Na této stránce Vám přinášíme poslední číslo Broumovského zpravodaje. Jedná se výběr článků z tištěné verze zpravodaje.


Broumovský zpravodaj č. 12/2002

Obsah čísla:
Vážení občané,
Kde je lampárna
Obyvatelé Domu s pečovatelskou ...
Komentář k usnesení rady ...
Děkuji
Reforma veřejné správy ve městě Broumově
Mikroregion Stěnava pořádá ...
Odpověď na článek: Proč se ...
Co Vám vadí, pane Franci?
Určitě se nechci uzavřít do sebe
Výstava historických betlémů
Z činnosti Policie České republiky
Zprávy z Ulity
Sdružení zdravotně postižených Broumov
Nový Opat v Broumově!
Veterinární koutek:
Stolní tenis
Judo
GURU-CUP 2002
Zveme vás do tělocvičny
Zimní turnaj
Environmentální vzdělanost
150 let broumovské nemocnice
O zločinech a pokání

Vážení občané,

pro Vaši větší informovanost se pokusím stručně objasnit některé základní pojmy a vztahy, se kterými se v jednáních s městem setkáváme, ale ne vždy je přesně chápeme. Přitom vycházím ze znění zákonů (citace kurzívou) a konkrétních příkladů z našeho města.

Město pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech - to jasně říká zákon o obcích. Město je spravováno zastupitelstvem města a dalšími orgány (radou, starostou, městským úřadem).

Zastupitelstvo města jste si nedávno zvolili ve volbách (23 zastupitelů). Zastupitelé zvolili na svém prvním jednání starostku (JUDr. Libuše Růčková), místostarostu (Mgr. Jiří Ringel) a radu města (celkem sedm zastupitelů). To je samospráva.

Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemnice (Ing. Eva Blažková) a zaměstnanci zařazení do městského úřadu. V čele městského úřadu je starosta.

Rozlišujme samostatnou působnost (rozhodnutí je jen na samosprávě) a přenesenou působnost (jedná se o výkon státní správy ve správním obvodu – od ledna celé Broumovsko).

Městský úřad ze zákona plní v  samostatné působnosti úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada, a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu.

Zaměstnanci Městského úřadu jsou zařazeni do odborů: správní, finanční, výstavby, životní prostředí, sociální a zdravotnictví, školství a tělovýchovy, dopravy, živnostenský, investic a rozvoje, správy majetku města.


Město Broumov zřídilo navíc organizační složky:
 • Kultura a infocentrum,
 • městské muzeum,
 • městská knihovna,
 • pečovatelská služba,
 • technické středisko.
a příspěvkové organizace:
 • mateřská škola
 • školy (ZŠ Hradební, Masarykova, Olivětín, Velká Ves),
 • Základní umělecká škola,
 • Středisko volného času Ulita,
 • Domov důchodců.
Pokusil jsem se Vás stručně seznámit s organizační strukturou města. S pravomocemi zastupitelstva, rady, starosty a tajemníka Vás seznámím příště.

Jiří Ringel, místostarosta

Kde je lampárna …

Často jsem býval posílán na lampárnu, nádraží, k šípku i ke všem čertům, když jsem se dotazoval okolí, kde hledat vhodné místo pro uplatnění kritických výhrad ke skutečnosti, která mě nenechávala chladným. Výše uvedená místa většinou nahrazovala rodina, kolegové z práce, náhodní svědci či spolustolovníci. Procesem postupného „vypouštění páry" jsem sice téměř vždy rychle vychladl, ale k řešení podstaty věci tento postup vedl jen zřídka. Proč vlastně chodit za kovaříčkem, když je tu lampárna?

Zkratkou jsme se dostali opět na začátek. Umístění univerzální lampárny jsem sice zatím neobjevil, ale po prvním měsíci, stráveném ve funkci místostarosty města, Vám mohu poradit s lampárnou městskou.

Na vedoucí jednotlivých odborů Městského úřadu a organizačních složek se obraťte, máte-li například pocit, že jste se na odboru necítili jako vážený klient, nebo že se Vám v ulici rozbilo světlo.

Tajemnice řídí a kontroluje vedoucí odborů. Té se můžete svěřit s názorem na odbor jako celek, případně se zmínit o vedoucím odboru.

Dvacet tři zastupitelé Vám mohou pomoci s rozmanitými (spíše však asi obecnějšími) problémy, obvykle ale jen tak, že Vaše sdělení někomu předají. Výhodou zastupitelů je jejich počet – asi se nejspíš nachází i někde ve Vašem okolí.

Místostarosta má na starosti organizační složky Kultura a informace, Knihovna, Muzeum a Technické služby, a proto by se k němu měly Vaše náměty k činnosti výše uvedených složek dostat co nejdříve.

Starostka zastupuje město navenek, jmenuje tajemnici, je velitelkou Městské policie, řídí a kontroluje Správu majetku města a má tudíž spoustu povinností a málo času.

Dohled nad všemi zastupiteli mají občané, hodnocení provádějí při volbách.

Dobrá orientace v lampárně Vám ušetří spoustu času. Příklad: obracet se na starostku se stížností na díru na cestě je jistě možné, ale mnohem rychlejší cestou k řešení je zavolat na Technické služby. Neuspějete-li, pokračujte místostarostou.

Naším společným zájmem je postupné snižování potřeby hledat lampárnu kvůli stížnosti. Přivítáme návštěvu námětovou a kdoví, třeba se někdy v  budoucnu i stane, že se na lampárně bude chválit.

Honem se vracím zpátky na zem a končím snad společným přáním: když již cestu, tak co nejkratší.

Jiří Ringel

Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou

děkují naší bývalé vedoucí paní Kolářské za dva roky péče a starostí, které nám věnovala a každému vždy poskytla potřebnou pomoc. Velké poděkování ode všech.

Nyní máme novou vedoucí paní Hovorkovou. Těšíme se, že si ji také budeme vážit a mít ji rádi. Jsou mezi námi i muži - pozor! (Jsou starší, ale dobře vychovaní).

Za trpělivost nové paní vedoucí předem děkujeme.

Komentář k usnesení rady města 4/2002

Rada města 4. 12. 2002 schválila organizační strukturu města k 1. 1. 2003. Dne 18. 12. 2002 rada města rozhodla, že odvolává z funkce vedoucího organizačního odboru (v souvislosti se schváleným organizačním schématem), vedoucího správního odboru, vedoucího finančního odboru, vedoucího odboru výstavby a životního prostředí, vedoucího živnostenského odboru, vedoucího sociálního odboru.

Současně rada města pověřila dosavadní vedoucí vedením odborů (kromě vedoucího organizačního odboru zrušeného k 1.1.2003).

V souvislosti s reformou veřejné správy nově vznikne k 1. 1. 2003 odbor životního prostředí, na jehož vedoucího již bylo výběrové řízení vyhlášeno. Dále nově vzniknou odbor školství a odbor dopravy, jehož vedením budou pověřeni pracovníci delimitovaní z rušeného Okresního úřadu v Náchodě. Nově vznikne k 1. 1. odbor investic a rozvoje, jehož vedením byl pověřen dosavadní pracovník investic.

Rada města dále rozhodla vyhlásit výběrové řízení na funkce vedoucích organizačních složek města, tj. Technické služby, Kultura a infocentrum, Městská knihovna, Městské muzeum, a vyhlásit výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců. Rada města uložila tajemnici vyhlásit do 30. 6. 2003výběrovéřízení na vedoucí organizačních složek a na ředitele příspěvkové organizace Domov důchodců.

Při rozhodování rada přihlédla k těmto skutečnostem:

1) vzhledem k reformě veřejné správy k 1. 1. 2003 rada pokládá za správné postupovat stejným způsobem jak u nově vznikajících odborů ( životního prostředí, dopravy, školství, investic a rozvoje), tak u odborů dosavadních (správní, finanční, výstavby, živnostenský, sociální). Tzn., že ve všech těchto odborech v průběhu roku 2003 bude vyhlášeno a proběhne výběrové řízení na vedoucího odboru.

2) Od 1. 1. 2003 vstoupí v účinnost zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územně samosprávných celků. V § 12 tohoto zákona jsou stanoveny důvody, pro něž je možné vedoucího úředníka odvolat z funkce, přičemž postup při odvolání bude přísnější vůči zaměstnavateli v porovnání se zákoníkem práce.

3) Při rozhodování o organizačních složkách a příspěvkové organizaci Domov důchodců rada přihlédla především k době, která uplynula od konkursů či výběrových řízení, na jejichž základě byli dosavadní vedoucí ustaveni do funkcí.

4) Výběrové řízení se tedy netýká odboru správy majetku města a pečovatelské služby. Na místa jejich vedoucích proběhlo výběrové řízení v říjnu 2002.

JUDr. Libuše Růčková, starostka města Broumova

Děkuji

Děkuji Broumovákům za důvěru, kterou projevili naší nezávislé kandidátce v listopadových komunálních volbách.

Díky vašim hlasům budeme moci ovlivňovat věci veřejné, pracovat v komisích a výborech a získávat zkušenosti. Tyto zkušenosti zhodnotíme v dalších volebních obdobích. Přeji vám hodně pohody v novém roce.

Jan Ullwer


Děkuji touto cestou panu primáři MUDr. Veselému, jeho kolektivu a zdravotním sestrám za obětavou práci a péči o mého manžela Bohuslava Koldrta během jeho těžké nemoci.

Děkuji také za péči zdravotního oddělení Domova důchodců, kde byl dva měsíce. Buďme hrdí na naši nemocnici v Broumově!

Přeji všem do dalšího roku zdraví a úspěch. Koldrtová

Reforma veřejné správy ve městě Broumově

Vážení spoluobčané,

reforma veřejné správy probíhající po celém území naší republiky se bezprostředně dotýká i našeho města. V  minulosti jste prostřednictvím BZ byli obecně informováni o plánované reformě.

Město Broumov v roce 2002 koupilo bývalý objekt Jednoty u sídliště Spořilov, který kompletně rekonstruovalo, část oprav probíhá i ve stávající budově MěÚ. V současné době práce vrcholí, neboť od 1.1.2003 se město Broumov stává pověřenou obcí III. stupně pro regiony Broumovska a Teplicka a přebírá řadu činností, kterou do konce roku 2002 vykonával Okresní úřad Náchod. K 31.12.2002 dochází k ukončení činnosti okresních úřadů. Větší část agendy přebírají pověřené obce III. stupně, část agendy přechází na krajské úřady.

V okrese Náchod budou 4 pověřené obce III. stupně (Broumov, Náchod, Jaroměř, Nové Město nad Metují).

Tato reforma se bezprostředně dotýká i organizační struktury našeho MěÚ. Vznikají nové odbory (odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor životního prostředí, odbor investic a rozvoje, odbor školství), náplň stávajících odborů se výrazně rozšiřuje (např. náplň odboru sociálních věcí a zdravotnictví, správního odboru, živnostenského úřadu).

Městský úřad Broumov bude sídlit od 1. 1. 2003 ve třech budovách.

Budova I – stávající městský úřad
Přízemí vpravo - odbor investic a rozvoje
Přízemí vlevo -podatelna (ověřování), úkoly armády ČR, přestupková komise
1. patro vlevo - správní odbor (matrika, cestovní doklady a občanské průkazy, evidence obyvatel)
1. patro vpravo - kancelář starostky, místostarosty a tajemnice, finanční odbor, odbor školství

Budova II – objekt za budovou MěÚ směrem k ZŠ Masarykova
Přízemí - Městská policie
1. patro - odbor Správy majetku města (přesun agendy pohřebnictví z  Tech. služeb)

Budova III – bývalý objekt Jednoty (sídliště Spořilov)
Přízemí vlevo - odbor dopravy a silničního hospodářství
Přízemí - naproti vchodu -podatelna (ověřování)
Přízemí vpravo - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
1. patro vlevo - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
1. patro vpravo - živnostenský úřad
2. patro vlevo - odbor životního prostředí
2. patro vpravo - odbor výstavby (včetně památkové péče).

K reformě veřejné správy jsme přistoupili z mého pohledu zodpovědně. Některá města staví zcela nové úřady, což znamená dotaci z vlastního rozpočtu města, případně i dočasné odložení reformy veřejné správy. My jsme zvolili cestu úspornější, postupnou rekonstrukci objektu s ohledem na výši příspěvku ze státního rozpočtu. Pro rok 2002 vyčlenil stát pro reformu 7,4 mil. Kč, pro rok 2003 částku cca 8 mil. Kč. Město odmítlo přenesený výkon státní správy dotovat z městského rozpočtu. Státní prostředky jsme vynakládaly maximálně úsporně. Stejným způsobem jsme postupovali i při stanovení počtu nových úředníků, kde kumulujeme různé funkce.

Věříme, že nás nakonec nezradí technika (vazba na agendy Ministerstva vnitra) a budeme od 2.1.2003 schopni plně vykonávat agendu pověřené obce III. stupně.

Vás, občany našeho regionu, bych chtěla poprosit o určitou míru trpělivosti a tolerance, neboť se jedná o zcela nové agendy, které budou navíc vykonávat i noví úředníci města (zkušených z OkÚ Náchod k nám přešlo v rámci delimitace velmi málo).

Touto cestou bych ráda poděkovala všem zaměstnancům města, kteří měli či mají dočinění s reformou veřejné správy za úsilí, spolupráci, za čas věnovaný reformě, která často probíhala a dodnes probíhá za náročných podmínek.

Vám všem přeji pevné zdraví v novém roce.

Ing. Eva Blažková, tajemnice MěÚ

Mikroregion Stěnava pořádá dne 22. ledna 2003 na sále Střelnice v Broumově konferenci

Broumovsko v Evropě - rozvoj regionu v evropském kontextu

Konference o koncepci rozvoje Broumovska. Záštitu nad pořádáním převzal hejtman Královehradeckého kraje ing. Pavel Bradík. Odborným garantem konference je Centrum pro Sociální a Ekonomické Strategie (CESES), FSV Univerzity Karlovy.

Regionální konference se uskuteční s cílem výměny názorů na očekávané cesty regionálního rozvoje a jeho další možnosti po přistoupení České republiky a sousedního Polska k Evropské unii. Budou nastoleny a diskutovány též otázky procesu Evropské integrace na lokální úrovni, možnosti efektivní přípravy a využití rozvojových projektů jako cesty využití strukturálních a kohezních fondů v regionu po vstupu do EU.

Konference je plánována pro cca 200-250 účastníků. Hlavní cílovou skupinou jsou lidé s rozhodující pravomocí z regionální a místní samosprávy, podnikatelé, zemědělci, aktivisté nevládních organizací, odborů, občanských sdružení. Uvítáme učast všech občanů, které zajímá budoucí vývoj regionu.

Jako oficální hosté jsou zváni mimo jiné, Ramiro Cibrián-Velvyslanec Evropské komise v Praze Pavel Němec - Ministr pro místní rozvoj ČR, hejtmané Královehradeckého kraje a kraje Vysočina, poslanci a senátoři z našeho regionu, krajští zastupitelé a radní, konzulové České republiky a Polska.

Vstupné je volné. Protože nedokážeme odhadnout zájem o účast, prosíme o písemnou registraci na adrese: Mikroregion Stěnava, POB 58, 55001 Broumov nebo na webových stránkách města Broumova.

Odpověď na článek: Proč se zastupitelé nejúspěšnější volební strany v  Broumově nepodílejí na řízení města

Vážený pane bakaláři Franci,

Jako předseda KDU-ČSL v  Broumově cítím povinnost reagovat na Váš článek. To, že Vaše kandidátka byla ve volbách nejúspěšnější je nepochybné. K tomu nelze dodat nic jiného, než že gratuluji. Vím také, že jste pro tento úspěch mnoho udělal a zcela chápu, že povolební uspořádání je pro Vás zklamáním. Přesto si myslím, že by mělo být pod Vaši úroveň veřejně šířit nepravdivé informace a dohady. Napsal jste, že KDU-ČSL slibovala problémovým občanům nesplnitelné. Správná formulace však měla být: „Jedna paní povídala, že …". Mohu Vás ujistit, že nemám ve zvyku slibovat nesplnitelné komukoliv. Předpokládám, že svůj omyl napravíte přiměřenou (nikoliv Zemanovskou) omluvou.

Pro veřejnost ještě velmi stručně odpovím na otázku v nadpisu. Přinejmenším z mého pohledu nemá smysl vysvětlovat vzniklou koalici nějakým pravo-levým viděním či nepodloženými spekulacemi o nekalých záměrech. Základ je v tom, že zastupitelé vzniklé koalice považovali tandem JUDr. Růčková, Mgr. Ringel za vhodnější než opoziční alternativu. Celé to též lze chápat jako generační výměnu - vždyť i nejmladší opoziční zastupitel je starší než nejstarší koaliční.

S pozdravem RNDr. Karel Pelán

Co Vám vadí, pane Franci?

 Nová situace Broumova potřebuje nové, mladší, vysoce vzdělané lidi. Je anachronismem nabízet staré,  ve starém režimu osvědčené pracovníky, vycházející z profanovaného marxismu (oficiální doktríně ČSSD).

TUŽ SE, Centrum Broumov, Začít spolu chtějí rozhýbat stojaté vody, někam to nasměrovat. Má se promrhat energie těch, kteří chtějí pro Broumov něco udělat? Ivo Streubel by chtěl od naší paní starostky v nástupní řeči jako od nějaké samovládkyně hotový program. Jistě na něj dojde, ale po domluvě s ostatními. Deklarovala přece svou vůli řešit program i uskutečňování společně!

Sudetoněmecký problém u nás hrůzně vystoupil zběsilým zneuctěním a poškozením  smírčího kříže před několika dny. To nelze pustit ze zřetele, pane Franci! Osobně mám mnoho důvodů naléhat na řešení sudetoněmeckého problému. S příchodem Hitlera do rodného Znojma byla naše rodina rozprášena, tatínek prošel několikaměsíčním gestapáckým vyšetřováním ve vězení, spolupracoval s partyzány,  přišli jsme o celý skrovný majetek. Na německém zboží jsme se nezhojili.

Při nastěhování do Broumova v  r. 1970 se mi mnozí smáli: „Už tady není nic k obohacení, jenom dřina."  Obohatil jsem se jen o poznání, že i členové mého národa dokázali střílet děti, ženy (jak mi vypravoval p. učitel Provazník) a jak svědčí smírčí kříž v Teplicích.

A tak to, co Vám, pane Franci, vadí na „slepenci" dnešní koalice, mi připadá jako plus a její velký úkol se s tím vypořádat.  Věřím, že se to pod vedením naší paní starostky podaří.

A ještě něco, vážený pane,  povídání o pohostinnosti KDU-ČSL a slibu bylo na internetu vysvětleno tak, že pohostinnost byla ze strany rodiny Kurových a slib říkal, že se spoluobčany nebude jednáno jako s „problematickou (váš cejch) skupinou", ale dle ústavy platné pro všechny občany. Nechcete-li internetové vysvětlení přijmout, jak se máme my ostatní vyrovnat s výroky internetu o Vás?

Karel Pelán sen.

Určitě se nechci uzavřít do sebe

říká pan Zdeněk Streubel, který byl starostou města Broumova od roku 1992. Povoláním je učitel, dnes v důchodě.

Byl jste v čele města několik let; můžete se vrátit a říci nám, na čem vám nejvíce záleželo, co byste rád, aby se dále rozvíjelo a co považujete za dokončené a uzavřené?
Dokončené a uzavřené není velké dílo nikdy. Spousta věcí je rozdělaných a otevřených a bude potřeba v nich pokračovat. Myslím, že nové zastupitelstvo na mnohé naváže. Protože problém broumovské nemocnice je otevřený stále, domov důchodců by se měl dostavět, je tady připravena studie na stravování žáků - to je další problém, kterému se nové zastupitelstvo nevyhne. No a myslím si, že i ten připravený projekt na výstavbu bytů pro mladá manželství najde odezvu a bude se v něm pokračovat. Samozřejmě nejsou hotové všechny komunikace, a nejsou ani opraveny všechny památky, ale nechci dopředu říkat, co by mělo nové zastupitelstvo dělat. Ty priority si budou muset najít sami.

Tím jsme navázali na druhou otázku. Určitě není jednoduché odcházet od rozdělané práce. Myslíte si, že je po letošních volbách možná jistá kontinuita v práci zastupitelstva nebo máte dojem, že cokoli se pro občany udělá, bude dobré? Z vašich předchozích slov vyplývá, že kontinuitu v práci zastupitelstev považujete nejen za možnou, ale částečně i za nutnou.
Já jsem šel do funkce starosty za okolností, které nebyly jednoduché. A opravdu jsem to dělal proto, abych Broumov nějak pozvedl ku předu. Chtěl jsem jenom sloužit občanům, na nic jiného jsem nehleděl.

A určitě se vám to podařilo v mnoha oblastech a v mnoha ohledech.
Mám radost i z toho, že když někdo přijede do Broumova, když přijede nějaký kamarád či známý, ať už z Prahy nebo z ciziny, tak jsem potěšen, když hodnotí změny s odstupem a s nadhledem, který my třeba někdy nemáme. Protože my, kteří jsme tady denně, některé věci nevnímáme, zapomínáme jak to před deseti lety vypadalo, Tím nechci říci, že by se řada věci nemohla dělat lépe nebo dneska bych některé věci neřešil jinak. Samozřejmě. Ale je únavné odpovídat na opakované invektivy nebo kritiky stále stejných věci jako například ohledně výběrových řízení, a pokud jde o zadluženost - to je také taková broumovská píseň. Ale ať někdo sleduje jiná města a posoudí, na co bylo nutné si půjčit proto, aby rozvoj města byl zajištěn dál. Ale jsou i další hity kritiků, na které už nemám sílu cokoli znovu a znovu říkat.

Za dobu, kdy jste byl ve vedení města, bylo vykonáno kus užitečné a prospěšné práce. Zůstalo něco, k čemu jste se nedostal, něco, nač nebyl čas nebo prostor, a co považujete pro město a jeho občany za důležité? Myslím třeba na klášterní zahradu, k jejímuž znovuzrození mohlo dojít teprve v posledních měsících.
Na zahradu jsem myslel už v osmdesátých letech. Ale tam je opravdu udělán jen první krok. Zde jsem pečlivě zvažoval, jestli mám nebo nemám dál něco dělat. Aby někdo neřekl, že se mu do něčeho pletu. Myslím si však, že to spolu s benediktýny musíme dodělat. Je šance dostat se k penězům, aniž by to město mnoho stálo, a v relativně krátké době čtyř pěti let zahradu uvést do takového stavu, aby to k něčemu vypadalo.

A máte pocit, že se podaří zpřístupnit ji potom veřejnosti?
Ano, smlouva s benediktýny, aby zahrada byla během denní doby otevřena veřejnosti, je připravena. Jistě je třeba ještě ledaco dokončit. Rekonstruovat zahradu, aby nebyla přístupná veřejnosti, přece nemá smysl.

Je ještě něco, nač jste myslel a k čemu jste se nedostal? Vidíte město přece jen z jiného pohledu než většina nás, občanů.
Jak už jsem řekl, některé věci jsou začaté a nové zastupitelstvo se jimi bude muset zabývat. A nechci ani nemohu na sebe brát nějaké další úkoly. Žádné nové plány určitě nechci rozvíjet. Určitě ne. Určitě se však nechci uzavřít do sebe. Já jsem tady 40 let pracoval pro Broumovský volejbal a trochu mne mrzí, že to nejde tam, kam by to mohlo jít. Mrzí mne, že broumovský volejbal nezaujímá to místo jaké měl, když hrál skutečně odpovídající soutěže. Pokud ještě budu mít síly, tak v tom chci něco pomoci.

Naši čtenáři vědí, že neodcházíte z veřejného života úplně, že hodláte své síly dále věnovat potřebám občanů. Můžete říct ke svým současným i plánovaným aktivitám několik slov? Hovořili jsme o zahradě, teď o tom volejbale, slyšeli jsme v souvislosti s vámi o cestě na Janovičky
Bylo schváleno 5 milionů korun z Programu PHARE na cestu na Janovičky. K těmto prostředkům je třeba přidat další, z jiných zdrojů. Ale to co slíbil Kraj, že do toho vloží, najednou začal váhat. Jistě hledáme i jiné cesty, jak peníze získat, avšak já jsem optimista (kdybych nebyl optimista, tak jsem nemohl dělat starostu v Broumově) a myslím si, že se zdroje, které je k prostředkům PHARE potřeba dodat, že se seženou. Věřím, že i Kraj zaujme jiné stanovisko, než momentálně říká. Že udělá to, co slíbil. Já apeluji na to, co Kraj slíbil. Minimum je 6 milionů, které podle potřeby navýší. Nepovažuji tuto komunikaci pro Kraj za tak okrajovou, jak dnes říkají. Mrzelo by mne, kdyby všichni naši krajští zastupitelé, pan Pelán, pan Pěnkava, a pan Trojan, nevyužili plně svých možností. Cesta ostatně vede kolem domu pana zastupitele Pelána, takže ten zvláště by měl mít o ni zájem. Takže si myslím, že máme v krajském zastupitelstvu dostatečnou sílu k prosazeni tohoto projektu. Pan hejtman i jeho zástupce mají k Broumovu dobrý vztah a pomohou nám. Nevidím to jako neperspektivní cestu. Mám představu, že až budeme v Evropské unii, tak tudy budou jezdit osobní auta na Broumovsko a do Královehradeckého kraje. Přes Janovičky. Spíš z polské strany. A z hlediska turistického - mnoho lidí pořád mluví o rozvoji turistiky. A tohle je klíčová cesta. Daleko důležitější než řada jiných komunikací, do kterých Kraj dává peníze.

Spoustě lidí věci takto nedocházejí a málokdo se dovede dívat na problémy přímo jako vy. Z toho však vyplývá, že se budete zřejmě dál věnovat společenskému a politickému životu ve městě.
Nedovedu si představit, že bych seděl v parku na lavičce a sypal něco ptáčkům nebo na náměstí jenom kritizoval současné zastupitelstvo.

Co však vaše rodina, asi si vás moc neužili.
Moje vnučky a vnuci moji péči moc nepoznali. Prostě rychle odrostli.

Budete mít teď čas, věnovat se svým dalším koníčkům a zálibám?
Já jsem profesí učitel historik a tomu jsem neměl čas se věnovat. Spoustu věcí bych rád dočetl. Dohodl jsem se s panem Dr. Meierem a panem Ottem, že častěji navštívím knihovnu a muzeum.

Přineslo vám vaše působení v čele města aspoň trochu radosti a dobrých pocitů nebo to byla jen řehole, bez trochy uznání či vděku?
Já jsem se radoval z každé maličkosti. Víte, člověk něco pamatuje a dovede si vážit všeho dobrého, co se udělá. Měl jsem radost, když Technické středisko vysázelo popínavé růže u "úřadu", jak to kdysi bývalo, nebo když se opravila nějaká socha nebo vybudoval kus chodníku. Během deseti let se každoročně nějaké dílo započalo nebo dokončilo.

Chtěl byste, pane Streubel, naším prostřednictvím něco říct či vzkázat?
Chtěl bych poděkovat všem lidem, protože těch, co mně pomáhali, bylo velice mnoho. Nejenom z řad občanů, ale i podnikatelů, kterým záleželo na tom, aby město Broumov šlo kupředu. A já si jejich pomoci a důvěry vážím. I když poslední čtyři roky byly velice složité. Jak v radě, tak v zastupitelstvu. Děkuji všem, kteří mne po celou dobu mého starostování podporovali a já si myslím, že těch fandů své práce jsem měl ve městě dost a měl jsem i tu zpětnou vazbu, protože mám spoustu známých a kamarádů, kteří mi vždycky řekli, co se jim líbí a co se jim nelíbí. Děkuji všem.

I já vám, pane Streubele, děkuji za rozhovor. A dovolte mi jménem určitě všech našich čtenářů poděkovat za vaše nezištné úsilí a službu občanům města a v mnoha ohledech celého Broumovska. Dovolte mi popřát vám za ty, kteří nemají tu čest jako já být s vámi osobně, pevné zdraví a hodně zdaru v práci, kterou si i nadále, jak je ostatně vaším zvykem, na sebe dobrovolně berete.

Hovořil Ing. Jindřich Horkel

Výstava historických betlémů

Na Zlatou neděli – 22. prosince 2002 se v předsalí Městského divadla uskutečnila vyjímečná výstava broumovských historických betlému, které pro tuto akci zaůjčilo Městské muzem v Broumově. Jednalo se historické betlémy pocházející z drůhé poloviny 19. století, některé k tomuto účelu byly vypůjčeny z depozitáře muzea.

Výstavy se těšila velkému zájmu široké veřejnosti – a to nejen dětí, ale také jejich rodičů i prarodičů. Výstavu navštívilo přes tisíc lidí i přes krátkou dobu konání této akce. A nebyli to pouze Broumováci ale také lidé z Police nad Metují, Meziměstí a dalších měst a obcí. Navštěvníci se tak mohli seznámit s historickými exponáty, které jsou jen mimořádně k vidění. Návštěva výstavy byla jistě zažitkem především pro mladé lidi, kteří měli možnost něco takového vidět možná poprvé v životě.

Dík za uspořádání výstavy patří především pracovníkům Městského muzea ale také technickému personálu Městského divadla, kteří aktivně přistoupili k přípravě ale i realizaci výstavy. Duchovním otcem této akce se stal samotný místostarosta města – pan Ringel, který přišel po návštěvě broumovského muzea s myšlenou tuto výstavu uspořádat.

Věříme, že se tato výstava stane do budoucna tradicí v našem městě. Již během konání této výstavy přišli někteří občané s nabídkou, že by v příštím roce zapůjčili některé své histrorické betlémy ze svých sbírek.

Petr Cirkl, odd. kultury

Z činnosti Policie České republiky

Od 21. listopadu do 19. prosince 2002 řešilo broumovské oddělení Policie České republiky tyto případy:
 • 16 dopravních nehod, což je značné množství. Je vidět, že nám ta zima už zase nastává. Bohužel i jejich bilance je neradostná: srážka malého dítěte s automobilem v Meziměstí se obešla naštěstí ještě bez vážnějších následků, v Provaznické došlo už k vážnějšímu zranění a daň nejvyšší si vybrala srážka automobilu s 82 letou paní v Provaznické ulici. Žena utrpěným zraněním bohužel podlehla
 • celkem čtyři případy rušení občanského soužití typu: sebral manželce klíče a uzamkl se jimi v bytě, což je jistě nápaditý způsob, jak svou drahou polovičku podusit, respektive v panujícím počasí pomrazit; nebo napadení bývalého starosty, nyní místostarosty, nájemníky v Meziměstí. Možná mysleli, že když je teď o jeden hodnostní stupeň níže, může se už do něj „naplno"
 • devět fyzických napadení. Např.: Ze dvou ve Vernéřovicích zápasících sousedů byl pes, zpočátku jen přihlížející, tak tumpachový, že jednoho pokousal. Měl pokousat oba, a byl by pokoj. Nejvážněji dopadla následná „broumovská férovka": čtyři školou povinní hoši napadli svého vrstevníka, a to s takovou razancí, že skončil na pozorování v nemocnici
 • vykradení maringotky v rožmitálském lomu, zmizelo nářadí a rádio
 • majitelé platebních karet, pozor na následující dva případy! Tři místní mladíci byli usvědčeni, že z „neoprávněně držené" platební karty vybrali v bankomatu ČS 8.000 Kč. A nedlouho nato: Paní z Broumova chtěla patrně pořídit laciný nákup v pardubickém Globusu. Kdyby ji neznámý chmaták nezcizil její kartu, snad by ho i pořídila. Takto, má-li pouze průměrný broumovský příjem, to pro ni budou asi Vánoce velmi skromné. V bance, kde se pokusila zcizenou kartu zablokovat, se totiž dozvěděla, že její účet je už lehčí o 20.000 Kč. Obecně si tedy řekněme: nosit platební kartu spolu s poznamenaným PIN kódem je skoro stejné, jako postavit se na náměstí a rozdávat stokoruny na potkání.
 • krádež Hi-fi věže z garáže v ul. Prokopa Holého - Garage Dance Party zřejmě skončily
 • sprejerský výtvor na dveřích budovy gymnázia. Jistě to bylo nějaké vyznání lásky učitelskému sboru
 • krádež bundy, peněz a po krátkém čase zase kabelky, občanky, peněz - vše jako obvykle v kinokavárně Vegas. Je vidět, že návštěvníci tohoto podniku nečtou zpravodaj, nebo tam vystupuje nějaký eskamotér, jehož brilantním kouskům se nedá ubránit? Tentokrát tu ale nikdo nezcizil mobil, tak aby se nám nestejskalo, šlohnul ho někdo pro změnu zase hostu U Stejskalů.
 • krádež benzínu z automobilu před Adastem
 • pachatelé jsou dnes neuvěřitelně líní: jednomu se nechtělo k soudu, dvěma dalším zas nastoupit k výkonu trestu a musela je tam dopravit policie. Možná je jen otázkou času, kdy někdo požádá policii, aby ho odvezla i na místo, kde by rád svůj čin spáchal; mohli by to pak vzít, jak se říká, jedním vrzem
 • zpronevěra videorekoordéru
 • zlodějka byla chycena v Penny Marketu. Jestli vzpomenete, jedná se o stejnou dámu, která si v minulé naší rubrice svévolně vybrala „špásovné" na záchodcích herny Terno. Má chuděra asi pocit, že jí tak nějak, více méně, něco dluží skoro každý. Nedlouho na to byla opět z Penny hlášena krádež potravin
 • pro jednoho pána nedosti na tom, že je zima a klouže to, nedosti na tom, že má zákaz řízení automobilu, on si přesto alkoholu zavdá a just se projede. Co s ním bude teď, dostane zákaz na druhou?
 • ke dvěma krádežím zhruba stejného sortimentu došlo zhruba ve stejnou dobu a na zhruba stejném místě - v Komenského ulici -, a je tedy možno mezi nimi hledat souvislost: z jednoho neuzavřeného bytu zmizely tři láhve whisky a náramek za 4,5 tisíce Kč; z druhého pak hotovost, mince a opět šperky dokonce za 50.000 Kč. Kdo loupil, se zatím neví ani zhruba
 • požár vozidla u pečovatelského domu ve Velké Vsi
 • patnáctiletá dívka se v Hejtmánkovicích rozhodla podstoupit tuhý souboj s alkoholem. Alkohol, jak už to bývá, vyhrál na celé čáře. Zřídil dívku tak, že skončila v broumovské, a posléze, v obavě o její život, dokonce v náchodské nemocnici
 • krádež plastové popelnice před Městským úřadem. Přebytečné úřednictvo nebude teď kam odkládat
 • několik případů bohapustého vandalství: poškození zateplení (polystyrenu) zahradní chatky v Broumově; rozmlácení asi dvaceti kusů patníků při silnici ve Vernéřovicích; poškození kůlny pod poliklinikou
 • nezákonné pokácení devatenácti stoletých smrků v hodnotě 10.000 Kč v Jetřichově
 • druh opouštěl družku a provedl to se vší parádou, stylem po mně potopa - zdemoloval zařízení bytu
 • jeden prodával nemovitost a s kupujícím se dohodl, že domluvených 450.000 Kč bude splaceno až po provedení změny zápisu v katastru nemovitostí. Změna dávno provedena, a částka přesto nesplacena
 • krádež dvou jízdních kol před Střelnicí
 • vloupání do dvou automobilů v okolí gymnázia nese patrně jeden autorský rukopis
 • v areálu ČD v Meziměstí zmizela nejprve nafta z maringotky a nedlouho na to zde v depu někdo ukradl věci za 50.000 Kč z kontejneru jedné firmy
 • jednoho dne, v rozmezí od páté do šesté hodiny nad ránem, byla nahlášena vloupání do vebské jídelny a mateřské školy v Přadlácké, do čtyř autobusů na nádraží a do ZŠ Masarykova. Jedná se patrně o takovou ranní zlodějskou rozcvičku a čeho jsou takto rozcvičení lidé schopní přes den si raději ani nepředstavujme
 • asistence při vystěhování jedné rodiny z bytu na Spořilově na základě soudního rozhodnutí
Popřát místnímu oddělení Policie, aby se v novém roce dařilo lépe, by bylo po tomto výčtu (navíc měsíc co měsíc se opakujícímu) asi přílišným optimismem. Tak přejme, ať aspoň není hůř.

Zprávy z Ulity

V druhé polovině listopadu jste možná také přispěli malou finanční částkou Domům dětí, které postihla ničivá povodeň. Akci v Broumově uspořádala Ulita pod názvem Děti dětem. Podobným způsobem se zachovaly i jiné „Domy" v republice. Z Ulity Broumov byla na povodňové konto odeslána částka 4.160 Kč. DĚKUJEME!

 • Předvánoční období, tzv. advent, jsme zahájili Adventní slavností na Střelnici. viz samostatný článek. Děkujeme za účast a zájem!
 • První prosincový týden zažívá Ulita již po několik let jako Mikulášský. Dvě skupiny s Mikulášem, čertem a andělem objíždějí mateřské školky, rozdávají dětem dárky a snaží se na ně výchovně zapůsobit. V příslušný den je toto působení úspěšné.
 • Čertovský rej v Ulitě 6. prosince, dělal čest svému názvu. Tancovalo se, soutěžilo, občerstvovalo , každému co jeho hrdlo ráčilo.
Vánoční výtvarná soutěž o cenu firmy BSS
Jako každý rok před Vánocemi, tedy i letos zorganizovalo SVČ ULITA DDM Broumov Vánoční výtvarnou soutěž. Zúčastnilo se jí 28 dětských kolektivů. Z těchto prací uspořádala Ulita výstavu v sále na radnici, kterou jste si mohli prohlédnout ve dnech 13. - 20. prosince. Odměny vítězným kolektivům věnovalo Broumovské stavební sdružení s.r.o. Podpořilo tak dětské výtvarné snažení částkou 5.000 Kč. Vítězům byla odměna předána při zahajovací vernisáži slečnou Zdeňkou Netíkovou, zastupující sponzorskou firmu.

Při této příležitosti jste mohli vidět, ostatně jako každým rokem, ukázku „živého Betlému" v podání malých umělců z Ulity.

Já ti nesu veselého beránka ze stáda svého …. zpívalo a hrálo dětské umělecké bratrstvo(DUB) a okostýmovaní členové jiných zájmových útvarů (Berušky, Úsměv…) přinášeli své dary malému Ježíškovi, pásli se jako ovečky, případně hráli své další role.

Mnozí účastníci této vernisáže nám sdělili, že si k nám přišli pro příjemný předvánoční zážitek a my jim za to moc děkujeme. Rovněž děkujeme Broumovskému stavebnímu sdružení za jejich finanční dar, a také všem zúčastněným kolektivům, které pod vedením svých dobrých učitelek přispěly k dotvoření vánoční atmosféry v našem městě.

Pozvánka na lednové akce:
 • 9. ledna, ULITA, 16 hod. kurz tarotu (pro čarodějnice, šarlatány a jinou havěť)
 • 17. ledna, ULITA, 17 hod. další z cyklu přednášek Mentální příčiny nemocí s manžely Navrátilovými
 • 18. ledna , Hala, 9 hod. 10. ročník lehkoatletické soutěže Broumovská laťka - pro všechny děti až po dorostence, trénované i netrénované. Přijďte změřit své síly!
 • 25. ledna, před ULITOU,12.15 hod. plavání v náchodském bazénu
 • 25. – 26. ledna, fara Heřmánkovice Zimní olympijské hry DUBu aneb Sněhuláda (Komunitní centrum)
Za ULITU M. Škopová

Sdružení zdravotně postižených Broumov

Dne 28.11 2002 se konala v sále restaurace Střelnice valná hromada Sdružení zdravotně postižených Broumov. Schůze se zúčastnilo 137 členů. Program byl velmi obsáhlý a závažný.

Naše pozvání na valnou hromadu přijala nově zvolená starostka města Broumova paní JUDr. Ručková a vedoucí sociálního odboru MÚ Broumov paní Uzlová.

Smíšená organizace zdravotně postižených v Broumově končí svou činnost z důvodu transformace ke dni 31.12.02. Výbor SZdP připravil návrh na vytvoření nového samostatného sdružení - nástupnické organizace, a to od 1.1.03. Ukončení činnosti smíšené organizace a vytvoření nového sdružení a jeho stanov bylo odsouhlaseno a odhlasováno všemi přítomnými členy. Zvolen byl i nový výbor a revizní komise.

Na závěr valné hromady přednesla krátký projev předsedkyně sdružení zdravotně postižených SO ZO Broumov paní Jansová. Uvedla mimo jiné, že nástupnické sdružení zdravotně postižených v Broumově je již zaregistrováno na Ministerstvu vnitra a bude nadále pokračovat v programu pomoci zdravotně postiženým v sociální i poradenské a kulturní činnosti pro naše členy z Broumova a okolí.

Výbor Sdružení zdravotně postižených Broumov, místopředsedkyně J. Machová


Děkujeme paní JUDr. Sedláčkové za poskytnutí potřebných právních informací k vytvoření nástupnické organizace, které nám poskytla zdarma, jako sponzorský dar.

Děkujeme také panu Petru Cirklovi za hudební vystoupení a zapůjčení mikrofonu na ozvučení na valné hromadě. Tuto službu nám poskytl pan Cirkl zdarma jako sponzorský dar.

Jednání naší valné hromady nám zpestřilo vystoupení malého pěveckého sboru při ZUŠ Broumov a předneslo vánoční pásmo pod vedením paní učitelky Roškové. Překrásné zpívání i sólové pěvecké vystoupení paní Roškové se všem přítomným moc líbilo. Bylo milým předvánočním pohlazením na duši pro zdravotně postižené. Moc děkujeme.

Výbor

Nový Opat v Broumově!

Ne, nelekejte se, o nic jste nepřišli, nic vám neuteklo. Na Břevnově ještě nerozhodli, k volbě nového opata zatím nedošlo a P. Siostrzonek spravuje opatství, pod nějž spadá i klášter broumovský, i nadále ve funkci konventuálního převora. Jeden nový „Opat" se však v Broumově přeci jen objevil a našemu městu rozhodně ostudu nedělá. Lépe řečeno, jedná se o „Opata" staronového, dobrého, léty prověřeného, jen oblečeného do nového „hávu". Ti co vědí, co je dobré, vědí už i o čem je řeč - ano, jedná se o „Opata" pivního.

Pivovar Broumov uvedl totiž na předvánoční trh kompletní sortiment svých výrobků v nové obchodně - reklamní strategii. Ta je ražena na pozadí nového dominantního loga v podobě zdvojeného „O". Zatímco dříve měly jednotlivé výrobky názvy i úpravu značně nejednotnou, nyní je všech šest druhů vyráběných piv - od „desítky" světlé a tmavé, až po „čtrnáctku"- v lahvové podobě sjednoceno do jedné ambiciózní designové řady, s novými etiketami, korunkami a v nových přepravkách. Ono tradiční označení stupňů však na nových etiketách nenajdeme, jako je už nenajdeme na většině piv na trhu. Není zde prostor rozebírat, jaké objektivní důvody k opuštění zažitého rozlišovacího znaku výrobce vedou, nebo přesněji řečeno nutí. Přestože je nová řada „Opata" doprovázena reklamním letákem, který návaznost na staré označení naznačuje, bude mnohému spotřebiteli zřejmě nějakou dobu trvat, než se naučí svůj oblíbený druh rozlišovat na první pohled podle barevného odstínu etikety. Novou pomůckou mu mohou být i výrazné označení množství obsaženého alkoholu v procentech. Například, že bývalá „dvanáctka", neboli ležák, má těchto procent rovných pět, co je nad to, bude speciál, co pod, bude výčepní pivo. Věta: „Vezmu si jednu desítku", bude ještě asi dlouho přežívat, ale možná se dočkáme doby, kdy ji nahradí žádost o „třiceléosmičku".

Nezůstalo však jen u těchto změn. V pátek 6. 12. 2002 byla otevřena i nová vzorková prodejna, která přesídlila z dosud užívaných, ne příliš vábných prostor pod Dolní bránou, do Lidické ulice, naproti firmě STEF. Zákazníkům z centra města se tak sice fyzicky trochu vzdálila, ale zároveň se těm, kteří rádi nakupují v kulturním prostředí, pocitově jistě výrazně přiblížila. Každý, kdo stylově zařízenou novou prodejnu (i s historickou pivní miniexpozicí) navštíví, zkonstatuje jistě rozdíl jako mezi nebem a dudami. Je zde k doptání kompletní sortiment včetně propagačních předmětů a na objednávku - zpravidla do druhého dne - má zákazník možnost ochutnat i kvasnicový ležák z pětilitrového soudku.

Kdo si myslí, že těmito řádky děláme pivovaru reklamu, neplete se. Děláme to rádi, protože si to zaslouží z mnoha důvodů: vaří velmi slušné pivo (čímž ovšem v Čechách netvoří výjimku); hlavně je to ale pivovar „náš", místní, zaměstnává okolo třiceti zdejších lidí, odebírá u nás vypěstovaný ječmen, vytváří v místě zisk a platí daň, sponzorsky podporuje nejednu místní akci. Patří mezi tradiční výroby, které můžeme sledovat už od vzniku Broumova a spolu s textilní výrobou jsou to pak snad jediné tradice, které se nám podařilo udržet. Nakonec i proto, že patří mezi pivovary malé, tedy obecně ohrožené.

A zde je problém možná největší. Hlavní odbytové zázemí malých pivovarů leží v pověstném okruhu na dohled od jejich komínů. Broumovský pivovar však rozhodně nemá na růžích ustláno ani přímo v Broumově. Přitom „znalecké"důvody odmítačů místní značky jsou v naprosté většině zcela iracionální. Ani místní hostinští se k odebírání „Olivětína" nemají - donedávna, k podivu mnoha turistů, nebyl v užším centru města k vidění -, ale zde jsou asi z jejich hlediska důvody naopak racionální až přespříliš. O to více se je ale možno podivit, že místní pivovar nedostal prostor ani v „městské" Střelnici, když nedávno měnila pronajímatele, přestože o to s plánem vybudovat zde svůj vlajkový lokál usiloval. To se pak asi těžko vaří. V poslední době se však s Opatem přeci jen do několika výčepních stolů ve městě podařilo proniknout a i výše popsané aktivity napovídají, že v olivětínském pivovaře neusnuli, nerezignovali, chmelově nezahořkli a pokoušejí se nadále o naši přízeň.

K. Franze

Veterinární koutek:

Častá onemocnění štěňat a koťat

O Vánocích se někteří rodiče rozhodnou obdarovat své ratolesti nějakým živým tvorečkem. Nejčastěji to bývá pejsek nebo kočička. Myslíme si proto, že by bylo vhodné říci si něco o nebezpečích, která na mláďata čekají a jak se problémům nejlépe bránit.

Kotě i štěně po narození je velmi citlivý organizmus, a proto je třeba mu věnovat zvýšenou pozornost. Mláďata se rodí s  nedokonalou regulací tělesné teploty, a jsou tudíž velmi náchylná k podchlazení. Je proto nutné jim poskytnout klidné, teplé místo bez průvanu. Matka je většinou schopna zajistit dostatek potravy kojením. V případě mnohočetného vrhu, má-li matka z  jakéhokoliv důvodu nedostatek mléka, je třeba mláďata přikrmovat. Ne však mlékem kravským, ale speciálními mléky pro štěňata a koťata (k dostání v instantní podobě u veterinárního lékaře).

Mláďata však nepřicházejí na svět úplně bezbranná. Matka jim předá kolostrem (sekret mléčné žlázy první dny po porodu) množství protilátek, které je zhruba 4 – 8 týdnů chrání proti nebezpečným nemocem. Po této době je již třeba mít štěně chráněné pomocí očkování. Očkuje se proti virovým chorobám, které lze jinak léčit dost těžko. Jednou z nebezpečných chorob je známá psí parvoviróza. Je to nemoc projevující se těžkými průjmy, mnohdy krvavými, zvracením a těžkým odvodněním organizmu. Bez léčby končí nezřídka smrtí. Podobným onemocněním, ale s lehčím průběhem, je koronaviróza psů, projevující se hlavně průjmy. Většinou však samy odezní. Další, naštěstí málo se již vyskytující onemocnění, je psinka. Očkováním se ji již podařilo takřka vymýtit, občas se však ještě objeví.

Štěňata se mohou již v děloze od matky nakazit škrkavkami. Ty sídlí ve střevě, narušují jeho stěnu a ztěžují vstřebávání živin. Ze střeva putují přes játra a srdce do plic a po polknutí se dostávají zpět do střeva. Koloběh se může opakovat. Štěňata hůř prospívají, jsou náchylnější k jiným nemocem, mají zhoršenou kvalitu srsti a jsou neklidná. Při silném začervení škrkavky mohou způsobit i zápal plic. Podobně trpí škrkavkami i koťata. Včasné a správné odčervení mláďat zabrání mnoha pozdějším problémům. Noví majitelé koťat mnohdy nevědí, že i ona se očkují proti infekčním chorobám. Kočičí panleukopenie je velmi podobná paraviróze pejsků s obdobnými příznaky. Problémy u koček bývají i s  takzvanou „kočičí rýmou". Viry osídlí dýchací cesty, přidají se bakterie a veterinář se pak mnohdy setká s vrhem koťat s opuchlými víčky a silným výtokem z očí. Koťata frkají a ztěžka dýchají. Léčba antibiotiky těmto projevům zamezí, ale při včasném očkování k nim nemusí vůbec dojít.

Nemocí, které ohrožují mláďata, je samozřejmě mnohem víc. Závěrem lze znovu opakovat: Včas a pravidelně očkujte a odčervujte, o každé pochybnosti se poraďte se svým veterinářem. Pak bude nový zvířecí člen vaší domácnosti jistě dobře prospívat

MVDr. Mach, Veterinární ošetřovna, Broumov, Obránců míru 164

Stolní tenis

Ve dnech 12. a 13. prosince se konalo v tělocvičně Speciálních škol v Hradci Králové 10. mistrovství České republiky ve stolním tenisu pro současné i bývalé žáky zvláštních a speciálních škol. Zúčastnilo se ho 90 závodníků, nejúspěšnějších z regionálních přeborů v rámci celé ČR. Organizace Mistrovství byla na velmi dobré úrovni, o všechny hráče a jejich vedoucí bylo vzorně postaráno.

Východočeský region reprezentovali mimo další hráče i současní žáci Speciálních škol v Broumově, a to Alena Birdáčová a Pavel Vöröš, kteří se v regionálním přeboru umístili na 1., resp. 3 místě ve svých kategoriích.

Na tomto Mistrovství republiky dosáhli oba mimořádných úspěchů, když P. Vöröš obsadil 5. místo a A. Birdáčová porazila všechny své soupeřky a stala se mistryní České republiky v kategorii žákyň. Broumov má tedy po judistce D. Dušánkové další mistryni republiky!

Kdo je Alena Birdáčová? Je jí 14 roků a je žákyní 8. ročníku Speciálních škol v Broumově. Je sportovně velmi nadaná, v tomto roce byla dokonce vyhlášena nejlepší fotbalistkou žákovského turnaje v České Skalici. Ke stolnímu tenisu ji přivedla a dosud stále vede její třídní učitelka Květa Fialová již od 3. ročníku. Přesto, že Alena nehraje závodně za žádný oddíl, je její vítězství o to cennější. Na Mistrovství ČR byla sice nejmenší postavou, ale veliká svým výkonem.

Velkého uznání se dostalo z úst jinak málomluvné Aleny i jejímu trenérovi, když po vyhlášení vítězů prohlásila: „Bez pana Fialy bych nikdy takového úspěchu nedosáhla".

O.F.

Judo

Dne 16. 11. 02 se v Lounech konalo Mistrovství České republiky v judu. Za JUDO CLUB Broumov startoval v mladším žactvu Jiří Zelený a vybojoval třetí místo. O týden později proběhlo mistrovství České republiky starších žáků v Týně nad Vltavou. V silné konkurenci 42 závodníků se Jan Žid neprobojoval do bojů o medailová umístění.

30.11. se v Trutnově konal Vánoční turnaj mladších žáků a mláďat. Členům JUDO CLUBU Broumov se v kategorii mladších žáků tentokrát nedařilo tak, jako obvykle, svými výkony je zastínily nejmladší judistky v kategorii mláďat. Ve váhové kategorii do 24 kg (5 závodníků) se umístila na druhém místě Pavla Němečková, na třetím Kateřina Rajnohová. Obě judistky jsou ročník narození 1995. Ve váze do 28 kg (6 závodníků) zvítězila Markéta Minaříková. Tomáš Sedláček byl v kategorii do 34 kg pátý a Lucie Janečková ve váze do 36 kg vybojovala na svých prvých závodech páté místo.

GURU-CUP 2002

A opět Broumovský Karel Kutil

Dne 24.11.2002 se konal bowlingový turnaj Broumovského klubu GURU-CUP 2002. V bowlingovém centru DOK Hronov. Jako tradičně o hodnotné ceny, za které můžeme poděkovat hlavním sponzorům turnaje.

Jsou to : Fa CEKO Broumov, Pivovar Broumov, GREEN PUB s.r.o., SAS Náchod a stavební fy. „A JE TO".

Turnaje se účastnilo 31 hráčů, především z Náchodského okresu. I přesto se odehrál kvalitní turnaj s dobrými výsledky.

Základnímu kolu vévodila hráčka SBK Náchod Dana Hanušová výkonem 204 a 199 sražených kuželek. V dalších kolech se žádná překvapení nakonala, hráči si udržovali stabilní výkony.

Díky špatné hře v osmifinále hráčů Hanušové a Sloupenského se na poslední chvíli probojoval do finále hráč BK Broumov Karel Kutil, který nakonec všechny překvapil a turnaj celkově po dobrém výkonu ve finále s náhozem 202 a 188 sražených kuželek vyhrál. Druhý skončil Jaromír Liška SBK Náchod a třetí místo obsadil Jan Poruba z Hradce Králové.

Další poznatky z hracího dne:
nejvyšší nához: Josef Jirman BK Broumov - 220 sražených kuželek
nejlepší žena: Marcela Jechová SBK Náchod
nejlepší neregistrovaný: Grim Ivan

Děkuji všem za účast a těším se na další setkání. Především děkuji všem sponzorům, bez kterých by turnaj byl ochuzen o krásné ceny. Za BK Broumov - K. Kutil.

Zveme vás do tělocvičny

Tělovýchovná jednota Slovan Broumov, odbor Sport pro všechny, zve příznivce zdravého pohybu všech věkových kategorií k pravidelnému cvičení.

Pod vedením zkušených cvičitelů můžete i vy vychutnat radost a krásu zdravého pohybu. Cvičení jsou nenáročná, přispívají k utužení kondice a zbaví vás řady zdravotních problémů.

Cvičení jsou pravidelná podle následujícího rozvrhu:
KategorieDen v týdnuOd - doMísto
Aerobic pro juniorypondělí16:00-17:00tělocvična TJ
Starší žáci 10 až 14 letúterý17:30-19:00tělocvična TJ
Muži a dorostenciúterý19:00-21:00tělocvična TJ
Rodiče s dětmi do 6 letčtvrtek16:30-17:30tělocvična TJ
Zdravotní cvičeníčtvrtek18:30-19:30tělocvična TJ
Ženy
Mix aerobicpondělí20:00-21:30Sportovní hala
Bodystylingpondělí20:00-21:15Sportovní hala - malý sál
Tae-Bo - začátečníciúterý18:00-19:15Sportovní hala - malý sál
Step aerobicúterý19:15-20:45Sportovní hala - malý sál
Step aerobicstředa19:15-20:45Sportovní hala - malý sál
Tae-Bo – pokročilístředa20:00-21:30tělocvična TJ
Kondiční kulturistikačtvrtek20:00-21:30Sportovní hala
Low aerobicčtvrtek20:00-21:15Sportovní hala - malý sál

Zájemci se mohou přihlásit u příslušného cvičitele před zahájením cvičení, které je seznámí s dalšími podrobnostmi.

Vysvětlivky:
 • Aerobic pro juniory - věková kategorie 10 až 15 let
 • Zdravotní cvičení - získání základní kondice a síly pro ženy i muže
 • Mix aerobic - vytrvalostní trénink střední až vysoké intenzity
 • Bodystyling - formování svalových skupin celého těla
 • Tae-Bo - cvičení s prvky bojových stylů
 • Step aerobic - vytrvalostně silový trénink s vystupováním na step
 • Kondiční kulturistika - posilovací cvičení s náčiním
 • Low aerobic - vytrvalostní trénink nižší intenzity - vhodné pro začátečníky
TJ Slovan Broumov - odbor ASPV

Zimní turnaj

DatumZačátekDomácíHostéUtkání
22.1.200317:00BroumovNáchod "B"přátelské
25.1.200317:30TřebechoviceBroumovUmělá tráva H.K.
1.2.200314:00Rudník BroumovZT
5.2.200317:00Náchod "B"Broumovpřátelské
8.2.200314:00BroumovKostelec n.O.ZT
15.2.200314:00Dvůr KrálovéBroumovZT
22.2.200314:00BroumovNový HradecZT
1.3.200314:00Olympia HradecBroumovZT
8.3.200314:00BroumovSK Hradec dorostZT

Na březen budou domluvena další přípravná utkání. Všechna utkání Slovanu Broumov na vlastním hřišti se odehrají ve velké Vsi.

Slovan Broumov - oddíl kopané děkuje touto cestou všem příznivcům broumovského fotbalu za podporu našich hráčů na domácím hřišti i na hřištích našich soupeřů. Věříme že nám zachováte svou přízeň i v jarní sezóně 2003, která začíná na domácím hřišti pro dorost 22. března a muži začínají na domácím hřišti 6. dubna 2003.

Environmentální vzdělanost

Život na planetě Zemi je ohrožen v samé své podstatě. Ne válečným konfliktem, ne jakousi kosmickou katastrofou, ale přímou činností nás lidí. Naše potřeby a spotřeba věcí, bez kterých„se nemůžeme obejít", nahrazování přírodních materiálů uměle vyrobenými, naše nekontrolovaná a neomezovaná touha mít stále více a technicky dokonalejších výrobků, touha vlastnit., to všechno zatě-žuje prostředí v němž žijeme tak, že se začíná pro nás stávat nebezpečným. Nejen pro život lidí. Tisíce vyhynulých druhů rostlin a živočichů jsou varujícím mementem pro nás pro všechny.

Jak jsme již naše čtenáře informovali v létě, z iniciativy občanského sdružení „Tuž se, Broumovsko!" (kdo třeba nezná, tak toto občanské sdružení se mimo jiné podílelo na obnově historických cest v krajině, opravě desítek sakrálních plastik, organizování procesí, Týdne pro Broumovské kostely v minulosti, Týdne pro Broumovské stodoly letos, výstavbě památníku Smíření na Bukové hoře nad Teplicemi n.M., provozuje Centrum Broumov a realizuje řadu dalších aktivit) a ve spolupráci se starostou a zastupitelstvem obce v Křinicích vzniklo Středisko environmentální vzdělanosti RUCE. Jako jeden z malých krůčků lidí, kteří si hrozící katastrofu Země uvědomují, k jejímu zamezení. Určitě bude ještě prostor se k významu Střediska RUCE pro Broumovsko, pro náš kraj a pro celou Zemi vrátit.

Environmentální vzdělanost je to, na co jsme vesměs všichni zapomněli, že to máme, že to umíme. Jen jsme to nechali v sobě přehlušit svými tužbami a honbou za „kuličkami", jak jeden můj dobrý přítel říká ryze materialistickému názoru na svět.

Environmentální vzdělanost je cit pro okolí, ve kterém žijeme, vnímání kvality věcí, které používáme a jimiž se obklopujeme, potravy, kterou jíme. Avšak také vnímání prostředí, rostlin, živočichů a lidí kolem nás. A co víc, soucítění se všemi bytostmi. Ať už nám blízkými nebo nás na první pohled odpuzujícími.

Environmentální vzdělanost je však nejen soucítění, ale i znalost stavu planety, znalost alarmujících skutečností, nad kterými zůstává lidský rozum stát. Nelze pochopit, že jsme to my lidé nechali dojít tak daleko a ještě stále děláme pro nápravu velmi málo nebo téměř nic.

Environmentální vzdělanost je také naše chování, jednání, naše myšlení ve směru trvale udržitelného rozvoje. Tedy takové, které vychází z přesvědčení, že bychom měli zanechat svět, až odtud jednou budeme odcházet, těm co přijdou po nás v lepším stavu než byl, když jsme sem přišli.

Když jsme sem my starší přišli, byla například u každého domu studna, v té studni voda a ta voda se dala pít. Zkuste se jen krátce zamyslet, co byste mohli každý sám udělat, aby se jen taková maličkost zase stala součástí našeho života. Abychom mohli opět bez obav nechat napít své děti ze studánky, z lesního potoka, aby i v té studni, kterou máme u domu, byla čistá voda. Ne proto, abychom rušili vodovody nebo zlikvidovali firmu VaK Broumov, ale protože je to naše povinnost vůči těm, co přijdou po nás.

Pokud máte pocit, že málo snesete, pak raději v lednu tento sloupec nečtěte. Přineseme vám několik alarmujících údajů o stavu Země jako místa k životu. Až v únoru budeme psát o tom, co můžeme každý udělat, abychom se přepokládané apokalypse vyhnuli. Pokud to je ještě možné a pokud to dokážeme.

Na internetu jsem našel, v publikaci nazvané Evangelium esejských, dále uvedený text. Pokud se ještě dokážete zastavit a najdete si trochu času, přeji vám, abyste si další řádky procítili a aspoň na chvilku se schoulili do náruče milující bytosti.

„Krev, která v nás teče, prochází z krve naší Matky země. Její krev prší z oblaků, tryská vřídly země, pramení v horách, protéká řekami v údolích, spí v jezerech, mocně zuří v bouřlivých mořích.

Vzduch, který dýcháme, pochází z dechu naší Matky země. Její dech je azurový v nebeských výšinách, kvílí na vrcholcích hor, šeptá v listoví lesů, vlní se v obilných polích, podřimuje v hlubokých údolích, horce sálá v pouštích.

Pevnost našich kostí pochází z kostí naší Matky země, skal a kamenů. Obnažené se zvedají k nebi na vrcholcích hor, jsou jako obři, kteří spí na jejích svazích, v pustinách jsou zasazeny jako modly a skryty jsou v hlubinách země.

Jemnost našeho masa pochází z masa naší Matky země, ze žlutých a červených plodů ovocných stromů a obilných brázd.

Naše vnitřnosti pocházejí z nitra naší Matky země, a stejně jako jsou neviditelné hlubiny země, i ony jsou naším očím skryté.

Světlo našich očí, sluch našich uší, pocházejí oboje z barev a zvuků naší Matky země, které nás obklopují jako voda obklopuje rybu, jako chvějivý vzduch obklopuje ptáka.

Vpravdě pravím vám, člověk je synem Matky země a od ní obdržel své tělo, tak jako tělo novorozeného dítěte bylo zrozeno z lůna jeho matky.

Proto pravím vám, buďte zajedno s Matkou zemí. Ona je ve vás a vy jste v ní. Z ní jste byli zrozeni, v ní žijete a k ní se zase navrátíte. Dodržujte proto její zákony, neboť nikdo nemůže žít dlouho, ani být šťastný, jen ten, který svou Matku zemi ctí a dbá jejích zákonů. Neboť váš dech je její dech, vaše krev je její krev, vaše kosti jsou její kosti, vaše maso je její maso, vaše oči a uši jsou její oči a uši.

Pravím vám, nebudete-li dodržovat jenom jediný z jejich zákonů, budete-li jen jediné části svého těla škodit, budete zcela ztraceni ve své bolestiplné nemoci a utrpení.

Nebudete-li žít podle zákonů své Matky, nemůžete žádným způsobem uniknout smrti. Ale při tom, kdo bude podle zákonů své Matky žít, ona také setrvá. Uzdraví jeho bolesti a on nikdy neonemocní. Dá mu dlouhý život a uchrání jej od všeho trápení, před ohněm, před vodou i před uštknutím jedovatým hadem.

Neboť vaše Matka vás zrodila, uchová také ve vás život. Šťastný je ten, kdo svou Matku miluje a klidně spočívá na jejích prsou. Neboť vaše Matka vás miluje, i když se od ní odvracíte. A o kolik víc vás bude milovat, jestliže se k ní opět navrátíte?

Vpravdě pravím vám, její láska je veliká, větší než nejvyšší hory, hlubší než nejhlubší moře. A ty, kteří svou Matku milují, ona nikdy neopustí. Tak jako chrání slepice svá kuřata, jako lvice své mladé, jako matka novorozeně, tak chrání Matka země syna člověka před vším nebezpečím a zlem."

Přeji vám trvale udržitelný život v roce 2003.

Ing. Jindřich Horkel

150 let broumovské nemocnice

V současnosti, kdy se neustále hovoří o problémech zdravotnictví, snižování počtu akutních lůžek, rušení malých nemocnic a nutnosti změnit financování systému včetně nemocnic a dalších léčebných ústavů, bych se ráda ohlédla za historií naší malé nemocnice, která počátkem roku 2003 oslaví sto padesát let svého provozu.

Součástí feudálního církevního systému péče o nemocné, přestárlé zchudlé měšťany a ostatní poddané v Broumově byl vrchnostenský špitál vybudovaný na předměstí - Mittelsandu. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1407, kdy měšťan Jindřich Manne odkázal špitálu všechen svůj majetek.

S postupně se měnícími hospodářskými a politickými poměry i rozvojem lékařské vědy se tento způsob péče přežil a broumovský magistrát začal uvažovat o modernějším systému péče o občany. V roce 1798 požádal vrchnost o odprodej části pozemků i s budovou špitálu. To klášterní vrchnost zamítla, a tak se rozhořel dlouholetý spor mezi magistrátem a broumovskou vrchností, který vedl v roce 1840 k založení nadace pro výstavbu městské nemocníce s počátečním vkladem 150 pruských tolarů. Po deseti letech neustálých proseb přenechal dne 16. března 1851 opat Jan Nepomuk Rotter, patron zdejší špitální nadace, městu jedno křídlo budovy špitálu U Svatého Ducha za účelem vybudování městské nemocnice. S přestavbou bylo započato ihned po uděleni oprávněni k provozování c. k. krajskou vládou v Jičíně. Náklady na přestavbu včetně vnitřního vybavení činily více než 2 882 zlatých konvenční měny. V celém bývalém politickém okrese se konala za tímto účelem sbírka.

Nemocnice U Svatého Ducha zahájila provoz dne 26. ledna 1853. Měla čtyři pokoje a šestnáct posteli, do konce prosince 1854 ošetřila 156 pacientů. Prvním primářem byl jmenován Norbert Schultes (1805 - 1870 ), klášterní lékař a v letech 1865-1870 broumovský purkmistr. O činnosti nemocnice máme jen sporadické informace, neboť se písemnosti z dalších padesáti letech existence nemocnice nedochovaly.

Z iniciativy JUDr. Heinricha Eppingera bylo okresním zastupitelstvem 24. 3.1893 přijato usnesení o stavbě Okresní nemocnice v Broumově. Budova byla postavena na pozemku u městského hřbitova, zakoupeném od kláštera. Náklady na stavbu byly financovány z úvěrů. Činnost Všeobecné veřejné okresní nemocnice byla zahájena 21. 6. 1896. Prvním vedoucím lékařem (Bezirkspitalarzt) ustanoven, MUDr. Wilhelm John a správcem Moritz Fischer.

O stavu nemocnice v době po první světové válce vypovídá zpráva z prohlídky nemocnice uskutečněná dne 27. července 1920 zemským zdravotním radou, v níž uvádí, že chirurgie nemá aseptický sál s příslušenstvím, přípravnu s lázní a sterilizaci. Nástroje se vyvářejí v kuchyni na plotně mezi hrnci s jídlem. Na chodbě jsou skříně se zásobou čistého prádla, lázeň pro lékaře je primitivní, prádelna v suterénu je bez strojního vybavení, žehlírna je na druhém konci budovy. Dezinfekční stanice vedle umrlčí komory je opatřena parním dezinfekčním přístrojem, ale není rozdělena na infekční a čistou stranu. Lázeň a klozety pro pacienty také neodpovídají potřebám. Vzhledem k tristnímu stavu doporučil uskutečnit zamýšlenou celkovou rekonstrukci. Protokolárně ustanovená komise pro stavební řízení schválila nástavbu jednoho patra hospodářské budovy, kde mělo vzniknout šest místnosti, lázně a záchod, obývací místnost a ložnice ošetřovatelek a obývací místnost pro představenou ošetřovatelek. V prvním přístavku měly být vybudovány toalety mužů, ve druhém toalety žen pro první a druhé podlaží, v suterénu skládka prádla a kobka pro zuřivce. Zemský úřad na své schůzi dne 9. července 1930 vzal na vědomí konečný výsledek kolaudace přístavby, schválil provedení rozšíření přístavby směrem do nemocniční zahrady po obou stranách hlavního schodiště a nástavbu prvního patra nad kuchyňským traktem a povolil zahájení provozu. U příležitosti kolaudace se konala prohlídka celého objektu. Po lékařské stránce byly shledány nedostatky u vadné sterilizace, jediný operační sál situovaný na západní straně u frekventované silnice neměl vrchní osvětlení a byl skromně zařízen. Ústavní kuchyně nevyhovovala - výpary se šířily po celé budově, prádelna neměla náležité vybavení, mandlovna a žehlírna byly malé a špatně větratelné. Infekční pavilon neměl možnost separace podle nemocí a měl pouze jednu lázeň. Z celkové prohlídky vyvstala potřeba úplné rekonstrukce celé nemocnice. Ústav v roce 1934 disponava1~110 lůžky a o dva roky později přibylo ještě 10 postelí.

V roce 1938 hrozilo uzavření infekčního pavilonu broumovské nemocnice, proto se přistoupilo k plánované adaptaci (plánována již od roku 1933) a přestavbě chirurgie za 2 200 000 Kč. V době provádění stavebních prací bylo v provozu 70 lůžek.

Všeobecné veřejné nemocnice v Čechách se řídily zákonem číslo 19 z 8. března 1888. Podle tohoto zákona byli do nemocnic přijímáni všichni nemocní na základě lékařského osvědčení nebo na základě vlastního ústavního vyšetření. Nemocným musela být poskytnuta přiměřená lékařská i ošetřovatelská péče, léky, lůžko, strava a obsluha, v případě úmrtí i pohřeb. Za ošetřování a léčení nemocných byl vybírán poplatek - ošetřovací taxa vyměřená počtem ošetřovacích dnů. Zemským výborem království Českého a c. k. místodržitelstvím byla stanovena Všeobecné veřejné nemocnici v Broumově ošetřovací taxa na roky 1889 - 1891 na 60 krejcarů na osobu a den. Každá. všeobecná veřejná i soukromá nemocnice musela mít stanovy potvrzené úřadem státní správy a v souladu se zásadami tohoto zákona. Kromě stanov se personál řídil příslušnými služebními instrukcemi a domácím řádem. Správa nemocnice vedla agendu léčebných výloh včetně jejich úhrad, evidenci veškerého jmění ústavu včetně případných nadací a fondů. Každé jmenování lékaře a správních úředníků potvrzoval zemský výbor, který měl vrchní dozor nad správami nemocnic. Kdy nemocnice v Broumově získala status všeobecné veřejné nemocnice není známo, ale mohlo to být již v šedesátých letech 19. století, protože stanovy soukromé závodní nemocnice firmy Benedikt Schroll's Sohn v Broumově - Olivětíně z roku 1873 určovaly, že do ní nesmí být přijati infekčně nemocní, kteří náleží do Všeobecné veřejné okresní nemocnice v Broumově.

Ze zákona byly obce povinné se starat o chudé v případě onemocnění a osobám ocitnuvším se v náhlém nebezpečí života podle zákona o obcích ze dne 16. dubna 1864 a zemského zákona ze dne 23. prosince 1870. Chudí nemocní byli přijímáni do nemocnice na základě obcemi vystaveného osvědčení chudoby a byli léčeni převážně zdarma či za nejnižší taxy.

Po krátkém působení MUDr. Johna nastoupil do funkce primáře již v roce 1908 MUDr. Robert Stowasser, kterého v roce 1933 vystřídal MUDr. Ernst Nowotny. Od něho nemocnici v roce 1945 převzal český lékař MUDr. František Seibert.

První vrchní sestrou byla Udalrika Schrtirová, po ní až do roku 1918 sloužila jako vrchní sestra Eligie Witamwasová, na konci roku 1932 zde pracovala vrchní sestra Bertolda Miillerová.

Do konce října 1936 vykonával funkci sekundárního lékaře MUDr. Alois Fiedler, od listopadu MUDr. Marie Wächterová, začátkem června nastoupil na místo externího lékaře MUDr. Walter Schober, po něm MUDr. Rolph Peter. Nemocniční péči a ošetřováni v roce 1936 zajišťovalo deset řádových sester včetně služby na operačním a převazovém sále, v kuchyni a prádelně, v režijních profesích pracovali jeden vrátný a jedna vrátná, domovník, topič a zahradník v jedné osobě a šest posluhovaček. Nemocnice měla vlastni sanitní vůz.

Po záboru pohraničí a zřízení landrátu v Broumově převzal správu ústavu landrát dr. Bardenheuer, správce Josef Alt byl povýšen na krajského inspektora. Krajským vrchním sekretářem se stal dosavadní správce ústavu Ernst Herzog, účetním Karel Scholz. Doktor Nowotny byl v době nacistického režimu zbaven titulu primáře, nemocnici však vedl až do konce války.

Zbývající etapu organizačního vývoje po osvobození, kdy ústav byl začleněn v rámci socialistického zdravotnictví do svazku OÚNZ, až po období devadesátých let 20. století doba bojů o zachování nemocnice v Broumově, jsem zatím nezkoumala, ale doufám, že se v brzké době k této problematice vrátím. Věřím, že toto zařízení má v tomto pohraničním regionu své opodstatnění a že si své pozice (třeba v jiné podobě) zachová i v budoucnu.

Ludmila Štěpánová

O zločinech a pokání

Redaktor Karl Brichta otiskl v oficiálním listu Heimatkreisu, příloze Braunauer Rudnbriefu, překlady dvou článků z našeho zpravodaje. V tom prvním se pan Miroslav Hrábek ohradil proti páně Brichtově tvrzení, že jeho otec, Jaroslav Hrábek, byl typickým případem politiky předmnichovské ČSR, usilující pomocí státních zásahů o počešťování pohraničí Čech a Moravy. Pan Brichta v komentáři znovu poukazuje na skutečnost, že po první světové válce byla místa státních zaměstnanců i v pohraničí obsazována Čechy, odmítá srovnání vyhnání Čechů v roce 1938 s vyhnáním Němců v roce 1945, protože Češi se mohli vrátit do vnitrozemí se svým majetkem, kdežto Němci si směli vzít jen padesátikilogramové zavazadlo, přestěhování Čechů bylo dobrovolné a mnoho jich v pohraničí zůstalo, kdežto vyhnání v roce 1945 bylo provedeno státem radikálně. Češi se mohli vrátit do svého starého domova, kdežto ti druzí byli zcela vytrženi ze svých kořenů a hnáni do cizí země, což se rovnalo zničení jejich osobní identity. Dosud jsou mnozí tím narušeni, zlomeni. On sám to považuje za horší než všechny materiální ztráty. Připouští, že případ pana Hrábka nebyl typický, když se nejednalo o státního zaměstnance, ale protože byl na druhé straně politicky angažován, musely by být prý vyslechnuty obě strany.

Ve stejném čísle pan Brichta otiskl překlad článku Bc. France k  problematice česko-sudetoněmeckých vztahů. V odpovědi panu Francovi mj. uvádí, že krajan Posselt mluví všude jedním jazykem, lhostejno zda v Broumově, v Praze nebo v Norimberku. Stále ve smířlivém duchu, ale na druhé straně zůstává vždy věrný pravdě. Totéž platí také pro všechna prohlášení členů broumovského Heimatkreisu, uváděná předsedou Ernstem Birkem, který rovněž stále zdůrazňuje připravenost k rozhovorům. K setkání musí být ale vždy dva partneři a ochota k čestnému dialogu. A právě zde mají sudetští Němci pocit, že čeští partneři mají strach z pravdy.

K čemu je pořád to stálé poukazování na Hitlerovo Německo, válku a mnohé nacistické viny? Celý svět táhl kdysi proti tomuto vražednému režimu do pole a po dlouhém a těžkém boji tohoto draka porazil. A co přišlo potom? Operovalo se týmiž metodami, které se předtím odsuzovaly. Nebo není vyvlastnění a vyhnání 15 miliónů lidí žádným zločinem? Pan Franc píše o poválečném mírovém uspořádání a o tom, že pokusy o korektury minulosti by byly hrou s ohněm, k čemuž Karl Brichta podotýká:

Když se dva čestní partneři sejdou, nesmí mluvit o chybách minulosti? Jaký má potom takový rozhovor smysl? Na každém novém začátku v lidských životech stojí lítost a pokání. Český národ začal svůj nový začátek zločiny na třech miliónech svých krajanů a sám dodnes, po 57 letech a po osvobození z totalitního komunistického režimu, nenalezl sílu to uznat. O nějaké náhradě zcela mlčí. Ostatně je to také navíc nemožné, stejně jako my Němci mnohonásobně vražedný Hitlerův režim už napravit nemůžeme. Dnes zde narození jsou osobně nevinní, nemohou ale popírat vinu svého národa.

Právě to se ale stává našim bývalým českým sousedům skoro denně. Předseda vlády Špidla to formuloval podobně jak broumovský radní Franc. Vyhnání sudetských Němců bylo prý aktem míru a nutnosti. Proč se pořád schovávat za zločiny nějakého Hitlera, místo čestného přiznání viny?

Když pisatel těchto řádků 5. září 1945 šel mezi svými rodiči a střežen státní policií musel nastoupit na nákladovém nádraží do vagónu, nebyl ani on ani jeho rodiče osobně vinni. Jeho otec pocházel z Vídně, mluvit perfektně český a neměl nikdy nic společného s politikou.

Co tím má být řečeno?

Málokteří z nás žádají vrácení naší uloupené země nebo majetků, ale mnozí postrádají přiznání zločinů na nás spáchaných. Kde zůstaly humanitní tradice T. G. Masaryka, který se nikdy neukrýval za zločiny někoho jiného?

Na závěr pan Brichta říká: „Nic ve zlém, pane Franci, ale i toto muselo být jednou řečeno. Myslím, že to není žádná hra s ohněm, nýbrž pokus o čestnou výměnu názorů v souvislosti s usmířením a oboustranným novým začátkem."

Čestná výměna názorů podle pana Brichty předpokládá zapomenout na Hitlerovo Německo a válku, všechny její souvislosti a důsledky a věnovat se výhradně českým zločinům. Po porážce nacistického režimu, „proti kterému celý svět (včetně Němců?) táhl do pole a po dlouhém těžkém boji tohoto draka porazil", zůstává jediným možným tématem rozhovorů vypořádání se s  českými dědičnými hříchy.

Němci totiž své přiznání zločinů již mají zřejmě dávno za sebou. Můžeme proto jen litovat, že jsme u toho nebyli, když se na příklad v  Protektorátě působící Němci hlásili ke svému podílu zodpovědnosti za persekuci českého národa za války.

M. Otte


Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

redakce, grafická úprava:
M. Otte, tel. 491 522 185

korektury:
Mgr. Šárka Rambousková

e-mail:broumov.muzeum@worldonline.cz

objednávky inzerce:
Sekretariát Městského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail:malichova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail:ic.broumovsko@worldonline.cz

vychází 1 x měsíčně
uzávěrka vždy 20. každého měsíceCopyright © Město Broumov 2003 Poslední aktualizace stránky: 06.01.2003