Elektronická verze článků Broumovského zpravodaje.

Broumovský zpravodaj č. 01/2003

Obsah čísla:
Projekt rekonstrukce silnice ...
Občany určitě zapojíme
Jak to vidím
Úvodní projev královéhradeckého hejtmana ...
Upozornění provozovatelům malých zdrojů ...
Vyšlo nové Broumovsko
Tipy Městské knihovny (Výběr z novinek)
Z činnosti policie České republiky
Projekt Interpretace historického ...
Sanace nebezpečné skládky Pasa se blíží
Environmentální vzdělanost
Tříkrálová sbírka 2003
Vánoční svátky v Domově důchodců
V Broumově se nadělovaly dárky pro děti ...
Poděkování za práci s fotbalovým dorostem
Judo
Vánoční turnaj
Hofmanová třikrát bronzová
Slovan Broumov opět bronzový
Vítězná Hofmanová
Nábor děvčat do oddílu basketbalu
Poděkování

Projekt rekonstrukce silnice Broumov – Janovičky aneb jak se věci mají doopravdy

Po přečtení rozhovoru s panem Zdeňkem Streubelem v minulém čísle Broumovského zpravodaje jsem nemohl vyjít z údivu. Bývalý pan starosta zde mimo jiné hovoří o projektu rekonstrukce silnice Broumov – Janovičky, a to způsobem zcela nekorektním. Mrzí mě, že se pan Streubel vědomě uchýlil k  nepravdivé interpretaci faktů.
V uvedeném rozhovoru pan Streubel uvádí, že Kraj slíbil na kofinancování uvedeného projektu peníze a teď, když je z fondu CBC – Phare schváleno 5 mil. Kč, začal Kraj najednou váhat a nechce poskytnout peníze, které slíbil. Minimum, o které se dle pana Streubela jedná, je 6 milionů, které by v případě potřeby měly být navýšeny. Dále jsem se dočetl, že by pana Streubela mrzelo, kdybychom kolegové Pelán, Trojan a já, coby krajští zastupitelé, plně nevyužili svých možností k prosazení uvedeného projektu, neb dle jeho mínění k tomu máme v krajském zastupitelstvu dostatečnou sílu a ostatně, že dotčená komunikace vede kolem domu kolegy Pelána.

Pro uvedení na pravou míru uvádím tato fakta:

  1. Kdykoli pan Streubel jako starosta Broumova něco potřeboval, měl na „Kraji" dveře vždy otevřené.
  2. Pan bývalý starosta dostal příslib radního kraje zodpovědného za dopravu – Ing. Jaroslava Váchy, že se Kraj bude požadovanou částkou 6 mil. Kč podílet na spolufinancování tohoto projektu. Kraj v tomto stanovisko žádným způsobem nezměnil, a to, co slíbil, dodrží.
  3. V projektu podaném městem a podepsaném bývalým panem starostou Streubelem jsou vyčísleny celkové náklady projektu na 24 mil. Kč a jsou zde žadatelem (tedy městem Broumov) navrženy předpokládané finanční zdroje takto: Město Broumov – 54 %, tj. 13 mil. Kč, Phare –CBC - 21 %, tj. 5 mil. Kč, Královéhradecký kraj - 25, % tj. 6 mil. Kč.

Vzhledem k tomu, že všem je jasné, že Město Broumov ze svého rozpočtu nebude schopno částku 13 mil Kč uvolnit, vzrostl při posledních jednáních požadavek na navýšení podílu Kraje ze 6 na 16 mil. Kč.
Královéhradecký kraj je vlastníkem a spravuje celkem 3329 km silnic II. a III. třídy (z toho 574 km, tj. 17 %, je okres Náchod ), 669 km je dle údajů z roku 2002 v havarijním stavu (z toho 122 km, tj. 18 % v okrese Náchod).
V loňském roce bylo na území celého kraje investováno do silnic celkem 231,8 mil. Kč, z toho z rozpočtu kraje 104,5 mil. a z rozpočtu SFDI (Státní fond dopravní infrastruktury) 127,3 mil. Kč. V okrese Náchod to bylo celkem 74,8 mil. Kč, což je 32,3 %. Vzhledem k  předpokladu, že investičních prostředků z rozpočtu kraje nebude v letošním roce více než 100 milionů, tvořila by nově požadovaná částka na silnici Broumov – Janovičky z celkové částky celých 16 % !!
Po přečtení výše uvedeného si snad každý čtenář udělá představu o reálnosti prosazení takovéhoto požadavku třemi hlasy krajských zastupitelů z  Broumova (z celkového počtu 45) a o významu této komunikace z celokrajského pohledu v kontextu k nově požadované částce.
S panem Streubelem lze souhlasit pouze v tom, že všichni zainteresovaní se horečně snaží sehnat chybějící peníze z jiných zdrojů, abychom se vyhnuli případné ostudě při nerealizaci uvedeného projektu.

Ing. Zdeněk Pěnkava

Občany určitě zapojíme

Hovořili jsme s místostarostou Broumova panem Mgr. Jiřím Ringelem. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu v Praze. V Broumově se narodil a mimo dobu studia na VŠ i žije. Až do listopadu tohoto školního roku vyučoval na Gymnáziu v Broumově. Je ženatý, má tři děti. V předchozím volebním období byl členem zastupitelstva a předsedou Finančního výboru.

Člověk se jednoho dne ocitne na radnici. Jak se to stane?
Pro mě bylo zásadní to, že jsem chtěl, aby se to tady na radnici změnilo. Původní moje představa byla, že by se z pozice radního dalo ovlivnit podstatně více, než za ty poslední čtyři roky, kdy jsem byl zastupitelem. Takže představa, že je potřeba nějaká změna, mne motivovala k tomu, abych se volební kampaně zúčastnil. A najednou jsem v sobotu večer po volbách zjistil, že šance na změnu je.

Co škola, po mnoha letech změna zaměstnání?
To je asi to podstatné, ta změna po patnácti letech. Ale nakonec jsem usoudil, že změna je život, že mi to může snad jenom prospět, když na chvilku odbočím od školských problémů.

Nebylo vám líto studenty opustit a porušit vztahy, určité vazby, které existovaly?
Na to jsem se tak trošičku připravoval, protože jsem usoudil, že po patnácti letech pravidelného třídnictví je třeba si dát aspoň jeden rok nějaký odpočinek. Tak jsem letos nebyl třídní. V žádném případě jsem však neodcházel proto, že bych měl pocit, že moje práce na gymnáziu nemá smysl, právě naopak. Ale snažil jsem se být veřejně činný a teď je důležité pro město něco udělat. Do školy bych se zase rád vrátil.

Občané Broumova rozhodli o generační výměně na radnici. Můžeme očekávat v Broumově nějaké větší a důležité změny?
Myslím si, že zejména v tom, že všechny kroky radnice, starostky, místostarosty, radních, budou veřejné, průhledné, jasné. To je pro nás podstatná věc. Samozřejmě ne vždy s námi bude každý souhlasit, ale bude poměrně jednoduché zjistit, z jakých údajů jsme vycházeli, jaké rozhodnutí jsme udělali.
Další změny na radnici vidím v tom, že úřad by měl fungovat pro lidi. Myslím si, že to tady ne vždy bylo. A na vedoucí místa bude na každé výběr podle jasných kritérií a platných zákonů a předpisů. Je v tom nástup konkurence. Představa, že někdo je vedoucím odboru nebo vedoucím nějakého střediska nadosmrti, ne. Pravidelně, po nějaké době se bude každý zodpovídat ze své práce, a buď uspěje, nebo neuspěje. V tomto smyslu jde o důležité změny.

Můžeme očekávat nějaké příjemné změny ve městě? Je nějaká oblast, do které se chcete skutečně napřít?
Těch změn je potřeba hodně. Například z mého pohledu je to jednoznačně zvýšení veřejného pořádku a bezpečnosti, dodržování vyhlášek i s tím související posílení městské policie. V tom jsme v radě zajedno. Na to ovšem musí zareagovat Zastupitelstvo, a protože v  důsledku jde o peníze, schválit příslušný rozpočet.
Druhá oblast, kterou vidím jako aktuální, je příprava plánu rozvoje, rozvojového programu. Je to práce, dejme tomu, na půl roku, na rok Je třeba si úplně jasně říct, v čem se budeme rozvíjet, co třeba trochu potlačíme, když bude potřeba, kde jsou naše priority. Aby byly jasné cíle, aby jich zase nebylo mnoho a aby nezáleželo až tak moc na jednotlivcích v radě nebo v zastupitelstvu. Aby základní směr rozvoje města nepodléhal změnám a výkyvům nálad.
A poslední změnu, kterou vidím a které bych se chtěl co nejvíc věnovat, je upravit vnitřní mechanizmy úřadu postupně tak, aby se z něj stal úřad opravdu pro lidi, který bude transparentní, úředníci budou vědět, co mohou a co mají. Chceme udělat z obce moderní firmu, aby to nebyla jenom státní správa. A to je představa a zájem celé rady. Moje představa, ale i rada je s tím srozuměná, je řešit úkoly v blocích. Toto čtvrtletí budeme řešit tyto otázky, příští další. Tak připravujeme i podklady pro zastupitelstvo. Základní priority budou již teď 29. ledna předloženy Zastupitelstvu. Věřím, že se zastupitelé přidají. Takto chceme pracovat.

Plán regionálního rozvoje. Jak chcete dokázat jej vytvořit? Je to určitě náročné.
Z pohledu Rady se bez plánu regionálního rozvoje nemůže rozvoj města a regionu obejít. Pokud budeme žádat o peníze z grantů třeba EU nebo u nás, pak bez kvalitního plánu, z něhož bude patrno, kam směřujeme, samozřejmě v návaznosti na plán rozvoje Kraje, nemáme šanci. V prvé řadě se nám musí podařit, aby Zastupitelstvo pochopilo, proč je ten plán potřeba.
Základ musí vzniknout ve městě. Čili rozdělení plánu na jednotlivé oblasti, jednotlivé části života města. To jsme schopni zajistit vlastními prostředky. Pak bude potřeba skutečně odborníka, aby to spojil dohromady, dal tomu formu i odpovídající legislativní rámec. Myslím nějakou firmu, která se takovými věcmi profesionálně zabývá. Existují zkušenosti z různých měst, takže je z čeho vybírat.

Jedná se o koncepci. Budete chtít zapojit občany?
Občany určitě zapojíme. Teď už je to vidět na vzniku komisí, které se zúčastní procesu vytýčení priorit. Tyto komise jsou sestavovány bez přihlédnutí k jakékoliv politické příslušnosti. Prostě ti, kteří mají zájem se zapojit, mohou. Představa Rady je, že dá na doporučení komisí a nebude si hrát na to, že sestává ze sedmi moudrých, kteří do všeho vidí a všechno znají. Komise budou hodně důležité. Na nás bude spíš snažit se dobré nápady shromažďovat, aby nezapadly, rozpracovávat, protlačit úředním procesem.

Byly už pro přípravu plánu regionálního rozvoje města učiněny konkrétní kroky?
Jednotlivé věci se už rozbíhají. Základem je územní plán, který byl zadán panu Kubalíkovi. Kde se bude stavět, jak bude to území vypadat. To je připraveno.
Od 1. ledna vznikl odbor investic a rozvoje, který je pro město i v rámci přípravy rozvojových programů velmi důležitý. Má za úkol prověřovat možnosti získávání grantových finančních prostředků a přípravy každé investice do stavu, kdy o ní bude možno zodpovědně rozhodnout. Například takový „evergreen" jako stravovací pavilon – když o něm budeme pořád mluvit a nebude žádná studie, tak vůbec nemá cenu dávat jakoukoli žádost. Takže si musí někdo říct: „Je to pro nás důležité, dáme půl milionu na projekt s tím, že nemáme jistotu, že se realizuje". Pak budeme třeba tři čtyři roky s tím projektem objíždět jednotlivá ministerstva a pak tady bude stravovací pavilon. Nebo třeba ne. Jiná cesta však není. To nemusí být projekt na toto volební období, to může být připraveno pro někoho dalšího.

Předpokládáte, že do plánu rozvoje regionu zahrnete i obce a území mimo město?
Broumov plán regionálního rozvoje prostě mít musí. A to bez ohledu na to, jak moc aktivní budou okolní obce. Broumov je členem Svazku měst a obcí Broumovska. Moje představa je, že Broumov tomu jakoby prošlape cestičku a udělá užší regionální plán rozvoje pro město. Kostra je v podstatě stejná. Tak by mohl vzniknout plán pro Broumovsko, v němž, když se bude mluvit třeba o sociálních službách, a když tam budeme mít představu o tom, co udělat pro staré občany nebo podobně, to dáme k vyjádření starostům dalších obcí. Oni znají své místní podmínky v jednotlivých konkrétních otázkách a mohou si tu kterou část rozpracovat pro svoji obec.
Naše představa tedy je, že obcím dáme konkrétní materiál, na který se mohou podívat a využít z něho pro sebe, co budou potřebovat. Jsme připraveni se do toho pustit. Paní starostka má již některé kapitoly například v sociální oblasti rozpracovány. Rádi bychom, aby Zastupitelstvo řeklo „Ano, pro Zastupitelstvo města Broumova je to priorita".

Jaký je váš osobní cíl na příští čtyři roky?
Já si skutečně beru osobní zodpovědnost za to, jak bude fungovat úřad. To vyplývá i z rozdělení kompetencí na radnici, ve kterém nedošlo k podstatným změnám proti minulosti. Považuji za důležité, aby lidé, když přijdou na úřad, skutečně věděli, že se jim budeme snažit vyhovět, pomoci, že úředníci budou vstřícní. Dále je důležité, aby všechna rozhodnutí byla zveřejňovaná, řízení transparentní, průhledná. A co se dá udělat nejrychleji, to je zajištění informovanosti občanů a přispění k jejich dobré orientaci při řešení svých záležitostí na Městském úřadě.
Pak jsou ty věci, které jsme měli ve volebním programu. Aby si děti měly kde hrát a nemusely se bát, a řadu dalších, na které určitě nechceme zapomenout. Budu se snažit je v příslušných obdobích k tomu vhodných prosazovat a řešit.

Máte dojem, že se podaří (nebo už se podařilo) vytvořit na radnici „dobrou partu", která táhne za jeden provaz a skvěle spolupracuje v zájmu svých voličů?
Když člověk pročítá jednotlivé volební programy, tak v  našem uskupení nějak mnoho rozdílností nenajde. Naše představa o tom, že je potřeba všelico změnit, že je potřeba mít nějaké priority, ta byla úplně společná. Samozřejmě se trochu lišíme v představách o tom, jak rychle by se to dalo udělat, jakým způsobem. Ale myslím si, že v  Radě jsme schopní se dohodnout.

A v Zastupitelstvu?
Nechceme udělat na jedné straně plán koalice, a na druhé straně bude plán nějaké opozice. Jde o to, abychom se na zásadních bodech shodli, protože jsou důležité pro Broumov bez ohledu na to, kteří jsou tam zástupci. Myslím, že i v Zastupitelstvu se to podaří.
Děkuji vám za rozhovor.

Hovořil Ing. Jindřich Horkel

Jak to vidím

Naše volební uskupení se přes největší důvěru získanou od broumovských občanů nepodílí na přímém řízení města. Přesto nebo právě proto je naší povinností aktivně pracovat v Zastupitelstvu pro město Broumov. Jednou z  cest je pravidelně seznamovat občany s našimi názory, pohledy a návrhy. O to se budu snažit ve všech následujících číslech Broumovského zpravodaje v pravidelné rubrice „JAK TO VIDÍM". Navíc v  nejbližší době spustíme naši internetovou stránku, která se bude podrobně zabývat broumovskou komunální politikou.

Nejprve chci velmi stručně reagovat na některé pasáže ze dvou článků pánů Pelánů (týkajících se mé osoby) v  minulém Zpravodaji:

  • Na svém výroku o náhlé předvolební „pohostinosti" KDU – ČSL pro problematickou skupinu našich spoluobčanů nehodlám nic měnit, jde o prostou a z mnoha stran potvrzenou skutečnost.
  • Na rozdíl od pana Pelána se spíše obávám aktivit různých uskupení, které chtějí výrazně zasahovat do komunální politiky bez budoucí zodpovědnosti či získat určité zvýhodnění (TUŽ SE, Centrum Broumov a Začít spolu).
  • Nevidím řešení sudetoněmeckého problému v neustálém vracení se do minulosti. Dějiny nejdou změnit a tzv. „čestné přiznání viny" je první krok k uvolnění laviny požadavků ze strany landsmanšaftu. Spolupracujme jako město s  partnery, kteří nás respektují, nezpochybňují naše postavení či majetkové poměry a mluví stejně v Broumově i u sebe doma.

Lednové zastupitelstvo města má na programu jednu z priorit komunální politiky – a to bezpečnost a pořádek ve městě. Volební strany se k bezpečnosti vyjadřovaly velmi podrobně.
Uvedu příklady z volebních programů dnešní „radniční koalice": Zastavit přepadávání našich spoluobčanů, monitorování problematických míst kamerami či hlídkami, konec jízd aut bez SPZ a řidičů bez řidičského průkazu, konec hluku a nepořádku před nočními podniky, kontrola překračování hygienických kapacit obytných domů v majetku města (dlouhodobými „návštěvami"), řešení parkování ve městě, rozšíření služby městské policie do nočních hodin apod. Dále se „radniční koalice" zavázala voličům k udržování pořádku, komunikací a péči o zeleň (i prostřednictvím veřejně prospěšných prací), neboť bezpečnost souvisí s pořádkem. Jsem velmi zvědav, co ze slibů bude předloženo v materiálu pro Zastupitelstvo a hlavně, co bude realizováno.
Bezpečnost ve městě by bezpochyby měla být prioritou pro vedení radnice, s návrhy a náměty jistě přijdou i další zastupitelé – včetně zastupitelů našeho volebního uskupení. Prostředky by město mělo najít – jde přece o obecně uznanou prioritu. Úvěrové zatížení města je nepoměrně nižší než v minulém volebním období ( splátky úvěrů města včetně úroků byly – v roce 1999 17,2 mil.Kč, 2000 24,9 mil.Kč, 2001 18,5 mil. Kč, 2002 14,6 mil. Kč a pro rok 2003 jsou 11,1 mil. Kč, navíc město v  současnosti dostává do rozpočtu o několik milionů více z daňových výnosů – na základě změny pravidel rozdělování daní pro obce).

Bc. Lubomír Franc

Úvodní projev královéhradeckého hejtmana, pana Pavla Bradíka

na konferenci Broumovsko v Evropě, konané za účasti velvyslance Evropské komise v České republice R. Cibriána, ministra pro místní rozvoj P. Němce a dalších významných hostív Broumově dne 22. ledna 2003

Organizátoři dnešní konference mě nejen pozvali na toto zajímavé setkání, ale navrhli mi i téma pro můj krátký uvítací projev - Občanská společnost a Evropa.
Slýcháte tato slova z mnohých úst často a víte, že slova jako občan, občanské pojetí či občanská společnost jsou jakoby nabity kladnými hodnotami. Z toho plyne i snaha mnohých tyto pojmy si podmanit a co nejčastěji je používat.
Protože v rychlosti, kterou si prý dynamický život žádá, dochází dnes a denně k tomu, že nikdo pořádně neví, o čem se mluví, dovolím si zde objasnit nejprve základní pojmy, respektive podělit se s vámi o svůj názor.
Co je to tedy vlastně občanské pojetí? A vůbec - co je to vlastně občan?
Nabízí se jednoduchá odpověď - občan je příslušník nějaké obce. A jsme u toho: jaké obce? Té Kardašovy Rečice nebo Kropáčovy Vrutice, ve které má trvalé bydliště? Nebo větší obce - České republiky, jejíž občanský průkaz vlastní? Oč jednodušší to měli ve starověku, kdy stát a město bylo totéž - Athény, Sparta, Řím. Dnešní člověk to má těžší - je vlastně občanem dvojnásobně - občanem v obci a občanem ve státě. A ne vždy je toto dvojnásobné občanství bezkonfliktní - jako občan státu ještě například chápu, že někde musí být vybudováno úložiště jaderného odpadu, či že někudy musí vést dálnice, ale jako občan obce volám - proč zrovna u nás! Jistě, to jsou mezní případy, ale zájmy obce a státu se mohou rozcházet nebo alespoň ne ideálně doplňovat i v mnoha jiných případech. A nyní k tomuto „dvojímu" občanství musíme perspektivně přidat i třetí - občan Evropské unie. A nemá cenu si dělat iluze (i s vědomím že mně bude udělena nálepka euroskeptika), že tento třetí druh občanství nepřinese další možné „konflikty zájmů". Jako občan Evropské unie budu ještě chtít mít právo např. pracovat v bohatém Německu, ale jak se jako občan České republiky budu tvářit na to, že ten bohatší Němec u nás bude kupovat nemovitosti, a tak se bude podílet na zvýšení jejich cen? A podobné „strašáky" můžeme objevit i v dalších oblastech života. Koneckonců vidíme to i na současné podobě Evropské unie, kde zájmy jednotlivých států a jejich regionů rozhodně nejsou také bez konfliktů.
A zde jsme u kořene toho, co chápu pod pojmem občanské pojetí. Protože už to, že jsem občanem - tedy členem nějaké obce - s sebou přináší nejen výhody tohoto sdružování, ale i částečnou „ztrátu suverenity", musím prostě pochopit, že o ledačem, co se mě týká, nemohu rozhodovat sám, a to z jednoduchého důvodu: ono se to totiž týká nejen mě, ono se to týká všech občanů Kardašovy Řečice, někdy občanů České republiky a někdy v budoucnosti - a věřím, že v blízké občanů Evropské unie.
A občanské pojetí podle mne znamená za prvé tohle: Vidět sám sebe jako jednoho z občanů obce. A svou obec jako jednu z obcí státu - tedy obce obcí. A výhledově - i svůj stát chápat jako jeden ze státu Unie. A pochopit, že stejně jako svoboda jednotlivce končí tam, kde začíná svoboda jiného jednotlivce, i svoboda obce je limitována svobodou obce jiné, svoboda státu pak svobodou států jiných. A že jsme občany jak obce, tak státu, tak - opět výhledově Evropské unie.
Je a bude to pro nás složité. Už proto, že zatímco identifikace občana s jeho obcí víceméně funguje (snad až na nějaké výjimky v pohraničí) identifikace občana se státem je u nás na velmi nízké úrovni. Asi je to dědictví dlouhé doby, kdy jsme jako občané měli pocit, že se o nás rozhoduje tu ve Vídni, tu v Berlíně, tu v Moskvě. Máme asi tak trochu v genech dívat se na stát jako na nepřítele, my jsme my a stát jsou ONI, ti tam nahoře, co nám nepřejí, a tak my je zase ošidíme na daních. A to ještě nyní probíhá identifikace s nově vzniklými kraji a v budoucnosti (znovu opakuj i, že věřím, že v blízké) identifikace s Evropskou unií. Přitom jestliže se jako občané nenaučíme opravdu se identifikovat se svým státem, cítit spoluzodpovědnost za jeho problémy, radovat se z jeho úspěchů, být na něj hrdí stále, nejen po velkých hokejových a fotbalových utkáních, budeme žít jako cizinci ve vlastní zemi. A v budoucnu i v Evropě. A pořád budeme mít pocit, že se o nás rozhoduje někde jinde a bez nás. A dokonce asi budeme mít pravdu. Ale nejsmutnější bude, že si za to budeme moci sami. Tohle je tedy pro mě občanské pojetí zaprvé.
A teď zadruhé: Jako občan svěřuji správu některých záležitostí řekněme svým pověřencům: politikům, státním úředníkům, soudcům, novinářům. Některým přímo - tím, že je ve svobodných volbách volím, některým nepřímo - například novinářům tím, že čtu jejich články, poslouchám jejich zpravodajství a komentáře. Opakuji: Tuto správu jim svěřuji! Nikoliv, že se této správy vzdávám v jejich prospěch! A kdo svěřuje, ten i kontroluje. Kdo nekontroluje - ten se vzdává. Jinými slovy - nespoléhejme se na to, že hlídacími psy demokracie jsou novináři, jak se tak často říká. Hlídacími psy demokracie musí být občané sami. Nebudou-li, opět se bude s největší pravděpodobností rozhodovat o nich bez nich. A opět si za to budeme moci sami.
Jak je vidět, musíme se jako občané moc a moc učit. Ale jednu věc jsme se snad už naučili: Že učit se i ve věku dospělém není hanba, že je to nutné a prospěšné, že je to prostě normální. A kontakty s těmi, se kterými se můžeme vzájemně učit, jsou obrovsky důležité. A proto jsem rád, že jsem dnes mezi vámi v Broumově na dnešní konferenci - že se mohu spolu s vámi učit být občanem. Být budoucím občanem Evropské unie.
A vidíte, teď mě napadla jedna věc: (omlouvám se předem tlumočníkům). Na slově občan mě vždycky jako by něco vadilo - připadalo mi takové zvláštní. Myslel jsem, že je to tou ne zcela obvyklou a zastaralou příponou - an. (dvořan, zeman, hejtman...) a ono to je ještě něčím jiným - možná mi víc vadí ta zvuková podoba se slovem občas. A vadí mi, že jako bychom dokázali být občany jenom občas. Jednou za čas, kdy se láme chléb, v čase a chvílích vypjatých a osudových - pak sbíráme peníze na pomoc postiženým záplavami a pomáháme, jak se dá. Ale ono je důležité být občany ne občas, ale v každý čas. Každý den, každou hodinu. I toto se budeme muset učit.

Upozornění provozovatelům malých zdrojů znečišťování ovzduší - pozor, změna!

Upozorňujeme na nové povinnosti vyplývající z legislativy zabývající se ochranou ovzduší, tj.:
a) zákon č. 86/2002 Sb.,o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů
b) nařízení vlády č. 350 až 354/2002 Sb.
c) vyhlášky č. 355 až 358/2002 Sb.

I. Oznamovací povinnost
Povinnost podat oznámení o provozu malého zdroje znečišťování ovzduší podle § 19, odst. 16 a § 12 odst. 1 písm. c) zák. č. 86/2002 Sb. v termínu do 15. 2. 2003 na MěÚ Broumov, odbor životního prostředí, se vztahuje na:

a) Provozovatele malých spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší (zařízení spalovacích technologických procesů, ve kterých se oxidují paliva za účelem využití uvolněného tepla) o jmenovitém tepelném výkonu od 50 kW do 200 kW (vztahuje se pouze na zdroje provozované při podnikatelské činnosti). Nedílnou součástí oznámení jsou údaje nutné pro stanovení výše poplatku: - provozovatel (jméno, adresa, IČO). - kopie platného výpisu z obchodního rejstříku (právnické osoby) nebo živnostenského listu (fyzické osoby) - adresa zdroje, typ a výkon kotle, druh a spotřeba paliva (přesná specifikace). Malé spalovací zdroje do 50 kW (včetně) používající jako paliva koks, dřevo, zemní plyn nebo topný olej s obsahem síry do 0,1% se nezpoplatňují a nevztahuje se na ně ani oznamovací povinnost.
b)Provozovatele malého stacionárního zdroje, který používá těkavé organické látky (lakování, chemické čištění oděvů, odmašťování, natírání, tisk, přestříkávání vozidel -přesná klasifikace vyhl. č. 355/2002 Sb.) - má povinnost vést evidenci a přehled o jejich spotřebě a každoročně oznamovat údaje o jejich používání na předepsaném tiskopisu (příloha č. 4 a č. 6 vyhlášky č. 355/2002 Sb. - tiskopisy jsou k dispozici na podatelnách MěÚ).
c) Za nesplnění oznamovací povinnosti bude provozovateli malého zdroje znečišťování ovzduší uložena pokuta od 500 až do výše 20 000 Kč (podle ust.§ 39 odst. 5 zák. č. 86/2002 Sb.).

II. Povinnost kontroly stavu spalinových cest a měření účinnosti spalování
Provozovatelé malých zdrojů znečišťování ovzduší (provozovaných při podnikatelské činnosti) mají povinnost zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby (držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví) u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW měření účinnosti spalování a měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest, a to nejméně jedenkrát za 2 roky.

MÚ Broumov - odbor životního prostředí

Vyšlo nové Broumovsko

Až v průběhu ledna se na pultech prodejen objevilo loňské dvojčíslo regionálního magazínu Broumovsko. Jeho čtenáře zaujme už poutavá barevná obálka s leteckým pohledem na Broumov a jeho okolí od Horsta Bauera. Na její zadní straně jsou dva neméně půvabné krajinné pohledy.
Časopis přináší pestrou směs textů různých žánrů a témat. Z německé publikace o Vernéřovicích je přetištěna vzpomínka na běh života zdejší vesnice v první polovině 20. století. Studie Petra Hnyka přibližuje tradici výroby sodovek a limonád na Teplicku. Přehled břevnovsko-broumovských opatů doplnil Miroslav Otte zajímavým komentářem. Akademický malíř Ivo Švorčík z Hronova do čísla přispěl povídkou, další akademický malíř, Jindřich Růžička z Prahy, který zde prožil dětství a rané mládí, pro časopis upravil a rozšířil své vzpomínkově-snové texty o „Městě B.", jež původně zazněly na rozhlasové stanici Vltava. Oba své texty ilustrovali. V čísle jsou dále články o tzv. Broumovské skupině kostelů, o fenomenálním mladém malíři Hynku Martincovi z Machova, glosa o zajímavém názvu zdejšího podniku Hobra-Školník a také přehled nových beletristických i odborných knih, které se Broumovska různým způsobem týkají.
Kromě zmíněných ilustrací články doprovázejí i další fotografie Horsta Bauera, Zdeňka Horáčka a Davida Ticháčka. Časopis, vydávaný Dobrovolným svazkem obcí Broumovska, mohl vyjít díky dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR a příspěvkům Náchodské stavební společnosti B-E, podniků Z-trade a Elmon a Mgr. Jany Wienerové z Prahy.

(m)

Tipy Městské knihovny (Výběr z novinek)

  • Zdeněk Mahler: Ano, Masaryk - Populární studie o osobnosti T. G. Masaryka, knižní podoba televizního pořadu.
  • Jiří Dienstbier: Daň z krve - Významný diplomat zasvěceným pohledem a v širokých souvislostech pojednává o tragických válečných událostech v zemích bývalé Jugoslávie.
  • Jiří Rulf: Literáti – Příběhy z  dvacátého století - Profily několika českých spisovatelů 20. století (Deml, Čapek, Poláček, Langerové, Blatný, Diviš aj.).
  • Jan Galandauer: 2.7.1917 – Bitva u Zborova - Kniha líčí bitvu u Zborova za první světové války, v niž se výrazně uplatnili čs. legionáři, a tradici, které se od této bitvy odvíjela o další desítky let.
  • Jiří Šlégl: Světová pohoří – Evropa - Výpravná publikace přibližuje významná pohoří Evropy.
  • Arnošt Lustig – František Cinger: 3x18 – Portréty a postřehy - Obsáhlý knižní rozhovor o životě, názorech, přátelích a literární tvorbě Arnošta Lustiga.
  • Václav Erben: Vražda ve společnosti Census - Detektivka s autorovým typickým hrdinou kapitánem Exnerem z prostředí podnikatelských kruhů devadesátých let dvacátého století je zároveň vtipným společenskokritickým románem.
  • Elie Wiesel: Pátý syn - Román je příběhem Žida, žijícího v Americe, jehož rodinu tragicky poznamenaly masakry v polském ghettu. Hrdina románu jeho sadistického velitele po letech objeví jako známého obchodníka.
  • Jiří S. Kupka: Brána věčnosti - Historický román barvitě líčí události v českém království v době vrcholících sporů mezi Přemyslovci a Slavníkovci.
  • Tania Morrisonová: Typický listopad - Poutavý román ze současnosti, v němž se prolíná a osudově střetává šest rozdílných lidí, jimž se za dramatických okolností zcela proměňují životy.
  • Edward Rutherfurd: Russka - Rodová sága na příběhu čtyř rodů přibližuje osmnáct století dějin Ruska.
  • Blanka Doktorová: Maminka a císařovna mají vždycky pravdu – O Habsburcích s úsměvem - Zajímavé příběhy o několika příslušnících habsburského rodu od 13. do 20. století.
Z činnosti policie České republiky

Dnešní rubriku policejních případů si můžeme rozdělit na loňskou a letošní.

Loňské případy, od 19. 12.:

  • tři dopravní nehody, z toho opět jedna srážka se zvěří na Pasách, tedy poslední nahlášená „automobilová leč" roku
  • v policejní řeči se to nazývá "podezření z podvodu": jedna paní druhé půjčovala po částkách peníze, a přestože je tato nevracela, půjčovala jí dál, až je z toho dluh 115.000 Kč (!). My laici bychom to nazvali asi jinak: Na klasifikaci té, co nevracela, bychom se shodli rychle, ale co půjčovatelky? Vždyť ani biskup Mikuláš, do jehož památného dne může případ zhruba spadat, nerozdal tolik a vydalo mu to na svatozář
  • čtyři případy rušení občanského soužití, např.: Jsou mezi námi ještě pečliví jedinci, kteří nesnesou nedodělanou práci. Muž, který v minulém čísle opouštěl družku a zdemoloval při tom byt, zřejmě nebyl se svým výkonem plně spokojen, i vrátil se, vyvalil vchodové dveře a dílo zkázy takřka dokonal. Když přišel potřetí, snad jen „začistit" poslední maličkosti, neměla bývalá družka pro tak vlekoucí se dílo už asi potřebnou trpělivost a skončilo to vzájemným fyzickým napadením. Z dalších tří fyzických napadení si pak lze obzvláště barvitě představit rožmitálský souboj mezi manželem, manželkou a tchýní
  • vloupání do domu v Martínkovicích, při kterém zmizela elektronika za 50.000 Kč
  • vloupání do benzínové čerpací stanice. Pryč je hotovost a zboží za 295.000 Kč (!). Tomu se říká „natankovat plnou" (tašku)
  • další broumovský občan nahlásil zpronevěru 45.000 Kč
  • vloupání do trabantu
  • krádež tašky s hotovostí a platební kartou v prodejně na Křinickém sídlišti
  • „takynávštěvníci" kinokavárny Vegas nevynechají ani jednu rubriku; tentokrát jejich fyzickému útoku musela čelit sama obsluha
  • krádež pěti ozdobných pískovcových koulí z klášterní zahrady. Kdo bude rychlejší, její ničitelé, nebo obnovitelé? Že v tomto barbarském „podnikání" by měla končit sranda, psali jsme už dávno, ale - ač se to zdá neuvěřitelné -, tuny historie našeho kraje nenahraditelně mizí, jako by to byly špendlíkové hlavičky, a někdo se v klidu směje dál. Škoda, že ve zpravodaji nejsou přípustné vulgarity, na jazyk se totiž derou hodně peprná slova
  • krádež dřeva z areálu Ozónu
  • zanedbání povinné výživy
  • stánek v Meziměstí odebírá pravidelně třicet kousků našeho zpravodaje, tak tu mají tamější čtenáři něco k počtení: Kdosi tam pěkně řádí - po sobě zde v krátké době došlo ke krádeži hoblovky ze zahradní chatky, poškození oplocení zahrádek, rozbití výlohy, rozbití okna chatky a poškození fasády na rekreační chalupě ve Vižňově, což byl poslední případ loňského roku.
Můžeme tedy předložit výroční policejní uzávěrku: Celkem muselo místní oddělení řešit 362 případů trestné činnosti. Když odečteme nějaké ty svátky (např. na Štědrý den byl pod policejním stromečkem velmi milý dárek - ani jedno hlášení), vychází na každý den jeden. Znepokojující je, že proti roku 2001 je to o 116 případů více. Čtenář této beznadějné rubriky ale asi překvapen není, možná čekal i více. Překvapením možná bude, že stoupla i tzv. „objasněnost" (té se na těchto řádcích nepříliš věnujeme, ale znamenalo by to okrást kpt. Slezáka o ještě více drahocenného času, což by mohl být také trestný čin). Tedy objasněno bylo 258 případů, což znamená 71,27 %, zlepšení oproti loňsku o 4%, a nejlepší výsledek na nyní již bývalém okrese.

A nekonečný seriál (kam se hrabe Esmeralda!) pokračuje letošním rokem:
  • v dopravních nehodách rok zahájili patrně v Meziměstí, ale další karamboly na sebe nenechaly čekat. Bylo jich celkem devět, z toho opět jedna srážka se zvěří a v Hynčicích to skončilo lehkým zraněním
  • o první fyzické napadení roku soupeřili v ulici Pivovarské, ale vyhráli stylově v herně „Trefa"
  • vykradení kiosku na Křinickém sídlišti
  • z výtržnictví byl obviněn muž, který pod vlivem alkoholu napadl personál ambulance
  • za opakované řízení vozu pod vlivem alkoholu, tedy za maření výkonu úředního rozhodnutí, je stíhán zase jiný hrdina, se kterým se setkáme ještě v závěru
  • čtyři případy rušení občanského soužití, např.: manžel nahlásil ničení majetku manželkou; jedna paní v Meziměstí slyšela „šum svistu", ale stejnojmenná skupina ten den ve městě nevystupovala, a tak má podezření, že po ní někdo pálil ze vzduchovky
  • krádež dvou plastových popelnic v Soukenické ulici. Kdo si myslí, že si popelnici označí a po krádeži ji pak případně někde po městě dohledá, plete se. Zlodějští gauneři prý totiž nelení a „exportují" je do jiných měst
  • krádeže dvou mobilů (jeden zmizel dokonce z bytu), benzínu z vozidla, jízdního kola na náměstí, varné konvice z kadeřnictví ve Svobodově ul. a občanky a řidičáku pozbyl broumovský občan v Hronově
  • tři případy zanedbání povinné výživy
  • odvoz jedné ženy k soudu
  • krádež hliníkových plechů z haly na nádraží a nedlouho na to i ze zahrady v Kladské
  • sebepoškozením se rozhodla vynutit hospitalizaci na psychiatrii mladá dívka - na oddělení přišla se zapíchnutým střepem v zápěstí, naštěstí na opačné straně, než se zápěstí obyčejně řezává
  • poničení kotců na cvičišti v Meziměstí
  • krádež uhlí a dřeva v Polákových domech
  • vloupání na půdu domu u Horní brány. Zloděj se pokusil vypáčit zámek, a když se mu to nepovedlo, pronikl na půdu sousední a prolámal si vchod přes prkennou stěnu. Zmizela starožitná kytara, charakteristická vypouklým (loutnovitým), žebrovaným tělem. O dva dny později byl viděn pod klášterem tmavovlasý mladík s odbarvenou čupřinou, jak s podobným nástrojem (a těžko předpokládat, že by takových bylo v Broumově více), vesele pobíhá po ulici.
  • za starých „dobrých" časů se dalo vlakem z Meziměstí do Broumova dostat za korunu. Dnes vás jízda jen na trati Meziměstí - Hynčice může přijít až na pět tisíc - když si nedáváte pozor na peněženku
  • a slíbený alkoholový řidič zakončuje: čerstvě ztropil výtržnost u Černého koně a skončil na záchytce.
Podle informací kpt. Slezáka - K. Franze
Projekt "Interpretace historického a kulturního dědictví Broumovska"

Projekt „Interpretace", který probíhá od jara loňského roku, se pomalu blíží k cíli. V současné době vrcholí přípravy podkladů pro tisk. Zároveň byla vyhlášena soutěž o logo regionu Broumovsko.
Cílem projektu je interpretace kulturního a historického dědictví na Broumovsku prostřednictvím deseti turistických tras, které propojí zajímavá a významná místa, hodnotné památky Broumovska, obnovované historické cesty a současné cyklotrasy a upozorní na výjimečné bohatství našeho regionu.
Výstupem projektu bude publikace - ta bude obsahovat informace o památkách, přírodních zajímavostech, osobnostech, architektuře, historii, městech a obcích. Součástí knížky bude deset volných mapových listů s popisem turistických tras a brožura s možnostmi ubytování a stravování. Na tištěnou podobu budou navazovat webové stránky, které se také připravují.
Barevná publikace vyjde v březnu, prezentace proběhne 14. 3. 2003 od 16.00 v Křinicích (podrobnosti v některém z příštích čísel zpravodaje).
Realizátorem projektu je občanské sdružení „Tuž se, Broumovsko!". Hlavními partnery „Interpretace" jsou Město Broumov, Dobrovolný svazek obcí Broumovsko a Správa CHKO Broumovsko. Projekt probíhá za podpory Nadace Partnerství, Nadace Via a broumovských společností Hobra-Školník, s. r. o. a Veba, a. s.
Poslední veřejná schůzka k projektu proběhne dne 18. 2. 2003 v Informačním centru v Broumově, 16,00 – 19,00 hod (možno přijít i v průběhu schůzky).

Sanace nebezpečné skládky Pasa se blíží

Jedy budou konečně odstraněny – další ekologická bomba dotikává

Nejnebezpečnější skládka v CHKO Broumovsko - skládka toxických materiálů ležící pod sedlem Pasa na okraji Národní přírodní rezervace Broumovské stěny - bude během dvou let odstraněna odvezením veškerého nebezpečného materiálu a jeho zneškodněním speciální technologií. Zcela nezajištěná skládka umístěná ve staré pískovně obsahuje jak průmyslové odpady (galvanické kaly), tak zejména toxické pesticidy - látky používané na ochranu rostlin v  zemědělství (symazin, atrazin, DDT a mnoho dalších). Skládka vznikla v 70. letech minulého století.
Jedná se o vůbec první sanaci skládky jejím odvozem v historii CHKO. Na prosazení tohoto řešení má klíčový podíl Správa CHKO Broumovsko. Ministerstvo životního prostředí na sanaci vynaloží prostřednictvím Státního fondu životního prostředí 30 mil. Kč. Jde o udělení výjimečné státní podpory ve výši 100 % finančního krytí, na němž má velký podíl ministr životního prostředí RNDr. Libor Ambrozek, který podepsal příslušnou výjimku. Na přípravě sanace se také zásadně podílel odbor životního prostředí Okresního úřadu v Náchodě. Investorem akce je obec Jetřichov, která již získala stavební povolení. Projekt a inženýrský dohled obci Jetřichov zaplatil Krajský úřad Královéhradeckého kraje v celkové výši 300 000 Kč.
Další existence skládky by ohrožovala nejen místní zdroje pitné vody na úpatí Broumovských stěn, ale možná i podzemní vody Polické křídové pánve, která je chráněnou oblastí přirozené akumulace vod a tvoří vydatnou zásobárnu kvalitní pitné vody pro celou přilehlou oblast Královéhradeckého kraje.
Skládka na Pasách leží poblíž hlavní silnice II/303 Náchod – Broumov v  katastru obce Jetřichov na pozemcích Lesů ČR. Podle původního záměru Okresního úřadu v Náchodě měla být zlikvidována pouze překrytím povrchovou izolační vrstvou za cca 8 mil. Kč. Na toto překrytí byl již zpracován i projekt. (Sanaci měl garantovat stát prostřednictvím OkÚ, neboť původce skládky - místní zemědělské podniky a bývalý Agrochemický podnik) se včas nepodařilo právně přinutit k provedení sanace.
Správa CHKO však prosazovala kompletní odvoz nebezpečného materiálu, neboť pouhým jeho překrytím nelze spolehlivě zamezit riziku znečištění podzemních vod ani vyloučit další šíření již uvolněného znečištění pod povrchem země (čelo kontaminačního mraku je od skládky vzdáleno již asi 450 m směrem na obec Křinice). Skládka a areál znečištění se totiž sice nachází mimo Polickou křídovou pánev (PKP), ale geologické vrstvy pod povrchem země mají sklon směrem do PKP.
Teprve na základě nových poznatků monitoringu prováděného OkÚ v Náchodě a oponentního hydrogeologického posudku zadaného Správou CHKO Broumovsko (v letech 2000 a 2001) se ukázalo, že dlouho uplatňovaný požadavek Správy CHKO likvidace skládky odvozem a nikoli překrytím, byl správný.
Proto Správa CHKO Broumovsko společně s obcí Jetřichov, s.p. Lesy ČR a Okresním úřadem v Náchodě přehodnotila počátkem roku 2002 sanaci překrytím na sanaci odvezením materiálu. Způsob konečné likvidace (uložení na skládku nebezpečných odpadů či spalovaní) bude upřesněn na základě průběžných rozborů při odtěžování.
Zmínění partneři v tomto duchu informovali a požádali o pomoc Státní fond životního prostředí, Ministerstvo životního prostředí a Královéhradecký kraj i jeho úřad – odbor životního prostředí. Na podzim roku 2002 byl zpracován nový projekt a stavební úřad v Broumově rozhodl o změně využití území. V listopadu podepsal ministr životního prostředí žádost obce Jetřichov o udělení dotace ve výjimečné výši 100%, neboť není v silách malé obce podílet se finančně na velmi drahé likvidaci skládky, kterou ani sama nezpůsobila. Nyní již zbývá najít ve výběrovém řízení firmu, který zakázku provede.
Doufejme, že si vezmeme ze vzniku a likvidace této časované ekologické bomby dostatečné ponaučení - mimo jiné to, že prevence je vždy snadnější a levnější než odstraňování následků.
Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří na tomto složitém a časově náročném úkolu spolupracovali a podpořili úsilí Správy CHKO Broumovsko dosáhnout sanace skládky jejím odvozem.

Za Správu CHKO Broumovsko
Jiří Malík, zástupce vedoucího
RNDr. Jan Piňos, vedoucí Správy CHKO Broumovsko

Environmentální vzdělanost

Život na planetě Zemi je ohrožen v samé své podstatě. Ne válečným konfliktem, ne jakousi kosmickou katastrofou, ale přímou činností nás lidí.
Podívejme se na několik skutečností, které by nás mohly přimět k zamyšlení.
Na Zemi existuje celkem něco mezi třemi až pěti miliony druhů živočichů. Popsáno bylo pouze 1,7 milionu druhů. V rostlinné říši je známo asi 250 tisíc druhů (o mnoho víc jich asi nebude). Ovšem podle některých, možná trochu nadnesených odhadů, by mohla do roku 2100 zmizet z povrchu zemského až polovina rostlinných a živočišných druhů.
Nejproduktivnější soustavu živých a neživých složek, které zahrnují všechny organizmy na určitém území, tvoří lesy. Zabírají 33 % povrchu pevnin (nepočítáme-li území Antarktidy). V tropických deštných lesích, které celosvětově pokrývají jen 6% povrchu Země, žije však 40% všech živočišných a rostlinných druhů. Můžeme je považovat za plíce planety, produkují zhruba 1/3 kyslíku a pohlcují oxid uhličitý. Dnes tyto lesy rychle mizí, ročně asi 130 000 km2 jejich rozlohy, tj velikost bývalého Československa. Celkově jsme již přišli o zhruba 1/3 světových tropických lesů.
Pouště pokrývají 28,5% povrchu pevniny, pokud mezi ně nepočítáme i pouště polární (území Antarktidy a Grónska). Jejich rozsah roste. Třetina dnes kultivované pevniny je ohrožena postupem pouští. Příčinou je nevhodné obdělávání půdy, nadměrná pastva, kácení stromů a křovin na palivové dříví, ničení tropických deštných pralesů a změna klimatu. Během posledního století ubylo zemědělství 10 mil. km2 obdělávané půdy.
Působením skleníkových plynů (oxid uhličitý, metan, oxidy dusíku, freony a další) vzniká skleníkový efekt. Tyto látky propouštějí viditelnou část slunečního záření, které se po dopadu na zemský povrch mění na záření tepelné. Pokud dojde ke globálnímu oteplení o 2 až 4 stupně Celsia, bude zle. Budou tát ledovce, začne se zvyšovat hladina oceánu, budou zaplaveny ostrovy v Tichomoří, budou ohroženy desítky světových velkoměst. Zvedne-li se hladina jen o půl metru, začne migrace do vnitrozemí a na hranicích států se nezastaví.
O zvětšování ozonové díry jsme už hodně slyšeli. Freony stoupají do stratosféry desítky let. Dnešní problémy s ozonovou dírou jsou způsobeny našimi aktivitami před 15 až 50 lety. Rozvinuté země sice výrobu zastavily, ale rozvojové země nové technologie nevlastní, protože ty jsou intelektuálním bohatstvím, které je nejvíce ceněno a chráněno. A v tropickém či subtropickém pásmu potřebují ledničky více než my.
Energetické a surovinové zdroje dnes čerpáme rychle a ve velkém množství. Naše průmyslová civilizace je postavena především na využívání uhlí (zásoby na dvě staletí), plynu (zásoby na více než jedno století) a ropy (zásoby asi na 50 let). Využití atomové energie je možné, ale velmi problematické. Obdobně jsme na tom se surovinami. Zásoby jsou omezené, konečné. V první polovině 21. století pravděpodobně bude docházet ke sporům i o zdroje, které jsou nevyčerpatelné a obnovitelné, především o vodu, jako dnes o ropu v Perském zálivu.
V dubnu roku 2000 se před královským soudem v britském Norwichi konalo přelíčení s odpůrci pěstování geneticky manipulované (GM) kukuřice. Důvodem bylo, že tito lidé sklidili ještě nerozkvetlou GM kukuřici na základě bezprostřední hrozby toho, že kukuřice vykvete a dojde k nekontrolovatelnému rozptýlení pylu do okolí a sprášení této kukuřice s kukuřicí nemanipulovanou. Což by mohlo ohrozit nejen ekologicky hospodařící zemědělce, ale i bezpečnost zemědělských systémů. Obžalovaní byli osvobozeni i na základě toho, že ani vědecká dobrozdání tuto skutečnost nedokázala vyloučit. Na počátku roku 2002 si společnost Monsanto společně s dalšími subjekty podala několik žádostí o pokusné pěstování GM kukuřice u nás. Což by mohlo vést k ohrožení i naší potravinové bezpečnosti. O nebezpečí klonování nebudeme raději ani hovořit.
Naše zdraví ohrožuje znečištěné ovzduší, voda, kterou pijeme, jídlo, které jíme, neboť jsou kontaminovány širokou škálou toxických chemikálií. Narůstají zdravotní problémy jedinců, infekce a podvýživa v zemích nerozvinutých, chronická a degenerativní onemocnění případně nazývaná „civilizační nemoci" v rozvinutých zemích. Můžeme pozorovat četné známky sociálního rozkladu - násilná kriminalita, nehody a sebevraždy, zvýšená míra alkoholismu, zneužívání drog.
Asi 1,2 miliardy lidí na naší planetě žije pod hranicí bídy s příjmem 1 dolar na den. Nadměrná spotřeba lidstva však dosáhla úrovně, která překračuje možnosti pozemských zdrojů. Zatímco ještě v roce 1961 využívalo lidstvo kapacitu biosféry (veškerého oživeného prostoru na Zemi - v moři i na souši, od vyšších vrstev atmosféry až po horní vrstvy skalního podloží o síle cca 20 km) na 70%, v roce 1991 spotřebovávalo již 120%. Na obnovu všech zdrojů, které nyní spotřebujeme za rok, potřebuje nyní Země 14 měsíců. Jinými slovy, žijeme na dluh. Vědci varují, že budou-li současné trendy pokračovat, povede to k postupnému kolapsu.
Ve světle uvedených faktů není přehnaný požadavek na zamyšlení o počtu obyvatel naší planety. Je nás dnes 6 miliard, ale i kdybyste měli kouzelnou moc a zařídili, že od této chvíle každý rodičovský pár na světě bude mít nejvíce dvě děti, vyšplhá se počet lidí v příštích dvaceti letech na 20 miliard. Protože nejsilnější ročníky jsou dnes ty nejmladší. Zejména v rozvojových zemích, kde žijí čtyři pětiny obyvatel.
Co s tím? Na tuto otázku už asi nenajdeme globální odpověď. Budeme muset vzít každý odpovědnost za svůj život do svých rukou, zamyslet se nad tím, co chceme a proč žijeme tak, jak žijeme, vzít do úvahy všechny okolnosti a rozhodnout se. Tak, abychom předali svět, až jednou budeme odtud odcházet, aspoň ve stejném stavu, jaký byl, když jsme sem přišli. O tom však příště.

Ing. J. Horkel

Tříkrálová sbírka 2003

Farní charita Náchod, Mlýnská 189 Náchod, 491 433 499, charita.nachod@email.cz

První lednový víkend procházely městy a vesnicemi skupinky tří králů. Přede dveřmi většiny domácností zazpívali králové koledu a nade dveře napsali tradiční K+M+B. Bibličtí králové putovali za novorozeným Ježíšem do Betléma. Nesli mu vzácné dary. Vlastně to nebyli králové, ale „mudrci". Novodobí tři králové nemají se skutečnými králi také mnoho společného, ale vzácné dary nesou. Po cestě vybírají dary od lidí, kteří chtějí přispět na celorepublikovou Tříkrálovou sbírku. Sdružení Česká katolická charita organizuje tuto sbírku v České republice již třetím rokem. V jednotlivých městech a obcích se na realizaci podílejí asistenti Tříkrálové sbírky a řada ochotných dobrovolných spolupracovníků.
Oblast spravovaná ve věci Tříkrálová sbírka Farní charitou Náchod sahá od České Skalice a Hořiček, přes Nový Hrádek a Českou Čermnou do Náchoda, Hronova, Velkého Poříčí, Bezděkova, Machova, Police nad Metují, Teplic nad Metují, Meziměstí až po Broumov. Letos se na sbírce podílelo téměř 300 „králů", téměř 100 dospělých vedoucích skupinek a téměř 100 dobrovolných spolupracovníků, kteří zajišťovali občerstvení pro koledníky a hladký průběh sbírky. Množství lidí, kteří do sbírky přispěli, je velmi vysoké, protože se podařilo vybrat v naší oblasti částku 431 530,70 Kč, přičemž průměr na jednu pokladničku byl 4 071 Kč. V loňském roce se vybralo 369 169,10 Kč a v roce 2001 to bylo 255 546,30 Kč.
Kam pokračovaly peníze poté, co jste je vložili králům do pokladničky? Peníze putovaly v zapečetěné pokladničce ještě další částí vašeho města nebo vesnice, poté byly na místních městských či obecních úřadech sečteny za přítomnosti pracovníků Charity a pracovníků daného úřadu. O výtěžku každé pokladničky byl sepsán podrobný protokol. Peníze putovaly do banky, kde byly opět přepočítány. Další cesta peněz vedla skrze finanční účty do centrálního sběrného místa Sdružení Česká katolická charita v Praze, odkud budou rozeslány na jednotlivé projekty.
20% z částky vybrané v naší oblasti bude využito na národní a zahraniční humanitární pomoc. 80% se vrátí zpět do naší oblasti a částka bude využita na aktuální potřeby obdobně jako v loňském roce.

Uskutečněné záměry 2002:
Oblast Stanovený záměr Částka v Kč
Náchod - hlavní charitní záměr v oblasti (podpořen též z výtěžku ostatních míst)
- rekonstrukce charitního domu v Náchodě
- projekt Dům na půli cesty Náchod
195 920,20
Broumov - aktuální pomoc starým a nemocným lidem
- kulturní a volnočasové aktivity pro starší, osamocené a nemocné občany
- podpora charitního zařízení v Žirči
- pomoc rodinám v nouzi
9 220, 80
Meziměstí - podpora rodiny v nouzi 1 786, 60
Hronov a Velké Poříčí - pomoc rodinám v nouzi
- výpomoc sociálně slabým rodinám
- podpora činnosti dětí a mládeže
- pomoc starým a nemocným lidem
- vánoční akce v domovech důchodců
21 123,80
Teplice n. M. - úprava a oprava místnosti setkávání (společné setkávání rodin)
- podpora aktivit pro staré osamocené a nemocné občany
5 030,10
Police n. M. - pomoc a podpora aktivit pro starší, osamocené a nemocné občany
- pomoc rodinám v nouzi
- podpora sociálních aktivit mládeže
16 323,20
Nový Hrádek - pomoc a podpora aktivit pro staré, osamocené a nemocné občany
- podpora sociálních aktivit mládeže
5 621,00
Česká Skalice - pomoc a podpora aktivit pro starší, osamocené a nemocné 3 392,60

Vánoční svátky v Domově důchodců

Celý měsíc prosinec probíhal v broumovském Domově důchodců v atmosféře blížících se vánočních svátků. První starosti začaly již v listopadu přípravou výzdoby Domova. Ještě stále zručné prsty některých obyvatelek vytvořily většinou z papíru ozdoby, symbolizující tyto svátky, ať již to byly stromečky, řetězy a nebo hvězdy. 5. prosince naše obyvatele navštívila známá trojice - Mikuláš, čert a anděl. Nadělila nám balíček dobrot.
Vánoční program pokračoval vystoupením pěveckého souboru Stěnavan, který nám vánočními koledami přiblížil blížící se Štědrý den. Naše obyvatele také navštívila paní starostka se sociální pracovnicí a předaly obyvatelům vánoční nadílku. Vánoční pohoda byla znásobena vkusně osvětleným stromkem v zahradě. Ani členky Svazu žen na náš Domov nezapomněly, obyvatelé od nich obdrželi ručně pletené ponožky a mýdlo. O dobrou pohodu po stránce dobrot se velmi dobře postaraly naše kuchařky. Děti ze 6. Mateřské školy nás potěšily pěkně připraveným vánočním programem.
Vedení Domova důchodců děkuje všem, kteří naše zařízení navštívili, a tím přispěli k dobré vánoční pohodě. Zároveň děkujeme za dárky a přejeme zdraví a dobrou pohodu v začínajícím roce.

V Broumově se nadělovaly dárky pro děti z dětských domovů

Vánoce 2002 se uskutečnily v kulturním domě Střelnice, kde zcela zaplněný sál sledoval bohatý program, který se změnil v silvestrovskou show, jak nazvali občané města Broumova program, který snad ještě nepamatují. Celá akce trvala téměř čtyři hodiny a zúčastnilo se jí téměř sedm set návštěvníků.
Akce se zúčastnily děti a dospělí ze stacionářů, ústavů a dětských domovů z celého regionu. Při akcích dochází ke sblížení zdravých a postižených lidí, což je hlavní cíl celé akce, aby se všichni bavili a zhlédli program, při kterém se dobře baví všichni.
Pořadatelem akce je student David Novotný ve spolupráci s modelingovou agenturou Demi Hradec Králové. Záštitu nad akcí převzala starostka města Broumova JUDr. Libuše Růčková a hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík. Této akce se zúčastnil zástupce hejtmana Ing. Rostislav Všetečka, který vyjádřil obdiv nad celou akcí.
Ve čtyřhodinovém programu vystoupila řada známých osobností a skupin, nechyběla ani módní přehlídka. Celou akci moderoval Dan Šafr z Rádia Metuje a Kamila Petrdlíková.
Celkový výtěžek činil 111.494 Kč v materiální a finanční podobě. 1. Dětský domov v Broumově dostal materiální podporu v hodnotě 32.430 Kč a 6.000 Kč ve finanční podobě. 2. Dětský domov dostal v materiální podobě 30.660 Kč a finanční částku ve výši 6.000 Kč. Zvláštní škola v Broumově obdržela materiální pomoc ve výši 16.880 Kč a Klub Vánek z Náchoda dostal dárky v hodnotě 19.464 Kč.
Právě zde v Broumově jsem oslavil 7 let od pořádání charitativních akcí, za tu dobu se mi povedlo připravit na 15 charitativních akcí. Nejkrásnější je, když všichni odcházejí spokojeni, pomohou dobré věci a vážím si všech, kteří podporují tyto akce, je skvělé vidět radost těch, kteří naši pomoc potřebují.

David Novotný

Poděkování za práci s fotbalovým dorostem

Do náchodské zámecké restaurace pozval Okresní fotbalový svaz funkcionáře oddílů, kteří se zabývají prací s fotbalovou mládeží , aby jim předal malou pozornost a poděkování za dosavadní činnost. Ocenění bylo uděleno na návrh oddílů. Mezi oceněnými byl i pan Jiří Vaňura z Broumova, který si mezi osmi oceněnými odnesl i plaketu, diplom a dárkový balíček.

Z. Majer

Judo

Dne 15.12.02 se v Semilech konal Vánoční turnaj mláďat a mladších žáků a žákyň. JUDO CLUB Broumov úspěšně zakončil tuto roční závodní sezónu dobrými umístěními:

mláďata - do 22 kg:
1. místo Němečková Pavla
2. místo Rajnohová Kateřina

do 25 kg:
3. místo Minaříková Markéta
3. místo Vondřejcová Gabriela

do 36 kg:
3. místo Sedláček Tomáš

do 38 kg:
2. místo Židová Eliška
3. místo Včelišová Radka

mladší žactvo: do 46 kg:
1. místo Zelený Jiří
3. místo Nouza Zdeněk
3. místo Kostomlatský Pavel

+57 kg
1. místo Němečková Martina

Tyto závody byly poslední, kterých se v roce 2002 JUDO CLUB zúčastnil, a tak při této příležitosti chceme poděkovat všem příz-nivcům, přátelům a sponzorům za přízeň -jmenovitě děkujeme firmě Z-TRADE s.r.o., díky jejíž finanční podpoře jsme mohli zakoupit další tatami. Dušánková

Vánoční turnaj

v klasickém kulečníku se uskutečnil v Pivovarské restauraci Olivětín. Ze skupin, do kterých bylo rozlosováno 20 přihlášených, postoupilo 8 čtvrtfinalistů, skoro všichni favorité. V dalším průběhu si nejlépe vedl, a tudíž i zvítězil S. Brožek před obávaným M. Srnou. Další místa obsadili - 3. V. Just, 4. M. Šindler, 5. J. Holeček, 6. M. Hlavatý, 7. K. Středa a 8. J. Szkok. Všichni projevili nesporné hráčské umění a myslím, že se turnaj i přes mírnou nervozitu líbil. Poděkování patří všem za zdařilé sportovní klání i sponzorovi - Pivovaru Broumov.
SP

Hofmanová třikrát bronzová

V prvním lednovém týdnu pořádal oddíl stolního tenisu TJ Slovan Broumov krajské přebory mladšího žactva a dorostu pro rok 2003. Svým způsobem šlo o historickou událost. Jednalo se totiž o první krajské přebory v novém Královéhradeckém kraji.
Radost pořadatelům udělala Ivana Hofmanová, když ve všech soutěžích obsadila třetí místo, ve čtyřhře dorostenek pak s oddílovou spoluhráčkou L. Machovou. Neztratil se ani domácí dorostenec J. Ďoubek. Po porážce se třetím Pozníkem získal pěkné 9.-16. místo.
Dorostencům jednoznačně kraloval loňský přeborník v kategorii mužů(tehdy ještě východočeské oblasti) Miloš Šlapák. V dorostenkách získala titul Čtvrtečková až po velké finálové bitvě rozdílem pouhých dvou míčků.

BK

Slovan Broumov opět bronzový

Dne 12.1.2003 se v Českém Meziříčí konaly krajské přebory družstev dorostu ve stolním tenisu.Oddíl Slovanu Broumov měl zastoupení družstvem dorostenek. I. Hofmanová s L. Machovou navázaly na přebory jednotlivců a přivezly si další bronzovou medaili.

BK

Vítězná Hofmanová

Poslední bodovací turnaj východočeské oblasti v kategorii dorostu pro rok 2002 se konal v Broumov. Na domácích stolech se dařilo dívkám Slovanu Broumov.
Pořadí: 1.Hofmanová I.-Slovan Broumov, 2. Zahradníková –SK Dobré,3.Machová L.-Slovan Broumov.

BK

Nábor děvčat do oddílu basketbalu

Basketbalový oddíl TJ Slovan Broumov zakládá družstvo děvčat (ročník 1988 a 1989). Tréninky budou každý pátek od 18.30 do 20.00 hodin, začínáme 7.března 2003. Informace a přihlášky u Milana Sokola (Zdravotnické potřeby - tel. 491 523 788) nebo u Jaroslava Vodňanského (tel. 491 502 312 do zaměstnání nebo 491 528 331 domů).

Poděkování

Děkujeme touto cestou naší paní vedoucí Hovorkové a všem pečovatelkám za hezké uspořádání předvánočního koncertu v novém domě s pečovatelskou službou.
Dále hezké poděkování účinkujícím z ZUŠ a pěveckému sboru, a také za vystoupení dětiček s jejich mimořádným programem i jejich paní učitelce z mateřské školky z Křinického sídliště.
Jen více takových akcí pro nás - obyvatele domu Broumov III/78. Je vidět, že i paní starostka a pracovnice sociálního odboru si na nás udělaly čas a milým slovem popřály k Vánocům a do nového roku.

Za obyvatele pečovatelského domu Broumov III/78 a starý pečovatelský dům ve Velké Vsi


Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

redakce, grafická úprava:
M. Otte, tel. 491 522 185

korektury:
Mgr. Šárka Rambousková

e-mail:broumov.muzeum@worldonline.cz

objednávky inzerce:
Sekretariát Městského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail:malichova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail:ic.broumovsko@worldonline.cz

vychází 1 x měsíčně
uzávěrka vždy 20. každého měsíceCopyright © Město Broumov 2003 Poslední aktualizace stránky: 02.02.2003