podnikání, malá kupní síla a vyšší nezaměstnanost (v kontrastu s citovaným nedostatkem kvalifikované pracovní síly).

Dle názoru zejména menších firem rozvoji podnikání též brání jejich umístění v CHKO (přísnější pravidla na zachování kvalitního životního prostředí). Větší firmy toto omezení nepociťují, neboť mají své výrobní programy již ošetřeny ve vztahu k CHKO.

Při hodnocení práce radnice dotázané společnosti kladně hodnotily informovanost o záměrech města a dobrou propagaci regionu.

Méně příznivé hodnocení radnice je v podpoře podnikání (zejména malého a středního) a rozvoje průmyslu jako takového. Kritizováno je též leckdy zdlouhavé jednání na úřadech.

Průzkum názorů občanů
Dobrovolní tazatelé dokončují v těchto dnech zjišťování názorů občanů formou vyplnění dotazníku. Dovolujeme si požádat vás, které navštíví, o spolupráci. Zároveň děkujeme všem občanům, kteří již dotazník vyplnili. Během února budou zpracovány výsledky průzkumu, které budou použity jako podklady pro zpracování Programu rozvoje Broumovska. Občany Broumova budeme s výsledky průzkumu seznamovat postupně od březnového čísla zpravodaje.

Tříkrálová sbírka 2004

Oblast: Náchod, Bezděkov, Broumov, Česká Čermná, Česká Skalice, Hořičky, Hronov, Machov, Meziměstí, Nový Hrádek, Police nad Metují, Suchý Důl, Teplice nad Metují, Velké Poříčí, Velký Třebešov.

Farní charita Náchod děkuje všem, kdo se na realizaci sbírky podíleli.

Sbírka se uskutečnila díky těmto ochotným lidem:

Dobrovolníci – téměř 350 „králů“ a více než 100 dospělých vedoucích skupinek; množství dobrovolných asistentů v jednotlivých oblastech, kteří vyhledali vedoucí skupinek a dětské koledníky, zajistili občerstvení a zorganizovali samotný průběh sbírky v oblasti.

Speciálně děkujeme za spolupráci Evangelické akademii Náchod.

DÁRCI, kteří obdarovávali tři krále finančními dary.

Městské a obecní úřady: Náchod, Bezděkov, Broumov, Česká Čermná, Česká Skalice, Hořičky, Hronov, Machov,

Meziměstí, Nový Hrádek, Police n. Metují, Suchý Důl, Teplice n. Metují, Velké Poříčí.

Farní úřady: Česká Skalice, Police n. Metují, Náchod, Nový Hrádek.

Obrázky pro sbírku nakreslily:

Školy: ZŠ Hradební a ZŠ Masarykova Broumov, ZŠ Hořičky, ZŠ Police n. Met., ZŠ Teplice n. Met., ZŠ Hronov, ZŠ Meziměstí, ZŠ Běloves - Náchod, ZŠ Plhov - Náchod, ZŠ TGM Náchod, ZŠ Komenského - Náchod, ZŠ Nový Hrádek, Zvláštní škola Broumov.

Mateřské školy v Náchodě a okolí: - Alšova, Babí, Běloves, Bražec, Březinova, Komenského, Kramolna, Myslbekova, Plhov, Vančurova.

Koncert na podporu sbírky připravily:

Smyčcový orchestr ZUŠ Náchod, Pěvecký sbor ZUŠ Náchod.

Firmy, které darovaly občerstvení a ceny pro koledníky:Maršík - Ovoce a potraviny, Náchod

RĚZNÍK UZENÁŘ MAREŠ s. r. o., Náchod

Knihkupectví Alice Horová a Pavel Maur, Náchod

Vybrané peníze ochotně spočítala: ČSOB Náchod

Činnost klubu seniorů v Broumově zdárně pokračuje

V úterý 20. ledna se opět sešli v klubovně Městského divadla členové KLUBU SENIORŮ.

Potěšující je, že na tuto další schůzku přišli další noví členové a tak se klub již rozrostl celkem na 30 lidí.

S členy Senior klubu přišli tentokráte besedovat představitelé města – starostka Dr. Libuše Růčková, místostarosta Mgr. Jiří Ringel a tajemnice MÚ – ing. Eva Blažková.

V prví časti ing. Eva Blažková odpovídala na dotazy týkající se činnosti MÚ, seznámila přítomné s reformou veřejné správy, ale dotazy se také týkaly termínů výměn osobních dokladů – pasů a občanských průkazů, ke kterému nyní dochází. Zodpovězen byl také dotaz týkající se pravomocí mezi Městským úřadem a Krajským úřadem po l. lednu 2003.V druhé části besedy se slova ujal místostarosta – Mgr. Jiří Ringel. Ten informoval o současné činnosti Technických služeb ve městě, činnosti Městské knihovny a muzea. Zájem ze strany seniorů byl také o informace týkající se zpracované studie bezpečnosti města Broumova, zaváděním kamerového systému, otázek týkající se rekonstrukce silnice na Janovičky a dotaz související s postupem prací přístavby domu s chráněnými byty.

V závěrečné třetí části besedy vystoupila paní starostka Dr. Libuše Růčková. Ta hovořila o pracích na koncepčních dokumentech, např. o studií dopravy, programu rozvoje Broumovska, komunitním plánu sociální peče, přípravě

koncepce školství v našem městě a mnoha další věcech.

Zájem byl také dozvědět se něco o práci našich krajských zastupitelů pro Broumov – panů Pěnkavy, Palána a Trojana, při podpoře našeho města v krajské samosprávě.

Tím ale zodpovídání vznesených dotazů nekončilo - ze strany paní starostky bylo nutné také odpovědět na dotazy souvisejících s činnosti městské policie, řešení oprav obytných domů ve špatném technickém stavu a mnoha dalších problémů, které bude nutné neodkladně řešit.

Téměř po tříhodinovém maratonu otázek a odpovědí skončilo druhé setkání toho nově vzniklého Klubu seniorů. Potěšující je, že tito naši spoluobčané mají značný zájem dozvědět se co nejvíce o současném dění v našem městě, případně se na řešení některých věcí i osobně podílet.

Další schůze Klubu seniorů je naplánována na 24. února, kdy se v Domě pečovatelské služby uskuteční další setkání seniorů spojené s přednáškou na zdravotní téma. Seniory však ještě v průběhu l. pololetí toho roku čeká mnoho dalších přednášek a besed z oblasti cestování, zahrádkářství, dějin našeho regionu, astrologie, ochrany přírody, apod.

Petr Cirkl - Měst Broumov, odd. kultury

Z předvánoční a vánoční činnosti ZUŠ Broumov

Část první
Předvánoční a vánoční doba patří již  tradičně k finiši práce ZUŠ. Vánoce přicházejí od zahájení nového školního roku poměrně brzy.

Práce pedagogů s dětmi již plnými vánočního očekávání klade na jejich síly mimořádné nároky a nasazení, obzvláště, jsou – li vedoucími nejrůznějších souborů a těles.Děti s pedagogy mají na zvládnutí speciálního vánočního programu vesměs málo času. O to více potěší oči a uši posluchačů,když se práce vydaří a posluchači i účinkující jsou obohaceni nevšedním uměleckým zážitkem,rodiče potom radostí z výkonu svých dětí.

30. 11. 2003 o l. adventní neděli u vánočního stromu účinkovali : Pěvecký sbor STĚNAVAN - pod vedením pana učitele Josefa VLÁŠKA, flétnové kvarteto ZUŠ pana učitele Mojmíra POLÁČKA a pěvecký sbor ZUŠ pod vedením paní učitelky Mgr. Romany ROŠKOVÉ.

Přípravy na vánoční vystoupení vrcholily takřka ve všech odděleních. Výtvarný obor pod vedením učitelky Renaty ŠRŮTKOVÉ připravoval výstavu broumovských betlémů, která se uskutečnila ve dnech 20. a 21. prosince 2003,dále vyráběly PF 2004, a konečně pro taneční obor paní učitelky Heleny OGRIŠENKOVÉ křídla andělů pro živý BETLÉM.

Komorní soubor ZUŠ – BROUMOVSKÉ FLÉTNOVÉ KVARTETO pana učitele Mojmíra POLÁČKA si ladilo své flétny ,pěvecký sbor paní učitelky Mgr.Romany ROŠKOVÉ trénoval HLASY a hlásky, Folklorní muzika ZUŠ Broumov nacvičovala koledy. SPOJENÝ DECHOVÝ ORCHESTR se snažil provonět píseň PURPURA a pěvecké sdružení STĚNAVAN pana dirigenta Josefa VLÁŠKA procvičovalo tradiční českou mši vánoční od Jana Jakuba RYBY. Hej ,mistře! Nyní mi dovolte popsat výčet VYSTOUPENÍ jednotlivých souborů a těles před vánocemi a o vánocích.

Pěvecké sdružení STĚNAVAN při ZUŠ BROUMOV pod vedením pana učitele Vláška účinkovalo 15. prosince 2003 na vánočním koncertu v Meziměstí v hale místního vlakového nádraží. 16. prosince vystoupily společně BROUMOVSKÉ FLÉTNOVÉ KVARTETO pana učitele POLÁČKA, Pěvecký sbor paní učitelky Mgr.ROŠKOVÉ a FOLKLORNÍ MUZIKA ZUŠ Broumov na společném koncertě pro seniory v Domě s pečovatelskou službou v Broumově.

Část druhá
10. a 17.prosince 2003 se uskutečnily vánoční hudební večírky paní učitelky Danuše DVOŘÁKOVÉ a pánů učitelů Kamila REMEŠE a Jakuba MĚDÍLKA.

18.prosince 2003 se konal Vánoční koncert ZUŠ Broumov v nově zrekonstruovaném městském sále na STŘELNICI. Již dopoledne koncert v mírně zkrácené formě proběhl celkem třikrát a to jak pro žáky broumovských

základních škol, škol mateřských a speciálních, tak i pro gymnázium Broumov. Bylo to opravdu náročné dopoledne.Děti vystupovaly v 8.30 , v 9.45 a v 11.00 hodin.

Hlavní galapořad koncertu byl zahájen večer o 18. hodině. Koncert byl vpravdě generační. Koncert v zcela zaplněném sále uvedly dojemně nejprve ty nejmenší pěti a šestileté děti z přípravného hudebního a tanečního oboru paní učitelky DVOŘÁKOVÉ a OGRIŠČENKOVÉ. Po jejich zahájení vystupovaly již vlastní soubory,sólisté a dechový orchestr.

Diváky a posluchače zaujal živý Betlém ,který vytvořili žáci tanečního ,pěveckého a výtvarného oboru s originálními kostýmy. Svatá rodina vešla za zpěvu staré moravské vánoční písně s anděly a pastýři. Sólistou večera byl Jan Koláčný, který virtuosně přednesl na zrestaurovaném klavíru SCHUMANOVO SCHERZO.

Na koncertě se premiérově představila Folklorní muzika ZUŠ. Aby se nikdo nenudil,byla jednotlivá hudební čísla prokládána vystupováním žáků tanečního oboru paní učitelky Ogriščenkové, kde se velmi líbila choreografie „Zimní radovánky“. Koncert končil pohodovým vystoupením dechového orchestru,kdy  orchestr a pěvecký sbor zakončily celý večer provedením vánoční písně „V svaté době“. V sobotu 20. prosince 2003 v 18.00 hodin v klášterním kostele v Broumově proběhl tradiční Vánoční koncert pěveckého sboru STĚNAVAN se sólisty a orchestrem. Provedly společně Vánoční mši od Jana Jakuba RYBY. V průběhu koncertu zazněly skladby též v podání sólistů – zpěváků a instrumentalistů.

Zpěvačka a učitelka ZUŠ Mgr. Romana ROŠKOVÁ, houslista a ředitel ZUŠ Rudolf VOGEL a varhanní virtuoska učitelka ZUŠ Ludmila HANUŠOVÁ společně přednesli Rybovu vánoční skladbu „Rozmilý slavíčku“.Koncert proběhl na vysoké umělecké úrovni a lidé odcházeli spokojeni do svých domovů.

Část třetí
V pondělí 22. prosince 2003 ještě v sále STARÉ RADNICE proběhl společný vánoční koncert COLEGIA pro ARTE a žáků ZUŠ Broumov v režii pana učitele Mojmíra POLÁČKA. Totéž uskupení ještě 24.prosince na Štědrý den ve foyer městského divadla dopoledne hrálo a zpívalo vánoční hudbu a koledy.

27. prosince 2003 paní učitelka Eva MEIEROVÁ již tradičně se svými žáky koncertovala v RŮŽOVÉM DVOŘE Broumovského kláštera na charitativní akci za přítomnosti vikáře pana Norberta ZEMANA.

V lednu žije ZUŠ Broumov očekáváním výsledků pololetního vysvědčení. Žáci 1. ročníků absolvují pololetní přehrávky. Tyto jsou stanoveny na 15. ledna 2004. Žáci komorních souborů se budou po celý leden 2004 připravovat na místní a okresní kolo soutěže ZUŠ. Vedení školy jim k tomu přeje hodně štěstí a úspěchů.

V případě zájmu o spolupráci nás můžete kontaktovat na adrese:
Základní umělecká škola
V Kopečku 89, Broumov
Tel.: 491 52 11 69

R.V.

Gymnázium Broumov v celorepublikovém finále

Některé úspěchy studentů broumovského gymnázia již předem očekáváme a částečně jsme si na ně zvykli. Řadu let obsazujeme přední místa v různých soutěžích - matematice, fyzice, biologii, německém jazyce, češtině, recitaci, ….

Občas se studentům podaří získat dobrý výsledek ve sportovním klání. Do této skupiny spadá i poslední úspěch ze 14. ledna 2004. Družstvo dívek - V. kategorie (1.- 4. ročník SŠ a kvinta až oktáva víceletých gymnázií) zvítězilo v krajském kole stolního tenisu SŠ.

Naši školu, a tím i město Broumov budou reprezentovat ve dnech 25. - 27. 1. 2004 na republikovém finále Asociace školních sportovních klubů ČR ve stolním tenisu SŠ v Hluku u Uherského Hradiště studentky Ivana Hofmanová (1. roč.), Jitka Klimešová (2. roč.), Lucie Machová (septima).

Přejeme děvčatům hodně vyhraných zápasů a co nejlepší umístění.

Zdena Cikrytová, zástupkyně ředitele

Městská knihovna v loňském roce

V Městské knihovně v Broumově bylo v loňském roce zaregistrováno 1.315 čtenářů, z toho 381 v dětském oddělení (pro lepší představu: jednotlivci, kteří vloni využili služeb broumovské knihovny, by plně obsadili víc než třicet autobusů a do hlediště zdejšího fotbalového hřiště by se stěží vešli). Každý z nich využil služby knihovny v průměru častěji než jednou za měsíc, knihovníci tedy zaznamenali víc než šestnáct tisíc čtenářských návštěv. Čtenáři si vypůjčili víc než padesát tři tisíc knih, novin a časopisů a pracovníci jim zodpověděli 555 dotazů z nejrůznějších oborů. 134 knih přitom knihovna čtenářům zprostředkovala z jiných knihoven. Veřejná internetová pracoviště v knihovně zaznamenala téměř čtrnáct stovek přístupů (60 z toho v dětském oddělení). Všechna uvedená čísla znamenají oproti předchozím letům nárůst, v případě zodpovězených čtenářských dotazů a využití Internetu dokonce velmi výrazný.

V knihovně se uskutečnilo víc než třicet besed a přednášek pro žáky zdejších škol. Čtenáři se mohli setkat i se spisovatelem Jaroslavem Rudišem a jeho úspěšnou knihou Nebe pod Berlínem, vydavatelem Joachymem Dvořákem (nakl. Labyrint) a významným ilustrátorem a knižním úpravcem Pavlem Růtem. V čítárně byla instalována výstava originálů Růtových ilustrací k románu Miloše Urbana Stín katedrály (nejúspěšnější současná česká próza v tradiční anketě Lidových novin v roce 2003), výstava fotografií místního autora Jiřího Kollerta a výstava kreseb broumovsko-pražské výtvarnice Jany Wienerové. Úspěšnými akcemi knihovny byla i soutěž pro dětské čtenáře věnovaná pohádkám Karla Čapka a prezentace knihy Broumovsko a literatura s literárním pásmem, jíž se v Městském divadle zúčastnila stovka návštěvníků.

Se 39 hodinami týdenního provozu v oddělení pro dospělé (pondělí až čtvrtek, bez poledních přestávek, a v sobotu dopoledne) a dalšími 10 v dětském oddělení (tři odpoledne) patří broumovská knihovna k nejpřístupnějším zařízením svého druhu ve srovnatelných městech v celostátním měřítku.

Jan Meier

Vánoční výstava aneb KOLEDNICE IDÚ

V čase předvánočním vyhlásila Ulita již 10. ročník vánoční výtvarné soutěže pro kolektivy a letos i pro jednotlivce, tentokrát s tématem ilustrace vánočních koled a říkadel Kolednice idú.

Hlavním sponzorem výtvarného klání se stala firma PEL-MEL hračky- papír, Mírové náměstí 212, Broumov.

Ve výstavní síni broumovské radnice se sešlo celkem 53 velmi zajímavých a nápaditých prací dětí mateřských a základních škol. Vzniklá výstava potěšila a inspirovala snad všechny, kteří na ni zavítali.

Pro odbornou porotu pak nebylo vůbec lehké vybrat vítěze jednotlivých kategorií. Slavnostní vyhlášení vítězů bylo součástí vernisáže. O zahájení výstavy se postaraly děti z kroužků Dub a Úsměv a jejich vedoucí Dáša Zbořilová a Yva Piňosová. Na pomoc si ještě přizvaly třídu pana učitele Milana Jirouta. Řady muzikantů posílila velmi zkušeně na svou flétnu paní Vendula Zdvořilá – recepční z Ulity. V hlavních rolích Josefa a Marie s Ježíškem se představili Pavel Nyč a Pavla a Anička Dobešovy. O co vlastně šlo ? Všichni společně sehráli a zazpívali to, co se tenkrát v Betlémě stalo. Zvláště dvouměsíční Anička v roli Ježíška se stala miláčkem malého i dospělého publika.

Skončil desátý ročník , těšíme se všichni na další !

Velký dík patří nejen sponzorské firmě, ale i dětem a pedagogům a rodičům, bez nichž by tento předvánoční výtvarný dáreček nevznikl !

Jarní prázdniny

Během jarních prázdnin je připravila Ulita pro zájemce tento program :

 • Černá Hora pro sjezdaře (8.- 12.2.2004)
 • Kralický Sněžník s běžkami pro děti z DUBu
 • Pondělí 9. 2. – pátek 13. 2. : dopolední pobyty s programem v prostorách Ulity a blízkém okolí
Podrobnější nabídky a přihlášky na jednotlivé akce obdržíte v Ulitě nebo ve škole.

Karneval

Na sobotu 6. března 2004 od 14 hodin připravujeme pro děti v prostorách Střelnice tradiční maškarní merendu s programem, soutěžemi i tombolou . Tentokrát se z nás stanou hrdinové dětských knížek. Neváhejte a na chvíli se společně s námi staňte třeba Šípkovou Růženkou, kapitánem Nemem, Pipi punčochatou, rytířem Aragornem či medvídkem Pú. Možná přijde i kouzelník.

Předprodej vstupenek v Ulitě od 23. února.

Kurzy

Kurz základní obsluhy PC
Výuka: základní principy práce na PC v systému Windows
Termín: zahájení ve čtvrtek 19. února od 16.30 hodin
Rozsah: 10 hodin, 1-2 hodiny týdně /dle dohody/
Poplatek: 400 Kč

Kurz základní obsluhy aplikací WORD a EXCEL
Výuka: základní principy práce ve Wordu a Excelu
Termín: zahájení ve čtvrtek 19. února od 17.30 hodin
Rozsah: 10 hodin, 1-2 hodiny týdně /dle dohody/
Poplatek: 500 Kč
Informace o kurzech na tel.: 491 521 381

Tipy Městské knihovny

Tucet knižních novinek

 • Dušan Třeštík: Mýty kmene Čechů (7. – 10. století) - Studie z nejstarších českých dějin přibližují pohanské Slovany, Germány a Kelty, příchod Čechů na naše území a nejstarší Přemyslovce.
 • Jarmila Lakosilová: Duchem, ne mečem - Literární podoba rozhlasových pořadů přináší profily významných osobností našich kulturních dějin.
 • Roman Cílek: Souboj stínů - Na příběhu důstojníka SS autor přibližuje činnost nacistických tajných služeb a záškodnických jednotek, včetně těch, které byly složeny ze sudetských Němců a působily proti demokratickému Československu.
 • Ivanka Devátá: Jen jednou mladá - Román líčí první kroky začínající herečky.
 • František Xaver Bašík: Vyučil jsem se u Kafků - Vzpomínky muže, který se koncem 19. století učil obchodníkem u otce Franze Kafky.
 • Ray Bradbury: Hřbitov šílenců -Fantaskní detektivka, v níž se autorům filmového hororu vymknou z rukou jejich představy.
 • Jean-Pierre Luminet: Alexandrijská knihovna - Román z antického Egypta, v němž se vzdělaný muža krásná dívka snaží přesvědčit arabského velitele, aby neničil věhlasnou knihovnu.
 • Jan Machálek: Vlastimil Brodský - Vzpomínková kniha rekapituluje umělecký i osobní život oblíbeného herce a přináší množství jeho fotografií.
 • Miloslav Švandrlík: Nesmiřitelný Terazky – Černí baroni XIV - „Definitiv současných osudech vojáků z pracovních jednotek“.
 • Nicholas H. Dodman: Zvěrolékař a vaši miláčci - Zvěrolékař vypráví dojemné i vtipné příběhy o zvířatech, která potřebovala lidskou pomoc.
 • Stvořitelé budoucnosti - Osm neznámých raných děl světově proslulých autorů sci-fi.
 • Sue Graftonová: Q... jako queen - Detektivní román, jehož hrdinka řeší dávnou, neobjasněnou vraždu mladé ženy.
Městská knihovna v Broumově je v oddělení pro dospělé v pracovní dny otevřena denně kromě pátku od 8 do 17 hodin, v úterý až do 18hodin. V sobotu je otevřená od 8.30 do 10.30. Telefon do půjčovny 491 523 719, e-mail: knihovna@broumov.net

BROUMOVSKÁ LITERÁRNÍ CENA - 3. ročník

Rada města Broumova rozhodla dne 5. 11. 2003 o vyhlášení 3. ročníku literární soutěže „Broumovská literární cena“.
Vyhlášení: 5. 11. 2003
Uzávěrka pro odevzdání literárních děl: 30. 6. 2004
Vyhlášení výsledků: listopad 2004
Zaměření soutěžních prací:

 • próza
 • poezie
 • publicistika
 • odborné práce (nikoli diplomové a bakalářské práce)
Soutěžní kategorie:
 1. díla autorů ve věku 14 – 25 let
 2. díla autorů ve věku nad 25 let
 3. dosud nevydaná díla publikujících autorů
 4. „Síň slávy“ – publikovaná díla významných autorů
Podmínky soutěže a pokyny pro soutěžící:
 • Vztah díla nebo autora k Broumovsku, tzn. že autor na území Broumovska žije nebo odtud pochází, nebo že se Broumovskem zabývá ve svém díle.
 • Broumovskem se pro „Broumovskou literární cenu“ rozumí území bývalého okresu Broumov.
 • Soutěž je anonymní. Díla zašlete označená heslem, stejně označte přiloženou obálku, která bude obsahovat potřebné údaje – jméno, bydliště, věk, zaměstnání, kontakty. Nezapomeňte uvést kategorii, do které své dílo přihlašujete
 • Zasílejte soutěžní práce v pěti kopiích v maximálním rozsahu 10 stran strojopisu jednoho soutěžního díla
Soutěže se může zúčastnit kdokoliv, i když sám není autorem literárního díla. Do samostatné kategorie „Síň slávy“ lze přihlásit některé vydané dílo, o němž se přihlašovatel domnívá, že si zaslouží připomenutí pro svůj vztah k Broumovsku.

Do „Síně slávy“ přihlašte soutěžní dílo s uvedením svého jména a kontaktu a poskytněte hodnotící komisi jeden výtisk k posouzení.

Podmínky ostatních kategorií se na „Síň slávy“ pro její odlišnosti nevztahují.
Vítězové budou odměněni věcnými cenami.

Tato literární cena byla vyhlášena již v letech 2001 a 2002 jako projekt Centra Broumov pod záštitou občanského sdružení „Tuž se, Broumovsko!“.

Soutěžní díla zasílejte nebo doručte osobně na adresu:

Informační centrum Broumovska, Mírové náměstí 56, 550 01 Broumov
tel. 491 524 168, e-mail: info@broumov.net

Proč ne k nám?

Téměř všichni občané v Broumově vědí, že Olivětín má školu. Někteří ale nevědí, kde se přesně nachází. Většina jich ovšem neví , že už dva roky je její název Základní škola, Broumov, Cihlářská 156. Možná je to naše chyba, že na sebe na veřejnosti dostatečně neupozorňujeme. Dovolte tedy, abych Vám alespoň touto cestou umožnila krátké nahlédnutí do života v naší škole.

Jsme malá škola s pěti třídami, kterou navštěvuje 93 dětí. Budova je umístěna ve velkém parku, který děti využívají nejen ke hrám se školní družinou, ale také při výuce přírodovědy, vlastivědy, prvouky, pracovního vyučování a výtvarné výchovy. Mnohé možná překvapí, že i hodiny čtení a matematiky se dají realizovat venku, když jsou k tomu dobré podmínky.

Pracovní kolektiv tvoří deset zaměstnanců. Málo lidí, více práce. To, co si rozdělí ve velké škole více pracovníků, musí u nás zvládnout jeden, takže každý má více úkolů než bývá zvykem. Všichni ale mají ke své škole vztah více než kladný. Není to jenom jejich pracoviště, ale místo, kde jsou rádi a je to také vidět na výsledcích jejich práce.

Třídní kolektivy jsou malé, a proto mají učitelky čas vyslechnout starosti i radosti svých žáků, mohou pracovat s jednotlivými dětmi důsledně individuálně (což oceňují nejen rodiče, ale zvláště pracovnice Pedagogicko - psycho-

logické poradny v Náchodě), mohou pro ně chystat různá překvapení a akce navíc. Pravidelně připravujeme výtvarné ateliéry, kterých se mohou účastnit všichni žáci, kteří navštěvují naši školu. Tuto odpolední aktivitu mají děti velmi rády, proto jich pravidelně dochází více než 70%. Snažíme se zařazovat ateliéry různé dny v týdnu tak, aby ty děti, které pravidelně docházejí do ZUŠ nebo do jiných kroužků nebyly smutné, že nemohou být při tom.

Jistěže na prvním místě je výuka, ale nám jde především o to, aby děti chodily do školy rády.Všichni žáci nemohou mít jenom samé jedničky, mohou se ovšem ve společnosti uplatnit i jinak a mohou být prospěšní. Je nutné ke každému najít tu správnou cestu a o to se každý den poctivě snažíme.

Vychovatelky zajišťují dětem ze školní družiny exkurze a sobotní výlety. Připravují s nimi besídky, na které se rodiče vždy těší. Zúčastňují se také různých sportovních turnajů.

V loňském roce jsme ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje podali dva projekty se žádostí o grantové příspěvky. V obou případech jsme byli úspěšní. Nyní máme hlubotiskový lis (i naše děti mohou vyzkoušet nové výtvarné techniky) a v jarních měsících se chystáme v areálu parku instalovat malou naučnou stezku, čímž podpoříme enviromentální výchovu našich dětí.

Touto cestou bych chtěla poděkovat rodičům našich žáků, kteří nám vždy ochotně pomohou, když se na ně obrátíme.

Velkou radostí pro nás je pak to, že se k nám vracejí naši žáci, kteří chodí na druhý stupeň, do gymnázia nebo na střední školy a pomáhají nám při přípravách na nový školní rok.

Asi teď přemýšlíte, proč jsem zvolila otázku do názvu článku. Myslím, že je na místě. Proč budit své děti velmi časně, chystat se ve spěchu a vozit je do vzdálené školy, když právě naše škola je jediná ve městě, která má v  budově školu, družinu, tělocvičnu a školní jídelnu. V blízkosti školy je kluziště a Jestliže se dětem více líbí hry nebo procházky v lese, mají možnost, začíná hned za školou.

PaedDr. Jarmila Nyklíčková, ředitelka ZŠ, Broumov, Cihlářská

Setkání nezávislých kandidátů

O vánočních svátcích se konalo setkání kandidátů volební strany SNK BZLZ, která kandidovala v komunálních volbách v roce 2002. Kandidáti se rozhodli, že se budou dále snažit ovlivňovat věci veřejné v našem městě, a proto již byly zahájeny přípravy na komunální volby 2006. Bylo také rozhodnuto o změně názvu volební strany. Nezávislí kandidáti budou v blížících se komunálních volbách kandidovat jako „SNK Liberální aliance“.  Více informací je možné nalézt na internetové stránce: http://www.lia.czweb.org

Jan Ullwer, nezávislý zastupitel

Fantom broumovských výlepových tabulí

V několika posledních měsících pravděpodobně v Broumově působí „Fantom výlepových tabulí“. Téměř každá výlepová tabule se stává místem jeho „působení“. Zřejmě se mu nelíbí skoro žádný vylepený plakát, na výtvarnou úroveň nehledí – jeho snahou je strhnout ho, nebo když to nejde, tak alespoň plakát řádně poničit. K čemu plakáty – snad by ještě mohly informovat naše občany o tom, kdy a kde se co bude konat.

Fantom pravdě podobě působil v našem městě i dříve – jeho práce byla asi dříve snadnější, když se ještě plakáty nevylepovaly, ale pouze přišívaly na tabule sešívačkou. Vypadalo to, že když výlepovou službu převzal pan Pitaš a plakáty začal řádně lepit, že bude Fantom bez práce, ale jeho nečinnost trvala jen pár měsíců. Nyní opět pracuje s plným nasazením. „Já vám ukáži Broumováci, zač je toho loket“ pronáší do hlouby noci sám pro sebe a rve z tabule další plakát. Jeho aktivita se zvyšuje především o víkendových nocích, to bere jednu tabuli za druhou.

Jeho působnost je ale asi omezena pouze na Broumov – většina výlepových tabulí v okolí Broumově – v Polici nad Metují, Meziměstí, Teplicích nad Metují, zůstávají tabule nedotčené. Možná, že mu již síly nezbývají na to, aby svoji „bohulibou“ činnost rozšířil i na v našem okolí.

Zatím nebylo zaznamenáno jeho působení v našem městě během bílého dne – tak zase asi odvážný není. Možná, že se obává toho, že by ho snad mohla spatřit Městská policie nebo někdo další, komu se jeho působení u nás v Broumově nelíbí. Možná, že se mýlím, a že jeho aktivity během dne občas zahlednou i někteří občané našeho města, ale raději se možná při pohledu na jeho „práci“ řídí heslem „Nehas, co tě nepálí!“.

Kdyby se snad někomu podařilo jeho počínání zastavit, bylo by to určitě dobré pro mnohé z nás, které trápí pohled na otrhané nebo přímo strhané plakáty. Možná, že čas vše ukáže a že se někomu podaří tohoto nevítaného hosta vypudit z měst.

Petr Cirkl

Novoroční poděkování broumovákům

Jako zastupitel města a jako jeden ze zakladatelů Broumovského zpravodaje chci poděkovat všem reprezentantům Broumova za všechno dobré, potřebné a nezbytné co pro město v uplynulém roce udělali. Kdo to vlastně jsou ti reprezentanti? Jsou to všichni obyvatelé, kteří zde žijí, pracují a slouží svoji prací nám všem. Patří tam nejen lékaři,sestry a pečovatelé,ale i učitelé,úředníci, duchovní, listonoši, policajti, řidiči, ale i prodavačky, které svým úsměvem za pultem dobře reprezentovali naše město.

Poděkovat chci taky podnikatelům a zaměstnavatelům, díky kterým naši obyvatelé si vydělávali na chléb každodenní, nezáviďme jim jejich případný zisk, vytvářet pracovní místa je opravdu obtížné, zaslouží si ho.

Poděkování patří i těm,kteří v uplynulém roce sice neudělali nic mimořádného, ale svým charakterním postojem neničili, nepoškozovali majetek nás všech a pomáhali udržovat pořádek a čistotu i kolem svého domu.

Poděkování patří i těm nejmenším, že vůbec jsou, neboť i na ně naše město dostávalo peníze, které zastupitelé, lépe nebo hůře utráceli.

Město totiž nejsou jen domy, ulice a náměstí, fabriky, hřiště, kostely a školy, ale jsou to především lidé, kteří zde žijí, pracují a tvoří.

Děkuji Vám všem za všechno dobré potřebné a nezbytné, jen tak dál a bude nám dobře.

MUDr. Tibor Pindeš, zastupitel

Vzpomínky na „indiánské léto“ v Rožmitále

Ač to zní trochu podivně, přes všechna hřiště a hřišťátka v Broumově , má místní mládež problém , když si chce zahrát třeba volejbal. Ono je pravda, že mladí lidé ve věku 16-23 let, ještě k tomu poněkud nekonformních názorů, nejsou zrovna bezproblémovou skupinou obyvatelstva. Plně chápu správce kteréhokoli hřiště, který uvidí-li „bandu chuligánů“, okamžitě začne mít obavy o vzorně uhrabanou antuku nebo pracně udržovaný trávník.

A tak milá mládež zasedne v místním parku, konzumuje lahvové pivo, a mimo jiné se baví o tom, co by se dalo dělat, kdyby je odevšad nevyhodili.

Naštěstí jednoho červnového pátečního odpoledne, šest mladíků z Broumova nešlo do parku, ale nasedli na bicykly a odjeli do Rožmitálu, aby zde sehráli volejbalový zápas proti místním. A ejhle. Příští pátek se jelo do Rožmitálu znovu. Pak přišly prázdniny. To už se do Rožmitálu nejezdilo jenom v pátek, ale jak kdo mohl, či jak se s kým domluvil. Nehrál se pouze volejbal, ale i nohejbal, tenis a stolní tenis. Pořádaly se různé akce. A hlavně se spolu seznámila spousta lidí, kteří sice žijí v jednom městě, ale asi by se jinak nikdy nepoznali.

Teď je venku sníh, ale vzpomínky na léto v Rožmitále hřejí.

Na závěr by asi bylo dobré poděkovat. Poděkovat všem obyvatelům Rožmitálu, za trpělivost, neboť jak už jsem se zmínil, mládež je skupina problémová a občas nějakou tu lumpárnu vyvede. Dále poděkovat všem, kteří se účastnili společných akcí a především poděkovat předsedovi osadního výboru Janu Němcovi, za jeho podporu a snahu, aby „léto v Rožmitále“ proběhlo skvěle a v pohodě. Děkujeme.

Ing. Milan Svatoš ml.

Pochvala

Profesor pedagogické fakulty university v Plzni PhDr. Zdeněk Macek po mnoho let se svými studenty navštěvoval rodiště a místa působení našich spisovatelů. Pravidelně také přijížděl se studenty do Broumova, kde Alois Jirásek trávil svá studentská léta na klášterním gymnásiu.

Nyní když je již pan profesor v důchodu navštívil opět Broumov a jeho kulturní památky. Velmi pochvalně se vyjádřil o tom jak se celkový vzhled a čistota zlepšila. Opravené fasády domů, opravené chodníky a dláždění ulic, zvýšená péče o kulturní památky a o veřejnou zeleň.

Velmi se mi líbilo sídliště Spořilov svým uspořádáním a stále udržovanou zelení. Zásluhu na tom mají praovníci Technických služeb, kteří dbají o veřejnou zeleň nejen ve městě, ale také na hřbitově kam přichází značný počet turistů obdivovat nejstarší gotický dřevěný kostel v České republice.

Ladislav Brych

Zahrádky na kraji města po 20 letech

Výstavba panelových bytů v Olivětíně vyřešila v 80 letech minulého století bydlení mladých i starších rodin a lidí žijících osaměle.

Pro aktivní odpočinek se obyvatelé paneláků rozhodli požádat tehdy NV o pronájem pozemku na nevyužívané blízké louce podél Kravského potoka. Po rozměření a pronajmutím jednotlivých dílů vznikla zahrádková osada. Symbolické nájemné vybíral patřičný odbor města přímo od uživatelů zahrádek. Později došlo k dohodě se základní organizací ČZS s tím, že město pronajme celou parcelu organizaci, která bude jednotlivé zahrádky pronajímat svým členům. Došlo tím k posílení členské základny, ale i k starostem a problémům s obsazováním, výpověďmi a s vymáháním nájemného. Docházelo i k tomu, že některé zahrádky zůstaly několik let ladem.

Po několika jednáních s MěÚ Broumov, schválilo městské zastupitelstvo v r. 2000 prodej parcely ZO ČZS s tím, že zahrádková osada bude reorganizována, využijí se i některé možnosti rozšíření zahrádek, sjednotí se oplocení a zajistí se možnost zavedení elektrického proudu pro čerpadla a sekačky. V roce 2003 jsme byli vyzváni abychom si zajistili finanční prostředky, parcela byla zaměřena. Proti prodeji se postavil stavební odbor MěÚ v Broumově, snad proto, že na části stávajících zahrádek bylo vydáno povolení ke stavbě garáží. K likvidaci zahrádek nedošlo snad jen proto, že nebyli další zájemci o garáže.

Příslušní zástupci města slíbili, že bude svolána porada všech zainteresovaných zástupců, aby se situace řešila.

Zahrádkáři mají zájem, zachovat příjemné životní prostředí v okolí svého bydliště a poskytnout občanům možnost využít zahrádek k rekreaci ve volném čase.

M. Chalupníček, ZO ČZS Olivětín

Klub milců Broumovska

Hledáme nové perspektivní členy pro právě vznikající Klub milců Broumovska. Členem se může stát každý, kdo prokáže dobré místní znalosti, má dostatek elánu, volného času, chuť přemýšlet, učit se a chtěl by se navíc stát dobrým průvodcem hostům v překrásné krajině Broumovska. Vhodným předpokladem je i jazyková výbava, schopnost dobré formulace a společenského vystupování.

Zahájení činnosti klubu v únoru 2004.

Klub milců Broumovska vzniká v rámci širšího projektu Broumovsko - můj domov. Připravilo jej pro uskutečnění v roce 2004 občanské sdružení Collegium pro arte antiqua sídlící v Broumově. Pokračuje tak ve svém dlouhodobém snažení na poli studia, dokumentace a oživení kulturního dědictví v naší oblasti. V dobré paměti jsou ještě dva ročníky Týdne pro broumovské kostely pokračující v letech následujících snažením v oblasti soupisu drobných památek v krajině s názvem Zapadlými cestami minulosti a nebo letním vzdělávacím cyklem Broumovské Bystření.

Smyslem nového snažení, a také Klubu milců Broumovska, je nabídnout co největšímu počtu především mladých lidí možnost detailního poznání zdejší krajiny, její historie, zajímavostí, pamětihodností i lidí, kteří v ní žijí a pracují. Nabízí proto vážným zájemcům, kteří mají zvláště v létě dostatek volného času, nevadí jim intenzivnější pohyb a práce v přírodě, rádi komunikují s lidmi, vládnou případně cizím jazykem a umí být pohostinnými, možnost stát se členy Klub milců Broumovska.

Hlavním úkolem tohoto nově vzniklého klubu bude poskytnout svým členům v jarních měsících 2004 formou bezplatných večerních či víkendových vzdělávacích seminářů doplněných exkurzemi a praktickým cvičením ucelené penzum vědomostí a dovedností pro kvalifikovanou průvodcovskou službu. Součástí společné práce bude též tvorba konkrétních tras pro návštěvníky Broumovska. Absolventi tohoto proškolení – členové Klubu milců Broumovska – budou mít příležitost již během turistické sezóny 2004 provázet letní hosty, kteří o takovou službu požádají Infocentrum v Broumově a nebo se zúčastní mimořádných kulturních událostí plánovaných na Broumovsko v čase prázdnin. Zároveň klub však nabízí možnost uplatnění i starším zkušeným lidem s časovým nebo fyzickým omezením, například pro role školitelů nebo lidí doprovázejících první kroky nových mladých průvodců.

Partnery projektu, který se koná za finanční podpory Nadace VIA a Města Broumova, jsou dále Hobra Školník a Správa CHKO Broumovsko.

Další informace a přihlášky do Klubu milců Broumovska můžete získat na adrese: Collegium pro arte antiqua

Mojmír Poláček, Klášterní zahrada 226, 550 01 Broumov, tel. 491 521 238
mail: polacek@collegium.cz

Medaile z krajských přeborů ve stolním tenisu

Dne 10.1.04 se konaly v Hořicích krajské přebory mladšího žactva ve stolním tenisu.

Výborného úspěchu dosáhl Vl. Vodal ze Slovanu Broumov. Obsadil 2. místo ve dvouhře, když v semifinále porazil nejlepšího krajského žáka a největšího favorita soutěže – Lebedu ze Sokola Hr. Králové. Přeborníkem se stal Jakubec M. z SK Dobré. V mixu se spoluhráčkou Hrbkovou z Montasu Hr. Králové obsadil také druhé místo. Ve finále podlehli sourozenecké dvojici Jakubec M. - Jakubcová Radka z SK Dobré.

Družstvo broumovských dorostenek,ve složení Hofmanová I., Machová L, získalo na krajských přeborech dorostu družstev 3. místo. Přebornicemi jsou dorostenky z SK Dobré.

Na krajských přeborech družstev staršího žactva 4.1.04 v Dobrém obsadilo družstvo Slovanu Broumov (ve složení Vodal P., Vodal Vl. a Šuda R.) 7. místo. Přeborníkem se stalo družstvo TJ Jičín.

Dlouhodobé soutěže stolních tenistů pokračují

Dne 18.1.04 hostilo družstvo dorostenců Slovanu Broumov na domácích stolech soupeře z Nového Města n.M.

S jejich B družstvem jednoznačně vyhráli 10:0,A družstvu z N.Města podlehli těsně 4:6.

Všech svých 6 zápasů vyhrál Ďoubek. Dále se připojil čtyřmi body Vodal Vladimír a třemi body Petr Vodal. Jednu čtyřhru vyhrála dvojice Ďoubek-P. Vodal.

Za TJ Slovan Broumov - MUDr. B.Kleprlík

Stolně-tenisová mládež na Spořilově

Ve dnech 13. a 14. 12.2003 pořádal oddíl stolního tenisu další bodovací turnaje mládeže ve stolním tenisu pro bývalou Východočeskou oblast a navázal na první turnaj z 19. 10. 2003.

Oddíl touto cestou děkuje firmě Global – Rádio za nezištnou pomoc při zajištění všech těchto turnajů.Z medailových umístění se radovali i broumovští stolní tenisté.

V kategorii mladších žáků získal 3. místo Vodal Vladimír - TJ Slovan Broumov.

1. místo obsadil Lebeda –Sokol Hr. Králové a 2. místo Ševc z SK Dobré. Další broumovští žáci - Čepelka, Martinek, Netresta, Šuda a Kábrt sbírali cenné zkušenosti a i dílčí vítězství na svém prvním turnaji.

Mladší žákyně vyhrála Zindulková z Litomyšle před Jakubcovou R. z SK Dobré.

Třetí místo získala v kategorii dorostenek I. Hofmanová /Slovan Broumov/,když vyhrála Nastoupilová před Bezdíčkovou – obě z Ústí n. O.

V kategorii dorostenců utekl postup ze skupiny J.Ďoubkovi /Slovan Broumov/, ale nakonec vyhrál turnaj útěchy a obsadil konečné 9.místo. Zvítězil Malík - Kostelec n. O. před Jirsou z Litomyšle.

Za TJ Slovan Broumov- MUDr. B.Kleprlík

Závody psích spřežení na Janovičkách

Po loňském, úspěšně zvládnutém, zkušebním nultém ročníku se ve dnech 17. a 18. 1. na Janovičkách konal oficiálně první ročník republikového závodu psích spřežení. Na třicet tři kilometrů dlouhé trati se ve dvou kolech a v jedenácti kategoriích utkalo pětasedmdesát závodníků domácích i zahraničních. A protože i divácká kulisa byla více než slušná - pořadatelé napočítali za oba dny na dva tisíce diváků - měly závody i celková atmosféra kolem velmi dobrou úroveň. Divácky nejatraktivnější, dobře přehledný prostor startu a cílu zároveň měl „šmrnc“, trať byla vzorně vytyčena, autobusová doprava pro neautomobilisty zajištěna a občerstvovací zázemí pro prokřehlé přihlížející bylo rovněž na jedničku. K vidění byla pestrá směs jak zápřahů, tak tažných zvířat. Laik, který zná tak rasu huski, nejvýše pak ještě malamuta, žasnul, co všechno je schopno tahat sáně a fundovaně výřečný moderátor budil dokonce dojem, že by svým nadšeným “go, go, go!” dokázal úspěšně vybudit ke startu i dvacetispřeží srnčích pinčů. Reprezentativní bylo i zahájení, při kterém se sešli starostové Broumova, Heřmánkovic a polské Gluszyce, aby spolu s pořadateli deklarovali vůli závod do budoucna ještě více zatraktivnit rozšířením o partie sousedního Polska.

Pořadatelům a četným sponzo- rům tedy patří uznání a dík za povedenou akci. Jistě je možno i povedené věci vždy zlepšovat a jak naznačeno, organizátoři nehodlají usnout na vavřínech. Jediné vrásky mohou mít ze dvou věcí: Jednak z automobilové dopravy - i když se na nové silnici o hladký průjezd a parkování starala policie, bylo to chvílemi hodně těsné a kdyby se závody v budoucnu staly pro automobilisty ještě atraktivnější, mohlo by dojít ke kolapsu. Za druhé pak z něčeho, co nemohou ovlivnit - sněhové podmínky, i když lepší, než v loňském roce, kdy viselo konání závodu “na vlásku”, přeci jen nebyly pravé aljašské. Popřejme jim proto, ať se jim v příštím ročníku daří alespoň tak, jako v tom letošním.

Karel Franze

Nová chirurgická ambulance

Dovoluji si seznámit obyvatele Broumovska s ordinačními hodinami nově vzniklé chirurgické ambulance.

Tato ambulance je umístěna v přízemí Broumovské nemocnice, hned vedle dolního oddělení Lůžek následné péče. Pacienti se mohou orientovat podle umístěných šipek u hlavního vchodu do nemocnice.

Ordinační hodiny:
Pondělí: 8,00-15,00 hod. - Dr. Kanzouri
Úterý: 13,00-15,00 hod. - Dr. Hovorka
Středa: 13,00-15.00 hod. - Dr. Hovorka
Čtvrtek: 8,00-15.00 hod. - Dr. Hovorka
Pátek: 8,00-15,00 hod. - Dr. Kříž

Místo a termíny endoskopických vyšetření se nemění.

MUDr.Luboš Hovorka a spolupracovníci

Změna v provozování gynekologické ambulance MUDR. Bohumila Kleprlíka

Jelikož zřizovatel Broumovské nemocnice nebude od 1.1.2004 provozovat řádné gynekologické oddělení, dochází tím i ke změnám v provozování gynekologické ambulance.

MUDr. Boh. Kleprlík, který pracoval v ordinaci v nemocnici, bude od 5. 1. 2004 ambulantní péči pro pacientky zajišťovat v ordinaci bývalé polikliniky, nyní ETIC proti budově Městského úřadu v Broumově.

Ordinace je umístěná v suterenu, bezbariérový vchod vedle hlavního schodiště.

V prostorách nemocnice bude MUDr. B. Kleprlík provádět ultrazvuková vyšetření a operační zákroky v ambulantním režimu či s potřebnou krátkodobou hospitalizací podle objednání v ordinaci.

Informace a objednávky u sl. Winterové tel. 491523607, klapka 522.

MUDr. Bohumil Kleprlík


Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

e-mail:maud@atlas.cz
e-mail:broumov.muzeum@worldonline.cz

objednávky inzerce:
Sekretariát Městského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail:malichova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail:ic.broumovsko@worldonline.cz

vychází 1 x měsíčně
uzávěrka vždy 20. každého měsíceCopyright © Město Broumov 2004 Poslední aktualizace stránky: 29.02.2004