Elektronická verze článků Broumovského zpravodaje.

Broumovský zpravodaj č. 07/2003

Obsah čísla:
Jak to vidím
Program rozvoje Broumovska
Cesta Rožmitál - Benešov a dar ZD Šonov
26. Krajanské setkání
Broumovská pouť 2003, sponzorství ...
Aktuálně o komunikacích
Oprava silnice Olivětín - Janovičky
Z činnosti Policie České republiky
Z činnosti Základní umělecké školy
Poděkování
Další cyklotrasa na Broumovsku
Milá zpráva
Vernisáž výstavy polských fotografů
Chcete vědět
Memoriál Slávky Streubelové
Broumovská kytara 2003
Broumovská kytara děkuje
Tipy Městské knihovny
Restaurátorské práce v klášteře
Broumovsko a literatura
Zahrádkářské výstavy
Prvním držitelem valašského pasu
Oslavy výročí železnice
Železniční trať Trutnov - Teplice nad Metují
JUDO

Jak to vidím

Dne 25.6.2003 rozhodla Rada města na svém jednání o okamžitém odvolání dlouholeté ředitelky Střediska volného času ULITA. Jednání rady je velmi překvapivé, nestandardní a zvláštní. Důvodem odvolání je prý "nezvládnutí manažerských úkolů vyplývajících z funkce ředitelky". Rozhodnutí předcházelo projednání protokolu o výsledku veřejnosprávní kontroly ve středisku volného času Ulita. Kontrola zjistila běžné administrativní nedostatky. Obrátil jsem se proto na místostarostu s žádostí o poskytnutí výše uvedeného protokolu, případně i dalších materiálů, které byly podkladem pro odvolání paní ředitelky. Do dnešního dne (25.7.2003) jsem vyžádané materiály neobdržel.

Odvolaná ředitelka nastoupila do funkce v prosinci 1994, kdy DDM "fungoval" v Kladské ulici v jedné budově s country restaurací. Začátkem roku 1997 byl DDM přestěhován do budovy v Komenského ulici - kde sídlí dodnes. Postupně se rozrůstala činnost a zlepšovala se pověst zařízení. V roce 1995 ULITA organizovala 338 dětí ve 27 kroužcích. V roce letošním má skoro 1000 členů v 74 kroužcích. Rovněž stoupl počet příležitostných akcí z 31 na 78. Původní nabídka směřovala jen k dětem ze ZŠ, nyní pokrývá nejširší spektrum, tedy od maminek s batolaty až po seniory. ULITA velmi dobře spolupracuje s občanskými sdruženími a dalšími organizacemi v Broumově, kvalita nabízených aktivit je na vysoké profesionální úrovni. Odvolaná ředitelka dne 30. 5. 2003 úspěšně prošla vyhlášeným konkurzem s tímto vyjádřením komise: "Jste vhodnou uchazečkou na místo ředitelky". Avšak za tři neděle bylo ředitelce ULITY sděleno rozhodnutí o odvolání bez udání důvodů, bez jakéhokoliv varování či výtek. Do dnešního dne nemá odvolaná ředitelka o odvolání žádné písemné vyjádření. O skutečných důvodech odvolání je proto možno pouze spekulovat.

Doprava v centru města je již delší dobu problémem Broumova. Počet automobilů zajíždějících na náměstí a do přilehlých ulic je však v letošním roce tak vysoký, že způsobuje velké komplikace v životě města. Situace se dle mého názoru vyhrocuje a žádá si urychlené řešení. Možnosti jsou pouze dvě. První - zachovat dnešní stav, kdy automobilová doprava do centra města není regulovaná, poplatky za parkování platí nanejvýše 10°jo řidičů a parkování vozidel je vlastně "dovoleno" i v ulicích Opočenského, gen.Svobody a podél chodníků celého náměstí. V případě zvolení této varianty bych se přimlouval za legalizaci parkování i na výše uvedených místech pro stání. Druhou variantou je skutečné omezení vjezdu vozidel do centra města - tak, jak to praktikují mnohá jiná historická města.. Tato varianta by zlepšila dopravní situaci ve městě, životní prostředí obyvatel náměstí a přilehlých ulic i pohled turistů na naše město. Omezení dopravy do centra města je však u velké části občanů nepopulární. Vedení města proto nenašlo odvahu k pravdivému popsání situace a zásadnímu rozhodnutí jak dále. Nic neřeší zvýšení parkovného 0 100% od 1.7.2003, když většina řidičů stejně neplatí, nic nezlepší posílení stavu městské policie o 50°!o v letošním roce, když stejně není schopna zajistit dodržování dopravních předpisů. Alibistické je i rozhodnutí Rady (na podnět dopravní komise) o vypsání výběrového řízení na zpracování studie dopravy v historickém centru města. Studie bude stát mnoho peněz a výsledkem bude informace o počtech aut v centru města, návrh regulace dopravy na náměstí, konstatování o možnostech parkování občanů pod gymnáziem či u Penny Marketu apod. Studie však nezajistí praktické provedení doporučení se všemi z toho vyplývajícími omezeními a nepříjemnostmi. Proto navrhuji vedení města ušetřit peníze za studii (odhaduji cenu na statisíce korun) a věnovat je na opravu chodníků či komunikací. Pak sebrat odvahu a říci, že dnešní situace v dopravě na náměstí nám nevadí a bude v nezměněné podobě pokračovat dále, nebo bez vytáček, výmluv a otálení zavést systém regulace dopravy.

Z rozhodnutí kraje byla dne 26.6.2003 založena obchodní firma Broumovská nemocnice a.s. Ve stanovách této „akciové společnosti" se dočteme, že předmětem podnikání je mimo jiné provozování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení, hostinská činnost, činnost účetních poradců, masérské a regenerační služby, ubytovací služby, zprostředkování obchodů. Nesdílím přesvědčení, že právě takováto akciová společnost zajistí potřeby občanů v našem regionu, nechápu, že zástupci kraje nepřiznali nemocnici statut neziskové organizace tak, jak je to běžné v zemích EU. Velmi se obávám připravované restrukturalizace a privatizace nemocnice - s negativními dopady na občany Broumovska i zaměstnance nemocnice.

Bc. Lubomír Franc, lubomir.franc@seznam.cz

Program rozvoje Broumovska

Vážení občané,

již dříve jsme vás informovali o tom, že dobrovolný svazek obcí „Broumovsko" zahájil přípravu rozvojové strategie s pracovním názvem „Program rozvoje Broumovska". Rozhodli se k tomu starostky a starostové měst a obcí sdružených v dobrovolném svazku. K  rozhodnutí je vedly dva hlavní důvody. Jednak společné řešení záležitostí, které jsou důležité pro všechny obce ve správním obvodu Broumova jako města s  rozšířenou působností – například obnova silniční sítě a vybudování další technické vybavenosti, využití zemědělské půdy a zemědělských staveb, obnova kulturních památek a jejich využití. Společný a dohodnutý postup umožňuje soustředění sil a finančních prostředků, což se jeví rozumné a úspěšné – viz příklad plynofikace Broumovska. Druhý praktický důvod pro existenci regionální rozvojové strategie je možnost ucházet se o finanční prostředky z fondů Evropské unie.

Pokud si vzpomínáte na zdařilou konferenci o Broumovsku v Evropě v  lednu na Střelnici, vzpomeňte si také na to, že mnozí diskutující téma rozvojové strategie zmiňovali jako téma pro region velmi důležité. Závěrečná otázka konference „Strategie a kdo ji vytvoří" zůstala v lednu nezodpovězena. Výzvy se zanedlouho chopily samosprávy měst a obcí na Broumovsku. Koneckonců - kdo jiný ? Jejich politický mandát je vybavil rozsáhlými pravomocemi a odpovědností za spravované území a jsou tedy nejpovolanější k tomu, aby podnítily a vedly i práci na dlouhodobých rozvojových dokumentech, které přesáhnou jejich volební období.

Nechceme však, aby program rozvoje vznikal odtrženě od zájmů a potřeb občanů. Z čeho budou samosprávy vycházet ? Od loňského roku máme pracovní verzi rozvojové strategie. Byla zpracována účelově a rychle a nebyla zveřejněna. Má solidní datovou základnu a logické cíle a patrně by došla obecného souhlasu. Ale není to asi materiál, o jakém se hovořilo na lednové konferenci: totiž takový, který by byl vytvářen z praxe a různorodých potřeb, postojů a představ a byl přijat ve shodě veřejné správy, ekonomických subjektů, zájmových skupin a mluvil by z duše většiny občanů. Také takový, který by pomohl na Broumovsku „ustlat penězům".

Chceme poznat vaše názory na to, čeho je na Broumovsku zapotřebí pro kvalitní život, v čem vidíte budoucnost našeho regionu, co soudíte o způsobech a metodách dosažení cílů a o tom, jak by měl být Program rozvoje uskutečňován. Proto vás počínaje srpnem několikrát různými způsoby oslovíme s žádostí o spolupráci, abychom vaše názory zjistili.

Řídící skupina projektu zatím zpracovala předběžný návrh věcných oblastí, kterými se budeme zabývat:

 1. PODNIKÁNÍ právnických a fyzických osob, zaměstnanost, cestovní ruch, doprava
 2. ZEMĚDĚLSTVÍ, revitalizace krajiny, bioenergetika
 3. KRAJINA zachování venkovského sídlení a života, kvalitní obytné prostředí, obnova a oživení kulturního dědictví, obnova a využití nefunkčních objektů
 4. VZDĚLÁVÁNÍ, ŠKOLSTVÍ
 5. VZTAHY občan – občan, občan - radnice, obce – město, radnice – veřejná a státní správa, Broumovsko – příhraničí Polské republiky, Broumovsko – Evropa a svět
 6. KVALITA ŽIVOTA sociální péče, zdravotnictví

Vznikl základ pracovních skupin, které bychom rádi rozšířili o další spolupracovníky, které najdeme mezi vámi.

V osobnostech starostek a starostů má proces vzniku rozvojové strategie politickou podporu. Spolupracujeme s řadou konzultantů, abychom zajistili odbornou úroveň procesu i jeho výsledků. Nejdůležitější ale je vaše podpora a spolupráce, kterou vyjádříte tím, že odpovíte na naše otázky v anketě a dotazníku, zúčastníte se rozhovorů u „kulatých stolů" a využijete i dalších možností, které budou postupně pro veřejnost pořádány. Bude-li někdo z vás mít opravdový zájem pracovat v některé pracovní skupině, spolupracovat při pořádání akcí pro veřejnost, při průzkumech názorů nebo při zpracování výsledků, je velmi vítán.

První hromadný průzkum názorů veřejnosti bude proveden jednoduchým anketním lístkem s několika otázkami, na něž může odpovědět každý občan. Lístek obdrží v polovině srpna každá rodina a do konce srpna je můžete vrátit do boxů k tomu určených na místech, která budou vypsána přímo na anketním lístku.

Další informace o průběhu projektu, jednotlivých činnostech a jejich výsledcích se budete dovídat každý měsíc ve zpravodaji. Od srpna budou průběžné informace uveřejněny na webových stránkách dobrovolného svazku obcí Broumovsko (www.obcebroumovska.cz) v hlavním menu pod odkazem Program rozvoje Broumovska. Předpokládáme také pravidelné zprávy ve sdělovacích prostředcích.

Tento projekt podpořila Nadace VIA z programu Rozvoj regionálního a komunitního života a Královéhradecký kraj z dílčího programu Profesionalizace svazků obcí.

Za řídící skupinu projektu Jana Mikulecká

Kdo a kde jsme:
Dobrovolný svazek obcí „Broumovsko", Mírové náměstí 56, 1. poschodí (nad Komerční bankou) telefon 491 521 562, e-mail: broumovsko@obcebroumovska.cz

Na stránkách www.obcebroumovska.cz se dozvíte víc informací o existenci a činnosti dobrovolného svazku obcí „Broumovsko".

Předsedkyní svazku je JUDr. Libuše Růčková, starostka města Broumova, místopředsedy jsou Milan Brandejs, starosta města Teplice nad Metují a Rudolf Pernica, starosta obce Stárkov.

Na vaše dotazy ráda odpoví Jana Mikulecká, tajemnice svazku

Cesta Rožmitál - Benešov a dar ZD Šonov

Zvýšené činnosti lomu Rožmitál (vlastníkem je ZD Šonov u Broumova) si určitě povšimli nejen motoristé. Soupravy štěrku putující, do České Skalice a zpět v počtu nemalém, zhoršily zvláště v červnu dopravní situaci nejen ve městě Broumově, ale na celé trase. Rada města se problémem zabývala a snaží se hledat i do budoucna pro občany města schůdná řešení.

Příznivé hospodaření lomu na druhé straně umožnilo ZD Šonov zasponzorovat materiálem opravu polní cesty mezi Rožmitálem a Benešovem. Darované drcené kamenivo použily Technické služby města Broumova k souvislé opravě této komunikace města. Opravu provedly Technické služby svou mechanizací a všichni uživatelé této cesty mohou výsledek pochválit sami.

Za Město Broumov bych rád poděkoval za poskytnutý dar ZD Šonov u Broumova, jmenovitě předsedovi družstva panu Emilu Vítkovi a závodnímu lomu panu Miloši Simonovi.

Jiří Ringel, místostarosta města

26. Krajanské setkání

26. Krajanské setkání (Braunauer Heimattag) se uskutečnil 18.-20.července 2003 v našem partnerském městě Forchheim, které leží  na kanálu Dunaj, Mohan Rýn, mezi městy Norimberk a Bamberk v oblasti tzv. Franského  Švýcarska, asi 10 hodin jízdy autem z Broumova.

V pátek podvečer hlavní starosta města Forchheim pan Stumpf otevřel ve výstavních síních starobylé radnice výstavu obrazů našeho malíře Petra Staňka a fotografií členů Broumovského fotoklubu (Kollert, Židová, Jirman, Vyskočil, Píbil, Kohl, Pejskar, Čejchan).

Výstava se mimořádně líbila a potrvá do 4. srpna 2003.

Po vernisáži byla pracovní porada partnerských  komisí, zde bylo vysloveno  více názorů na spolupráci, i kritických a to z obou stran.

Jedna  myšlenka ale byla  společná pro obě strany, a to,že je dobré partnerství nadále rozvíjet, nejen na oficiální úrovní, ale spíše formou setkání a spolupráce spolků a zájmových skupin, a že je nutné  spolupráci odpolitizovat, neboť to nevede nikam.

V sobotu jsme se zúčastnili v Jahn- Kulturhalle, společenského večera, který byl zahájen kulturním  programem (písně, básně, vzpomínání a tance krojovaných skupin). A pak osobních setkání ve velikém stanu dle jednotlivých obcí Broumovska. Já jsem si sednul ke stolu Velké Vsi, neboť tam patřím, a tam neseděl zatím nikdo, a čekal, kdo si přisedne. Za krátkou chvíli byl stůl obsazen, neboť si k nám přisedla celá naše česká skupina a taky vedení Krajanského sdružení.

Povídali jsme si o všem možném, jen ne o politice a tzv. Benešových dekretech, to přenecháme politikům.

V neděli pak byla slavností mše svatá pro katolíky i  evangelíky, po ní shromáždění na staré radnici pro pozvané veličiny a odpoledne opět setkání ve stanu a na hřišti.

Celé setkání bylo apolitické, vzpomínání bez zášti a nenávisti, úsměvné a příjemné. Kdo tomu nevěří, ať se účastní příštího, které bude za dva roky.

Dr. Pindeš.

Z projevu  vrchního starosty města Forchheim pana Stumpfa.na vernisáži výstavy: 

Návrh otvírat výstavu při krajanském setkání pokládáma nejen za výborné řešení, ale i skvělý nápad, který ideálně odpovídá kruhu tří konstitucí: našemu partnerství Broumov-Forchheim se zahrnutím starého Braunau, zastoupeným Heimatkreisem.

Broumov má pro nás vždy dvoudimenziální představu: Je to za prvé historické Braunau, z kterého k nám přišli zdatní lidé, kteří se úspěšně zúčastnili výstavby a rozvoje našeho města po válce, za druhé je to Broumov v České republice, s kterým nás spojuje oficiální partnerství a živé přátelství.

Braunau a Broumov jsou geograficky identické. Jedno je historické dědictví a tradice, druhé je přítomnost a realita, kterou uznáváme.

Snad se naším partnerstvím podaří vytvořit kontinuitu mezi historií a přítomností.

Tato výstava otvírá i pohled na třetí dimenzi, a to na Braunau v jihoamerickém Chile, kam se před více než 130 lety vystěhovali lidé z Broumovska, aby si tam vybudovali novou existenci a nový domov  v oblasti Puerto Mont, asi 1000 km jižně od Santiaga.

Právě tento jihoamerický Braunau je výborným příkladem, že historie je stálý proces, který otvírá nové obsahy a možnosti.

Sousedství mezi Českou republikou a Německem je důležitým evropským faktem. My, obyvateké měst Broumov a Forchheim, můžeme být hrdi na to, že naše partnerství je příspěvkem k přiblížení obou zemí po době dlouhé rozluky.

Broumovská pouť 2003, sponzorství a pomoc dobrých lidí

Při konání letošní Broumovské pouti se plně ověřilo, že sponzorská pomoc a pomoc dobrých a věcí nadšených lidí, může udělat mnoho pro úspěšný konání takové akce. Že tomu tak skutečně bylo o tom svědčí i výsledem akce.

Zásluhou Broumovského pivovaru, s.r.o. se podařilo v tomto roce zajistit otevřenou scénu, kterou ke svým vystoupením využily všechny účinkující soubory – včetně Divadla „M" z Duchcova. Zastřešení scény si pochvalovali i účinkující z Polska – hornická dechovka z Nowé Rudy.

Hovoříme-li o sponzorství nelze opomenout i uspořádání pěkného ohňostroje jedním z hlavních sponzorů firmou OLGA SCHMIEDOVÁ, zábavné atrakce, Jičín. Její zeť – pan František Bradáč vybral a zajistil firmu Zdeněk Zelinka z Kutné Hory, která se skutečně osvědčila a 17 minutový ohňostroj skutečně přítomné nadchl. Chci ještě jednou připomenout, že firma nesponzorovala pouze tento ohňostroj, ale přivezla i sponzorský darek pro děti z broumovských dětských domovů a mateřských školek – sportovní obuv - cvičky. Zdarma také povozili děti z dětských domovů a mateřských školek.

Ale i drobní sponzoři přispěli k úspěchu celé akce – firma Nealko Hejtmánkovice darovala účinkujícím nápoje, Obec Hejtmánkovice bezplatně poskytla zapůjčení chemického WC, některé obchody na poslední chvíli umožnili stánkařům připojit se na elektrický proud,

skupina Poslední pokus vystoupila bez nároku na honorář. Totéž platí i o broumovských mažoretkách – LENTILKÁCH a MINILENTILKÁCH.

Bylo by možné jmenovat i další firmy, organizace i občany, kteří vstřícně přistoupili k tomu, aby tato akce mohla být v letošním uskutečněno trochu nově (např. umožnili připojení zábavných atrakcí na el. proud, poskytli prostory pro propagaci pouti, nabídli svoji pomoc jako pořadatelé, apod.) Dík také patří Městské polici a Sboru dobrovolných hasičů, kteří dbali o bezpečnost občanů při konání ohňostroje. Přestože se v sobotu pouti zúčastnilo několik tisíc lidí (především konání ohňostroje), nedošla k žádným konfliktům mezi přítomnými, nebyla zaznamenána žádná výtržnost. Účastnící pouti se chovali jako skutečně civilizovaní lidé a to i v pozdních nočních hodinách.

Byly zaznamenány drobné stížnosti na hlučnost hudby, kterou provozovaly jednotlivé atrakce, ale to již při poutích bývá, že to hlučnosti je trochu více než jindy. Ale pouť je pouze jednou do roku a tak se to dá snad vydržet (většina občanů tak skutečně na tyto věci reagovala). Někteří návštěvníci si občas bohužel ulevovali i mimo veřejné WC a chemický záchod, ale tomuto nešvaru se nevyhne žádná akce, kde se soustředí velký počet lidí. Neznám pouť na které by k tomuto občas nedocházelo.

Nutno také poděkovat Technickým službám Městského úřadu, kteří v  průběhu příprav poutě ale i po jejim skončení pomáhaly zajišťovat různé věci, bez který by to prostě nešlo (úklid, drobné instalatérské a elektrikářské práce, apod.). Zvládli to vše skutečně na jedničku. Díky!

I když se v počátku zdálo, že některé věci prostě nepůjdou zařídit a organizace pouti bude trochu skřípat, nakonec se vše podařilo a výsledek byl takový jaký byl – pouť se zdařila – i počasí nám přálo. Věřím tomu, bude-li i v příštím roce opět takováto součinnost mezi pořadateli a těmi, kteří jim pomáhají, mohla by být příští Broumovská pouť ještě lepší.

Petr Cirkl, odd. kultury

Aktuálně o komunikacích

Zpráva o stavu komunikací města Broumova byla projednána na posledním zastupitelstvu a publikována i v červnovém Zpravodaji města. Aktuální situace je následující.

Ulice Pod strání
V těchto dnech byla dokončena dokumentace pro ohlášení stavebních prací, která zároveň řeší nutné odvodnění z pozemků na k.ú. Hejtmánkovic. V části od Autoškoly pana Fiedlera začne VAK vyměňovat vodovodní řad teprve začátkem srpna (cesta bude uzavřena nejméně měsíc). Ve spolupráci s  Hejtmánkovicemi je vyhlášeno výběrové řízení. Část ulice od Hejtmánkovického mostu až k cestě k poliklinice bude opravena během září. O zbylém úseku rozhodne stav po zásahu VAKu. Bude-li to technicky možné, bude opravena letos celá ulice.

Ulice Hvězdecká
Opravena bude v průběhu srpna, smlouva s vítězem výběrového řízení firmou Strabag je již uzavřena. Navážeme důstojně na Křinicemi opravenou cestu a splníme tím i sliby dané občanům po zásazích do cesty v minulých letech. Realizována jako první bude díky jednoduchosti technického provedení a iniciativě Technických služeb.

Malá kolonie
Po mnoha odkladech začalo VČE s realizací výměny kabelů nízkého napětí (třídenní vypnutí proudu bylo předem oznámeno pouze v hlášení městského rozhlasu, omlouvám se tímto za VČE i město – vyvolám jednání, na kterém si vzájemně vyjasníme informační povinnost a způsob provedení). Samotné kabelové vedení veřejného osvětlení v Malé kolonie bude stát město 350tisíc korun, alternativou bylo odpojení veřejného osvětlení. Ve vyhlášeném výběrovém řízení na opravu komunikace musí dodavatel na základě upozornění obyvatel vyřešit mimo jiné odvodnění ulice, protože původní návrh řešil jen nový povrch. Předběžně se snadněji řešitelný zdá úsek bližší centru, na konci vzdálenějšího budou asi nutné výraznější úpravy. To může vést k překročení plánovaných nákladů a potřebě nového rozhodnutí zastupitelstva o navýšení rozpočtu. V každém případě se nejpozději začátkem září začne s opravou.

Jiří Ringel, místostarosta města

Oprava silnice Olivětín - Janovičky

Projekt Phare CBC, připravený bývalým starostou panem Streubelem a spolufinancovaný evropskými penězi, se dostává do realizační fáze. Po velkém úsilí mnoha zainteresovaných se podařilo po sedmi měsících získat potřebné české finanční zdroje a v projektu změnit původní více než padesátiprocentní podíl města na nulový.

Krajská silnice v úseku Olivětín-Janovičky-státní hranice bude Broumovu smluvně předána na dobu osmi let (se zabezpečenou údržbou ze strany Správy a údržby silnic Královehradeckého kraje), což je jednou z podmínek čerpání evropské dotace městem. V  Obchodním věstníku již byla vyhlášena veřejná obchodní soutěž s termínem přijímání nabídek do 22. srpna, které se mohou zúčastnit i zahraniční firmy.

Plnění projektu dozoruje Centrum regionálního rozvoje, agentura Hradec Králové, a podmínky, kterým je nezbytné vyhovět, jsou náročné. Peníze poskytnuté z fondů EU přitom pokrývají pouze jednu pětinu celkových nákladů.

Na konci srpna vybere výběrová komise realizátora projektu a po podpisu smlouvy, nenastanou-li nějaké komplikace, by silnice mohla být opravena ještě před zimou, nejspíš během září a začátkem října. Celý projekt v hodnotě nad dvacet miliónů korun musí být kompletně ukončen a vyúčtován nejpozději do června příštího roku.

Jiří Ringel, vedoucí projektu

Z činnosti Policie České republiky

Omluva: V minulém čísle jsme psali o ztrátě sadbových stromků v lesní školce na Pasách s tím, že se prošetřuje, nevznikla-li například i nesrovnalostí při jejich vydávání. Autor této v podstatě truchlivé rubriky se jinak strohé policejní informace s ohledem na čtenářstvo snaží oživit i jistou nadsázkou, což se mu ne vždy musí povést a vyplatit. Jako v tomto případě, kdy s odkazem na známou pohádku zašprýmoval, že se prověřuje, zdali se stromky nevydávaly v počtu tak nějak „…přiměřeně, přiměřeně…". Zástupce uvedené společnosti se proti takové nepravdivé a hrubě zkreslující formulaci oprávněně a rozhodně ohrazuje. A autor těchto řádků se pak společnosti, zvláště byla-li uvedenou formulací poškozena v očích zákazníků či nadřízeného vedení, upřímně omlouvá.

Od 22. 6. do 23.7. pak už opět ve spolupráci s kpt. Slezákem zaznamenáváme:

 • deset dopravních nehod mezi nimiž například figurují: pád cyklistky mezi Otovicemi a Božanovem, spojený se zraněním; nepovedené couvání na dvoře MÚ; mezi dva protijedoucí vozy se paradoxně na hlavní silnici už nevešla jejich zpětná zrcátka; mezi Heřmánkovicemi a Hynčicemi to skončilo rovněž se zraněním; dva karamboly na stejném místě - jetřichovské křižovatce; srážka se zvěří na Pasách; a jednu havárii spojenou s krádeží si necháme zvlášť
 • tři případy zanedbání povinné výživy
 • pohřešování nezletilé dcery z Broumova. Pátrání bylo vbrzku zakončeno jejím šťastným nalezením
 • šest fyzických napadení lehčího kalibru, hlavně mezi nesezdanými, sezdanými i bývalými páry, ale například i matky synem v Ruprechticích; místně se pak ale nejčastěji jednalo o Tyršovu ulici
 • zvláštní hantýrkou trestního zákona „krádež při sobě" je klasifikován čin tří mladíků, kteří obstoupili čtvrtého a obrali ho o vše, co měl při sobě ( od toho snad ten název), včetně brýlí. Na jednoho z pachatelů, jenž je přes své mládí starou firmou, se kterou jsme se na těchto stránkách už nejednou poznali, byl dán příkaz k zatčení. Ve vazbě strávil asi čtyři dny a nyní ho snad čekají veřejně prospěšné práce. Jistě se polepší.
 • vloupání do chalupy v Ruprechticích
 • krádež kola v Žižkově ulici, dalšího v Družstevní, pak zase u Večerky a naposledy v Otovicích
 • na koupališti v Meziměstí bylo takové horko, že se tam vypařila dokonce i peněženka s občankou
 • obligátní posprejování vagónu v meziměstském kolejišti bylo zřejmě jen zkouškou, neboť nedlouho na to už barvami zářily vagóny čtyři, což znamená pro dráhy škodu 80.000 Kč, a to zde ještě někdo mezitím pořídil otrhat hliníkové štítky s identifikačními čísly z lokomotiv
 • a na dráze ještě zůstaňme: zaměstnanci ČD nahlásili, že jeden jejich kolega se mimo službu nebezpečně pohybuje po kolejišti a musel tedy být policií zajištěn. Může se teď hájit, že se jedná o profesionální deformaci a je-li pod parou, pak se nutně cítí být lokomotivou
 • obyvatelé Provaznické nahlásili, že jsou rušeni nadměrným hlukem a podobným problémem - rušením nočního klidu- trpí i osazenstvo tábora na Janovičkách. Pravidelně ho tam terorizují tři hoši, policie už tam vyjela asi čtyřikrát, ale mizerům se vždy podaří včas zdekovat
 • k soudu či výkonu trestu se nedostavují nejen pachatelé (1x do Hradce), ale nyní už se policejním taxi nechali odvézt i tři svědci
 • krádež hasicích přístrojů ze sklepních prostor domu v Olivětíně
 • nedávno jsme o něm psali, jak se oháněl železnou tyčí „U Hitlera" a dostal za to podmínku, i rozhodl se patrně, že za těchto podmínek se vyplatí o kus dál, v restauraci Ambra, čin zopakovat - demoloval zde lokál a napadal přítomné
 • poškození dveří WC na dětském hřišti
 • pokousání psem v Martínkovicích, ale naštěstí to nevíce odnesly kalhoty, ve Vižňově pak zas pokousal pes psa
 • krádež nářadí z bagru a autobaterie z traktoru v Rožmitále
 • nádraží v Meziměstí, dvě čekající skupinky mladých, které si zřejmě nepadly do oka, v jedné skupince hoch mající už jistou „kariéru", včetně pobytu v diagnostickém ústavu, za sebou, v krvi 1,33 promile alkoholu a v ruce nůž s jedenácticentimetrovou čepelí. Že to při výhružkách, které padly, skončilo „jen" dvojnásobným poraněním paže hocha z druhé skupinky, je vlastně ještě štěstí. Věk pachatele? - za šest dní oslavil patnácté narozeniny, byl tedy ještě „pod ochranou zákona" a mohl si něco podobného celkem v klidu dovolit. Ovšem za deset dní byl už čtvrtým dnem plnoletý a krádež Škody 100, kterou provedl s komplicem mu už tak hladce doufejme neprojde. S ukradeným vozem se jim totiž podařilo ujet asi pouhých šedesát metrů, nato havarovali a dali se na útěk. To však zpozoroval náhodně procházející policista, sice v civilu a tedy mimo službu, ale nezaváhal, pustil se do jejich pronásledování a U Dolní brány také oba úspěšně dopadl. Nebude-li z toho rovnou povýšení, pak jménem slušných čtenářů rubriky zasíláme alespoň hlubokou poklonu
 • a konečně únikem kyseliny sírové z vagónu se meziměstské nádraží zapisuje v této rubrice jako neuralgický bod regionu
 • napadení podle hesla všichni na jednoho a jeden proti všem u broumovské hasičárny
 • případ pohlavního zneužívání je dosud v šetření a neuzavřen, ale pokud bude prokázáno, stane se ze čtrnáctiletého hocha mladistvý pachatel
 • nad výhledem do kraje z restaurace na Hvězdě se asi příliš zasnil jeden host a stálo ho to mobil
 • příčina požáru lesa o rozloze 100 x 200 metrův Ráji se rovněž teprve vyšetřuje
 • poškození plotu firmy Hobra Školník a nedlouho na to v Křinické ulici
 • rozbití okna kamenem u domu v Ruprechticích
 • vloupání a krádež věcí ze žigulíku v ulici Na hradbách
 • pán byl v Broumově na dovolené, musel zde navštívit pohotovost a v čekárně pak přišel o mobilní telefon. Město by mohlo nechat při výjezdu na Pasách nainstalovat tabuli: Těšíme se opět na vaši návštěvu!
 • o další dva mobily přišli návštěvníci kinokavárny Vegas
 • krádež benzínu z osobního auta v Meziměstí a krátce na to rozbití výlohy potravin Verner tamtéž
K. Franze

V Broumově neobvyklý případ vydírání se odehrál 26. července. Pětačtyřicetiletý muž požadoval na majiteli cestovní kanceláře Neumann-Reisen panu ing. Neumannovi 80.000 Kč. V anonymním dopisu vyděrač vyhrožoval adresátovi a jeho rodině blíže neurčenými potížemi a naznačoval možnost založení požáru. Při vyzvedávání balíčku s penězi na určeném místě byl vyděrač policií zadržen a při prvním výslechu se k trestnému činu vydírání přiznal.

Z činnosti Základní umělecké školy v Broumově v březnu - dubnu 2003

V měsíci březnu organizovala ZUŠ Broumov dva jarní koncerty spojené s  výstavkou prací výtvarného oddělení. Paní učitelka Renata Šrůtková se svými žáky a s pomocí vedoucí učitelky paní Lindy Zemanvé připravily na den 25.března 2003 v budově ZUŠ Meziměstí působivou výstavu prací tamních žáků VO.

Téhož dne ve 14.30 přijeli hosté z broumovské ZUŠ - komorní orchestr - žáci a učitelé, aby zkoušeli spolu s žáky a učiteli meziměstskými na společný koncert od 16:00 hod.

Ten se uskutečnil v koncertním sále školy, ozdobeném výtvarnými pracemi žáků VO paní učitelky Šrůtkové.

Klavírní doprovod během koncertu zajišťoval učitel pan Mgr. Vladimír Šikut a klavíristka paní učitelka Linda Zemanová.

Koncert střídavě uváděli ředitel ZUŠ Rudolf Vogel a paní učitelka Linda Zemanová. Koncert se vydařil přesto, že se konal ve skromných podmínkách koncertního sálu ZUŠ.

Další vydařený jarní koncert ZUŠ se uskutečnil dne 27. března 2003 v koncertním sále ZUŠ v Broumově.

Komorní orchestr opět přiblížil podmanivou krásu Bachova klavírního koncertu D dur, a koncert zakončil sbor paní učitelky Mgr. Romany Roškové.

15. dubna 2003 v 18.00 hodin se uskutečnil Velikonoční koncert ZUŠ v dokonale akustickém a důstojném prostředí kostela Sv. Václava v Broumově. Během koncertu vystoupili žáci sólisté, vítězové krajských kol soutěže ZUŠ Broumov, vokální kvartet, žesťová harmonie, pěvecký sbor a komorní smyčcový orchestr. Posluchačsky příznivě přijatý koncert zakončil komorní orchestr závěrečnou velikonoční křesťanskou písní od G. F. Handla.

Od 22. dubna 2003 ZUŠ Broumov začala provádět průzkumy a výběry předškoláků do přípravného studia hudebního, tanečního a výtvarného oboru. Výběry probíhají na MŠ v Broumově a v Martínkovicích. Vzdálenější MŠ měly a ještě mají možnost se svými předškoláčky navštívit a zúčastnit se výběrů přímo v ZUŠ Broumov v pondělí 28.dubna 2003, dále 20. a 21. května dopoledne. Všichni další případní zájemci -předškoláci, školáci a mládež se mohou přihlásit též individuálně každý týden od pondělí do čtvrtka odpoledne do 20. června 2003. Po tomto datu ještě mohou vyjímečně podat přihlášku do konce školního roku. Mohou se též přihlásit na adrese zus.broumov@tiscali.cz s  uvedením jména, data narození, bydliště, rodného čísla a oboru (hudební, taneční, výtvarný).

ZUŠ Broumov ve spolupráci s KC Broumov připravila na den l6. května 2003 koncert ke Dni matek. Účinkovali sólisté z řad učitelů i žáků, soubory a Spojený dechový orchestr školy. Od 17.15 hodiny účinkoval Spojený dechový orchestr ZUŠ Broumov a mažoretky – Lentilky Paní učitelky Ogriščenkové před Městským divadlem téměř do 18. hodiny. Na koncertě zazněly překrásné melodie vážné hudby, muzikálů, tradiční dechové hudby a swingu.

ZUŠ Broumov připravuje na 29. května 2003 od 18.00 hod závěrečný koncert ZUŠ a výstavu výtvarných prací v  sále Střelnice v Broumově, od 10.00 hodin též pro školy.

Ve dnech 16. a 17. června škola organizuje závěrečné koncertní vystoupení tanečního oboru ve spolupráci s KC Broumov v Městském divadle, 16. června pro školy a 17. června večer v 18.00 hodin pro veřejnost.

RV

Poděkování

Dramatické soubory při ZŠ Broumov Hradební uskutečnily několik představení pro děti a širokou veřejnost a představily se v Pohádce sluníčkové a větříkové, ve Fimfáru a ve Starých řeckých bájích.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu Petru Faltovi a Tomáši Havelkovi za sponzorské zapůjčení stroboskopu a „mlhy", což nemalou měrou pomohlo k efektnímu vyznění představení z bájného Řecka. Věříme a doufáme, že tímto naše spolupráce neskončila, ale přinese ještě další překvapení.

Ještě jedno poděkování pro pana Tomáše Cirkla a Miloše Raina za technickou pomoc a trpělivost. Snad to i nadále navzájem vydržíme. DĚKUJEME!

Za celý soubor Dagmar Židová

Další cyklotrasa na Broumovsku

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko zajistil vyznačení další cyklistické trasy.

27 km dlouhá cyklotrasa (pro MTB nebo trekkingová kola) „Javoří hory" začíná v obci Hynčice u pstruží líhně. Z Hynčic cyklotrasa vede po asfaltce Uhlířským údolím a lesy na horní konec obce Heřmánkovice, lesními cestami na Janovičky a dále nad Rožmitálem do Šonova. Odtud trasa pokračuje cestou mezi poli do Otovic ke kostelu sv. Barbory a končí v obci Božanov.

V terénu je trasa značena pásovým značením dle standardu KČT – modrý pruh mezi dvěma žlutými.

V brzké době budou „Javoří hory" doplněny rozcestníky a dvěma informačními panely – v Hynčicích a v Šonově.

Jana Rutarova, Informační centrum Broumovska

Milá zpráva

V červnu t.r. vykonala úspěšně na naší Soukromé střední škole podnikatelské v Náchodě zkoušku dospělosti Jitka Effenberková.

Zúročila tak nejen svou píli a přístup ke studiu, ale i výrazný podíl učitelů SSŠ podnikatelské, učitelů ZŠ Broumov a rodičů. Rodičům patří zásluha na vytváření mravních postojů a společenských návyků, učitelům ZŠ za uvedení do světa poznání, obci a občanům za vytvoření podmínek a příkladu.

Přejeme jim další úspěšnost. Ing. Anna Ptáčková, ředitelka školy

Vernisáž výstavy polských fotografů

V pondělí, 21. června byla ve výstavní síni na Staré radnici v Broumově vernisáží otevřena výstava dvou polských fotografů – Romana Proszka a Ryszarda Janského.

Výstavu zahájil místostarosta města – Mgr. Jiří Ringel. Připomněl, že výstava je dalším pokračováním výměnných kulturních akcí mezi partnerskými městy – Broumovem a Nowou Rudou.Vernisáže se zúčastnil také zástupce Městského úřadu v Nowé Rude pan Wieslaw Sójka a zástupce Městského střediska kultury z téhož města.

Mezi účastníky vernisáže byli také zástupci broumovského fotokroužku a fotokroužku z Nowé Rudy, kteří diskutovali mezi sebou o možné budoucí spolupráci. Předpokládá se, že broumovský fotokroužek uspořádá v Nowé Rude výstavu fotografií svých členů, které nyní úspěšně vystavuje v německém Forchheimu. Hovořilo se také o dalších formách spolupráce, jako jsou semináře, případně konání společných akcí, ap.

Výstava noworuských fotografů bude pro veřejnost otevřena až do 5. srpna. Přijďte se podívat na skutečně pěkné fotografie z oblasti Nowé Rudy.

Petr Cirkl, odd. kultury

Chcete vědět

jaké novinky má Městská knihovna ve svém fondu? Zašlete na e-mailovou adresu knihovny knihovna@broumov.net svou e-mailovou adresu s žádostí o tuto službu a budete pravidelně dostávat přehled novinek získaných v předchozím měsíci. V knihovně budou přehledy novinek čtenářům k dispozici v tištěné podobě.

Memoriál Slávky Streubelové

V sobotu 30. srpna se na Dětském hřišti uskuteční jubilejní 25.ročník „Memoriálu Slávky Streubelové"ve volejbalu žen, dorostenek a starších žákyň. Začátek je v devět hodin. V případě nepříznivého počasí proběhne turnaj ve sportovní hale na Spořilově. Účast přislíbila i družstva partnerských měst, Forchheimu a Nowe Rudy.

Přijďte se podívat. Občerstvení je zajištěno.

Broumovská kytara 2003

Mnohým možná utekla, někteří ji ignorovali, ale poměrně velmi silná část příznivců rocku se zúčastnila již sedmého ročníku, obnoveného soutěžního festivalu.

Na začátku programu, který se konal v areálu broumovského pivovaru, dostaly prostor dva místní soubory, mladičtí Maze a talentovaní Master piece.

Soutěžní přehlídka měla po celé odpoledne a večer vysokou úroveň a třináct soutěžních kapel zaujalo diváky všech žánrů. V očích odborné poroty, tvořené hudebními publicisty v čele s Jaroslavem Špulákem, muzikanty a zvukaři akce, si nejlépe vedla slovenská nu-rocková čtveřice Digitus In Recto z Príbovců u Martina, jejíž vystoupení mělo profesionální říz. Druzí byli hardcoreoví Fourth Face z Prahy a třetí crossoveroví In Motion z Nepomuku. Divákům se nejvíce líbili a jejich cenu obdrželi Fourth Face, dále alternativně-punkové Bratrstvo kočičí pracky z Letohradu a In Motion. Vítězní Digitus In Recto získali účast na festivalu Rock for People, dvoudenní nahrávací sekvenci ve studiu v Hradci Králové s padesátiprocentní slevou a keramickou kytaru.

Na závěr vystoupili hosté, slovesný neopunkový soubor Iné Kafe, který přehrál svižné melodické písničky ze všech svých čtyř alb, siloví Kurtizány z 25. Avenue uzavřeli o půlnoci přehlídku velmi agresivním seetem a bravurními výkony na každém postu v kapele.

Protože je čím dál těžší shánění a vybírání hostů, obracíme se na všechny naše příznivce, aby nám posílali své nápady (rozumné) na příští ročník na internetovou stránku www.broumovska kytara.cz

A jelikož i v názvu naší společnosti je daná naše závislost (jak na divácích, na kapelách, na počasí), ale zejména na sponzorech, chtěli bychom jim velmi poděkovat za pomoc a podporu v konání „kytary" a věříme v jejich přízeň i do dalších ročníků.

J.M. ZáKuS

Broumovská kytara děkuje

Už sedmý rok se snaží Závislá Kulturní Společnost navázat na dávno zapomenutý festival Broumovská kytara. Festival je soutěžní a každý rok se o účast uchází na šest desítek hudebních souborů. I to svědčí o tom, že Broumovská kytara začíná být opět tradicí. Udržet tento festival se daří jedině díky sponzorům z Broumova a okolí, kteří každý rok přispívají ať finančně, nebo jiným způsobem na uskutečnění této (dá se říci jedné z největších) hudebních akcí ve Východočeském kraji.

Chceme touto cestou poděkovat firmám HOBRA Školník, Z-TRADE a Pivovaru Olivětín, kteří přispívají už pravidelně, a to měrou nejvyšší, a jsou hlavními pilíři festivalu. Samozřejmě děkujeme i všem dalším, kteří jakýmkoli způsobem přispěli na uskutečnění letošního ročníku. Jedná se o: P-Transport, Potraviny Jenka, Sněžka Náchod, Maryan Beachwear Group CZ s.r.o., Rubis, Lutoma BSB, Bronas, Braha - Plasty, Hotel Veba, Hotel Praha, Bar Za vodou, Vebatrade, EDA, MÚ Broumov, MÚ Meziměstí, p. Svoboda - autodoprava, p. Dostál, p. Hrábek - Stavební stroje, p. Peroutka, Sokol Hejtmánkovice, Jiskra Olivětín, Broumovské tiskárny, Potraviny Br. Bartoš, Ameba (Rock for People), Studio Past a mediální partneři Rádio Metuje, Noviny Náchodska, Rock Shok, Rock and Pop.

Ještě jednou mnohokrát díky a doufáme, že nám pomůžete i za rok!

M. Sluka (ZáKuS)

Tipy Městské knihovny

(tucet knižních novinek)

 • Petr Šabach: Čtyři muži na vodě – Opilé banány se vracejí - Humoristická a zároveň nostalgická kniha, v níž se čtveřice přátel, hrdinů autorovy knihy Opilé banány, vydá na cestu po řece.

 • Matthew Kneale: Pan cizinec - Příběh mladého Angličana, který se dostal do potíží, když při pobytu v Japonsku přišel o pas, je bez příjmu a rodina dívky, s níž se rozešel, ho nutí k sňatku.

 • Elizabeth Ann Scarborough: Léčitelka - Román odráží autorčinu zkušenost z války ve Vietnamu, kde působila jako zdravotnice.

 • Josef Halada: Na kole křížem krážem po Čechách - Tipy na cyklistické výlety po snadných i náročných trasách.

 • Tomáš Formánek: Tisícovky Čech, Moravy a Slezska - Průvodce po tisícimetrových vrcholech České republiky.

 • Pavel Žáček: Kasárna na levém břehu - Kniha literatury faktu přibližuje činnost protektorátního vládního vojska v Pražském povstání roku 1945.

 • Vladimir Nabokov: Lolita - Klasická kniha moderní světové literatury o vášnivé lásce zralého muže a dvanáctileté dívky. Vydání je doplněno obsáhlým doslovem a autorovi a osudech jeho slavné knihy.

 • Tom Clancy: Rudý králík - Napínavý román, v němž se spolupracovník CIA dozvídá o přípravě atentátu na papeže. Zprávu musí nejprve prověřit a poté činu zabránit.

 • Margaret Yorkeová: Vražda na Akropoli - Detektivní příběh, v němž profesor oxfordské univerzity prověřuje okolnosti nešťastné nehody anglické učitelky v Aténách.

 • Stephen King: Všechno je definitivní - Sbírka povídek, jimž je společný žánr moderního hororu.

 • John Wyndham: Záludný vesmír - Výbor z povídek klasika vědeckofantastické literatury.

 • Barbara Erskinová: Úkryt před světlem - Mladá Londýňanka se nastěhuje do domu, kde před staletími žila žena upálená pro čarodějnictví. V domě pak ožívají tajemné zlé síly.

Restaurátorské práce v klášteře

V souvislosti s obnovou areálu broumovského kláštera jsou v posledních letech restaurovány i sochařské a kamenické prvky výzdoby brány hlavního vstupu do objektu, na předdvoří klášterního kostela a na nádvoří před vchodem do budovy prelatury. V rámci těchto prací byly nyní sneseny Hiernleovy plastiky na balustrádách nad schodištěm ke klášternímu kostelu a rozebrány a dočasně přemístěny byly i samy balustrády.

Pro broumovský klášter tak charakteristický první dojem při pohledu od vstupní brány tím dočasně ztratil na účinnosti. Současná situace nám alespoň v náznaku pomáhá pochopit, s jak složitým úkolem se při řešení úprav terénu potýkali oba velcí architekti - otec a syn Dientzenhoferové, a s jakým mistrovstvím se svého úkolu zhostili.

Restaurátorské práce na sochařské výzdobě nad schodištěm a předdvořím před klášterním kostelem sv. Vojtěcha budou jednou z nejnáročnějších akcí při obnově kláštera v tomto roce.

Broumovsko a literatura

Tematicky ojedinělou knihu o obrazu Broumovska v literatuře dokončuje v současné době liberecké nakladatelství Bor. Dvacet jedna kapitola přiblíží čtenářům nejen autory, o kterých je známo, že jsou spjati s naším městem a okolím, jako byl Alois Jirásek či Marie Stryjová, ale přinese zřejmě i mnohá překvapení. Čtenáři poznají málo známou rozsáhlou povídku Josefa Škvoreckého, inspirovanou jeho zdejším krátkým učitelským působením, detektivku Evy Kolářové, která se odehrává především na chatě na Hvězdě, obdivný záznam z deníku cestovatele z 19. století i obraz Broumova v tvorbě tak známých autorů, jakými jsou Václav Erben, Marie Kubátová, Ludvík Kundera, Vladimír Preclík či Marie a Ludvík Vaculíkovi. Zmínku o Broumově lze dokonce nalézt i v povídce Haliny Pawlowské, sama její autorka v knížce prozradila, jaký má k Broumovu vztah. Pozornost je v knize věnována také současným zdejším literátům, k nimž vedle skupiny básníků patří i herečka Uršula Kluková a publicista Jaroslav Špulák oba v současnosti dokončují své nové knížky), a rovněž ilustrátorům, kteří mají vztah k Broumovsku. Autorem knihy je Jan Meier, mezi obrazovými přílohami dominují fotografie Horsta Bauera. Čtenáři knihu dostanou začátkem podzimu.

Zahrádkářské výstavy

Základní organizace ČZS v Olivětíně uspořádala za dobu 48 let své činnosti celkem 5 výstav květin, zeleniny a ovoce. Bylo to především u příležitosti oslav kulatých výročí založení organizace.

Výstavky daly prostor většině členů pochlubit se svými výpěstky, byly vyhodnoceny soutěže o nejhezčí květinovou výzdobu oken, veřejných prostranství v péči květinářek a domovních předzahrádek.

Poslední výstava v Olivětíně byla v květnu 1985 a byla instalována v přízemí Pivovarské restaurace. Na 400 návštěvníků vidělo známé i vzácnější pokojové a venkovní květiny, zeleninu a ovoce, fotografie a dokumenty o činnosti členů organizace, mající tehdy na 150 členů - obyvatel místních i z okolních vesnic. Kroužek květinářek předvedl kolekci výšivek a dekorativních předmětů s květinovou a přírodní tématikou. Výstava byla doplněna průmyslovými výrobky na ochranu rostlin a drobnou technikou pro zahrádkáře.

Po loňské úspěšné zahrádkářské výstavě v Teplicích nad metují jsem chtěl doporučit účast a návštěvu právě tam. Těsně před uzávěrkou jsem se dozvěděl, že výstava se z technických důvodů konat nebude. Nejbližší výstava, již tradiční Svět květin v Trutnově-Horním Městě bude ve dnech 22. - 24. 8. Je tam dobré vlakové spojení s ČD poskytují pro skupiny slevy.

O zájezdu na některou z podzimních výstav budeme čtenáře včas informovat.

V. Chalupníček, ZO ČZS Olivětín.

Prvním držitelem valašského pasu v Broumově je PhDr. Jan Meier

(Původní zpráva pro Broumovsko, do našeho zvláštního zpravodaje).

V pátek 4. července 2003, v předvečer svého významného jubilea, převzal ředitel městské knihovny v Broumově PhDr. Jan Meier z rukou valašských zbojníků, jako historicky první broumovský rodák a občan, valašský pas. Tento vzácný dokument, spolu se jmenovacím dekretem, mu předal mimořádný, samozvaný a zplnomocněný velvyslanec Valašského království pro Broumov a okolí Jeho Excelence ing. Jiří Svoboda s chotí Evou. Čestné i faktické občanství Valašského království bylo doktoru Meierovi uděleno bez vědomí. ale určitě se souhlasem valašského krále, Nejjasnějšího a Nejmilostivějšího Veličenstva Boleslava I., a to za celoživotní přínos k rozvoji valašsko- broumovského a Broumovsko-broumovského přátelství, zejména však za Meierův fenomenální objev do té doby neznámých architektonických prvků na Valašsku, dnes všeobecně vnímaných pod pojmem Meierova valašská atypická šopa. Připomeňme jen nezasvěceným, že tento Meierův objev, který učinil ve druhé polovině 80. let minulého století, zapůsobil tehdy mezi architekty svojí brizancí jako bomba a objevitele samotného uvedl rázem do dvorany slávy světových architektů.

Ve svém krátkém slavnostním projevu, kdy nezůstalo jediné oko a ucho suché, vyzdvihl ing. Svoboda zásluhy dr. Meiera o rozvoj východočesko-valašských vztahů, shrnul dosavadní oslavencovy aktivity na tomto poli a popřál mu mnoho úspěchů v jeho další (ne)zod-povědné činnosti. Dále seznámil dr. Meiera s právy a povinnostmi valašského občana a poučil ho, jaks se má jako správný Valach od nynějška chovat. Zvláštní důraz kladl na věrnost valašským národním a státním tradicím a současně varoval před přílišnou orientací na zámořské mocnosti poukazem na starou, ale stále aktuální a Janu Meierovi jakoby na tělo šitou valašskou píseň „Nechoď , Janku, přes Paul Anku". Dr. Meier poté stvrdil své nové občanství vlastnoručním podpisem a otiskem palce pravé ruky na příslušné místo do svého zbrusu nového průkazu totožnosti. V krátké odpovědi poděkoval za prokázanou čest a slíbil, že se bude chovattak, jak si to jeho nová vlast asi představuje.

Slavnostní akt, který proběhl za přítomnosti oficiálních hostů z Prahy, Radvanic a dalších světových metropolí, byl zakončen v souladu se státním protokolem Valašského království: přípitkem valašskou slivovicí, ročník 1985, zvlášť k tomu účelu do Broumova dovezenou z velvyslancova osobního archivu. Valašská státní hymna „My sme Valaši jedna rodina" bohužel při této události nezazněla pro hlasovou indisposici obou zbojníků a neznalost hymny ze strany hostů.

Poté doktor Meier uspořádal slavnostní recepci, na které proběhla řada dvou- i vícestranných jednání všech zúčastněných. Jednání se nesla v ovzduší plném vřelého přátelství, vzájemného porozumění a naprosté shody názorů téměř na všechno.

Dvanáct dnů po této události odjel dr. Meier, jako již tradičně, na Valašsko do Zlína na jistě (ne)zaslouženou dovolenou, tentokrát však už nikoliv na návštěvu jako doposud, nýbrž domů, do své nové druhé vlasti.

J. S.

Oslavy výročí železnice

U příležitosti oslav 95. výročí zahájení provozu na trati Trutnov - Teplice nad Metují pro vás „Společnost přátel železnice - Meziměstí" připravila výstavu, kde najdete např.: dokumenty a fotografie vztahující se k trati, různé exponáty se železniční tématikou, modelová kolejiště. Dále by měla být k vidění hnací vozidla. V rámci oslav bude také (v režii jiné společnosti) jezdit na této trati parní vlak. Pro sběratele jsou připraveny obálky s výročními razítky. Občerstvení je zajištěno v místě.

Kdy a kde se oslavy konají? Ve dnech 30.-31.8.2003 v Teplicích nad Metují v prostoru dřevěného skladiště. Všechny fandy srdečně zveme.

Za SPŽ-M Martin Gottwald

Železniční trať Trutnov - Teplice nad Metují

spojuje Trutnovsko s Broumovským výběžkem. Začátek trati je ve stanici Trutnov - střed. Odtud prochází petříkovickým údolím a přes Chvaleč šplhá do Radvanic. Z této bývalé hornické obce pokračuje trasa do Janovic a po obvodu Adršpašsko-teplických skalních měst do Teplic nad Metují.

První zmínka o možnosti stavby trati sahá až do roku 1868. Od této doby bylo učiněno několik pokusů o prosazení stavby. Jeden z nich navrhuje trasování přes území dnešního Polska. Nakonec se stavbu podařilo prosadit, a to podnikateli jménem Gross.

Aby se stavitel vyhnul velkým stavbám (mosty, tunely), navrhl trasu co nejvíce přimknutou k terénu. Přes výhrady k tomuto řešení, ať už ze strany odborníků či organizací, podařilo se stavbu prosadit. Práce byly zahájeny roku 1906 a už 28. září 1908 se uskutečnila první slavnostní jízda. Celkové náklady vyšplhaly na 6 832 000 korun.

Zprovoznění železnice netrpělivě očekávali majitelé dolů, kteří do té doby dopravovali uhlí koňskými povozy. Po celá desetiletí jezdily na trati 3 až 4 páry smíšených vlaků (dřevo, zemědělské produkty a uhlí). Po mnichovské dohodě se trať stala nedílnou součástí říšských drah.

Po válce vzrůstal tlak konkurenční automobilové dopravy a z toho důvodu nasadily ČSD lehké motorové vozy pro osobní přepravu.

Petr David a Martin Gottwald

JUDO

Dne 21.7.2003 pořádal oddíl AKS Strzegom V. ročník Memoriálu Edwarda Brzegowego. Turnaje se zúčastnili závodníci z Francie, Německa, Austrálie, Polska, Itálie a Čech. Za JUDO CLUB Broumov startoval ve váze do 50 kg Ladislav Záliš a vybojoval v zahraniční konkurenci pěkné 3. místo. Již méně se dařilo ve váze do 60 kg Jiřímu Zelenému, ale i jeho 5. místo je v tomto turnaji dobré.

D.


Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

redakce, grafická úprava:
M. Otte, tel. 491 522 185

korektury:
Mgr. Šárka Rambousková

e-mail:broumov.muzeum@worldonline.cz

objednávky inzerce:
Sekretariát Městského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail:malichova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail:ic.broumovsko@worldonline.cz

vychází 1 x měsíčně
uzávěrka vždy 20. každého měsíceCopyright © Město Broumov 2003 Poslední aktualizace stránky: 02.10.2003