Elektronická verze článků Broumovského zpravodaje.

Broumovský zpravodaj č. 05/2003

Obsah čísla:
Prvních šest měsíců
Nástin koncepce bezpečnosti a pořádku města Broumova
Společenská kronika
Díky za sponzorskou pomoc
Ve dnech 13. a 14. června 2003 odpovím „ANO" ...
ANO! s výhradami aneb Hlasujeme o Evropě
Jak to vidím
Řeč pravdy je prostá
Z činnosti Policie České republiky
Slušnost - pojem neznámý?
Z činnosti Základní umělecké školy v Broumově
Běh do náměstí s Vildou 2003
Pozvánka
Informace o táborech Ulity
Den matek s Ulitou absolutně jinak
Valná hromada Sdružení zdravotně postižených
Tipy Městské knihovny
Jeden svět
Publikace o Broumovsku
Česko-polská spolupráce mateřských škol
Sportovní dětský den
Návštěvy z Chile
Mistrovství dorostu ve stolním tenisu bez překvapení
Z náhradníků medailisté
Bramborová medaile pro Hofmanovou ...
Odchovanci mistry republiky
Ženy Slovanu Broumov ukončily sezónu
Veterinární koutek
Otevřený dopis RNDr. Piňosovi
Na handlu v Šonově


Prvních šest měsíců

Toto číslo Broumovského zpravodaje vychází v době, kdy budou mít za sebou půl roku práce volené orgány města. Chtěla bych stručně popsat jejich činnost z mého pohledu. Jiní radní či zastupitelé samozřejmě budou pokládat za podstatné jiné skutečnosti. Pro přehlednost se budu snažit o popis stručný, jenž ovšem proto přinese nevýhody každé zkratky.

Samospráva

 1. Jednotlivé věci projednávané zastupitelstvem podle programu jsou připraveny v písemné podobě, s písemnými návrhy na usnesení. Zastupitelé mají písemnosti v souladu s jednacím řádem 5 dnů před zasedáním připraveny, aby se s nimi mohli seznámit. Tento způsob jednání znamená možnost zpětné kontroly, kdo věc zastupitelstvu předložil, kdo za ni odpovídal a na základě jakých skutečností zastupitelstvo hlasovalo. Projednávání každého bodu programu probíhá podle jednacího řádu: předkladatel seznámí zastupitele s předloženou věcí, následuje rozprava, po jejím ukončení mohou sdělit svůj názor či vznést dotaz přítomní občané. Následně zastupitelé hlasují.

 2. S paní tajemnicí a panem místostarostou máme snahu stejným způsobem připravovat jednání Rady města. Tato příprava je však obtížnější, protože Rada města dosud jednala téměř každý týden. Členům rady posíláme připravené materiály mailem. To znamená tento průběh: ve středu jednání rady, v pátek dohoda, co bude následující rada projednávat, v pondělí odcházejí radním mailem projednávané věci. A znovu: ve středu rada…. Změna nastává, když je ve středu jednání Zastupitelstva, pak je tento rytmus narušen přípravou pro zastupitelstvo. Navíc každý radní je předsedou některé komise (kromě ing. Pěnkavy, ten je však členem rady Královéhradeckého kraje). Jednání komisí rovněž vyžaduje přípravu. To vše tedy nese značnou časovou zátěž pro členy Rady města. Kromě toho radní se účastní některých dalších jednání (např. silnice na Janovičky).

 3. Rada města ustavila víc komisí, než bylo v předcházejícím období zvykem. Pro přehlednost komise vyjmenuji: majetková, SPOZ, bytová, pro školu-rodinu-mládež,pro kulturu a volný čas, pro turistický ruch a služby, pro zahraniční vztahy, pro dopravu, stavební a pro regeneraci památek. Komise byly ustaveny proto, aby mohlo více občanů ovlivnit správu městských věcí a navázala se spolupráce s odborníky v  jednotlivých oblastech. Na práci současných komisí se podílí více než čtyřicet občanů. Již se začíná ukazovat, že práce tohoto širšího okruhu lidí přinese své výsledky, a to zvláště v těch komisích, kde si její členové uvědomují, že členství v komisích přináší možnost ovlivňovat správu věcí města, ale současně i nutnost konkrétní práce. Svým postavením se odlišují komise přestupková a sociálně právní. Zastupitelstvo ustavilo tyto výbory: finanční, kontrolní a osadní v Rožmitále.

Personální věci
Postupně probíhají výběrová řízení či konkursy na místa ředitelů či vedoucích odborů, přehled k dnešnímu dni: Základní umělecká škola, odbor životního prostředí, Městské muzeum, Městská knihovna, Domov důchodců, DDM Ulita, Technické služby, 2 strážníci městské policie.

Veřejná správa
Od 1. ledna letošního roku je Broumov obcí III. stupně veřejné správy, což znamenalo vznik nových odborů či posílení odborů městského úřadu. K průběhu ustavení nového typu úřadu nemám výhrady. Protože jsem na úřad přišla na konci listopadu 2002, oceňuji, že chod úřadu byl zajištěn, a to bez zbytečných stěhování, která by znamenala nejen opakovaný chaos, ale i vynakládání dalších finančních prostředků. A pokud jde o průběh reformy? Obyvatelé výběžku musí sami ocenit, zda pro ně byla přínosem. Můj názor: Broumov jako „malý okres" ano, kraje ano. Ale: neprodražuje se náhodou reforma tím, že počty lidí na ministerstvech zůstávají nezměněné?

Bezpečnost
Místostarosta p. Ringel zpracoval a podal jednu žádost o grant na Ministerstvo vnitra, dvě žádosti o granty krajské. Podrobnosti sám sdělí na jiném místě Broumovského zpravodaje.

Zastupitelstvo vyčlenilo v rozpočtu finanční prostředky umožňující vznik dvou míst městských strážníků, na jejichž obsazení proběhlo výběrové řízení.

Pořádek
Od 1. dubna bylo zřízeno 13 míst na veřejně prospěšné práce, z toho 10 lidí uklízí město.

Jsou to pracovní místa hrazená Úřadem práce. Těchto deset pracovníků se za duben a květen značně přičinilo, aby město bylo uklizenější. Pokud však občané jako celek budou nepořádní, nebo nenajdou odvahu sami vyzvat ty, kdo nepořádek dělají, aby po sobě uklidili, bude neustále Broumov působit zanedbaně. Současně upozorňuji, že budou zahájeny kontroly, zda jsou občané vybaveni nádobami na odkládání odpadu (popelnicemi). Nestačí zaplatit za svoz, musíme také odpad odkládat povoleným způsobem, a nikoliv kam se nám hodí nebo líbí.

Základní dokumenty města
Pracovníky Městského úřadu byl zpracován povodňový plán Broumova a základ povodňového plánu Broumovska. Banalita? Nikoliv. Vyšší stav vody na začátku tohoto roku prověřil, že platný povodňový plán byl nedostačující. Za vypracování povodňového plánu najatou firmou se platí nemalé prostředky, proto oceňuji, že úřad toto zpracování zajistil v relativně krátké době vlastními silami. Připraven a schválen byl organizační řád včetně organizační struktury městského úřadu a kontrolní řád. Rada města schválila směrnice: hodnocení práce ředitelů příspěvkových organizací a vedoucích organizačních složek, směrnice upravující pronajímání nebytových prostor a pronajímání bytů. Na přípravě těchto dvou směrnic se podílely komise majetková a bytová. Svazek měst a obcí Broumovska schválil a zahájil práce na komunitním plánu sociální péče, který bude mapovat potřeby občanů Broumovského výběžku v  sociální oblasti (např. péče o seniory – a tím není chápán pouze domov důchodců, protidrogová prevence, rodiny v krizi a pod). Doufám, že rovněž práce na strategickém plánu rozvoje Broumovska budou v rámci Svazku měst a obcí Broumovska postupovat tak, aby Broumovsko mělo při předpokládaném vstupu do Evropské unie tento dokument připravený. Nestačilo by zpracovat rozvojové dokumenty pouze pro Broumov. Musíme se snažit hledat projekty společné pro Broumovsko. Věřím, že rovněž občané okolních obcí si uvědomují, že dopravu, sociální péči, školství, podporu turistickému ruchu atd. nevyřeší jednotlivá obec vlastními prostředky.

Školství
Komise pro školu, rodinu a mládež odvedla kus práce na popsání současného stavu školních jídelen. Rada města uložila úkoly, které povedou k rozhodnutí Zastupitelstva, jak chce město Broumov zajistit stravování školních dětí v souvislosti s novými hygienickými požadavky („nerezový zákon"). Současně rada města uložila školskému odboru zahájit práce na koncepci rozvoje škol v působnosti města, což mě velmi těší. Před komunálními volbami se mi nedařilo vedení města přesvědčit o nezbytnosti takovéhoto dokumentu.

Řešení pohledávek
Při vymáhání dluhů postupovalo dosud město především smírnou cestou, tzn. dávalo přednost dohodám o splátkách. V  nejbližší době bude podáno několik prvních žalob o přivolení soudu k výpovědi z nájmu bytu pro neplacení nájemného. Ti, kdo neplatí řádně nájem, se budou muset smířit se skutečností, že v konečném důsledku mohou být nuceni k přestěhování do jiného bytu, ubytovny či se budou muset spokojit s přístřeším. Při vymáhání dluhů se obrátíme na exekutora. Vyzývám proto ty občany, kteří městu dluží: Nespoléhejte na to, že se momentálně nic neděje. Do konce března trvalo, než advokát, s nímž mělo město na vymáhání dluhů smlouvu, na základě výpovědi předal písemnosti. Rozbíháme na městském úřadu ráznější řešení, než dosud byla používána.

Výběrová řízení
Výběrová řízení pro získání zakázek města jsou zveřejňována na internetu, rovněž tak výsledky. Obdobně výběrová řízení a konkursy na obsazení pracovních míst. Při obsazování pracovních míst uveřejňujeme inzeráty v Novinách Náchodska, je-li to účelné: Nebylo by zřejmě vhodné, aby městský strážník dojížděl z větší vzdálenosti, proto inzerát nebyl podán.

Získávání finančních prostředků
Od počátku roku byly školy, DDM Ulita, knihovna, muzeum informovány o postupu při vyhlašování grantů Královéhradeckého kraje. Pracovnice odboru investic a rozvoje městského úřadu pomáhala při zpracování žádostí a to i občanským sdružením, která o pomoc požádala.

Město Broumov požádalo o grant Královéhradeckého kraje na skatepark (to jsou ti kluci s prkýnky na kolečkách), který by měl vzniknout v jedné z prázdných hal kotelny na Spořilově. Grant jsme zřejmě získali, i když zatím nemáme písemné vyrozumění. V rámci Ceny Petra Parléře bylo Broumovu spolu s dalšími 199 historickými městy nabídnuto požádat o zpracování studie na úpravu veřejného prostranství. Na základě podané žádosti byl Broumov vybrán mezi 12 měst, jimž bude bezplatně studie zpracována (do přihlášky bylo zahrnuto velké a Malé náměstí, prostranství u malé budovy Hradební školy a prostranství u křižovatky při vjezdu do města).

Partnerská města
Broumov pokračuje v partnerských vztazích podle uzavřených smluv. Zástupci Nové Rudy se účastnili konference Broumovsko v Evropě, byli na plese města. Zástupci Broumova se účastnili setkání k novému roku v Nové Rudě. Místostarosta Nové Rudy pan Fortuna se účastnil setkání dětí mateřských škol obou měst v Broumově. Přijel se také podívat na pálení čarodějnic a jen málo byl překvapen, když ho jedna čarodějnice pozdravila polsky. Den Broumova v Nové Rudě se uskuteční v době, kdy píšu tento článek. Den Nové Rudy v  Broumově bude probíhat od 12. do 14. června. Bezprostřední bylo setkání se zástupci Kláštera i Gymnázia z Rohru, s nímž má partnerské vztahy Gymnázium v Broumově.

V první polovině června pojede místostarosta pan Ringel do Braunau am Inn v Rakousku, kde se pravidelně konají Dny současných dějin, jichž se od počátku 90. let Broumov účastnil a rada města podpořila pokračování tohoto setkávání. Ve Forchheimu se bude v červenci letošního roku konat výstava obrazů pana Petra Staňka a fotografií broumovských autorů tak, jak zněla dřívější dohoda. Věřím, že se s  Forchheimem podaří nalézt další konkrétní témata vzájemných vztahů.

Rozpočet
Rozpočet byl schválen v únoru a k 30. dubnu probíhá jeho plnění příznivě.

JUDr. Libuše Růčková

Nástin koncepce bezpečnosti a pořádku města Broumova

Oblast bezpečnosti a veřejného pořádku je bezpochyby jednou z hlavních priorit většiny občanů města i zastupitelů. Pokusím se Vám stručně popsat strategický plán postupu Rady města v této oblasti v nadcházejícím období a připomenu již učiněné dílčí kroky.

Prevence kriminality
RM vychází z metodiky vypracované MV. Cílem je vytvoření komplexního součinnostního programu prevence kriminality města Broumova do konce roku 2003. Program bude obsahovat dílčí projekty situační a sociální prevence. Má přispět ke snižování míry a závažnosti trestné činnosti, zvýšení pocitu bezpečí občanů a začlenění prevence kriminality do generelu rozvoje města. Jeho podstatou je cílené propojení aktivit města, Policie ČR, Městské policie, školských zařízení, nestátních a soukromých subjektů i občanů samotných.

Město se v programu především zaměří na primární a sekundární prevenci.

primární prevence
- osvěta, informace, volnočasové aktivity

sekundární prevence
- rizikoví jedinci, sociálně patologické jevy a příčiny kriminogenních situací

terciární prevence
- kriminálně narušení jedinci, nefunkční sociální prostředí

Projekty prevence kriminality jsou obecně rozděleny na oblast sociální prevence (budování hřišť, komunitní centra, kontaktní místa, prožitkové programy, víkendové pobyty a další), situační prevence (městské kamerové dohlížecí systémy, pult centralizované ochrany, osvětlení lokalit, bezpečnostní stojany na kola, dokumentační technika) a informační oblasti (letáčky, výstavy, zpravodaje, publikace).

Základem celého projektu je analýza bezpečnostní situace ve městě, zmapování situace, inventura prostředků a kompetencí.

 • rozbor kriminality (kdo, jaké, kde, kdy, jak a proč se dopouští kriminality)
 • sociologické šetření
 • sociálně demografická analýza
 • rozbor spolupráce (subjekty sociální, represivní, preventivní a výchovně vzdělávací)
Nezastupitelná je role Komise pro prevenci kriminality (zástupci intervenujících subjektů), která spolu s manažerem prevence kriminality zabezpečuje:
 • analyticko-konzultační činnost
 • vytváření a aktualizace informací
 • popularizační a osvětová činnost

Vytvořením komplexního součinnostního programu prevence kriminality města Broumova s výhledem na roky 2004 až 2006 (každoročně bude doplňován o dílčí projekty), schválením Zastupitelstvem města a jeho finanční podporou je možné účinně ovlivnit bezpečnostní situaci ve městě a vnímání pocitu bezpečí ze strany občanů. Nezbytná je soustavná, cílevědomá a hlavně koordinovaná činnost všech, kteří chtějí a mohou přispět ke zlepšení stavu. Vytvoření komplexního součinnostního programu prevence kriminality města Broumova do konce roku 2003. Město se aktivně zapojilo do přípravy koncepce romské integrace Královehradeckého kraje. Získalo státní dotaci na činnost tří terénních pracovníků, pomáhá romským organizacím s žádostmi a zadministrováním získaných grantů. Místostarosta se zúčastňuje porad romských poradců a asistentů obcí s rozšířenou působností Královehradeckého kraje. Plánujeme vytvoření poradního sboru (zástupci školství, MěÚ, ÚP, MP, terénních pracovníků, občanských sdružení, romských osobností).

Přehled uskutečněných a připravovaných aktivit města.

  Průběžně realizovaná opatření:
 • pracovní skupina určila nejzávažnější problémy (leden)
 • posílení rozpočtu MP (plus dva strážníci od června)
 • jmenování manažera prevence kriminality (Ringel)
 • navázání kontaktů na MV (odbor prevence kriminality paní Dostálová), HK(koordinátor prevence kriminality pan Jankovič), město Náchod (manažerka prevence kriminality paní Landová), Policie ČR Náchod (paní Prachařová), spolupráce s velitelem obvodního oddělení panem Slezákem
 • žádosti o grant - MV - program prevence kriminality na místní úrovni (únor) – součástí je zpracování studie na městský kamerový dohlížecí systém a stručný popis současné situace ve městě (statistiky Policie ČR, Úřadu práce, Přestupkové komise)
  - KÚ - projekt na vybavení monitorovacího pracoviště Městské policie a realizaci webové kamery monitorující Mírové náměstí
  - KÚ – projekt na provedení sociologického šetření (bezpečnostní situace, zmapování názorů obyvatel a analýza rizikových faktorů)
 • získání dotace na terénní pracovníky
 • zřízení třinácti míst na VPP
 • seznámení se s preventivními programy škol
 • grantový systém města na podporu vhodných aktivit
  Připravovaná opatření:
 • MV získání informací o nově koncipovaném programu Partnerství (žádost bude možno podat ve spolupráci s okresním ředitelstvím Policie ČR v  Náchodě v červenci až srpnu). Vybráním do programu město získá možnost metodického vedení a konzultací ze strany MV.
 • jmenování komise pro prevenci kriminality (červen)
 • vytvoření poradního sboru pro romské záležitosti
 • podle doporučení dopravní komise realizace dopravních opatření
 • postupné budování městského kamerového dohlížecího systému (využití grantů MV i Královehradeckého kraje)
 • nastavení činnosti početně rozšířené Městské policie, spolupráce úřadu i složek na dílčích aktivitách, využití zkušeností sociálního odboru
 • vytvoření dostatečného fondu na podporu prevence kriminality v  rozpočtu města, oslovení podnikatelů
 • vypracování komplexního součinnostního programu města
Jiří Ringel, místostarosta města

Společenská kronika

Své ano si na naší radnici řekli:
Pavlína Krtičková a Vladimír Jiša
Radka Hrubá a Tomáš Rosenberg
Renata Sedláčková a Radek Kolář
Do manželství jim přejeme lásku, štěstí a porozumění.

Rozloučili jsme se s :
Jaroslavou Pohlovou
Vladimírem Majdiakem
Apolonií Kolárikovou
Marií Machovou
Jurajem Čabalou
Janem Celbou
Ludmilou Hofmanovou
Dušanem Machem

V sobotu 24.5.2003 jsme v obřadní síni přivítali nové občánky:
Anetu Valentovou
Vojtěcha Rusina
Kristýnu Kuželovou
Michala Krulicha
Filipa Raška
Lenku Plešingerovou
Nicole Cagáňovou
Davida Jukla
Kristýnu Kultovou
Renatu Stečínskou

Za SPOZ: N. Burdychová matrikářka

Díky za sponzorskou pomoc

Informační centrum a oddělení kultury města oceňuje pomoc soukromých podnikatelů, organizací, ale i občanů, kteří mají zájem na tom, aby se v našem městě mohlo konat co nejvíce kulturních programů. Finanční prostředky na pořádání těchto akcí jsou mnohdy omezené, a tak přijde vhod třeba i malá pomoc z jejich strany.

Rádi bychom touto cestou poděkovali panu Jaroslavu Noskovi z PIVOVARU Broumov, s.r.o., který poskytl občerstvení broumovským hudebníkům, kteří reprezentovali naše město na DNECH BROUMOVA v Nowé Rudě v pátek 23. května 2003. Jsme si vědomi toho, že není možné neustále oslovovat sponzory ve městě, ale někdy je to nezbytně nutné.

Věříme, že v budoucnu nám pomohou také další podnikatelé či organizace. Za jejich případnou pomoc jim již nyní předem děkuji.

Petr Cirkl, oddělení kultury

Ve dnech 13. a 14. června 2003 odpovím „ANO" v referendu na otázku:

„Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské unie?"

A co Vy? Zúčastníte se referenda? Přijdete odpovědět?

Referendum se koná:

13. června 2003 od 14.00 do 22.00 hod.
14. června 2003 od 8.00 do 14.00 hod.

Kam máme jít: do míst a místností, kde podle svého trvalého bydliště hlasujeme při volbách. Pozor - změna je v Olivětíně, místnost bude řádně označena - (čp. 51, bývalá pošta).

Hlasovací lístky neobdržíte domů, budou Vám předány v místnostech, kde se referendum koná.

Vezměte s sebou průkaz, kterým prokážete svou totožnost.

JUDr. Libuše Růčková

ANO! s výhradami aneb Hlasujeme o Evropě

Tento měsíc se uskuteční referendum o vstupu České republiky do Evropské unie. Přípravu referenda doprovází masová informační kampaň, která má přesvědčit občany, aby hlasovali pro vstup do EU. Před časem jsem navštívil přednášku senátora Topolánka, vedenou na téma „Ekonomické aspekty vstupu ČR do EU - příležitosti a hrozby". Na této přednášce diskutoval senátor Topolánek nejen o tom, co nám vstup do EU přinese, ale také o tom, co nám vezme.

Co můžeme očekávat do vstupu ČR do EU?:

a) politickou stabilitu,
b) ekonomický růst spojený s růstem životní úrovně (v dlouhém období),
c) kultivaci právního řádu, zejména co se týče vymahatelnosti práva.

Čeho se můžeme obávat?
a) byrokratický aparát EU poměrně zásadně zasahuje do alokace ekonomických zdrojů. V mnoha oblastech dochází k likvidaci tržních mechanismů. Spontánně vzniklý systém je nahrazován byrokratickými strukturami,
b) je pravděpodobné, že v souvislosti s politickou integrací nebudou mít národní vlády takový manévrovací prostor jako dnes, zejména co se týče hospodářské politiky.
Jsou různá PRO a PROTI. Pokud sečteme všechna PRO a odečteme od nich všechna PROTI, má výsledek jednoznačně kladné znaménko. Vzhledem k těmto skutečnostem budu hlasovat v referendu pro vstup do EU, i když mám mnohé výhrady.
Jan Ullwer

Jak to vidím

Dne 23.3.2003 na oficiálních internetových stránkách města - v diskusním fóru -byl zastupitel Jaroslav Žid anonymem označen za agenta Státní bezpečnosti. Toto nařčení bylo vzneseno bez konkrétních podkladů. Jaroslav Žid, zastupitel za ČSSD (v komunálních volbách dostal 786 hlasů - 5. místo ze všech kandidujících), vlastní negativní lustrační osvědčení a zcela po právu se proti tomuto nařčení ohradil na dubnovém Zastupitelstvu města. Protože pomluva byla prezentována na oficiálních stránkách města, cítí se poškozen - občansky, profesně i lidsky. Vedení města se bohužel k výpadům na svého městského zastupitele nevyjádřilo, ani se od zveřejněných pomluv nedistancovalo. Důvodem je patrně skutečnost, že zastupitel Žid nepatří k „radniční koalici". Navíc anonymní útoky na jeho osobu přetrvávají na městských stránkách i přes předložené lustrační osvědčení.

Pokračuje tak trend nastolený na diskusním fóru na podzim minulého roku – tj. anonymně diskreditovat výmysly, polopravdami a smyšlenkami - co na tom, že se později ukáže, že je vše jinak. Informace samozřejmě již vykonala své, vždyť byla uveřejněna na oficiálních stránkách města.

Město by mělo zaručit, aby na oficiálních stránkách města probíhala neanonymní diskuse. Není důvod se skrývat se svou kritikou, náměty, názory a připomínkami. Při neanonymní diskusi se navíc předejde nepravdivým osobním útokům a nařčením, neboť napadený občan se může bránit. Nejde o cenzuru, jde o serióznost městských internetových stránek. Chce-li někdo anonymně sdělovat občanům své názory, ať si založí vlastní internetovou stránku, nikdo jej omezovat nebude.

Pokud nedojde na oficiálních internetových stránkách města k nápravě, možná, že nastal čas uplatnit přísloví, na hrubý pytel, hrubá záplata. Pak se schovejme za nějakou anonymní přezdívku a pátrejme po pikantnostech - například: Nejsou příbuzní funkcionářů města v seznamech StB a vyvozujme z toho jakékoliv závěry a hodnocení - vždyť budeme kryti rouškou anonymity a nic se nám nemůže za naše podrazy stát.

Nejpalčivějším současným problémem našeho města je stav silnic a chodníků. Náprava tohoto neblahého stavu bohužel není prioritou současného vedení radnice. Není pravda, že peníze nejsou. Jde o to, na co se vydávají. Daňové příjmy za rok 2003 jsou o 8% vyšší než v roce 2002, úvěrové zatížení je o 4 mil. Kč nižší proti roku 2002 - a je zde i přebytek z  hospodaření města za rok 2002. Náklady na „malý okres" byly plně pokryty z prostředků státu – tzn. nákup budovy, vybavení, automobilů, personální náklady apod. Na reformu přišly do Broumova v letošním roce ještě další finanční prostředky ze státního rozpočtu (cca 8 mil. Kč).

Přesto se silnice a chodníky neopravují. Vydlážděna však bude občany málo využívaná ulice Pivovarská (náklad 1,3 mil. Kč) – patrně aby vedení města uspokojilo požadavky Tuž se Broumovsko, které má pronajatý bývalý měšťanský pivovar.

Snad se podaří alespoň zajistit rekonstrukci silnice na Janovičky, na kterou byl minulým vedením radnice zajištěn grant EU ve výši 5 mil. Kč. Bez tohoto grantu by totiž další potřebné prostředky na tuto silnici do Broumova nepřišly.

Volební strana paní starostky se v  předvolebním letáku zavázala „snižovat provozní neinvestiční výdaje na správu města". Skutečností však je, že Městský úřad se stává v Broumově zaměstnavatelským subjektem s největší dynamikou nárůstu mezd a objem personálních nákladů bude v letošním roce činit přes 30% rozpočtu města. Pokračuje přibírání dalších a dalších zaměstnanců - 2 noví policisté Městské policie, nový referent informatik ap. Naproti tomu návrhy na regulaci provozních výdajů v městském rozpočtu 2003 byly radniční koalicí smeteny ze stolu. Předvolební slib o snižování provozních neinvestičních výdajů na správu města tak vzal velmi rychle zasvé.

Bc.Lubomír Franc, mailto: lubomir.franc@seznam.cz

Řeč pravdy je prostá

Dovolím si reagovat na článek pana France „Jak to vidím". Jsem rád, že se pan Franc jako stínový starosta připojil k diskusi, kterou jsem inicioval. Dle mého názoru uvedl pan Franc ve svém článku několik informací, o jejichž pravdivosti by bylo možné pochybovat.

Cituji: „... tehdy jsem se snažil zastupitele přesvědčit, že... podpora rekonstrukce městského pivovaru nemůže být prioritou města...".

Zastupitelé nezařadili mezi priority rekonstrukci budovy bývalého měšťanského pivovaru (odhadované náklady na rekonstrukci dosahují výše 80 mil. Kč).

Cituji: „... můj návrh o vyžádání informací před poskytnutím „městských peněz" byl i hlasem pana Ullwera zamítnut...".

Pan Franc předložil (společně s Mgr. Košňarem) návrh, který se skládal ze čtyř bodů, o kterých bylo hlasováno jednotlivě. Při hlasování jsem podpořil dva body z návrhu. Při hlasování o dalších dvou jsem se zdržel hlasování. Nikdy jsem nehlasoval proti návrhům pana France a Mgr. Košňara. Nechápu, jak může pan Franc napsat, že jeho návrh byl mým hlasem zamítnut. Nikoliv. Dva ze čtyř bodů z návrhu nebyly mojí osobou podpořeny.

Cituji: „... pokud má mít diskuse nějaký efekt, není možné v Zastupitelstvu mlčet (do dnešního dne jsem nezaznamenal jediné vystoupení zastupitele Jana Ullwera)...".

Mohu potvrdit, že formální i neformální diskuse o budoucnosti budovy bývalého měšťanského pivovaru probíhají - v Radě města, v rámci „radniční koalice"... Faktem je, že se pan Franc těchto diskusí neúčastní. Na zasedáních Zastupitelstva nemlčím, pouze se vyhýbám neproduktivním slovním exhibicím.

Cituji: „... zájmy města by měly mít přednost - tak to nakonec sliboval na volební kandidátce Broumováků za lepší zítřky i pan Ullwer...".

Prosím pana France, aby nespojoval moji osobu s žádnou lobbistickou skupinou.

Dle mého názoru by se diskuse měla oprostit od emocí, iracionální argumentace, obviňování z prosazování parciálních zájmů a vést čistě v rovině smluvního vztahu pronajímatel (město) - nájemce (nezisková organizace provozující tzv. kulturní centrum). Domnívám se také, že pan Franc jako člen minulé Rady města mohl ovlivnit podmínky nájemní smlouvy na budovu bývalého měšťanského pivovaru a nese tedy odpovědnost za současný stav věcí. Socialisté opět obviňují koaliční třináctku z věcí, za které sami nesou odpovědnost, a počítají s tím, že máme krátkou paměť.

Jan Ullwer

Z činnosti Policie České republiky

V období od 22.4. do 23. 5. jsme s kpt. Slezákem zaznamenali:

Zdá se, že řidiči na Broumovsku se po zimě už trochu rozjezdili a počet nehod se opět přibližuje normálu - celkem osm případů. Vynikají z nich ovšem dva: Jeden mladý muž, notabene bez papírů, si zřejmě myslel, že je hurikán. Motorka, notabene vypůjčená, vzlétla s ním v Soukenické ulici do protisměru, kde se ve vysoké rychlosti srazil s dalším motocyklem, notabene autoškolou. Žák a instruktor budou na tu hodinu asi dlouho vzpomínat. Naštěstí to s nimi i s „Hurikánem"dopadlo daleko lépe, než ve slavném Jandově hitu. Druhý případ, kdy byl neznámým automobilem sražen chodec, už bohužel šťastný konec neměl. Muž, který podle lékařské zprávy byl ve stavu těžké podnapilosti, utrpěl smrtelné zranění. Stalo se v Heřmánkovicích, 17. 5., mezi 22.30 - 22.45 hod., a policie žádá všechny, kdo by k uvedené nehodě mohli poskytnout jakoukoli informaci, aby tak neprodleně učinili!

 • opakovaně se nedostavoval k odvodu, až ho tam musela dovézt policie. Nešťastné počínání mladého muže zaznamenáváme, neboť v  budoucím světě bez válek budou se o něm děti v broumovských školách učit jako o možná poslední místní oběti dobového mučícího inštrumentu, zvaného všeobecná branná povinnost.
 • invalidnímu důchodci bez zaměstnání přišla ze sociálky urgence nedoplatku za výdělečnou činnost, čemuž se velmi podivoval. A podivoval se ještě více, když se přišlo na to, že nějaký vykuk zneužil jeho osobní data, na jeho jméno uzavřel smlouvu o dílo a provozoval jakousi roznášku tiskovin.
 • krádež okapů z garáže Na Příkopech
 • vykradení chatky Technických služeb města
 • co je míti terno, chtěl poznat v herně Terno; když mu z bundy zmizel mobil, poznal však jen, co je pech
 • chtěl v herně poznat, co je terno, brzy však měl před očima černo. Mobil z bundy vytáhl mu kapsářský cech, a tak v Ternu poznal, co je pech
 • preventivní bezpečnostní akce zaměřená na podávání alkoholu mladistvým, přestože zahrnovala především v tomto smyslu notoricky známá místa od Broumova až po Meziměstí, skončila překvapivě velmi chabým úlovkem. V síti uvázla jen jedna dívka, opět v herně Terno
 • krádež motorové pily ze statku v  Martínkovicích
 • trestní oznámení na úředníka královéhradeckého magistrátu podala jedna broumovská firma, která se cítí být poškozena jeho nestandardním postupem při výběrovém řízení
 • muže ležícího v zuboženém stavu před hotelem Praha našla v devět hodin večer mladá dívka. Jak přišel k více než dvěma promile alkoholu v krvi, si můžeme domyslet, policie nyní ovšem zkoumá, jak přišel k četným poraněním, zda si je přivodil sám, či mu k nim někdo pomohl
 • dva případy neplacení výživného
 • vloupání na Křinickém sídlišti do Fiatu Ducato, z kterého zmizelo autorádio
 • úmrtí občana Spolkové republiky Německa v Hotelu Praha bez cizího zavinění
 • pohřešovaná čtrnáctiletá chovankyně Dětského domova byla dopadena po více jak jednom dni pátrání při své potulce po domácnostech na broumovském dolním předměstí. Průzkum okolí se jí zřejmě natolik zalíbil, že si ho za pár dní zopakovala a vzala sebou dokonce další čtyři chovance - průzkumníky. Na základě oznámení byli všichni zadrženi v Jetřichově
 • vloupání do domu v Otovicích
 • ze sprejování nejapností na vagóny v Meziměstí si už někdo udělal pravidelnou zábavu. Tentokrát se škodou vyčíslenou na šedesát tisíc a nedlouho na to se vyřádil znovu. Vše na náš účet
 • opět vloupání do automobilu, opět autorádio, tentokrát na parkovišti před Střelnicí. Pachatel byl však konečně chycen a protože se jedná o starou firmu, mají broumovští policisté naději, že od něj bude na delší čas pokoj.
 • na parkovišti před Penny Marketem neznámý pachatel rozbil skla u Fordu Transit a jelikož nic neukradl, vypadá to, že takto pouze vyjádřil svou náklonnost k jeho majiteli
 • ona chtěla peníze, on za ně něco chtěl, dostali své oba. Za chvíli byla zpět i se svým přítelem a chtěla zas. On se kroutil, ona křičela, že ho udá za obtěžování třináctileté dcery, on si tedy radši připlatil. Jejímu příteli to přišlo málo a sebral mu vše. Transakce probíhala v dolarové měně, v přepočtu 80.000 Kč. Než ji chytli, s přítelem vše utratila. Ona už sedí za starší hříšky, její přítel bude též
 • personálu olivětínské školky kdosi ukradl z pracoviště peněženky
 • ani v širším světě se nemůže cítit Broumovan bezpečněji: jeden po návratu z Prahy nahlásil, že v matičce přišel o batoh i s doklady; o ty, spolu s  peněženkou, byl okraden i druhý krajan v Hradci Králové; třetímu v  Pardubicích vykradli z auta kufřík s mobilem a čtvrtému na služební cestě v Moravské Třebové zcizili z  automobilu kufr, z tamějšího oddělení však volali, že byl, světe div se, nalezen
 • do pátrání po osmdesátiletém pánovi z Olivětína bylo nasazeno třicet pět policistů. Muž i přes svůj vysoký věk rád konal procházky do rožmitálského lomu a nad lomem byl také policisty nakonec nalezen, bohužel už bez známek života
 • čí je topol? - Já ho koupil! - dva majitelé z Vernéřovic se přou o pokácení a zpeněžení čtrnácti topolů
 • z nemocnice oznámili, že tam již druhým dnem mají hospitalizovanou ženu, která, jak nyní vyplývá, byla napadena před kinokavárnou
 • čtrnáctiletý hoch je stíhán za pohlavní zneužívaní. K prznění si ke všemu ještě vybral o dva roky mladšího kamaráda.
 • při zvolání: „Platím!", v pivovarské hospodě v Olivětíně, seznal host, že byl připraven o batoh s peněženkou a věcmi v  hodnotě 6,5 tisíce korun
 • z neoprávněného držení dvou platebních karet se bude zodpovídat chmaták, který je zcizil z odloženého kufříku na pracovišti
 • fyzické napadení své dcery o dva roky mladší dívkou nahlásila matka
 • napadení obsluhy v Herna Baru hráčem, kterému se patrně nechtělo domů od rozehraného vabanku
 • v Teplicích se na služebně jeden zadržený hoch tak rozhicoval, že musel být zchlazen v broumovské cele
 • po sobě jdoucí krádeže: plechů z  garáže v Polákových domech; kola před nádražní restaurací v Meziměst; benzínu z  auta v Heřmánkovicích; věcí z kůlny v  Příčné ulici a přímotopu z  bytového objektu Veby Broumov
 • poškození výlohy prodejny Servisu Černý
 • krádež mobilu na ZŠ Hradební a dvaceti Kč na škole v Meziměstí
 • sekačku a myčku na automobily zcizil kdosi z Diakonie
 • nemocničního ošetření se po údajném napadení učitelkou dožadovala žákyně Zvláštní školy. Lékaři na ní však nic ošetření hodného neshledali
 • v zahradním domečku vernéřovické školky obtěžoval děti jeden nemrava
 • muž s dlouhodobými psychickými problémy se pokusil o sebevraždu mimořádně drastickým způsobem - podřezal si hrdlo. I díky blízkosti jeho bydliště u nemocnice se ho však naštěstí podařilo zachránit.
K. Franze

Slušnost - pojem neznámý?

Do Broumova jsem přišel se svými rodiči v roce 1945, takže se snad již mohu počítat k starousedlíkům. Celou tu dobu jsem se snažil žít jako čestný a pracovitý občan, svědomitý otec rodiny a vnímavý člověk. Mám rád lidi a pro lidi jsem pracoval ať již jako truhlář, nebo po roce 1989 jako majitel pohřební služby. Toto povolání chápu jako citlivou a vysoce humánní poslední službu člověku.

Těžkou psychickou ránu jsem v těchto dnech obdržel, když jsem se seznámil s obsahem diskuse na broumovských internetových stránkách. Bylo zde anonymními diskutéry probíráno téma, které zasáhlo mne a celou moji rodinu.

To téma znělo: Byl Jaroslav Žid agentem StB?

Jak mohu vyvrátit lež, jak mám obhájit pravdu, neznám-li ani jména ani tváře těch, kdo mě obviňují? Mohu uvést pouze dvě věci:

- Předložit osvědčení Ministerstva vnitra č.j. BO-5587/1-PL2003 ze dne 28. dubna 2003, které dokládá, že jsem nikdy nebyl evidován jako osoba spolupracující s StB. (Kopii osvědčení je možné vidět na internetových stránkách města)

- jako další argument poukázat na můj život, na mou práci pro veřejnost, na mou rodinu a můj přístup k životu a lidem. Jestliže jsem byl obviněn, přestože v seznamech spolupracovníků StB nebyla má adresa, datum narození, rodné číslo, jak mohli moji nactiutrhači nabýt přesvědčení, že tím agentem jsem právě já?

Na příspěvku do diskuse na internetových stránkách ze dne 26. 4. 03 pod zn. Rosta mě „dojala" jakási obrana mé osoby, formulovaná „…nikoho se nezastávám, ale každý se nějak živil…". Podotýkám, že jsem svou rodinu nikdy neživil z Jidášova groše, ale poctivou řemeslnou prací.

Na závěr bych rád řekl, že tato neověřená nařčení jsou více než nebezpečná, vytvářejí atmosféru strachu, nedůvěry a nakonec rozleptají společnost tak, jak se to vždycky dařilo totalitním systémům. Ideologii strachu a udavačství známe dobře ze šesti let vlády nacistů v době protektorátu a přes čtyřicet let komunistické moci.

A nakonec: Pánové, kteří jste mě obvinili, pamatujte, že každý je jednou souzen za své skutky. Já jsem klidný, mým soudcem je čisté svědomí.

Zdraví Vás Jaroslav Žid

Z činnosti Základní umělecké školy v Broumově

V měsíci březnu organizovala ZUŠ BROUMOV dva jarní koncerty spojené s výstavkou prací výtvarného oddělení. Paní učitelka Renata Šrůtková se svými žáky a s pomocí vedoucí učitelky paní Lindy ZEMANOVÉ připravily na den 25.března 2003 v budově ZUŠ Meziměstí působivou výstavu prací tamních žáků VO.

Téhož dne ve 14:30 přijeli hosté z broumovské ZUŠ – komorní orchestr - žáci a učitelé, aby zkoušeli spolu s žáky a učiteli meziměstskými na společný koncert od 16:00 hod. Ten se uskutečnil v koncertním sále školy, ozdobeném výtvarnými pracemi žáků VO paní učitelky Šrůtkové.

Klavírní doprovod během koncertu zajišťoval učitel pan Mgr.Vladimír Šikut a klavíristka paní učitelka Linda Zemanová.

Koncert střídavě uváděli ředitel ZUŠ Rudolf Vogel a paní učitelka Linda Zemanová. Koncert se vydařil přesto, že se konal ve skromných podmínkách koncertního sálu ZUŠ.

Další vydařený jarní koncert ZUŠ se uskutečnil dne 27. března 2003 v koncertním sále ZUŠ v Broumově. Komorní orchestr opět přiblížil podmanivě krásu Bachova klavírního koncertu D dur a koncert zakončil sbor paní učitelky Mgr. Romany Roškové.

15.dubna 2003 v 18:00 hodin se uskutečnil Velikonoční koncert ZUŠ v dokonale akustickém a důstojném prostředí kostela Sv. Václava v Broumově. Během koncertu vystoupili žáci sólisté, vítězové krajských kol soutěže ZUŠ Broumov, vokální kvartet, žesťová harmonie, pěvecký sbor a komorní smyčcový orchestr. Posluchačsky příznivě přijatý koncert zakončil komorní orchestr závěrečnou velikonoční křesťanskou písní od G. F. Handla.

Od 22. dubna 2003 ZUŠ Broumov začala provádět průzkumy a výběry předškoláků do přípravného studia hudebního, tanečního a výtvarného oboru . Výběry probíhají na MŠ v Broumově a v Martínkovicích. Vzdálenější MŠ měly a ještě mají možnost se svými předškoláčky navštívit a zúčastnit se výběrů přímo v ZUŠ Broumov v pondělí 28. dubna 2003, dále 20.a 21. května dopoledne. Všichni další případní zájemci – předškoláci, školáci a mládež se mohou přihlásit též individuálně každý týden od PONDĚLÍ do ČTVRTKA odpoledne do 20.června 2003. Po tomto datu ještě mohou výjimečně podat přihlášku do konce školního roku. Mohou se též přihlásit na adrese zus.broumov@tiscali.cz s uvedením jména, data narození, bydliště, rodného čísla a oboru (hudební, taneční, výtvarný).

ZUŠ Broumov ve spolupráci s KC Broumov připravila na den l6. května 2003 koncert ke Dni matek . Účinkovali sólisté z řad učitelů i žáků, soubory a Spojený dechový orchestr školy. Od 17:15 hodiny účinkoval Spojený dechový orchestr ZUŠ Broumov a mažoretky – Lentilky paní učitelky Ogriščenkové před Městským divadlem téměř do 18. hodiny. Na koncertě zazněly překrásné melodie vážné hudby, muzikálů, tradiční dechové hudby a swingu.

ZUŠ Broumov připravuje na 29. května 2003 od 18:00 hod. závěrečný koncert ZUŠ a výstavu výtvarných prací v sále Střelnice v Broumově. Od 10:00 hodin též pro školy.

Ve dnech 16. a 17. června škola organizuje závěrečné koncertní vystoupení tanečního oboru ve spolupráci s KC Broumov v Městském divadle. 16. června pro školy a 17. června večer v 18:00 hodin pro veřejnost.

RV

Běh do náměstí s Vildou 2003

První májové dopoledne věnuje DDM Ulita již tradičně akci Běh do náměstí, která letos oslavila své 10. výročí. Proč s Vildou, kdo to je? Vilda je maskot soutěže, figura dítěte –sportovce, kterou před pěti lety vytvořily šikovné ruce Yvy Piňosové. Když jsme přemýšleli, jak se bude jmenovat, napadla nás souvislost s Máchovou básní Máj, kde je mj. oslovení Viléme…Každý rok si Vilda několikrát vyběhl kopec od ZUŠ k broumovskému divadlu. Letos byl trochu unaven a jenom celému závodu přihlížel. Zato mohl vidět broumovské mažoretky, které předvedly svůj slavnostní pochod a všech 55 závodníků v akci. Nejzajímavější se mu zdálo být to, co není obvyklé. V našem případě to byl běh rodičů, případně prarodičů s dětmi. Do této kategorie se přihlásilo 7 dvojic závodníků. Zvítězil dědeček Jaroslav Říha s vnoučkem Filipem Chládkem. Vilda také velmi ocenil účast jednoho muže, a to pana Josefa Pomezného ze Šonova, který si doběhl pro první místo, zřejmě proto, že se nikdo jiný do jeho kategorie nepřihlásil. Tento pán však s sebou přivedl své dva syny Petra a Lukáše. Oba ve své kategorii získali první místo, Petr se stal dokonce absolutním vítězem závodu s časem 1:21,76 min Broušený pohár mu vyrobili ve sponzorské firmě Fine Glass z Police nad Metují. Ceny pro vítěze byly nakoupeny ze sponzorských peněz pana Jaroslava Žida, startéra závodu. Toho pána, který kromě běhu do náměstí pomáhá Ulitě ještě se zimní akcí Broumovská laťka. Mnohokrát děkujeme!

Další poděkování patří panu Jiřímu Klečkovi – hlavnímu rozhodčímu, Petru Cirklovi za ozvučení závodu, firmě Global Radio ( Zdeněk Hajpišl), která každoročně zapůjčuje pro tento závod vysílačky, městské policii, ZUŠ a dalším nejmenovaným lidem za jejich vstřícné jednání.Výsledky běhu zpracoval pan Jiří Klečka a můžete do nich nahlédnout v kanceláři Ulity a na jejích na webových stránkách (http://web.quick.cz/ulita )

M.Škopová

Pozvánka

Přijďte se podívat do broumovského divadla v pátek 27. června v 19 hodin – v poslední den školního roku.

Divadelní soubor JENTAK, který po celý rok nacvičuje v Ulitě, pro Vás připravil muzikál Pavla Dostála a Richarda Pogody s názvemVýtečníci

Jde o příběh maturitního ročníku v letech 1968 –1969 na gymnáziu. Na začátku školního roku studenti vymyslí taktiku, jak přelstí profesory. Díky „soustavnému studiu" dostávají nejhůře trojky a sbor pedagogů jim za to odpouští takové lumpárničky, které by za normálních okolností znamenaly průšvih. Kantoři však touží po tom, aby alespoň jednou nachytali někoho nepřipraveného…

Hrají zpívají a tančí: Pavla Rainová, Pavel Novák, Michaela a Daniela Šiškovy, Michaela a Eva Andršovy, Kateřina Soukupová, Martina Golová, Petra Hajpišlová, Filip Janovský.Představení pro broumovské školy: 23. a 24. června v dopoledních hodinách

25. června uvidí toto představení i žáci ZŠ v Hronově.

Informace o táborech Ulity

Všechny tři dětské tábory, které Ulita pořádá, jsou plně obsazeny.

Dospělým nabízíme Letní setkání přátel zdravého životního stylu v Ulitě ve dnech 8.-12.července. Můžete se tu setkat s lidmi z různých koutů republiky a některými osobnostmi zdravého životního stylu východočeského regionu.

Kromě toho se tu setkáte s pojmy: zdravotní cvičení, jóga, tai-či, relaxace, meditace, počítačová kineziologie, léčebná kosmetika, tibetské mísy, REIKI, aura.Informace: M. Škopová, tel. 491 521 381

Den matek s Ulitou absolutně jinak

Každoročně pořádáme k svátku matek přehlídku činnosti zájmových kroužků na dětském hřišti. Pro nepřízeň počasí v dopoledních hodinách nebylo možné akci připravit, a proto se nekonala. Omlouváme se všem, kteří museli být v pohotovosti a všem, kteří se na akci těšili.

Valná hromada Sdružení zdravotně postižených

Dne 23. 4. 03 se v sále restaurace Střelnice v Broumově konala valná hromada broumovské organizace Sdružení zdravotně postižených. Program byl obsáhlý. Mimo jiné byla podána zpráva o složení nového výboru, zpráva o činnosti bývalé smíšené organizace SZdP Broumov, zpráva o hospodaření, schválení rozpočtu a akcí na rok 2003, plánované návštěvy u nepohyblivých členů, informace o zájezdu, usnesení. Schůze se zúčastnilo 102 členů.

Pozvání na valnou hromadu přijali hosté - paní Uzlová, vedoucí Sociálního odboru MěÚ Broumov, pan Kábrt, předseda OV SZdP Náchod a paní Vítová, ref. Centra služeb Náchod.

Paní Vítová podala přítomným aktuální informace pro zdravotně postižené, pan Kábrt informoval členy o provedené transformaci smíšených organizací bývalého okresu Náchod. Vyzvedl dobrou práci paní předsedkyně Jansové a celého výboru SZdP Broumov pro zdravotně postižené.

Schůzi zpestřilo roztomilé pěvecké vystoupení dětí z Mateřské školy Broumov 6. Na závěr následovalo malé pohoštění a posezení při reprodukované hudbě pana Cirkla. Přítomnými byl program valné hromady hodnocen kladně.

Výbor Sdružení zdravotně postižených Broumov.

Výbor SZP děkuje paní ředitelce Evě Sukové za pěvecké vystoupení dětí z Mateřské školy Broumov 6 a panu Petru Cirklovi za zapůjčení mikrofonu na ozvučení sálu a za kulturní zpestření průběhu valné hromady reprodukovanou hudbou. Tuto službu nám pan Petr Cirkl poskytl zdarma jako sponzorský dar.

Tipy Městské knihovny

(Tucet knižních novinek)

 • Valja Stýblová: Ondino prokletí - Příběh studentky medicíny, která onemocní těžkou nervovou chorobou. Nezbytnou operaci komplikuje její těhotenství.
 • Karel Švestka: Měsíc jako rybí oko - Vnímavé a zároveň poutavé vyprávění o lidech z městečka Tasov, které autor poznal během svého života.
 • Stanislav Motl: Kam zmizel zlatý poklad republiky - Kniha poutavě popisuje osudy československého zlatého pokladu od jeho vytvoření, přes válečné a poválečné zápletky, návrat zlata k nám až po jeho nedávný prodej Německu.
 • Romain Sardou: A odpusť nám naše viny... - Strhující historický román ze středověku líčí tragické události okolo francouzské vesnice, jejíž obyvatelé tvoří zvláštní sektu.
 • Jaroslav Rudiš: Nebe pod Berlínem - Příběh z berlínského metra, jehož postavami jsou hudebníci, kteří zde hledají obživu a založí punk-rockovou skupinu U-Bahn.
 • Pavel Juráček: Deník (1959 – 1974) - Deníkové záznamy scénáristy a režiséra přibližují jeho osobnost i dobové klima u nás.
 • Patricia Shawová: Hledači opálů - Hrdina románu, mladý Ir, odjíždí jako ošetřovatel koní do Austrálie, kde ho čeká nová vášeň – hledání tajuplných opálů – a také milostný příběh.
 • Ellis Petersová: Zpověď bratra Haluina - Detektivní příběh ze středověkého anglického kláštera z cyklu „případů bratra Cadfaela".
 • Georgette Heyerová: Dvojitá smrt - Klasická anglická detektivka. Na jejím začátku je přerušen bridžový večírek, když je jeden z hráčů nalezen mrtvý.
 • Dorothy Dunnettová: Souboj štírů - Historický román, jehož hrdinou je typický renesanční úspěšný muž. Poté, co se z barvářského učně vypracuje k bohatství, vyráží k válečnému dobrodružství.
 • Zdeněk Beneš: I prezident už toho má plné zuby – Od blbé nálady k mafii po česku - Publicisticky pojatá kniha přibližuje aféry a stinná místa naší společnosti v  uplynulém desetiletí.
 • Frances Sherwoodová: Židovka Ráchel - Román z Prahy Rudolfa II., jehož hrdinkou je mladá židovská žena.
Jeden svět

Tuž se Broumovsko! zve na projekce filmů zapůjčených z mezinárodního festivalu dokumentárních filmů o lidských právech „JEDEN SVĚT".

Od 13. do 23.června proběhne v Broumově v kině Vegas více než desítka projekcí filmů s tématikou lidských práv z letošního festivalu „Jeden svět", který již pátým rokem pořádala humanitární organizace Člověk v tísni o.p.s.

Promítacími dny budou pravděpodobně tato data: 13., 16., 18., 19., 20. a 23.června od 17 a 19.30 hodin. Navíc v pátek 20.6. a v pondělí 23.6. proběhne dopoledne od 11.30 blok promítání pro studenty broumovského gymnázia. Mohou přijít i návštěvníci z řad veřejnosti.

Návštěvníci uvidí i film „Love and Diane", který získal letošní Cenu za nejlepší film. Dále např. dokumenty Dalajláma - síla pravdy; Tancuj Groznyj; Nicolas Winton - síla lidskosti; Snášenliví, nesnášenliví; O čem sní ženy; Ilegální přistěhovalci. Bonbónkem bude film první dámy francouzské nové vlny Agnes Vardy „Všichni možní sběrači a já" z loňského ročníku festivalu a polský film „Muzikanti", který patří do klasických děl světového dokumentu.

Přesný program, plakáty a pozvánky naleznete začátkem června na: www.centrumbroumov.cz, v Centru Broumov (Klášterní 240, Broumov), Informačním a kulturním středisku a kinu Vegas (na náměstí v Broumově), plakátovacích plochách a dalších místech.

Ceny: pro dospělé - 1 projekce 30 Kč, celý večer (2 projekce 50 Kč); slevy pro studenty a důchodce - 1 projekce 20 Kč, celý večer (2 projekce 30 Kč); permanentka na všechna představení: dospělí 150 Kč, studenti a důchodci 100 Kč.

Doplňkové akce: výstava a informační stánky o činnosti a projektech sdružení Tuž se, Broumovsko včetně propagace akcí letošního ročníku Broumovského kulturního léta a Týdne pro Broumovsko; o humanitární organizaci Člověk v tísni, festivalu JEDEN SVĚT a ceně Homo homini v prostorách kina Vegas v dny projekcí dokumentů. Možná též besedy s hosty k některým dokumentům.

Další informace poskytne: Pavla Dobešová, Tuž se, Broumovsko! E-mail: info@centrumbroumov.cz, Tel: 491 521 357-8, Adresa: Klášterní 240, Broumov, 550 01.

Děkujeme společnosti Člověk v tísni za bezplatné zapůjčení filmů.

Festival JEDEN SVĚT letos proběhl v Praze, Brně, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Pardubicích, Plzni, Ostravě, Opavě, Olomouci, Jihlavě, Kutné Hoře, Ústí nad Labem, Teplicích, Uherském Hradišti, Rožnově pod Radhoštěm. Pokračováním festivalu je celoroční projekt „Jeden svět na středních školách", který probíhá po celé České republice.

Záštitu nad festivalem převzali a podpořili: Václav Havel, bývalý prezident; Pavel Bém, primátor hl.m. Praha; Pavel Dostál, ministr kultury; Igor Blaževič, Člověk v tísni a řada dalších významných osobností veřejného a kulturního života.

Publikace o Broumovsku

Publikace o Broumovsku vychází v květnu v produkci sdružení TUŽ se, Broumovsko! Kniha je výstupem projektu Interpretace kulturního a historického dědictví na Broumovsku, kromě popisu historie, architektury a přírodních zajímavostí Broumovska obsahuje i deset naučných turistických tras Broumovskou kotlinou a jejich podrobný popis. Kniha bude představena veřejnosti na společenském večeru dne 23.5. 2003 v restauraci Střelnice v Broumově.

Již nyní si publikaci můžete objednávat na adrese: Centrum Broumov, p.s. 55, 550 01, Broumov a nebo po internetu na:  info@centrumbroumov.cz


Ceník:
1 – 3 ks … Kč 269,-/ks
4 – 9 ks … Kč 249,-/ks
10 a více ks … Kč 199,-/ks

Česko-polská spolupráce mateřských škol

Mateřská škola Příčná 227 již v roce 1998 navázala spolupráci s Městskou mateřskou školou č. 1 z Nové Rudy. Vždy na začátku školního roku se setkají ředitelky mateřských škol Eva Suková a Maria Huchrak a domluví se na společných akcích.

Od roku 1998 jsme v Nové Rudě uspořádali několik výstav výtvarných prací dětí naší školy a v letošním roce se připojily svými pracemi i děti z mateřských škol v Masarykově a Přadlácké. Se sborem Zvoneček jsme se zúčastnili Festivalu předškolní písně, děti hrály společně divadlo, aby přivítaly jaro. Každý rok si své síly a obratnost změří s dětmi z ostatních mateřských škol z Nové Rudy ve sportovních soutěžích. 15. 3. 02 jsme byli pozváni do Božkova na 1. Konferenci o výchově v Euroregionu. V rámci kulturního programu vystoupily děti s tanečním kroužkem.

Děti z polské mateřské školy jsme pozvali na náš pohádkový karneval, vystoupily v Městském divadle v rámci programu, který každoročně připravují děti mateřských škol pro své kamarády, zhlédly s námi vystoupení kouzelníka na dětském hřišti a oslavily Den dětí na zahradě mateřské školy, kde soutěžily, hrály si a koupaly se v bazéně.

To je výčet jen některých společných akcí, které jsme od roku 1998 pro děti a s dětmi připravili. Přes počáteční ostych a to, že si moc nerozuměly, se děti velice brzo skamarádily a při hrách vznikla první přátelství.

Ráda bych se podrobněji zmínila o poslední akci, která proběhla 25. dubna 03 v naší mateřské škole. Nazvali jsme ji Jak znám své město. Na úvod zazpíval Zvoneček a potom již družstva naší a polské mateřské školy plnila různé úkoly. Děti poznávaly vlajky svých zemí, erby měst, vybraly na obrázcích a krátce pohovořily o významných budovách a historických památkách svého města. Poznávaly a kreslily pohádky, společně si zatancovaly. Paní ředitelka přivezla ukázat z muzea hornictví v Nové Rudě slavnostní hornickou uniformu, do které se také oblékla. My jsme ukázali výrobky největšího broumovského závodu Veby. Děti se seznámily s tradicemi Velikonoc, jak se slaví u nás a jak v Polsku. Na závěr si předaly drobné, vlastnoručně vyrobené upomínkové dárky.

Velice si vážíme, že naše pozvání přijali představitelé obou měst - starostka Broumova JUD. Libuše Růčková a místostarosta Nové Rudy pan Andrzej Fortuna, inspektorka pro předškolní výchovu paní Malgorzata Curyl a za odbor školství v Broumově paní Jitka Podstavcová.

A co nás ještě čeká? 23. 5. 2003 vystoupení sborečku Zvonečku na Dnech Nové Rudy, 27. 5. 03 vystoupení polských dětí v Městském divadle a v červnu společné sportovní klání v Nové Rudě.

Chtěla bych touto cestou také poděkovat všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům mateřské školy a rodičům, kteří pomáhají všechny akce připravit a organizačně zajistit.

Eva Suková, ředitelka mateřské školy

Sportovní dětský den

22. 5. 2003 proběhl Sportovní dětský den pořádaný oddíly ASPV. Děti předškolního a školního věku změřily síly v mnoha disciplínách: hod do dálky, hod na cíl, běh, skok z místa a chůze na chůdách. Odměnou všem bylo opékání buřtíků a občerstvení v příjemném prostředí zahrady pana M. Nemeše, to vše doprovázené hrou na kytaru a zpěvem. O celkovou organizaci se postarali oddíloví vedoucí ASPV, o fandění přítomní rodiče.

Děkujeme tedy všem organizátorům, rodičům a hlavně sportujícím dětem za jejich hojnou účast a sportovní nadšení.

ASPV při TJ Slovan Broumov přeje všem dětem slunečné prázdniny a taktéž cvičencům a cvičenkám pěknou dovolenou. Oddíly aerobicu nebudou zahálet ani o prázdninách. V Sokolovně od 19.00 dvakrát týdně budou pravidelně probíhat hodiny aerobicu, za pěkného počasí venku. Přesné a podrobnější informace obdržíte u svých cvičitelek.

Za ASPV Miluše Schejbalová

Návštěvy z Chile

Při příležitosti stého výročí založení Nového Broumova (Nueva Braunau) v Chile v roce 1975 byl na pozemku potomka Broumováků Flavia Gotschlicha v místní části Linea Cruzada vztyčen kříž s pamětní tabulí na tuto událost. Slavnostního svěcení kříže byl tehdy přítomen i broumovský benediktin z Rohru pater Heinrich Geyer, od jehož smrti mimochodem 18. května uplynulo 10 let. Pater Heinrich navštívil Nový Broumov v Chile třikrát, v roce 1975, 1980 a 1990. Tři roky poté zemřel. Vzpomínaný kříž měl tehdy sádrového Krista, jenž se časem rozpadl. Vloni při příležitosti 150. výročí německé kolonizace jižní Chile byl proto renovován. Kristus byl vyřezán ze dřeva a přibyly k němu další dřevěné sochy -kolonisty se sekerou, který symbolizuje pokoření pralesa, a matky s dítětem, symbolizující nový život v nové vlasti. Nápis na kříži zní: „Ve věrné vzpomínce na naši starou vlast a pro stálou připomínku naší mládeži pojmenováváme toto místo Novým Broumovem". Renovaci kříže včetně výroby nových soch zaplatil vloni potomek broumovských kolonistů Luis Rehbein Kuschel. Jeho vnuk Andrés Tampe Rehbein navštívil Broumovsko v polovině letošního dubna. Jejich předkové pocházejí z Božanova.

Další návštěvou z Chile byla koncem března paní Maria Miguel Reimann de McDermott z města Babson Park v USA se svým manželem Thomasem. Paní Miguel se narodila v Puerto Montt (krajské město Nového Broumova) a provdala se do USA. Také ona na Broumovsku pátrala po předcích, kteří odešli do Chile. Ve Vernéřovicích našla dům, z něhož se její předkové v roce 1874 vystěhovali.

Proč má paní Miguel tak dlouhé jméno? V Chile se příjmení ženy ani muže sňatkem nemění. Každé dítě dostává dvě příjmení - první po otci a druhé po matce a obě příjmení potom beze změny používá celý život. Chce-li přesto žena zdůraznit, že se provdala za pana McDermotta, píše si obě svoje příjmení a „de McDermott". Kdyby spolu například měli syna Josefa, jejich syn by se jmenoval Josef McDermott Miguel.

Jan Neumann

Mistrovství dorostu ve stolním tenisu bez překvapení

Ve dnech 16.-18.5.2003 se v Litomyšli konalo Mistrovství České republiky jednotlivců dorostu ve stolním tenisu.

Slovan Broumov reprezentovala I. Hofmanová. Splnila očekávání svým postupem ze základní skupiny do 2.stupně. Zde již nestačila na členku SCM Vlašim a pozdější mistryni ČR ve čtyřhře Kovářovou. Získala celkové 17.-32.místo. Přebory proběhly bez výraznějších překvapení a celkově se prosadili nejvýše nasazení.

Dorostenky vyhrála Harabaszová –H. Suchá. Na 2. místě skončila Rohlíková M. ze Slavoje Praha a na 3. místě skončily Czyžová a Martínková (odchovankyně N. Města) a do loňského roku hráčka Jaroměře) nyní obě z Vlašimi. Martínková se společně s Kovářovou stala mistryní republiky ve čtyřhře dorostenek po vítězství na Harabaszovou s  Jančovou.

Dorostenecká kategorie přinesla dva tituly „Broumovákům", v současné době hájícím barvy KST Robot Mokré Lazce. Přeborníkem se stal Jakub Kleprlík před Urbánkem z KT Praha.

3. místo obsadili Žiga z NH Ostrava a Schwarzer z Hustopečí. 5. místo obsadil Michal Kleprlík, když od medaile ho dělil jeden míček.

Přeborníky ve čtyřhře se stali Jakub a Michal Kleprlíkovi, když ve finále porazili dvojici Koleček-Alka.Tímto titulem navázali na tituly z mladších žáků (v barvách Slovanu Broumov) a starších žáků (v barvách Frýdku-Místku) a zkompletovali ve čtyřhře mládežnickou kategorii.

Z náhradníků medailisté

Dne 27.4.2003 se v Dobrém konaly letošní poslední krajské přebory ve stolním tenisu družstev mladšího žactva. Z náhradního družstva za region Náchod – Jiskry Olivětín - se stal nakonec medailista. Družstvo ve složení bratři Vodalové a Šuda obsadilo třetí místo, když již zajisté zúročilo letošní přípravu ve Slovanu Broumov. Konečné pořadí: 1. TJ Jičín 2. Montas Hradec Králové 3. Jiskra Olivětín.

BK

Bramborová medaile pro Hofmanovou před mistrovstvím republiky

Sezóna stolního tenisu v mládežnických kategoriích pomalu vrcholí. Ve východočeské oblasti (společně pro Pardubický a Královéhradecký kraj) proběhly TOP turnaje nejlepších 12 v kategoriích bodovacích turnajů mladšího, staršího žactva a dorostu.

V Litomyšli se v kategorii dorostenek prala o stupně vítězů I. Hofmanová ze Slovanu Broumov. Při bilanci 5 vítězství a 3 porážky nakonec obsadila 4. místo.

Nyní ji čeká zakončení sezóny startem na mistrovství České republiky,které se koná v Litomyšli 16.-18. května 2003. Nominaci si zajistila přímým postupem z  republikového žebříčkového pořadí.

L. Machová, další oddílová dorostenka nominovaná na tento turnaj, se musela pro jiné povinnosti z účasti omluvit.

BK

Odchovanci mistry republiky

Na republikové úrovni se rozbíhají mistrovství republiky družstev a jednotlivců.

Jako první se konalo MČR družstev dorostu.

Náchodský region v kategorii dorostenek měl zastoupení družstvem Sp. Nového Města nad Metují. ve složení Prostředníková, Hylenová, Čtvrtečková. Družstvo obsadilo sedmé místo.

Pořadí : 1. Vlašim, 2. Spartak Hluk, 3. NH Ostrava.

V dorostencích získalo 1. místo družstvo Robot Mokré Lazce, ve kterém startují odchovanci Slovanu Broumov M. a J. Kleprlíkové. V družstvu nastupovali s Konečným a Bubou.

Pořadí: 1. Robot Mokré Lazce, 2.Baník Havířov, 3. Mostárna Hustopeče

Světová federace – ITTF vydala dubnové světové žebříčky v kategorii do 18 let.

Dorostenci Mokrých Lazců figurují na těchto místech: 20. místo Konečný, 29. místo Kleprlík Jakub, 63. místo Kleprlík Michal.

Ženy Slovanu Broumov ukončily sezónu

Po několika letech odmlky se v letošním roce soutěže žen účastnilo i družstvo Slovanu Broumov.

Družstvo tvořené P. Nevtípilovou a dvěma dorostenkami, I. Hofmanovou a L. Machovou vybojovalo v konečné tabulce divize žen velmi dobré 5. místo. Vítěz divize Montas HK si vybojoval právo postupu do zápasů kvalifikace o II. ligu. 2. místo obsadila Lokomotiva Trutnov a 3. místo Rubena Hronov.

BK

Veterinární koutek

Dovolená a domácí zvířata

Protože se znovu blíží doba, kdy budeme cestovat a s námi i rodinní zvířecí kamarádi, bude asi dobré opět si zopakovat pár zásad.

Velmi často je vidět pejsky s hlavou vystrčenou z okna a s vlajícíma ušima. Zvíře takto volně se pohybující v kabině může způsobit dopravní nehodu, může i onemocnět záněty očí, uší, dýchacích cest. Pro kočky a malá plemena psů existují lehké přepravní boxy, pro větší plemena pak bezpečnostní přepážky a už i dokonce speciální bezpečnostní pásy.

Během veder je dobře si znovu připomenout , že každé zvíře má mít (tak jako po celý rok) volný přístup k pitné vodě. Potravy sežerou zvířata většinou méně, je proto dobré dbát na její přiměřenou kvalitu. Důležitá je také možnost úkrytu ve stínu, následkem tepla a přímého slunečního záření může vzniknout úpal či úžeh, při těžším průběhu takové zvíře může skončit i na infůzích.

Zvířata s námi stále častěji cestují, a to i na větší vzdálenosti. Protože překračují i hranice států, je dobré vědět, za jakých podmínek tak smějí učinit, aby nedošlo třeba k  předčasnému návratu od hranic. Základem je mezinárodní očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině a lépe i proti běžným psím chorobám (tzv. kombinovaná vakcína). Vakcinace proti vzteklině by neměla být starší roku a mladší šesti týdnů. Před cestou do zahraničí se pak stavíte u veterinárního lékaře, který zvíře prohlédne a vystaví potvrzení do očkovacího průkazu. Pak navštívíte okresní veterinární správu, kde vám zdarma dají tzv. „kulaté razítko". Tato vyšetření by neměla být starší tří dnů. Pak již bez problémů můžete cestovat po Evropě. Osvědčení platí i pro návrat, není zapotřebí v cizině shánět veterináře. Pouze pokud by cesta byla delší tří měsíců, je třeba další veterinární prohlídky. To však jen málokdo jede na tak dlouhou dovolenou, spíše se jedná o různé pracovní pobyty . Pro štěňata mladší tří měsíců neplatí žádná tato opatření, nebývá ale příliš dobré tak malého tvorečka vystavit nepohodlí z cestování.

Toto byly rady pro běžné cestování po Evropě, chcete li se svým zvířecím kamarádem cestovat dále, bývá dobré zavolat si o radu na velvyslanectví dané země.

Při zdravotních obtížích u zvířete po návratu je dobré informovat o cestě veterinárního lékaře. I zvířata si již dnes dokáží občas přivézt různá exotická onemocnění, především parazitózy. Co nejpříjemnější prožití prázdnin a dovolené Vám přejí

MVDr. Mach, MVDr. Strnad

Otevřený dopis RNDr. Piňosovi,

řediteli Správy CHKO Broumovsko, předsedovi TUŽ se Broumovsko e.t.c.

Zpráva z tisku, 24. 9. 2002:

„V naprosté tichosti zmizel v létě z  povrchu zemského kostel v Libkovicích, proslavený na jaře 1993 zuřivým bojem ekologů o zachování této památky. Kvůli kostelíku svatého Mikuláše se tehdy přivazovali k bagrům, aby vlastními těly zabránili demolici chystanou Doly Hlubina".

Pane Piňos, na setkání zástupců obcí a podnikatelů v CHKO Broumovsko, které se uskutečnilo 28. 1. 2003 v Polici a o kterém se později psalo jako o „Selském povstání na Policku", jste si stěžoval, že se vám za šest let nepodařilo navázat potřebný kontakt s obcemi.

Na besedě k „Dobrovolnictví, partnerství a komunitnímu rozvoji" konané 6. března v Broumově jste si stěžoval znovu. Pro změnu na občany, že se vám je dosud, za šest nebo sedm let nepodařilo přimět k nějaké činnosti.

Náš cestovatel Rudolf Švaříček kdysi řekl: „K povinnosti každého cestovatele patří naučit se alespoň základy jazyka. Musí umět poděkovat, poprosit a jednoznačně ctít zákony, kulturu a náboženství dané země, dané lokality. Musí se chovat k lidem s  úctou, dívat se kolem sebe, sledovat jak žijí. Ne je poučovat. V Nepálu se říká: Nepál je zde, aby měnil tebe, ne abys ty měnil Nepál! A to platí všude na světě." I pro takové, jako jste vy.

Svoji stodenní dobu hájení jste si již dávno vyčerpal, a tak vám navrhuji: Děkujeme, odejděte!

Neradi bychom po vyčerpání potenciálu možností, které náš region skýtá k vašemu zviditelnění pomocí velkolepých mediálních kampaní, dopadli jako Libkovický kostel, který jste kdysi vlastním tělem hájil.

Ladislav Vaněk

Na handlu v Šonově

(Pokus o přepis vyprávění pana Josefa Rouska, narozeného 1923 ve Vrchovinách u Nového Města nad Metují.)

„Ve třicátým pátým roce jsem přišel na handl do Šonova k Opitzom. Voni měli dva syny. Mladši Karel, starej asi jako já, šel místo mě k nám do Vrchovin. Starši Josef už byl dospělej, bydlel v takový chaloupce, co stála u kostela, měl tři děti a k tomu ještě dvě adoptovaný. A já teda bydlel u starejch na dolnim konci. Voni nijak zvlášť majetný nebyli, von byl starej Opitz po mrtvičce a byl ochrnutej na jednu ruku, tak pamatuju, jak dával vždycky u stolu divně tu ruku a jíst moch jen tou druhou. Právě vo jídlo sem měl strach. To vite, já, kerej si i vlastni mámě netrouf říc vo hrnek mlíka, a tak mě uš doma strašili: Počkej, ty tam u těch Němců umřeš hlady, tam budeš mít samý kyselo. Tak sem se strachoval, ale vedlo se mi dobře, hlad sem neměl, docela mi chutnalo. Asi tak po tejdnu povidám: Mutr, kdypak budeme mít kyselo? A vona povidá: dyt' ho máš každý ráno už celej tejden k snídani. Já vám vůbec nevěděl, co to je, co jím. Taky často dělali, že uvařili brambory, voloupali je a pak je dali v míse ještě na chvíli do trouby, ale né vopíct, jenom aby dostaly takovou kurčičku, vite. No a tu mísu pak dali na stůl a vedle ni ještě jednu, ve který bylo studený podmáslí, do kerýho se nalilo rospuštěný máslo. K tomu sme pak všichni sedli a ty brambory se celý braly a v tom podmáslí namáčely a ukusovaly.

Taky sem musel chodit zvonit do kostela. To sem nechodil furt, jenom dyž mně řekli, ale měl sem někdy docela strach, takle sám, to se muselo až na kůr. Jednou teda zvonim - už bylo docela šero, to sem se bál dvakrát tak -, tahám za provaz, takovej koženej byl, a najednou bum - rána do hlavy. Já se lek, že mě někdo přepadnul, na nic sem nečekal, vyběhnul sem z kostela a pádil k Opitzom, k Joskovi. Joska, jak už bylo šero, tak myslel taky bůchvíco, vzal na toho zloděje sekyru a šlo se. Dyž sme přišli do kostela a všechno prohledali, tak sme zistili, že se utrh provaz vod zvonu, spadnul mi na hlavu a já myslel, že mě někdo bacil. Taky sme museli chodit na Boží tělo a podobný slávy - to mě strašně nebavilo, to sem si dycky řikal: už aby byl konec. Jednou, jak sme stáli v kapli na hřbitově, tak jeden kluk - Němec, co stál za mnou - se ke mně dycky naklonil a fouknul mi do ucha tak, že při tom česky řek ffíítr. Mě to samozřejmě štvalo a řikám mu nech toho. Ale von furt pryč, a tak sem si počkal, až se nikdo nebude dívat, otočil sem se a dal mu facku. Jenomže farář se taky zrovna otáčel s kalichem - byl to ten farář, co ho potom po válce zastřelili -, ten to uviděl, blejsknul po mě očima - no já myslel, že ten kalich upustí, ale nic, pokračoval a až ve škole sem pak při náboženstvi dostal pravitkem. Tim pravitkem, takovym tlustym, sme dostávali často i vod toho faráře i vostatnich, ale to bylo dobře, protože jsme si to zasloužili, potřebovali sme to. Řidicí učitel, ten byl moc dobrej, ten byl pro nás, pro Čechy - bylo nás tam tehdá asi deset, patnáct -, pořád pro Čechy, zastával se nás, ale ty vostatni učitele, to byli takový, vopravdu musim řict, ordneři. Voni kamarádili s českejma financema, a ty financi se nás Čechu u učitelu zastávali a chránili nás a ty učitele jim zas někdy řikali, at' nám trochu domluvěj. Já se znal především s nějakým Pavelkou, a ten tam zůstal i po válce, voženil se, ale jeho ženě se tam nelíbilo, nemohla si zvyknout. Ty učitelé, vypadalo to, že měli úplnou radost, když nám Čechům mohli dát pětku. Mě vo čtvrtletí vycházela celkově z něčeho i na vysvědčení, aš sem z toho byl špatnej. Ale vo pololetí už to bylo lepší a na konci sem měl - no, trojka byla myslím nejhorší.

Tělocvik sme nemívali jako teďka, že by se cvičilo. To sme šli dycky někam do kopců, do Javořich hor, ale taky né jako dneska, že se musí přes přechod, prostě jak nás napadlo. Hranice nehranice, to se tenkrát tak nebralo, jako že dem do Německa. Chodili sme třeba aš nad horni konec k tomu pomniku z napoleonskejch válek. Nejčastěji se ale učitel na kopci zastavil s pruským financem. Voni povidali a my jsme mezitim lítali po lese. Asi po tý hodině na nás houknul a šlo se zase zpátky. Taky mi často Mutr řekla: Josef, pudeš na nákup! a to znamenalo pašovat z Německa. To tenkrát dělali skoro všichni a celnici to věděli, ale zvlášť naši to nijak nehonili, tak se to bralo skoro jako nákup. Já chodil do Nový Rudy hlavně pro cukerin, protože tenkrát se cukr nepoužival běžně jako dnes. Jednou sem taky objevil, že tam maj krásný foukací harmoniky a strašně lacino, tak sem si jednu koupil. Pozdějc sem jich přenes eště spoustu, ale to už sem věděl, že pruský celnici přeci jen občas kontrolujou. Copak tady šmejdíte kluci - vybafli na nás a vždycky nás trochu prošacovali. No a já si všim, že nikdy nešahaj do rozkroku, tak sem si dycky tu harmoniku přivázal - nó, vite za co - za pytlik.

Jednou sem našel ležet čtyřista korun. Já tolik peněz po kupě nikdá neviděl, tak teďka co s tim. Vesnice to byla tenkrát veliká, né jako teď, to by nešlo všechno vobejít, ale starosta bydlel asi vo tři čísla vod nás, tak sem se tam vydal. V životě už bych to neuďál, něco vracet! Votevřela mi tenkrát starostka a já: Dobrý den, je pan starosta doma? Není, copak mu chceš?, dost na mě jako vyjela, nevim, jestli proto, že sem byl Čech? A já: No něco bych mu potřeboval, chtěl bych s nim mluvit, něco mu dát. Tak sem to dal starostce. No a druhej den příde řidicí učitel do třídy a hned: Lousek k tabuli - takovou dobu sem tam byl a voni se to nemohli naučit říc Rousek. Taky sem neměl rád, když nám říkali Češi nebo Tschechei, vite, jak potom řikal i Hitler. Takže hned: Lousek k tabuli a já se už připravoval na pravitko, jen mě vrtalo hlavou, co sem zase proved a nemoh sem na nic přít. Přídu na stupínek a řidicí mě chytil za rameno, votočil mě ke třídě a povidá: Tak se podivejte vy pacholci, Čech a jakej charakter, vodevzdal čtyřista korun, co našel, z toho si mužete brát příklad. A takle mě pak ved po všech třídách, po celý škole, jak cvičenou vopici. A že nás tam tenkrát bylo, já nevím, šak si to spočítejte, přes tisic vobyvatel. No a po škole si pak na mě kluci počkali a tak mě zmlátili, že sem se nemoh ani hnout. Celej tejden sem byl lazar v posteli a ještě, když uš jsem byl doma, na Vrchovinách, tak sem musel s nohou chodit k doktorovi, vytahovat vodu z kolena, protože tam někdo vytáh i nůž s kerým mě do tý nohy bodnul.

Nebo sem šel po vesnici s kamarádem Němcem, potkali jsme třetiho, a ten hned ruku nahoru a Heil Hitler. Ten muj kamarád taky tak pozdravil a já nic. Tak se ptali: ty nezdravíš? a já na to, že sem Čech, že nemusim. Tak mě, kamarád nekamarád, oba pěkně zbouchali. Tenkrát sme se strašně prali. Občas se ale nás Čechu někdo zastal, hlavně ty financové, jak sem už řikal, ale i jiný, hlavně kluci Rotterovi. To byli dost takový lotři ty tři bratři Rottři a velký rváči, z komunistický rodiny, bydleli v takový chalupě na hornim konci, to na nás nesměl nikdo šáhnout. Jak se dověděli, že někdo zmlátil Čecha, ten to pak schytal.

Tenkrát to už začínalo. Pamatuju, jak dycky poslouchali rádio. To tehdá mělo jen pár lidí a vostatní k nim chodili poslouchat. Pamatuju, jak mi mutr řekla: Josef, mluví Hitler, poď poslouchat. Když sem tam přišel, měli u sousedů rádio ve vokně a venku stáli lidi a natahovali uši. Já to taky poslouchal, ale nevěděl sem vubec, vo co se jedná.

Taky pamatuju, jak jednou hořel, celej statek, a to přijeli i německý hasiči, myslím z Tuntschendorfu, s vojenskejma helmama - jen vzádu na nich měli přidělaný takový ty roušky proti žáru - a na nich háknkrajcy, to vím, jak sme na ně koukali.

Vzpominám, že tam byl na handlu taky ňákej Joska Zelenej, ten byl u Hofmannů a za války byl pak totálně nasazenej. Hofmann byl prej za války u SS a vona kvuli tomu měla prej ňáký vošklivý problémy při vodsunu. Ale v Německu pak Joskovi zařidila - nevim jak - za to totálni nasazeni důchod, tak dostával pravidelně asi dvě stě nebo tři sta marek měsičně, ten to měl dobrý.

A ještě jedna zajimavost: co tam bylo v tom lese u kostela, jak se řikalo Pfarrbusch, co tam bylo srnek. Tam skákala jedna přes druhou a všude samej pelech. To u nás doma nebylo. Já pamatuju, jak táta, eště než šel dycky do továrny, jak chodil ráno sekat k sedlákoj a jak jednou v trávě narazil na srnčí pelech se srnčetem a přiběh domu, ať se du podivat. Taková to byla u nás vzácnost.

V Šonově sem byl teda rok a docela rád na to zpominám, líbilo se mi tam. Pátou třídu sem pak musel doma znovu vopakovat."

Za války se pak pan Rousek vyučil ve strojírenském oboru a chtěl si udělat jakési zkoušky, aby mohl jít dělat do Škodovky, snad se tak doufal vyhnout totálnímu nasazení. Do Škodovky se ale nedostal a pracoval někde příležitostně poblíž domova.

„Táta pracoval, a tak mě dycky něco dal na tu obživu a řikal: Né aby tě napadlo se hlásit. Jednou mi ale přišlo předvolání na pracovni úřad, a tak sem tam šel. Ten úřednik kouká do papíru a pak mi řiká: Chlape, co vyvádíte, vy ste ročnik 1898? Vono to vůbec nebylo pro mě, tak já se votočil a beze slova utikal pryč, ale ten úřednik běžel za mnou, venku mě chytil a kde prej teda pracuju. Já sem něco chvíli blekotal a pak se přiznal. Tak to vás budem muset poslat na práci. A já: Musím? Musíte! Tak mě vzal zas nahoru a nabídnul mě Kladsko, ale to já vodmít. Víte, já, jak byl mladej, tak když uš sem teda musel, tak sem teda chtěl uš trochu poznat svět. Von z toho byl dost překvapenej a řiká: Tak tu mám teda Porýní. Ale to sem taky nechtěl, protože tam už byly nálety a to sem se bál. Tak mi nabíd ještě Oranienburg, a protože bylo vidět, že uš je dost naštvanej, tak řikám: a moh byste mi na mapě ukázat, kde to je? A vidim takový velký město a vokolo menší městečka, tak sem to uš radši vzal. Ale vono to bylo jen předměstí - velkej koncentrák, velká továrna na letecký motory, velký kasárna SS, samý koleje a tak. Dělal sem na soustruhu a domů sem nejel ani jednou za celý tři roky, i když by sem moh. Ale mámu sem měl nevlastni a teta mi pořád posílala baliky, tak mi bylo celkem dobře a neměl sem důvod. Pak se ale doma ňák doslechli, že sem moh přijet a nepřijel, a teta napsala: jestli nepřijedeš, je s balikama konec. To sem dostal strach a šel za mistrem, aby mi dal dovolenou a von říká: to ses zbláznil, dyť žádná dovolená neni, ale pak mi napsal do knížky dovolenou a že si to mám jít potvrdit. Von věděl, že by mi to nikdo nepotvrdil - udělal to jen tak ze srandy -, ale já taky. Nikam sem nešel a vydal se načerno na cestu. Měl sem štěstí - po vlacich a nádražich pořád hledalo Gestapo -, ale já se vomylem připlet k vojákům, co jeli z fronty, a to byli velký frajeři, velký páni. A hned: kam jedeš? - tak si vlez k nám, nastup! No a do těch vagónů si nikdo netrouf, ani hlidky, ani Gestapo, protože voni jeli z fronty, to byli páni. Ale v Meziměstí sem musel přestupovat a jak to udělat? Tak mě tam lidi poradili, že hlídka chodí buď vod předu, nebo vod zadu a přes jednu stanici že to neprojdou, tak ať podle toho nastupuju. Ale chytli mě v Dědově a že pudu do vězení. A když se mnou nastupovali do vlaku, tak jeden byl už na stupátku a druhej ještě na peróně kus vode mne a v tom někdo z vlaku, z vokna zařval: Vole, utikej! a do mě jako když střelí a utek sem jim a naskočil vedle do motoráku. Ženský mě tam honem nacpaly pod lavici k motoru a přikryly mě sukněma. Nenašli mě, ale srdce mi tak bušilo, že sem myslel, že to je slyšet aš na peróně.

Zpátky sem se dostal taky dobře, v továrně byl sice průšvih, ale ukázal sem jim knížku, kde bylo od mistra napsáno: dovolená, tak nemohli moc dělat. Ale přeřadili mě vod soustruhu k pomocnejm pracem - zametat, vodebírat špony a tak. To bylo ale docela dobrý - někdy sme měli nádvoří zametený uš třeba v devět a tam pak byla taková vobrovská hromada uhlí, kde sme se zašili a hráli dudáka, dokud nás zas někdo nehledal. Pak nás ale přeložili za Vídeň, a tam to byla hrůza. Těch pár měsicu tady vydalo víc neš ty roky tam - jeden nálet za druhym.

Po válce bylo u nás ve Vrchovinách posvícení a byl tam Ota Šnajdr, manžel matčiny sestřenice, a ten najednou, že musí do Meziměstí. Já mu povídám: Dyť posvíceni sotva začalo, zustaň ještě, ale von, že za něj vzal kamarád službu a že se musí vrátit. No a dvě hodiny nato, co tam dorazil, ho zastřelili. Rusové tam na nádraží zatáhli nějakou ženskou do vlaku a chtěli se na ni střídat. Vona strašně křičela, tak tam na ně s kamarádem šli. Ten kamarád byl ještě vopatrnej a kryl se, ale náš Ota ten né, ten šel jako medvěd. No a dostal plnou dávku do břicha. Měl pak vojenskej pohřeb. Já sem pak jel do Meziměsti vyřizovat úmrtni list, a protože tam neni fara, tak mě poslali na faru do kláštera. A tam sem se setkal zase s tim šonovskym farářem, takovej vysokej byl, hned sem ho poznal, ale von mě né. A tak mu povidám česky: Pane faráři, pamatujete se na mně? A von - taky perfektně česky, přitom za celou dobu v Šonově nepromluvil česky ani slovo -: Nepamatuju. Ze Šonova, učil ste mě. Von - pořád mě ještě nepoznal -: U koho jste bydlel?, a já: U Opitzů. A to najednou zrudnul, protože si vzpomněl, jak mě mlátil pravítkem. Ale já se ani nezlobil - my to tenkrát potřebovali. Dyž sem se pak dozvěděl, že ho ještě s jedním v Šonově zastřelili, tak jsem si řikal: ajéjej, to ten druhej musel bejt Joska Opitz, když bydlel hned vedle kostela. Snažil sem se vo tom něco dozvědět. Já po válce jezdil nějakej čas vopravovat chladicí zařizeni na Broumovsko, a tedy taky do kravína v Šonově, a tak sem se tam ptal, jestli tam nezustal někdo z před války. Řikali, že Caruková, ale že teprva přide z města. Tak sem na ni čekal, a jak sem tam nechal zaparkovaný svý auto, tak ji se to mezitim nějak doneslo a vyjela autobusem aš na horní zastávku a plížila se pak pěšky domu, protože se bála, že to sou policajti. Pak sme zjistili, že se známe, protože vona byla právě to jedno adoptovaný dítě Josky Opítze, tak sme se tam museli potkávat. Vona byla sirotek a vzala si pak Rusa Caruka, co přišel do Šonova, ale už před válkou. Volala: Jézusmarjá, Pépla! - jak tu říkali Jozefum. Taky říkala, že starý Opitzovi umřeli už před válkou a jejich Karel se prej utopil snad v Rýně, dyž jel s náklaďákem od UNRRY přes pontony. A já: No a Josefa tu zastřelili s tim farářem. A ona: Kdepák, Josef žije, ten je v Německu. Tak sem se dozvěděl, že zastřelenej tam byl někdo jinej a že to udělali tři chlapi, že prej jako hledali v kostele zbraně, ale ve skutečnosti šli po penězich a jeden z nich byl místni řeznik, kterej se pak taky pozdějc v tý kapli, kde to spáchali, sám zabil. Já sem teda potom do Německa Joskovi napsal, ale nechal sem si to přeložit, abych to měl všechno přesně správně, aby si nemyslel, že mu jako pišu z Čech a něco po ňom chci. Půl roku nic, tak sem si řikal: to Joska už se ke mně nezná, ale pak dopis přišel a psal, že měl velkou radost, ale že nemoh odpovědět, protože byl v nemocnici a že se má docela dobře, že má pěkný bydlení, kerý se s tou jejich kostelni chaloupkou nedá srovnávat, ale že stejně pořád zpomíná na ten ,schöne Schiene'.

No a jak řikám, nějakej čas sem teda do Šonova jezdil a musím říc, že sem sám byl překvapenej, jak to šlo všechno strašně rychle dolu, jak to zpustlo, to nebyl pěknej pohled. To vite z těch starejch tam skoro nikdo nezustal - já jen pamatuju na starýho Hájka, kerej tam přišel už po prvni válce ze Stéblový vod Pardubic. Za tim dyž sem se vždycky stavil, tak mu šly slzy do vočí, jak byl rád, že vidí někoho, kdo to taky pamatuje z dřivějška."

Zpracoval Karel Franze


Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

redakce, grafická úprava:
M. Otte, tel. 491 522 185

korektury:
Mgr. Šárka Rambousková

e-mail:broumov.muzeum@worldonline.cz

objednávky inzerce:
Sekretariát Městského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail:malichova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail:ic.broumovsko@worldonline.cz

vychází 1 x měsíčně
uzávěrka vždy 20. každého měsíceCopyright © Město Broumov 2003 Poslední aktualizace stránky: 08.06.2003