Elektronická verze článků Broumovského zpravodaje.

Broumovský zpravodaj č. 11/2003

Obsah čísla:
Prohlášení
K práci komisí a výborů
Jak to vidím
Broumovská literární cena
Poděkování
Tříkrálová sbírka 2004
Paní Věra Štollová oslavila ...
Gymnázium a technické lyceum
Informace obyvatelstvu ...
Vyhodnocení 4. ročníku ...
ZUŠ Broumov - zahájení ...
Fotbal sklízí plody
Úspěch broumovské kadeřnice
Tipy městské knihovny
Vyjde nové Broumovsko
Výstava
Collegium pro arte antiqua
Vánoční výstava betlémů ...
Poděkování
„Muzikálové střípky" - díky!
„Muzikálové střípky" - repríza
Z činnosti Policie České republiky

K práci komisí a výborů

Před rokem se konaly volby do Zastupitelstva města, v nichž občané podpořili generační obměnu ve volených orgánech samosprávy. Nově zvolení představitelé města deklarovali myšlenku posílení samosprávných prvků při rozhodování o věcech veřejných. Orgány samosprávy se při rozhodování opírají nejen o podklady, které jim připraví úředníci, ale především o výstupy práce komisí a výborů, jimž zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (ve znění pozdějších předpisů) vymezuje pole působnosti jako iniciativním, kontrolním a poradním orgánům.

Po volbách byly zřízeny některé nové komise (např. komise pro cestovní ruch a služby, dopravní komise). Jsem rád, že se do práce v komisích zapojilo velké množství občanů, což chápu jako posílení samosprávy. Když jsem si před dvěma měsíci pročítal zápisy z jednání všech komisí, došel jsem k závěru, že některé komise se práci věnují opravdu naplno. Některé komise již předložily RM návrhy konkrétních opatření, některé zatím pravděpodobně vyčkávají.

Před nějakým časem jsem se setkal s názorem člena jedné komise, že komise jsou stejně na nic, neboť nemají žádné pravomoci. To je sice pravda, nicméně pokud chceme dobrou samosprávu, která reaguje na podněty občanů, měli bychom projevit svoji iniciativu a zapojit se.

K práci komisí a výborů mám jednu připomínku. Po diskusi s některým členy komisí jsem dospěl k názoru, že činnost komisí je ovlivňována přítomností některých představitelů města na jejich jednáních. Autorita a informační převaha představitele města snižuje efekt spontánního průběhu jednání komisí a některé myšlenky a náměty, jejichž reálnost by měla být posuzována až při jednáních Rady města, se nakonec nedostanou ani do usnesení. Domnívám se, že někdy více znamená méně, že micromanaging („řídit všechno sám") není vždy vhodným způsobem řízení, čímž nechci zpochybnit dobré úmysly zúčastněných.

Děkuji občanům za práci v komisích a výborech.

Jan Ullwer, nezávislý zastupitel, ullwer@centrum.cz

Jak to vidím

Rozpočet města 2003

Rozpočet města v roce 2003 se vyvíjí dle předpokladů a očekávání. Pozitivně působí skutečnost, že daňové příjmy (příjmy od státu) jsou proti roku 2002 výrazně vyšší, úvěrové zatížení města naproti tomu výrazně nižší, je zde přebytek z hospodaření města za rok 2002 (asi 2 mil. Kč). Veškeré náklady na „malý okres" byly plně pokryty z prostředků státu (úpravy budov, parkoviště, vybavení, personální náklady apod.) a Broumov na reformě státní správy jednoznačně vydělal. Z těchto důvodů bude přebytek hospodaření města za letošní rok zásadně vyšší než v roce minulém – což je dobrá zpráva pro občany Broumova. Méně dobrou zprávou je, že tyto volné prostředky rozpočtu města nebyly v  letošním roce plně využity např. při údržbě a opravách komunikací, chodníků či nemovitostí v majetku města. Proč nebyly peníze využity? Patrně pro nepřipravenost jednotlivých investičních akcí ze strany města. Škoda, v roce 2004 budou patrně stavební práce o 17% dražší (zvýšení DPH od 1.1.2004), a tak může dojít ke zbytečnému  mrhání peněz daňových poplatníků.

Pokračujme ve velkých městských investicích

Vyšší příjmy města v příštích létech a podstatně nižší úvěrové zatížení před nás staví otázky, co nového chceme občanům v Broumově v příštím období poskytnout. Investiční akce z minulých volebních období (plynofikace, ČOV, sportovní hala, Dům s pečovatelskou službou, Domov důchodců, rekonstrukce a výstavba 130 bytových jednotek, získání peněz EU na cestu Janovičky apod.) jsou dobrým základem k našemu rozhodování. Velké investiční akce je nutné připravovat s dostatečným předstihem včetně získávání financí ze zdrojů mimo městský rozpočet. Využijeme nabízených příležitostí, výzev a možností? Dojde v  dohledné době například k dostavbě Domova důchodců či výstavbě nového víceúčelového stravovacího pavilonu nebo další bytové výstavbě ve městě? Vyřešíme zásadně otázku místních komunikací a chodníků? Vyhovuje nám nemožnost letního koupání? Zajištění běžného chodu města, starost o dobře vybavené budovy městského úřadu a fungování slušně placeného aparátu by byl - vzhledem k rozvoji města v  devadesátých letech – příliš malý cíl.

Olivětín – periferie Broumova?

Olivětín je  velmi důležitá část Broumova (počet obyvatel, velikost). V Olivětíně je i největší a nejperspektivnější závod a.s.Veba Broumov (více jak 500 zaměstnanců, stamilionová investice za několik posledních let). Přesto mám pocit, že se tato část Broumova stává jakousi periférií města a je na nás, zastupitelích, abychom patřičným způsobem reagovali. V Olivětíně se dlouhodobě zhoršují služby pro občany, mnohé městské nemovitosti (nebytové prostory) jsou nevyužité. V obytných domech města je stále více problémových obyvatel. Situaci je třeba řešit především většími investicemi ze strany města do infrastruktury a majetku města (poslední investice nejsou dostatečné - rok 2001 dokončení plynofikace, rok 2002 malá část chodníků u sídliště, 2003 cesta na Janovičky). Co Olivětín dle mého názoru potřebuje? Rekonstrukci Černé stezky (zpevněný povrh), opravu mostu pod Černou stezkou, chodníky od mostu k Vebě, chodníky na sídlišti a řešení parkování na sídlišti (nejstarší sídliště v Broumově), opravu komunikací – Dukelská, Slévárenská, Cihlářská. Dále vyřešit vlastnictví a údržbu pivovarské restaurace (jde patrně o majetek státu – bývalý okresní úřad), najít využití nebytových prostor v bloku domů u Veby. K postupné realizaci výše uvedených skutečností je třeba neodkladně začít v Zastupitelstvu města „lobovat" . Připravuje se rozpočet pro rok 2004, a proto spolu s panem Brahou předložíme zastupitelstvu příslušné návrhy tak, aby se postavení Olivětína a jeho občanů v  rámci města dále nezhoršovalo. Snad naše návrhy budou podpořeny většinou broumovských zastupitelů.

Bc. Lubomír Franc, lubomir.franc@seznam.cz

Broumovská literární cena

Rada města Broumova rozhodla o vyhlášení Broumovské literární ceny 2004.

Tato literární cena byla vyhlášena v  letech 2001 a 2002 jako projekt Centra Broumov pod záštitou sdružení Tuž se, Broumovsko. Autor projektu Petr Bergmann vyzval město Broumov, aby převzalo organizátorskou úlohu tohoto projektu.

 Pro udělení Broumovské literární ceny bude vybírán autor slovesného díla, ať prózy, poezie, dětské literatury, oblasti žurnalistiky, historické studie, dokumentačních projektů, studentských prací či překladů. Podmínkou je souvztažnost díla s regionem Broumovska a Kladska.

Vzhledem k historickým souvislostem a sousedství mezi českou, německou a polskou kulturou na Broumovsku se soutěže mohou zúčastnit autoři píšící česky, polsky či německy.

Česká cena nese jméno Marie Stryjové, polská Josepha Wittiga, německá Hugo Scholze. Autory navržené na udělení Broumovské literární ceny v každé zemi vybírá národní komise, společná komise pak vybere vítěze.

Při 2. ročníku se stal v  září 2002 nositelem Broumovské literární ceny polský autor z Nové Rudy Ryszard Rybka se vzpomínkovou knihou Lidé na mých stezkách. Jde o soubor črt z doby osídlování pohraničí. Německou cenu ve 2. ročníku získal Bernard Turech za publikace Železnicí Dolním Slezskem a Železnice mezi Krkonošemi a Jeseníky. Českou cenu získala broumovská básnířka Věra Kopecká.

Po rozhodnutí Rady města Broumova o převzetí projektu a vyhlášení Broumovské literární ceny bude následovat sestavení hodnotitelské komise a oznámení partnerům na české a polské straně o pokračování literární ceny.

V Broumově 7. listopadu 2003, JUDr. Libuše Růčková, starostka

Poděkování

Děkujeme touto cestou panu Pavlu Ogriščenkovi, který nás dne 5.11.2003 v časných ranních hodinách upozornil na havárii v budově naší školy - v důsledku prasklé tlakové hadice došlo k zaplavení tří podlaží, chodeb, WC a několika tříd. Díky panu Ogriščenkovi nedošlo k ještě většímu poškození celé budovy.

Zároveň děkujeme broumovským hasičům, kteří nám pomohli s likvidací vody z nejvíce zaplavených prostor.

Vedení Masarykovy ZŠ

Tříkrálová sbírka 2004

„Pomoc rodinám a lidem v nouzi a podpora charitního díla."

Vážení občané, dovolujeme si Vás opět požádat o spoluúčast na charitativní akci Tříkrálové sbírka 2004. Sbírka v našem městě a okolí proběhne v sobotu 10. ledna po celý den. Koledníci v doprovodu dospělého navštíví Vaše domácnosti s koledou a pokladničkou, do které můžete přispět svým darem.

děkujeme všem občanům, kteří se zapojí do pomoci lidem v nouzi.

Za FCH Hana Ježdíková

Paní Věra Štollová oslavila 102. narozeniny

Noviny městské části Praha 4 přinesly zprávu o oslavě 102. narozenin paní Věry Štollové, před rokem 1994 občanky našeho města. Autorka článku Jarmila Šírová zachytila vzpomínky oslavenkyně - na otce Jaroslava Mužíka, prvního starostu města Nuslí, na návštěvu císaře Františka Josefa I. v Praze v roce 1907, na uvítání prezidenta Masaryka v osvobozené republice. V roce 1929 se Věra Mužíková provdala za právníka Josefa Štollu. Šťastnější období jejího života skončilo s koncem první republiky - za války manželovi hrozilo, že bude zastřelen nacisty, po roce 1948 byli manželé Štollovi vystěhováni do pohraničního Broumova.

Paní Štollová je na svůj věk neuvěřitelně tělesně i duševně čilá, po smrti syna žije sama ve svém bytě v Michli, sociální služby Prahy 4 zajistily své nejstarší obyvatelce bezplatnou pomoc pečovatelky.

Gymnázium a technické lyceum

Jelikož se šíří různé fámy o zřizování technického lycea při broumovském gymnáziu, uvádím k tomu následující. Gymnázium Broumov požádalo o zřízení nového studijního oboru Technické lyceum. Tento studijní obor je určen pro žáky základních škol se zájmem o techniku, matematiku a přírodní vědy, kteří po jeho absolvování budou převážně pokračovat ve vysokoškolském studiu technického směru.

Žádost Gymnázia Broumov byla schválena Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje a předána ministerstvu školství ke konečnému schválení. Výsledek zatím není znám. I kdyby ministerstvo naší žádosti vyhovělo, nepředpokládám otevření technického lycea od 1. 9. 2004.

Karel Výravský, ředitel školy

Informace obyvatelstvu pro případ mimořádných událostí

Vzhledem k tomu, že v současné době většina obyvatel informace tohoto druhu postrádá, rozhodla se Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Broumov formou krátkých článků zveřejnit stručný přehled, jak v jednotlivých situacích postupovat.

Než si začneme povídat o situacích, které by nás mohly potkat, je potřeba si vysvětlit, co je to Bezpečnostní rada, mimořádná událost a co se skrývá pod pojmem krizová situace.

Bezpečnostní rada obce s rozšířenou působností Broumov vznikla na základě zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) podle paragrafu 24. Předsedou je paní starostka MěÚ JUDr. Libuše Růčková, a ta si jmenovala další členy Bezpečnostní rady (vlastně velký výběr neměla, protože zákon stanovuje, kdo musí být do rady jmenován):

 • člen - místostarosta Mgr. Jiří Ringel,
 • člen - tajemnice MěÚ Ing. E. Blažková,
 • člen - ředitel OŘ PČR Náchod pplk. RNDr. Pavel Křivka, CSc.,
 • člen - velitel HZS Broumov nstržm. Lukáš Plachta,
 • člen - velitel dobrovolných hasičů Broumov Rudolf Korityak,
 • tajemník - pracovník MěÚ Broumov Ing. Rudolf Ježek.
V tomto složení rada rozpracovává úkoly krizového plánu kraje a organizuje přípravu teritoria obce s rozšířenou působností na krizové situace.

Mimořádná událost je vlastně působení sil. Tyto síly mohou být vyvolány buď přírodními jevy nebo činností člověka. Další podmínkou je, že ohrožují životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a následně likvidačních prací.

Jako druhy mimořádných událostí lze uvést:

1. živelní pohroma: a) povodeň, b) zemětřesení, c) velký sesuv půdy, d) sopečný výbuch, e) orkán, tornádo, f) extrémní chlad a teplo, g) pád meteoritu, h) velký lesní požár

2. havárie: a) havárie v chemickém provozu, b) radiační havárie, c) ropná havárie

3. ostatní události: a) teroristický čin, b) sabotáž, c) žhářství, d) dopravní nehoda, e) zřícení domu

Krizová situace je taková mimořádná událost, při níž je vyhlášen některý ze tří  krizových stavů (1.stupeň - stav nebezpečí, 2.stupeň - nouzový stav, 3.stupeň - stav ohrožení) nebo válečný stav. Tedy taková situace, kdy hrozící nebezpečí nelze odvrátit nebo způsobené následky odstranit běžnou činností správních orgánů a složek integrovaného záchranného systému (ve zkratce IZS).

Odpovědnost za integrovaný záchranný systém (IZS) a ochranu obyvatelstva je svěřena Ministerstvu vnitra – Hasičskému záchrannému sboru České republiky, jehož základním posláním je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech. V rámci provádění záchranných a likvidačních prací jsou připraveni spolu s ostatními složkami IZS poskytnout bezprostřední pomoc obyvatelstvu postiženému mimořádnou událostí a zajistit provedení záchranných a likvidačních prací.

Základní složky IZS:
 • Hasičský záchranný sbor České republiky (ve zkratce HZS ČR),
 • Zdravotnická záchranná služba,
 • Policie České republiky.
Ostatními složkami IZS jsou:
 • vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,
 • ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory ( městská policie, bezpečnostní služby),
 • hygiena,
 • havarijní a pohotovostní odborné služby (VČ Plynárenská, Vodovody a kanalizace, VČ Energetika, Česká pošta, Báňská záchranná služba, Horská služba, Letecká záchranná služba),
 • zařízení civilní ochrany,
 • neziskové organizace a sdružení občanů, které lze využít k záchranným a likvidačním pracím ( Český červený kříž, Svaz záchranných brigád kynologů ČR, Svaz civilní obrany ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska).
Ostatní složky IZS poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc na vyžádání podle předem písemně dohodnutého způsobu poskytnutí pomoci. Stálými orgány pro koordinaci složek IZS jsou operační a informační střediska (ve zkratce OPIS IZS). V místě zásahu provádí koordinování záchranných a likvidačních prací složek IZS velitel zásahu. Ten je oprávněn vyžádat si při řešení krizové situace k ochraně života, zdraví, majetku nebo životního prostředí potřebné věcné prostředky a ukládat fyzickým osobám jednorázové úkoly, tzv. osobní nebo věcnou pomoc. Na OPIS IZS jsou také svedeny linky tísňového volání 112 a 150.

Jen pro zopakování:

Jaká jsou důležitá telefonní čísla tísňového volání?

Při zjištění mimořádné události např. požáru, havárie v chemickém nebo průmyslovém zařízení, kde jsou ohroženy osoby nebo majetek, okamžitě volejte číslo 150 nebo 112.

Při předávání zprávy uveďte:
 • kde k události došlo (určit místo a obec),
 • co se přihodilo (popsat událost např. hoří, havárie v závodě, zřícení budovy ),
 • uvést své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte,
 • po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy.
Pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život. Přivolává se prostřednictvím telefonu 155 – zdravotnická záchranná služba.

Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte číslo 158 – Policie ČR nebo 156 – Městská policie.

Základní úkoly ochrany obyvatelstva

Za organizaci a řízení ochrany obyvatelstva při eliminaci mimořádných událostí nesou odpovědnost (a plní úkoly v rámci svých kompetencí podle zákona) starosta obce, dále právnické osoby a podnikající fyzické osoby.

Pro zaměstnavatele jsou vymezeny úkoly k ochraně svých zaměstnanců v § 132 Zákoníku práce tím, že zaměstnavatel je povinen zajistit ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

Jedním z prvořadých opatření je včas varovat obyvatelstvo před hrozícím nebezpečím (před povodněmi, následky havárií s únikem nebezpečných látek do životního prostředí, nebezpečím velkých požárů, zemětřesením, nebezpečím sesuvů půdy lavinovým nebezpečím apod.). To proto, aby obyvatelé v ohrožených místech mohli včas přijmout opatření, která by zachránila jejich životy a zdraví a aby se co nejvíce snížily následky těchto mimořádných událostí. Jedním ze základních úkolů ochrany obyvatelstva je tedy zabezpečit včasné varování.

Varovný signál všeobecná výstraha

Při hrozbě nebo vzniku mimořádné události byl dnem 1. listopadu 2001 pro varování obyvatelstva na území České republiky zaveden jediný varovný signál všeobecná výstraha. Jedná se o kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. Vyhlašuje se v případě, kdy může dojít nebo došlo k ohrožení životů a zdraví obyvatel v důsledku mimořádných událostí – živelní pohromy (např. povodeň, sněhová kalamita, větrná smršť) nebo havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (např. havárie v chemickém závodě, ve skladu chemikálií), či jiné mimořádné události (např. teroristický čin, sabotáž, žhářství). Sirény mohou být použity podle potřeby místně nebo na území kraje i na území celého státu.

U nás na teritoriu MěÚ Broumov jako obce s rozšířenou působností je 7 sirén, které jsou napojeny na jednotný systém varování a vyrozumění (ve zkratce JSVV). Jsou tedy napojeny na dálkové ovládání a mohou být použity podle potřeby místně (ručním tlačítkem) nebo spuštěním z kraje začleněny do celokrajského varování nebo začleněny do celorepublikového varování. Jedná se o dvě sirény v Heřmánkovicích a v Meziměstí a po jedné v Adršpachu (ta jediná nemá ruční ovládání - tedy lze ji spouštět pouze dálkově), Broumově a Otovicích. Další sirény ve městech a obcích jsou obhospodařovány místními podniky a jednotkami sboru dobrovolných hasičů.

Ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin zkouškou sirény zkušebním tónem, který zní 140 vteřin, ale není kolísavý.

Pozor, varovný signál všeobecná výstraha nesmí být zaměňován se signálem požární poplach! Ten je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty. Vyhlašuje se pro jednotky požární ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo. I když v dnešní době mobilních telefonů se sirény ke svolání hasičů moc nevyužívají.

Činnost na varovný signál

Zvuk sirény nepřikazuje se okamžitě vrátit domů, ale neprodleně se ukrýt co nejblíže místa, kde se nacházíte. Děti, které jsou ve škole, je nutné ponechat ve škole a nevolat je domů, nebo se snažit je ze školy vyzvednout. Škola se o zajištění jejich bezpečí na nezbytnou dobu postará a sdělí jim, co mají dál dělat. Při cestě automobilem je nejlepší okamžitě automobil zaparkovat a vyhledat úkryt v nejbližší budově.

Ukrytím se všeobecně rozumí využití úkrytů civilní ochrany a jiných prostor, které se stavebními a jinými doplňkovými úpravami přizpůsobují k ochraně obyvatelstva. K tomuto účelu se zřizují:

 • stálé úkryty - stálé tlakově odolné úkryty STOÚ
 • stálé protiradiační úkryty SPRÚ
 • protiradiační úkryt budovaný svépomocí PRÚ-BS
 • improvizované úkryty
Na našem teritoriu je jeden STOÚ, a to v Meziměstí s nevelkou kapacitou. Je plánován k ukrytí vlastních zaměstnanců.

Seznam PRÚ-BS pro obec Broumov je zpracován jak v podobě grafické, tak přehled po jednotlivých číslech popisných. Výběr vhodných prostor a návod na zesilování ochranných vlastností úkrytů (většinou sklepení) je konkrétně popsán v metodické pomůcce: „Sebeochrana obyvatelstva", která je uložena u dokumentace úkrytů nebo ji najdete na internetové stránce: www.mvcr.cz/hasici/obcan. Tyto úkryty se zhotovují za branné pohotovosti státu.

Stálé úkryty jsou vybudované stavby k ukrytí obyvatelstva zejména za válečného stavu. Využití stálých úkrytů k ochraně obyvatelstva při nevojenských ohroženích je z hlediska jejich nerovnoměrného rozmístění a malého počtu krytových míst velmi problematické, a proto se doporučuje k ochraně osob, např. před toxickými účinky látek využít přirozené ochranné vlastnosti staveb, tzv. improvizované úkryty.

Improvizované úkryty slouží k ukrytí před toxickými účinky nebezpečných chemických látek uniklých při haváriích. Přitom se využívají přirozené ochranné vlastnosti obytných a jiných budov. Jedná se zpravidla o místnosti a prostory na odvrácené straně zdroje nebezpečí, utěsněné proti pronikání těchto látek a nad úrovní terénu, neboť řada látek je těžších než vzduch.

Neprodleně se ukrýt znamená kdekoliv to bude možné závody, úřady, kanceláře, obchody, veřejné budovy i soukromé domy. Není třeba hledat těžké betonové kryty ani místa pod úrovní terénu (sklepy – nejsou vhodné zejména při povodni). V prvním okamžiku plně postačí k ochraně života zděná budova, kterou lze uzavřít. Po ukrytí v budově je nutné zavřít dveře a okna. Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vniknutí látek do prostoru, ve kterém se nacházíte.

Více informací a podrobností, co se stalo a co se doporučuje, jak se zachovat, se dozvíte ze zpráv a informací z (Českého rozhlasu, České televize při krizové situaci týkající se celého území), z regionální rozhlasové stanice a hlavně z obecního rozhlasu.

Když zazní varovný signál-kolísavý tón sirény, nezapomenout na tři základní kroky:
 • Neprodleně se ukrýt
 • Zavřít dveře i okna
 • Zapnout rádio a televizi.
Evakuace

Evakuace je soubor opatření k  přemístění osob, hospodářského zvířectva a věcných prostředků z ohroženého prostoru na jiné bezpečné místo. Pokyn k evakuaci může vydat velitel zásahu, zaměstnavatel, obec nebo kraj. O způsobu provedení evakuace se občan dozví z vysílání místního veřejného rozhlasu nebo při rozsáhlejší akci z vysílání Českého rozhlasu, České televize případně regionálního rozhlasu. Přepravu osob ze zdravotnických a sociálních zařízení, škol apod. řídí personál příslušného zařízení. Při použití vlastních vozidel je třeba dodržovat pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci (při povodni je výhodné vzít s sebou i vlastní vozidlo).

Zásady pro opuštění bytu při evakuaci

 • uhasit otevřený oheň v topidlech,
 • vypnout elektrické spotřebiče mimo ledniček a mrazniček,
 • uzavřít přívod vody a plynu,
 • ověřit, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt,
 • nezapomenout dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou,
 • kočky a psy si vezměte s sebou v uzavřených schránkách,
 • exotická zvířata, které přežijí delší dobu, nechat doma a zásobovat je před odchodem potravou,
 • vzít evakuační zavazadlo, uzamknout byt, na dveře dát oznámení, že jste byt opustili a dostavit se na určené místo.
Jako evakuační zavazadlo poslouží např. kufr, batoh nebo cestovní taška. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Doporučený obsah evakuačního zavazadla:

 • základní trvanlivé potraviny nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitná voda vše na dva až tři dny,
 • předměty denní potřeby, jídelní miska a příbor,
 • léky, které užíváte, toaletní a hygienické potřeby,
 • osobní doklady, peníze,
 • pojistné smlouvy a cennosti,
 • náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku,
 • přenosné radio s rezervními bateriemi, mobil, přenosnou svítilnu, zápalky, nůž atd.
Individuální ochrana obyvatel

K individuální ochraně obyvatelstva před účinky nebezpečných škodlivin při mimořádných událostech se využívají prostředky improvizované ochrany dýchacích cest, očí a povrchu těla.

 • k ochraně dýchacích cest se použije navlhčená rouška (kapesník, ručník, utěrka apod.)
 • hlavu chránit čepicí, kloboukem tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila taky čelo, uši a krk
 • oči chráníme brýlemi (lyžařské či motoristické)
 • povrch těla chráníme kombinézou, kalhotami, pláštěm nebo pláštěnkou do deště
 • nohy vysokými botami nebo holínkami, ruce gumovými nebo koženými rukavicemi
Při návratu ze zamořeného prostoru odložit před vchodem svrchní oděv a zavázat do igelitového pytle. Pokud možno pečlivě se osprchovat a obléct do suchého oděvu. Při stavu ohrožení státu a válečném stavu se provádí výdej prostředků individuelní ochrany (ve zkratce PIO) pro vybrané kategorie osob.
 • dětské ochranné vaky pro děti do 1,5 roku
 • dětské ochranné kazajky pro děti od 1,5 do 6 let
 • dětské ochranné masky pro děti od 1,5 do 18 let
 • ochranné masky pro osoby umístěné ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních
 • ochranné masky pro doprovod osob vyjmenovaných shora
K zabezpečení výdeje prostředků individuální ochrany se stanovuje jejich množství a struktura podle počtu dětí neumístěných ve školských zařízeních a podle projektované kapacity školských zařízení a lůžkové kapacity zdravotnických, sociálních a obdobných zařízení se zálohou 10 %. Ochrana před povodněmi

Ochrana před povodněmi je zabezpečována podle zákona o vodách (povodňový zákon). Jsou to opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech, majetku obyvatelstva a na životním prostředí. Je prováděna především systematickou prevencí, ovlivňováním průběhu povodní a je zabezpečována zpravidla podle povodňových plánů.

Povodeň může být způsobena přírodními jevy, zejména táním, dešťovými srážkami nebo chodem ledů (přirozená povodeň), nebo jinými vlivy, zejména poruchou vodního díla, které může vést až k jeho havárii nebo nouzovému řešení kritické situace na vodním díle (zvláštní povodeň).

Stupně povodňové aktivity – rozumí se jimi míra povodňového nebezpečí. Vyhlašují se v případech, kdy je dosaženo směrodatných (vytýčených) limitů vodních stavů, nebo průtoku v hlásných profilech na vodních tocích, případně stanovených mezních nebo kritických hodnot jiného jevu, uvedených v povodňových plánech.

První stupeň – stav bdělosti – nastává při dosažení stanovených hodnot průtoku nebo již při zjištění nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí.

Druhý stupeň – stav pohotovosti – vyhlašuje příslušný povodňový orgán v případě, že zjištěné nebezpečí přeroste v povodeň nebo při překročení stanovených hodnot průtoku pro druhý stupeň povodňové aktivity.

Třetí stupeň - stav ohrožení – vyhlašuje příslušný povodňový orgán při vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku nebo při jejich bezprostředním ohrožení v záplavovém území. Provádí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Ochranu před přirozenými povodněmi dělíme na preventivní opatření, bezprostřední ochranu před živlem a opatření po povodni. Prevence je plánovaná činnost, do níž spadá zpracování povodňových plánů, stanovování zátopových území a jejich vyklízení, příprava účastníků povodňové ochrany. Mezi dlouhodobé akce spadá i plánování výstavby budov nebo jiných objektů s ohledem na možnost vzniku povodně, využití půdy, zalesňování svahů, tvorba retenčních kanálů a nádrží. V době povodní zahrnuje bezprostřední ochrana činnost předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, varování při nebezpečí povodně, zřízení činnosti hlídkové služby, povodňové zabezpečení a záchranné práce. Ani opatření po povodni nelze podceňovat. Jde o obnovení povodní narušených funkcí, odstranění povodňových škod, zjištění funkcí negativně ovlivňujících průběh povodní.

Nastanou-li deště, výrazně se zvýší hladina řek a vznikne nebezpečí záplav, je nutné o vzniku nebezpečí informovat občana. Bude varován kolísavým tónem zvuku sirény po dobu 140 vteřin - všeobecná výstraha a následným doplněním o informaci. V případě, že neobdržíte z místního rozhlasu z  rozhlasových vozů a při větších povodních i ze státního rozhlasu a televize doplňkovou informaci, vždy musíte být připraveni opustit ohrožené území. V případě, že dostanete pokyn k evakuaci od povodňového orgánu, urychleně se k evakuaci dostavte, vybaveni evakuačním zavazadlem, do určeného místa. Rodinný automobil využijte pro evakuaci nebo jej odvezte na bezpečné místo.

Předměty, které by mohla strhnout voda a odnést, upevněte! Pomocí pytlů s pískem zajistěte dveře a okna. Cenné věci z přízemí a sklepů, pitnou vodu, zásoby jídla, případně i plynový vařič, přeneste do vyšších pater domu. Pro zmírnění ekologických následků povodně zkontrolujte, zda jsou před účinky zaplavení zabezpečeny chemikálie, jedy a žíraviny tak, aby nedošlo ke kontaminaci vody.

Po kritickém zvýšení hladiny řek povodňové orgány obcí a krajů zahájí záchranné práce. V prvé řadě zabezpečí evakuaci obyvatelstva z ohrožených prostorů. Sledujte proto vysílání místního rozhlasu a řiďte se vydanými pokyny. Informace můžete získat i z rozhlasu a televize. Pokud bude nařízena evakuace, nechejte na venkovních dveřích oznámení, že dům byl již opuštěn. Vezměte s sebou evakuační zavazadlo a dostavte se na určené místo ve vašem bydlišti, odkud budete dopraveni na bezpečné místo.

Při vznikající povodni dodržujte tyto hlavní zásady: Jednejte s rozvahou, informujte ostatní, pomáhejte sousedům, starým a nemocným lidem, nechoďte do níže položených míst, která může zaplavit voda, neprojíždějte již zaplavená místa na kole ani automobilem. Dodržujte pokyny správních úřadů, sledujte informace ve sdělovacích prostředcích.

Situaci lze zvládnout většinou svépomocí, ale nebezpečí se nevyplácí podceňovat. Záchrana života při povodních je rozhodující. Nebezpečí však číhá i poté, co hladiny řek poklesnou a budete se moci vrátit do svých domovů. Hrozí totiž zborcení narušených budov, sesuvy půdy, epidemie i další nebezpečí.

Po skončení evakuace je vždy nutné nechat odborně zkontrolovat stav budovy a stupeň jejího narušení, rozvod elektrické energie a plynu a stav elektrospotřebičů, také kanalizaci, rozvod vody a kvalitu pitné vody ve studních. Na zatopených územích je třeba podle pokynů hygienika okamžitě zlikvidovat zejména uhynulé zvířectvo a veškeré potraviny zasažené vodou. Dokud nejsou prověřeny místní zdroje pitné vody a zajištěna jejich nezávadnost, je nutné odebírat vodu z náhradních zdrojů, například cisterny či využít vody balené. V obcích budou zřizována místa humanitární pomoci, kde získáte základní potraviny, pitnou vodu, ale i další pomoc při odstraňování následků povodně.

Ihned po návratu do svého obydlí doporučujeme zjistit rozsah škod a kontaktovat pojišťovnu. Pamatujte, že pokud neklesne hladina podzemní vody, je odčerpávání zatopených prostor nejen zbytečné, ale může i vážně poškodit izolaci a statiku budovy.

Vyhodnocení 4. ročníku Literární soutěže Komenďáčku

1. KATEGORIE 1. – 5. ročník
1. Adéla Kusaníková - 5.A ZŠ Hradební za „Malý příběh malého krokodýla a Luníků"
2. Lenka Fonková - 5.A ZŠ Hradební za „Pohádku o „Naději"
3. Petr Holeček - 5. tř. ZŠ Br.- Olivětín za „Fotbal"

2. KATEGORIE 6. – 7. ročník
2. Tomáš Volf - 7.B Masarykova ZŠ za „Mé zážitky s prutem aneb příběhy o rybách"
V této kategorii byl T. Volf prakticky jediným soutěžícím, proto nebyly ceny za další místa udělena.

3. KATEGORIE 8. – 9. ročník
1. Kristýna Teichmanová - 8.B Masarykova ZŠ za „Mé oblíbené místo"
1. Jan Hamerský - 8.B Masarykova ZŠ za texty „Makarska" a „Pohádka?!"
2. Lada Šolcová - 8.B Masarykova ZŠ za „Mé oblíbené místo" a „Čím je mi můj bratr"
3. Marek Vágner - 9.C Masarykova ZŠ za „Příběh starého křesla"

Zvláštní pochvalu si zaslouží:
Simona Martinková z 8.B Masarykovy ZŠ, kolektivní práce žáků 7. tříd „Kdybych se ocitl v…" a kolektivní práce žáků 5. B „Jak vidím léto".

(Všechny literární práce byly do soutěže odevzdány v minulém šk. roce, takže dnes jsou již všichni tito žáci a tyto žákyně ve vyšším ročníku.)

Porota ve složení V. Kopecká, E. Kučerová, J. Meier a Š. Rapušáková posuzovala celkem 57 prací žáků ze tří broumovských škol. Nejméně byla zastoupena II. kat., nejpočetněji I. kategorie.

Redakce Komenďáčku, školního časopisu Masarykovy ZŠ v Broumově, děkuje všem zúčastněným dětem a jejich paním učitelkám za tvůrčí přístup k českému jazyku a literatuře.

Eva Kučerová

ZUŠ Broumov - zahájení činnosti ve školním roce 2003 - 2004

Základní umělecká škola Broumov zahájila svou činnost jak jinak než hudbou - vystoupením Spojeného dechového orchestru ZUŠ Broumov pod vedením ředitele pana Rudolfa Vogela na slavnosti pivovaru OPAT v  Olivětíně a vystoupením učitelů a žáků ZUŠ Broumov s blokem árií ze slavných českých muzikálů.

Vystoupení velkého dechového tělesa ZUŠ zpestřilo společné vystoupení s  mažoretkami paní učitelky Heleny Ogriščenkové. Mažoretky vystupovaly též samostatně se svým soutěžním repertoárem. Orchestr a mažoretky poskytly obecenstvu dvě hodiny nevšedního poslechu a podívané. Dechový orchestr se nezaměřuje pouze na tradiční repertoár, posluchači měli možnost vyslechnout i skladby z repertoáru švédské skupiny ABBA. Orchestr zakončil společné vystoupení tradičně americkým pochodem Svatí pochodují.

Orchestr a mažoretky před polednem vystřídali blokem slavných českých muzikálových melodií a árií učitelé a žáci ZUŠ Broumov - Mgr. Romana Rošková a Mgr. Vladislav Šikut s žáky - Klárou Nentvichovou, Pavlínou Rainovou a Filipem Vodochodským. Jejich vystoupení bylo přijato nadšeným a zaslouženým potleskem. Svými výkony učitelé a žáci přesvědčili široké publikum, že hudební vzdělávání na broumovské ZUŠ probíhá na vysoké profesionální úrovni.

Vlastní školní rok ZUŠ zahájila 1. září 2003 ve 13:00 hodin vystoupením dechového orchestru. Pro žáky 1. ročníku byl připraven rozpis umístění žáků k jednotlivým učitelům. Tím se předešlo jakýmkoliv stresům.

Výuku zahájilo v letošním školním roce 427 žáků, z toho 270 v hudebním oboru. Na škole vyučuje 17 pedagogických pracovníků – učitelů.

Jednotlivá oddělení vyučují tito učitelé:
Hudební obor, nástroje dechové dřevěné - Mojmír Poláček, Jakub Mědílek, Bohuslav Machek.
Nástroje klávesové a elektronické klávesové - Věra Svobodová, Danuše Dvořáková, Růžena Řezníčková, Ludmila Zemanová, Eva Meierová, Mgr. Vladislav Šikut, Stanislava Hlaváčková.
Nástroje žesťové - Bohuslav Machek.
Nástroje smyčcové - Josef Vlášek, Radana Marelová, Rudolf Vogel.
Kytary - Kamil Remeš a Luboš Doležal.
Pěvecké oddělení - Mgr. Romana Rošková.
Bicí nástroje - Jakub Mědílek.
Výtvarný obor vyučuje učitelka Renata Šrůtková.
Taneční obor učitelka Helena Ogriščenková.
V měsíci říjnu zaznamenal výtvarný obor ZUŠ Broumov značného úspěchu na mezinárodní výtvarné soutěži v  polské Jaworzině Slanske, na XIV. Polsko - českých dnech křesťanské kultury.

5 žáků získalo ocenění a kromě diplomů se jim dostalo krásných věcných cen.

29. října 2003 měla broumovská veřejnost možnost zhlédnout a vyslechnout Muzikálové střípky v broumovském divadle. Program celého vystoupení vytvořili nadšení učitelé a žáci ZUŠ Broumov ve spolupráci s neméně nadšenými pracovníky Infocentra Broumov. Zájem o představení byl takový, že kapacita divadla s 240 místy nestačila a mnozí museli pro nedostatek míst odejít. Pro veliký zájem dojde k několika reprízám. Zdá se, že broumovská ZUŠ má novou raritu, a sice muzikálové studio.

V měsíci listopadu se ZUŠ podílela na pietním aktu Sdružení Stěnava k uctění památky broumovského občana a olympijského sportovce pana Emericha Ratha. Komorní žesťový kvartet uctil v sobotu dne 8. listopadu slavnostními fanfárami a Largem z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka slavnostní odhalení pamětní desky u budovy bývalého špitálu v Olivětíně.

11. listopadu pan učitel Mojmír Poláček se svým souborem a žáky ZUŠ Broumov vystoupil na tradiční oslavě příjezdu Sv. Martina na bílém koni pořádaném DDM Ulita Broumov.

Na 20. listopad ZUŠ připravuje tradiční hudební večírek žáků školy. Ten se bude konat v koncertním sále ZUŠ v čase od 18:00 hodin a žáci a soubory ZUŠ na něm předvedou to, co se svými učiteli od září nacvičili.

ZUŠ Broumov připravuje na prosinec dva velké koncerty. Vánoční koncert ZUŠ na Střelnici v Broumově ve čtvrtek 18. prosince 2003 nejprve dopoledne jako výchovný koncert pro broumovské ZŠ,speciální ZŠ a Gymnázium - večer v 18:00 hodin pro veřejnost. Dále pak tradiční Vánoční koncert Stěnavanu a ZUŠ v sobotu dne 20. prosince v broumovském klášterním kostele.

RV

Fotbal sklízí plody

V sobotu v televizním prvoligovém fotbalovém utkání Sparta – Jablonec proti sobě na opačných stranách stanuli dva odchovanci broumovské kopané Sparťan Pavel Krmaš a jablonecký Ondřej Herzán. Druhý z nich byl oporou svého týmu a vstřelil nádherný gól (vloni se také právem objevil v širší nominaci reprezentační „jednadvacítky"). Nejlepším mužem na hřišti v tomto zápase byl Miroslav Vodehnal, pocházející z Teplic nad Metují, který rovněž okusil broumovský trávník. Pavla Krmaše jsme před nedávnem viděli „odjezdit" téměř celý zápas Ligy Mistrů, který Sparta sehrála v Istanbulu. O jeho dlouhé nohy se zarazil nejeden útočný pokus Turků. Zahrál si i na Olympijském stadiónu v Římě proti slavnému Laziu. Výkony řady dalších broumovských odchovanců dnes zdobí hru týmů v Náchodě, Hradci Králové i Pardubicích.

Tradičně kvalitní mládežnický fotbal v Broumově přináší nejvyšší plody. Poděkování za to patří obětavým trenérům a funkcionářům, kteří se o něj starají.

(M )

Úspěch broumovské kadeřnice

Ve 2. ročníku soutěže pro kadeřníky do třiceti let Wella Trend Vision Award 2003, která se konala v říjnu v Praze, dosáhla významného úspěchu broumovská kadeřnice Markéta Žáčková. Spolu s kosmetičkou Andreou Šemberovou upravily modelku Veroniku Vikovou tak dobře, že v kategorii Eccentric Romantic postoupily až do nejužšího finále, mezi nejlepších dvacet. Takový úspěch je jistě obdivuhodný.

Tipy městské knihovny

(Tucet knižních novinek)

 • Dny poezie Broumov 2003 - Sborník veršů účastníků 4. Dnů poezie v Broumově v září letošního roku.

 • Miloš Urban: Stín katedrály - Postmoderní román, který je zároveň detektivkou, příběhem nenaplněných lásek i sondou do mystiky katedrál.

 • Eugene Cernan: Poslední muž na Měsíci - Vzpomínky amerického astronauta s českými a slovenskými předky připomínají americký vesmírný program Apollo i atmosféru 60. let.

 • Ivan Klíma: Premiér a anděl - Satirický román, ve kterém předsedu vlády jedné země navštíví anděl.

 • Kressmann Taylor: Adresát neznámý - Příběh vztahu židovského obchodníka s uměním a jeho německého přítele, který se postupně stává přesvědčeným nacistou.

 • Evelyn McDonnelová: Björk - Kniha o islandské zpěvačce rocku a world-music.

 • Carole Matthewsová: Taková nevinná lež - Vtipný ženský román, jehož hrdinka, manželka a matka tří dětí, podlehne pokušení a přijde na schůzku s mladým malířem.

 • Margriet de Moorová: Kreutzerova sonáta - Komorní příběh nadaného hudebníka, jehož tragicky poznamenal první milostný neúspěch. Po dlouhých letech se odhodlá k novému vztahu.

 • Beverly Swerling: Město snů - Románová kronika zachycuje život v rané době osidlování Manhattanu.

 • Ed McBain: Útočník - Detektivní román, v němž policista pátrá po útočníkovi, který brutálně napadá ženy a přitom zavraždí jeho přítelkyni.

 • Petra Hammesfahrová: Hříšnice - Napínavý příběh ženy postižené osudovým traumatem, která hodlá spáchat sebevraždu, a sama se stane vražednicí.

 • Petr Zikmund: Nemocnice na kraji města po dvaceti letech - Literární podoba televizního seriálu.Vyjde nové Broumovsko

Během prosince se ke čtenářům dostane nové dvojčíslo regionálního časopisu Broumovsko. V jeho úvodu najdou obsáhlý článek Petra Hnyka o sportovci Emerichu Rathovi, jehož život je spojen s Broumovem a jemuž byla v  Olivětíně nedávno odhalena pamětní deska. Poutavé je pojednání o proměnách Broumovska v letech 1918 až 1948 od historika Jaroslava Čápa. Vánoční tématika se objevuje v článku Markéty Hofmanové o lidové vánoční hře z  Broumovska. Z dalších témat nepochybně zaujme i ohlédnutí za čtyřicetiletou historií zimních táboření na Ostaši a na Hvězdě, vzpomínka na svérázné broumovské počišťovače 60. let, líčení dalších osudů labutí z broumovských rybníků, jež navazuje na článek z minulého čísla či připomenutí životního jubilea výtvarnice Jany Kuchtové-Wienerové. Broumovsko se v  předvánočním týdnu objeví v  prodejnách tisku, knihkupectvích a Informačním centru.

Výstava

v čítárně Městské knihovny v Broumově (listopad 2003 – leden 2004) - PAVEL RŮT. Výstava originálů ilustrací ke knize Miloše Urbana Stín katedrály. Výstava, připravená nakladatelstvím Argo, byla do Broumova přemístěna z původní expozice v knihkupectví Academia na Václavském náměstí v Praze, po ukončení bude pokračovat do galerie v Tachově.

Collegium pro arte antiqua

ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Broumově si Vás dovolují pozvat na koncert s názvem "HUDBA ČASU ADVENTNÍHO". V podání souborů Základní umělecké školy - Broumovské hudební společnosti (Markéta Bradáčková, Hana Rambousková, Anička Tumová a Mojmír Poláček), Broumovského flétnového kvarteta (Bára Brandejsová, Markéta Lukaščuková, Jana Rainová a Zuzana Valášková) a za přispění milých hostů zazní v čas předvánoční líbezná hudba barokních kancionálů doplněná instrumentálními vstupy a méně známými adventními lidovými písněmi.

Pondělí 22. prosince v 19 hodin. Výstavní síň Staré radnice v Broumově. Collegium pro arte antiqua ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Broumově si Vás dovolují pozvat na setkání s vánočními písničkami nazvané „Zpívánky Štědrého dne"

Středa 24. 12. 2003 od 10 do 12 hodin, vstupní prostory divadla v Broumově. Společně s přáteli z Ulity, mladými a talentovanými hudebníky ze Základní umělecké školy, dětmi a rodinami máte příležitost potěšit sebe i své blízké společným zpěvem známých či poslechem zapomenutých písní o narození Pána a tradičních koled vážících se k času vánočnímu.

Za všechny milovníky krásné hudby zve Mojmír Poláček a jeho malí i velcí hudební spolupracovníci

Vánoční výstava betlémů v Muzeu Broumovska

Stejně jako v ostatních křesťanských státech bylo i v českých zemích šíření betlémů spojeno s činností církevních řádů. První kostelní betlémy se k nám dostaly spolu s jezuity v 16. století. Pražské jesličky vystavené v roce 1560 v  jezuitském kostele sv. Klimenta na Starém Městě pražském byly nejen prvními jesličkami postavenými v Čechách, ale i prvními ve střední Evropě a v zemích ležících na sever od Dunaje. Jesličky splynuly s domácím prostředím a staly se nezbytnou součástí vánočních oslav. Kostelní betlémy oživovaly o Vánocích chrámové prostory a lákaly zvědavé věřící na bohoslužby. Jako zahraniční novinku si je začala pořizovat do zámeckých kaplí i šlechta. Z kostelů se jesličky začaly masověji šířit do světského prostředí venkovských chalup a městských domácností v době josefinských osvícenských reforem. Císař Josef II. totiž zakázal stavět a vystavovat „jesle v kostelech jako církve nedůstojné dětské hračky". Josefinské zákazy přestálo do dnešní doby jen malé množství barokních kostelních betlémů, jedním z nich je např. betlém ve farním kostele v Martínkovicích. V  českých zemích tak díky nepopulárnímu „jesličkovému zákazu" postupně vznikala tradice tzv. lidových betlémů. Jejich autory se často stávali samoukové a betlémy zhotovované těmito lidovými umělci se příliš nedrželi církevní tradice ani historické nebo zeměpisné skutečnosti. Málokterému z lidových betlémářů se poštěstilo uvidět Ježíšovo rodiště ve Svaté zemi na vlastní oči. Proto si vytvořili vlastní betlémský svět, který nejvíce připomínal rodnou ves autora. Jedněmi z  nejaktivnějších betlémářů v našich zemích bývali tkalci a soukeníci. V chudých a hornatých oblastech stávaly v chalupách prosté papírové jesličky, ale také velké betlémy s vyřezávanými a ozdobnými figurkami, jež pokrývaly celou stěnu. Našly se tu i mechanické betlémy, v nichž složitý mechanismus uváděl do pohybu postavičky a skrytý hrací stroj vyhrával písně.

Broumovsko, podobně jako sousední oblasti v podhůří Krkonoš a Orlických hor, patřilo ke krajům, kde stavba betlémů dosáhla během 19. století velké obliby. Pro zdejší kraj byly typické skříňové betlémy a betlémy umístěné pod skleněnými příklopy. U většiny z nich není znám jejich tvůrce, a tak ve sbírce betlémů broumovského muzea je pouze v  jednom případě uvedeno jméno autora – hostinského Heinricha Kahlera. Také ostatní muzejní betlémy jsou s  velkou pravděpodobností postaveny na Broumovsku, často však s použitím figurek, vyrobených ve známých betlémářských centrech jako bylo např. Kralicko. Ve sbírkách muzea se dochovala řada zajímavých betlémů, které bychom i letos chtěli představit broumovské veřejnosti, a navázat tak na vánoční tradici z loňského roku, kdy se na Zlatou neděli v předsálí Městského divadla uskutečnila výstava historických betlémů. Rádi bychom však tentokrát výstavu oživili i betlémy ze soukromých sbírek a někteří návštěvníci výstavy již loni projevili ochotu zapůjčit své betlémy. Proto se na Vás ještě jednou obracíme se žádostí o jejich zapůjčení na letošní výstavu. Pokud tedy doma máte betlém, o kterém si myslíte, že by mohl připravovanou výstavu v  muzeu obohatit, prosím, kontaktujte nás a dohodli bychom bližší podmínky zápůjčky.

Vánoční výstava betlémů z Broumovska, kterou připravujeme ve spolupráci s výtvarným oddělením ZUŠ Broumov, proběhne ve výstavní síni Muzea Broumovska o víkendu 20. a 21. prosince 2003 a přístupná bude po oba dny od 8 do 15 hodin. Všichni jste srdečně zváni!

Muzeum Broumovska, Klášter 1, Broumov, tel. 491 522 185

Poděkování

Koncem měsíce října jsem měla možnost zhlédnout v broumovském divadle vystoupení amatérských zpěváků „Muzikálové střípky". V těchto mrazivých dnech a vzpomínkovém dušičkovém období to pro mne bylo jako teplý obklad na duši. Krásná až dojímavá scéna se stylizovanými převleky zpěváků s živým hudebním doprovodem - bylo pro mne nepochopitelné, jak ani ne desítka lidiček tohle všechno zvládla.

Chci poděkovat za překrásné dvě hodiny. Panu Loudovi, který nás provázel vystoupením svým uklidňujícím hlasem, paní Roškové, slečně Nentvichové, slečně Rainové, panu Vodochodskému, kteří za doprovodu pana Šikuta profesionálně zvládli všechny úryvky ze známých muzikálů. Dík patří také panu Cirklovi, paní Ogriščenkové a za celé uskutečnění panu Rainovi.

Myslím, že mohu poděkovat za všechny, kteří s úsměvem a pěkným dojmem z představení odcházeli a možná vůbec nepřemýšleli o tom, co úsilí, dřiny a nacvičování to vše stálo. Díky.

Jitka Zelená

„Muzikálové střípky" - díky!

Rádi bychom tímto poděkovali všem hodným a ochotným lidem za pomoc při realizaci představení „Muzikálové střípky".

Dík patří Městskému úřadu Broumov, Občanskému sdružení Zákus, H+K STYLU Broumov, majitelům obchodu Žerty - šprýmy Broumov, Papírnictví Malenka - pí. Kašparové, Květinářství Čtyřlístek, slečně Rutarové a panu Cirklovi, panu Tomáši Havelkovi a všem Broumovákům, kteří se na nás přišli 29. 10. 2003 do divadla podívat.

Za účinkující Miloš Rain

„Muzikálové střípky" - repríza

Chtěl bych touto cestou dát jasně na vědomí všem, že se zvýšením vstupného na reprízované „Muzikálové střípky" nemám nic společného a jak z premiéry (29.10.2003), tak z reprízy(14.11.2003) jsem neměl a nemám žádný finanční prospěch. Byl jsem požádán o pomoc při realizaci tohoto pořadu, tuto jsem přislíbil a svůj slib jsem (alespoň doufám) splnil dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Miloš Rain

Z činnosti Policie České republiky

Od 21. 10. do 25. 10. registruje policejní protokol 123 událostí, z nichž 54 trestných činů a 57 přestupků, a celkově to obnáší 224 čísel jednacích. A jelikož se kpt. Slezák tentokrát dokonce vzorně předpřipravil, může i náš průvodce světem broumovského zločinu být o něco důkladnější:

 • celkem pět dopravních nehod a z nich dvě lehké: špatně zajištěné auto se po zaparkování rozjelo a zastavilo se až o další vůz; původce dalšího nezdařeného parkovacího manévru u Lesní správy se samou ostudou snad propadl, nebo obyčejně ujel? Další dvě nehody se už ale bez těžších zranění obejít nemohly, neboť srážka s nákladní Tatrou těžko může dopadnout lehce. V Otovicích tak narazil osobní vůz do přívěsu tohoto Goliáše a cyklista sražený stejnojmenným obrem si musel připadat jako biblický David; na rozdíl od něj však byl rád, že to vůbec přežil
 • na úvod jedna kuriozitka: člena gangu, kvůli jehož zatýkání létal letos nad městem i policejní vrtulník, toho času ve výkonu trestu, asi silně tíží svědomí a sám se z cely udal, že 17. 12. 2002 vykradl i chatku ve Foitsbachu
 • vloupání do nápojového automatu v nemocnici, s celkovou škodou 8,5 tisíce Kč. Pachatel patrně trpí zvláštní, ovšem poměrně rozšířenou chorobou: žízní po penězích. S tou mu ovšem broumovští lékaři nepomohou. S tak těžkou nemocí by se měl svěřit povolanějším: policisté by mu určitě patřičné „kapky" naordinovali a při zvláště těžkém průběhu je pak nějaké ty „lázně" schopen předepsat i okresní soudce
 • v minulém čísle jsme psali o dopadení povedené partičky mladíků z Meziměstí, proměnlivého složení, jemuž ale vždy hrál prim jedinec obzvláště vypečený. I některé z případů z minula, u kterých byl pachatel neznámý, jako například vykolejení vagónů v Meziměstí, lze už nyní připsat na jejich vrub. A vyšly najevo ještě další jejich kousky, z nichž některé považovali postižení dokonce za beznadějné nahlásit: poškození stavebních strojů na staveništi u Starostína s celkovou škodou 15.500 Kč; vloupání do zahradní chatky v Meziměstí, kde zmizel např. kuchyňský nůž a majzlík; krádež kazeťáku při vloupání do chalupy v Meziměstí. Jak je vidět, své aktivity přesunuli i do Broumova, kde odcizili z Kolonie 5. května Š 105 a vloupali se do kiosku u nádraží, kde způsobili škodu na dveřích za 200,- a ukradli sušenky za 600 Kč. Člověk by řekl, že toho mají dost - sečteno, podtrženo na krku 19 rozvětvených trestních spisů -, aby šli hned „na tvrdo". Ovšem kpt. Slezák s významně skepticky povytaženým obočím vzkazuje, že nás bude informovat. Jistou nápovědou by mohlo být, že jeden z party, který dosud policii unikal, je po svém návratu ze Slovenska a následném dopadení, vyšetřován na svobodě. Rovněž jednoho muže z Hynčic, celostátně hledaného pro podvody, policie dopadla, předala soudkyni. Ta uvěřila jeho slibům, že už bude vzorně přebírat doručenky o předvoláních k soudu, propustila ho a policie po něm nyní pátrá znovu. To je práce, jak se říká, jedna radost. V souvislosti s touto partou jedna oprava: Pero ironiků je lehké, pro vtip k pobavení čtenářů by i z okna skočili. V minulém čísle jsme psali - (všimněte si, jak je ironik zbabělý a dokáže se mistrně krýt množným číslem!) - o v Hejtmánkovicích ukradeném a v téže obci nalezeném automobilu. Z dané skutečnosti jsme ironicky nadhodili, nebyl-li pachatelem nějaký soused, co si potřeboval jen trochu popojet. Ozvala se nám oprávněně majitelka ukradeného vozu s tím, že sousedy má jenom tři a jak ti k tomu přijdou. Pokud to bylo takto pochopeno, samozřejmě se omlouváme, ale jako soused byl námi myšlen soused obecně hejtmánkovický. Jak se nyní ukazuje, krádež měli na svědomí rovněž naši meziměštští známí, tedy „sousedé" přespolní
 • několik drobných přestupků a napadení, nejčastěji mezi manželi, jako např. v Hynčicích, kde důvodem byl rozvod, a kdo to zná, tak se takovým situacím někdy ani nediví
 • přerušení telekomunikačního kabelu u školy v Křinicích. Přesněji řečeno přestřelení, neboť bylo zjištěno, že kabel přerušily broky vyšlé z flintičky některého z myslivců na honu. Případ byl ponechán na dohodě o vyrovnání obou zainteresovaných stran. Snad to ze strany myslivců spraví nějaký ten bažant, a Telecom by jim mohl zase na oplátku do sbírky trofejí dát ten přestřelený kabel
 • krádež kola v Ruprechticích
 • krádež elektronických měřicích přístrojů v ceně 36.000 Kč z uzamčené stavby Na Příkopech. Ovšem hypotetická otázka: může být něco Na Příkopech považováno za uzamčené?
 • krádež tašky s doklady v Penny Marketu
 • v Jetřichově kůlna s vylomenými vraty, v ní Š 105, u ní otevřené dveře a vytažené dráty ze startéru - co se tu nepovedlo dokonat je jasné, zbývá objasnit komu
 • jedno občanské soužitíčko, tak bylo klasifikováno a jako neoprávněné odloženo trestní oznámeníčko pána z Božanova na místního starostu. Pán měl pocit, že na něj starosta strojí děsné úklady, když po něm požaduje uhrazení za svoz odpadu, který přitom on tak hezky likviduje vlastními silami
 • majitelé hejtmánkovického rybníku dopadli při pytlačení dva muže. Kapitální úlovek - lze si představit, jak budou teď majitelé v hospodě rozpažovat se slovy: …táákovýhodle pytláka, ročník 77! - No to já tááákovýýhodle, ročník 68…!!
 • vloupání do domu v Hejtmánkovicích, odkud zmizela sada porcelánu a jateční nože s pistolí. Pachateli teď zbývá už jen ukradnout prase, jinak je na hody dokonale připraven
 • vloupání do vozidla Olcit ve Vižňově, spojené s krádeží peněženky obsahující hotovost 5.000 Kč
 • podezření z krádeže auta. Klasika z Meziměstí: jeden půjčil druhému, druhý třetímu,...
 • jedna paní, povoláním mzdová účetní, přišla na oddělení s obviněním, že na ní její nadřízený vykonává psychický nátlak
 • vykradení garáže ve Smetanově ulici. Co tam bylo zaparkované? Rybářské náčiní v hodnotě 12.000 Kč
 • Š 100 zmizevší v Polici, se během 24 hodin jakýmsi záhadným přesunem v prostoru a čase ocitla Na Hradbách v Broumově. Copperfield už prý prověřován byl, jeho alibi je neprůstřelné. Tak že by to někdo místní?
 • třikrát mimo normu se ocitl patnáctiletý mladík. Poprvé, když se rozhodl někoho zneužít, podruhé, když si za oběť vybral osobu ročník 89, potřetí, že onou osobou byl chlapec - i když to poslední v dnešní nenormální době je prý už zcela normální. Pak už asi nejsme daleko od toho, kdy to bude normální celé
 • do kolonky porušování domovní svobody je zařazen případ vypáčených dveří opuštěného bytu v Lidické ulici
 • vloupání do zahradní chatky v  kolonii pod Černou stezkou. Bandita rozbil čtyři okna, vše uvnitř rozházel, ale nezmizelo údajně nic
 • poškození zaparkovaného vozidla Pasové služby v Meziměstí
 • vloupání do zemědělské usedlosti ve Velké Vsi. Majitelé si z položky majetek mohou odškrtnout 2.500 Kč na hotovosti a mobil
 • v Ruprechticích v penzionu mocně vyhrožoval jeden host
 • psali jsme, že pro pravidelné opakování se už o tom ani nebudeme psát. Tak jen stručná nápověda, tak, jak to stojí v pořízených zápiscích (aby také čtenářstvo vidělo, z čeho jsou tyto průpovídky „vařeny"): Mez., 2 vag., sprej., 40.000 Kč
 • krádež čtyřmístné laminátové pramice v Křinicích - majitelé patrně s tou „kéďou" houpy, hou, už nikdy nepojedou na dovolenou, nou, nou
 • je nebezpečné nechat stát bagr na nebezpečné skládce na Pasách. Pachatel vloupaní si z něj odnesl vše, co šlo, montážními klíči počínaje a brzdovou kapalinou konče, bratru za 5.000 Kč
 • mladý muž, již několikrát trestaná známá firma, zřejmě nedostatek sebevědomí dohání šermováním nožem před nosem každému na potkání. Nedávno jsme se s ním na těchto stránkách setkali, když pořezal policistku. Dostal za to podmínku (!§!), a tak ho tu máme znova. Přišel do slovní rozepře se svým vrstevníkem a netrvalo dlouho, měl tento nůž na krku. Pak člověk neví, má-li říct, jestli měl napadený smůlu nebo štěstí, když skončil s pořezaným nosem. Z toho, že při tom náš „nožíř" použil nadávku „bílá svině" vyplývá, že sám se řadí patrně k barvě jiné a druhou hanobí. Toto v součtu by mu snad už mohlo srazit hřebínek
 • kdo má doma milou kočičku, jistě pochopí pána z Olivětína, že podal trestní oznámení na neznámého pachatele, neboť se mu ta jeho domů vrátila bez ocasu a zadní tlapky a on má podezření, že na ní někdo nastražil železa
 • mediálně známý případ kuplířství: dva muži (jeden místní) prodali 18 letou, rovněž místní dívku do Teplic - Dubí za 800 Eur (tato měna se v naší rubrice objevuje poprvé - přátelé, jsme v Evropě!). Za jakým účelem vyplývá z názvu místa. Mladá slečna byla se vším svolná, ovšem jen do doby, než zjistila, že vydělané penízky musí odvést svému „p(r)asáčkovi". Ze štaflu utekla, podala oznámení, mašinérie se rozjela, dostala to vyšší místa, média, a dívka se teď diví, že to nejde odvolat
 • vzápětí se setkáváme i s její matkou, která z toho všeho byla asi tak rozrušená, že v Luční napadla druhou ženu
 • a nedlouho na to si pak obě, matka i dcera, vzaly na cestu z Náchoda do Broumova taxi, a patrně opět z mocného pohnutí nad svými nešťastnými osudy, zapomněly taxikáři zaplatit
 • majitel herny Fortuna přišel na oddělení s podezřením, že někdo z personálu mu zpronevěřuje finanční hotovost. Do akce byla nasazena kriminální policie a vbrzku už se číšník doznával ke zcizení 114.000 Kč. Navíc se zdá, že nepoučen prostředím, jež obsluhoval, utratil většinu v hazardu
 • z vykradené zahradní chatky u Opočenského hřiště zmizel mobil a Playstation. Moralista by řekl: to je tím, čím se teď na chatách zabejváme; za mejch mladejch let by na chatě našel akorát očouzenej mastnej klacek na opejkání a sirky se svíčkou
 • vloupání do prodejny Elektro Černý. Scéna: noc, náměstí, rozbité dveře včetně bezpečnostní fólie, pachatelé se pakují foťáky, videokamerami…, alarm houká 15 - 20 minut, obyvatelstvo v klidu spí - věru obzvláštní otrlost jak zlodějů, tak spáčů. Až po čtvrt hodině jediná paní se vzchopí a volá Policii, ale ta už může po příjezdu jenom sčítat škody: za 140.000 Kč na ukradených věcech a za dalších patnáct na zničeném zařízení
 • vloupání do kiosku na meziměstském nádraží se ztrátou zboží za 90.000 Kč (!)
 • poničená ventilace Penny Marketu svědčila o tom, že zde došlo k dalšímu, tentokrát nedokonanému pokusu o vloupání
 • vloupání do chalupy, opět v Hejtmánkovicích a se dvěma televizory zmizela opět porcelánová sada - že by nějaký porcelánový specialista?
 • vloupání do skladu u nádraží
 • krádež mobilu z kočárku na chodbě Městského úřadu
 • krádež radiátoru v ceně 4.000 Kč z jedné provozovny v Přadlácké ulici
 • vloupání do momentálně opuštěného rodinného domku na Křinickém sídlišti
 • vloupání do chalupy v Martínkovicích. Zloději si odnesli nářadí, zesilovač a dva discmany celkem za 20.000 Kč
 • náhlé úmrtí ve Vernéřovicích. Starostka oznámila, že už asi týden neviděla jednoho souseda. Policisté po složitém manévru pronikli do jeho domu a nalezli ho bohužel bez známek života. Lékař nařídil soudní pitvu.
K. Franze


Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

redakce, grafická úprava:
M. Otte, tel. 491 522 185

korektury:
Mgr. Šárka Rambousková

e-mail:broumov.muzeum@worldonline.cz

objednávky inzerce:
Sekretariát Městského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail:malichova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail:ic.broumovsko@worldonline.cz

vychází 1 x měsíčně
uzávěrka vždy 20. každého měsíceCopyright © Město Broumov 2003 Poslední aktualizace stránky: 20.12.2003