Elektronická verze článků Broumovského zpravodaje.

Broumovský zpravodaj č. 10/2003

Obsah čísla:
Prohlášení
Bezpečnostní analýza
Silnice na Janovičky
Kamerový systém
Stanovisko ke kontrolní zprávě
Jak to vidím
Euromaraton a fata morgána
Broumov - město Emericha Ratha
Evropské sjednocování očima ...
Kdo je teď na tahu?
Co nového v cestovním ruchu?
Společenská kronika
Blahopřání
Poděkování
Poděkování broumovské chirurgii
Poděkování soukromému učiteli ...
Broumovské gymnázium ...
Čas nemá čas čekat
Horní Lužice přivábila ...
Ľudia z celého sveta obdivujú ...
Kulturní dění na „pomezí"
TIPY MĚSTSKÉ KNIHOVNY
Sál Střelnice
Kalendáře „Broumovsko 2004"
Broumovská krajina v polštině
Broumovský jarmark letos trochu jinak!
Pěvecký sbor Smetana zcela ...
Výstava historických betlémů
… my srdce svá spjali v kouzelný kruh …
Z činnosti Policie České republiky
Katalog ubytování na Náchodsku ...
Vánoce 2003
Cyklistický oddíl - historie ...
Turnaje stolního tenisu ...
Broumovští judisté bodují
Broumovský basketbal 2003/2004
TJ Slovan Broumov, odbor ASPV ...
Power Yoga
Ohlédnutí za Autošťouchem ...

Prohlášení

V poslední době se šíří městem různé zaručené i nezaručené informace v souvislosti s aktivitami Centra Broumov (budova bývalého pivovaru). Povídá se i o tom, že platí rovnice Centrum=Město Broumov=paní starostka=Rada města. Odmítáme jako radní zvolení za hnutí Stěnava být s aktivitami Centra Broumov jakýmkoliv způsobem spojováni.

Milan Kulhánek, Petr Staněk, Josef Marek, radní

Bezpečnostní analýza

Agentura Augur Consulting provede na začátku listopadu sociologické šetření, které bude zjišťovat stav vnímání pocitu bezpečí občany Broumova. Na anonymním vzorku 400 lidí se pokusí, na základě objednávky města a za finanční podpory ze získaného krajského grantu, o získání co nejobjektivnějšího popisu současného stavu. Uskutečnění tohoto šetření je jednou z mnoha podmínek, které doprovázejí zařazení města Broumova do tzv. Programu partnerství, jehož nejviditelnějším výsledkem je zářijové schválení dotace ve výši jeden a půl milionu korun na vybudování první etapy městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) v Broumově (garantem programu je odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR).

Za město Broumov prosím všechny oslovené občany o vstřícný přístup k  tazatelům a trpělivost při odpovědích. Vaše názory budou důležitým podkladem při rozhodování zastupitelů o krocích vedoucích ke zvyšování pocitu bezpečí v našem městě. Navíc, protože se jedná o první takto zaměřený výzkum, budou zjištěné údaje použity následně k zachycení změn ve vnímání bezpečnostní situace města občany a ověření účinnosti přijatých opatření.

Jiří Ringel, místostarosta města

Silnice na Janovičky

Oprava krajské silnice druhé třídy na Janovičky, uskutečňovaná na základě podaného projektu městem a financovaná dotací Ministerstva dopravy, Královehradeckého kraje a evropskými zdroji z programu Phare CBC, má za sebou první etapu. Město jako příjemce dotací má s vlastníkem uzavřenu smlouvu o užívání této silnice a odpovídá za realizaci opravy. Údržbu samozřejmě i nadále zajišťuje Správa a údržba silnic.

Během října Stavby silnic a železnic položili živici na dvou úsecích v délce několika kilometrů. Některé vady na kráse byly vysvětleny na kontrolním dnu a bylo domluveno jejich odstranění. Z těch největších jde o rozšíření oblouku na Janovičkách těsně před Vyhlídkou a vybudování vjezdu na cestu na Rožmitál. Současné „díry" v novém asfaltu, vzniklé z technologických příčin, v době předávání hotového díla (květen 2004) rozhodně nepoznáte.

Oprava stávající silnice podle projektu (ne tedy vybudování nové komunikace), bude dále pokračovat i v dalších měsících (dosypání krajnic, čištění příkopů a propustků, kácení stromů atd.).

Příští rok se bude pokračovat v  podstatě cyklostezkou (o šířce čtyři metry) lesním úsekem od Zámečku až k hranicím s Polskem. Nejsložitější oprava nás čeká v asi třistametrovém úseku od Olivětínské křižovatky. Z pohledu města jde především o zajištění odvodnění tohoto úseku, které původní projekt ze srpna loňského roku řešil využitím stávajících vpustí. Toto řešení se ukázalo jako prakticky nerealizovatelné. Město proto nechalo zpracovat na řádné odvodnění projekt a nyní probíhá územní řízení. Oprava komunikace bude zakončena ve zbylém úseku dvěma živičnými nátěry, pro jejichž provedení je nezbytné příznivé počasí.

Doufám, že opravené úseky jsou vám ku prospěchu již nyní.

Jiří Ringel, vedoucí projektu

Kamerový systém

Republikový výbor pro prevenci kriminality schválil 26.září projekt města Broumova na vybudování první etapy městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) a rozhodl o poskytnutí státní dotace ve výši jeden a půl milionu korun. V tomto mimořádném termínu byly schváleny pouze dva projekty z celé republiky. Projekt Kostelce nad Orlicí (azylový tábor) byl iniciován Policií ČR a je především určen na nákup mobilní kamery pro kosteleckou policii.

Následující den po schválení jsem odeslal na odbor prevence všechny požadované formuláře k zařazení projektu do finančního systému a připravil podklady pro výběrové řízení. Ve výběrovém řízení na vybudování I. etapy MKDS v Broumově bylo osloveno osm firem a nabídku dodalo do pátku 17.10. šest z nich. Cena díla byla stanovena na 1,7 mil. Kč, termín realizace od 1.listopadu do 19. prosince s následným jednoměsíčním zkušebním provozem. V zasílané výzvě bylo prioritou kvalitní vybudování monitorovacího a záznamového pracoviště a umístění dvou ovládaných kamer na náměstí, spolu s vybudováním bezdrátového přenosu. Doplňkem bylo řešení mobilní kamery v závislosti na zbylých zdrojích.

Rada města rozhodla 22.10., na mimořádném jednání po Zastupitelstvu a na základě doporučení ustavené výběrové komise o vítězi, firmě VEGACOM a.s. se sídlem v Praze 8 a jednou z poboček v Hradci Králové.

Výběrové řízení ukázalo, že kromě splnění prvních dvou požadavků je možné připravit si i další tři body na umístění kamer v budoucnu, navíc s použitím retranslačního bodu. Na tyto tři body se „mobilně" bude podle potřeby umisťovat pevná kamera a při případném dalším rozšiřování systému se mohou body nastálo osadit otočnými kamerami. Úplně přesnou konkretizaci určí prováděcí studie, kterou vypracuje vítězná firma.

Nestane-li se něco nepředvídatelného, bude mít tedy Broumov v půlce prosince instalované dvě kamery na Mírovém náměstí, bude moci monitorovat tři další lokality (nejspíš křižovatku před poliklinikou, prostor u Dolní brány a autobusového nádraží) a měsíční zkušební provoz systému před sebou.

Výhledově, a za předpokladu podpory kamerového systému ze strany občanů a zastupitelů, vidím reálnou možnost každoročního rozšiřování systému alespoň o dvě kamery. Věřím, že ve spolupráci s městkou komisí pro prevenci kriminality a dalšími spolupracovníky, se opět podaří předložit takové projekty (a nejen na kamery), které získají státní nebo krajské dotace. Optimální počet kamer bude stanoven na základě praxe, rozboru a pravidelného vyhodnocování (monitorovací a záznamové pracoviště je připraveno zvládnout až 16 kamer).

Jiří Ringel, místostarosta města a manažer prevence kriminality

Stanovisko ke kontrolní zprávě

Prošetření vypořádání nájemních vztahů nebytových prostor na adrese Na příkopech č.p. 23, mezi Městem Broumovem a firmou Ing. Jakla

Z právního hlediska oponuji Kontrolnímu výboru ve vyjádření na straně 2 odstavec 7, kde je dle mého názoru chybně vykládán § 85 písm. f, „o majetkoprávních úkonech rozhodování o částkách vyšších než 20.000,-Kč je vyhrazeno ZM".

Přesná citace § 85 zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění je : Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto majetkoprávních úkonech: f) vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 000 Kč,

V tomto případu zápočtu v žádném případě nelze aplikovat citaci uvedeného paragrafu a písmena, neboť nešlo o prominutí pohledávky. Firma pana Ing. Jakla uhradila pohledávku uznaným technickým zhodnocením výše popsané nemovitosti. Takto uznaná pohledávka z nájemního vztahu patří do pravomoci vedoucího SMM a starosty, který dle organizačního řádu tento odbor řídí.

JUDr. Roman Berka

Jak to vidím

Nemocnice Broumov
V jednom z minulých čísel BZ jsem se psal o tom, že se jaksi v tichosti pracuje na restrukturalizaci broumovské nemocnice a jejím převodu na akciovou společnost. Broumovská nemocnice je majetkem města a Královehradecký kraj je od 1.1.2003 jejím provozovatelem. Protože veřejných informací o těchto skutečnostech bylo i nadále velmi málo, navrhl jsem , aby na nejbližší Zastupitelstvo byl přizván radní kraje zodpovědný za zdravotnictví - pan ing. Všetečka a MUDr. Hajžman, vedoucí odboru zdravotnictví. Oba pánové již v srpnu loňského roku (v BZ č.8/2002) prohlásili, že dojde k rekonstrukci a dostavbě stávajících budov nemocnice v ceně 83,5 milionů korun a v  provozu zůstanou ambulance základních medicínských oborů, radiodiagnostické oddělení, hematologická a biochemická laboratoř,záchranná služba s pracovištěm lékařské služby první pomoci a lůžka následné péče.

Oba pánové se zúčastnili části jednání Zastupitelstva (22.10.2003) kde se diskutovalo o:

 • riziku vyplývajícího z převodu nemocnice na akciovou společnost ( tedy obchodní společnost)
 • zajištění celodenní a víkendové akutní péče pro občany Broumova.
 • slibovaných investicích do broumovské nemocnice ( s možným převodem majetku na kraj)
 • vzniku privátních ordinací, lůžek následné péče, oddělení psychiatrie
 • dotacích kraje na provozování nemocnice v letošním roce a v  budoucnu.

Zástupci kraje konstatovali, že výsledkem připravované restrukturalizace a privatizace nebude zhoršení úrovně zdravotní péče pro občany Broumova, neurčité bylo vyjádření k slibovaným investicím. Jsem názoru, že připravované změny v broumovské nemocnici mohou ovlivnit úroveň zdravotnictví v našem výběžku daleko podstatněji, než bylo zrušení porodnice v roce 1999. Proto považuji za velmi důležité, aby Zastupitelstvo města dále pečlivě sledovalo vývoj v nemocnici a konfrontovalo jej s  uspokojujícími prohlášeními zástupců kraje (ze zasedání zastupitelstva je vždy pořizován zvukový záznam).

Podivné zápočty pohledávek města
Užitečnost každé dobré „městské opozice" je v tom, že se aktivně podílí na činnosti zastupitelstva, předkládá své názory a náměty a upozorňuje na případné nesprávné či nestandardní postupy vedení města. Proto se na stránkách BZ vracím k případu velmi zvláštního vypořádání pohledávky města za pronájem nebytových prostor v č.p.23, Na Příkopech (o tomto případu jsem veřejnost informoval v BZ6/2003). Nyní je k  dispozici zpráva Kontrolního výboru, která mé podezření z velice podivného postupu vedení města potvrzuje. V  nejbližší době si ke zprávě vyžádám i všechny podkladové materiály a po jejich odborném zhodnocení bude možno objektivně říci, zda došlo k poškození města, porušení zákona o obcích a překročení pravomoci vedení města. Obávám se, že již dnes je aktuální otázka, zda jsou mezi sobě rovnými dlužníky města někteří rovnější a zda i v tomto případě jde o ono mnohokrát deklarované ráznější řešení vymáhání pohledávek způsobem padni komu padni.

Cesta na Janovičky
Probíhá zásadní rekonstrukce cesty na Janovičky (s dokončením v roce 2004). Potvrzuje se tak v praxi prozíravost bývalého starosty Streubela, který v roce 2002 „protlačil" projekt z grantu EU na opravu přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Broumov Janovičky – Gluszyca. Rekonstruovaná silnice jistě přispěje k rozvoji turismu a cestovního ruchu na Broumovsku a je naplněním neopakovatelné šance pro tuto okrajovou část Broumova. Domnívám se, že celé dílo by mělo být v nejbližším období završeno i vybudováním kanalizace a plynofikace.

Městský kamerový systém
Oceňuji aktivitu vedení města při vypracování a realizaci projektu městského kamerového systému. Na tento projekt se podařilo získat významnou státní dotaci, která umožní provozování a postupné další rozšiřování systému. Jde jednoznačně o krok správným směrem k větší bezpečnosti občanů a návštěvníků města.

Bc. Lubomír Franc, mailto: lubomir.franc@seznam.cz

Euromaraton a fata morgána

Rád bych zareagoval na příspěvek Petra Schirla v minulém Broumovském zpravodaji, ve kterém polemizuje s tezemi Francka Biancheriho z jeho nedávného vystoupení v Broumově.

Začnu poděkováním: Mikroregion Stěnava zorganizoval tuto akci především proto, aby vyvolal diskuzi o věcech, které se nás zdánlivě netýkají, protože je řeší kdosi „nahoře" – v Praze, případně v Bruselu – v každém případě dost daleko od Broumova. Děkuji panu Schirlovi za jeho účast na setkání a za jeho reakci v Broumovském zpravodaji

Jednou z nejdůležitějších věcí, které na setkání zazněly, byl apel, abychom všichni přestali hrát mrtvého brouka a tvářit se, jako že se nás otázky evropské integrace netýkají. V květnu 2004 se Česká republika stane členskou zemí Evropské unie a čeští občané se stanou součástí unijního politického systému. Právě toto měl pan Biancheri na mysli ve svém tvrzení, že existence EU a náš vstup jsou už mimo pochybnosti - konec konců sami jsme si to odhlasovali v referendu.

Zdá se mi, že pan Schirlo ve své polemice mluví o něčem jiném než Franck Biancheri. Franck se ve svých úvahách pohybuje v rovině horizontální - zabývá se vztahem Evropského parlamentu a Evropské komise. Konstatuje, že reálná moc Komise, kde pracují jmenovaní úředníci, je příliš velká. Parlament je ve své současné podobě dost neefektivní a z velké části formální instituce, která schvaluje to, co ji Komise připraví. Ve svých 14 strategických návrzích Franck Biancheri specifikuje konkrétní způsoby jak tyto instituce reformovat, aby odrážely skutečné zájmy a vůli evropských občanů.

Pan Schirlo uvažuje spíše v rovině vertikální - zabývá se nyní dost diskutovanou otázkou vztahu Evropské unie a národních států, resp. mírou zachování svrchovanosti členských států Unie. Je to zcela legitimní problém. Souhlasím, že cesta k řešení nevede přes úřednické razítko. A o to právě jde. V současné době se totiž ani tolik nediskutují věci související s činností a funkcemi parlamentu, ale úředníci (národní vlády) se dohadují na mezivládní konferenci, jaká má být Evropská ústava. Jedním z hlavních „problémů" tzv. malých států je, aby každý stát (rozuměj každá národní vláda) měl svého komisaře (úředníka)!

Pravdu má pan Schirlo, že také další evropské úřady mají značné pravomoci, např. Evropská centrální banka, která se také skládá z jmenovaných úředníků. Problém je v tom, že ti prosazují svá rozhodnutí, tedy svoji úřednickou vůli a vizi, nikoliv „tyranii většiny", o které se píše pan Schirlo ve svém příspěvku.

Franck Biancheri navrhuje zprůhlednit mocenské struktury Evropské unie – například úplně zrušit Evropskou komisi a likvidovat funkce Komisařů. Důvodů je řada - víte například, že evropský úředník se těší doživotní imunitě za případné trestné činny, které spáchal v souvislosti se svou prací pro Evropskou komisi? To je živnou půdou korupce a reálnou hrozbu demokracie. Proto Biancheri předložil k diskusi konkrétní návrhy na zajištění dělby moci, demokratizace a zjednodušení politického systému (viz jeho návrh č. 3 a 4).

Souhlasím s panem Schirlem, že parlament s neomezenou pravomocí se možná za jistých okolností může stát hrozbou – zkušenost československého února 1948 to potvrzuje. Stejnou hrozbou se ovšem může stát i bezmocný „loutkový" parlament – to také dokazuje historie 20.století – evropské totality vesměs fungovaly s „parlamentem" a tvářily se jako parlamentní demokracie.

Stavět demokracii a svobodu proti sobě jak to, zdá se, dělají někteří liberálové („máme moc demokracie a málo svobody") se mi jeví jako poněkud nešťastné. Cestou do pekel je, pokud se umožní uplatňovat „svobodu" a „demokracii" formálně (vzpomeňme 98% účast při volbách do socialistického parlamentu nebo tezi Komunistického manifestu: „Na místo staré měšťanské společnosti s jejími třídami a třídními protivami vstoupí sdružení, v němž svobodný vývoj každého jest podmínkou svobodného vývoje všech."). Z tehdejšího uplatňování svobody a demokracie se dodnes léčíme...

Apelem Francka Biancheriho je zvyšovat úlohu evropských občanů a jejich volených zástupců v rozhodování o evropských záležitostech. Je to možné zefektivněním demokratických procesů, ke kterým patří i svobodné celoevropské volby, kde se může projevit svobodná vůle občanů. Podmínkou je samozřejmě jejich zájem a dobrá informovanost.

Kampaň Newropeans Democracy Marathon měla za cíl prodiskutovat 14 návrhů. Výsledkem kampaně je revize návrhů a zapracování připomínek, které zazněly na diskusích v rámci Maratonu. Nové revidované vydání obsahující 15 strategických návrhů je již hotovo – překlad se brzo objeví na stránkách sdružení Mikroregion Stěnava (www.stenava.info). Mimochodem, víte, že se příští rok konají volby do Evropského parlamentu, kterých se poprvé zúčastní také čeští občané? Co vy na to? Víte, kdo je váš poslanec? Jste odhodláni projevit ve volbách svoji svobodnou vůli a zapojit se do uplatňování evropské demokracie? PhDr. Zdeněk Záliš, místopředseda OS Mikroregion Stěnava

Broumov - město Emericha Ratha

Osmého listopadu bude odhalena pamětní deska všestrannému sportovci, prvnímu lyžaři na Broumovsku Emerichu Rathovi. V listopadu příštího roku, 121 let od narození Emericha Ratha, bude odhalena socha tohoto velkého sportovce v Broumově. Setkávám se s otázkou: Proč právě Emerich Rath?

Petr Staněk, objevitel odkazu Emericha Ratha, považuje Emericha za jednoho z největších „rutinérů" na Broumovsku - Emerich toho za svůj život stihl opravdu hodně, o čemž svědčí výčet jeho sportovních a jiných aktivit.

Každé město má nějakou osobnost, od které se odvíjí image města - Hronov má svého Aloise Jiráska („Jiráskův Hronov"), Svitavy mají svého Oscara Schindlera, Malé Svatoňovice mají bratry Čapky. Každá z těchto osobností, která se nějakým způsobem zapsala do dějin města, napomáhá k jeho rozvoji (tržby obchodníků při „Jiráskovkách" jsou určitě zajímavé). Co může naše město nabídnout turistům, kteří touží poznat něco nového? Může nabídnout barokní architekturu, kopii turínského plátna, krásné životní prostředí, tradiční pivo Opat a co ještě? Dnes již můžeme nabídnout návštěvníkům Broumova sportovce světového významu - Emericha Ratha.

Jan Ullwer

Evropské sjednocování očima ekonoma

S touto přednáškou zavítá do Broumova Ing. Josef Šíma, PhD., kterého známe jako účastníka televizních debat před referendem o vstupu Česka do EU. Akce proběhne ve čtvrtek 20. listopadu v 10,00 hod. ve Výstavní síni Staré radnice na náměstí a naváže na Projekt klasické liberální knihovny. Tématem vystoupení budou základní principy evropské integrace, přednáška bude proto srozumitelná pro každého. Cílem pořadatelů je poskytnout ekonomický pohled, který je odlišný od pohledu prezentovaného masovými sdělovacími prostředky, zúčastněnými politickými stranami a zájmovými skupinami. „Problémem současné podoby evropské integrace je to, že zcela opomíjí osvědčené hodnoty, které stály za úspěchem evropské civilizace – těmi jsou tolerance, svoboda a konkurence na všech úrovních.", uzavírá Josef Šíma. Přednášky se zúčastní studenti broumovského gymnázia, ale také významné osobnosti společenského a kulturního života z Broumova a okolí. Srdečně zváni jsou všichni občané.

Josef Šíma působí na Vysoké škole ekonomické v Praze, je ředitelem publikační činnosti Liberálního institutu. Přednáší na University New York/Prague a je vědeckým pracovníkem The Mises Institute, Auburn, U.S.A.

Poděkování patří sponzorům: společnosti Elmon - jmenovitě panu Zinkemu, Podnikatelskému klubu Broumovska (panu Školníkovi), MicroNetu (panu Flígerovi), Broumovským strojírnám a dalším. Bez jejich laskavého přispění by se akce nemohla uskutečnit.

Petr Schirlo

Kdo je teď na tahu?

Často kolem sebe slýcháme- šance Broumovska je v cestovním ruchu, Broumov má špatnou propagaci, v Broumově se pro turisty nic nedělá apod.Stěžování je koneckonců naším národním sportem. Podívejme se na problém trochu jinak.Prázdniny využívám tradičně cestováním, ať jsem kdekoliv ,neopomenu navštívit Informační centrum daného města. Abych byl přesný. Návštěvu města začínám vždy v Infocentru, kde získám plán města, potřebné informace a pak se teprve vydám po pamětihodnostech, které chci vidět. Pojďme k Broumovu: Broumov má Infocentra dnes dokonce dvě- jedno soukromé - pan Neumann - a jedno městské, na Mírovém náměstí. Běžte se tam někdy podívat. Pokud jste viděli před pár lety první místo Infocentra v předsálí divadla a pokud uvidíte dnešní podobu, jste-li trochu soudní, musíte smeknout. Troufám si říci, že Broumov má dnes Infocentrum na špičkové úrovni, což je především práce slečny Rutarové.Zahraniční návštěvník dostane prospekty města,ale i okolních vesnic a především informace o ubytování, o různých akcích apod. V době víkendů, kdy má Infocentrum zavřeno, je na budově dostatečně velká cedule informující o tom, že potřebné informace jsou k dispozici v muzeu.Kdo z podnikatelů chce propagovat svoji firmu, nabídnou ubytování aj., je vítán.

Teď pojďme na věc z již zmiňované druhé strany.Turista dostane informace a co dál? Není teď na řadě někdo jiný než město? Není teď na řadě lidská aktivita, iniciativa a nápady?  V době  největšího náporu turistů je třeba zavřena místní restaurace. V době pouti - plné náměstí lidí - mají bary zavřeno taktéž. Proč nikdo nenabízí turistům na ulici pohlednice a drobné suvenýry? Poslední srpnový týden  se řítily po náměstí  směrem ke klášteru tři skupiny / plné autobusy/ turistů z Německa či Polska. Být to kdekoliv na Západ od našich hranic, tak přiběhne pět pouličních prodavačů pohledů a suvenýrů. Můžeme klást i otázky další? Kolik lidí na venkově nabízí třeba ubytování v soukromí? Kdo začal rozvíjet tzv. agroturistiku, hit posledních let? Mám pocit, že na tahu jste teď Vy, občané Broumova. 

Milan Kulhánek

Co nového v cestovním ruchu?

Po loňských komunálních volbách vznikla nová komise – Komise pro cestovní ruch a služby. Komise pracuje ve složení Pavel Košňar- ředitel Zvláštní školy Broumov, ale zejména bývalý průvodce cestovního ruchu a organizátor zájezdů, Jan Neumann – majitel soukromé cestovní agentury , Milan Kulhánek - učitel gymnázia a také stále aktivní průvodce cestovního ruchu, Jaroslav Řehůřek - majitel úspěšné restaurace Alka a Luboš Flousek - obchodní zástupce firmy Dřevoterm Březová. Tajemnicí komise je Jana Rutarová, vedoucí broumovského Informačního centra. Komise se snaží o to, aby se udělaly jasné konkrétní kroky pro rozvoj cestovního ruchu v Broumově. Na posledním zasedání RM schválila Koncepci cestovního ruchu pro příští roky (hlavní zásluhu na vytvoření koncepce má slečna Rutarová). Pro rok 2004 navrhla komise tyto konkrétní kroky (věříme, že budou schváleny Zastupitelstvem v rozpočtu pro rok 2004):

 • na osmi důležitých místech okresu umístnit novou dopravní značku IS 24– „Kulturní nebo turistický cíl." Tato značka – v hnědém provedení – bude upozorňovat na důležitých příjezdových komunikacích na historické město Broumov, případně na klášter. Plánujeme umístění na hraničních přechodem Otovice, Starostín, na komunikaci Chvaleč-Adršpach, na křižovatce U Michálků v Pěkově, v Náchodě, Jaroměři, České Skalici a Hronově. Toto značení mají třeba již Teplické skály, nebo ho můžete vidět v celém Karlovarském kraji.
 • Na silnici mezi Hradcem Králové a Jaroměří umístit velkou dopravní tabuli IS 23-„Kulturní nebo turistický cíl" s  vyobrazením broumovského kláštera.
 • Zřízení informačního kiosku (infomatu). Jedná se o jakýsi bankomat, kde turista získá nonstop všechny důležité informace o městě a okolí.
 • Věříme, že tyto první kroky směřující k lepší propagaci Broumova budou skutečně v roce 2004 realizovány. Komise počítá s celou řadou dalších kroků, budeme o nich postupně na stránkách BZ informovat veřejnost.
 • Chtěli bychom také tímto oznámit, že komise není uzavřená společnost a že kdokoliv má nápady, podněty a hlavně zájem pracovat pro své město, má dveře otevřeny.
Milan Kulhánek

Společenská kronika

V sobotu 11. října a 25. října jsme přivítali v obřadní síni nové občánky Broumova:

 • Michaelu Kratochvílovou
 • Štěpána Leona Hrubého
 • Michaela Cirkla
 • Lukáše France
 • Michala Papeže
 • Matěje Vodochodského
 • Matyáše Berku
 • Marianu Štrofovou
 • Dominika Hofmana
 • Kláru Čižinskou
 • Hanu Assbahi
 • Filipa Ptáčka
 • Matěje Remeše
 • Patrika Kovaříčka
 • Vojtěcha Kluga
 • Jaroslavu Sieratovskou
 • Petra Martince
Novým občánkům přejeme krásné dětství a rodičům trpělivost a lásku při jejich výchově.

Své ano si v naší obřadní síni řekli:
 • Lada Kmošková a Jiří Šembera
 • Ľuba Pačajová a Jozef Gejdoš
Do nového života jim přejeme lásku, štěstí a toleranci.

Rozloučili jsme se s:
 • Martou Nehybovou
 • Pavolem Kundrou
 • Helenou Dostalovou
 • Pavlem Riedelem
 • Josefem Sommerem
 • Arnoštkou Mikuškovou
17.10.2003 oslavili zlatou svatbu manželé Eliška a Jaroslav Chladovi. Do dalších společných let jim přejeme pevné zdraví a stále veselou mysl.

Za SPOZ: N. Burdychová, matrikářka

Blahopřání

Tělovýchovná jednota Slovan Broumov a šachový oddíl blahopřejí panu ing. Bořivoji Kopalovi k 80. narozeninám, které oslavil 29. října. Při příležitosti tohoto životního jubilea mu děkujeme za jeho dlouhodobou činnost a hlavně za jeho práci s mládeží v šachovém oddíle, za který i sám hájil barvy Broumova v  mistrovských utkáních.

Poděkování

Dne 26. 9. 2003 jsme oslavili 60 let společného života. Velmi mile nás překvapil přístup Městského úřadu, jehož jménem k nám promluvil p. Mgr. Jiří Ringel. Jeho proslov nám připomněl společně prožitá léta, vše krásné, co nám život dal. Vřelý dík!

Manželé Vajsarovi

Poděkování broumovské chirurgii

Vážení,

ráda bych do Broumovského zpravodaje dala poděkování, a to kolektivu lékařů a sester na chirurgickém oddělení v nemocnici v Broumově.

Byla jsem zde na operaci. V Náchodě se ke mně nezachovali nejlépe, a proto jsem na radu jednoho z lékařů a na základě jeho doporučení jela k vám. Pan primář Kříž se mě okamžitě ujal a opravdu mi pomohl. Máte tam skvělý kolektiv s výborným přístupem k pacientům. Jsem jim za vše moc vděčná - dík! Budu je vřele každému doporučovat. Náchod má sice nemocnici lepší, ale to je také vše.

Chtěla jsem dát poděkování také do rádia Metuje, ale odmítli to. Doufám, že u vás nedopadnu stejně. Prosím, poděkujte jim za mne, jak nejlépe umíte!

Předem děkuji za vyřízení. S pozdravem J. Vítová, Palackého 151, Náchod

Poděkování soukromému učiteli Karlu Pelánovi

Děkuji panu Karlu Pelánovi za jazykový rozvoj vybraných studentek broumovského gymnázia. Škoda, že se pan Pelán nevěnuje většímu počtu našich studentek a studentů. Kdyby mohl na naší škole učit, jistě by k zisku mezinárodně uznávaných vysvědčení z Goethe Institutu v Praze dovedl všech 333 našich žáků a již nikdy by se o Gymnáziu v Broumově nemuselo říkat, že hlavní devízou výuky cizích jazyků na škole je: „Hlavně když se domluví." A kdyby pan Karel Pelán u nás učil i fyziku, mohli bychom v celosvětovém kole fyzikální olympiády na Tchaj-wanu mít více úspěšných zástupců než jen jednoho. A možná i v jiných oblastech by se na naší škole našly rezervy, se kterými by nám pan Karel Pelán mohl poradit.

Takže na závěr ještě jednou děkuji panu Karlu Pelánovi a přeji mu do další práce s našimi studentkami a studenty hodně elánu a hodně úspěšně složených mezinárodně uznávaných zkoušek, ať naši žáci alespoň v něčem vynikají.

PaedDr. Karel Výravský, ředitel Gymnázia v Broumově

Broumovské gymnázium a příhraniční spolupráce

V rámci projektu Phare studenti broumovského gymnázia již několikrát navštívili žáky gymnázia v Nové Rudě – Slupci. Poslední setkání v Polsku proběhlo ve dnech 3. – 4. října letošního roku, tentokrát se zaměřením na turistiku, zeměpis, práci s mapou a první pomoc. Studenti obou škol společně vystoupili na horu Všech svatých, navštívili také Kladsko, jeho pevnost a podzemní chodby. Přátelská atmosféra a zajištění všech služeb bylo opět samozřejmostí. V blízké době naše gymnázium chystá pro polské přátele společnou návštěvu Klicperova divadla v Hradci Králové.

Mgr. J. Smolíková

V rámci Dnů česko – polské křesťanské kultury se konala dne 9. 10. v polských Žabkovicích vědomostní soutěž o České republice a Polsku. Do soutěže se již po několik let zapojují studenti z Jeseníku a Broumova. Tématem letošního ročníku byla historie Kladska do roku 1945. V silné konkurenci obsadila Iva Pešoutová 1. místo a Martina Benešová 2. místo (obě jsou studentkami 3. ročníku ), a tak se jim podařilo získat zpět putovní pohár.

Za vzornou reprezentaci broumovského gymnázia patří oběma poděkování.

Mgr. I. Vítová

Čas nemá čas čekat

Jak rozmanitá je skladba žáků naší školy, napovídá již její název. O našich dětech se město bohužel často dovídá v souvislosti s jejich negativním chováním a jednáním. Mrzí nás to, snažíme se denně vysvětlováním a výchovou poukazovat na okolnosti a prostředí, které je ovlivňují. Problémem stále zůstává kouření dětí i ve velice nízkém věku, drobné krádeže, agresivní chování a vandalismus. Hledáme různé cesty a metody, jak na děti působit. Spolupráci s  rodinou se bohužel právě v těch nejobtížnějších případech naprosto nedaří navázat.Někteří rodiče nemají zájem o výsledky dětí ve škole, vůbec je nezajímá, co dělají ve volném čase. Ti žáci, kteří mají největší problémy, jsou umístěni v diagnostickém ústavu nebo ve výchovném ústavu. Od té doby, co jsme měli možnost navštívit tato zařízení , seznámit se s podmínkami pobytu, stále více máme rodičům těchto dětí za zlé, že dopustí, aby jejich nezodpovědností a lhostejností děti prožívaly dětství tímto způsobem. Jde o zařízení, kde se různými metodami potlačují patologické jevy v jejich chování. Materiálně jsou zabezpečeni, ale to, co je nutné pro výchovu – táta,máma, zázemí domova a jeho plná funkce, to tu chybí. Účastníme se i různých seminářů, které nabízejí vzdělávací centra, které by nám pomohly najít tu nejoptimálnější cestu ke zlepšení.

Jednou z mnoha variant, které se nám osvědčily, byly pobyty dětí s učiteli mimo školu. Jsou uskutečňovány již několik let, dalo by se říci , že se staly tradicí. Jedná se o několikadenní pobyty dětí, které si samy zajišťovaly vaření, úklid … Jde o osvědčenou výchovnou metodu, kdy na splnění úkolů jednotlivců je závislá celá skupina.Velmi důležité na těchto pobytech byl hlavně nepřetržitý kontakt s dětmi, komunikace, reakce na jejich negativní chování a jednání. Nejprve byly tyto pobyty realizovány s žáky 2. a 3. stupně. Postupně jsme ale zjišťovali, že lepší výsledky máme u dětí mladších. Četnost těchto akcí je samozřejmě závislá na financích.

Velmi jsme proto uvítali Výběrové dotační řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, která by se týkala preventivního programu realizovaného školou. Realizátorem vypracovaného programu byla PhDr. D. Sokolová, která zastávala v té době funkci metodika prevence. S  uspokojením lze konstatovat, že byl K Ú akceptován, v plné šíři přijat a škola, jako jedna z mála, dostala vypsanou dotaci.

Pro podporu tohoto programu jsme našli pochopení i u Rady Města Broumova, která rovněž poskytla finanční prostředky, za které touto cestou děkujeme.

Celkové náklady na program realizovaný v roce 2003 budou 45 800 Kč. Z toho ze státního rozpočtu: 22 200 Kč, podíl školy: 17 500 Kč, město: 6 100 Kč.

Podíl rodičů je minimální. Záleží na délce pobytu, ale v průměru je to asi 100 - 150 Kč.

Působení v rámci těchto pobytů, bude rozšířeno na poměrně velký počet dětí – cca 50% z celkového počtu žáků. Rozděleny budou na tzv. ozdravné pobyty – pro děti se špatnou adaptací,učení sociálnímu chování a vedení ke zdravému způsobu života. Další tzv. zátěžové pobyty – pro děti , které mají sklony k patologickému chování, se snahou zvýšit jejich odolnost vůči těmto jevům. V říjnu již proběhl ozdravný pobyt v  Jánských Lázních, na listopad se chystá zátěžový pobyt.

Čerpání těchto prostředků zahrnuje i finanční prostředky na vzdělávání pedag. pracovníků ve jmenovaných oblastech.

Z výčtu toho, co jsem tu popsala, je zřejmé, že široké okolí má zájem o nápravu všech jevů, které se neslučují s představami o slušném chování. Celý projekt má název „Čas nemá čas čekat". Velmi výmluvné pro všechny zúčastněné strany. Jsou si toho ale vědomi všichni rodiče našich žáků, na kterých je největší díl zodpovědnosti ?

Irena Gabrielová, Speciální školy Broumov

Horní Lužice přivábila broumovskou mládež

Mládež Broumovského krajanského sdružení ve Forchheimu (Heimatkreis Braunau) strávila deset dní na prázdninovém táboře v Horní Lužici v Německu, nedaleko výběžku Čech, Slezska a Saska. V Eibau u Žitavy jsme měli pronajatý dům, ve kterém jsme si sami vařili a prožili tu překrásné dny her, zpěvu, pěších túr, znalostních diskusí o Broumovsku a denní výuky německého jazyka pod vedením Jany Meškové.

Bylo velmi příjemné počasí na pěší túry - ne moc velké horko a skoro žádný déšť. Návštěvě koupaliště však toto počasí neodpovídalo. Krásného výhledu jsme si užívali z Beckenbergu a z Kottmaru. Na Beckenbergu jsme navštívili vlastivědné muzeum, kde jsme si prohlédli tkalcovnu, tak, jak ji známe z Broumovska. Bylo to velice zajímavé. Na Kottmaru jsme vystoupili na vyhlídkovou věž a navštívili pramen řeky Sprévy, která později protéká Berlínem, hlavním městem Německa.

V našem nejbližším okolí jsme našli i jména známá nám již z Broumovska - Ruppersdorf (Ruprechtice), Schönau (Šonov), Dittersbach (Jetřichov), Hermsdorf (Heřmánkovice), Hutberg (Hony) a Spitzberg (Špičák).

V soutěžním utkání pokojů, tedy v tom, kdo každý den nejlépe ustlal a uklidil postel, zvítězili:

1. Jana Neumanová - 75 bodů, 2. Karolína Koutková - 74 bodů, 3. Milan Neumann - 73 bodů, 4. Nikola Pinkavová - 71 bodů, 5. Lucie Frömmelová - 70 bodů, 6. Martin Koutek - 69 bodů.

Našim dvěma vedoucím - Janě Meškové z Broumova a Markétě Kořínkové ze Zdoňova - to chlapci a dívky moc neztěžovali. Všechny děti byly hodné, kamarádské, nápomocné, velmi trpělivé a nestěžující si.

Kdo se tohoto tábora zúčastnil, ten se určitě těší na další.

Ľudia z celého sveta obdivujú krásy Broumovska

Dobrovolníci pochádzajúci z celého sveta sa stretli v Heřmánkovicích od 21. 7. – 3. 8. 2003, aby podporili Medzinárodný projekt občianskeho združenia INEX – SDA - myšlienku Collegia pro arte antiqua oživiť miestnu spoločenskú scénu - a pomohli pri vytvorení Komunitného domu Broumovska, centra pre sociálnu, pedagogickú a kultúrnu prácu.

Rekonštrukcia barokovej fary je pre zahraničných účastníkov jedinečnou príležitosťou, ako stráviť svoj voľný čas. Dôvodov majú veľa, ale všetky sa stretávajú v jednom bode - pracovať spoločne a podporiť tak dobrú vec zo všetkých síl. Napriek tomu, že za svoje úsilie nie sú hmotne ohodnotení, odnesú si domov niečo cennejšie. Naučia sa veľa vecí o tejto krajine, o jej kultúre, prírode, ľuďoch a možno aj niečo o sebe samých.

Tento rok prišlo podporiť projekt Cesty ke kořenům v Heřmánkovicích 10 dobrovolníkov pochádzajúcich z  Austrálie, Francúzska, Holandska, Kanady, Poľska, Slovenska, Srbska, Veľkej Británie a samozrejme zahanbiť sa nenechali ani domáci. Ich vek sa pohyboval od 18 do neuveriteľných 57 rokov a pre väčšinu z nich bol pobyt v Českej republike premiérou. Napriek tomu sa medzi dobrovolníkmi našli aj takí, ktorí sa češtinou zaoberajú už dlhšiu dobu a študujú ju na univerzite. Poďakovať za krásne strávené chvíle na Broumovsku by sa vám však chceli vo svojom rodnom jazyku.

Ďakujeme, Děkujeme, Thank you, Merci, Dank je wel, Hvala, Dziękujemy.

Dáša Antalová

Kulturní dění na „pomezí"

15. září 2003 byly zahájeny již 14. Polsko – české dny křesťanské kultury, tentokrát ve Valbřichu. Slavnostnímu zahájení na Valbřišské radnici předcházela vernisáž výstavy obrazů polského malíře J. Obacza – „Valbřich v akvarelech". Závěr tohoto dne patřil slavnostní mši v chrámu sv. Andělů strážných. Slavnostního zahájení se účastnili zástupci českých i polských obcí v naší příhraniční oblasti.

Ve dnech 22. – 24. září se v Hradci Králové konala konference „Přeshraniční spolupráce českých a polských škol". Ústředním tématem tohoto setkání byl Arnošt z Pardubic, významná historická osobnost, člověk, který by v dnešní době nepochybně patřil mezi Evropany, jistě by se aktivně přičinil o vznik Evropské unie.V příštím roce bude náš region slavit jeho významné výročí. Asi bychom měli více usilovat o to, aby tato postava našich dějin vešla v širší povědomí alespoň v Královéhradeckém kraji. Konference a seminářů se zúčastnila početná skupina polských učitelů a profesorů, česká strana zde bohužel (nějak se to stává špatným zvykem) měla jen malé zastoupení – jedna paní uč. z  Náchoda, jedna za obec Martínkovice, dvě z Masarykovy ZŠ v Broumově a několik zástupců hradeckých škol.

26. září se v Broumově sešly dvě zajímavé kulturní akce – Nejprve se v Městském divadle konalo představení knihy Broumovsko a literatura, jejímž autorem je PhDr. Jan Meier, vedoucí broumovské knihovny. Škoda, že pořad trval jen hodinu, diváci by jistě vydrželi déle poslouchat ukázky z tvorby a různé zajímavosti o Broumově a o lidech s naším městem spojených.

Po skončení programu v divadle začal v sálku ZUŠ pořad Dnů poezie, na který se již tradičně sjeli básníci a básnířky z celých Čech, Moravy a samozřejmě také naši milí přátelé z polské Nové Rudy. Sešlo se tu asi dvacet pět autorů, kteří na večeru četli své nové verše, pak v rámci „dílen" pracovali ještě pozdě večer a v sobotu dopoledne pokračovali překlady básní z polštiny a z češtiny. Na tomto setkání je pěkné to, že se ho účastní lidé mladí, středního věku i starší, že jsou to autoři z různých koutů naší republiky a z blízkého Novorudska, že sem přijíždějí rádi, někteří dokonce již počtvrté, že poznávají nejen verše svých přátel, ale poznávají i naše pěkné město a krásnou krajinu.

Již tradičně je z tohoto setkání vydáván sborníček veršů (sestavuje V. Kopecká), který si mohou milovníci poezie také v Broumově zakoupit.

Eva Kučerová, Masarykova ZŠ, Broumov

TIPY MĚSTSKÉ KNIHOVNY

(Tucet knižních novinek)

 • Paulo Coelho: Jedenáct minut - Román o mladé Brazilce, která se živí prostitucí ve Švýcarsku, je otevřenou výpovědí o ženském sexu.
 • Kateřina Pošová: Jsem, protože musím... napsala jsem si ve čtrnácti do lágrového deníku - Poutavé životní vzpomínky, ženy, která se narodila v roce 1930 na Slovensku v  maďarské židovské rodině a dnes je uznávanou překladatelkou.
 • Pavel Preiss: František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách - Monografie o osvícenském českém šlechtici a jeho působení i ve východních Čechách.
 • Margriet de Mooreová: Kreutzerova sonáta - Komorní novela, pro jejíhož hrdinu skončil první milostný vztah tragédií. Po letech se setkává s novou osudovou láskou.
 • Robert Irwin: Satan mě chce - Román situovaný do Anglie uvolněných 60. let. Mladý student se stává satanistou a hledá pannu, kterou má svést a obětovat Lóži.
 • Katerina Kaltsogianni: Psychopat - Po hlavě mi nikdo skákat nebude, po těle komu dovolím - Autobiografický příběh líčí snahu úspěšné mladé ženy vymanit se ze soužití s  psychopatem.
 • Pascal Tanguy: Nejkrásnější alpské vrcholy - Popis cest a výstupů na dvacet horolezecky nejpřitažlivějších alpských štítů.
 • Fréderic Beigbeder: 99 franků - Poutavý román o reklamním tvůrci, který je skvěle hmotně a společensky situovaný, ale naprosto citově prázdný, vrcholí očistnou tragédií.
 • Hella S. Haasseová: Páni čajových plantáží - Sága několika generací holandské rodiny, která žije na Jávě, kde spravuje čajové plantáže.
 • Anita Nairová: Dámské kupé - Příběhy šesti indických žen, které si vzájemně vyprávějí během noční cesty vlakem.
 • Ivan P. Olenič: Rande před márnicí - Mladý novinář odjede na schůzku s  dívkou na venkov. Místo ní však na něj čeká její mrtvola a následné přepadení. Pátrání se dostává do vysokých kruhů ruské narkomafie.
 • Ursula Kroeber Le Guinová: Čaroděj Zeměmoří - První svazek cyklu románů žánru mystery. Mladý čaroděj se musí postavit svému Já, které nerozvážně vyvolal z říše mrtvých.

Sál Střelnice

S blížící se plesovou sezónou probíhají i drobné úpravy na sále Střelnice, které by měly přispět k vylepšení vzhledu prostor. Na jeviště byl položen nový koberec a po mnoha letech bude vyměněn i závěs za jevištěm.

Rolety do oken zajistila firma DŘEVOTERM Březová, které bychom touto cestou rádi poděkovali za zvýhodněné ceny, které městu poskytla.

Kultura a infocentrum

Kalendáře „Broumovsko 2004"

Je již tradicí, že naše kanceláře a domovy zdobí nástěnný kalendář „Broumovsko" s fotografiemi pana Horsta Bauera. I v letošním roce  máte díky panu Janu Školníkovi a firmě Hobra-Školník možnost zakoupit si kalendáře „Broumovsko 2004". 

Prodej v Informačním centru na Mírovém náměstí.

Broumovská krajina v polštině

V pátek 10. října uvedla na příjemném komorním večeru v Městské knihovně v partnerské Nové Rudě Eva Kučerová novou knížku svých veršů Krajina modře navlněná. Autorka v ní shromáždila zejména básně inspirované naším městem a zdejší krajinou ze svých předchozích sbírek a doplnila je o několik dalších, dosud nepublikovaných. Knížku vydal Organizační výbor Polsko-českých dnů křesťanské kultury a novorudská knihovna. Verše broumovské básnířky v ní vyšly spolu s jejich polskými překlady Krzystofa Karwowského, který je také autorem výtvarné podoby knihy.

„Broumov, popisovaný slovy své rodačky, je plný do té doby neznámých hodnot, které nám Eva Kučerová – dítě tohoto pěkného města – předává ve své poezii," napsal v úvodu ke knížce Julian Golak. Kniha je v prodeji i v místních knihkupectvích.

Krzystof Karwowski během večera představil svou studii Vdechnout duši, která se zamýšlí nad některými aspekty přeshraničních styků v oblasti Broumova a Nové Rudy. Recenzi z pera polonistky Markéty Kudrnáčové přinese nové číslo časopisu Broumovsko.

(m)

Broumovský jarmark letos trochu jinak!

V sobotu 27. září proběhl na broumovském náměstí další tradiční Svatováclavský jarmark, který se stal tradiční akcí v Broumově. V letošním roce se jarmark nestal pouze prodejní akcí, ale jarmark byl od dopoledních hodin doplněn také kulturním programem, který se uskutečnil před Městským divadlem.

Kulturní program byl zahájen v 10 hodin koncertem dětské dechové hudby ZUŠ pod vedením ředitele Rudy Vogela. Kulturní program pokračoval poté ve 13 hodin koncertem dechové hudby BROUMOVANKA, která již řadu let hraje na Senior klubech, které se konají v sále Střelnice. Tato dechová hudba v letošním roce reprezentovala Broumov na dnech Broumova v polské Nowé Rudě. Třetím koncertem bylo vystoupení populární hudební skupiny taktéž z Broumova – BLACK SNAKE. Tato rómská skupina v minulém roce nahrála u firmy POPROM MUSIC své první CD. Toto CD bylo natočeno ve spolupráci se zpěvákem Michalem Davidem. Skladba této skupiny se také objevila na kompilaci „České hity 5". Vystoupení této skupiny byl přijato velmi kladně, a to nejen romskou komunitou.

Svatováclavský jarmark byla také doplněn v dopoledních hodinách novým netradičním prodejem svatováclavských koláčů. Akci zorganizovala MO Českého svazu žen spolu s Městem Broumov. Ke koupi zde byly nejen koláče broumovských žen, ale také koláče Paní starostové. Na závěr tohoto prodeje proběhla dražba největšího svatováclavského koláče – koláč byl nakonec vydražen za 1000 korun. Český svaz žen věnuje výtěžek z této akce na zakoupení vánočního osvětlení pro broumovské náměstí.

S iniciativním nápadem přišel na jarmark také starosta Křinic pan Martin Šleis. Ten přinesl na ochutnání také svatováclavské koláče z Křinic. Vyzval ostatní obce Broumovska, aby se na příštím jarmarku také prezentovaly vlastními koláči. Tato neformální soutěž o nejlepší svatováclavské koláče by se mohla stát novou tradicí těchto slavností.

Petr Cirkl

Pěvecký sbor Smetana zcela naplnil broumovský klášter

22. října se v broumovské klášterním kostele sv. Vojtěcha uskutečnil koncert smíšeného pěveckého sboru SMETANA z Hradce Králové.

Jako sólisté se na tomto koncertu představili – paní Irena Jirousková – soprán, pan Karel Růžička – tenor a pan Michal Medek – bas. Za varhany usedl pan Václav Uhlíř. Sbormistry tohoto koncertu byli pan Luboš Klimeš a paní Dana Ludvíčková.

Hlavním bodem koncertu byla mše Chalese Gounoda – MESSE SOLENNELLE – slavnostní mše ke cti svaté Cecílie, patronky všech hudebníků a zpěváků. Tuto mši velmi citlivě uvedl pan vikář Norbert Zeman, který seznámil posluchače koncertu s historií vzniku tohoto hudebního díla.

Zásluhu na uspořádání vystoupení tohoto skvělého pěveckého tělesa mají sponzoři této akce – firma Otakar PRIKNER, tepelné zpracování kovů, Martínkovice, firma HOBRA – Školník, s.r.o. Broumov, firma HRÁBEK, s.r.o. – Stavební stroje, Broumov, firma Z-TRADE, Broumov, firma BROUMOVSTAV, spol. s.r.o. Martínkovice a firma SERVIS-ČERNÝ, s.r.o. Broumov.Poděkování také patří děkanskému úřadu v Broumově - panu vikáři Zemanovi za zapůjčení klášterního kostela. Velmi kvalitní občerstvení pro účinkující připravila restaurace REGINA pana Tótha. I jemu patří díky za malý sponzorský dárek.

Po delší době se opět podařilo naplnit klášterní kostel milovníky dobré hudby. Po koncertu vážné hudby konaném v  srpnu tohoto roku, kdy návštěvnost koncertu byla velmi nízká, to byla opět velmi dobře navštívená kulturní akce. Rád bych věřil tomu, že i návštěvnost pořádaných kulturních pořadů v našem Městském divadle se bude zlepšovat.

Petr Cirkl

Výstava historických betlémů

V loňském roce se na Zlatou neděli v předsálí Městského divadla uskutečnila výstava historických betlémů ze sbírek Muzea Broumovska, která se setkala se značným zájmem veřejnosti. I letos bychom chtěli na tuto vánoční tradici navázat. Proto připravujeme ve spolupráci s výtvarným oddělením ZUŠ Broumov ve výstavní síni Muzea Broumovska na dny 20. a 21. prosince výstavu historických betlémů a vánočních kreseb. Rádi bychom výstavu oživili i betlémy ze soukromých sbírek a někteří návštěvníci výstavy již loni projevili ochotu zapůjčit své betlémy. Proto se na Vás nyní obracíme se žádostí o jejich zapůjčení na letošní výstavu. Pokud tedy doma máte betlém, o kterém si myslíte, že by mohl připravovanou výstavu v muzeu obohatit, prosím, kontaktujte nás a dohodli bychom bližší podmínky zápůjčky. Věříme, že i letošní výstava historických betlémů přiláká do muzea množství zájemců, a přispěje tak k vánoční atmosféře v našem městě.

Muzeum Broumovska, Klášter 1, Broumov, tel. 491 522 185.

… my srdce svá spjali v kouzelný kruh …

Tyto wolkerovské verše mi šly hlavou v průběhu ojedinělého podvečera v našem líbezném broumovském divadle. Veřejnosti byla uváděna kniha Jana Meiera „Broumovsko a literatura".

Už pocit zaplněného divadla, zastoupení všech generačních vrstev, všude kolem milé tváře milovníků literatury, hudby a krásna byl příslibem zážitku o rozšíření našich znalostí o našem krásném městě a okolí a o lidech, které Broumovsko zaujalo a okouzlilo.

Už vstupní tóny Ježkovy melodie, která nikdy nezestárne, naladily všechny přítomné. Muzikálnost a radost z hudby obou muzikantů - pana Miloše Andrše a pana Pavla Frödeho- strhla a vyvolala oteplení v sále. Výběr písní a krásné frázování byly dokonalé a doufám, že jejich vystoupení nebylo posledním na scéně našeho divadla.

Když se ujali čtení svých partů Lucie Peterková a pan Antonín Kohl, bylo by snad slyšet i spadnutí špendlíku. Jejich profesionální naprosto pravdivý přednes všechny strhnul k potlesku.

Je pravdou, že ukázky byly vybrány více než citlivou rukou. I když známe Jiráskovy paměti, víme o jeho dětském pobytu v Broumově a Hejtmánkovicích u cizích lidí, kteří hovořili německy, přesto popis jeho touhy po hronovském teple domova a dětské plahočení nehostinnými skalami večer vede člověka k zamyšlení.

Dnes, kdy není problém přejet těch několik kilometrů autem, kdy děti jsou skoro odvykány pěší chůzi, je již těžko pochopitelná síla prožitku, touhy po domově a rodičích v té podobě, kterou malý Alois Jirásek popisuje. Je osvědčené, že tvrdými podmínkami se člověk zoceluje, charakterově vyhraňuje a přesně zná hranici dobra a zla.

Celý večer propojoval sám autor knihy, náš milý knihovník, broumovský patriot a umění sloužící muž pan Jenda Meier. Jeho vstupy a glosy byly nenásilné, humorné a vytvářely rodinnou atmosféru.

Jeho krásné knize, na které se podílelo hodně talentovaných lidí, přeji velký okruh čtenářů a nám všem další tak hřejivá setkání.

Dana Jarošová

Z činnosti Policie České republiky

Na místním oddělení Policie přešli z ručně psané evidence případů v knize příjmů na plně počítačový provoz. Má to tu výhodu, že „kompjůtr" okamžitě poskytne celková čísla, tedy například, že od 23. 9. do 21. 10. bylo učiněno 108 záznamů, z nichž bylo 35 trestných činů a 65 přestupků. Při představě, kolik času by bylo potřeba k jejich řádnému vyšetření, tak aby si policisté mohli říci, udělali jsme pro to vše, se podlamují kolena. A když si ještě představíme agendu s těmito případy spojenou - obnáší 298 (!) zpracovaných spisů čísel jednacích - pak nám musí připadat jako malý zázrak, že se policisté ještě vůbec dostanou do terénu. Nevýhodou nového počítačového programu ovšem je, že se chová poněkud komplikovaně a hledání v něm je pro náš účel neskonale pomalejší než v knize. S ohledem na „drahý" čas kpt. Slezáka prosíme tedy laskavé čtenáře při popisu následujících případů o shovívavost:

 • Jak v celé republice, tak i v našem regionu proběhla dopravní akce „Kryštof". Kromě dopravní policie se kontrolám vozidel věnovalo od pondělí do pátku sedmnáct hodin denně i osm policistů z místního oddělení. Na šesti stanovištích bylo zkontrolováno přes tři sta řidičů a zjištěno u nich 88 přestupků, za které zaplatili 50.000 Kč na pokutách. Nejčastějšími prohřešky byly: nepovolená rychlost, špatný technický stav vozidel a absence povinného pojištění. Dvakrát byla zjištěna jízda pod vlivem alkoholu. Snad i tato akce měla za následek pokles počtu dopravních nehod v uvedeném období - bylo jich pouhých sedm. Ovšem paradoxně, rovněž podobně jako v celé republice, ze sedmi dvě skončily tragicky. K první havárii, při níž zahynul spolujezdec, došlo na jetřichovské křižovatce na Pasách. Řidič z Náchoda, který jel s osádkou údajně na houby do Hynčic, se snažil odbočit z hlavní silnice zpoza nákladního vozu, který mu bohužel zaclonil výhled na protijedoucí vozidlo. Druhá se stala jen o něco později a o něco dál, u Šléglu. Řidič, vezoucí asfalt na stavbu silnice na Janovičky, zde sjel z neznámých příčin ze silnice a zahynul na následky zranění pod vrstvou obsahu svého převráceného vozu. Bilance tohoto ještě ani neukončeného roku na Pasách je tedy více než hrůzná a silnice lemovaná křížky začíná připomínat hřbitov. Svatý Kryštof s námi!
 • policisté jsou často žádáni, aby věnovali větší pozornost dění v metropoli broumovské kotliny a zdá se, že výsledkem je zpustnutí poměrů v satelitním Meziměstí. Došlo zde k vloupání do patnácti (!) chatek ve dvou místních zahrádkářských koloniích. Pachatelé krádeží v první z nich jsou už dopadeni, ti z druhé kolonky patrně nadále věří ve svou šťastnou hvězdu
 • dvakrát policejní exprestaxi k odvozu do výkonu trestu
 • v Martínkovicích hořela stodola, hasiči běhali dokola, mohly za to děti, které si v ní hrály
 • mezi dopravní nehody patří vlastně i poškození trafostanice v Jetřichově, které způsobil couvající automobil
 • prošetřuje se oznámení o pomluvě, které podala jedna místní paní zprostředkovávající půjčky
 • vykradení další zahradní chatky v Meziměstí
 • a opět Meziměstí: odcizení Renaultu, jenž byl druhý den nalezený odstavený ve Vižňově; a nedlouho nato série: vloupání do čtyř garáží v řadě. Z první zmizelo z vozu autorádio, z druhé už rovnou celý automobil Seat Leon za 300.000 Kč, nalezený později v havarovaném stavu v Pěkově. Poslední dvě garáže „otevřeli" „přejedení" zloději už asi jenom ze sportu. V den pořizování tohoto zápisu byl ve stejné budově pořizován i zápis s pachateli všech těchto trestných činů: v prvním případě to byli dva dvacetiletí muži, na druhou sérii si k sobě přibrali ještě třetího
 • vloupání do dalších čtyř zahradních chatek bylo rovněž objasněno. Ptáte se kde? - inu, v Meziměstí!
 • také už klasika: do Meziměstí nedojelo z otrokovické Barumky čtrnáct pneumatik v hodnotě 8.000 Kč; z vagónu někdo, patrně během cesty, odstranil zámek a vyměnil plombu 
 • krádež kabelky s penězi jedné paní na klášterních schodech za bílého dne - jako bychom to tu už jednou četli, že?
 • poškození Wolksvagenu zaparkovaného na náměstí - auto mělo poškrábané boky a škoda byla vyčíslena na 30.000 Kč
 • na oslavu do hospody zásadně nechodit s notebokem - to už ví pán, který o něj přišel v hejtmánkovické Šolcovně
 • pro šíření toxikomanie je vyšetřován patnáctiletý broumovský chlapec, který rozdával marihuanové cigarety a ze stejného činu, rozšířeného navíc o výrobu, jsou obvinění i tři muži ve věku od sedmadvaceti do jedenatřiceti let z Martínkovic. Policisté objevili jejich ukryté marihuanové políčko a půdní sušárnu v jimi obývaném domku
 • jeden Broumovan si vypůjčil od firmy, ve které pracoval, rozbrušovačku v hodnotě přes 10.000 Kč a nemá se údajně k jejímu vrácení
 • krádež zahradní sekačky z Diakonie
 • další místní občánek se ocitl ve finanční tísni i poprosil známého o půjčku 10.000 Kč a podepsal mu i potvrzení. Jak peníze obdržel, tíseň ho opustila a nyní se k ničemu nezná
 • zdalipak si muž z Nádražní ulice po vystřízlivění na hradecké záchytce, kam byl policií převezen, vzpomněl, že má na svědomí výtržnictví a vyhrožování zabitím dceři své bývalé družky
 • starší manželský pár nedokázal dostatečně čelit dvojici křinických vykuků. Ti pravidelně navštěvovali psychicky nemocnou paní a mámili z ní různé předměty z domácnosti. Ona jim je ochotně dávala a nakonec jim dala i klíče od bytu, takže už si mohli posloužit sami
 • broumovský taxikář vezl zákazníka do Vamberka a během čekání mu tam vůz někdo vybral. Zákazník patrně tak spěchal zpět, že taxikář tuto skutečnost nahlásil až v Broumově
 • vloupání do firmy Jopeco; kořist? - láhev Fernetu; na objektu napáchaná škoda? - 3.000 Kč. Nedlouho na to vloupání do stavebnin v téže, Soukenické ulici; kořist? - žádná; napáchaná škoda na poničených zámcích? - 2.000 Kč
 • občané a obchodníci zejména, pozor! Existuje silné podezření, že do našeho města zajíždí pravidelně operovat trojice polských mladíků - chmatáků. Vstoupí do obchodu, zabaví prodávajícího a přitom kradou. V průběhu zhruba měsíce mají podle všeho na svědomí krádeže tří mobilů, domácích potřeb a jejich nejčerstvějším kouskem je krádež digitálního fotoaparátu v Elektro Černý. Vzhledem k tomu, že identifikační znaky - jsou tři, mladí, hovoří polsky - jsou poměrně výrazné, žádá policie o zvýšenou pozornost, popřípadě součinnost
 • trestní oznámení na cestovní kancelář z Opavy pro neuskutečnění zaplaceného zájezdu - mediálně známá kauza
 • vloupání do domu v Růžové ulici, příležitostně obývaném německým občanem. Až opět přijede, bude jistě potěšen
 • krádež Felicie v Hejtmánkovicích u lisovny, vůz byl ale nakonec nalezen odstavený na jiném místě v obci - že by si ho „vypůjčil" nějaký dobrý soused k drobnému popojetí?
 • a naposledy - Meziměstí „jede"! -, vloupání do zagarážovaného auta, ze kterého zmizely brýle a 100 zlotých; vzniklá škoda 4.000 Kč
 • pokus krádeže vloupáním se do opuštěného domu v Heřmánkovicích. Dům byl však opuštěný tak dokonale, že v něm pachatelé neměli sebrat co
 • podezření ze zneužívání dvanáctileté dívky je zatím v začátku šetření
 • krádež kola z kolárny na Spořilovském sídlišti a jinde dalších dvou volně postavených
 • krádež neprozřetelně odložené tašky s peněženkou, doklady a platební kartou z prodejny za náměstím
 • otestovat svůj terénní vůz ve skutečném terénu se rozhodl jeho majitel z Olivětína, bohužel si k tomu nezvolil pozemek svůj, nýbrž pole jiného majitele, soukromého zemědělce z Heřmánkovic
 • host s hostem opouštěli broumovskou hernu a první s druhým tak za krk cloumal, až z něj stříbrný řetízek vycloumal
 • znečistění životního prostředí - veselá společnost v Olivětíně pálila kabely
K. Franze

Katalog ubytování na Náchodsku a Broumovsku

V lednu 2004 budeme již tradičně náš region prezentovat na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně.

Ve spolupráci s Brankou, o. p. s., pro tuto příležitost opět připravujeme vydání katalogu ubytovatelů (v celkovém nákladu 1 000 ks).

Katalog bude zdarma k dispozici na veletrzích cestovního ruchu v Čechách, Polsku a Německu, v informačních centrech, apod. v průběhu roku 2004.

Informace pro zveřejnění v katalogu (viz níže) lze předat za poplatek Kč 50,- na Informačním centru v Broumově, nejpozději do 7. 11. 2003.

Pokud chcete poslat na veletrh propagační materiály Vašeho ubytovacího zařízení, dodejte je prosím nejpozději do 10. 12. 2003 v IC v Broumově.

Těšíme se na spolupráci s Vámi.

Jana Rutarová, Informační centrum Broumovska, Mírové náměstí 56, 550 01 Broumov, Tel/fax. 491 524 168

Vánoce 2003

Blíží se čas Vánoc. Vánoce 2003 je společensko charitativní akce, která po loňském úspěchu se opět uskuteční v Broumově a akce je pro všechny, kteří chtějí oslavit vánoční svátky v předstihu a udělat si radost z příjemně prožitého večera a pomoci dobré a potřebné věci.

Vánoce 2003 se uskuteční 9.prosince 2003 v Kulturním domě Střelnice od 19.00 hodin v Broumově, akce se uskuteční za přítomnosti postižených ze stacionářů a dětí z dětských ústavů.

Záštitu nad akcí převzala starostka města Broumova JUDr. Libuše Růčková a hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík. Akce se koná za podpory města Broumova.

Pořadatelem akce je student David Novotný ve spolupráci s agenturou Máša agency. Produkci zajišťuje Renata Říhová Pardubice. Výtěžek bude věnován dětským domovům v Broumově.

Během pořadu vystoupí a o vánoční písničky a vyprávění se postarají Petra Janů, Jitka Asterová, Miss Europe Monika Žídková, Jakub Smolík, Pavel Poulíček, Gabriela Goldová, Lenka Halas Kořínková, Kateřina Macháčková, 2.vicemiss 2001 Andrea Vránová, Richard Sacher, Michael Janík a Mirek Paleček, Patrik Stoklasa, Jarek Šimek, Wild Rebels, Klára Doležalová, Dan Dobiáš, skupina Koule, Petr Hanig, Vítězslav Vávra, Jiří Koběrský, Martin France. Nebude chybět módní přehlídka firem z  Broumova a také losování o velmi zajímavé ceny.

Během módní přehlídky se představí Muž roku 2003 Milan Souček, 2. Muž roku 2003 Karel Hájek, Muž roku 2002 Jarda Filip, 2.Muž roku 2002 Petr Zemánek, 2.Muž roku 2001 Milan Pečko a finalisté Ondra Koptík, Jiří Šetek. Návštěvníci zhlédnou kolekce koženou módu od firmy Rojkovič-kožená móda Broumov, župany od společnosti Veba textilní závody a.s. Broumov, plavky od společnosti Maryan Beachwear Group CZ s.r.o. Broumov, úplety od Vzor v.d. Náchod a svatební šaty od svatebního salonu Nevěsta Jaroměř. Také se představí návrhářka Hana Sedláčková.

Akce se koná za přispění firem: STEF RECYCLING a.s. Broumov, Veba textilní závody a.s. Broumov, Broumovské stavební sdružení s.r.o. Broumov, ORGATEX-Náchod s.r.o., Autoprodej Rohan Česká Skalice a Pivovar Broumov.

Předprodej vstupenek probíhá v  Informačním centru v Broumově, Mírové náměstí 56, tel. 491524168.

V rámci akce probíhá dražba na internetových stránkách www.tv-internet.cz a můžete pomoci dětem z  Dětského domova z Broumova.

Takže neváhejte a přijďte s námi oslavit vánoční svátky a udělat radost těm, kteří vaši pomoc potřebují.

David Novotný, hl. organizátor, 607 657 410

Cyklistický oddíl - historie a současnost

Dne 25. 3. 2001 byl založen 11 nadšenci a příznivci aktivní cyklistiky nový oddíl. Díky příspěvkům prvních sponzorů (LoMa sport, Z-Trade, Servis Černý, Výškové práce Machek, Autoprodej Minařík a Radio Metuje) se začala psát jeho krátká historie. Byl schválen název LoMa Team Broumov a prvním viditelným počinem byla výroba dresů. Prvními závodníky se staly převážně děti zakládajících členů a několik dospělých. Na konci roku nás bylo 19.

První rok jsme se zúčastnili pouze regionálních menších závodů v cross country (bez závodnických licencí) – seriál Rubena Tours a Středeční pohár závodů. Jako nejlepší způsob propagace oddílu sloužila umístění „na bedně". O existenci nového oddílu se tak soupeři dozvěděli díky T. Matějovi (1x 1. místo) a J. Nentvichovi (1x 2. místo) v kategorii starších žáků, Z. Černému (2x 2. místo) v kategorii mladších žáků a D. Hoffmannovi (1x 3. místo) v kategorii příchozích. Nejcennějšího umístění dosáhl D. Hoffmann svým 27. místem na Mistrovství ČR v maratónu (780 startujících).

Z činnosti oddílu stojí za zmínku uspořádání premiérového I. ročníku závodu horských kol – „Bike kostka". Závod proběhl úspěšně za podpory města, sponzorsky ho zajišťovaly broumovské firmy a mediálně Noviny Náchodska a Rádio Metuje. Závodu se zúčastnilo 6 desítek startujících, převážně v  mládežnických kategoriích.

Na počátku roku 2002 byl oddíl pod názvem „SK LoMa Team Broumov" (jméno hlavního sponzora) zaregistrován u Českého svazu cyklistiky. Získání prostředků na činnost se podařilo díky nové sponzorské spolupráci např. s firmami Hobra Školník a Prikner, ale některé původní firmy naopak od sponzorství upustily. Rovněž se podařilo navázat spolupráci s lyžařským oddílem (LO). V průběhu roku se i díky této spolupráci naše řady rozrostly na 31 členů. Převážnou část tvoří závodníci v žákovských a mládežnických kategoriích. Díky závodním licencím jsme se mohli v loňském roce zúčastnit i řady prestižních závodů v rámci celorepublikových akcí, a porovnávat tak svou výkonnost s nejlepšími. Jednalo se hlavně o 6 závodů Čs. poháru MTB Budvar Cup (D. Hoffmann obsadil celkově velmi dobré 38. místo) a Ligu horských kol Čs. Pojišťovny (D. Černá v kategorii mladší žákyně obsadila ve 2 závodech 2. místo). Vrcholem byl i start 3 závodníků na Mistrovství ČR horských kol.

Z činnosti oddílu bych opět připomněl pořádání II. ročníku závodu horských kol „Bike kostka". Závodu se ve 14 kategoriích zúčastnilo 56 startujících, mimo jiné i P. Sulzbacher, který obsadil v témže roce 2. místo na Mistrovství ČR v kategorii elite.

Z výsledků našich závodníků bych chtěl vyzdvihnout zejména úspěch Pavlíny Rakové, která získala titul přeborníka Královehradeckého kraje za rok 2002 v kategorii starších žákyň a zisk 2. místa Z. Černého v kategorii mladších žáků. Přestože jsme v tomto roce sbírali na závodech cenné zkušenosti, dosáhli někteří naši závodníci několika pozoruhodných výsledků. J. Nentvich byl celkově 3. ve Vrchařské lize a P. Kubizňák obsadil 4. místo na Drásal maratónu.

V letošním roce byl oddíl opět zaregistrován u ČSC (prozatím zůstal stejný i název oddílu) a došlo k dalšímu rozšíření členské základny. Ve svých řadách máme nyní 40 závodníků. Většina (mladší a starší žactvo, kadeti a junioři) z nich absolvuje letos především závody Královehradeckého kraje (27 závodů různé obtížnosti) v cross country, další se účastní Ligy horských kol a jednotlivci se specializují na silniční závody, paralelní „dual" slalomy nebo závody X-Terra.

Letos byla schválena „Pravidla pro přijímání nových členů" a oddíl ze sponzorských příspěvků zaplatil závodníkům cyklistické krátké kalhoty s logem nového sponzora (f. Elmon).

K dobré prezentaci oddílu i města letos výraznou měrou přispěl již III. ročník „Bike kostky" (viz. internetové stránky - www.broumov-město.cz – Fotogalerie). Ten letos probíhal 8. června v úzkých uličkách města, Schrollově parku a parku „Alejka". Pro svou náročnost i členitost (např.: 7x vybíhání schodů pod gymnáziem v kategorii elite) si získal značné sympatie mezi startujícími. Letošní rok přivedl na start rekordní počet 101 startujících a díky vhodnému termínu jsme se mohli blýsknout i účastí některých známých závodníků v kategorii elite - P. Sulzbacher, F. Žilák, T. Doležal a O. Zelený a tří závodníků z Polska v kategoriích junior a kadet (všichni 3 obsadili místa „na bedně").

Závěrem bych chtěl poznamenat, že vývěska oddílu je na dveřích „Kuchyňského studia". Oddílové schůze se pořádají sice nepravidelně, ale včetně náboru nových členů. Shrnutí úspěchů a výsledků letošního roku se dočkáte na stránkách Broumovského zpravodaje počátkem jara 2004.

Ing. Voves Milan

Turnaje stolního tenisu na Spořilově v sezóně 2003-04

Oddíl stolního tenisu Slovanu Broumov byl na základě výběrových řízení pověřen uspořádáním několika vrcholných krajských akcí a po tříleté přestávce i akcí z pověření České asociace st.tenisu.Jedná se o tyto akce v následujících měsících: 13.12.2003 - krajský bodovací turnaj mladšího žactva 14.12.2003 - krajský bodovací turnaj dorostu 1. 2.2004 - krajské přebory jednotlivců v kategorii dorostu 14.2.2004 – krajské přebory jednotlivců v kategorii- dospělých 28.-29.2.2004 – Pohár olympijských nadějí České republiky dorostu / nominace l6 nejlepších dorostenců a dorostenek v ČR / 9. 5. 2004 – TOP Turnaj –finále série krajských bodovacích turnajů dorostu Věříme,že si příznivci malého míčku najdou cestu do haly na Spořilově ke shlédnutí některého z turnajů a také k povzbuzení domácích hráčů či odchovanců,kteří se turnajů zúčastní.

Všechny srdečně zveme. Oddíl stolního tenisu TJ Slovan Broumov

MUDr. Bohumil Kleprlík

Broumovští judisté bodují

Dne 20. 9. 03 proběhla v Novém Bydžově liga žáků a mláďat juda.

Ve starších žácích se umístili v kategorii do 35kg E. Němečková - 2. místo, do 46 kg L. Záliš - 1. místo, do 55 kg J. Zelený - 2. místo, do 58 kg J. Žid - 1. místo a do 62 kg J. Sedláček - 2. místo.

V mladších žácích se umístili v kategorii do 40 kg R. Včelišová - 3. místo a do 42 kg L. Janečková - 2. místo.

V mláďatech do 20 kg vybojovala l. místo K. Rajnohová a do 28 kg H. Pohlová -1. místo a M. Minaříková 2. místo.

Týden nato proběhl v Trutnově krajský přebor starších a mladších žáků. Zde se umístili takto: Starší žáci: do 36 kg: E. Němečková - 2. místo, do 46 kg: L. Záliš - 2. místo, do 55 kg: J. Zelený - 1. místo, do 60 kg: J. Žid - 2. místo a J. Sedláček - 3. místo.

Mladší žáci: do 28 kg: H. Pohlová - 1. místo, do 38 kg: T. Sedláček - 2. místo, do 40 kg: E. Židová - 2. místo, do 48 kg: M. Němečková - 2. místo a do 55 kg: Z. Nouza - 2. místo.

Broumovský basketbal 2003/2004

Oddíl basketbalu působí při Tj Slovan již šestou sezónu. S většími či menšími úspěchy se účastníme soutěží ČBF. Největším úspěchem bylo 3.místo v oblastním přeboru staršího dorostu v roce 2001.Také se účastníme různých turnajů, pohárů a amatérských soutěží. Sami jsme s pomocí města uspořádali Broumovský pohár 2003 pro registrované i neregistrované sportovce. Pořádáme rovněž sportovní soustředění. Máme družstva mužů, dorostenců, dorostenek, žáků a nově se tvořící družstvo minižáků. Muži hrají Krkonošskou ligu a žáci Východočeský pohár. Dorostenci a dorostenky hrají přátelské zápasy. Dorostenky začaly s přípravou na jaře letošního roku. Dorostenci po odchodu některých hráčů do vzdálenějších středních škol a jednoho do ligového týmu Hradce Králové nedají tým pro dlouhodobější soutěž dohromady. S prvními zápasy minižáků počítáme na jaře roku 2004.

DOSAVADNÍ SEHRANÉ ZÁPASY:

Dorostenci:
BROUMOV - NÁCHOD 55:54 - (Hlušička14 bodů, Hop14, Rambousek 9, Hornych 8, Janoušek 4, Faltejsek 3, Zítka 2, Vejrek 1, Kašpar

Dorostenky:
BROUMOV- NÁCHOD 17:113 - (Vejrková 8 bodů, Kristynová 4, Kašparová4, Teichmanová1, Streubelová, Šolcová, Dlouhá, Vaňková, Justová, Šnáblová, Zítková, Kuřinová

Žáci:
VYSOKÉ MÝTO - BROUMOV 4:144 - (Kalousek 30bodů, Suk 26, Zbořil 24, Volf 18, Vejrek 17, Meško 14, Vavřenová 6, Dlouhá 6, Kašpar 3, Pánek
LITOMYŠL - BROUMOV 20:120 - (Vejrek 34bodů, Kalousek 25, Volf 19, Suk 14, Zbořil 12b, Pánek 10, Meško 6, Dlouhá, Vavřenová)

Muži :
BROUMOV - SLŠ TRUTNOV 88:45 - (Sokol 17bodů, Lhotský 15, Janoušek 13, Milojevič 13b, Hop 9, Mervart 9, Svědík 8, Rambousek 4, Kubizňák)

BROUMOV A - BROUMOV B 70:65 - (A: Milojevič 17bodů, Hop 14, Burdych 14, Janoušek 10, Kubizňák 8, Sokol 4, Hrubý 3, B: Svědík 23, Lhotský 14, Rambousek 12, Januš 10, Nouza 6, Faltejsek)

Zveme Vás na utkání Krkonošské ligy:
14. 11. 2003 - pátek od 20.00 hod. - BROUMOV-JEVANY
12. 12. 2003 - pátek od 20.00 hod. - BROUMOV – BC ÚPICE
datum bude upřesněno - BROUMOV – SITIS TRUTNOV

Utkání se hrají ve Sportovní hale na Spořilově. Vstupné je zdarma. Informace o jiných zápasech či změnách najdete na nástěnkách ve Sportovní hale či zdravotnických potřebách.

TJ Slovan Broumov, odbor ASPV (asociace sport pro všechny)

Dne 4. 10. 2003 proběhla v  Sokolovně Broumov akce pořádaná oddílem aerobiku pod názvem „Pohybem ke zdravému životnímu stylu" určená všem věkovým kategoriím. Po rozehřátí organismu cvičením na velkých míčích následovalo cvičení určené těm, kteří mají potíže v bederní části páteře (nadměrné prohnutí zad) a v hrudní části páteře (tzv. kulatá záda). Dále následovalo cvičení na malých míčích a závěrečné celkové protažení těla.

Zdravotní cvičení trvající celé tři hodiny bylo nejen náročné, ale i poučné. Součástí programu byla ochutnávka zdravých zeleninových salátů.

Celou akci zorganizovaly naše cvičitelky M. Vondroušová, J. Vítová a M. Flousková. Dík patří i všem ženám, které zajistily občerstvení.

Všechny příznivce cvičení chceme pozvat na 22. listopadu 2003 do sportovní haly na odpolední sportovní akci Podzimní aerobic, kde budete mít možnost vyzkoušet cvičení s proficvičitelkou z Hronova Martinou Mottlovou a Miss Aerobic 2001 Jitkou Kittlerovou.

Od 5. listopadu 2003 a dále každou středu bude v hale v malém sále od 20 do 21 hodin probíhat cvičení Power Yogy – nový styl cvičení vycházející z klasické jógy. Jednotlivé pozice – ásány se dynamicky střídají za sebou při relaxační hudbě. Cvičí se bez obuvi na podložce, v pohodlném oblečení. Cvičení povede vyškolený instruktor.

Oddíl mužů ASPV uspořádal 20. září 2003 úspěšný a hojně navštívený turnaj v nohejbale pro veřejnost. Bojovalo osm týmů na kurtech u Broumovské nemocnice – za pěkného počasí a za povzbuzování četných přihlížejících diváků.

Miluše Schejbalová.

Power Yoga

TJ Slovan Broumov, odbor ASPV pořádá od 5. 11. 2003 a dále každou středu ve 20.00 hodin v malém sále Sportovní haly Broumov hodiny „POWER YOGA. Co to je?

Je to cvičení založené na pravidelném opakování základních pozic (ásan), které jsou dynamicky řazeny za sebou.

Cvičení je zaměřené na:

 • vyrovnávání svalových disbalancí
 • tvarování problémových partií (břicho, hýždě, nohy)
 • zlepšení svalového napětí
 • protažení svalů
 • správné fungování vnitřních orgánů
 • odbourávání fyzických a psychických bloků
 • uvolnění a relaxaci
 • vitalitu
 • aktivaci spící energie v těle
 • poznání sebe sama

Při pravidelném cvičení budou vaše svaly pružné, štíhlé a funkční. Naučíte se obnovovat a využívat energii, kterou vám tělo vytváří při činnosti.

Najdete rovnováhu mezi tělem,duší a myslí.

Ohlédnutí za Autošťouchem aneb Správa CHKO nic nezakázala

Správa CHKO Broumovsko byla v minulých dnech obviněna některými milovníky motoristického sportu, že začala pozdě řešit plánovanou akci Autošťouch v písníku Jetřichově. Skutečnost je taková, že organizátoři zcela Správu ze svých úvah vynechali a vůbec neoslovili, přestože akci prý chystali půl roku předem. Lokalitu vybrali nejen uprostřed CHKO Broumovsko, ale i na okraji Chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních vod Polická křída. Zapomněli, že s aktivitou podobného typu nebylo počítáno ani při složitém procesu schvalování otvírky písníku Jetřichov, kde se díky těžbě vyskytuje i chráněný druh kriticky ohroženého živočicha a hladina podzemní vody je velmi blízko pod povrchem. Zde si je nutno uvědomit, že pokud by vlastník písníku požádal o rozšíření těžby s podmínkou, že zde chce provozovat automobilové „závody", jistě by s tím nejen Správa CHKO nesouhlasila.

Motoristická část byla nakonec zrušena samotnými organizátory. Lidé, kteří do písníku přesto přijeli, byli velmi rozezleni a já osobně je chápu. Jejich hněv se však neoprávněně obrátil proti Správě CHKO i mně osobně. Bylo mi dokonce vyhrožováno fyzickou likvidací včetně pomsty na mých dětech. Jelikož to bylo způsobeno neinformovaností, ponechávám nepříjemný osobní pocit ze zbytečné zloby stranou a pokusím se vysvětlit díky laskavému postoji vedení novin Hradecka, proč tento zbytečný konflikt vznikl.

Jelikož je lokalita vybraná pro závod v CHKO Broumovsko, vztahuje se na ní režim zákona o ochraně přírody a krajiny, ve kterém je obecně zakázáno vjíždět mimo komunikace, pokud vozidlo neslouží k hospodaření na pozemku. Stejně tak je zakázáno pořádat motocyklové i automobilové soutěže. Lokalita je biotopem kriticky ohroženého druhu. Otevření písníku spojené s jeho zahloubením je po odstranění půdy jako izolační vrstvy navíc mimořádně citlivé na ohrožení jakosti podzemní vody (v některých místech Polické pánve je stará až 5 000 let!). Jakákoli ropná havárie, jak uvádí hydrogeologický posudek zhotovený jako podklad pro povolení těžby v písníku, představuje tedy značné riziko pro ohrožení kvality podzemní vody, která je jedním z hlavních místních zdrojů, jehož cena bude neustále stoupat!

Na konání akce jsem byl upozorněn telefonátem úředníka státní správy v 10.00 ve středu 10. září, tedy pouhé dva dny před započetím akce, kterému jsem potvrdil, že je nelegální. Již v 10.30 jsem telefonicky kontaktoval pořadatele pana Kašpara na základě inzerce na www, který ale na internetu uváděné pořadatelství odmítal a stejně tak se bránil odvolání akce. Mezitím byl doručen na Správu dopis ČIŽP Hradec Králové s dotazy, zda byla pro konání akce udělena výjimka MŽP z ochrany kriticky ohrožených druhů, zda Správa udělila souhlas s akcí, zda vyhradila lokalitu pro vjezd vozidel a jaké ve věci podnikla kroky. Dále mi bylo sděleno, že ČIŽP přijede na kontrolu písníku v pátek.

Na základě mých opakovaných telefonických žádostí se nakonec na Správu pan Kašpar dostavil se zástupcem vlastníka písníku panem Seidlem seniorem až ve čtvrtek 11.9. v 15.00. Zde byl opakovaně seznámen se všemi paragrafy, které budou případně překročeny a vyzván, aby akci odvolal. Jelikož jsem si uvědomoval, že všechny pozvané nebude lze o zrušení akce informovat, nabídl jsem zmíněným pánům smír ve formě odvolání motoristické části akce s pořádáním pouze kulturní části, pokud dostanu během pátku písemnou žádost o souhlas s konáním akce doloženou souhlasem vlastníka a obce, neboť k hromadným akcím v CHKO mimo zastavěné území je třeba rovněž souhlasu Správy. Na požádání ČIŽP, jíž pan Kašpar odmítal udat adresu, jsem ho požádal o převzetí dopisu z ČIŽP, ve kterém byl upozorněn na nezákonnost akce. I toto pan Kašpar odmítl s tím, že není pořadatelem a že se jen tak přišel poptat. Oba pánové odešli, aniž jakkoli naznačili, co hodlají podniknout. Odpoledne a ve večerních hodinách jsem ještě informoval MF Dnes a Noviny Náchodska o nelegálnosti akce, kde jsem vyzval motoristické zájemce o akci, aby se jí neúčastnili. Téhož dne se na www o Autošťouchu objevila zpráva, že závod je zrušen díky nepochopení úředníků ...

Jelikož jsme obdrželi informaci, že již v pátek dochází k nepovoleným jízdám v písníku, navštívil jsem společně se zástupci ČIŽP za ochrany Policie ČR lokalitu písníku. ČIŽP domluvou vykázala řidiče automobilů, kteří zde nepovoleně parkovali (včetně TV Nova). Se zástupcem vlastníka panem Seidlem byl sepsán zápis, ve kterém byl mnou opět vyzván ke smírnému řešení (jen kultura) s tím, že nebude vjížděno vozidly mimo místní komunikace ani do prostoru pískovny. Pan Seidl se zápisem souhlasil.

V pátek se pan Kašpar ve 13.00 podáním žádosti o souhlas s kulturní částí akce konečně přihlásil k pořadatelství. Bohužel ignoroval podmínku CHKO ze zápisu ČIŽP odsouhlaseného penem Seidel seniorem a zažádal rovněž o souhlas s vjezdem vozidel, které měly navézt a odvézt materiál. To by samozřejmě bylo možné povolit, ale nikoli pár hodin před akcí! Správa musí k takovému souhlasu vést správní řízení, které trvá většinou několik dnů, ve kterém musí být jasné, jaká vozidla budou vjíždět (SPZ) i jejich počet, musí být dodán souhlas vlastníka i obce. Nic z toho však pan Kašpar nedodal. Chtěl jsem ho o těchto skutečnost uvědomit a volal ho na mobil, ale byl nedostupný. Udělal jsem tedy, co bylo v mých silách a podle dohody jsem odeslal mail panu Kašparovi (v 17.23 hod.) se souhlasem s pořádáním kulturní akce bez možnosti vjíždět jinými než pro provoz písníku povolenými vozidly, ve kterém jsem podrobně opět vysvětlil, proč to není možné.

V sobotu jsem panu Kašparovi kolem 8.00 osobně předal souhlas do rukou. Opět jsem mu vše vysvětlil a vyzval ho, aby informoval účastníky akce kvůli předejití zbytečných emocí. Ze strany technického zabezpečení však padlo nejedno urážlivé slovo či dokonce výhrůžky z důvodu nepochopení, proč nemohou vjet do pískovny. Naprosté selhání pořadatelů se tak svezlo zcela neoprávněně na hlavu mou a Správ CHKO - vždyť je to tak snadné, svést všechny své chyby na hlavy úředníků.

Já však mohu sdělit, že z mé strany byly učiněny všechny možné kroky a vyšel jsem pořadatelům vstříc, jak nejvíce to bylo možné navíc v těžké časové tísni, neboť vedoucí CHKO byl na dovolené. Přitom jsem měl jako místní občan na paměti i to, jak skromné je případné kulturní vyžití v našem výběžku (zejména v našich obcích) a proto se pokusil najít onen smír. Že se to zřejmě nepodařilo, není tedy mojí vinou a zodpovědnost jednoznačně padá na pořadatele, kteří ani neměli odvahu se k akci přiznat.

Doufám také, že si rozhněvaní motoristé uvědomí, že ať bude úředníkem kdokoli, stanovisko k zásadnímu překračování zákona zaujme vždy stejné a je tedy jedno, jestli na té které židli sedí Petr nebo Pavel.

Proto mi na závěr prosím dovolte, abych se za neukázněné a poněkud bezohledné pořadatele jménem svým omluvil všem, kterým zákonný postup Správy způsobil jakoukoli nepříjemnost. Na druhou stranu si aktéři závodů a milovníci motorového sportu musí uvědomit, že v CHKO žijí i lidé a není jich málo, kteří upřednosťňují klid a šetrnější formy vyžití, kterým např. motoristický sport dokonce silně vadí. Je nutné si uvědomit, že legislativa nejen ochrany přírody je na jejich straně. Z hlediska obecného pak svoboda jednoho pořádat motoristickou akci končí na svobodě druhých dýchat co nejčistší vzduch, požívat zdejšího klidu a relativně zachovalé přírody našeho domova.

I pro zachování našeho zdraví si musíme uvědomit, že CHKO či národní parky představují naše národní stříbro – podobně jako národní kulturní památky. Nikoho např. ani nenapadne s cepínem a mačkami dobývat stěny Národního divadla odvolávaje se na svobodu pohybu či svobodu vyžití svého volného času ...

Jiří Malík, autor pracuje jako zástupce vedoucího Správy CHKO Broumovsko


Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

redakce, grafická úprava:
M. Otte, tel. 491 522 185

korektury:
Mgr. Šárka Rambousková

e-mail:broumov.muzeum@worldonline.cz

objednávky inzerce:
Sekretariát Městského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail:malichova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail:ic.broumovsko@worldonline.cz

vychází 1 x měsíčně
uzávěrka vždy 20. každého měsíceCopyright © Město Broumov 2003 Poslední aktualizace stránky: 16.11.2003