Elektronická verze článků Broumovského zpravodaje.

Broumovský zpravodaj č. 08/2003

Obsah čísla:
Pohledávky za nájemné a služby - příčina a následek
Navýšení pohledávek města k 30.6.2003
Stanovení výše nájemného ve sportovní hale
Informace o výměně občanských průkazů ...
K dopravě v centru Broumova
Řešení dopravní situace
Společenská kronika
Poděkování
Poděkování Broumovské nemocnici
Poděkování
Upozornění vlastníkům kulturních památek
Ordinační hodiny dětských lékařů v Broumově
Program rozvoje Broumovska
Moštování 2003
Forchheim - naše partnerské město v Bavorsku
Nespravedlnost, zloba nebo záměr
Otevřený dopis Dr. Janu Piňosovi ...
Z činnosti Policie České republiky
Cvičení o prázdninách
Výstava tří
TIPY Městské knihovny
Fotoklub Broumov
Nová služba čtenářům knihovny
Výstava podzimních hub
První broumovský Evropan
Pouze v Praze a v Broumově
Vize Evropy 2020
Odchovanci s bronzovou medailí ...

Pohledávky za nájemné a služby - příčina a následek

Pohledávky odboru správy majetku města se k 30. 6. 2003 ve srovnání s 31. 12. 2002 navýšily o 322 tis. Kč. Toto celkové navýšení dlužného nájemného zahrnuje rovněž dluhy za pronájem nebytových prostor.

Pohledávky nájemného z nebytových prostor
Přibližně jednu třetinu navýšení dlužného nájemného tvoří dlužné nájemné za Kinokavárnu. Nájemci Kinokavárny obdrželi výpověď nájmu, výpovědní lhůta uplynula 30. 6., k 31. 8. 2003 mají nájemci prostory vyklidit. Nebude jednoduché řešit důsledky nájemních smluv k nebytovým prostorům uzavíraných v  minulosti. Nájemní vztahy byly uzavírány chaoticky – někdy postačilo projednání vedoucí odboru SMM, jindy nájmy k nebytovým prostorům projednával starosta či místostarosta. Na řadu ustanovení nájemních smluv, která jsou běžná v komerčních vztazích, ze strany města nikdo nevzpomněl. Zastupitelstvo města uložilo na podzim 2001 kontrolnímu výboru kontrolu těchto nájemních vztahů. Bohužel až do podzimu 2002 nedokázalo vedení města reagovat na kontrolní zprávu tak, aby se nedostatkům v  nájemních smlouvách předešlo. Uzavírání nájemních smluv patří do pravomocí Rady města. Současná Rada města přijala v dubnu směrnici, která upravuje pronájem nebytových prostor a pozemků v majetku města. Pronájem nebytových prostor odchylující se od přijatých pravidel projednává nejprve majetková komise, tím existuje další „kontrolní" mechanismus, jak se v nově uzavíraných vztazích postupuje. Je však skutečností, že ještě dlouho město ponese důsledky nájemních smluv uzavřených tak, že se nepomyslelo např. na smluvní ošetření úprav financovaných nájemcem, vynaložených na uvedení prostorů do provozu, které zůstanou součástí nemovitosti. Ne vždy je v zájmu města vést soudní spory, které by měly řešit to, co nebylo v nájemní smlouvě sjednáno nebo bylo sjednáno nepřesně. Prohraný spor by zatížení města dále zvýšil. Soudní spor v těchto případech by měl zůstat krajním řešením, kdy ze strany nájemce není vůle k dosažení shody.

Pohledávky za nájemné bytů a služby
Rovněž tyto dluhy mají svou příčinu a následek. Kde je příčina? Snad ve vysokém počtu nájemních bytů, které má město ve vlastnictví (více než 800), snad v sociálním složení občanů Broumova, snad ve výši příjmů části občanů. Platební kázeň jistě ovlivnila skutečnost, že k sociální dávce na úhradu bydlení již není nutné předložit potvrzení pronajímatele o tom, že nájemce nedluží na nájemném – to je skutečnost, kterou město neovlivní. Město se bude snažit ovlivnit dobrovolné zavedení tzv. náhradního příjemce, které umožní ze sociálních dávek srážet náklady na bydlení těm, kdo mívají s placením nájemného problémy. Dohodě s těmito osobami budou nápomocni rovněž terénní pracovníci, kteří musí nájemníkům vysvětlit, že s  případně vzrůstajícím dluhem za nájem bytu a služby se sociální situace nájemníků zhoršuje.

Příčinou výše dluhů za nájemné bytů a služby je rovněž přístup k vymáhání dlužného nájemného. Město mělo uzavřenou smlouvu s advokátem, který měl tyto dluhy vymáhat. Vymáhání dluhů spočívalo v uzavírání dohod o splátkách, které však dlužníci často nedodržovali. Tento způsob vymáhání znamenal, že po formální stránce byl tento dluh řešen, ale nevedl k zaplacení dluhu ani ke zlepšení platební kázně. Přitom tuto službu platilo město paušální částkou ve výši téměř Kč 200 tis. ročně a k tomu náležely advokátovi podle smlouvy uzavřené s městem soudem přiznané náklady řízení – neznám jiné tak velkorysé město.

V současné době je podáno 14 žalob na přivolení k výpovědi z nájmu bytu pro neplacení nájemného (pohledávky ve výši od 12 tis. do 28 tis. Kč), další čtyři budou podány v nejbližší době. Výpověď pro neplacení nájemného znamená, že město bude mít možnost nutit neplatiče k přestěhování do „přístřeší". Dluhy na nájemném z bytů a služeb je často obtížné vymáhat, dosahují-li výše, která neumožňuje při současném placení nájemného dlužníkům splácení rovněž těchto dluhů. Jaké je řešení? Prevence. Nenechat dlužníky v poklidu bydlet při neplacení nájemného. Avšak město jako pronajímatel bytů vždy bude reagovat se zpožděním, vyplývajícím např. ze způsobů platby. Nezbývá než se snažit o přístup spojující prevenci (tj. náhradní příjemce) s represí (tj. výpovědi pro neplacení nájemného a následné vystěhování z bytu).

Některému vlastníkovi domu, který sám pronajímá byty, nebo těm občanům, kteří řádně platí nájemné, se tento postup bude jevit jako málo razantní. Pak doporučuji znovu si přečíst úvodní věty tohoto článku o pohledávkách za nájemné bytů a služby.

Řešení dluhů za nájemné bytů a služby by mohlo rovněž napomoci snížení počtu bytů v majetku města. Tím se začala zabývat majetková komise, která uložila odboru správy majetku města zveřejnit v Broumovském zpravodaji zastupitelstvem již schválené záměry prodeje domů. Dále má odbor správy majetku města připravit ke schválení záměr prodeje dalších dvaceti domů.

JUDr. Libuše Růčková, starostka

Navýšení pohledávek města k 30.6.2003

Pohledávky města se od konce roku 2002 do 30.6.2003 navýšily o 2.315 tis. Kč. Město k 1.1.2003 převzalo pohledávky po zrušeném Okresním úřadu Náchod v částce 878 tis. Kč. Jedná se především o pokuty odborů: dopravního, živnostenského, životního prostředí. Dále pak o pohledávky za dlužné výživné. Mezi nimi jsou i pohledávky jen těžko vymahatelné, se splatností v letech 1980-2000. Navýšení zavinily také dosud neuhrazené poplatky za odpady a poplatky za psy. Věříme, že nám je naši občané s prodlením uhradí, a tím přispějí do pokladny města částkou přibližně 600 tis. Kč. Také finanční oddělení eviduje pohledávky o 335 tis. Kč vyšší než na konci loňského roku. Je to způsobeno především pohledávkami ve splatnosti nebo krátce po lhůtě splatnosti. O 322 tis. Kč se navýšily pohledávky Správy majetku města.

Za finanční odbor Městského úřadu Broumov - Rousková J.

Stanovení výše nájemného ve sportovní hale

Hodinové sazby byly stanoveny RM v roce 1999 takto: oddíly TJ Slovan 70Kč, školy 110Kč, ostatní 140Kč, gymnázium 155Kč. Dotace města (rozdíl mezi výdaji a příjmy haly) se postupně zvyšuje od roku 1999 po odhad v letošním roce (řada v tisících korun: 240-367-483-535-618). Řada příjmů z pronájmu haly v tomtéž období stagnuje (339-241-259-242-240).

RM přijala systém zjednodušení sazeb a odstranila nepřímou dotaci Slovanu. Sazba bude základní (celoroční a mimosezónní ve stejné výši) a sezónní. Další sazba je pro školy (pro všechny školy jednotná, výší zohledňuje využití haly v dopoledních hodinách a je na úrovni pronájmu Sokolovny Slovanu).

RM navrhla ZM investovat zvýšený příjem zpětně do haly (polštářování košů, časomíra, povrch) a do budoucna přibrzdit zvyšování dotace z rozpočtu města.

Podrobný ceník je k dispozici u správce haly pana Krtičky. Během září budou se zájemci o pronájem haly sepsány nájemní smlouvy.

Jiří Ringel, místostarosta města

Informace o výměně občanských průkazů, t.j. průkazů bez strojově čitelné zóny

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, omezuje platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů termínem do 31.12.2005 což znamená, že dojde k jejich hromadné výměně. Aby se předešlo zbytečnému čekání v nekonečných frontách o přijetí žádostí a nedošlo k přetížení pracoviště, které občanské průkazy vyhotovuje, je možné o výměnu občanského průkazu požádat již nyní, a to bez poplatku. Osvobození od správního poplatku je na základě stanoviska Ministerstva financí.

Dana Hejnišová, úsek občanských průkazů

K dopravě v centru Broumova

Protože jsem na internetových stránkách města před několika měsíci slíbil vyjádření k dopravní situaci v Broumově, a dosud jsem tak neudělal, chtěl bych tento svůj dluh napravit. Snad tento článek přinese alespoň částečně odpovědět na článek pana Bc. France v  minulém čísle Broumovského zpravodaje.

Řešení hustoty provozu a parkování v centru Broumova bylo řešeno dosud mnoha různými způsoby, ale bez větších dlouhodobých úspěchů.

  V současné době je stav asi tento:
 • parkovací kapacita na náměstí je 90 míst
 • denně vjíždí do centra až 2000 aut (v době od 7 do 18 hodin)
 • předplatné platí více než 50 rezidentů (600 Kč ročně platí bydlící v  centru a 1200 Kč ročně všichni ostatní, tj. zhruba 2.50/5.00 Kč na den)
 • ve špičce v centru parkuje průběžně zhruba 200 aut, a to na místech vyhrazených, ale i na místech se zákazem stání a zastavení
 • výběr z parkovacího automatu cca 15.000,- Kč za měsíc
 • z ulic se stává především ve večerních a nočních hodinách závodní dráha.
  Co je cílem řešení dopravy v centru:
 • omezit množství aut, která do centra zajíždějí
 • snížit počet parkujících vozidel, a to především v místech, kde omezují ostatní provoz
 • vybrat parkovací poplatek od všech, kdo do centra zajíždějí. Vždyť maximální možný příjem by mohl být až 200.000,- Kč měsíčně při předpokladu 100% zaplnění parkovacích kapacity, nebo až 400.000,- Kč, pokud zaplatí všichni, kteří do centra zajíždí.
  Možnosti řešení:
 1. Zakázat vjezd do centra. V případě tohoto řešení nastanou komplikace s udělováním výjimek (zásobování, bydlící, banky, pošta, invalidé ..) a kontrolou jejich dodržování. Takže se v dohledné době zákaz zruší jako neúčinný – viz historie. Město také ztratí zajímavý zdroj příjmu.
 2. Povolit parkování na vytypovaných místech a zpoplatnit. Nutnost pořízení nových parkovacích automatů do míst parkování (i současný jeden automat neodpovídá požadavku na docházkovou vzdálenost – cena jednoho automatu několik set tisíc Kč) a zároveň zvýšit dohled buď posílením městské policie nebo zvlášť pověřenými pracovníky.
 3. Pronajmout parkování soukromníku, nebo výběr parkovného městem placeným zaměstnancem.
 4. Zřídit na vjezdu do centra závoru se stojanem na výdej lístků s čárovým kódem a při výjezdu z centra vybírat poplatek podle doby parkování. Výhodou je možnost zpoplatnit všechny vjezdy s možným rozlišením a různou sazbou (bydlící, host hotelu, zásobování, předplatné). Problémem bude stanovisko památkářů, obyvatel centra, obchodníků...
  Při každém možném omezení je nutno počítat s tím, že auta, která nevjedou do centra, musí být někde odstavena. Současná kapacita odstavných parkovišť:
 • u Městského úřadu cca 30 míst - permanentně obsazeno
 • pod Gymnáziem 25 míst - neobsazeno
 • Penny market - snad 50 míst - soukromý pozemek určený pro zákazníky.
Pokud se omezí počet aut v centru o 50%, je třeba zajistit další kapacity, tj. minimálně 50 míst.

Toto nejsou všechny problémy s dopravní obsluhou v centru, nevíme například, jaký vliv bude mít od příštího roku uvolnění hraničních bariér s Polskem nebo zvýšený turistický ruch.

Aby se definitivně vyřešil problém s množstvím aut v centru města, rozhodla Rada města zadat řešení odborné firmě, která se touto problematikou zajímá. Výsledek šetření a návrh řešení by měl být zpracován do konce ledna příštího roku.

  Odborné posouzení tohoto problému přinese:
 • zhodnocení současného stavu
 • návrh řešení (způsob omezení, dopravní značení, výhled do budoucna, projednání řešení s institucemi - památkáři, policie)
 • bude příspěvkem ke změnám územního plánu
 • odborná studie je nutná jako příloha k žádostem na financování nutných investic z jiných zdrojů než je rozpočet města
Na závěr bych chtěl poděkovat městským zastupitelům za schválení vypracování této studie. Studie musí být závazným dokumentem pro řešení problému - co s dopravou na náměstí. Věřím v to, že již příští turistická sezóna bude, alespoň co se dopravy týče, ve městě klidnější.

Josef Marek, člen Rady - předseda dopravní komise

Řešení dopravní situace

pohled ze strany obyvatele středu města (reakce na článek Jak to vidím 7/03)

V  čísle 7/03 Broumovského zpravodaje se pan Franc velice široce zaobíral, jak ta část zastupitelstva města, která se v současnosti snaží o nápravu řady chyb a omylů z minulého období, by se měla zaobírat tím, co již měla vyřešit zastupitelstva předešlá.

Je hezké hovořit o tom, že by se mělo vyřešit parkování vozidel, vjíždění vozidel do města a další otázky, které se dotýkají historického centra našeho města. Řešení by ve stylu p. France mělo být - uzavřít náměstí pro vjezd návštěvníků, a rozhodnout by mělo současné ZM, když to staré žádné řešení nenašlo. Protože ve vjezdové ulici bydlíme, v nejhorším domě jak vzhledem, tak statikou (viz číslo popisné, může se přijít p. Franc přesvědčit), mohu se k této situaci vyjádřit. Náš dům byl příčinou ROČNÍ uzávěrky ulice St. Opočenského a bývalé zastupitelstvo,ani stavební úřad, neučinil nic pro to, aby byl dům v co nejkratší době opraven ( to je však jiná otázka, o které zatím nechci psát). Mohu trochu povyprávět o tom, jak to vypadá z mého pohledu. Každý řidič najíždějící od Horní brány uvidí značku – Zákaz vjezdu vozidel o hmotnosti vyšší jak 3,5 t s dodatkovou tabulkou „Dopravní obsluze vjezd povolen". V tomto bodě pak není potřeba všem majitelům řidičských průkazů nic vysvětlovat. Jak mi pak p.Franc vysvětlí nájezd autobusů německých turistů do této ulice, což začalo daleko před zvolením současného ZM. Dále pak vjezd nákladních automobilů zásobování do obchodů, kdy nejmenší vozidla Avie mají minimálně 5 tun. Pokud si p.Franc myslí, že neustále pohupující se podlaha domu, praskající zdi mají něco společného s výcvikem odolnosti a přípravě na případné teroristické útoky nebo zemětřesení, mohu mu bezplatně tyto vymoženosti poskytnout. Přidám malou statistiku – během jediného dne najelo zadem okolo gymnázia a ZŠ Hradební, ulicí, kterou se pohybuje nejvíce dětí, při vysokých teplotách a otevřených oknech ve třídách škol, celkem 14 vozidel zásobování, přičemž první vozidlo přivezlo pečivo v 05.10 hodin a poslední skládající prázdné bedny s  dostatečným hlukem v 23.30 hodin. Žádné nebylo menší jak Avie.

Ano, je možné upravit dobu, kdy může vjíždět zásobování do centra, lze upravit místa pro parkování dopravními značkami Zákaz stání, Zákaz zastavení, případně zvolit povolení parkování pouze pro obyvatele bydlící v  centru,ale je nutné vidět i druhou stranu mince. Jak se k tomu postaví ti, kterých se to dotýká. U zásobování ty firmy, které mají sídlo v centru. U návštěvníku hraje velikou roli nedostatek záchytných parkovišť, které, aby splnily svůj účel musí být především na hlavních směrech příjezdu do města a ne daleko od centra. Pak pochopitelně vyvstává otázka, zda jsou k tomu v těchto prostorech pozemky patřící městu a především dostatek financí pro vybudování parkovišť, dopravního značení a dalších zabezpečujících prvků. Jenomže k tomu je nutné zpracovat studii dopravy v  historickém centru města. Určitě bude stát daleko méně peněz než bezhlavé opravy ulic a chodníků, jejichž výsledkem jsou propadající se dlažby. Ani systém regulace dopravy nelze bez této studie uskutečnit, znovu by to byla pouze hurá akce. Na závěr otázka pro Bc. Lubomíra France – bydlíte ve středu města a nebo jste neměl při nákupu ve městě kde zaparkovat?

Mgr. Komárek Jiří

Společenská kronika

  Sňatek uzavřeli snoubenci :
 • Vlasta Kosková a Libor Martin
 • Petra Zavoralová a Jiří Chejn
 • Kateřina Šrámová a Petr Martinec
 • Hana Kubečková a Frant. Štěpánek
 • Alena Němcová a Leoš Pohl
 • Lenka Roubalová a Jiří Slezák
 • Ivana Hradecká a Jiří Maňour
 • Jana Petříčková a Zdeněk Gavalec
 • Jitka Vališová a Petr Cirkl
Končí krásné a vznešené „Já" a začíná prosté, ale o to krásnější „My", a proto přejeme všem novomanželům jen to nejkrásnější.
    Rozloučili jsme se s :
 • Gertrudou Mullerovou
 • Václavem Kopsem
 • Margitou Ticháčkovou
 • Robertem Vítem
 • Bohuslavem Jandíkem
 • Františkou Balcarovou
 • Marií Majdiakovou
 Za SPOZ N. Burdychová, matrikářka

Poděkování

Děkuji MÚ a SPOZ Broumov za projevené blahopřání a milou pozornost u příležitosti mého životního jubilea.

Mgr. Ladislav Blinka

Poděkování Broumovské nemocnici

Chceme vyjádřit vřelé díky panu primáři MUDr. Routkovi, ošetřujícím lékařům a sestřičkám chirurgického oddělení za péči v těžkých posledních dnech života mého bratra (švagra) Jana Šolce z Police nad Metují.

Manželé Šolcovi, Broumov – Olivětín

Poděkování

Srdečně bych chtěl touto cestou poděkovat mladým slečnám Michale Novotné a Michale Ságnerové, které na lavičce na náměstí v Broumově našly moji peněženku s hotovostí a všemi osobními doklady a bez váhání ji poctivě odevzdaly na ztráty a nálezy na Městské policii. Ještě jednou děkuji.

Mám z poctivosti těchto mladých lidí opravdu hezký pocit. Zdeněk Kousal

Upozornění vlastníkům kulturních památek

Ministerstvo kultury poskytuje každoročně účelové dotace vlastníkům kulturních památek v městských památkových zónách. Vyzýváme proto vlastníky zapsaných kulturních památek, pokud mají zájem čerpat dotaci z Programu regenerace na příští rok, ať se přihlásí nejpozději do 30. září 2003 na Odboru investic a rozvoje na Městském úřadě v Broumově.

Bližší informace o výši a podmínkách poskytnutí dotací na tel. 491 504 246 nebo 491 504 247 - pan Mantel, paní Machková.

Ordinační hodiny dětských lékařů v Broumově

Pro nemocné  bez objednání - denně od 8,00  do 12,00 hodin. Mimo tuto dobu jen na objednání předem.

Dětské lékařství kromě léčebné péče poskytuje nejvíce preventivní péče ze všech oborů, (očkování, preventivní prohlídky, návštěvy novorozenců), pro níž musíme mít vyčleněnou část pracovní doby.

V případě nepřítomnosti jednoho z lékařů zajišťuje nutnou péči zastupující lékař, proto není nutné se telefonem ptát, zda někdo ordinuje.

Vás to stojí peníze a nás to vytrhuje z práce (často  podobných dotazů za dopoledne je více než 10).

Děkujeme za důvěru a další dobrou spolupráci. Vaši pediatři v Broumově.

Program rozvoje Broumovska

Vážení občané,
v posledních dnech jste obdrželi k vyplnění anketní lístky pro průzkum názorů veřejnosti. Využijte možnosti, která se nabízí – stojí vás jen pár minut času. Těm z vás, kteří již odpověděli, děkujeme a se zájmem očekáváme další vaše názory a návrhy. Počet odpovědí je zatím velkým zklamáním, ale anketu uzavřeme až na konci srpna. Do té doby ponecháme boxy pro odpovědi na svých místech. Asi nejsou moc nápadné, ale volební urny, které jsme chtěli původně použít, jsou příliš velké. Nenechte se odradit tím, že boxy jsou prázdné, nebo je tam jen pár lístků: vybíráme a vyhodnocujeme je postupně. S výsledky ankety vás seznámíme v zářijovém čísle Broumovského zpravodaje.

Ve vestibulu budovy Staré radnice (vchod do Komerční banky) je umístěna velká tabule, na níž jsou pro vás stejné informace o Programu rozvoje Broumovska jako na webových stránkách www.obcebroumovska.cz a jiné aktuality.

Během září připravíme dotazník pro vybraný vzorek obyvatel. Při tomto podrobnějším průzkumu názorů bude velmi záležet na tom, aby se vyplněné dotazníky vrátily, a proto je pravděpodobně budou s občany vyplňovat tazatelé.

Novým spolupracovníkem našeho projektu se stalo Centrum pro regionální rozvoj České republiky.

Za řídící skupinu projektu: Jana Mikulecká

Moštování 2003

Jako každý rok připraví zahrádkáři v Olivětíně moštárnu na zpracování jablek z letošní sklizně. Výhledově se ukazuje, že bude daleko menší úroda než v minulém roce. Dozrávání bude, vzhledem k extrémně horkému a suchému létu, zřejmě dříve.

Předpokládáme, že první moštování se uskuteční v pátek 19. září od 15.00 do 18. 00 hod. a v sobotu 20. 9. od 7.00 do 11.00 hod. Další termíny budou oznámeny na vývěsce moštárny, případně v městském rozhlase.

Je nutné připomenout, že ke zpracování bude přijímáno ovoce zralé, čisté a zdravé (bez nahnilých plodů). Podmínky a ceny za zpracování budou vyvěšeny v moštárně.

M. Chalupníček, ZOČZS Olivětín.

Forchheim - naše partnerské město v Bavorsku

Počet obyvatel k 30.6.2000 - 30.592, z toho 2.884  cizinců, 61,68% katolíků, 19,71% evangelíků, 18,61% jiných.

Poloha: 49st.30´10"sev. š.,11st.4' vých. dél., nadmoř. výš. 265 m.

Vzdálenosti: Norimberk 33 km, Bamberk 25 km, Erlangen 15 km, Würzburg 100 km.

Leží na kanálu Mohan-Dunaj a na rychlostní franské silnici.

Bydlení: 6.508 obytných domů s 14.066 byty, z toho 5.232 jedno nebo dvou rodinných domů a 1.276 vícerodinných domů.

28% postaveno před r. 1949, 78% po roce 1949, 7.700 bytů je nájemních. Obecně potřební bydlí taky v nadačních bytech a sociálních bytech města.

Město má 140 km ulic, 86 km tras pro  jízdní kola. 23 h zeleně, 214 parkovacích míst pro auta v podzemních garážích, 204 míst v parkovacích domech a dalších 4.275 parkovacích míst pro auta.

Školství: 6 lidových škol (2.056 školáků), 2 gymnázia s 2.016 studenty, reálka s 982 studenty, zvlášní škola s 346 žáky, rodinka s 154 žáky, odb.učiliště s 1.693 žáky, stavební odb. škola, škola pro pečovatele ve zdrav., 11 mateřských škol (922 dětí).

Hudební škola (400 žáků), zvláštní MŠ, priv. škola pro mentálně postižené děti, priv. škola pro děti s poruchami řeči.

Sport a volný čas: venkovní koupaliště s temper. vodou, venkovní plavecký bazén 50 m, krytý bazén 25 m, výukový bazén, léčebné koupele, sauna, masáže.

Sportoviště: celkem 40 h, z toho 5 městských a 16 jiných zařízení, 11 tělocvičen, hřiště s umělým trávníkem, víceúčelová sportovní hala, squash/tenis hala.

Ostrov sportu a odpočinku 20 ha - upravené travnaté plochy, golf, doskočiště, disk, veslářský klub, jachtařský klub, kompletní vybavenost (toalety, gril, kryté plochy pro každé počasí, převlékárny..)

Přístav lodí, promenáda podél vody s lavičkami, cyklotrasy..., 34 dětských hřišť, 2 centra mladých, možnost stanování mladých s kompletní vybaveností, kryté tenisové kurty.

4 zahradkářské kolonie s asi 500 malými zahradkami, parkoviště  s kompletní vybaveností pro 52 obytných přívěsů.

Dr. Pindeš

Nespravedlnost, zloba nebo záměr

Dlouho jsem váhala, zda se ozvat či nikoliv: Mimo článku pana France v posledním Broumovském zpravodaji se zatím nikdo nepozastavil nad případem odvolání bývalé ředitelky Ulity paní Míly Škopové. Od roku 1997 budovala Ulitu - Středisko volného času dětí a mládeže - nejen jako objekt, ale především jako místo se širokým záběrem různých činností a aktivit, místo pro účelné využití volného času dětí

Její zásluhou je zde dnes spousta zájmových kroužků, pořádají se akce pro děti (Den dětí, karneval, Broumovská laťka, Běh do náměstí, letní tábory, výlety a pod). Pochopitelně, že tuto činnost musí provádět s týmem zdatných spolupracovníků, ale řízení, směr a koordinace je na vůdčí osobě.

Sama jsem tři roky navštěvovala cvičení pro dospělé, které Ulita rovněž poskytuje. Fotografie z výletů, akcí a táborů, které zdobí chodby Ulity, rozvrh využití všech prostor, seznam kroužků i drobné výrobky dětí hovoří o bohaté činnosti a názorně ji i dokumentují.

Broumovačkou nejsem od narození, ale žiji zde již dost dlouho, takže se cítím být patriotem a vše, co je v Broumově úspěšné a hezké mi dělá radost. Jsem za to vděčná lidem, kteří se snaží něčeho dosáhnout, často na úkor svého volného času. Mílu znám osobně jako klidného, rozvážného člověka, zapáleného pro činnost Ulity a pro děti.

Neznám přesné datum, kdy byl vypsán konkurz na místo ředitelky Ulity (což je právo Rady města). Její osoba však byla koncem května shledána jako vhodná pro tuto funkci. Za celý měsíc Rada města Broumova rozhodne, že ji z funkce odvolává. Zůstává nad tím rozum stát.

Protože to není jen můj pocit, ale i ostatních přítelkyň, které do Ulity rovněž chodily cvičit, ptám se, zda Rada rozhodla uvážlivě. Jestliže někdo pracuje skoro 9 let v této funkci, dovede Ulitu na velmi dobrou úroveň a navíc ve vypsaném konkurzu je její osoba shledána vyhovující, pak je odvolání během následujících tří týdnů podivné. Copak je možné během tak krátké doby změnit svůj přístup k řízení Ulity natolik, že je nutné okamžité zbavení funkce?

Mílo, protože prožíváš těžké chvíle, děkujeme Ti upřímně za hodiny, které jsi nám trpělivě věnovala v Ulitě a které nás nesmírně obohatily. Učily nás žít s radostí, vážit si samy sebe, rozdávat světlo a lásku, pracovat na svém duchovním růstu a správně poznat své životní poslání.

V. Židová

Otevřený dopis Dr. Janu Piňosovi, řediteli CHKO Broumovsko

Dne 13. 8. 2003 jsem s přáteli navštívil v Teplických skalách zříceninu hradu Skály, tzv. Bišofštejn. Při procházce kolem Černého jezírka mě upoutala nově instalovaná naučná tabule. Celou jsem si ji pročetl. Velice mě zaujalo, jak vzácná je lokalita Černého jezírka, zejména pro výskyt několika druhů vážek - živočichů, jež přežívají na Zemi od druhohor. V textu na naučné tabuli se mimo jiné píše, že nelze tolerovat koupání v jezírku z důvodu ochrany vážek. V době mé návštěvy dovádělo v jezírku několik osob a jeden pes. V celém prostoru zmíněné lokality jsem nenašel žádné upozornění, že se jedná o velmi chráněné území se zákazem koupání, příp. táboření. Narazil jsem zde totiž i na dvě čerstvá ohniště, což považuji za nezodpovědný hazard v tomto velmi suchém létě.

Tak se Vás, vážený Dr. Piňosi, ptám, jak si představujete ochranu vzácných území naší CHKO? Doufáte snad, že umístěním naučné tabule ochráníte vzácné lokality od „milovníků přírody"?

Otto Neumann, Broumov

Z činnosti Policie České republiky

Od 23. 7. do 21. 8. se v Broumově přihodilo následující:

 • osm dopravních nehod bez vážnějších následků, až na případ u Sřelnice sražené cyklistky. Tato nehoda pak také ilustrovala hustotu dopoledního provozu na hlavní silnici: během poměrně krátké chvíle po kterou byl uzavřen jeden jízdní pruh, se vytvořila kolona vozidel až někam ke křižovatce u Svatého Ducha
 • případ vydírání majitele kanceláře Neumann Reisen jsme operativně zařadili do minulého čísla po uzávěrce, nedostatek místa nám však nedovolil barvitěji popsat jeho okolnosti. Nyní, poté co už byly obšírně popsány v okresním tisku včetně fotorekonstrukce, by to bylo nošení dříví do lesa. Bizardně vyhlížející případ měl nakonec celkem prosté rozuzlení: pětapadesátiletý pachatel jednal údajně ve finanční tísni a ing. Neumanna si vybral zcela náhodně
 • bránění v užívání domu mezi dvěma znesvářenými manželi v Křinicích
 • sebevražda oběšením ve Vižňově
 • krádež fólie ze střechy nad výtahovou šachtou domu U Větrolamu
 • hanobit rasu v Tyršově ulici je nejen nepěkný, ale i trestný čin. Neznámí mladíci se ho údajně měli dopustit při projíždění na motorce. Když už si tedy někdo nemůže pomoci, ať tak činí při pěší pochůzce, bude aspoň „frajer", ochotný nést následky svého chování
 • přitom ulice je to taková veselá; největší množství rušení občanského soužití a fyzických napadení, jejichž plný výčet za uvedené období by byl únavný, se odehrává právě zde. Zdatně pak sekundují ulice Na Příkopech a Soukenická. Nebýt těchto ulic, o čem bychom psali, co bychom četli a policie jak by zlenivěla?!
 • poškození dveří Kinokavárny a nedlouho na to opět u kabin na Dětském hřišti
 • o pravidelném posprejování vagónů v Meziměstí píšeme už asi naposledy, v dalších číslech nechť si ho už ctěné čtenářstvo přimyslí samo automaticky. Budeme pak informovat až o případné (ovšem nepravděpodobné) změně
 • krádež slepic v Luční. Není nikoho, kdo by vyslepičil, co se s nimi stalo
 • leitmotivem sledovaného období jsou platební karty: Jednu ukradla dcera matce a s přítelem pak uskutečnili několik neoprávněných výběrů. Přestože statečně zapírali, byli usvědčeni. O dvě karty spolu s peněženkou a finanční hotovostí pak přišla jedna sestřička v nemocnici. Krádež peněženky, peněz, karty a dokladů nahlásil broumovský občan na místním oddělení, vše však pozbyl před hradeckým Makrem. Poslední platební karta byla zcizena v Olivětíně
 • krádež propanbutanových lahví u prodejny zeleniny v Meziměstí
 • další požár střechy v Polákových domech. Expertiza ještě není hotová, ale zdá se prý, že usvědčený žhář, který se před časem v místě tak pilně činil, bude tentokrát mimo podezření
 • překopnutí telefonního kabelu v uhelných skladech
 • druh z Diakonie nahlásil, že pohřešuje družku. Policie ji nalezla v Polici s druhem druhým a že prý se už s prvním druhem družit nechce
 • vloupání do zahrady v Soukenické
 • v minulém čísle jsme psali o neznámých pachatelích, kteří opakovaně terorizují dětský tábor na Janovičkách. Byli jimi tři mladíci z Olivětína, ročník 85, kteří si nyní připsali navrch ještě jeden obzvláště ubohý čin - před Pivovarskou hospodou bezdůvodně fyzicky napadli osmdesátiletou (!) paní
 • u jednoho páru se zřejmě probudily kočovné touhy, stan na cestu ovšem neměli, a tak si ho ukradli v Luční ulici
 • vycucnutí benzínu Na Příkopech a o něco později v Luční
 • krádež mobilu v prodejně Verner a spolu s hotovostí pak i v Diakonii
 • matka nahlásila, že její sedmiletá dcera byla nucena sahat na přirození dvanáctiletým chlapcům a případ je tedy vyšetřován jako pohlavní zneužívání
 • horké počasí trvá a na meziměstském koupališti se vypařil další mobil. Takže pozor, až zaprší, budou možná padat telefony!
 • vloupání do klubovny na psím cvičišti v Hynčicích; zde by ovšem mohla být šance na vyčmuchání pachatele
 • cyklistická sezóna vrcholí, takže kola zmizela v Božanově, Hvězdecké, Křinické, u polikliniky, v Meziměstí, a jednoho pobertu už asi šlapat nebavilo, i ukradl si v Martínkovicích motocykl
 • požár automobilu v Soukenické ulici
 • poškození stánku v Přadlácké ulici
 • krádež věcí z tábora v Olivětíně, dopadení pachatelé byli místní
 • tři hochy, které rozhodně na návštěvu nepozvala, načapala ve svém bytě v Pivovarské ulici jeho majitelka. Rozloučili se kvapně, bez pozdravu
 • krádež nářadí ze sklepní kóje v Meziměstí
 • ze Střelnické ulice zmizelo dopravní značení - že by někdo budoval soukromé dopravní hřiště?
 • poškození skel oken a balkónových dveří ve Vernéřovicích
 • „černý pátek" ve Vegasu: tři kabelky a čtyři mobily v průběhu jednoho dne
 • vykradení garáže v Soukenické
 • majitel videopůjčovny přišel na Policii s tímto novým titulem: žánr - akční krimi, název: Nevrácené VHS a DVD, hrají: různí pachatelé, cena: 50.000 Kč
 • dvě osoby se svezly k soudu - jednou z nich byla svědkyně v nedávno námi popsaném případu pobodání v Diakonii - a další dvě k výkonu trestu. V minulém čísle jsme si pohráli s představou pravidelných svozů. Dnes to rozviňme, představme si po Broumově rozestavěné kontejnery s nápisy: papír, sklo, k soudu, umělá hmota, k výkonu trestu - každý svezený metrák by mohla městu dotovat ministerstva životního prostředí a spravedlnosti.
K. Franze

Cvičení o prázdninách

Léto v plném proudu a oddíl aerobicu ASPV nezahálí. Každé pondělí a čtvrtek v červenci a v srpnu od 19.00 do 20.00 si můžete s námi zacvičit buď v Sokolovně anebo za pěkného počasí v areálu hotelu Veba.

Děkujeme vedení hotelu Veba za poskytnutí prostoru a rezervaci času na naše cvičení.

Část cvičenek absolvovala náročný sportovní týden v Havlíčkově Brodě pod vedením profi cvičitelky Ivy Boudové, která pravidelně předcvičuje zde u nás v Broumově ve sportovních sobotách Žena v akci. Další část cvičenek byla v Jablonci nad Nisou u profi cvičitelky České školy aerobicu Zdeny Vitákové. Oba náročné týdny byly doplněny cykloturistikou.

Pravidelné cvičení v hale bude od 1. 9. 2003.

Za ASPV Miluše Schejbalová.

Výstava tří

16. srpna byla ve výstavní síni Muzea Broumovska uspořádána vernisáž výstavy tří výtvarníků - malíře Jiřího Mědílka, grafika Jiřího Samka a fotografa Jana Raby.

Všechny tři výtvarníky spujuje společný názor na smysl a význam výtvarné práce a ač pracují každý jinou technikou, jsou si blízcí i způsobem vyjádření svého vztahu ke skutečnosti.

Všichni tři mají také blízký vztah k Broumovsku. Polický občan Jiří Samek chodil v Broumově do školy, Jan Raba se v broumovském komunále vyučil fotografickému řemeslu a malíř Jiří Mědílek si buduje své nové sídlo v Martínkovicích.

Jan Raba a Jiří Samek v broumovském muzeu již vystavovali, obrazy Jiřího Mědílka máme možnost v Broumově vidět poprvé.

Výstava bude otevřena do konce září, denně kromě pondělí.

TIPY Městské knihovny

(Tucet knižních novinek)

 • Pascal Bruckner: Hořký měsíc - Erotické drama milostného čtyřúhelníku. Předloha filmu R. Polańského.
 • James W. Huston: Stíny moci - Napínavý román z prostředí elitní předváděcí letecké skupiny amerického válečného námořnictva.
 • Zuzana Koubková: Rytíř zelené růže - Román ze středověkých Čech, jehož hlavní postavou je Záviš z Falkenštejna a osou příběhu jeho vztah s královnou Kunhutou.
 • Petr Koudelka: Pražské halucinace - Milostné povídky s tajemstvím odrážejí atmosféru Prahy od renesance do počátku minulého století.
 • Wladislaw Szpilman: Pianista - Literární předloha slavného filmu. Autor vypráví o tom, jak coby jeden z mála přežil události ve varšavském ghettu za druhé světové války.
 • Maxim E. Matkin: Půlnoční deník - Román, jehož první verze se objevila v internetové podobě, s vtipným nadhledem vypráví o citovém a milostném životě mladého muže.
 • Petr Kovařík: Literární mýty, záhady a aféry - Autor přibližuje některá nevyjasněná místa spjatá s životy a díly českých spisovatelů.
 • Jana Svobodová: Málo známá Kamčatka - V knize, plné poutavých fotografií, se prolíná líčení cest na tento ruský poloostrov, se zeměpisnými informacemi.
 • Miroslav Kačor: Osudové okamžiky - Kniha přibližuje hromadná neštěstí, k nimž došlo v Československu mezi 20. a 80. lety.
 • Robert Rohál: Lesk a bída slavných českých žen - Poutavě psané profily několika českých hereček a zpěvaček (od Anny Ondrákové po Evu Olmerovou).
 • Gillian Bradshaw: Kruhy v písku - Román o starověkém matematikovi, fyzikovi a vynálezci Archimédovi.
 • Mireille Calmelová: Lože královny Eleonory - Historický román z 12. století

Fotoklub Broumov

Od září začíná fotoklub nový soutěžní rok. Opět se zúčastníme dvou fotografických mapových okruhů, Ratibořického mapového okruhu a mapového okruhu Blatenská růže. Fotografickou mapou se rozumí kolekce 15-20 soutěžních fotografií podle propozic soutěže. Pro hrubé nedodržení soutěžního řádu některými fotokluby není ještě Ratibořický mapový okruh 2002 - 2003 ukončen. V Blatné jsme skončili na osmém místě ze sedmnácti fotoklubů .

Od 29.května do 29. června roku 2002 vystavoval Fotoklub Broumov své práce ve výstavní síni Staré radnice.Každý ze šesti autorů dostal prostor k vlastní prezentaci. Na vernisáži výstavy se sešlo více než 60 návštěvníků. Na poměry v Broumově to byl velký úspěch. Za 25 dní, kdy byla výstava otevřena (škoda sobot a nedělí), ji navštívilo asi 400 diváků. Jelikož byla výstavní síň při loňských volbách i místností volební, přišlo asi 280 voličů, kteří měli možnost výstavu zhlédnout. Výstava fotoklubu měla zásluhu na tom, že se přihlásili noví zájemci o soutěžní a výstavní fotografii.

Již několik let se koná první sobotu v září Den fotografie. Akce v Náchodě se zúčastňujeme pravidelně. Naši členové zaslali své práce do soutěže Fotografie 03. 6. září bude soutěž vyhodnocena a vernisáží zahájena výstava. V programu Dne fotografie bývá hodnocení a diskuse u vystavených fotografií s odborným lektorem.

Člen Fotoklubu Radek Jirman z Meziměstí má velký podíl na tom, že Fotoklub Broumov může vystavovat své práce na chodbě a schodišti Městského úřadu v Meziměstí. Po dobu asi dvou měsíců a na dané téma zajišťuje pan Jirman výměnu a adjustaci fotografií.

Naši členové zasílají své práce do různých soutěží v České republice i do zahraničí jako jednotlivci, ale vždy reprezentují Fotoklub Broumov. Považujeme za velký úspěch, když některý ze členů na těchto akcích, které jsou obesílány špičkovými autory z domova i ze světa, vystavuje své fotografie.

Od konce září, kdy se naplno rozjede soutěž mapových okruhů mezi 30 až 35 fotokluby z celé republiky, se scházíme - až do konce jara - skoro každé pondělí. Body 1-10 hodnotíme fotografie všech zúčastněných fotoklubů. Po 7 až 8 měsících se soutěže ukončí, pořadatel spočítá pořadí a určí vítěze.

Od ledna do dubna 2003 se konala v čítárně knihovny výstava Jiřího Kollerta „Jak jsem fotil ryby podle Slávy Štochla". Fotografie byly doplněny výběrem textů z povídek Oty Pavla. Sláva Štochl byl vynikající fotograf naší živé přírody. V letech, kdy technické možnosti fotografie byly minimální, dokázal vytvořit výborné dílo. Doporučujeme knihu Slávy Štochla Lovcem živé krásy.

Jak již bylo zmíněno, v mapovém okruhu Blatenská růže jsme skončili na slušném osmém místě. Naši dva členové se v Blatné zúčastnili závěrečného hodnocení, vernisáže výstavy, rozdávání cen a diplomů, fotografování portrétu i aktu v plenéru. Večerní odborný seminář profesora Ludvíka Barana byl doplněn promítáním diapositivů.

Již od jara jsme připravovali materiál na výstavu ve Forchheimu. Jelikož jsme tušili, kdo převážně budou návštěvníci výstavy, snažili jsme se nejvíce prezentovat region Broumovska. Fotografie osmi členů fotoklubu a dvou hostů jsme rozdělili podle témat. Region, krajina a krajinný detail, portrét a další. Fotografie jsme adjustovali na kartony i s názvy v němčině. Ve výstavních sálech radnice ve Forchheimu jsme kartony s fotografiemi rámovali do tzv. klipů a zavěšovali. Ve vedlejším sále připravoval výstavu obrazů pan Petr Staněk. Ještě jednou chceme poděkovat řidiči MÚ v Broumově panu Štefanu Viglášovi za pomoc při instalaci a likvidaci výstavy. Ve třech lidech jsme hodinu a půl před vernisáží předali sál zaplněný 107 fotografiemi. Společnou výstavu obrazů Petra Staňka Broumovská krajina a fotografií Fotoklubu Broumov zahájil 18. července 2003, v podvečer oslav 26. Krajanských dnů, starosta Forchheimu pan Franz Stumpf. Po něm hovořila starostka Broumova paní JUDr. Libuše Růčková. O překlad se postarala paní Helga Bhulová, které touto cestou děkujeme za tlumočení po celou dobu našeho pobytu. Výstava fotografií měla velký úspěch. Vernisáže se zúčastnilo více než 70 návštěvníků. Mnozí z nich poznali na vystavených fotografiích místa, kde prožili své dětství a mládí. Autory fotografií potěší obdiv a uznání návštěvníků výstavy, ať laické či odborné. Děkujeme bývalému starostovi Broumova panu Zdeňku Streubelovi za nabídku k vystavování a dnešnímu vedení města Broumova za pomoc při realizaci výstavy. Děkujeme MUDr. Tiboru Pindešovi za zprostředkování mezi organizátory ve Forchheimu a Broumovem. Dík patří i Infocentru a Oddělení kultury v Broumově. Do Forchheimu děkujeme panu Helmutu Teschnerovi. Naši hostitelé z Krajanského sdružení se o nás postarali velmi dobře. Největší poděkování patří panu Alfredu Schwansemu.

K 20. srpnu 2003 tvoří Fotoklub Broumov tito členové:
Lenka Židová (Broumov), Radek Jirman (Meziměstí), Václav Vyskočil (Meziměstí), Jiří Kollert (Broumov), Josef Khol (Meziměstí), Martin Čejchan (Hronov - Velký Dřevíč), Zdeněk Pejskar (Broumov), Vlastimil Pibil (Náchod). Za Fotoklub Broumov Lenka Židová, Jiří Kollert

Nová služba čtenářům knihovny

Od minulého měsíce mají čtenáři Městské knihovny možnost elektronickou poštou dostávat měsíční přehledy knižních novinek v jejím fondu. Nová služba se od počátku setkala se zájmem, zvlášť, když ti, kdo ji využívají, si obratem prostřednictvím e-mailu mohou žádané novinky rezervovat. Máte-li zájem o tuto službu, můžete se k ní přihlásit na adrese knihovna@broumov.net nebo přímo v knihovně. V čítárně knihovny jsou seznamy novinek čtenářům k dispozici i v tištěné podobě.

Výstava podzimních hub

Česká mykologická společnost Praha, Mykologická organizace Broumov pořádá "Výstavu podzimních hub" ve výstavní síni Staré radnice na náměstí v Broumově v pátek 26. 9. od 8.00 do 14.00 pro školy v rámci výuky, 27. 9. - 28. 9. od 10.00 do 16.00 hod. pro veřejnost.

K vystaveným houbám budou členové organizace provádět podrobnější výklad. Vstupné dobrovolné.

Upozornění! Mykologická poradna je přesunuta do klubovny ČMS, Husova 280, Broumov (naproti Diakonii), tel. č. 723 217 791

První broumovský Evropan

Hodně se teď mluví o Evropě, evropské integraci, evropanství, ... Většinou si pod těmito pojmy představujeme něco nového, historicky novou kvalitu vztahů založených na tradičních evropských hodnotách jako je úcta k lidské bytosti, dodržování občanských práv a svobod, politický a kulturní pluralismus, ...

Tyto hodnoty jsme dosud v plné míře nepoznali, a proto očekáváme, že nám s jejich uplatňováním v každodenním životě pomohou změny vyvolané vstupem České republiky do Evropské unie. Je to samozřejmě omyl – respektování evropských hodnot je do jisté míry otázkou zákonů – Listina základních práv a svobod je už zakotvena v naší ústavě víc než deset let! Uplatňování zmíněných hodnot záleží především na jednotlivých lidech – je to vnitřní záležitost každého jedince, jeho sebeúcty.

Lidé se ve svém jednání často řídí vzory a ideály, které jim pomáhají zorientovat se ve složité společnosti, ve které žijeme. Někdy jsou to pohádkoví hrdinové z dětství, jindy hrdinové filmoví, knižní či divadelní, často za vzory hodné následování považujeme naše blízké – rodiče, prarodiče, možná osobnosti ze sousedství,...

Vzorů evropanství je u nás jako šafránu. Jsme pyšní, že mezi Broumováky žil vzácný člověk, jeden z mála Čechů, jež byli Evropany. Osobnost Emericha Ratha, kterou vám chceme představit, byla dítětem své doby a stala se obětí století, ve kterém se většina z nás narodila.

Emerich Rath - všestranný sportovec, olympionik, tramp-romantik, ale především čestný člověk, který v Broumově prožil své mládí i závěr života. Tak by se dal několika slovy charakterizovat člověk, jenž se stal pravděpodobně prvním lyžařem a zajisté prvním olympionikem i Evropanem na Broumovsku.

Mládí prožil v Broumově
Svojí bohatou životní pouť začal v Praze, kde se 5. listopadu 1883 narodil jako druhé dítě v rodině Josefa Ratha a jeho manželky Františky, rozené Vanerové. První čtyři roky života prožil Emerich v Praze, v druhé polovině roku 1887 se celá rodina přestěhovala do Broumova. Jeho otec zde našel zaměstnání jako ošetřovatel nemocných, pravděpodobně v nevelké soukromé nemocnici Schrollovy firmy, kde v r. 1908 ve věku 59 let zemřel na tuberkulozu.

Školní docházku začal Emerich Rath v roce 1889. Prospěchem nijak ve škole nevynikal, nejlepší známky měl ze zeměpisu, dějepisu a přírodopisu. Podstatně horší prospěch měl v předmětech jako písemné práce, krasopis a německý jazyk. Průměrný byl v tělocviku, kde by se daly očekávat výtečné známky vzhledem k jeho pozdější hvězdné sportovní kariéře.

V roce 1896, ještě jako žák měšťanky dostal své první lyže od jednoho vídeňského studenta, který tehdy studoval v  Broumově. Emerich Rath vzpomněl rád na své lyžařské začátky v časopise Zimní sport, ročník 1931-32. Uvádí zde, že měl jednu dlouhou bambusovou hůl, kterou se odrážel, lyžařské technice se učil sám jako samouk s obrovským zápalem kluka, kterému všichni záviděli. Netrvalo dlouho a jel sám na „hory", což představovalo cestu z Broumova na kopce při hranicích s  tehdejším Pruskem. Zastavoval vlastním způsobem, jakýmsi švihem podobným pozdějšímu telemarku. Domů se vracel řádně propocený a mokrý, takže mu otec lyžování zakazoval a lyže schovával. Až když otci vysvětlil, že na lyžích bude dřív ve škole, mu otec prkýnka vrátil. Ve vzpomínkách také Emerich uvádí, že netrvalo dlouho a v  Broumově se našlo více lyžařů, on však byl jediný kluk mezi dospělými.

Emerich Rath byl skutečným průkopníkem lyžování na Broumovsku, vezmeme-li v úvahu, že první dvoje lyže do Čech dovezl hrabě Harrach z Norska v roce 1892 pro své lesní dělníky, podle nich teprve nechal zhotovit další páry. Jen pouhé čtyři roky poté, kdy byly dovezeny první lyže do Čech , už v Broumově mladý Emerich Rath lyžuje!!! Byl nejen prvním lyžařem na Broumovsku ale i jedním z prvních v Čechách.

Všestranný sportovec - z Broumova až na olympijská sportoviště
Rodina Rathových včetně Emericha získala 13. března 1901 v Broumově domovské právo. V následujících letech se Emerich vyučil obchodním příručím v pražském železářství U Rotta. Po vyučení žije a pracuje převážně v Německu, zde mladý a plný energie získává členství v mnoha sportovních klubech a účastní se mnoha závodů a sportovních klání.

24. června 1912 se v Berlíně oženil s Františkou Krausovou. V této době se již živil jako obchodník. Necelé dva roky poté, 1. dubna 1914 se manželé stěhují do Prahy, kde si otevřel obchod se sportovními, později i tábornickými a trampskými potřebami.

Sportovním profilem Emericha Ratha je široká paleta sportů a sportovních odvětví. Právem byl v době své vrcholné sportovní kariéry nazýván ALLROUND-SPORTSMAN, všestranný sportovec. Pěstoval atletiku – vrh koulí a diskem, skok vysoký i do dálky, jako horolezec vylezl mnoho alpských velikánů, hrál kopanou, hokej, ragby, tenis, zápasil, závodně boxoval a plaval, miloval vodní sporty, jezdil na kajaku, byl známým rychlobruslařem, v mládí stejně jako po padesátce miloval vytrvalecký běh a chůzi, ale jeho největší sportovní láskou bylo lyžování, závodil v Čechách, Německu, Rakousku, Itálii, Švédsku, Finsku i Norsku a všude měl přátele. Za své sportovní kariéry byl členem tělovýchovného spolku S.K.Slané u Prahy, S.K. Slávia Praha, F.C.Germania , Sport Favorit, D.F.C. Touring klub, R.C.Regalta Turnvercin, Lyžařský závodní klub, Berliner Sportsclub, Ruders klub Hellas Berlin, F.C.Rapid Bolzano, Vegetarian athletic club London, Boxing club Hamburk, S.C. Charlotenburg, byl členem Chodecké federace a dalších.

V atletice pěstoval hlavně běh a chůzi na dlouhých tratích. Maratón běžel už v r. 1908 na olympiádě v Londýně, byl i mezi maratónci na olympiádě ve Stocholmu. Byl pravidelným účastníkem závodu Běchovice-Praha. V chodeckém závodě Liberec-Ústí n.L. (108 km) přesvědčivě zvítězil s náskokem 1 hodiny. V Německu byl nazýván „Králem dálkového pochodu s armádní výzbrojí" – v tomto závodě zvítězil 11x, z toho 4x v Berlíně v závodě na 50 km. Organizoval a cenami dotoval běžecké závody „Na lišku", většinou sám jako liška vytyčoval trať. V boxu se stal v r. 1912 amatérským mistrem Německa v těžké váze a téhož roku porazil v Hamburku i mistra anglických kolonií. V rychlobruslení závodil ještě v roce 1932, tehdy zvítězil i nad Nedvědem, kterému tak oplatil porážku z r. 1904. Takový závod, kdy i po 28 letech proti stojí stejní soupeři je ojedinělý v celém sportovním světě. V kanoistice vynikal již před 1. světovou válkou, byl prvním tajemníkem Svazu kanoistů u nás. Sjel mnoho řek jako pionýr, hlavně v Itálii, kde se mu dostalo i triumfálních poct za sjetí Tibery z Citta di Castello do Říma , v r.1921 sjel alpskou řeku z Bolzana do Benátek. O tři roky později, v roce 1924 urazil na kajaku trasu dlouhou 360 km po Seině, aby byl v den zahájení 8. olympiády v Paříži, odkud si přivezl diplom podepsaný baronem Pierre de Coubertinem, tehdejším předsedou Mezinárodního olympijského výboru.

Třetí hrdina ze Zlatého návrší
O Velikonocích 24.března 1913 se konal VIII. mezinárodní závod na 50 km se startem na Labské boudě, třemi okruhy na hřebenech a cílem na Horních Mísečkách. V tuto dobu to však byl závod s průměrnou rychlostí 6-9 km/hod a hodinovou pauzou na oběd, naplno se závodilo až posledních 10 km. (v r. 1910 byl vítězný čas v tomto závodě 8.06 hod a v roce 1912 rovných 7 hodin). V osudném roce 1913 se na start postavilo šest závodníků (4 Češi a 2 Němci), mezi nimi i všeobecně uznávaný Mistr lyžař Bohumil Hanč, který startuje hlavně proto, aby nezvítězil některý z Němců. Mnoho německých závodníků tehdy české závody bojkotovalo, ale Rath se jich pravidelně zúčastňoval, mluvil i psal stejně dobře česky jako německy a mezi českými závodníky měl několik nejlepších přátel.

Teplé předjarní počasí se však během závodu zhoršuje, nejprve prší a déšť se posléze mění ve sněžení za doprovodu neobyčejně silné vichřice. Všichni závodníci postupně vzdávají, Emerich Rath ze závodu odstoupil již po prvním kole. Jen Hanč, v košili a bez čepice, běží dál. Snad někde u Harrachových kamenů se setkává s přítelem Václavem Vrbatou, který ho až z Mříčné přišel povzbudit. Vrbata mu dává svůj kabát a čepici a opět se rozdělí. Hanč se v předpokládaném čase stále neobjevuje a tak se jej vydají hledat do různých směrů tři kolegové, poblíž dnešní mohyly ho položivého nalézá závodník Emerich Rath. Zouvá mu lyže, ale v hlubokém sněhu je sám schopen Hanče dovléci jen kus nad Pančavský vodopád. Vrací se pro pomoc na Labskou boudu a zde padá vysílením. Záchranná skupina tvořená jak z Čechů tak Němců přiváží Bohumila Hanče již bez známek života a lékař konstatuje smrt selháním srdce. Asi o dvě hodiny později je nalezen zmrzlý Vrbata, který předtím zřejmě sám v mlze zabloudil. S oběma hrdiny se při smutečním obřadu v Jilemnici přišly rozloučit celé hory, hlavní řeč přednesl řídící učitel Jan Buchar, který byl jedním z těch, kteří Hanče přemlouvali k účasti v závodě...

Na Zlatém návrší se nyní tyčí pamětní mohyla se jmény Hanče a Vrbaty, nechybělo mnoho a Rath mohl být třetí obětí tohoto závodu.

Emerich Rath – sportovec, tramp a indián
Již od raného mládí miloval Emerich dobrodružné romány, indiány, romantiku a život v přírodě. Pořídil si už v době mezi světovými válkami dřevěnou chatu v Lukách pod Medníkem na skalách nad romantickou řekou Sázavou. Sem dojížděl o volných víkendech po celý rok. Uvnitř měl vyřezávaný totem, večer k táborákům chodil v indiánském obleku s čelenkou a indiánským tomahawkem. V tomto oblečení chodil i doma v Praze popřát pěkné prožití Vánoc do rodin svých přátel a známých.

Sportovního ducha vnášel i do trampského prostředí v Lukách po Medníkem. Vybudoval u chaty antukové hřiště, běžeckou dráhu, doskočiště pro skok daleký i vysoký i prostor pro vrh koulí. Po celý rok k němu přijížděla trampská mládež ze širokého okolí, Emerich tu pro ně pořádal různé soutěže a závody. Brzy se celému sportovnímu areálu začalo říkat „Rathův ranč" a také on sám si brzy vysloužil i trampskou přezdívku „Šedivý vlk". Tady prožíval Emerich své štastné dny, po celý rok tu chodil bos, i v zimě po sněhu, byl velice otužilý – člen pražského Klubu otužilců.

Také o něm bylo známo, že byl od mládí vegetariánem, nechtěl připustit, aby kvůli němu byl usmrcen nějaký jiný tvor, v těchto věcech byl velice zásadový. V Německu je dosud považován za významnou osobnost vegetariánského hnutí (http://vegetarierbund.de/nv/dv/ -Sporthoechstleistung und Vegetarismus, Guenther Stolzenberg.htm)

Emerich Rath o tom napsal: „ Žiji už 60 let vegetariánsky. Abstinent, nekuřák, 50 let intenzívně sportuji. Vybojoval jsem přes 500 cen, proslavil jsem se 10 vítězstvími v armádním pochodu s plnou polní na 50 km v Berlíně (4krát), Kielu, Lübecku, Mnichově, Drážďanech, Hannoveru, Wroclavi. Zúčastnil jsem se soutěže v maratonském běhu na olympiádách v Londýně 1908 a Stockholmu 1912 a jako sportovní zpravodaj na olympiádě v Antwerpách 1920 a Paříži 1924. Vítěz cyklistických závodů v Drážďanech, Štětíně, Schwerinu, Bremách a Hamburgu 1904-1911. Chodec na dlouhé tratě, hokejista, boxer, zápasník, amatérský mistr Německa v boxu v roce 1912 a vítěz boxu v Hamburgu 1912. První jsem sjel na skládacím kajaku z Bolzana do Benátek (Bozen-Venedig, 1921) a také trasu Bolzano -Verona-Etsch a také Tiberu od Cittä di Castello do Říma (460 km) za šest dní. Lyžuji už 64 let ..."

Pražský Schindler
Začátek druhé světové války zastihl Emericha Ratha více jak padesátiletého. V tuto dobu již měl svoji největší závodní kariéru za sebou a sport provozoval jenom rekreačně, o to více se mohl věnovat svému obchodu v Praze a chatě u Sázavy. V těžkých dobách protektorátu se nesnažil získávat výhody díky svému původu, naopak svým smýšlením byl antifašistou. V tuto dobu ale život Emericha Ratha a jeho ženy Fanynky visel na vlásku, protože ve skladu nebo sklepě své prodejny ukrýval německého Žida Borise Efenbergera, kterému navíc po válce pomohl odjet do Švédska. Rath mohl jako antifašista po válce zůstat v Praze.

Těžké chvíle po roce 1948
Po únoru 1948, stejně jako ostatní živnostníci, o svůj obchod přišel a dokonce strávil i rok ve vězení. V obžalobě byl viněn z toho, že propagoval západní styl života a amerikanismus. To proto, že ve výloze svého obchodu měl vystaveny skautské a trampské odznaky, indiánskou čelenku a totem, kožené opasky z Colorada, kovbojské klobouky zn. Stetson, Pepka námořníka a americkou vlajku. V této době mu také zemřela manželka Fanynka. Po návratu z vězení mu přiznali ten nejnižší důchod - 374 Kčs měsíčně. To mu pochopitelně na živobytí nestačilo, a tak si přivydělával jako pomocník u zedníků i jako pražský metař. V roce 1956 natáčel režisér Čeněk Duba podle povídky Františka Kožíka film „Synové hor", filmový příběh z  krkonošského závodu v r. 1913, který Emerich Rath na vlastní kůži prožil. Film měl hvězdné herecké obsazení – roli Hanče hrál Josef Bek, Vrbatu Jiří Vala a Emericha Ratha Otakar Brousek. I Emerich Rath dokonce ve filmu hrál, z milosti dostal malou roli hajného, patřičně zamaskován nalepeným plnovousem (byl uveden i v titulcích filmu). Kdo se však ve filmu snaží s nasazením vlastního života Hanče zachránit, to se divák nedozví. Nemohl přeci být hlavním filmovým hrdinou člověk, který strávil rok ve vězení za „ohrožení mravní výchovy mládeže". Při premiéře filmu, kterou Rath sledoval se svými přáteli jen se slzami v očích říkal „Tak to vůbec nebylo…"

Velice tíživá finanční situace na něj dolehla v roce 1959, to mu již bylo 76 roků, práci v těchto letech už nemohl najít, a tak se obrátil na Náprstkovo muzeum, kam nabízel k prodeji zbytek své sbírky a majetku. Muzeum však koupilo pouze model čínské džunky a jihoamerické bolaso, obojí za 600 Kčs. Ostatní věci muselo muzeum odmítnout.

Starý tremp a sportovec se nevzdává
To se již blížil rok 1960 a olympiáda v Římě. Dal si tenkrát předsevzetí jet do Říma na kole se spacím pytlem a stanem, po návratu chtěl o této cestě pořádat přednášky v Rakousku, Německu, Švýcarsku i Československu. Pln optimismu tehdy říkal: „Abych žil skromným životem, přijal jsem práci prodavače a pracoval jsem denně 5 – 6 hodin, nevadilo mi ale také pracovat 12 hodin denně. Fyzická práce je pro mě životně důležitá jako čistý vzduch. Jsem teď 77letý starý mládenec, zdráv a vše beru s šibeničním humorem. Kromě 7 zemí znám celou Evropu a Anglii, kde jsem byl sportovně aktivní. Mluvím – kromě češtiny – německy, anglicky, italsky, polsky, francouzsky, rusky a učím se španělsky."

Na olympiádu však už neodjel, nedostal výjezdní dokumenty od československých úřadů. V té době již trpěl cukrovkou a po úraze (přejet autem – noha v sádře) se ocitl v Domově důchodců v Odlochovicích u Prahy. Tam jej posléze navštívil jeho bratranec Jan Rath z Broumova a nabídl, že může bydlet u něj v Broumově. Starý Emerich tím byl velice potěšen a po vyřízení potřebných formalit se odstěhoval za bratrancem do Broumova.

Poslední měsíce „Šedivého vlka"
Společné soužití s bratrancem však netrvalo dlouho, po několika měsících Emericha z bytu vyhodil, a ten se zcela bez prostředků potuloval po Broumově. V tomtéž Broumově, kde jako kluk budil obdiv svým lyžařským uměním, nyní spal po lavičkách a myl se na náměstí v kašně. Po nějaké době, špinavý a zanedbaný neunikl pozornosti Národního výboru a SNB. Ti mu zařídili převezení a umístění do Domova důchodců ve Stárkově. Když ho 11. srpna 1962 služební auto SNB do domova důchodců přivezlo a pracovnice domova s ním sepisovala přijímací protokol v kolonkách hotovost, vklady a pohledávky všude bylo zapsáno „NE" - nic neměl. Rovněž do rubriky závěť zapsali : „Nic nemá-odpadá." Zato do rubriky osobní záliby žadatele zapsali : „Chce sportovat a pracovat".

Z domova důchodců zajel několikrát navštívit do Hronova svého někdejšího kamaráda spolužáka ze školy v Broumově Františka Vaňka. Bezdětný Emerich Rath se nejednou při návštěvě v rodině Vaňkových starému příteli svěřil, jak mu závidí jeho rodinné zázemí, které jemu v posledních letech tolik chybělo. V domově důchodců ve Stárkově prožil Emerich Rath pouze poslední čtyři měsíce svého života, Allround-Sportsman doběhl svůj poslední maraton, zemřel na infarkt 21. prosince 1962 ve svých 79 letech. Urnu s popelem odvezli jeho sousedé z Prahy - manželé Fejglovi a uložili ji na hřbitově v Praze-Motole. Pasáž v Praze která spojuje Příkopy a Ovocný trh, kde do roku 1948 býval pod prosklenou střechou asi uprostřed pasáže Rathův sportovní obchod se nyní jmenuje „Rathova pasáž".

Vnuk Františka Vaňka, hronovský učitel Jindřich Vaněk svoji soukromou sbírku starých lyží, saní a skibobů nazval na památku rodinného přítele známého lyžaře „SKI-MUZEUM Emericha Ratha" a dodnes na Emericha Ratha vzpomíná:

„Já jsem Ratha strašně obdivoval, byl to pro mne vlastně takový Zátopek tehdejší doby…"

Upravený článek Petra Hnyka, Teplice nad Metují

Protože se blíží stodvacáté výročí narození Emericha Ratha, rádi bychom ve spolupráci s ředitelem Městské knihovny panem Meierem a panem Petrem Staňkem, který je hlavním objevitelem odkazu E. Ratha, důstojně vzpomenuli tohoto občana Broumova. Uvítáme veškeré materiály, které se týkají E. Ratha případně jeho příbuzných a známých, ale i vzpomínky pamětníků.

Josef Marek, OS Mikroregion Stěnava

Pouze v Praze a v Broumově

Téma Evropské unie není jen o penězích - je to také o společnosti, kultuře, historii a demokracii... O té především bude akce, kterou pořádáme v Broumově ve spolupráci s organizací EUROPE 2020 12. září 2003 v 9. hodin se uskuteční v městském divadle NEWROPEANS DEMOCRACY MARATHON - diskuzní setkání na téma nová Evropa, demokracie, evropská vize.

Také máte dojem, že vstup do Evropské unie pro nás nepřinese pouze samá pozitiva, že i v EU existují problémy, že by bylo třeba leccos změnit ?

O těchto problémech a možných řešeních je VIZE EVROPY 2020, materiál, který obrací naruby tradiční evropskou vizi, 14 strategických a operačních návrhů na vytvoření efektivní a demokratické Evropské unie v  příštích dvaceti letech, které byly zformulovány na základě tříleté práce za účasti více než deseti tisíc občanů, národních a evropských představitelů, expertů, studentů, nevládních organizací …

S tímto projektem přijede do Broumova Franck Biancheri, který věnoval celý rok 2002-2003 organizaci seriálu 100 občanských konferencí ve 25 evropských zemí (Newropeans Democracy Marathon). Vyjádřil přitom hluboké přesvědčení, že budování Evropy dosáhlo kritického stavu své historie a hlavní výzva tohoto desetiletí spočívá ve sladění evropské jednoty a demokracie. V opačném případě bude nastolena sice jednotná, ale nedemokratická Evropa ztělesněná vznikajícími populistickými proudy.

Kdo je Franck Biancheri ?
Francouz, který vstoupil na žebříček 20 evropských hrdinů (European Heroes Top 20) sestaveném časopisem Time Magazine na základě hlasování 25000 lidí. Připojil se tak ke skupině známých osobností jako je Bono, Zinedine Zidane, Jacques Chirac, Gerhard Schröder, Lech Walesa, Václav Havel, Tony Blair, John Paul II, Nelson Mandela, aj.

Je to významná událost pro všechny, kdo přispěli k úspěchu kampaně Newropeans Democracy Marathon a ilustruje skutečnost, že do „tabulek" vstupuje nová generace: Franck Biancheri je spolu se Zinedine Zidanem, zpěvákem Bono a Linusem Torvaldsem jedním ze 4 nominovaných Top 20 European Heroes mladších 45 let.

Česká republika bude prvním státem z přistupujících zemí do EU, ve kterých se Newropeans Democracy Marathon uskuteční, a to pouze v Praze a v  Broumově. Setkání se dále zúčastní a vystoupí předseda Evropských demokratů Jan Kasl.

Vstup na diskusní setkání je volný, předpokládaná doba trvání dvě hodiny. Uvítáme všechny a budeme vděčni i za kontroverzní názory ke vstupu do EU a k jejímu fungování.

Podrobné informace naleznete na: www.stenava-regio.cz

Josef Marek, předseda občanského sdružení Mikroregion Stěnava

Vize Evropy 2020

 • Evropský integrační proces zahájený v padesátých letech je úspěchem, který umožnil mírové vytvoření kontinentálního společenství a napomohl zajistit prosperitu jeho občanů .
 • Tato významná historická inovace byla z větší části navržena institucemi a původními metodami vytvořenými před čtyřiceti lety vycházeje z politických podmínek té doby. Tento systém a metody jsou nyní zastaralé, vyčerpané vlastním úspěchem. Nemohou zvládat důsledky, které samy způsobily, neodpovídají ani světu v jeho nynější a zítřejší podobě.
 • Zastaralost se projevila v průběhu let četnými krizemi EU, jež ovlivnily její vnitřní fungování, paralyzovaly rozhodování EU v důležitých otázkách, přivedly k nesouladům odpovědností, vyvolaly pochybnosti a obavy občanů.
 • Kíčovým problémem Evropy v nadcházejícím desetiletí je potřeba sladit úsilí o demokracii, jednotu a efektivitu: Evropu už není třeba tolik budovat, jako spíš efektivně a demokraticky řídit. Euro je katalyzátorem podobné evoluce.
 • Nová situace volá po významné změně, která rozhodne o budoucnosti Evropy. Úředníci, tito skuteční „budovatelé" Evropy posledních pěti desetiletí, musí nyní předat štafetový kolík tandemu politiků a občanů. V každém případě to bude veřejné mínění, které bude formovat Evropu v nadcházejících letech.
 • Demokratická změna projektu společenství vyvolává velice delikátní prostředí: původní příčiny vedoucí k vytvoření kompetencí (válka, usmíření a rekonstrukce) jsou nyní vzdálené; stárnoucí, relativně zvládnuté, obyvatelé nejsou nakloněni inovacím, mnozí Evropané jsou stále více znepokojeni svou budoucností ve světě, který vnímají jako nepřátelský, a potom je zde také příchod mnohých málo známých nových členů. Tyto skutečnosti jsou doprovázeny růstem populismu, na který státy a tradiční politické strany jen slabě reagují. Tyto nyní slábnoucí státy a strany historicky podporovaly projekt společenství, ale dosud nenašly žádný ekvivalent na celoevropské úrovni.
 • Evropa vstupuje do rozhodující historické fáze, která buď vyústí v první úspěšnou demokratickou integraci kontinentu nebo se stočí k  antidemokratickému a xenofobnímu nacionál-evropanství, a tím vstříc jisté smrti tohoto historického projektu.
 • Zvolená cesta bude determinována schopností Evropanů uskutečnit v následujících letech tři věci současně:
  • vrátit politiky k řízení Evropské unie pod účinnou demokratickou kontrolou občanů, aby se stali ústředními hráči společného zájmu Evropy;
  • reorganizovat od základu administrativní systém společenství, aby se stal nástrojem přizpůsobeným výzvám Evropy příštích desetiletí a podřízeným demokratické kontrole;
  • převzít plnou mezinárodní odpovědnost za budování světa, kde evropské hodnoty demokracie, svobody, míru a prosperity budou schopny vzkvétat.
Dokument Vize Evropy 2020 představuje první celistvý soudržný evropský projekt promýšlený generací mladší 40 let a vytvořený, aby umožnil Evropanům vybrat cestu k demokratické prosperující a zodpovědné budoucnosti. Jeho autoři jsou přesvědčeni, že nyní jsou jen dvě možné volby: Jedna je prezentována zde a druhá, která se objevuje v posledních letech a svádí EU na cestu nacionál-evropanství, zpět k oslabování demokracie. Organizace Europe 2020 představila tento scénář už v listopadu 1998 ve svém scénáři „Evropa 2009:  Kdy vnuci Hitlera, Petaina, Franka a Mussoliniho převezmou moc v EU".

Odchovanci s bronzovou medailí z Mistrovství Evropy juniorů

Pro nejlepší stolní tenisty a tenistky v mládežnické kategorii vrcholila v červenci sezóna.

V Novém Sadu se konalo Mistrovství Evropy juniorů.Na úspěchu české reprezentace se podíleli i broumovští odchovanci Jakub a Michal Kleprlíkové, když s družstvem juniorů získali bronzovou medaili. Další bronzovou medaili, též ve družstvu juniorek, přivezla do náchodského regionu i A. Martínková z Nového Města n. M.

Bez velké přestávky již ve druhé polovině srpna začíná nová sezóna. V tomto krátkém mezidobí byly vydány republikové a krajské žebříčky mládeže.

Ze současných broumovských hráčů si nejlépe stojí v dorostenkách I. Hofmanová na 30. místě žebříčku ČR a 2. místě krajského žebříčku. Vladimír Vodal v nejmladším žactvu figuruje na 28.-30. místě žebříčku ČR a v krajském v  mladším žactvu na 4. místě.

Z dalších jsou pak na krajském žebříčku: Jiří Ďoubek - dorostenci 9. místo, L.Machová-dorostenky 6. místo, J. Klimešová 13.-15. místo a Vodal Petr - starší žactvo - na 20. -25. místě. BK


Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

redakce, grafická úprava:
M. Otte, tel. 491 522 185

korektury:
Mgr. Šárka Rambousková

e-mail:broumov.muzeum@worldonline.cz

objednávky inzerce:
Sekretariát Městského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail:malichova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail:ic.broumovsko@worldonline.cz

vychází 1 x měsíčně
uzávěrka vždy 20. každého měsíceCopyright © Město Broumov 2003 Poslední aktualizace stránky: 29.09.2003