Elektronická verze článků Broumovského zpravodaje.

Broumovský zpravodaj č. 12/2003

Obsah čísla:
Milí Broumováci,
Sociologické šetření
Metodologie průzkumu.?
Pamětní listy
Semináře seniorů
Pomoc spotřebitelům
Poděkování
Jednání kulturní komise
Vyhodnocení plynofikace
Letní vzpomínka
Jak to vidím
Jubilejní X. reprezentační vebský ples
Společenská kronika
Přání
Poděkování
Poděkování firmě VEBA, a.s. Broumov
Poděkování
Upozornění rodičům budoucích prvňáčků
Komenďáček školní časopis
Největší investice kraje nepůjde ...
Činnost Technických služeb
Regionální stránky
Broumovská nemocnice před Vánocemi 2003
K novému roku
Umět žít spolu
Tipy městské knihovny
Pěvecký sbor Cantus
V Broumově se nadělovaly dárky pro děti ...
Výstava broumovských betlémů
Obnova opatské knihovny
Z činnosti Policie České republiky
Sdělení zlodějům benzinu
O šachového krále školy
Výsledky členů JUDO CLUB BROUMOV ...
Šachový oddíl
Podzimní aerobic
11. Mistrovství České republiky
Program rozvoje BroumovskaMilí Broumováci,

za Radu města Broumova vám přeji co nejlepší rok 2004. Především přeji Vám i Vašim rodinám zdraví, štěstí a spokojenost.

Na začátku každého roku odhadujeme, co nás čeká. Některé události nastanou jistě.

Tak bude Česká republika od května letošního roku členem Evropské unie. Nezapomněla jsem, že v Broumově byla v referendu o přistoupení k EU jen mírně nadpoloviční účast. Dovolte, abych každému z Vás položila tuto otázku: Kdyby se nás na totéž – tj. zda chceme patřit k západní Evropě – zeptali v roce 1969 nebo v polovině sedmdesátých let nebo v roce 1988, také by přišla odpovědět slabá nadpoloviční většina? Také bychom váhali s kladnou odpovědí? Domnívám se, že nikoliv. Ale je možné, že řada z nás viděla jen silnou marku, rifle bez Tuzexu a bonů, katalogy plné neuvěřitelného zboží, automobily bez pořadníku. Neviděli jsme, že za bohatstvím jakéhokoliv společenství lidí je práce a snaha jednotlivců. Avšak ani relativně dobrá životní úroveň nezabrání našim každodenním starostem.

Asi Vás na začátku nového roku nenadchnu: zapomeňme na diskuse, podle nichž je nejdůležitější, kolik nám Evropská unie přinese peněz! Evropská unie nevznikla proto, že by bylo nutné peníze odněkud převádět jinam. O tom, proč vznikla Evropská unie, vědí Broumováci své – Broumováci původní i současní.

A tak pojďte užívat výhod Evropské unie – její svobody a relativního bezpečí.

V roce 2004 to bude již patnáct let, kdy nejsme usměrňováni pod vedoucí úlohou KSČ. Mnozí by možná rádi zapomněli na své nadšení z listopadu 1989, protože svobodný život se často zdá být příliš náročný k pochopení. Není proč zapomínat. Jen by nám jakékoliv nadšení nemělo příliš rychle vyprchat pod tíhou starostí a povinností.

Měli bychom se snažit umět rozlišit podstatné a méně podstatné, dát správné pořadí prioritám svým, prioritám města i prioritám větších společenství. A pak už „jen“ vyvinout přiměřenou snahu k jejich naplnění. K tomu všemu potřebujeme právě to, co jsem Vám popřála v úvodu tohoto článku. Tak tedy hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v novém roce.

JUDr. Libuše Růčková, starostka

Sociologické šetření

Vnímání pocitu bezpečí občany města je velmi důležitým vodítkem pro rozhodování města o opatřeních, které město může účinně realizovat v oblasti prevence kriminality. Úspěch našeho projektu v grantovém řízení a dvoutřetinový příspěvek Královehradeckého kraje na podporu prevence kriminality nám umožnil zadat reprezentativní průzkum názorů občanů na oblast bezpečnosti ve městě. Díky vaší ochotě spolupracovat máme dnes k dispozici východisko pro činnost komise pro prevenci kriminality a možnost sledovat vývoj, tedy v podstatě měřit úspěšnost učiněných opatření.

S výsledky práce společnosti AUGUR Consulting s.r.o. se měli možnost jako první seznámit zastupitelé a veřejnost na jednání Zastupitelstva města dne 3.12.2003. S výsledky šetření chci postupně seznámit na stránkách zpravodaje i vás. První část se týká metodologie průzkumu – výběrový soubor odpovídá rozvrstvení obyvatel Broumova podle zvolených kritérií věk, pohlaví a bydliště. Následuje mírně upravená a zkrácená verze závěrečné zprávy.

Jiří Ringel

Metodologie průzkumu.?

Sociologický průzkum byl realizován v termínu od 31.10. do 6.11. 2003. Cílem sociologického šetření bylo zprostředkovat nezávislou zpětnou vazbu názorů a postojů obyvatel Broumova na bezpečnostní problematiku. Cílem průzkumu bylo především:

 • identifikovat pocit bezpečí a ohrožení občanů města jednotlivými trestnými činy a přestupky proti pořádku,
 • lokalizovat riziková místa ohrožení občanů,
 • identifikovat míru osobní negativní zkušenosti občanů s kriminalitou ve městě,
 • ověřit názory a postoje občanů k otázce zřízení a rozmístění monitorovacího systému,
 • zprostředkovat postoje občanů k práci městské policie,
 • identifikovat preference obyvatel k  jednotlivým investicím do konkrétních oblastí života ve městě.
Výběrový soubor byl stanoven v rozsahu 400 respondentů. Při analýze bylo statisticky pracováno se souborem 435 respondentů. Vzhledem k celkovému počtu obyvatel Broumova, kteří jsou starší 15 let (základní soubor), je početnost výběrového souboru nadstandardně velká ve vztahu k přípustné výběrové chybě. Při určení rozsahu vzorku respondentů bylo počítáno s výběrovou chybou 5%, tzn., že výsledky lze s 95% jistotou vztáhnout na základní soubor. Početnost vzorku respondentů a způsob jejich výběru zaručují reprezentativitu výsledku a vysokou míru jejich validity.

STRUKTURA VZORKU DOTÁZANÝCH

Věk v %
15 - 29 let - 29,0
30 - 44 let - 27,8
45 - 59 let - 25,7
60 let a více - 17,5
Celkem - 100,0

Vzdělání v %
Základní - 29,5
Středoškolské bez maturity - 30,9
Středoškolské s maturitou - 30,4
Vysokoškolské - 9,2
Celkem - 100,0

Pohlaví v %
Muži - 46,8
Ženy - 53,2
Celkem - 100,0

Městské části – přirozené celky v %
Broumov – centrum - 19,4
Sídliště Spořilov - 15,6
Sídliště Křinické - 10,2
Broumov Nové Město - 14,2
Olivětín - 10,2
Broumov Velká Ves - 16,1
Ostatní části - 14,3
Celkem - 100,0

Zaměstnání (společenská aktivita) v %
Dělník, manuální pracovník - 20,4
Administrativní pracovník, technik, mistr apod. - 12,4
Řídící pracovník nebo učitel, lékař apod. - 8,9
Podnikatel, samozaměstnavatel, soukromní - 9,4
Nezaměstnaný(á) - 8,0
Důchodce - 18,8
Žena v domácnosti nebo na mateřské dovolené - 3,1
Učeň-učnice, student(ka) - 19,0
Celkem - 100,0

Národnost v %
Česká - 88,7
Romská - 8,3
Ostatní - 3,0
Celkem -100,0
Ostatní: polská, německá, moravská, chorvatská, maďarská.

Instruktážní školení tazatelů proběhla dne 31.10. 2003 dle norem SIMAR. Celkem se na sběru dat (dotazování) podílelo 52 terénních pracovníků (tazatelů). Kromě externích spolupracovníků AUGUR Consulting s.r.o. z celorepublikové tazatelské sítě se na sběru dat podíleli také studenti Gymnázia Broumov a jeden pracovník MěÚ Broumov. Nadstandardně vysoký počet tazatelů zaručuje minimalizaci výběrové chyby.

Augur Consulting s.r.o.

Pamětní listy

Rada města přijala směrnici, podle níž je možné udělit jako ocenění Pamětní list zejména tomu, kdo významným způsobem přispěl k rozvoji města, ke zlepšení života jeho obyvatel, k šíření dobrého jména a pozitivního obrazu města Broumova mimo jeho hranice. Při udělení Pamětního listu se nepřihlíží k bydlišti oceněného.

Rada města dne 10. prosince 2003 vybrala pro ocenění Pamětním listem:

 • paní Uršulu Klukovou za dlouhodobou propagaci Broumova a šíření dobrého jména města v televizi i dalších sdělovacích prostředcích,
 • paní Evu Kučerovou za sbírku básní Krajina modře navlněná a současně pana Krzysztofa Karwowského, překladatele sbírky Krajina modře navlněná do polštiny,
 • pana Ing. Václava Janouška za dlouholetou práci s dětmi a mládeží v Junáku – organizaci skautů a skautek ČR,
 • pana Tomáše Rejla za propagaci Broumova prostřednictvím knihy Broumov na historických pohlednicích, jejímž je autorem,
 • pana Matouše Ringela, za jeho výsledky v mezinárodní fyzikální olympiádě, a tím za šíření dobrého jména města Broumova,
 • paní prof. Věru Řehořovou, za dlouhodobý podíl na vzdělávání a výchově žáků a studentů v Broumově, a tím za její podíl na rozvoji města,
 • panu RNDr. Janu Strašilovi za dlouhodobou práci s dětmi a mládeží ve sportovních oddílech Tělovýchovné jednoty Slovan Broumov.
Slavnostní předání Pamětních listů se uskuteční 6. ledna 2004 v 15.00 hod. ve výstavní síni Staré radnice. Pozváni k účasti jsou rovněž zástupci firem, organizací a škol ve městě.

JUDr. Libuše Růčková, starostka

Semináře seniorů

Dne 16. prosince 2003 se v klubovně Městského divadla sešlo 25 občanů Broumova s dřívějším datem narození, kteří se zajímají o cyklus seminářů určených pro seniory. Zmýlil by se každý, kdo by čekal pasivní atmosféru tohoto setkání. Účastníci sami navrhovali, co by je zajímalo a co by mohlo být tématem některého semináře. Převažoval zájem o získávání informací z historie, o cestách po světě i přírodních krásách Broumovska. Přítomní senioři se rovněž dohodli, že semináře se budou konat jednou měsíčně a k setkáním lépe vyhovuje odpolední čas. První seminář s informacemi o městě, městském úřadě a dalších institucích po reformě veřejné správy se uskuteční 20. ledna 2004 ve 14.00 hod. v klubovně Městského divadla. Kdokoliv ze seniorů je vítán – ať přijde ze zvědavosti nebo proto, že chce potkat známé. Bližší informace je možné obdržet v Infocentru na Staré radnici na Mírovém náměstí.

JUDr. Libuše Růčková, starostka

Pomoc spotřebitelům

Na živnostenském odboru Městského úřadu v Broumově jsou k dispozici letáky s informacemi k problematice dvouleté záruční lhůty, které připravilo Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) ve spolupráci s  Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.

SOS též provozuje poradenskou linku pro spotřebitele č. tel. 900969091 (jednotná dotovaná cena 6 Kč/min.), on-line poradnu (www.spotrebitele.cz), písemné dotazy je možno zasílat na adresu SOS, Rytířská 110 00 Praha 1.

Ing. Miloš Hartman

Poděkování

Touto cestou bych chtěl vyjádřit poděkování za sponzorské dary při stavebních úpravách I. etapy nového skateparku v Broumově – v areálu bývalé kotelny na Spořilově. A to jmenovitě firmám Broumstav s.r.o. – 10 000,- Kč, Elmon s.r.o. – 10 000,- Kč a Lutoma – 10 000,- Kč.

Za odbor investic a rozvoje Martin Mantel

Jednání kulturní komise

Města Broumova se uskuteční 12. ledna 2004 v 16 hodin v Infocentru. V případě zájmu zúčastnit se jednání této komise kontaktujte předsedu komise pana Arnolda Vodochodského na telefonu: 604 281 888.?

Vyhodnocení plynofikace

V těchto měsících probíhá za účasti Fondu životního prostředí vyhodnocení plynofikace Broumovska, největší investiční akce devadesátých let minulého století v našem výběžku. Kritický stav znečištění ovzduší a nutnost vytvořit podmínky pro další rozvoj přimělo deset měst a obcí vytvořit dobrovolný svazek, který nechal vypracovat projekt plošné plynofikace CHKO a začal jednat s ministerstvem ŽP o finanční dotaci a s Východočeskou plynárenskou o celkové spolupráci. Protože Broumovsko bylo v minulosti zanedbáváno, došlo nakonec k všestrannému pochopení a záměr mohl být uskutečněn. SFŽP poskytl dotaci 86 milionu korun a po několikaletém váhání půjčku 40 milionu korun. Bohužel i na obcích zůstala obrovská finanční zátěž, která si vyžádala další úvěry. Východočeská plynárenská,a.s., nepojala tuto akci pouze komerčně, ale jako pomoc CHKO. Vybudovala od Náchoda vysokotlaký přivaděč, sedm regulačních stanic, jednu služebnu a odbočky vedení do Teplic nad Metují a do Meziměstí. Finanční vklad činil více jak 150 milionů. O obrovském rozsahu prací svědčí položení 82 kilometrů středotlakých rozvodů a více jak 2500 plynových přípojek. Průběh stavby se protahoval nepředvídanými komplikacemi: probíhající privatizace, restituce pozemků, komplikace terénu CHKO, přechod vodních toků, zvýšení cen plynu v průběhu stavby a další. Rovněž domácnosti, provozovny a podniky musely vynaložit značné prostředky na zavedení plynu a výstavbu nových kotelen. Největší náklady ve výši 120 milionů musela do plynofikace vložit a.s.Veba. V Broumově bylo položeno dvacet dva kilometrů středotlaků a připojeno téměř 700 objektů. Obrovským úkolem města byla přestavba sedmi velkých kotelen, vybudování jedné kogenerační jednotky, připojení nemocnice, snížení komínu na Spořilově, zajištění plynového vytápění ve školách a dalších deseti městských zařízeních. Bohužel, do některých menších úseků města zatím plyn nedošel. Plynofikace v době výstavby snížila nezaměstnanost a usnadnila budoucí bytovou a další výstavbu. Zásadní změnu přinesla v životním prostředí. Inspekce životního prostředí konstatovala výrazné změny v čistotě ovzduší, odstranění nadměrných emisí a spadu popílku. Konečně - to může posoudit každý obyvatel Broumovského výběžku sám, včetně pohodlí, které spalování zemního plynu přináší.

Zdeněk Streubel

Letní vzpomínka

Rada města č.28  5.11. schválila příspěvek ve výši 1750 Kč čtvrtému ročníku Gymnázia Broumov na stužkovací ples (pronájem sálu). Podmínkou bylo odpracování 50 hodin na úklidu města. Tato podmínka byla splněna ve středu 26.11. Jen pro zajímavost, během dvou hodin sesbíralo 25 studentů 15 velkých pytlů plných odpadků nejrůznějšího druhu. Uklizeno bylo náměstí a přilehlé ulice, ulice Masarykova, Schrollův park, sídliště Spořilov a přilehlé ulice. Na celý úklid se můžeme podívat z několika rovin. První pohled - asi nám až tak nepořádek nevadí, spíše než do vyspělých zemí  EU máme v pořádku a čistotě  blíže k Balkánu. (Největší nepořádek dělají jednak děti, jednak kuřáci všeho věku). Druhý pohled - platíme si dost nákladné Technické služby. Pořádek ve městě by měl být jejich vizitkou. Vždy, když jdu ráno do práce a potkám čisticí vůz Technických služeb, tak jsem na jedné straně rád, že uklízí a čistí ulice, na druhé straně si říkám, proč také někdy nevylezou z vozu a neseberou ručně to, na co stroj prostě nestačí. Proč se neprojde někdo z TS po městě a nezjistí, že tu chybí jedna dlaždička, tu chybí druhá dlaždička, před poštou se nám klepe třetí dlaždička apod. Vždy si vzpomenu na svoji letní procházku pro bretaňském městečku Fougéres. V šest hodin ráno v centru a přilehlých uličkách pobíhalo sedm chlapů ve fosforově zelených uniformách s lopatou a koštětem a dávalo do pořádku to, co udělali občané v noci. Budu velmi rád, až se tohoto stavu dočkám někdy i u nás v Broumově.

P.S.  Úklid města studenty byl kolemjdoucími občany přivítán pozitivně, jen se  všichni ptali, proč neuklízí také nezaměstnaní a  řekněme nepřizpůsobiví občané?

Milan Kulhánek

Jak to vidím

Doprava na Broumovsku v roce 2004.
V lednu 2003 byla královéhradeckým krajským úřadem založena společnost OREDO, která dostala na starost organizaci a řízení veřejné dopravy v  kraji včetně financování. OREDO by mělo zajistit rozšíření nabídky veřejné dopravy, efektivně provázat regionální vlakové a autobusové spoje. Jako pilotní program byl zpracován projekt dopravní obslužnosti na Broumovsku. Cílem autorů projektu je více spojů a splnění požadavků cestujících například i využíváním malých autobusů s  kapacitou do 25 pasažérů.

Projekt byl spuštěn v polovině prosince 2003 a první poznatky nejsou příliš pozitivní. Od 14.12.2003 došlo ke změně mnoha spojů, aniž by o tom pasažéři byli informováni včasným vydáním nových jízdních řádů. Největším nedostatkem je však „úřednický“ postup OREDA, které nekonzultovalo zrušení starých spojů a zavedení nových spojů s rozhodujícími zaměstnavateli na Broumovsku (na příklad s a.s.Veba Broumov, třetím největším zaměstnavatelem v  královehradeckém kraji). Opět se rozhodovalo od stolu, bez znalosti věci - tentokrát od stolu z Hradce Králové (nikdo nezjišťoval, jaká je pracovní doba a směnnost u zaměstnavatelů). Možnost pravidelné dopravy občanů do zaměstnání by měla být pro tvůrce jízdních řádů prioritou. To se nestalo a mnoho zaměstnanců má problémy s dopravou do a ze zaměstnání např. Police – Olivětín, Meziměstí – Broumov ap. Region Broumovska má nejvyšší míru nezaměstnanosti v náchodském okresu. Nové jízdní řády situaci v zaměstnanosti ještě více komplikují. Proto mě překvapuje jednoznačně pochvalné vyjadřování představitelů OREDA v krajském tisku. Myšlenka koordinace dopravy v rámci přirozených mikroregionů je určitě správná. Ti, co takovou dopravu řídí, však musí znát skutečné potřeby občanů a případné zjištěné nedostatky operativně napravovat (to se prozatím neděje).

Jak hospodaření „Kraje“ ovlivňuje občany Broumova
Od roku 2000 fungují vyšší územně správní celky – kraje. Na kraje postupně přechází velká část rozhodovacích pravomocí a financí od státu. Lze oprávněně říci, že krajské zastupitelstvo a radní kraje již dnes plně rozhodují o zdravotnictví, školství, dopravě, údržbě silnic, sociálních věcech a kultuře v kraji. Krajský rozpočet je proto pro občana Královéhradecka možná důležitější než rozpočet města či státu. Z tohoto důvodu mě překvapuje rychlost a lehkost rozhodnutí o výstavbě nového krajského úřadu v Hradci Králové ve výši 1,5 miliardy Kč. Argumenty pro toto rozhodnutí nejsou dobré a opodstatněné – i když se tak tváří – viz diskuse na internetové stránce města Broumova.

Jaký dopad bude mít takové rozhodnutí pro nás, občany kraje. Je jasné, že kraj bude mít v nejbližší budoucnosti méně prostředků na zdravotnictví, školství,dopravu, sociální věci a kulturu. Bude se to týkat i Broumova ? Obávám se, že ano. Uvedu jeden příklad. Na podzim roku 2002 slíbil radní ing.Rostislav Všetečka (jeden z hlavních obhajovatelů výstavby nového krajského úřadu) investici do broumovské nemocnice ve výši 83,5 milionů korun s cílem nezhoršení úrovně zdravotní péče pro obyvatele Broumovského výběžku. Jaká je skutečnost – od 1.1.2004 je nemocnice akciovou společností, mnoho činností se privatizuje. Reálnou investicí pro rok 2004 je pouze výstavba nové kuchyně (v řádu milionů korun). Dlouhodobější perspektiva nemocnice bez dalších investic je nejistá, zato investice do nového sídla kraje jsou jisté.

Broumovský zpravodaj
K 1.1.2004 bude mít Broumovský zpravodaj nového šéfredaktora. Je proto namístě poděkovat panu Ottemu za dlouholeté úspěšné vydávání zpravodaje. Byly to stovky hodin usilovné a mravenčí práce (dobrovolné či velmi málo placené). Zpravodaj má dobrou úroveň, našel si své stálé čtenáře.

Novému šéfredaktorovi, panu Danielu Šárkovi, přeji hodně úspěchů do jeho zodpovědné práce.

Bc. Lubomír Franc, e-mail: lubomir.franc@seznam.cz

Jubilejní X. reprezentační vebský ples

POO spolu s vedením a.s. Veba pořádá v sobotu dne 21.2.2004 jubilejní X. reprezentační vebský ples na Střelnici v Broumově. Ples se koná v prostorách sálu Střelnice i restaurace.

Na sále hraje skupina Karla Klusáčka, v prostoru před restaurací je zajištěna diskotéka Petra Cirkla. Tradičně je zajištěna bohatá tombola a předtančení. Pro účastníky plesu jsou však připravena i překvapení (např. velkoplošná projekce, malá pozornost pro účastníky plesu apod.).

Cena vstupenky 60 Kč. Vstupenka je zároveň místenkou a lístkem pro tombolu. Broumovská veřejnost je srdečně zvána.

Neváhejte. Prodej lístků: p. Franc tel. 491502 238, 602 494019

Společenská kronika

V sobotu 29.11. 2003 paní starostka přivítala v obřadní síni naše nové občánky:

 • Anetu Doležalovou
 • Evu Karáskovou
 • Elišku Horváthovou
 • Rostislava Vávru
 • Adama Čiperu
 • Michaelu Habartovou
 • Nelu Hoffmannovou
 • Jaroslava Lesa
 • Filipa Kollera
 • Natálii Andresovou
 • Danielu Kuželovou
 • Barboru Světlíkovou
 • Zuzanu Haškovou
 • Daniela Čadila
 • Michala Petříčka
 • Martina Keresteši
Dětem přejeme šťastné a radostné dětství a rodičům trpělivost při jejich výchově. Za SPOZ N. Burdychová - matrikářka

Ve středu 26.11.2003 převzali v obřadní síni dobrovolní dárci krve plakety prof. MUDr. Jana Jánského. Za město blahopřála paní starostka JUDr. Libuše Růčková.

Zlatou plaketu převzali :
 • Alena Drechselová
 • Anna Žáková
 • Ladislav Patrný
 • Jiří Ságner
 • Vladimír Sliš
 • Aleš Valášek.
Stříbrnou plaketu :
 • Jaroslav Hašek
 • Radomír Hejzlar
 • Ladislav Krištof
 • Petr Matysík
 • Ivo Varholík
 • Milan Winter
 • Martin Žid.
Bronzovou plaketu :
 • Dagmar Dušánková
 • Lenka Hronovská
 • Petr Coufal
 • Pavel Hamerník
 • Tomáš Holeček
 • Milan Hornych
 • Pavel Jelínek
 • Jan Kubizňák
 • Josef Kuchta
 • Roman Lanc
 • Tomáš Linhart
 • Bohumil Mareš
 • Ladislav Mareš
 • Jaromír Schubert
 • Jindřich Vajsar
 • Zdeněk Vajsar
 • Tomáš Valášek.
Všem dobrovolným dárcům krve přejeme pevné zdraví a veselou mysl. Za SPOZ. N. Burdychová - matrikářka 

Přání

Výbor Českého svazu žen Broumov přeje krásné a klidné Vánoce a nový rok 2004 svým členkám a všem broumovským spoluobčanům a zároveň děkuje za celoroční podporu svých aktivit.?

Poděkování

Touto cestou vyslovuji poděkování panu primáři MUDr. Šváblovi a personálu oddělení ARO, panu primáři MUDr. Veselému a jeho kolektivu z interního oddělení, všem sestřičkám, MUDr. Kanzourimu a posádce záchranky za příkladnou, kvalitní a starostlivou péči o pacienty.

Ladislav Mrština Broumov

Poděkování firmě VEBA, a.s. Broumov

V letošním roce proběhla v Muzeu Broumovska již dlouho plánovaná rekonstrukce sociálního zařízení. Naší snahou bylo, aby tyto prostory, v sezóně hojně využívané návštěvníky, důstojně reprezentovaly tuto instituci. Chtěli bychom touto cestou poděkovat firmě VEBA, a.s. Broumov, která muzeu poskytla novou sadu ručníků jako sponzorský dar.?

Poděkování

S nástupem do vedoucí funkce v mateřské škole v Martínkovicích jsem převzala mimo povinností také jednu velmi příjemnou věc. Je to možnost se v případě, že některá kulturní nebo výchovná akce neskončí do odjezdu autobusu, obrátit s časovým předstihem na dopravu VEBY Broumov (pana Nešpora), která nám již v určený čas zajistí dopravu dětí do mateřské školy. Proto bych chtěla touto cestou řidičům pod vedením pana Nešpora za několikaletou spolupráci velmi srdečně poděkovat.

Vedoucí učitelka Věra Jaríčková, mateřská škola Martínkovice

Upozornění rodičům budoucích prvňáčků

Upozorňujeme všechny rodiče z Broumova a okolních spádových obcí (Heřmánkovice, Hejtmánkovice, Šonov, Křinice), jejichž děti se narodily v době od 1.9.1997 do 31.8.1998, aby se s nimi nezapomněli dostavit k zápisu do některé ze čtyř broumovských základních škol.

Zápis prvňáčků pro školní rok 2004/2005 na těchto školách proběhne jednotně v pátek dne 6. února 2004 od 13.00 hodin.

Přednostně budou na příslušnou základní školu umísťované děti podle nově vyhlášených spádových oblastí, které budou na školách zveřejněny asi 1 týden před datem zápisu.

MěÚ Broumov, odbor školství

Komenďáček školní časopis

Masarykovy ZŠ v Broumově vyhlašuje V. ročník LITERÁRNÍ SOUTĚŽE na volné téma pro děti základních škol

Do soutěže budou přijímány práce všech literárních žánrů (verše, povídky, pohádky atd.)

Soutěž je rozdělena do 3 kategorií:

 1. kat. – 1. – 5. roč.
 2. kat. – 6. – 7. roč.
 3. kat. – 8. – 9. roč.
Uzávěrka soutěže bude 30. června 2004.Vyhlášení výsledků proběhne v říjnu 2004.

Všechny soutěžní práce budou otištěny v Komenďáčku.?

Největší investice kraje nepůjde do svěřených silnic, škol či zdravotnictví, ale do budování nového krajského úřadu.

Jako vánoční dárek obyvatelům kraje odhlasovalo 11. prosince krajské zastupitelstvo pořízení tzv. administrativního centra. Náš kraj za ně během dvacetiletého leasingu zaplatí částku významně převyšující 1,5 miliardy Kč – samozřejmě z peněz daňových poplatníků.

Je zřejmé, že pravým důvodem pro toto rozhodnutí nebyl předkládaný problém umístění zhruba 140 úředníků, kteří se nevešli do stávající budovy KÚ. Takový problém bylo možno řešit nejméně 10x levněji. V době hlasování měli všichni zastupitelé na stole nabídku prodeje budovy PVT za 89 milionů Kč. V nabízené budově, která je 5 minut chůze od stávajícího sídla KÚ, má nyní kraj pronajata 3 patra pro 110 úředníků. Zbývajících 30 úředníků by se jistě do zbývajících třech pater s velkou rezervou vešlo.

Protože jsem přesvědčen, že posláním krajského zastupitelstva je jednat v zájmu obyvatel celého kraje a nepovyšovat nad ně zájmy dílčí, považuji toto rozhodnutí za skandální selhání zvolených zástupců. Proto Vás vážení voliči prosím, abyste si na tuto, na mnoho let největší investici kraje, udělali svůj názor. Až budou příští rok volby do krajského zastupitelstva, tak si pozorně přečtěte seznamy kandidátů a podívejte se, kdo jak hlasoval. Ty, kteří jednali v rozporu s Vaším názorem, prosím podruhé nevolte.

Pro investici hlasovali
14x ODS - Bradík, Všetečka, Trojan, Plas, Vlček, Kuřík, Kačírková-Škopová, Jon, Záleský, Vambera, Vrba, Šubert, Šanda, Michálek
8x KSČM - Štěpán, Vaník, Prouza, Kapucián, Ruml, Šormová, Zoufalá, Dobeš
5x US-DEU - Pěnkava, Vácha, Rokl, Novák, Limburský
3x ČSSD - Mrština, Salač, Ješina

Proti investici hlasovali
6x KDU-ČSL: Derner, Klíma, Drška, Řehák, Stejskal, Pelán
2x ČSSD : Trpák, Tuháček
2x US-DEU: Stejskal, Novotný
1x KSČM: Ošťádal
1x ODS: Sedláček

Zdrželi se
1x ČSSD - Svatý
1x KSČM – Meduna

Nepřítomna
1x ČSSD – Šedivá

Tento článek jsem nenapsal proto, abych byl příště zvolen - kandidovat nemíním, ale proto, že demokracie, jakkoli je nedokonalá, nám zabezpečuje alespoň svobodu projevu a volby.

RNDr. Karel Pelán

Činnost Technických služeb

Výsledky naší činnosti Vám jistě není třeba představovat, neboť jsou viditelné jak občanům města, tak jeho návštěvníkům.

Naším cílem je spokojenost občanů. Snažíme se Vám zpříjemnit a usnadnit život v mnoha oblastech. Mnohdy si výsledků naší práce nepovšimnete, protože jde o tak všední záležitosti, jako je zajištění čistoty města, úklid komunikací, údržba veřejné zeleně, veřejného osvětlení a další obyčejné součásti života. Jistě si ale všimnete, pokud tyto oblasti nebudou běžně fungovat a vyskytnou se nedostatky, které Vám budou znepříjemňovat život. Jsme připraveni na Vaše připomínky a náměty ke zlepšení naší práce. Věříme zároveň, že budete mít pochopení, pokud se priority naší práce nebudou shodovat s Vašimi požadavky. Naše možnosti jsou omezeny finančními, personálními a technickými zdroji, které máme k dispozici. Snažíme se je co nejlépe využívat k prospěchu všech občanů našeho města.

Tyto zdroje by se daly využít lépe, kdybychom je nemuseli vynakládat na odstranění následků vandalismu a nezodpovědného chování některých spoluobčanů. Jistě ani Vám se nelíbí poničené lavičky, zničená květinová výzdoba a znečištěné chodníky a travnaté plochy.

Určitě více oceníte využití těchto prostředků na rozšíření květinové výzdoby města, opravy chodníků a komunikací či vánoční výzdobu.

Tyto činnosti a samozřejmě ještě mnohé další patří k našim základním úkolům, jejichž plněním chceme přispět k vytváření upraveného vzhledu města a bezpečného a pěkného prostředí pro jeho obyvatele i návštěvníky.

Věříme, že naši snahu podpoříte. Je nepříjemné, když naše úsilí přijde vniveč kvůli rozmarům počasí, ale ještě více nás mrzí, pokud jde o úmyslné jednání některých lidí.

V současném zimním období oceníme Váš zodpovědný přístup k údržbě chodníků, za kterou zodpovídají vlastníci nemovitosti, která v zastavěném území obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací. Vlastník takové nemovitosti odpovídá za škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem.

Zároveň je namístě opatrnost a vzájemná ohleduplnost uživatelů komunikací a chodníků.

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce.

Jiří Městecký, vedoucí Technických služeb

Regionální stránky

V měsíci listopadu byla zprovozněna internetová adresa www.broumovsko.cz, která se bude věnovat regionu Broumovsko, poskytovat nejen informace pro návštěvníky oblasti, ale také aktuální zprávy o připravovaných kulturních, sportovních, společenských a dalších akcích.

Rádi bychom touto cestou oslovili všechny, kteří jsou pořadateli čehokoliv zajímavého, aby nám napsali na níže uvedené e-mailové adresy nebo nás kontaktovali poštou: Informační centrum Broumovska, Mírové náměstí 56, 550 01 Broumov. Pokud máte zájem být pravidelně informováni o aktuálním dění v našem regionu, pošlete Vaše jméno a e-mailovou adresu na informace@broumovsko.cz nebo info@broumov.net a budete zařazeni do e-mailové databáze webových stránek.

Stránky jsou zčásti ještě ve výstavbě a jsou průběžně doplňovány, proto prosíme o trpělivost. Uvítáme jakékoliv náměty a těšíme se na spolupráci se všemi, kteří chtějí informovat své spoluobčany a propagovat Broumovsko.

Realizační tým www.broumovsko.cz

Broumovská nemocnice před Vánocemi 2003

Vážení spoluobčané, chtěl bych vás informovat o změnách, které nastanou od 1.1.2004 v Broumovské nemocnici.

S rozhodnutím zastupitelstva Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se budou od 1.1.2004 všechny nemocnice v kraji poskytující akutní péči transformovat na akciové společnosti. Netýká se to Fakultní nemocnice v Hradci Králové, neboť ta je řízena ministerstvem zdravotnictví. Stoprocentním vlastníkem akciových společností se stává Královéhradecký kraj, valnou hromadu vždy tvoří Rada Královéhradeckého kraje. Veškerý movitý i nemovitý majetek je majetkem kraje (v Broumově jsou budovy majetkem města). Každá akciová společnost má základní kapitál 2.000.000 Kč. V představenstvu samostatné Broumovské nemocnice a.s. je JUDr.Tomáš Blažek , pan Pavel Trojan, ing. František Meduna, Mgr. Jiří Ringel a Ing. Tomáš Šubert. Členové dozorčí rady jsou MUDr. Jan Vodochodský, JUDr.Libuše Růčková a pí. Zdeňka Svatošová. Jsou již připraveny dohody o nových smlouvách se zdravotními pojišťovnami, všichni zaměstnanci přecházejí do nové organizace tzv. delimitací.

Vedle těchto změn dochází v naší nemocnici i k určité změně struktury. Od nového roku došlo k privatizaci chirurgických ambulancí. Vzniknou dva samostatné subjekty v areálu nemocnice. Jedním z nich je MUDr. Miroslav Routek, který bude pracovat v prostorách původní chirurgické ambulance. Druhým je MUDr.Luboš Hovorka, jenž bude mít dvě pracoviště, první v přízemí před lůžky následné péče, druhé tzv. endoskopické v prostorách bývalé porodnice. Tito dva lékaři mají smlouvu s Broumovskou nemocnicí o zajištění nepřetržitého 24hodinového ambulantního provozu. Za tímto účelem se domluvili s ostatními lékaři chirurgického oddělení, takže pacient, jenž potřebuje chirurgické ošetření, by neměl pocítit žádnou změnu. Lůžkové chirurgické oddělení bude provozovat svoji činnost jako dosud pod odbornou záštitou MUDr.Jana Kříže, výše jmenovaných lékařů a s částečným úvazkem MUDr. Kanzouri Ibrahima a MUDr. Radky Stříbrné.

Tak jako dosud budeme provádět operace, které nevyžadují dlouhodobou hospitalizaci (včetně operací žlučníku). Nepočítáme s tím, že bychom prováděli rozsáhlé operace např. zhoubných nádorů, operace kostí a podobně.

Rovněž gynekologická ambulance je privatizována. Jediným subjektem, který dosud předložil platnou registraci vydanou Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, je MUDr. Bohuslav Kozderka. Tato privatizace se netýká gynekologické ambulance v Teplicích nad Metují, kam bude nadále dojíždět prim. MUDr. Stanislav Hrachový jako zaměstnanec Broumovské nemocnice a.s.

Nově vzniklá organizace již nebude zajišťovat gynekologa mimo pracovní dobu, tato péče je dostupná nejblíže v Oblastní nemocnici Náchod.

Interní oddělení, oddělení ARO-JIP a lůžka následné péče budou pracovat v nezměněném režimu.

V hospodářsko-technickém úseku dojde patrně k určitým parciálním změnám. Pro některé služby tohoto charakteru (včetně dodávek léků) budeme více využívat nemocnici v Náchodě, jejíž HTS úsek je v porovnání s námi podstatně větší a dokonalejší.

Několik slov k rozvoji nemocnice. Již v této době jsme schopni provést veškerá neinvazivní kardiologická vyšetření, která zajišťuje svou odborností prim. MUDr. Jiří Veselý. Rovněž tak v oboru gastroenterologie jsme schopni zajistit komplexní vyšetření trávicí trubice. Našimi odborníky v tomto oboru jsou MUDr. Luboš Hovorka a MUDr. Ali Assbahi. Výrazně se zlepšila práce celého interního oddělení, např. diabetologická poradna je dnes na lepší úrovni než je republikový průměr.

Díky investiční finanční podpoře Krajského úřadu v Hradci Králové, o kterou se zasloužil zejména člen Rady Královéhradeckého kraje Ing.Zdeněk Pěnkava, se nám podařilo zakoupit nový EKG přístroj v hodnotě 130.000 Kč a sterilizátor pro centrální sterilizaci v hodnotě 1.700.000 Kč. Zejména tento druhý přístroj nám vyřeší letité problémy a téměř havarijní stav. Rád bych touto cestou panu Ing. Zdeňku Pěnkavovi poděkoval, neboť je to jediný krajský zastupitel, který je ochoten se za naši nemocnici brát na jakékoli úrovni. Výsledkem jeho činnosti je i určitý pozitivní posun v názorech představitelů kraje na nezbytnost naší nemocnice.

Další velkou připravenou investicí bude výstavba stravovacího zařízení v areálu nemocnice. Jedná se o kuchyň s kapacitou 1.500 - 2.000 obědů, která bude schopna uspokojit potřeby nejen nemocnice, ale i města. Finance na tento projekt budou uvolněny z rozpočtu kraje díky závaznému příslibu Ing. Rostislava Všetečky, zástupce hejtmana. O celou akci se velmi zasloužili kromě Ing. Rostislava Všetečky i pan Pavel Trojan a opět Ing. Zdeněk Pěnkava.

Z odborného hlediska je neustále diskutována možnost přesunutí psychiatrického oddělení z Nového Města nad Metují do areálu naší nemocnice. Jsme ve shodě s ředitelem Oblastní nemocnice Náchod Ing. Josefem Šimurdou, že je třeba vytvořit pro Broumovskou nemocnici určitou perspektivu, která bude v souladu s novými odbornými předpisy a požadavky Ministerstva zdravotnictví ČR a Evropské unie na poskytování zdravotnických služeb. Náchodská nemocnice nemá zájem dále rozvíjet činnost v Novém Městě nad Metují. Z ekonomického hlediska je podstatně výhodnější tuto činnost přesunout do Náchoda a do Broumova. Předpokládá to však relativně velké náklady na úpravu a opravu budovy v Broumově, na což dosud nemáme finanční prostředky.

Vážení spoluobčané, o naší nemocnici by se mohlo psát ještě mnoho. Jen v krátkosti jsem vás chtěl informovat o současném stavu a záměrech rozvoje našeho lůžkového zdravotnického zařízení. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří neváhali zvednout svůj hlas na podporu Broumovské nemocnice. Chtěl bych poděkovat všem zdravotníkům za jejich obětavou práci. Chtěl bych poděkovat všem pacientům, kteří nám zachovali přízeň.

Zároveň všem jmenovaným přeji do nového roku zejména pevné zdraví.

MUDr. Miroslav Švábl, ředitel nemocnice

K novému roku

Vážení občané města Broumova,

rok 2003 je za námi. Pokud se ohlédneme, co všem a každému z nás přinesl, máme právo na to mít každý z nás jiný pohled. Podle toho, co jsme prožili, co nám osud připravil. Pokud ale minulý rok posuzujeme podle událostí ve světě, přinesl nám všem to stejné. Řádění mezinárodního terorizmu, které musí nechat všem rozumným lidem tuhnout krev v žilách bez ohledu na jejich politickou či náboženskou orientaci. O nic méně se nás ale musí dotýkat utrpení, které přinesla naprosto nevinným lidem, dětem, nemocným a starcům válka v  Iráku. A neměli bychom rovněž zapomenout na utrpení lidu v  Afganistanu, na Balkáně a dalších, konflikty postižených zemí. Nebezpečně se nám již teror přiblížil svými útoky v Turecku. Je až nepochopitelné, čeho jsou ještě lidé v 21. století schopní.

Musíme však připustit, že z  nezaměstnanosti a jí zaviněným hmotným nedostatkem a bídy vyvěrá nenávist a závist, vedoucí k  nezákonnému a kriminálnímu jednání. Prohlubující se propast mezi bohatými a chudými je čím dále více zřetelná a je živnou půdou pro politiku, propagující národnostní a náboženskou nesnášenlivost.

Jistým příslibem lepší budoucnosti alespoň pro nás by mělo být nastávající rozšíření Evropské unie o deset nových členů. Pro Českou republiku to pokládám za velikou výzvu, ale i milník dalšího vývoje země, obývané převážně schopnými a pracovitými lidmi.

Avšak raději k Broumovu, který je Vaší, ale i naší domovinou a který v  těch málo létech od pokojné změny viditelně zkrásněl. A to přesto, že k  rozvoji sloužící prostředky nejsou neomezené. Domy i ulice se znatelně změnily. Klášter, přitahující turisty a návštěvníky do tohoto kraje, dostává nebývalý vzhled. I nejpodstatnější ekologické problémy, otop málo kvalitním hnědým uhlím či otázky, co se znečištěnými vodami a  odpadky, se Vám daří řešit. Někdy však návštěvník pozná, že vztah občanů města k ekologii ještě není na žádoucí výši, stejně jako jejich vztah k místu, v němž žijí se svými rodinami.

Věřte mi, že jako „Broumovák“, jehož předkové soukeníci se do tohoto města přistěhovali v 17. století, mám z  každého jeho vylepšování a z viditelné péče o kulturní dědictví upřímnou radost. V našem spolku bývalých obyvatel Broumovska, tj. Heimatkreisu Braunau Sdtl., e.V., zastávám funkci opatrovatele bývalých občanů města Broumova a každoročně do něho přijíždím na týden s místní skupinou Heimatkreisu z Torgau. A to přesto, že sám žiji v  Lipsku. Čím dále, tím více počty účastníků těchto zájezdů doplňují rodilí Sasové, nikterak spojeni s naším krajem. Vždy ale z něho odjíždějí nadšení krásami města, jeho okolí a pohostinností jeho obyvatel.

Něco mě však stále zarmucuje. A to chybějící kontakty k Vám, k dnešním obyvatelům. S  představiteli města spolupracujeme již dlouhá léta, to ale nestačí. Chceme přece mít kontakty a hovořit s Vámi všemi, poznat Vaše starosti a problémy.

Poznat, co to je být dnešním „Broumovákem“. Pokud nedostatek osobních kontaktů zaviňuje vzájemná neznalost našich jazyků, je to přece lehce odstranitelné. K čemu nám stvořitel dal ruce a nohy, k čemu jsou tužky a papír, případně slovníky? Sám jsem se jen nemnoho naučil vašemu jazyku na večerní škole v Lipsku. A přesto jsem po dobu svého zaměstnání na železnici nikdy neměl problémy s dorozuměním se s kolegy z ČSD v Nymburku. Rozuměli jsme si.

Při návštěvách Broumovska jsem získal osobní dojem, že podstatným jeho problémem je komplikované sociální složení obyvatelstva. A protože v podstatné míře ještě nemá v místě nynějšího bydliště své kořeny, necítí se tak úplně doma. Sdružilo se jen nepatrně ve společenstvích a spolcích. Ne tak, jak bývalo zvykem za časů našich rodičů či prarodičů, kdy členství v nich zvyšovalo jejich vzdělanost, bylo zdrojem zábavy, rovněž ale prospívalo obci. Všichni se v nich vzájemně poznávali a získávali pocit sounáležitosti. A to právě chybí v dnešních časech, stejně jako ochota dobrovolné a bezplatné práce ve prospěch své obce či města.

Pochopitelně se na těchto změnách podepsalo i to, co nazýváme nepřesně civilizačním pokrokem. A také ta proklatá televize, která zavinila, že většina z nás před společenským životem dává přednost vysedávání doma v pantoflích u televizoru.

Dalším faktorem, bránícím srůstání obyvatelstva s  prostředím, ve kterém žije, je jistě postupná ztráta zbožnosti a víry v uplynulých desetiletích. Minulý režim dle své ideologie přepokládal, že morálku společnosti ovlivní svými nástroji. I v tom se hluboce mýlil. Výsledkem toho jsou nejen na počty věřících chudé kraje. Jsou chudé i na ty, kteří věří sami v sebe, kteří jsou ochotní se sami o sebe postarat, sami vytvářet svou budoucnost a ovlivňovat svůj osud. Když nám ale nyní převážně chybí vůle k návratu k víře, k církvi, měli bychom alespoň dodržovat zásady desatera přikázání. A pokud je nedokážeme dodržovat všechna, měli bychom alespoň dodržovat nejzásadnější, týkající se humanismu.

Máme ve své blízkosti čerstvý příklad opaku. Úplně a zcela proti těmto přikázáním a zásadám slušnosti jednala individua, která zhanobením pomníku a kříže smíření na Bukové hoře v Teplicích nad Metují způsobila bolest nejen nám, z Čech pocházejícím Němcům, ale i škodu celému českému národu. V zahraničí se totiž neukazovalo prstem pouze na několik nezodpovědných uličníků, kteří zhanobení provedli, ale na pranýř byli postaveni všichni Češi, a to mi vadí. Všichni, kteří při odhalení památníku svými projevy ocenili vybudování pomníku, mluvili přece velmi smířlivě, vyslovili se pro porozumění, vyjádřili svůj smutek pro to, co se v  červnu 1945 stalo. A rovněž dle pravdy rozlišovali řádění zločinců od oprávněné činnosti českých vlastenců, bojujících za osvobození z fašistické okupace.

A přes uvedené nenávistné zhanobení jsem se ale nevzdal naděje, že se doč-káme vzájemného porozumění mezi námi všemi. Zejména přístupy mladé generace, nezatížené minulostí, mi dává v mé víře za pravdu. Ale i tak si často kladu otázku, jak vůbec mohlo dojít k tomu, že generace našich rodičů a prarodičů se tak k sobě chovaly. A proč se prozatím udělalo tak málo na obou stranách, aby se po desetiletí falešně a nepravdivě představované dějiny vykládaly tak, jak to odpovídá pravdě. Chybí stále ještě vzájemný dialog, studium dosažitelných písemností a dokumentů, které by vedlo k pochopení druhé strany přetrvávajících sporů. A takový dialog by nás naučil pochopit pravdu druhého a přístupu k otázkám, kladených druhými, bez emocí.

Nejprve je ale zapotřebí se vůbec poznat. K  podpoře toho se na broumovskou veřejnost obracím s jedním nápadem. Kolik by se mezi dnešními obyvateli Broumova našlo zájemců o nějaké společné, tj. se zástupci Hejmatkreisu a partnerského města Forchheimu, „vandrování“ krásami Broumovska? A to na turistických trasách, doporučovaných onou přenádhernou novou knihou „Broumovsko“? Pochopitelně na vhodné občerstvení na vhodném místě by se při organizaci nesmělo zapomenout!

Protože mi je pravidelně doručován Broumovský zpravodaj, potěšilo by mě, kdyby někdo zareagoval nejen na celé moje povídání, ale na můj nyní učiněný návrh. O době konání společného výletu a celkové organizaci by dohoda jistě byla možná. Nakonec mi je známo, že jeden ze synů p. Mikuškové, mé dobré známé, která nás bohužel před nedávnem opustila, je aktivním členem KČT.

Celé moje psaní bylo ovlivněno tím vším, co mám na srdci. A tak až na jeho konci se dostávám k tomu, proč jsem vůbec do Broumovského zpravodaje chtěl napsat.

Přeji vám všem vše nejlepší v novém roce 2004.

Dospělým spokojenost v jejich činnosti a práci, dětem hodně chuti k učení a co nejlepší výsledky ve škole. Nemocným brzké uzdravení, důchodcům klidné stáří. A nám všem schopnost tolerance vůči druhým a hodně společného v Evropské unii.

Váš Dipl. Ing. Walter Hecht, Strasse des 18. Oktober 26/86, D 04103 Leipzig, Tel. a Fax 0049 341 2219769

Umět žít spolu

Ve dnech 27. a 28.11.03 proběhl na naší škole seminář zaměřený na uplatnění multikulturní výchovy v systému vzdělávání. Vzhledem k tomu, že se stále objevují projevy xenofobie a nesnášenlivosti, byla přijata řada legislativních, správních a sociálních opatření. Cílem má být zlepšení vztahu majorit vůči minoritám a jejich soužití. Mnoho lidí má ještě předsudky k lidem s různým postižením, k cizincům, kteří žijí na našem území, k lidem s jinou sexuální orientací a v neposlední řadě jde i o problematiku soužití s Romy. Problémy jistě vyplývají i z nedostatku informací o shora uvedených skupinách lidí. Velice často je však lidé ani nechtějí slyšet, nechtějí komunikovat a nejsou schopni vcítit se do postavení jiných.

Náplň semináře vyplývá z projektu Phare 1999, který je zaměřen na multikulturní výchovu žáků 1. až 5. tříd. Tato výchova má prolínat všemi předměty a má děti učit komunikovat, spolupracovat a respektovat práci vlastní a úspěchy druhých, tvořivě myslet, logicky uvažovat. Děti by měly umět řešit nastalé problémy, projevovat pozitivní city, být tolerantní a ohleduplní k jiným lidem, kulturám a duchovním hodnotám .Předpokladem je však zdravý rozvoj osobnosti a právě ve věku mezi šestým a dvanáctým rokem je tvořen základ mravního usuzování.

Součástí semináře byla i praktická cvičení, která měla přispět k účinnější komunikaci a řešení různých krizových situací. Nabízené praktiky lze využít i v  rodinné výchově, na pracovištích, při náhodných životních situacích. Všechny nabízené metody by mohly velmi zlepšit kvalitu soužití.

Zamýšleli jsme se také nad opačným vztahem – minority versus majority. Někdy máme pocit, že právě minorita je tou, které zásady pro dobré soužití chybí. Např. častá arogance poslanců vůči voličům, vedoucích pracovníků vůči svým zaměstnancům a mohli bychom mluvit i o jiných minoritách, které mají problém plnit základní požadavky vzájemného soužití.

Máme za sebou zase jeden rok a lidé právě teď, na prahu nového přemýšlejí , co nás asi v tom příštím čeká, plánují si řadu věcí, které by chtěli uskutečnit. Co kdybychom se pokusili začít od toho nejjednoduššího, co nás vůbec nic nestojí – slušně pozdravit, slušně jednat, umět poděkovat a ještě přidat úsměv.

Irena Gabrielová, Speciální školy, Broumov

Tipy městské knihovny

výběr z novinek

 • PREISS, Pavel - František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách. Druhé, rozšířené a přepracované vydání knihy, která vyšla v roce 1981 pod názvem Boje s dvouhlavou saní - František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách.

 • VLČKOVÁ, Věra - Horizonty (ne)svobody II. Političtí vězni okresu Náchod v letech 19481989. . 1. vyd.

 • KAPUSTA, Jan - POSPISZYL, Tomáš - Jan Raba. Katalog k výstavám uměleckého fotografa Jana Raby (dětství prožil v Meziměstí, působil v Broumově).

 • COELHO, Paulo - Jedenáct minut. Román o mladé Brazilce, která se živí jako prostitutka ve Švýcarsku, je velmi otevřenou výpovědí o ženském pojetí sexu.

 • KAČER, Jan - Jedu k mámě. Vzpomínková knížka známého herce.

 • WALTARI, Mika - Kdo zavraždil paní Skrofovou. Detektivní příběh, v němž autorův tradiční hrdina komisař Palmu objasňuje vraždu neoblíbené majitelky nájemního domu.

 • KUČEROVÁ, Eva - Krajobraz w odcieniach blekitu. Do pol. přel. K. Karwowski. 1. vyd. Výbor z poezie broumovské básnířky obsahuje zejména verše věnované rodnému kraji. Paralelní překlady do polštiny.

 • CHANDLER, Raymond - Loučení s Lenoxem. Detektivní román.

 • FITZGERALD, Francis Sčoty - May Day. První máj. Dvojjazyčné zrcadlové vydání románu moderního amerického spisovatele přibližuje americkou společnost po první světové válce.

 • SINGER, Isaac Bashevis - Mešuge. Román z americké židovské komunity počátku 50. let navazuje na knihu Šoša. Mezi spisovatelem, jeho přítelkyní a mladým bohémem vzniká zvláštní trojúhelník.?

Pěvecký sbor Cantus

z polských Vambeřic vystoupil v broumovském klášterním kostele sv. Vojtěcha.

V neděli 14. prosince se v klášterním kostele sv. Vojtěcha uskutečnil koncert smíšeného pěveckého sboru CANTUS z polských Vambeřic pod vedením sbormistra Stanislawa Paluszka.

Tento třicetičlenný smíšený pěvecký sbor připravil pro broumovské publikum hodinový pořad plný polských adventních a vánočních písní a koled. Podobnost dvou slovanských jazyků – češtiny a polštiny pomohla nahlédnout broumovským posluchačům do malebných textů těchto písní. K bližšímu pochopení nabízeného hudebního programu napomohlo i úvodní slovo pana vikáře Zemana, který citlivým způsobem navodil tu příjemnou předvánoční náladu spojenou s konáním všeho, co se adventu a Vánoc týká. Také osobní účast probošta z polských Vambeřic na tomto koncertu přispěla ke slavnostnímu rázu celé akce.

Vambeřický pěvecký sbor CANTUS účinkoval v Broumově poprvé. Soubor je více známý ze svých koncertů na Policku a Machovsku. Nebylo to však určitě jejich poslední vystoupení v Broumově. Věříme, že se bude rozvíjet kulturní spolupráce mezi Broumovem a polským městečkem Radkowem. Ta by měla přispět ke konání dalších česko-polských akcí. Na oplátku, za konání koncertu sboru CANTUS by se v příštím roce měl uskutečnit koncert některého pěveckého tělesa z Broumova či Broumovska. Chystají se další výměnné akce, jako jsou různé výstavy a vystoupení broumovských souborů. Středisko kultury z  Radkowa projevilo zájem o výměnnou výstavu výtvarných dětských prací, středisko má také zájem o vystoupení žáků Základní umělecké školy z Broumova, broumovských mažoretek či vystoupení dechové hudby Broumovanka.

Věříme, že tyto aktivity se budou ještě více rozšiřovat po vstupu České republiky a Polska do Evropské unie. Poté by mělo být vše snazší včetně získávání finančních prostředků na konání kulturně výchovných akcí, odpadnout by mělo odbavování účinkujících na státní hranici, převážení technického zařízení a hudebních nástrojů do druhé země apod. Zlepšení by se také mělo projevit i na zvyšující se návštěvnosti občanů obou států na těchto společných akcích.

Všem návštěvníkům tohoto koncertu děkujeme za jejich účast a věříme, že zájem o tyto koncerty i nadále poroste. Dík patří také panu vikáři Norbertu Zemanovi za jeho vstřícný přístup ke konání těchto akcí.

Petr Cirkl, Město Broumov, oddělení kultury

V Broumově se nadělovaly dárky pro děti z dětských domovů

Vánoce 2003 /9.12.2003/ se uskutečnily v kulturním domě Střelnice, kde zcela zaplněný sál sledoval bohatý program, který se změnil v silvestrovskou show, jak nazvali občané města Broumova program, který snad ještě nepamatují. Celá akce trvala téměř čtyři hodiny a zúčastnilo se jí téměř sedm set padesát návštěvníků.

Akce se zúčastnily děti a dospělí ze stacionářů, ústavů a dětských domovů z celého regionu. Při těchto akcích dochází ke sblížení zdravých a postižených lidí, což je hlavní cíl celé akce, aby se všichni bavili a zhlédli program, při kterém se dobře baví všichni.

Pořadatelem akce je student David Novotný ve spolupráci s modelingovou Agenturou Máša agency. Záštitu nad akcí převzal starostka města Broumova JUDr. Libuše Růčková a hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík. Této akce se zúčastnil zástupce hejtmana Ing. Rostislav Všetečka, který vyjádřil obdiv nad celou akcí a předal vstupenky do zoologické zahrady dětem z  dětských domovů.

Ve čtyřhodinovém programu vystoupila řada osobností jako Petra Janů, televizní hlasatelka Klára Doležalová, Michael Janík a Mirek Paleček, zpěvačka Gabriela Goldová, herečka Kateřina Macháčková, Jitka Asterová, Petr Adam, Dan Dobiáš, vicemiss Andrea Vránová, Richard Sacher, Jiří Koběrský, Martin France, YEMI A.D., Petr Hannig, Wild Rebels s Paulou Wild, skupina Koule, moderátor Zdeněk Podhůrský, 2.vicemiss Markéta Divišová, Jarek Šimek, skupina Stress, Markéta Zehrerová, exotická tanečnice Habi Diabagate závěr patřil Vítězslavu Vávrovi. Nechyběla ani módní přehlídka, při které se pokochali pánové modelkami a dámy vítězi soutěže o Muže roku 2003 (Milan Souček, Karel Hájek, Petr Zemánek, Jaroslav Filip a další finalisté). Celou akci moderovala Pavlína Wolfová.

Celkový výtěžek činil 115.560Kč v materiální a finanční podobě. 1. Dětský domov v Broumově dostal materiální podporu v částce 61.480Kč a 4.000Kč ve finanční podobě. 2. Dětský domov dostal v materiální podobě 46.080Kč a finanční částku ve výši 4.000Kč.

Právě zde v Broumově jsem oslavil 8 let od pořádání charitativních akcí, za tu dobu se mi povedlo připravit na 20 charitativních akcí. Nejkrásnější je, když všichni odcházejí spokojeni, pomohou dobré věci a vážím si všech, kteří podporují tyto akce, je skvělé vidět radost těch, kteří naši pomoc potřebují. V zástupu gratulantů se objevili missky, herci a zpěváci, modelky, politici.

David Novotný, hlavní organizátor

Výstava broumovských betlémů

O víkendu 20. a 21. prosince 2003 se ve výstavní síni městského muzea uskutečnila vánoční výstava betlémů z Broumovska. Připravili ji pracovníci Muzea Broumovska ve spolupráci s výtvarným oddělením Základní umělecké školy. Výstavu zhlédlo, i přes krátkou dobu trvání, více jak pět stovek návštěvníků nejen z Broumova a okolí, ale i ze zahraničí. Na výstavě byly vystaveny jak historické betlémy ze sbírek muzea, tak i několik betlémů zapůjčených ze soukromých sbírek. Proto náš dík patří také paní Horké, panu Hofmanovi a panu Škodovi z Broumova a panu Petru Rýgrovi z Přibyslavi u Nového Města n. Metují.

Muzeum Broumovska

Obnova opatské knihovny

Knižní sbírky broumovského benediktinského kláštera, obsahující podle některých údajů z 1. poloviny 20. stol. až 50.000 svazků, byly uloženy ve dvou celcích: Ve starší barokní knihovně (dodnes zachované v původním sále v konventním křídle z l. poloviny 18. století), a v novější tzv. opatské knihovně v osmi místnostech opatského křídla kláštera.

Na začátku 50. let po zrušení všech klášterů byl Broumov určen jako místo nuceného pobytu několika set příslušnic ženských řeholních řádů. Pro tento účel musely být vyklizeny všechny prostory kláštera včetně opatského křídla. Kulturně nesmírně cenná sbírka barokního nábytku, obrazů, skla, porcelánu a jiných starožitností byla z Broumova rozvezena po památkových objektech a přestala jako celek existovat.

Starší pamětníci vzpomínají na velkou akci likvidace tzv. opatské knihovny broumovského kláštera, na vyhazování knih z oken do přistavených vojenských aut. Tisíce svazků bylo odvezeno do fondů Památníku písemnictví, složeno v kladrubském klášteře, nebo po „vytřídění“ skončilo jako makulatura.

Po vrácení broumovského kláštera benediktinům jsou podnikány kroky k rehabilitaci kláštera jako kulturní instituce. V posledních letech bylo do Broumova vráceno několik tisíc starých tisků z původní opatské knihovny, které se podařilo dohledat. Díky úsilí správce kláštera P. Josefa Norberta Zemana je knižní soubor postupně ukládán v odpovídajících prostorách. Všechny s tím spojené práce - úpravy místností, pořízení knihovních skříní a regálů, odborné zpracování knižního fondu - jsou ovšem limitovány finančními možnostmi správy klášterního objektu.

Naše dvě ukázky z přírůstků obnovené opatské knihovny tvoří obrazový doprovod velkého výpravného spisu MONS AMORIS, věnovaného broumovským konventem v roce 1671 pražskému arcibiskupovi, původně broumovskému benediktinu Matouši Ferdinandovi Sobkovi z Bilenbergu (Zemřel 1675 a byl pochován v broumovském klášterním kostele).

Ilustrace jsou podepsány jinak neznámým malířem H. Schnabelem. Charakter jeho malířského rukopisu nám umožňuje připsat mu i autorství dalších nesignovaných ilustrací několika dochovaných pamětních spisů a rukopisů slavnostních her.

Obsahem všech maleb jsou scény plné symbolů, alegorických postav, citací a parafrází.. Ústřední motiv oslavného spisu je založen na přesmyčce šlechtického přídomku arcibiskupova jména Bilenberg - Liebenberg, v latinském překladu Mons amoris (Hora lásky).

Zajímavostí naší druhé ukázky je zobrazení různých způsobů ohňostrojů - od 17. století běžných součástí významných slavností.

M. Otte

Z činnosti Policie České republiky

Na úvod opět jedna omluva (je vidět, že pro pisatele je nejvyšší čas se s touto rubrikou čestně rozloučit): Pro toho, kdo podobné podniky nenavštěvuje, je herna jako herna. Pokud ovšem napíšete o personálem způsobené zpronevěře 114.000 Kč v herně Fortuna na velkém náměstí, jak se nám to s kpt. Slezákem stalo v minulém čísle, a ono se to stalo v herně Rubis na náměstí Malém, pak to zejména pro majitele a personál Fortuny přeci jen podstatný rozdíl je. Prosíme tedy ctěné čtenářstvo, aby si tuto skutečnost ve svých pamětech poopravilo a osazenstvu Fortuny se upřímně omlouváme.

A nyní k letošní závěrečné porci případů z Broumovska (za případný další omyl, protože k tomu již nebude příležitost, se již dopředu omlouváme): od 21. 11. do 23. 12. jako by se v předvánočním čase situace mírně zklidnila a Místní oddělení Policie ČR se bylo nuceno zabývat „pouhou“ sto jednou událostí. Z této stojedné události se pak vyklubalo 36 trestních spisů, 51 přestupkových a celkem to pak znamenalo zpracovat 174 čísel jednacích. V následujícím přehledu vybíráme:

 • celkem třináct dopravních nehod: poškození čelního skla autobusu za jízdy na Pasách; tamtéž si rovněž za jízdy začala z ničeho nic hořet Fiatka 125; tamtéž další dvě nehody s lehkým zraněním; tamtéž další po střetu se zvěří; jedna před MÚ; v Meziměstí pachatel, při řízení pod vlivem alkoholu, z místa nehody uprchl a druhý den se mobilem rafinovaně pokoušel nahlásit krádež svého vozu; mezi Janovičkami a Broumovem se dostal do smyku a následně do příkopu řidič, který byl ovšem naštěstí pro podobné kousky vybaven náležitým terénním automobilem; ke dvěma drobnějším pak došlo v Křinicích, Otovicích a U Větrolamu; mezi Vernéřovicemi a Bohdašínem se dostala Mazda 323 pod kola Liazky - vzhledem ke značce osobního automobilu škoda značná, naštěstí bez vážnější újmy na zdraví; a nejčerstvější byla nehoda z ulice TGM
 • fyzicky nám napadl druh družku v Soukenické; na náměstí syn matku a svou sestru, která pak dokonce strávila nějaký čas na pozorování v nemocnici; vnuk babičku Na Příkopech; host hosta v herně Terno, což skončilo roztrženou mikinou a naraženými zády (naštěstí nikoliv obráceně); čekající čekajícího u zastávky u MÚ; manželé sebe navzájem v Meziměstí…
 • jeden muž si od města pronajal kůlnu v Nádražní ulici a najednou kouká, že někdo jiný se s tím tak nepáral, tutéž kůlnu si nepronajal a prostě ji užívá. Někteří naši spoluobčané si prostě užívat umějí
 • do stanice Meziměstí dojel opět jeden vagón s porušenými plombami a o pneumatiky za 19.000 Kč lehčí
 • zajištění osoby v celostátním pátrání, uprchlé z Diagnostického ústavu
 • krádež plechů a měděných výrobků v hodnotě 14.000 Kč z klempířství u Lesní správy
 • pět případů zanedbání povinné výživy
 • krádež skotu, z pastvy v Martínkovicích zmizely podle všeho dvě krávy - to se vánoční tabule někde asi pěkně prohýbala
 • vypátrání pohřešované osoby - třináctiletý hoch byl dopaden při potulce ve dvě hodiny v noci
 • žádná smlouva, jen tvrzení proti tvrzení zbylo mezi dvěma muži po půjčce 10.000 Kč
 • hořící strom v ulici V Kopečku mají podle všeho na svědomí děti
 • klávesy Casio zmizely záhadným způsobem z bytu v Soukenické ulici. Jejich majitel však nelenil, obtelefonoval zastavárny v okolí a svůj nástroj dopátral v jednom náchodském frcu. Ke zjištění, že pachatelem byl příbuzný rodiny, který má teď na krku vloupání a porušování domovní svobody, byl už jen krůček
 • na krku jednoho manžela zas visí zcizení videopřehrávače. Domníval se asi mít na jeho odnesení nárok, ovšem vzhledem k tomu, že ještě nemá s manželkou v rozvodovém řízení vyřešené majetkové vyrovnání…
 • poškození dvou zaparkovaných aut Na Příkopech
 • ani zima, nevlídno neodradily neznámého benzinového násosku od toho, aby si nedopřál svých pár oblíbených litříků ze Škody 120, zaparkované na Křinickém sídlišti
 • než půjdete na policii oznámit krádež klíče od bytu, nezapomeňte si ještě před tím vyměnit vložku u zámku. To by nám asi chtěl vzkázat jeden obyvatel Jetřichova, který jen co se vrátil z oznamování prvního, mohl jít oznamovat podruhé - z bytu s ukradeným klíčem zmizely následně i čtyři tisíce korun. Kdyby to byla pohádka, končila by: …a jestli si, milé děti, nevyměnil vložku, chodí oznamovat dodnes
 • krást jízdní kolo takto mimo sezónu, to jsi to popletl neznámý poberto z Meziměstí; v zimě přece krademe především sáně, boby, lyže. Kvalitní kola, na kterých jejich majitelé provedli řádnou generálku, jsou přece k mání až v sezóně. Vždyť ti to do jara zrezne a budeš se s tím muset mordovat sám. Tak se polepši!
 • krádež rozřezaných kolejnic, připravených do sběru, z majetku Českých drah. Člověk by chtěl slyšet ten dialog ve sběrně. Zloděj: „Tak sem trochu poklízel komoru a zbylo mi tuhle pár nepotřebných kolejnic. Tak sem to v kuchyni pořezal a tuhle to máte.“ Výkupčí: „No moc toho není, víc než dvanáct tisíc vám za to dát nemůžu, ale kdybyste ještě nějakou kolejnici našel, třeba za skříní nebo v poličce v kuchyni, tak zase přijďte.“
 • předvánoční výzdoba města, i přes patrnou snahu radnice, se asi zdála příliš fádní zatím neznámému sprejerovi. Svými srákorovitými výtvory nás obšťastnil na osmi různých budovách ve městě. Pohříchu si vybíral přednostně nové fasády. Inu, čistému, vše čisté, a …
 • tři muže z Liberce a Děčína do Broumova údajně zavála práce v Diakonii. Asi není příliš dobře placená, a tak si rozhodli přilepšit v jedné z broumovských heren, kde dalšímu hostovi odlehčili kapsu o 60.000 Kč.
 • velmi debilní, protože velmi nebezpečnou, zábavu si našli zatím neznámí pachatelé: na kolejnice v dlouhém úseku - z Olivětína, prakticky až po Luční ulici - nakladli kameny a dva dny nato tam byly kameny znova a přidali ještě větve
 • ke krádeži peněženky s hotovostí 5.500 Kč došlo v prodejně potravin Verner
 • náhlé úmrtí muže z Polákových domů se zatím šetří. U tak mladého člověka (ročník 65) nebývá podobná událost obvyklá, ale dosti pravděpodobnou příčinou zde patrně bude jeho dlouhodobé holdování alkoholu. Nedlouho na to se musela policie zabývat náhlým úmrtím opět, tentokrát na Malém náměstí. Zde už je přirozená příčina vzhledem k věku pravděpodobná.
 • za distribuci drog je stíhaný muž, ročník 82, z Polákových domů. Vzhledem k tomu, že už byl jednou trestaný, skončil okamžitě v policejní cele, prošel i návrh na vzetí do vazby, a protože mu bylo prokázáno celkem osmdesát případů šíření pekelných „vstupenek do ráje“, hlavně v okolí jeho bydliště, lze předpokládat, že přes soud bude plynule pokračovat i do výkonu trestu
 • rozbití výlohy prodejny Elektro - Černý, nepojící se sice s krádeží, ale vzhledem k tomu, že o vyloupení tohoto obchodu jsme psali už i v minulém čísle a nedávno došlo i k vyloupení polické pobočky této firmy se škodou 200.000 Kč, zdá se, že má na tento podnik někdo spadeno
 • vloupání do chalupy na Janovičkách, z niž zmizela travní sekačka za 6.000 Kč
 • a ještě jednou Diakonie. V jednom z jejich pracovníků rozpoznala policie celostátně hledaného muže ze Šumperka
 • poškození pískovcové sochy, konkrétně její svatozáře, v Božanově. Zbytečná škoda 3.000 Kč
 • paní si v lékárně zapomněla na pultu peněženku se dvěma platebními kartami. Nepoctivý nálezce nejenže peněženku neodevzdal, ale ještě stihl z karet vybrat 1.500 Kč. Chtěl si patrně vylepšit ježíška, teď však bude mít pod stromečkem z ostudy kabát
 • vloupání do zahradní chatky v Meziměstí s třináctitisícovou škodou
 • drobnosti: stížnost na hlasitou hudbu a křik, čili na rušení nočního klidu, u sousedů Ve Větrolamu; rozbití okna na budově ČD v Meziměstí; krádež SPZ v Otovicích
 • v restauraci Slávie v Meziměstí se střetly dvě skupinky hostí. Že by to byli slávisté proti sparťanům? Pokud ano, spor by měl být už vyřešen, neboť vbrzku se obě skupinky střetly znovu, tentokrát v tamějším Bowling Clubu, a to tak mocně, že skončili v nemocnici - „sešívaní“ jsou teď už všichni
 • jeden místní občan přijel na místní oddělení nešťastný z náchodské Hypernovy, kde pozbyl doklady s platební kartou
 • otec oznámil, že jeho syn vyběhl polonahý z hejtmánkovické Šolcovny s předsevzetím kohosi zabít. Detaily toho, jak se potom dostal na broumovské hradby, ze kterých hrozil skočit, ještě nejsou známy, protože dotyčný se teprve ve chvíli zápisu hotovil k řádnému výslechu. Jisté však je, že policií byl nakonec dopaden pod hradbami a byl umístěn na celu, kterou ovšem totálně zdemoloval. Demolici pak zakončil vytržením ventilace ze zdi a na jejím kabelu si opět sliboval vzít život. Skončil tedy nakonec na hradecké záchytce a na odborném prozkoumání
 • zcizení jedličky ze zahrady a rozbití dvou okenních tabulek domu v Křinicích. Reklamě, konkrétně vánočnímu sloganu jednoho z mobilních operátorů: „Připravte si okno pro Ježíška!“, zdá se někteří lidé podléhají více, než je zdrávo
 • ve vyloupené chalupě ve Vižňově se majitelé neshledali se starožitnostmi za 12.000 Kč
 • vloupání do chatky v Rybářské ulici
 • poškození vozidla - majitel má podezření na tchána
 • místnímu odběrateli uhlí dorazilo na broumovské nádraží vagónem o dvě tuny této suroviny méně, než bylo deklarováno
 • kdosi podpálil na Kostelním náměstí už notnou dobu nečinně stojící vrak žigulíku. Možná tím chtěl majiteli naznačit, aby si tu kraksnu odtáhl na patřičná místa, a ten prý tak nyní také slibuje učinit Pisatel této rubriky doufá, že objevovalo-li se jeho jméno pod těmito řádky, že se v příštím roce neobjeví někde v jejich středu, neboť poznal, jak je to někdy lehké. Děkuje pak také kpt. Slezákovi za spolupráci a s rubrikou a jejími čtenáři loučí se pateticky slovy klasika: Lidé bděte, … Karel Franze

Sdělení zlodějům benzinu

V září t.r. mi na parkovišti byla vykradena téměř plná nádrž benzinu. „Odborník“ však špatně utáhl vypouštěcí zátku, a to, co nestačil odnést, vyteklo na asfalt a udělalo velkou skvrnu. Při teplém počasí a případné neopatrnosti kuřáků mohl být způsoben požár vykradeného auta a případně i vedle zaparkovaných aut.

Byl jsem poučen a od té doby tankuji jen polovinu nádrže, ale i ta mi byla v listopadu zase vykradena. Tentokrát „odborník“ asi spěchal, neutáhl zátku, a ta mi během krátké cesty v Broumově vypadla a zbytek benzinu se vylil na vozovku.

Vážení „také kolegové“ automobilisté, mám k vám velkou prosbu. Příště každému, koho okradete o benzin laskavě dobře utáhněte zátku, aby mohl zase nádrž naplnit a dále vám mohl poskytovat „levný“ benzin. V přírodě si pilní mravenečkové také ochraňují mšice, aby mohli vysávat jejich sladkou šťávu. Potom budete moci s „čistým a klidným“ vědomím večer usínat, protože jste pro své „levné“ zásobování benzinem a bezpečnost aut na parkovištích udělali vše, co bylo ve vašich silách.

Děkuji vám za pochopení a čestné jednání.

83 letý důchodce.?

O šachového krále školy

Ve dnech 18. - 27. 11. 2003 proběhly v Broumově na školách přebory v šachu žáků o šachového krále školy. Pořadatelem této akce je jako každoročně šachový oddíl Slovanu Broumov s vedením škol. Na Masarykově škole při menším počtu účastníků se hrálo každý s každým, na Hradební a Gymnáziu se hrálo pro velký počet švýcarským systémem.

Výsledky: Masarykova škola, 6.-9. třída: 1. Oulehla Marek (6 b.), 2. Říha Zdeněk (5), 3. Nouza Zdeněk (4), 4. Maršálka Jakub (3), 5. Dehet Jakub (2), 6. Novák Tomáš (1), 7. Etlik Zdeněk

Masarykova škola, 1.-5. třída: 1. Hofman Tomáš (3), 2. Franc David (2), 3. Pavlík Marek (1), Uždil Štěpán

Hradební škola: 5.-7. třída: 1. Ansorge O. (6), 2. Ditrich J. (5), 3. Holman R. (5), 4. Hrubý J. (4,5), 5. Pražák R. (4,5), 6. Vlček Z. (4,5), 7. Jirout T. (4), 8. Janoušek P. (4), 9. Kosek P. (4), 10. Schejbal R. (3,5), 11. Duda T. (3), 12. Sedláček T. (3), 13. Kubiš M. (3), 14. Koriťák M. (3), 15. Černý V. (2,5), 16. Nosková T. (2,5), 17. Jokešová V. (1)

Hradební škola: 8. - 9. třída: 1. Šubrt J. (5,5), 2. Langerová A. (5), 3. Suk P. (5), 4.-5. Sedláček J. (5), 4.-5. Žid J. (5), 6. Anděl M. (5), 7. Urban S. (4,5), 8. Kotrnec T. (4), 9. Franze M. (3,5), 10. Meško J. (3,5), 11. Šimlík K. (3), 12. - 13. Šleis J. (2), 12. - 13. Procházka T. (2), 14. - 16. Pitaš M. (1), Schejbal M. (1), 14. - 16. Němec J. (1)

Gymnázium, 1. - 4. ročník + vyšší g.: 1. Škoda Adam (5), 2. Drozen Tomáš (4), 3. Salfický Patrik (4), 4. Jenka Jiří (4), 5. Mazura Jakub (3,5), 6. Janoušek Jakub (3,5), 7. Píša Radek (3,5), 8. Vejrych Jaromír (3,5), 9. John Lukáš (3), 10. Novák Michal (3), 11. Vlach Jindřich (2), 12. Milojevič Ivan (2), 13. Vysoký Jan (1), 14. Dusbaba Jan (0,5)

Gymnázium nižší, prima-kvarta: 1. Hejcman Marek (6), 2. Strazze (5), 3. Číža Vojtěch (5), 4. Langer František (5), 5. Chráska (4,5), 6. Mrkos (4,5), 7. Michálek (4), 8. Koláčný (4), 9. Vlček (3), 10. Zelinka (3), 11. - 12. Zbořil (2), 11.-12. Kulhánek (2), 13. - 14. Machková (0,5), 13. -14. Rambousek (0,5)

Výsledky členů JUDO CLUB BROUMOV - podzim 2003

 • 4.10. Velká cena Hradec Králové: starší žáci: do 46 kg 2. místo Ladislav Záliš
  do 55 kg: 1. místo Jiří Zelený
  starší žákyně: do 36 kg 1. místo Eva Němečková
 • 18.10. Velká cena Mladá Boleslav:
  dorostenci: do 60 kg 1.místo Zbyšek Záliš
  starší žáci: do 46 kg 1.místo Ladislav Záliš
  do 55 kg 3. místo Jiří Zelený
  do 66 kg 1. místo Jan Žid
  2. místo Jan Sedláček
  starší žákyně: do 36 kg
  1. místo Eva Němečková
 • 25.10. Velká cena Liberec:
  mladší žáci: do 55 kg 3.místo Zdeněk Nouza
 • 1.11. Katana Turnov:
  starší žáci : do 46 kg 1.místo Ladislav Záliš
  do 55 kg 1.místo Jiří Zelený
  do 60 kg 1.místo Jan Žid
  do 66 kg 1.místo Jan Sedláček
  starší žákyně: do 36 kg 3.místo Eva Němečková
  mladší žáci: do 55 kg 3.místo Zdeněk Nouza
  mladší žákyně: do 50 kg 2.místo Michaela Němečková
  mláďata: do 26 kg 1.místo Kateřina Rajnohová
 • 8.11. vybojovala Hedvika Pohlová na Mistrovství České republiky v  Liberci v kategorii mladších žákyň do 28 kg titul mistryně republiky pro rok 2003.
 • 22.11. vybojoval Ladislav Záliš na Mistrovství České republiky starších žáků v Mohelnici 2.místo ve váze do 46 kg.
 • 29.11. Vánoční turnaj Trutnov za účasti závodníků z Německa, Polska a Slovenska
  mladší žáci: do 30 kg 2.místo Miloslav Matěka
  do 55 kg 2.místo Zdeněk Nouza
  mláďata: do 27 kg 2.místo Markéta Minaříková
  do 20 kg 1.místo Kateřina Rajnohová
 • 14.12. Vánoční turnaj Semily
  mladší žákyně:
  do 44 kg 2.místo Eliška Židová
  do 48 kg 3.místo Michaela Němečková
  mladší žáci: do 30 kg 3.místo Miloslav Matěka
  do 55 kg 2.místo Zdeněk Nouza
  mláďata: do 19 kg 2.místo Kateřina Rajnohová
  do 28 kg 4.místo Gabriela Myšková
  do 40 kg 3.místo Gabriela Brandová

  Loučíme se s rokem 2003, děkujeme příznivcům juda za podporu a přejeme všem hodně štěstí a úspěchů v roce 2004.

  Za oddíl Judo Dušánková Dagmar

Šachový oddíl

Slovanu Broumov uspořádal z pověření krajského šachového svazu okresní přebor škol čtyřčlenných družstev v šachu. Turnaj se hrál pod záštitou místostarosty města Broumova p. Ringela ve velké zasedací místnosti města Broumova dne 16. 12. 2003.

Přebor byl rozdělen do 3 kategorií, 1. - 5. třída, 6. - 9. třída a střední školy. Z kategorie středních škol se dostavilo jen družstvo Gymnázia Broumov a postupuje do regionálního přeboru bez boje.

Kategorie nejmenších hráčů šachu - 1. - 5. tříd byla zastoupena 4 družstvy, z toho jedno nebylo úplné. Hrálo se dvoukolově s každým družstvem a výsledná tabulka je:

 1. místo - ZŠ B. Němcové, Jaroměř, 12 bodů
 2. místo - ZŠ Bukovice A, 8 bodů
 3. místo - ZŠ Masarykova Broumov, 3 body
 4. místo - ZŠ Bukovice B, 1 bod
Kategorie 6. - 9. tříd byla obsazena také 4 družstvy a hrálo se s každým dvoukolově. Zde už byly k vidění pěkné partie a velký boj. Konečné umístění:
 1. místo - ZŠ B. Němcové, Jaroměř, 10 bodů
 2. místo - ZŠ Hradební, Broumov, 7 bodů
 3. místo - Gymnázium Broumov, 6 bodů
 4. místo - ZŠ Masarykova Broumov, 1 bod
Všichni hráči obdrželi drobné upomínkové dárky, družstva na 1. - 3. místě velké kornouty plné sladkostí a medaile.

Sponzoři turnaje: Město Broumov, Hobra-Školník, Soma Hejtmánkovice, ČEKO Broumov, Tabák paní Peroutková a KB Broumov. Děkujeme

Podzimní aerobic

– pod tímto názvem jsme 22. 11. 2003 uspořádali sobotní cvičení v naší broumovské sportovní hale. Od 13.00 hodin probíhalo cvičení Power Yogy v režii cvičitele Josefa Grunera. Po jeho hodině nastoupila hostující cvičitelka z Hronova – Martina Mottlová se svým Mix Aerobikem a na úplný závěr předcvičovala Miss Aerobic 2001 – Jitka Kitlerová z Náchoda, se kterou jsme si trochu zaposilovaly při hodině Body Stylingu. Závěr celého cvičení byl v 17.00 hodin.

Halu zcela zaplnilo více než 80 cvičících, což bylo více než jsme očekávali. Zacvičit si přišly ženy a dívky nejen z Broumova, ale i z Police n/M, Hronova a Náchoda.

Na hladkém průběhu akce se podílela firma LS Production Broumov, která se postarala o nové výborné ozvučení haly. Moc děkujeme. Také děkujeme správci haly p. Janu Krtičkovi, který ochotně pomáhal s celkovou organizací.

Velký zájem cvičící veřejnosti podmiňuje plánování dalších akcí, které chceme pořádat také v příštím roce. Velké pozitivum je zde naše hala, která tyto větší akce umožňuje a u návštěvníků z jiných měst budí obdiv.

Mikuláš, Anděl a Čert – tak tyto postavy přišly ve čtvrtek 4. 12. 2003 do Sokolovny, aby naše děti po jejich pravidelném čtvrtečním cvičení (pod vedením Yvety Nemešové) odměnily sladkou nadílkou.

6. 12. 2003 jsme uspořádali zájezd pro děti do bazénu Náchod. Zúčastnilo se přibližně 40 dětí.

Za TJ Broumov – ASPV (asociace sport pro všechny) přejeme všem hodně štěstí a hlavně zdraví v novém roce 2004.

Miluše Schejbalová.

11. Mistrovství České republiky

ve stolním tenisu pro současné i bývalé žáky zvláštních a speciálních škol

V tělocvičně Speciálních škol v Hradci Králové se ve dnech 27. a 28. listopadu konalo 11. Mistrovství České republiky ve stolním tenisu pro současné i bývalé žáky zvláštních a speciálních škol. Již tradičně byla organizace mistrovství na velmi dobré úrovni. Hrálo se na osmi stolech, pro hráče a jejich vedoucí byly vytvořeny ideální podmínky jak z hlediska stravování, tak i ubytování.

Hradecký kraj reprezentovali mimo další hráče i současní žáci Speciálních škol v Broumově, a to Alena Birdáčová a Richard Mayer. Oba si účast na Mistrovství ČR vybojovali obsazením prvních míst ve svých kategoriích na Regionálním přeboru konaném 22. října t.r. Ve svých úspěších pak pokračovali i na Mistrovství ČR, když získali tituly mistrů republiky, a to A. Birdáčová v kategorii dívek a R. Mayer v kategorii chlapců. U Aleny je toto vítězství o to pozoruhodnější, že se jí podařilo obhájit titul z loňského roku.

Tohoto významného úspěchu dosáhli nejen díky trenérské činnosti manželů Fialových, pochopení ředitelství SpŠ, ale především své soustavné a poctivé přípravě již od 3. ročníku. Dále pak účastí na školních a okresních turnajích, pořádaných Speciálními v Broumově v Broumově a později i na Regionálních přeborech. Ríša ještě navíc pravidelnou docházkou do kroužku ST při DDM ULITA.

Vzhledem k tomu, že Alena i Ríša jsou absolventy 9. ročníku, odnesou si na školu a na svoji sportovní činnost určitě ty nejhezčí vzpomínky do dalšího života.

O.F.?

Program rozvoje Broumovska

Řídící skupina projektu PRB

 • JUDr. Libuše Růčková, starostka města Broumova, předsedkyně DSO „Broumovsko“
 • Jan Školník, jednatel společnosti Hobra-Školník, spol. s.r.o., Broumov
 • Zuzana Kejzlarová, pracovnice Městského úřadu v Broumově
 • Ing. Jaromír Jirka, starosta obce Martínkovice
 • Mojmír Poláček, učitel hudby, vedoucí Collegia pro arte antiqua
 • PhDr. Jana Mikulecká, hlavní koordinátorka projektu, poradkyně DSO „Broumovsko“
 • Radka Vlachová, asistentka hlavního koordinátora projektu, Podnikatelský klub Broumovska
Pracovní skupiny Ve všech pracovních skupinách proběhlo:
 • Vyjádření souhlasu s činností pracovní skupiny
 • Vyjádření souhlasu s koncepcí účasti veřejnosti na plánování
 • Cíl strategického plánu
 • Stanovení vize rozvoje Broumovska
 • Časový horizont dosažení cíle strategie Broumovsko v r.2020
 • Stanovení prioritních oblastí rozvoje
 • Návrh časového harmonogramu prací
 • Stanovení organizačního zajištění – harmonogram činností, garance
 • Návrh informačního systému
 • Stanovení pravidel jednání komunikace – vyjádření souhlasu
V rámci Programu rozvoje Broumovska vzniklo 5 pracovních skupin:
 1. PS Podnikání (cestovní ruch, doprava, zaměstnanost, malé a střední podnikání). Koordinátor: Jan Školník
  členové: Pavel Trojan, Josef Marek, Jana Rutarová, Radka Vlachová, Egon Meier, Petr Vodal, Milan Brandejs, František Weinsberg, Ing. Tomáš Janák, Milan Švábl, Jan Flieger, Zdeněk Pohl

 2. PS Kvalita života (sociální péče, zdravotnictví, kvalita bydlení a sociálního prostředí, soužití menšinových skupin, bezpečnost občana, kvalita další občanské vybavenosti, lidské zdroje) . Koordinátorka: Zuzana Kejzlarová
  členky: Anna Gabrišová, Beata Hovorková, Ivana Rathouská, Ludmila Uzlová, Věra Vítová, Alena Vodochodská, Jana Fléglová, Věra Machková, Eva Mücková, Irena Hamerníková, Terezie Báčová, Michal Pancner

 3. PS Výchova – vzdělávání (vzdělávání, školství, zájmové volnočasové aktivity, volný čas, lokální patriotismus).Koordinátor: Mojmír Poláček
  členové: Václav Herzán, Lenka Machová, Zdeněk Mück, Yva Piňosová, Marek Řehořek, Jaroslav Říha, Radim Války, Dagmar Zbořilová, Jan Souček, Pavel Košňar, Anna Válkyová

 4. PS Zemědělství (revitalizace krajiny, péče o krajinu, funkční využití ploch, struktura osídlení, obnova a využití objektů). Koordinátor: Ing. Jaromír Jirka
  členové: Ing. Vladimír Hrubý, Ing. Hana Heinzelová, Ing. Rita Pernicová, Ing. Miroslav Pohl, Jaroslav Šafář, Matin Šleis

 5. PS Krajina (se bude zabývat - zachováním venkovského osídlení, historickými stavbami, stavbami, které mohou představovat ekologické zátěže, urbanismem). Koordinátor: Mojmír Poláček
  členové: Martin Sajfríd, Pavel Staněk

Rozpis pracovních činností, které probíhají
 1. Sociologický průzkum - Nejšířeji koncipovaný průzkum v rámci projektů Program rozvoje Broumovska a Komunitní plán sociálních služeb pro Broumovsko. Měl by poskytnout komplexní reprezentativní údaje o názorech a postojích obyvatel Broumovska. Průzkum probíhá v současné době na vzorku 800 respondentů ze základního souboru asi 14 500 obyvatel starších 15 let ve všech městech a obcích Broumovska. Průzkum provádějí tazatelé za velmi symbolickou odměnu, řízený rozhovor s vyplněním dotazníku trvá asi půl hodiny. Vytvoření výběrového souboru bylo konzultováno na přírodovědecké fakultě University Karlovy, konstrukce dotazníku je společnou prací koordinátorů pracovních skupin, koordinátorky projektu a dobrovolných spolupracovníků. Vyhodnocení průzkumu předpokládáme asi v polovině ledna 2004 a jeho výsledky by měly být posledním analytickým podkladem pro formulování celkové vize rozvoje Broumovska a SWOT analýzy.

  Adršpach - 24 občanů
  Křinice - 21 občanů
  Božanov - 15 občanů
  Martínkovice - 26 občanů
  Broumov - 424 občanů
  Meziměstí - 130 občanů
  Hejtmánkovice - 30 občanů
  Otovice - 17 občanů
  Heřmánkovice - 22 občanů
  Šonov - 20 občanů
  Hynčice - 10 občanů
  Teplice n/Met. - 94 občanů
  Jetřichov - 25 občanů
  Vernéřovice - 21 občanů
 2. Průzkum názorů středoškoláků - Průzkum byl proveden mezi studenty Gymnázia Broumov a Středního odborného učiliště společného stravování v Teplicích nad Metují – jediných středních školách v regionu. Jedná se rovněž o první průzkum tohoto druhu na Broumovsku. Je zaměřen na zjištění názorů středoškoláků o školství a vzdělávání na Broumovsku, na možnosti využití volného času, na budoucnost vlastní a Broumovska. Touto kategorií mládeže se zabýváme proto, že jedna z nejméně příznivých demografických charakteristik Broumovska je odchod mladých vzdělaných lidí za lepšími pracovními příležitostmi a lepšími životními podmínkami. Průzkum provedl a v současné době vyhodnocuje spolupracovník projektu Mgr. Martin Lukášek.

 3. Průzkum podnikatelského prostředí - S cílem identifikace problémů v oblasti podnikatelské sféry byl proveden průzkum podnikatelského prostředí Broumovska. Průzkum zajistila Královéhradecká agentura regionálního rozvoje – ing. Lenka Černá – ve spolupráci s pracovní skupinou Podnikání. Průzkum proběhl technikou řízených rozhovorů a dotazníkovým šetřením. Znění otázek bylo upřesněno a firmy vytipovány po dohodě v regionu. Výsledky průzkumu se zpracovávají.

 4. Průzkum neziskových organizací - Průzkum byl zahájen s cílem vstupní analýzy neziskového sektoru. Průzkum obdobného zaměření nebyl dosud na Broumovsku realizován, jedná se o první informaci tohoto zaměření v regionu. Průzkum je realizován dotazníky, kterými byly osloveny všechny neziskové organizace na Broumovsku. Otázky se věnují problémům, s nimiž se organizace při své činnosti setkávají, a zjišťování závažných problémů, které vnímají ve svých obcích. Zároveň se dotazník snaží zjistit informace o projektech, které neziskové organizace připravují a které chtějí realizovat v budoucnosti. Organizace byly vyzvány k aktivní účasti a mají možnost se zapojit do projektu PRB. Výstupy budou zpracovány v prosinci 2003.

Kontakt pro zájemce o spolupráci:
e-mail: broumovsko@obcebroumovska.cz nebo radkav@broumovsko.cz, telefon: 491 521 562
adresa: Dobrovolný svazek obcí Broumovska, Mírové náměstí 56 (budova Komerční banky), 550 01 BroumovBroumovský zpravodaj
vydává město Broumov

redakce, grafická úprava:
M. Otte, tel. 491 522 185

korektury:
Mgr. Šárka Rambousková

e-mail:broumov.muzeum@worldonline.cz

objednávky inzerce:
Sekretariát Městského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail:malichova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail:ic.broumovsko@worldonline.cz

vychází 1 x měsíčně
uzávěrka vždy 20. každého měsíceCopyright © Město Broumov 2004 Poslední aktualizace stránky: 22.04.2004