Elektronická verze článků Broumovského zpravodaje.

Broumovský zpravodaj č. 09/2003

Obsah čísla:
Společenská kronika
Poděkování
Město Broumov, odbor správy majetku města nabízí
Město Broumov, odbor správy majetku města nabízí
Tepelné hospodářství Broumov, s.r.o.
Upozornění pro majitele psů
Povinné očkování psů
Vlastnictví soukromé a veřejné
Fata morgána sjednocené Evropy
Budou kamery?!
Zvýšení ceny Zpravodaje
Památce Stanislava Opočenského
Ohlédnutí
Den pro vaše srdce - srdce pro dlouhý život
Tipy městské knihovny
Broumov - mrtvé město
Klasická liberální knihovna
Literární Broumovsko v nové knize
Poděkování
Setkání žen z Forchheimu a Broumova
Semináře pro seniory
Jak jsme slavili Vánoce
Centrum Broumov bude pokračovat za změněných podmínek
Forchheim - naše partnerské město
Blahopřání
Jubilejní 25. ročník
Basketbal
Lyžařský oddíl Broumov
Oddíl aerobic ASPV
Z činnosti Policie České republiky
10 nej pro Broumovsko
Poděkování

Společenská kronika

„Vybral jsem si, není již mým cílem hledat, co by se mi líbilo, nýbrž líbit se tomu, koho jsem si vybral."

  Své partnery do dalšího života si vybrali:
 • Jana Kuchtová a Stanislav Vajsar
 • Lucie Nováková a Miroslav Cejp
 • Lenka Janečková a Karel Dašek
 • Andrea Drahovzalová a Josef  Pamánek
Všem šťastným párům přejeme hodně lásky a tolerance.

  Na konec slunečného podzimního času připadla i dvě krásná výročí našich spoluobčanů:
 • Diamantovou svatbu - 60 let společného života oslavili manželé Vlasta a František Vajsarovi.
 • Zlatou svatbu - 50 let společného života oslavili manželé Věra a Václav Pražákovi.
Do dalších společných let jim přejeme pevné zdraví a stálý elán.

  Rozloučili jsme se s:
 • Jaroslavem Kinlem
 • Bohuslavem Jandíkem
 • Václavem Grulichem
 • Františkou Mandysovou
 • Libuší Tietzovou
 • Antonií Hoffmannovou
 • Josefem Králem
 • Veronikou Kontárovou
 • Miroslavou Křížovou
Za SPOZ: N. Burdychová - matrikářka

Poděkování

Děkuji veškerému zdravotnickému personálu „ARO" za obětavou péči a starost o moji manželku v posledních dnech jejího života.

Děkuji pěveckému sboru „Stěnavan", paní Romaně Roškové, paní Karin Horké za procítěný projev při rozloučení. Dále děkuji panu Jaroslavu Židovi za vzornou přípravu pohřbu, díky za soustrastné dopisy, věnce, kytice, díky všem, kteří se přišli rozloučit v této těžké chvíli s moji milovanou manželkou.

Srdečné díky František Hofman, dcery Věra a Dáša s rodinami

Město Broumov, odbor správy majetku města nabízí

pronájem volných nebytových prostor:

 • Broumov, Soukenická ul.čp. 51 (bývalá závodní jídelna Veby Olivětín) - prostory jídelny, kuchyně, skladů, soc. zařízení o velikosti celkem 481,2 m2 . Minimální roční nájemné 153.984 Kč bez služeb
 • Broumov, Střelnická ul.čp. 27 - Střelnice, kulturní zařízení (bývalý Billiard club) - sklepní prostory o velikosti 117,41m2 ve složení: zádveří, schodiště, šatna, bar, provozní místnost. Minimální roční nájemné:108.017Kč, bez služeb
 • Broumov, Tyršova ul. čp. 39 - (bývalá denní vinárna Pálava) - přízemní prostory o velikosti celkem 157 m2 ve složení: restaurace, kuchyně, sklad, soc. zařízení a 2 výlohy. Minimální roční nájemné 71.400,-Kč - bez služeb.
 • Broumov, Na Příkopech čp. 23 (bývalý koloniál) - přízemní prostory o velikosti celkem 153,85 m2 ve složení: prodejna 3x sklad, soc. zařízení, 2 výlohy. Minimální roční nájemné 57.495 Kč bez služeb.
 • Broumov, Soukenická čp. 99 (bývalá prodejna potravin) - zvýšené přízemí o velikosti celkem 223,40 m2 ve složení: prodejna,sklad, sklad ve sklepě, soc. zařízení a výlohy. Minimální roční nájemné 95.175,-Kč bez služeb.
 • Broumov, Mírové náměstí čp.105 (bývalá kinokavárna Vegas) - přízemí a patro o velikosti celkem 493 m2, ve složení:sál,předsálí, šatna, schodiště, balkon, kancelář, promítací kabina, WC. Minimální roční nájemné 123.110,- Kč bez služeb.
Obecnou podmínkou pronájmu nabízených nebytových prostor je zákaz provozování výherních automatů.

Bližší informace poskytne odbor správy majetku města:
Tel. č. 491 504 237 p. Kitlerová,ing.Mikulenková, ref. SMM, e-mail : kitlerova@broumov-mesto.cz, mikulenkova@broumov-mesto.cz
Tel.č. 491 504 245 p. Vozáb ved.odboru SMM, e-mail: vozab@broumov-mesto.cz

Město Broumov, odbor správy majetku města nabízí

k prodeji bytové domy:

 • Broumov, Nádražní ulice čp.114 - 8 b.j. (bytových jednotek)
 • Broumov, Tyršova ulice čp. 73 - 12 b.j.
 • Broumov, Tyršova ulice čp. 13 - 4 b.j.
 • Broumov, Husova ulicečp.143 - 4 b.j.
 • Broumov, Soukenická ul. čp. 26 - 6 b.j.
 • Broumov, Soukenická ul. čp. 147 - 5 b.j.
 • Broumov, Soukenická ul. čp. 179 - 4 b.j.
 • Broumov, Soukenická ul. čp. 86 - 4 b.j.
 • Broumov, Soukenická čp. 73 - 4 b.j.
 • Broumov, Alšova ulice čp. 83 - 9 b.j.

Tepelné hospodářství Broumov, s.r.o.

upozorňuje všechny odběratele tepla a TUV na nutnost předchozího projednání jakýchkoliv prací, které souvisejí s vypouštěním vody ze systému. Lze i telefonicky na čísle 491 523 828.

Vedení společnosti.

Upozornění pro majitele psů

Na území města Broumova je každý oprávněn chovat psa, ale má zároveň povinnost dodržovat pravidla stanovená OZV vyhláškou č. 1/1997.

Každý chovatel je povinen dbát, aby jeho pes:

 • neznečišťoval veřejná prostranství. Pokud se tak stane, je chovatel povinen tuhý exkrement odstranit. K tomu účelu si může zdarma vyzvednout sáčky u městské police nebo na finančním odboru městského úřadu
 • volně nepobíhal na veřejných prostranstvích. Psi musí být vedeni na vodítku! Volně pobíhající pes může být odchycen a předán do útulku. Náklady spojené s odchytem a pobytem v útulku hradí majitel
 • byl přihlášen na finančním odboru do 14 dní ode dne, kdy jej chovatel získal. Při přihlášení obdrží pro psa známku
 • byl očkován proti vzteklině. Je možné využít hromadného očkování, které probíhá každý podzim. V tomto roce bude v sobotu 11.10. na obvyklých stanovištích.
Při nedodržení těchto zásad se držitel psa vystavuje pokutám podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích až do výše 30 000,- Kč

JUDr. Libuše Růčková, starostka

Povinné očkování psů

SOBOTA 11.10. 2003
Vyzýváme všechny majitele psů v Broumově, Benešově a Rožmitále, kteří neočkují své psy individuálně u svých veterinářů, aby se dostavili k očkování, které je ze zákona povinné pro psy starší 3 měsíců! Pes musí být na vodítku, opatřen náhubkem a jeho doprovod zajištěn osobou starší 15 let!

 • 9.00 - veterinární ambulance u Lesní správy
 • 9.30 - sídliště Křinické - u kiosku
 • 9.45 - Velká Ves u Beránku
 • 10.00 - Havlíčkova ulice u Myslivecké chalupy
 • 10.15 - Olivětín u Pivovarské restaurace
 • 10.45 - Benešov u hasičské zbrojnice
 • 13.15 - Rožmitál u restaurace
 • 13.30 - Rožmitál u obchodu
 • 13.45 - Rožmitál na otočce
Cena vakcinace je 70,- Kč za 1 psa. Vezměte očkovací průkazy!

Vlastnictví soukromé a veřejné

Tímto článkem se pouštím na tenký led diskuse o bytech ve vlastnictví města. Město Broumov vlastní cca osm set bytů, které pronajímá. Setkal jsem se s názory, že jsou nájmy v městských bytech vysoké, že k městským bytům mají přístup jen „méně přizpůsobiví občané (citace z volebního materiálu jedné volební strany)", že město málo investuje do bytového fondu... V předvolební agitce jedné volební strany jsme se mohli dočíst: „Nebudeme zvyšovat nájemné v městských bytech nad hranici běžné inflace". Na internetových stránkách města se na podzim roku 2002 diskutovalo o tom, že byl městský byt přidělen zaměstnanci Městského úřadu...

Proč někteří občané dostanou od města byt a někteří ne? Stará se město o bytový fond dobře? Proč někteří občané městské byty vybydlují? V čem tedy spočívá hlavní problém? Existuje nějaké řešení?

Hlavní problém spočívá v samotné existenci veřejného (státního, obecního) majetku a v samotném hospodaření s ním. Soukromé vlastnictví je efektivnější než vlastnictví veřejné, protože je u něj zřetelnější vazba mezi náklady a výnosy - vlastník si ponechává výnosy ze svého vlastnictví a ví, že mu jeho majetek ponese výnosy, pokud do něj bude investovat, pokud se o něj bude starat. Vlastník bytu se rozhodne, komu a za kolik byt pronajme, vlastník bytu se rozhodne byt zateplit, pokud na tom v budoucnu ušetří. Naproti tomu obec nepociťuje silnou vazbu mezi náklady a výnosy z jednotlivých domů, bytů... Příjmová stránka obecního rozpočtu obsahuje velké množství položek a výdajová rovněž. V obecním rozpočtu se vazba mezi výnosy a náklady jednoho konkrétního domu vytrácí. Z tohoto důvodu je sporná i konstrukce nájemného, které by mělo být určeno výší nákladů.

S veřejným vlastnictvím jsou spojené ještě další problémy. O přidělení městských bytů rozhodují kolektivní orgány... Existence městských bytů deformuje trh s byty, trh s podnájmy...

Existuje nějaké řešení? Samozřejmě. Jediným efektivním řešením je PRIVATIZACE bytů ve vlastnictví města. Je zřejmé, že tento názor není populární, že mnozí budou argumentovat tím, že město pronajímáním svých bytů plní sociální funkci... Myslím si, že je nutné říkat i věci nepopulární. Na privatizaci větší části bytového fondu bychom vydělali všichni. Pokud by město nabídlo byty nájemníkům např. za 1/3 tržní ceny, tak by „vydělali" nájemníci i město. Někdo by mohl říci, že by někteří občané stejně neměli peníze na koupi bytu, že je tu nepříznivá skladba obyvatelstva... Existuje tu několik možností - stavební spoření, hypotéka, úvěr, výpomoc rodiny... Připouštím, že by pro některé občany byla privatizace „nepříjemná" - stejně tak, jak byla pro některé „nepříjemná" privatizace v letech ekonomické transformace. Sociální funkci může plnit domov důchodců, dům s pečovatelskou službou, popř. městské ubytovny.

Jan Ullwer, nezávislý zastupitel

Fata morgána sjednocené Evropy

V pátek 12. září se v Městském divadle v Broumově uskutečnila konference o budoucím uspořádání Evropské unie. Klíčovou osobou akce s názvem The Newropeans Democracy Marathon byl Franck Biancheri, zúčastnil se také Josef Marek z Mikroregionu Stěnava, omluvil se předseda Evropských demokratů Jan Kasl. V rámci diskusního panelu vystoupili další hosté. Pozvánku, program a další informace o tomto setkání si čtenáři Broumovského zpravodaje mohli přečíst v minulém čísle.

V úvodu svého vystoupení Franck Biancheri zdůraznil jedinečnost projektu evropské integrace. Evropská unie bude po svém rozšíření v květnu 2004 čítat přibližně 500 mil. obyvatel z 25 zemí, a stane se tak největším politickým útvarem založeným na demokratickém principu. To bude vyžadovat nové přístupy v řízení společných záležitostí, aby byla zachována transparentnost a efektivita rozhodování. Na konferenci byl prezentován dokument s názvem Vize Evropy 2020, jehož součástí je 14 strategických návrhů ke změně současných institucí a struktur Evropské unie.

Zásadním problémem je podle Francka Biancheriho zajištění demokratizace, účast občanů na rozhodování, aby byl ponechán co nejmenší prostor pro populismus. Tento názor byl podložen několika argumenty a příklady z historie, které vypadají na první pohled rozumně. Při zasazení do širšího kontextu se však ukazuje, že demokratizace v jeho pojetí není klíčovým problémem současné ani budoucí EU.

Příliš mnoho demokracie
V současné atmosféře není příliš oblíbené poukazovat na nedostatky demokratického systému západního typu, protože se stal jakýmsi nedotknutelným symbolem. Po změnách politického uspořádání ve střední a východní Evropě v devadesátých letech minulého století bylo hlavním cílem politické reprezentace co nejrychlejší zavádění demokracie a následný „vstup do Evropy", aniž by byly diskutovány limity demokratického řízení. Již od 60. let se však začíná formovat kritický proud zejména na amerických univerzitách, který upozorňuje na krizi demokracie. Hovoří se o tom, že máme „příliš mnoho demokracie a málo svobody". Na druhé straně přichází i ekonomie veřejné volby (public choice theory). Motivace politiků nejsou odlišné od ostatních lidí, kteří preferují především vlastní zájem. Inherentní součástí demokratického systému je politický cyklus, problém kupování hlasů, úloha zvláštních zájmů a silných zájmových skupin a dobývání renty.

Když byly kladeny základy současného demokratického systému, byl kladen důraz na oddělení jednotlivých složek moci. To bylo oproti předchozímu feudálnímu zřízení jednoznačným krokem vpřed. Nebyl však vymezen rozsah této moci, což se stává klíčovým problémem nyní. Parlamenty s neomezenými pravomocemi se stávají hrozbou. Důsledkem tohoto počínaní je neúměrný růst veřejných rozpočtů a daňové zátěže, nekontrolovatelná moc politických stran a byrokracie.

Důsledky evropského superstátu
S každou další revizí smluv zakládající Evropská společenství je posilována moc Evropského parlamentu a snižuje se uplatňování pravidla jednomyslnosti (unanimity rule). To dříve zaručovalo, že v klíčových otázkách nebude učiněno žádné rozhodnutí, které neposvětí každý členský stát. Rozsah tzv. společných politik, kdy národní státy delegují pravomoci společným institucím, neustále roste. To spolu s uplatněním většinového rozhodování má za následek takový stav věcí, se kterým sice konsensuálně souhlasí všichni, nevyhovuje však nikomu. Máme zde tak typický příklad „tyranie většiny". Jako příklad můžeme uvést Evropskou hospodářskou a měnovou unii. Evropská centrální banka ve Frankfurtu rozhoduje o úrokové míře pro celou eurozónu. Jiná měnová politika však vyhovuje Španělsku a jiná Německu.

Demokratický systém tak ve svém důsledku vede k tomu, že preference voličů v členských státech se čím dál tím více vzdalují od skutečného stavu věcí. Míra nespokojenosti může za těchto předpokladů vzrůst, a to zas vytváří potenciální možnost konfliktů. Není to právě to, čemu měl projekt evropské integrace zabránit?

Řešení existuje
Východiskem je rozsáhlá politická decentralizace a jasné vymezení rozsahu politické moci. Takové návrhy jsou již v odborných kruzích široce diskutovány. Franck Biancheri se mýlí, že otázka existence Evropské unie už není na pořadu jednání. Franck Biancheri se podivuje nad tím, že občané Velké Británie a Dánska stále pokládají otázku, jaký je smysl existence Evropské unie. Tyto otázky nabývají na významu v době, kdy Mezivládní konference má rozhodnout o podobě budoucí ústavy EU.

Řešením není harmonizace a slaďování politik členských států, ale naopak diverzita a co největší prostor volby. Cesta nevede přes úřednické razítko ani tisícistránkové studie s názvem „Růst, konkurenční schopnost, zaměstnanost". Je-li naším společným cílem prosperita, mír a spravedlnost, pak rozsah příležitostí nemůže být omezován. Dobrovolná spolupráce, vláda zákona a soutěž jsou jediným způsobem, jak těchto cílů dosáhnout. Pokud si to uvědomíme včas, čeká nás světlá budoucnost.

Petr Schirlo

Budou kamery?!

Podle posledních dostupných informací z odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra se zdá vysoce pravděpodobné získání státní dotace ve výši 1,5 milionu korun na vybudování první etapy kamerového dohlížecího systému v Broumově. Podaná žádost o grant předpokládá podíl města ve výši 200 tisíc.

Ke zvýšení bezpečnosti občanů by měly sloužit dvě pevné kamery instalované na náměstí spolu s jednou kamerou mobilní, která bude využívána ve spolupráci s Policií ČR. Během první etapy se také vybuduje monitorovací a záznamové pracoviště na služebně Městské policie. Podrobnou informaci v  případě definitivního schválení projektu podám v příštím Zpravodaji.

Jiří Ringel, místostarosta města

Zvýšení ceny Zpravodaje

RM na posledním jednání rozhodla o zvýšení ceny Zpravodaje na 8 Kč. Důvodem je narůstající rozdíl mezi plánovanými příjmy a výdaji. K 31.8. byly příjmy Zpravodaje 56 tisíc (56% rozpočtu) a výdaje 178 tisíc (78%). Rada města má zabezpečit hospodaření podle schváleného rozpočtu Zastupitelstvem, dotace by tedy neměla výrazně překročit schválených 130 tisíc. Doufáme, že nárůst ceny neodradí pravidelné čtenáře

Památce Stanislava Opočenského

V poločase mistrovského zápasu v neděli 14. září připomněli broumovští fotbalisté památku osobnosti, jejíž jméno nese zdejší fotbalový stadión. Stanislav Opočenský byl mezi válkami přednostou broumovské pošty, starostou zdejšího Sokola, divadelním ochotníkem a významným činitelem zdejší české menšiny. Statečně se choval při ozbrojených provokacích broumovských Němců proti zdejší poště v září roku 1938. Po „Mnichovu" a německém záboru pohraničí našel nové působiště v Chocni, kde se později zapojil do odboje proti okupantům. Byl zatčen, mučen a 7. září 1943 v berlínské věznici Plötzensee popraven.

Po osvobození bylo broumovské hřiště pojmenováno jeho jménem (ačkoli kopané se nevěnoval), stejně jako nejrušnější městská ulice. 60. výročí Opočenského popravy připomněl předseda fotbalového oddílu Slovanu Petr Možný i umístěním kytice u jeho pamětní desky na budově pošty. (m)

Ohlédnutí

Ve věku nedožitých 98 let zemřel 8. září v Hradci Králové pan Jan Straka, který byl po celou polovinu uplynulého století známou zdejší osobností. Po příchodu do Broumova po osvobození z německé okupace se stal vedoucím zdejší pobočky spořitelny. Jako potomek známé hudební rodiny (a také větve rodu Straků z Nedabylic) i zde působil jako skvělý houslista a až do pokročilého věku jako člen pěveckého souboru Stěnavan. Znám byl i jako nadšený turista a činitel dalších zdejší aktivit.

Den pro vaše srdce - srdce pro dlouhý život

SVĚTOVY DEN SRDCE I VE VAŠEM MĚSTĚ
V září roku 2000 byl pod patronací Světové zdravotnické společnosti a UNESCO poprvé vyhlášen Světový den srdce, který se od té doby vždy v září uskutečňuje každoročně. A protože také u nás mají choroby srdce a cév – přes pokles zaznamenaný v posledních letech - stále na svědomí zbytečně mnoho předčasných úmrtí, připojuje se k této akci i Česká republika.

Svůj aktivní přístup k boji proti kardiovaskulárním chorobám a k péči o své vlastní srdce můžete prokázat i vy. Akce uspořádaná v rámci Dne srdce a Autobusu srdce pod heslem „Den pro srdce – srdce pro mnoho dní" vám k tomu dává mimořádnou příležitost, protože lékaři a zdravotní sestry přijdou či přijedou doslova až za vámi. Pro tuto akci postavíme speciální stan dne 27.září v Brně a 28. září v Praze, a proto tentýž den z Prahy odstartuje na svou „spanilou" cestu po republice speciální autobus, kde toto vše pro vás bude připraveno.

Co na vás v našem stanu (v Brně a Praze) a v autobuse (cestujícím po republice) čeká?
Měření tlaku krve - Vyšetření koncentrace cholesterolu - Stanovení hladiny krevního cukru - Stanovení kardiovaskulárního rizika ·- Konzultace s lékařem · Doporučení, co pro své srdce a cévy můžete a máte dělat sami ·- V případě potřeby doporučení k podrobnému vyšetření a léčbě.

Díky Nadačnímu fondu Galena, který si jako jeden ze svých cílů vytkl právě informování a výchovu veřejnosti o hrozbách našemu srdci, se o stavu svých cév a srdce dozvíte vše podstatné, a budete se pak moci sami rozhodnout, co dál. Jeden den, který věnujete svému srdci, vám vaše srdce vrátí v podobě mnoha dní dalšího spokojeného života.

Autobus za Vámi přijede do Broumova ve středu dne 8.10.2003. Bude stát na Mírovém náměstí před divadlem. Měření bude probíhat od 11:00 do 19:00 hodin.

Těšíme se na Vás u „AUTOBUSU SRDCE"!

TIPY MĚSTSKÉ KNIHOVNY

(Výběr z knižních novinek)

 • Ludvík Kundera: Piju čaj - Kniha proslulého literáta a čajového znalce. V první části přináší poznatky o čaji, jeho druzích, přípravě apod. Druhou část tvoří antologie literárních textů o čaji.
 • Anna Gavalda: Kdyby tak na mě někdo někde čekal - Povídky francouzské autorky s  nadhledem přibližují život mladé ženy v Paříži.
 • Zdeněk A. Tichý - Vlastimil Ježek: Šest ze šedesátých - Rozhovory s protagonisty nejvýznamnějších malých divadelních scén v Československu v 60. letech.
 • Ne, Ne, Ne! - Jediná pozitivní volba - Sborník textů některých odpůrců vstupu České republiky do Evropské unie.
 • Martin Ráboň: Československé opevnění z let 1935-1938 - Muzea a památníky - Přehled významných objektů, které pozůstaly ze soustavy čs. opevnění z 30. let. minulého století a které je možné navštívit.
 • Stefanie Zweigová: Nikde v Africe - Román o německé rodině, která dobu druhé světové války přežívá v Africe. Malá dcera přitom k okolním lidem a prostředí nachází hluboký vztah.
 • Shan Sa: Hráčka go - Psychologický román o tragickém vztahu mladé čínské dívky a japonského důstojníka v době japonské okupace Číny.
 • Philip McCutchan: Cameronova plavba - Válečný román líčí dramatickou plavbu americké letadlové lodi severním Atlantikem za druhé světové války.
 • Nicholas Gage: Řecký oheň - Příběh milostného vztahu dvou velkých řeckých osobností – pěvkyně M. Callasové a lodního magnáta a A. Onassise.
 • Tom Clancy: Biologický úder - Napínavý příběh, jehož hrdinové bojují s teroristickou skupinou, která infikuje své oběti zkázonosným virem.

Broumov - mrtvé město

V neděli, 14. září se v 19 hodin v  Městském divadle v Broumově uskutečnil koncert německé folkové skupiny z Drážďan – PANKRAZ. Koncert byl součástí programů Dnů evropského dědictví na Broumovsku.

Nepočítali jsme, že Městské divadlo bude při tomto koncertu „praskat ve švech", ale minimální účast Broumováků na tomto koncertu mne nemile překvapila. Předpokládal jsem, že se koncertu zúčastní alespoň mladí lidé, v tomto případě studenti místního gymnázia, kteří studují němčinu. Z gymnázia přišla jedna studentka. Škoda!. Repertoár skupiny byl natolik rozmanitý a pro každého, kdo studuje nebo chce studovat němčinu naprosto srozumitelný. Také průvodní slovo vedoucího této skupiny vždy vysvětlovalo obsah prezentovaných skladeb. Pan Thomas Fimpel byl ochoten těm, kteří nerozumí německy, stručný obsah písní přeložit i do angličtiny.

Obdivoval jsem všechny účinkující, kteří hráli a zpívali naplno, i když divadlo bylo poloprázdné. Nenechali se otrávit malým počtem přítomných a odvedli skutečně dobrou práci.

Hráli a zpívali, jako by bylo v divadle 200 lidí.

Folková skupina PANKRAZ vznikla v Drážďanech v roce 1998 a od té doby měla několik koncertů nejen na území Německa. Hrála také v Rakousku, Švýcarsku, ale také i v Izraeli. Skupina hraje v obsazení – Henrike Jähne – akordeon a zpěv, Jörg Issermeyer – double bass, Gregor Meniken – viola a Thomas Fimpel – kytara a zpěv. Název skupiny vznikl podle novely spisovatele Gottfrieda Kellera, známého švýcarského autora 19. století. Skupina má ve svém repertoáru nejen německé skladby, ale také skladby jiddiš a světový repertoár.

Vedoucí skupiny – Thomas Fimpel má vřelý vztah k našemu kraji, několikrát Broumovsko navštívil, jeho babička se narodila v Šonově u Broumova. Jako vzpomínku na ni chtěl právě tento koncert věnovat jí. Ve svém průvodním slovu také řekl, že by byl rád, kdyby se tento koncert stal dalším krokem ve smiřování Čechů a Němců.

Skupina vystoupila pouze za úhradu cestovních nákladů z Drážďan do Broumova a za malé občerstvení. Žádný honorář nepožadovala. Rádi by se do Broumova opět vrátili. V každém případě se chystají do Broumova v roce 2005, kdy Městské divadlo oslaví 200. výročí zahájení provozu.

Během koncertu jsem se šel několikrát podívat před divadlo, zda snad ještě někdo nepřijde.

Byla neděle kolem 8. hodiny večer a broumovské náměstí mi připadalo jako mrtvé město – nikde nikdo – pouze paní, která šla k morovému sloupu venčit psa. A pouze několik aut, která proletěla kolem náměstí. Takový byl Broumov tu neděli večer!

Petr Cirkl

Klasická liberální knihovna

Vysokoškolští studenti Bc. Petr Schirlo a Bc. Jan Ullwer, člen městského zastupitelstva, vytvořili a naplnili „Projekt klasické liberální knihovny". V jeho rámci získávají pro Městskou knihovnu v Broumově reprezentativní sbírku knih z liberální ekonomie. Sbírka má tři části – obecná ekonomie, aplikovaná ekonomie a klasická liberální knihovna. Sponzory projektu se staly následující podniky a osobnosti: Elmon, s.r.o. (hlavní partner projektu), Broumovské strojírny, a. s., Micronet, s.r.o., Maryan Beachwear Group, s.r.o., paní Marianna Tomašovská - optika, paní Marie Štěpánová – Tabák, Ing. Milan Svatoš ml., Jiří Sýkora – Chovatelské potřeby, Hobra-Školník a Strojtex.

Knihy z projektu budou do fondu knihovny zařazeny v průběhu října. Určeny jsou především zdejším studentům.

(m)

Literární Broumovsko v nové knize

Nakladatelství Bor v Liberci vydalo publikaci vedoucího Městské knihovny v Broumově Jana Meiera Broumovsko a literatura – Kapitoly z literárního místopisu, která přibližuje obraz našeho města a kraje v literatuře a literární autory (a také ilustrátory), kteří jsou s ním spjati. Knihu je možné zakoupit ve zdejších knihkupectvích a v Informačním centru.

Autorem obálky je grafik David Ticháček, pocházející rovněž z Broumova.

Poděkování

Pan Miroslav Otte s odchodem do důchodu ukončil svoji funkci vedoucího Muzea Broumovska. Protože pro zachování kulturního dědictví našeho města i regionu vykonal obrovskou práci, patří se, alespoň krátkým zhodnocením mu poděkovat. Přišel z Okresního muzea v Náchodě v roce 1963 a převzal broumovské muzeum po svém předchůdci v (mírně řečeno) nepříliš radostném stavu.

Jeho snem, který se splnil, bylo přebudovat muzeum v moderní stánek, který by návštěvníkům ukázal nejhodnotnější, co mu Broumov může nabídnout. Podle jeho koncepce se sbírky přestěhovaly z nevyhovující budovy starého klášterního gymnázia do reprezentativních místností opatského křídla kláštera a v roce 1990 byla otevřena nově instalovaná expozice. Můžeme říci, že byla překvapením svým výběrem a estetickým uspořádáním. Směle i dnes konkuruje podobným zařízením v ČR.

Muzeum získalo i pěkné prostory pro pořádání výstav. Za posledních třináct let jich bylo bezpočet a obohatily kulturní život v Broumově. Daly prostor mladým výtvarníkům, objevily dosud neznámé talenty z regionu, ale nezapomenutelné zůstávají i souborné retrospektivní výstavy akademických malířů V. Šafáře a Josefa Palečka. Patrioti rádi vzpomínají na výstavu k 650. výročí Broumova.

Trvalá spolupráce s fotografem Horstem Bauerem přinesla krásné publikace o Broumovu, jejichž koncepce, grafická úprava a texty jsou dílem pana Otteho. Připomeňme svým výběrem nezapomenutelnou brožuru z roku 1992, ale i další včetně souboru pohlednic k výročí města. Otteho texty „vykrádal" kdekdo.

V posledních letech se pan Otte stal vedoucím redakce Broumovského zpravodaje, kterému dal novou výtvarnou podobu. Čtenáři se těšili na reprodukce objevných historických fotografií z prvních stran.

Těchto několik řádků nemohlo postihnout rozsáhlou činnost muzejníka pro záchranu umělecky cenného inventáře kláštera v 70. a 80. letech a historických památek z našeho regionu, ať už jde o jejich shromažďování, evidenci, konzervování a popis, práci, kterou běžný návštěvník muzea nevidí, ale která zachránila mnohé skvosty, které by ve složitých podmínkách posledních 40 let nenávratně zmizely. Za to vše děkujeme a těšíme se na další čísla Zpravodaje i připravovanou knihu o Broumově.

Zdeněk Streubel

Setkání žen z Forchheimu a Broumova

Počátkem letošního roku jsem byl požádán zástupcem Forchheimu, partnerského města našeho Broumova, zda bych byl nápomocen Ženské unii tohoto města při uskutečnění zájezdu na Broumovsko. Forchheimské ženy si chtěly prohlédnout Broumov s jeho okolím a podniknout výlet do Krkonoš. Současně bylo jejich přáním setkat se s  představitelkami obdobné ženské organizace našeho města. Jedinou osobou, o níž jsem věděl, že je členkou Svazu žen, byla paní Eva Flousková. Ta mi zajistila kontakt na předsedkyni paní Alenu Hejnovou.

Ve čtvrtek 4. září večer přijelo dvacet forchheimských žen (spolu se čtyřmi muži) vedených předsedkyní paní Mathildou Hartmannovou, jinak též radní města a okresu Forchheim. Zájezdu se účastnila rovněž paní Buhlová, známá v Broumově jako členka předsednictva Krajanského sdružení a rovněž jako tlumočnice. S výjimkou těchto dvou žen, paní Schwanseové a jedné rodačky ze Šonova navštívili ostatní účastníci zájezdu naše město a kraj poprvé v životě.

Dojem z příjezdu do Broumova, Hotel Veba, páteční prohlídka města a kláštera, nákup ve Vebské prodejně, Adršpašské skály, oběd v pensionu Adršpach a vyhlídka z Hvězdy zapůsobily na návštěvnice tak, že přehlížely případné nedostatky v našem městě a o všem se vyjadřovaly jen v superlativech.

V páteční podvečer bylo připraveno společné setkání forchheimských a broumovských žen v restauraci U Berků v Bukovici. Ačkoliv původně mělo přijet pět žen z Broumova, setkání se jich zúčastnilo devět, navíc posílených dvěma překladatelkami. To forchheimské ženy ocenily a braly jako důkaz zájmu o setkání. Broumovské ženy se rozsadily k jednotlivým stolům, ačkoliv nikoliv každá z nich mluvila německy.

Přítomné pozdravila úvodním slovem broumovská starostka, která rovněž sdělila obsah jednání smluvních stran partnerské smlouvy v červenci ve Forchheimu. Smluvní strany se shodly na tom, že partnerské vztahy by do budoucna neměly znamenat výhradně setkání představitelů smluvních stran, ale hledání kontaktů a spolupráce spolků, organizací, škol a třeba i jednotlivých občanů, hledání programů usnadňujících tyto kontakty.

Po té obě předsedkyně – paní Hartmannová a Hejnová – krátce představily činnost svých organizací, která je velmi podobná v oblasti sociálních problémů, avšak zabývá se rovněž obhajováním práv žen či přípravou žen pro veřejné funkce. V tom je činnost Ženské unie z Forchheimu jiná. Postavení žen v Německu je odlišné tím, že se ženy často mají zájem zapojit do činnosti po své dlouhodobé práci „pouze" v  domácnosti. Určitý čas byl věnován rovněž otázkám a odpovědím na ně.

Největší překvapení následovalo. Představitelky broumovského Svazu žen obdarovaly forchheimské ženy balíčky domácích pouťových či svatebních koláčků. I tato zdánlivá maličkost byla oceněna, a to nejen pro kvalitu daru. Společenská zábava byla umocněna českými písničkami harmonikářky paní Ryšavé, dosud neznámými bavorským ženám.

Přes některé jazykové problémy se rozproudily živé a neformální rozhovory u všech stolů. Předmětem rozhovorů se stala i případná návštěva delegace Svazu žen v partnerském městě Forchheimu. Bavorské ženy se pokusí k financování získat prostředky od fondů Evropské unie.

Za reprezentaci Broumova patří Svazu žen jednička s velkým plusem. Byla milá, vstřícná a na náležité úrovni.

Karel Bůna

Semináře pro seniory

Společně s pracovníky odboru kultury a infocentra bychom chtěli uspořádat cyklus přednášek pro seniory na témata z historie, zdravotní oblasti, cestovatelství, případně další podle zájmu přihlášených občanů. Uvažovali jsme o jedné přednášce měsíčně přibližně od letošního listopadu do března roku příštího. Případně bychom mohli zorganizovat zájezd do bazénu v Nové Rudě. Zdvořile žádám seniory, kteří by měli o popsané aktivity zájem, aby na následujících řádcích vyplnili své jméno, příjmení, adresu a případně navrhli další téma semináře či jiné aktivity. Takto vyplněný letáček, odevzdejte, prosím, v infocentru, pošlete na mé jméno na Městský úřad nebo vhoďte do schránky na Městském divadle. Odpovědi použijeme pouze k tomuto oznámenému účelu. Děkuji za zájem.

JUDr. Libuše Růčková, starostka

Jak jsme slavili Vánoce

Ve dnech, kdy se venkovní teploty přehoupnou přes dvacet stupňů a houby teprve začínají růst, se může zdát doba adventu vzdálená. Příprava programu města pro tuto dobu se však již rozběhla. Vánoce jsou svátky, kdy se scházejí rodiny, vzpomíná se a jistě se také více fotografuje. Po desítky let je již fotografický přístroj běžně dostupný. Chtěli bychom zkusit spojit téma Vánoc, vzpomínky a fotografie. Mohlo by totiž být zajímavé - snad i dojímavé - vzpomenout si, jak jsme slavili Vánoce. Vidět na fotkách své známé, sousedy i ty, kteří již zemřeli. Vzpomenout si podle fotografií, jak se zdobil stromeček, jaké dárky jsme si dávali, jak jsme byli oblečení. 

K takové výstavě však odboru kultury a infocentru něco chybí: fotografie. Prosím, pokud jste ochotní přispět k uspořádání takovéto výstavy počátkem prosince letošního roku, podívejte se do svých alb, prohlédněte fotografie s tématem Vánoc. Zajímavé budou fotografie jedné rodiny v průběhu let - čím starší fotografie, tím lépe. Fotografie na zadní straně obyčejnou tužkou označte svým jménem a adresou a  přineste do infocentra, pošlete na mou adresu na městském úřadě nebo vhoďte do schránky na Městském divadle. Po uspořádání výstavy fotografie vrátíme. Děkuji.

JUDr. Libuše Růčková, starostka

Centrum Broumov bude pokračovat za změněných podmínek

Tisková zpráva z 5.9.2003

Valná hromada sdružení TUŽ se, Broumovsko!, regionální pobočky STUŽ (dále TSB) počátkem září rozhodla pokračovat v projektu Centrum Broumov (CB), jehož cílem je vznik kulturního a společenského střediska v budově bývalého měšťanského pivovaru. Pokračovat však bude možné pouze za značně odlišných podmínek než doposud, jinak by TSB bylo nuceno projekt ukončit. Smyslem změny je dosáhnout lepší organizace, profesionalizace a vytvoření skutečného realizačního týmu mimo sdružení TSB.

Klíčovými podmínkami v  desetibodovém usnesení valné hromady je přenesení hlavní činnosti z programu na rekonstrukci budovy, přenesení maximální odpovědnosti na iniciátora projektu Petra Bergmanna, vytvoření kvalifikovaného poradního sboru složeného z osob jmenovaných hlavními partnery sdružení TSB a příprava vzniku nové organizace, která by projekt převzala. Pod sdružením TSB by měl projekt fungovat nejdéle do poloviny roku 2005. K dalším podmínkám usnesení patří minimalizace pracovní zátěže volených funkcionářů TSB, oddělené hospodaření CB od TSB a povinnost zpracovat odbornou firmou ekonomickou rozvahu rekonstrukce i budoucího využívání a provozu CB.

Sdružení TSB se během léta intenzivně zabývalo analýzou stavu a plánováním rozvoje organizace a zejména uskutečňováním svého nejnáročnějšího projektu – kulturního a sociálního Centra Broumov, který byl zahájen v lednu r. 2001. Většina členů sdružení se po zkušenostech s projektem shodla, že naplnění vize Centra Broumov je tak náročným cílem, že jej nelze dosáhnout za dosavadních podmínek, tj. pouze při zajištění profesionálním fundraiserem a programovým manažerem Petrem Bergmannem, dobrovolnou prací členů sdružení a týmem zaměstnanců TSB, složeným ovšem z dosavadních nezaměstnaných, evidovaných Úřadem práce. Uskutečňování vize Centra Broumov představovalo pro klíčové členy a funkcionáře sdružení neúnosně velkou pracovní zátěž a vedlo také k tomu, že někteří členové sdružení opustili.

Ze zkušeností jiných nevládních organizací vyplývá, že při vzniku náročného dlouhodobého projektu na půdě dobrovolnické organizace je nejlepším řešením jeho postupné organizační a finanční osamostatnění a profesionalizace tak, aby efektivněji dosáhl svých cílů a mateřské organizaci aby zůstal volnější prostor pro motivaci a iniciování širšího spektra méně náročných dobrovolnických aktivit, tedy ke skutečné občanské iniciativě.

TSB považuje za nezbytné vtáhnout aktivněji hlavní partnery projektu, kteří byli dosud největšími donory, do jeho realizace, neboť jde o multidisciplinární projekt, jenž vyžaduje širší kvalifikované zázemí, než má k dispozici mateřská organizace. Poradní sbor by se měl zabývat např. plánováním finančních zdrojů, stavební činností a budoucím funkčním využitím budovy tak, aby naplňovalo veřejný zájem. Poradní sbor je nutný proto, aby TSB mohlo odpovědně žádat milionové granty u EU, bez nichž se rekonstrukce pivovaru neobejde.

Na proběhlých diskusích a rozhodnutí TSB pokračovat za změněných podmínek v projektu se značnou měrou podíleli vedoucí představitelé hlavních partnerů TSB a projektu CB, kterými jsou město Broumov, Veba Broumov, Hobra – Školník Broumov, Dřevoterm Březová a Úřad práce Náchod. Vedoucí představitelé těchto institucí a podniků projevili značnou vůli k  pokračování a k ochotě aktivně mu napomoci. TSB jim proto vyjadřuje uznání a dík.

RNDr. Jan Piňos, předseda sdružení

Forchheim - naše partnerské město

(pokračování) Zdravotnictví a  sociální služby: Nemocnice s 260 lůžky (chirurgie, interna, gynekologie, porodnice,  anestesiologicko-resuscitační odd., radiologie, CT, MR, mamograf, specialisté: oční, ušní, ortoped, urolog. Další odb.med. možnosti: implantace kardiostimulátorů, kyčelních kloubů, umělých očních čoček, fyzikální léčba. 5 domovů důchodců s 490 lůžky, 17 praktických lékařů, 53 specialistů, 27 zubních lékařů, 3 veterinární lékaři a 13 lékáren, škola pro pečovatelky u zdravotních a sociálních lůžek.

Kultura: Divadlo mladých, Jahn-Kulturhalle k vystoupením škol a hostujících ivadelních souborů,Forchheimské divadelní dny duben -květen,divadelní soubory při obou gymnasiích, Forchheimská herecká společnost

Koncerty: pořádané městem a farnostmi (v kostelích). 

Muzea: Pfalzské muzeum, Broumovské muzeum, Expozice 70 obrazů v bývalé rezidenci, Městský archiv od r. 1305, radniční haly k výstavám a slavnostním shromážděním.

Hudební výchova: Hudební škola s 358 žáky,18 hudebních a pěveckých skupin.

Literatura: Městská knihovna s 38.000 medii, k tomu 36.000 knih (123.000 výpůjček ročně), besedy s autory, literární večery, půjčovny knih a tiskovin, farní knihovny. Kulturní společnosti a organizace, spolky.

Kino: 1 Kinocentrum (Unio, Apollo, Domino) se třemi sály pro 963 míst, kinokavárna.

Velké sály: Jahn-Kulturhalle - 550 míst, Kolpingsaal - 500 míst, Sál Sv. Anny - 300 míst, Farní sál mladých - 250 míst, Radniční sál - 220 míst, Klášterní sál -150 míst, Přednáškový sál spořitelny -150 míst, Divadlo mladých - 99 míst.

Turistika: Infocentrum na radnici (mapy, prospekty, programy, průvodce starým městem, cykloturistika do  Franského Švýcarska, pěší turistika s trasou do 60 km.10 ubytoven s 223 lůžky, gastronomické nabídky  franské kuchyně a domácích piv v mnoha pivnicích, Lesní sklep (pivo místních pivovarů ve sklepích za městem). Annafest -tradiční slavnosti piva v týdnu kolem sv. Anny, Staroměstská pouť - poslední  víkend v červnu. Vánoční trhy v prosinci. Možnost výletu do Norimberku a Bamberku, také lodí - kanálem Mohan-Dunaj.

Partnerská města: Kromě našeho Broumova, Le Perreux-sur-Marne (Fr.), Rovereto (It.). Gherla (Ro.), Roppen (A), Vadstena (Sw.), Pössneck (Durynsko), partnerství s bývalým městem a okresem Broumov/Braunau.

Lesy: Vzrostlé 568 ha, lesoparky 59 ha.

Příjmy města:v r. 2001: celkem kolem 140 mil. DM.

Samospráva města: 1 vrchní starosta, 2 starostové, MR má 40 členů z různých politických stran.

Posbíral a sepsal  Dr. Pindeš

Blahopřání

Tento školní rok maturují ponejprv studenti po celých osmi letech studia,  a jejich třída se tak po dlouhé době  právem  nazývá oktáva ( z latiny octava= osmá). Třída má i jiné prvenství. V němčině dvě dívky ziskem vysvědčení uznávaných po celém světě na Goethe Institutu v Praze prokázaly daleko více, než bude po nich žádat maturita.

Vynikající je úspěch Martiny Růčkové, která s výborným prospěchem složila KDS, tj jednu ze tří nejvyšších zkoušek, opravňujících mimo jiné i ke studiu na vysoké škole. Poukazem, že v den konání zkoušek  už bude mít požadovaných 18 let, byla přece ke zkoušce připuštěna. 

Cenná je i úspěšná zkouška ze středního stupně (Mittelstufe) Blanky Pastelákové.

Státní zkoušky z angličtiny nejsou už dnes tak překvapivé vzhledem k dobré výuce na škole. Obě dívky pociťovaly nedostatečnost praxe němčiny na škole v 90. letech, kdy hlavní devízou bylo: „Hlavně když se domluví", a doplňovaly si vědomosti privátně. Jaké plus  jim to přineslo, o tom svědčí vřelý dík Martiny: „Za to děkuji soukromým hodinám". Martině jistě hodně pomohl páteční kurs v Praze na Goethe Institutu. Měla však na čem stavět, jak to ostatně dokazovala i přední místa v okresních i krajských soutěžích minulých let.  -   Tak Martino a Blanko, mnoho dalších úspěchů vám ve škole i v životě přeje Váš soukromý učitel Karel Pelán.

Prvenství v celostátní soutěži ve fyzice Matouše Ringla je mužskou ozdobou této oktávy.    -    Bude ještě další překvapení?

Jubilejní 25. ročník

Memoriál Slávky Streubelové ve volejbale žen a juniorek proběhl v Broumově v sobotu za mezinárodní účasti Cottbusu a Forchheimu z Německa a dvou družstev Nowe Rudy z Polska. V kategorii juniorek  zvítězila SALOS Nowa Ruda před Broumovem a Meziměstím. V ženách si po dlouhé době odnesl vítězství domácí SLOVAN Broumov před Červeným Kostelcem a SOKOLEM Staré Město. Vítězové obdrželi poháry a všech 12 účastníků si odneslo věcné ceny. Tričko dostalo pět nejlepších hráček.

Basketbal

TJ Slovan Broumov pořádá nábor chlapců ročníky 1993 a 1994. Tréninky se konají každé pondělí ve sportovní hale v Broumově od 16.00 do 17.30 hodin. Zájemci se dostaví do sportovní haly 15 minut před začátkem (sportovní ústroj s sebou). Bližší informace podá a přihlášky přijímá: Milan Sokol - Zdravotnické potřeby

Lyžařský oddíl Broumov

POŘÁDÁ v sokolovně TJ SLOVAN BROUMOV ve dnech 17. a 18. října 2003 BAZAR LYŽAŘSKÉ VÝSTROJE A VÝZBROJE ( lyže, boty, oděvy…)

Příjem věcí:
Pátek 17.10. - 16.30 – 18.00 hod.
- poplatek - 5 Kč za kus v hodnotě do 500 Kč
- 10 Kč za kus v hodnotě do1000 Kč
- 20 Kč za kus v hodnotě nad 1000 Kč

Prodej věcí:
Sobota 18.10. – 9.00 – 11.00 hod

Výdej neprodaných věcí :
Sobota 18.10. - 1130 – 1230 hod

Nevyzvednuté věci budou věnovány na charitu!

Oddíl aerobic ASPV

Aerobic začal fungovat ve všech svých pravidelných hodinách v  tradičních časech. Prozatím se nekoná STEP aerobic ve středu v hale. Na tento den plánujeme zcela nový druh cvičení, zvané POWER JÓGA. Jde o posilovací cvičení bez náčiní, kdy svalové skupiny posilují v několika sériích jdoucích po sobě v pozicích ve výdrži. Cvičení doprovází relaxační hudba a je doporučováno všem, kdo si chce zpevnit své tělo, nerad navštěvuje posilovnu anebo jako doplňkový druh cvičení právě k  posilování klasickému či aerobicu. Power jóga je ve světě velkým hitem.

Oddíl muži ASPV
Oddíl mužů se aktivně podílí na organizování Sportovního dětského karnevalu a sportovního Dne dětí.

Samotný oddíl pak vykazuje velkou aktivitu v nohejbale a na turnajích se umisťuje na předních místech.

Koncem května letošního roku se tento oddíl zúčastnil turnaje v Ústní nad Labem a koncem srpna – 30. 8. uspořádali broumovští turnaj u nás v  Broumově na kurtech u nemocnice. Turnaj byl hojně obsazen a korunován příjemným posezením a pohoštěním.

(Uvádíme první tři místa.)
1. Ústní nad Labem
2. Meziměstí
3. Broumov
Děkujeme sponzorům: Veba, textilní závody a. s. Broumov, Truhlářství NEST, LoMa Sport, Auto-Roz Broumov, Suchomel – lisovna plastů.

Za ASPV Miluše Schejbalová

Z činnosti Policie České republiky

Od 21. 8. do 23. 9 zaznamenal policejní protokol událostí úžasných 112 případů, jejichž byť už jen výčet by vydal na samostatné číslo zpravodaje, takže se zástupcem policejního velitele vybíráme namátkou alespoň následující:

 • celkem čtrnáct dopravních nehod a bohužel hned dvě z nich s tragickými následky - tři zmařené životy v jednom sledovaném období plus čtvrtý, o kterém níže, tato rubrika nepamatuje.
 • Co přesně měli v plánu dva mladíci z Trutnova, přijíždějící na Broumovsko z pátku na sobotu v jednu hodinu po půlnoci, už se nedozvíme. Zřejmě chvilka nepozornosti a náraz do stromu, ukončily jejich život.
 • Jaké je mít krásných sedmnáct let, čerstvé řidičské oprávnění, nový motocykl a spoustu dobrodružství před sebou, nám už rovněž nepoví hoch z Meziměstí. O život ho připravily stejně banální důvody, jen osudný strom stál na jiném místě - na silnici mezi Meziměstím a Jetřichovem.
 • Nárazem do stromu, naštěstí již bez tak smutného následku, skončila i kuriózní nehoda na cestě k Šonovu - řidiči vběhl do cesty kůň. Lehčím zraněním skončila nehoda v Husově ulici a zlomenou rukou skončil náraz dívky na kole do stojícího automobilu v ulici Na Příkopech.
 • Policie také v tomto období provedla dvě asi dvouhodinové kontroly měření rychlosti na Pasách a při vjezdu do města. Přestože zprávou o tomto jejich nehorázném počínání začalo řidiče neprodleně varovat Rádio Metuje, má buď tato rozhlasová stanice tak nízkou poslechovost, nebo některým kvůli pár šlupkám na pokutě ten požitek, řítit se do Broumova jak pominutý, stojí i přesto za to, neboť jich bylo za 6.550 Kč zkasováno rovných osmnáct. Největší částkou 2.000 Kč přispělo do státního rozpočtu torpédo, jemuž byla při vjezdu do města naměřena rychlost lehce přes sto kilometrů v hodině
 • podezření z pohlavního zneužívání. Co přesně se stalo mezi jedním mužem a dvěma chlapci zjišťují krajští vyšetřovatelé, kterým byl případ předán
 • někdo už si zřejmě nakradl tolik jízdních kol, že už si na ně ve městě musel ukrást i stojan
 • v prodejně pana Šafáře si patrně někdo pojem samoobsluha vykládá nějak příliš doslovně a „samoobsloužil" se cizími taškami s nákupem a krátce na to další s finanční hotovostí
 • pořídit si Meďoura a ještě si ho jen tak vystavit na parkovišti na spořilovském sídlišti, to je stále ještě asi pro některé nepřejícníky příliš velká drzost, která zaslouží potrestat. Poškrábáním laku vznikla majiteli škoda za 30.000 Kč. Po čase zde však došlo opět k poškrábání víka motoru dalšího automobilu, takže to možná nebude závist, ale třeba takový něčí sport
 • Policie se musí zaobírat i takovými kauzami, jako je krádež slepic pod klášterem, obvinění, že soused sousedovi ve Vernéřovicích ukradl ostružiny, krádež čistících prostředků z balkónu na sídlišti, krádež brýlí v nemocnici, spor o vlastnictví balkónu v panelovém domě mezi sousedy, nebo hádání se o vlastnictví dvou stromů, či spor o hlasité rádio v Olivětíně
 • patrně jako poslední optimista, který nedbal pravidelných zpráv této rubriky o krádežích v Kinokavárně Vegas, jež koncem srpna ukončila činnost, by měl být jubilejně odměněn majitel bundy odlehčené zde o peněženku s doklady
 • majitel garáže na Barvířském náměstí zapomněl tuto na chvíli uzavřít a hned se mu z ní vykutálely pneumatiky za deset tisíc. A nedlouho nato, nedaleko odtud, opět z garáže, opět pneumatiky, tentokrát za dvanáct tisíc
 • pachatel krádeže betonových skruží z hřiště Tužme prý bude, zdá se, dopaden
 • dítě si volně postavilo kolo u cukrárny a po návratu mu laskomina řádně zhořkla; další krádež volně postaveného kola u prodejny na náměstí, volně postaveného kola v Polákových domech a zanedlouho i volně postavené míchačky tamtéž. Poučka: každý v Broumově volně stojící předmět bude zcizen. Dodatek poučky: řádně zabezpečený ovšem patrně taktéž - viz krádež kola ze sklepní kóje na Spořilově
 • leitmotiv tohoto čísla: vloupání do vozidla spojené s krádeží věcí v Meziměstí a hned na to zcizení registračních značek tamtéž. A série pokračovala dalším vloupáním spojeném s krádeží autorádia s kazetami. Rozbitím bočního okénka dalšího automobilu, krádeží dokladů a pouhých pár drobných vznikla majiteli i tak škoda dva a půl tisíce korun. Nakonec bylo v Meziměstí ukradeno celé auto. Pachatelé s ním však byli chyceni v Polici a jednalo se o smíšenou meziměstsko- broumovskou dvojici. Broumovští specialisté však za meziměstskými nijak nezaháleli (nebo jsou to jedni a titíž, jakýsi meziměstský „broumovsko - meziměstský gang", jak by nasvědčovala i polapená dvojice?) a pořídili: krádež dokladů z osobního auta u Penny Marketu, krádež nářadí z  automobilu na náměstí a opět u Penny, tentokrát autorádio.
 • také již tradiční krádeže dvou mobilů v broumovských sídlech hazardu. Komunikační mazlíčci už ale pronikli i do venkovských hospod, donedávna to posledních bašt pravého chlapství, jež se obešlo bez zbytečných tretek. A kde mobily jsou, tam se i kradou, jako například v martínkovické hospodě
 • leitmotiv čísla číslo 2: vloupání do chatek nad Černou stezkou - nejdříve do jedné, po čase do čtyř najednou a šestá byla načatá, a i tu za tři dny pachatel(é) dorazili
 • dalšího násilníka musela policejní hlídka „sbalit" poté, co ho v neděli nad ránem uzřela U Dolní brány napadat tři ženy. To by mu snad ještě nějak lehčeji prošlo, kdyby s ještě větší zuřivostí nenapadl rovnou i policisty. Po zpacifikování musel být později převezen na prohlídku k lékaři, kde se ovšem do jednoho policisty pustil znovu. S napadením veřejného činitele bude mít teď problémy znatelně větší
 • Městská policie našla kdysi ukradený motocykl a prostřednictvím PČR ho předala původnímu majiteli. Zločin se ovšem na body porazit nedá: v Martínkovicích a Heřmánkovicích zmizely motocykly dva - tedy 2 : 1
 • v Penny Marketu sice při vstupu zavedli úložné skřínky na tašky, někteří však jejich využití považují za zbytečné a o volně odloženou tašku pak mohou lehce přijít. Když si v ní dokonce nechají peněženku, to už je opravdu dost silná naivita
 • neznámý pachatel nasypal na příjezdovou cestu domu v Otovicích ostré předměty, na kterých si pak majitel rozřezal pneumatiky, a způsobil mu tak škodu v hodnotě 7.000 Kč
 • v rómském klubu jeden druhého zfackoval, za chvíli už se fackovalo všecko a po příjezdu policie v posíleném složení se zase vše uklidnilo
 • další, v úvodu avizovaný, zmařený lidský život. Dvaatřicetiletá žena z Kladské ulice ve Velké Vsi spáchala sebevraždu
 • svůj záporný pocit ze zahájení školního roku možná vyjádřil neznámý vandal zlámáním pěti vysazených mladých stromků před budovou ZŠ Masarykova
 • místní podvodník nabídl více než osmdesátiletým manželům z Broumovska, že odkoupí jejich pozemky. Místo jejich skutečné hodnoty 360.000 Kč jim však nabídl pouhých třináct s tím, že převod a sním spojené poplatky zařídí. A také vše tak provedl - dobrý kup! Jenže jeho drzost neznala mezí. Stařečkům pak nakukal, že se převod nezdařil a i těch svých ubohých 13.000 Kč si od nich nechal vrátit
 • jedna populární broumovská postava má narůstající problémy s alkoholem a následným vyváděním. Policisté ho museli uklidňovat dokonce dvakrát za jeden večer a když vbrzku museli jet potřetí, došla jim už trpělivost a nezbylo, než ho odvézt na záchytku do Hradce - a to se nám vyplatí!
 • neznámý šprýmař odjistil na meziměstském nádraží vagóny odstavené na vlečkové koleji k Barumce a ty se daly díky sklonu trati samy do pohybu. Naštěstí nedošlo k neštěstí a vagóny se bez vážnějších následků na konci vlečky zarazily o zábranu
 • a na stejném nádraží zůstaňme - jeden mladík, pašák silný, si to na peróně rozdal s lavičkami a dal jim co si zasloužily, nezmohly se na odpor
 • poškození náhrobní desky ve Vižňově
 • s velkorysou hotovostí 24.000 Kč, platební kartou a doklady v peněžence se vypravil na nákup do Konzumu jeden muž. Prodejnu opouštěl zproštěn všeho a bohužel nemohl říci, že by něco nakoupil. Zato chmaták, který mu vše zcizil byl asi příjemně překvapen a nyní si asi dopřává. A tak mu tedy na závěr popřejme, ať mu to v krku zaskočí. K. Franze


10 NEJ pro Broumovsko

Výběr z výsledků ankety v rámci „Programu rozvoje Broumovska"

Co je nejdůležitější pro život na Broumovsku ?
1. Zaměstnání, nové pracovní příležitosti - 74 % odpovědí
2. Rekonstrukce silnic – 32,5 % odpovědí
3. Zachování broumovské nemocnice – 30,5 % odpovědí
4. Vyřešení problémů soužití s Romy – 27 % odpovědí
5. Bezpečnost občanů – 17 % odpovědí
6. Zlepšení obchodní sítě – 10,5 % odpovědí
7. Podpora rozvoje turistiky – 15,4 % odpovědí
8. Zlepšení dopravní obslužnosti – 15 % odpovědí
9. Zlepšení komunikace veřejné správy s občany – 14,5 % odpovědí
10. Zachování životního prostředí – 7 % odpovědí
Podrobné výsledky budou vyvěšeny na tabuli ve vestibulu Komerční banky na náměstí.

Pro informaci o dalším postupu projektu „Program rozvoje Broumovska" uvádíme orientační harmonogram projektu do konce roku 2003:

Do konce roku bude dokončena analytická část projektu, tj. shromáždění podkladů: „tvrdých dat" vesměs statistických, vyhodnocení průzkumů názorů veřejnosti, vyhodnocení průzkumu podnikatelského prostředí, excerpce rozvojových dokumentů nadregionální úrovně (Program rozvoje Královéhradeckého kraje, Společný regionální operační program a další), vyhodnocení akcí s veřejností, ve školách apod.

Bude dokončena a projednána SWOT analýza Broumovska.

Říjen
· Sociologický průzkum (dotazník).
· Od poloviny října průzkum podnikatelského prostředí.
· Posouzení a excerpce nadregionálních rozvojových dokumentů.
· Důkladná příprava akcí pro veřejnost a plánu potřeby facilitátorů.
· Akce pro veřejnost na témata podle dohody koordinátorů pracovních skupin a podle výsledků ankety, Broumov.
· Jiné způsoby zapojení veřejnosti podle situace.
· Dohoda o zapojení škol – získání informací ve školách: základní, gymnázium, Střední odborné učiliště společného stravování.

Listopad
· Dokončení sociologického výzkumu, vyhodnocení.
· Pokračuje průzkum podnikatelského prostředí, vyhodnocení.
· Akce pro veřejnost ve městech a obcích mimo Broumov.
· Návrh SWOT analýzy v pracovních skupinách.

Prosinec
· Projednání výsledků sociologického průzkumu a průzkumu podnikatelského prostředí v pracovních skupinách.
· Akce pro veřejnost - prodiskutovat, potvrdit, vyvrátit výsledky průzkumů, získat další názory veřejnosti. Prodiskutovat SWOT analýzu.
· Vypracování analýzy prostředí.
· Vypracování SWOT analýzy.
· Doplnění potřebných „tvrdých dat".
· Upřesnění požadavků na odborné konzultace, vyjádření, posudky, spolupráci před zahájením prací na návrhu programu rozvoje.

VÝZVA PRO VÁS
Další průzkum názorů veřejnosti bude proveden formou dotazníku. Protože musíme zajistit stoprocentní návratnost dotazníků, hledáme dobrovolné tazatele za malou odměnu. Průzkum se bude provádět v Broumově, na Teplicku-Adršpašsku a v obcích kolem Broumova. Tazatelé dostanou určitý počet dotazníků a instrukce o výběru osob, kterých se budou dotazovat. V dotazníku budou jen uzavřené otázky – to znamená takové, kde si dotazovaný vybírá z několika možností. Dotazník nebude příliš obsáhlý. Vyplnění by nemělo trvat víc než 20 minut. Průzkum začne pravděpodobně v polovině října a bude trvat maximálně čtyři týdny.

Máte-li zájem zapojit se touto formou do projektu, přihlaste se do 10. října osobně, telefonicky nebo e-mailem: Jana Mikulecká, Dobrovolný svazek obcí „Broumovsko", Mírové náměstí 56 (nad Komerční bankou), tel. 491 521 562, 491 524 168, e-mail: broumovsko@obcebroumovska.cz.

Za řídící skupinu projektu Jana Mikulecká.

Poděkování

Žáci a dorost tenisového oddílu TJ Slovan Broumov děkují touto cestou firmám: LUTOMA ( p. Franc Karel), HOBRA – Školník ( p. Školník Jan), maryan beachwear group CZ ( p. Jirman Igor), SERVIS ČERNÝ ( p. Černý Zdeněk), POTRAVINY Jenka ( p. Jenka Jiří) a DETAS.

Jmenované firmy a osoby umožnily finančními příspěvky pronájem nafukovací tenisové haly v Náchodě , a tím pomohly zkvalitnit zimní tenisovou přípravu mládeže. Žáci a dorost mohli v období ledna až března (kromě tréninků v sokolovně, hale a posilovně) každou sobotu vylepšovat své údery na dobře připravených antukových dvorcích, a tak se lépe připravit na nadcházející soutěžní sezónu.

Tenisový oddíl má v současnosti 26 členů ve třech mládežnických kategoriích (tenisová přípravka, žáci a dorost).

Již pátou sezónu jsme se zúčastnili okresního přeboru smíšených družstev žáků, kde stále dosahujeme výborných umístění . Letos nás dokonce reprezentovala dvě družstva. Družstvo „ A" obsadilo 2. místo a družstvo „B" skončilo na 5. místě. V kategorii dorostu jsme vstoupili do třetí sezóny oblastní soutěže 2.třídy, ve které se každým rokem posouváme o nějakou tu příčku výše. Letos jsme s jedinou prohrou skončili na 2. místě, čímž nám těsně unikl postup do vyšší soutěže.

V závěru mého krátkého příspěvku bych chtěl ještě jednou poděkovat všem, kteří pomohli nebo pomáhají ( firmy, rodiče ) mládeži v TO a doufáme , že jejich přízeň nadále vydrží.

Myslím, že si to tato krásná hra i děti zaslouží.

Za mládež TO Slovan Broumov Jan Strašil


Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

redakce, grafická úprava:
M. Otte, tel. 491 522 185

korektury:
Mgr. Šárka Rambousková

e-mail:broumov.muzeum@worldonline.cz

objednávky inzerce:
Sekretariát Městského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail:malichova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail:ic.broumovsko@worldonline.cz

vychází 1 x měsíčně
uzávěrka vždy 20. každého měsíceCopyright © Město Broumov 2003 Poslední aktualizace stránky: 02.10.2003