Na této stránce Vám přinášíme poslední číslo Broumovského zpravodaje. Jedná se výběr článků z tištěné verze zpravodaje. Rádi bychom slyšeli Váš názor na tento druh zpráv a tak nám napište. O výsledku Vás budeme informovat.


Broumovský zpravodaj č. 11/2002

Obsah čísla:
Volby do Zastupitelstva města
Poděkování panu Černému
Poděkování
Společenská kronika
Projev nově zvolené starostky města
Proč se zastupitelé nejúspěšnější volební ...
Poděkování hasičům z VEBY a.s.
Z činnosti Policie ČR
Bude kavárna Herzog?
Knihovna je když…
ROHR 2002
Přehled kulturních akcí
Výzva
IV. Ročník LITERÁRNÍ SOUTĚŽE
Informace z Ulity
Rady zahrádkářek
Den poezie 2002 v Broumově
Kříž smíření - Otevřený dopis
Ohavné a trapné
Eva Koudelková v Literární čajovně
Jak (ne)léčit domácí zvířata
Projekt „Interpretace historického ..."
Klozetová mísa na růžovo

Volby do Zastupitelstva města

Volby do městského zastupitelstva se konaly 1. a 2. listopadu 2002. V Broumově se voleb zúčastnilo 8 stran a volebních sdružení s celkem 184 kandidáty.

Výsledky voleb:
ČSSD: celkem 13.599 hlasů (21,82%), 5 mandátů. ODS: 10.568 hlasů (16,96%), 4 mandáty. SNK - Stěnava: 8.182 hlasů (13,13%), 3 mandáty. KDU-ČSL: 7.698 hlasů (12,35%), 3 mandáty. Sdruž. nez. kandidátů: 6.991 hlasů (11,22), 3 mandáty. KSČM: 5.989 hlasů (9,61%), 2 mandáty. US-DEU: 5.660 hlasů 9,08%), 2 mandáty. SNK - Br. za lepší zítřky: 3.640 hlasů (5,84%), 1 mandát.

Členy Zastupitelstva města se stali: JUDr. Libuše Růčková, Bc.Lubomír Franc, MUDr. Petr Kučera, MUDr. Miroslav Švábl, Jaroslav Žid, MUDr. Tibor Pindeš, Mgr. Pavel Košňar, Josef Braha, MUDr. Jiří Veselý, PaeDr. Milan Kulhánek, Tomáš Hrábek, Mgr. Jiří Ringel, Josef Gruner, RNDr. Karel Pelán, Josef Marek, Jaromír Louda, Petr Staněk, Mgr. Vlasta Šrottová, Ing. Radomír Roško, Ing.Petr Možný, Ing. Zdeněk Pěnkava, Jan Ullwer, Zdenka Svatošová.

Účast na volbách byla 47,67%.

Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Broumova dne 18.11.02 byl veřejným hlasováním volen starosta, místostarosta a členové Rady města. Starostkou města byla zvolena JUDr. Libuše Růčková (14 hlasy), místostarostou Mgr. Jiří Ringel (13 hlasy), členy Rady města: Ing. Zdeněk Pěnkava (14 hlasy), PaeDr. Milan Kulhánek (14 hlasy), Petr Staněk (16 hlasy), Josef Marek (16 hlasy), Tomáš Hrábek (15 hlasy).
Poděkování panu Černému

Chtěl bych prostřednictvím Broumovského zpravodaje za sebe poděkovat panu Zdeňku Černému, majiteli prodejny Elektro na Mírovém náměstí v Broumově za darování radiomagnetofonu pro potřeby městského divadla.
Zasloužil se tak o zvýšení komfortu hereckého zázemí v této dnes již historické budově.
Domnívám se, že jeho přístup a zájem o naše divadlo není v dnešní době samozřejmostí, a proto má moji úctu a dík.

Miloš Rain
Poděkování

Sdružení nezávislých děkuje všem občanům Broumova, kteří ve volbách do městského zastupitelstva dali hlasy kandidátům z naší kandidátky.

Děkuji SPOZ, jmenovitě paní Horákové, za blahopřání a věcný dárek k mému životnímu jubileu. Je velice milé, že SPOZ na nás nezapomíná, a dodává nám tím optimismus do dalších let.
Drahomíra Nývltová

Touto cestou srdečně děkujeme všem občanům, kteří se přišli rozloučit s naší drahou zesnulou Idou Valentovou. Za projevenou soustrast a květinové dary děkujeme.
Rodina Valentova
Společenská kronika

Své dobrovolné ano si slíbili tito snoubenci :
 • Martin Čejchan a Lada Štirandová
 • Marek Filip a Iveta Foglarová
 • Radek Janata a Lenka Sprinzová
 • Jiří Martinec a Jana Vítková
 • Martin Krejčí a Agneša Vosyková
 • Jan Hašek a Petra Krmašová
 • Jaroslav Čížkovský a Ivana Pavlíčková
 • Jiří Ptáček a Veronika Přibylová
 • Roman Čarný a Taťana Lamková
 • Milan Záliš a Andrea Dančová
 • Radek Hainz a Simona Biharyová
Ke společnému vykročení Vám přejeme lásku, štěstí a porozumění.


Rozloučili jsme se s :
 • Richardem Hofmannem
 • Henrietou Martinovou
 • Janou Novákovou
 • Jaroslavem Zelenkou
 • Štefanem Kuruczem
 • Júlií Ďurinovou
 • Boženou Řezníčkovou
 • Helmutem Kahlerem
 • Věrou Illeovou
 • Jiřím Hrubým

V sobotu 28.09. jsem v obřadní síni MěÚ přivítali nové občánky :
 • Kláru Koubovou
 • Pavlínu Ptáčkovou
 • Dominika Štěpána
 • Jonáše Kavku
 • Petru Thérovou
 • Kevina Kivaka
 • Veroniku a Viktorii Gajdošovy
 • Denisu a Ditu Škvrnovy
 • Jiřího Matěku
 • Adélu Semerákovou
 • Ivetu Hrubou
 • Elišku Janíčkovou

V sobotu 09.11.2002 jsme v obřadní síni přivítali nové občánky
 • Daniela Kadlece
 • Janu Dohnalovou
 • Jakuba Hoška
 • Terezu Machkovou
 • Melanii Hoškovou
 • Tomáše Sejkoru
 • Damiána Macháčka
 • Jana Závodného
 • Valerii Hornychovou
 • Matěje Sidora
 • Petra Martince
 • Filipa Viskoče
 • Danielu Kolafovou
 • Nikolu Semerákovou
Všem dětem přejeme lásku rodičů a krásné dětství.

Za SPOZ N. Burdychová - matrikářka
Projev nově zvolené starostky města

Vážení občané, dovolte mi několik slov, k nimž jsem vyzvána v souvislosti s mým zvolením starostkou města Broumova:
Ze systému voleb je zřejmý záměr zákonodárce, jak má být uskutečňována správa obce.
Občané zvolili 23 zastupitelů. Zastupitelé volí starostu, místostarostu, členy rady. Rovněž pravomoci těchto jednotlivých orgánů města jsou upraveny tak, že závažnější záležitosti podléhají kolektivnímu rozhodování buď rady, nebo zastupitelstva. Jsem si tedy vědoma, že jsem jedna z 8 400 občanů Broumova, jedna z 23 zastupitelů. Vynasnažím se proto nebýt sólista. Současně však sděluji, že budu očekávat spolupráci od zastupitelů a radních. Ale také spolupráci od občanů.
Nedá mi to, abych nevzpomněla výročí včerejšího dne, tj. výročí 17. listopadu 1989. Mnoho věcí se za 13 let změnilo. Mám však dojem, že se nezměnil náš přístup k obci. Že nám často obec splývá se státem. Díky Bohu již tomu tak není. Máme tedy možnost o řadě věcí ve svém městě rozhodovat sami – často prostřednictvím zastupitelů. Možnost rozhodovat znamená i povinnost rozhodovat a přijmout odpovědnost za tato rozhodnutí. To je však pouze část důsledku oddělení obce od státu. Bylo by dobré si uvědomit i druhou část: to, co dělá kdokoliv z občanů pro město, to dělá pro obec, nikoliv pro stát. A tady je naše šance pohnout s Broumovem dopředu. Skončit s očekáváním, že vše za nás ve městě někdo udělá: někdo zamete chodníky, někdo uspořádá koncert, někdo vybuduje dětské hřiště.
Pojďte se chovat k obecnímu jako ke svému v tom dobrém smyslu slova. Doma za nás většinou také nikdo nic neudělá.
Předlistopadový režim si nevážil aktivity občanů, dobrovolnou práci považoval za samozřejmost – vzpomeňme brigád na slámu, na vybírání brambor, aktivity provozované v rámci brigád socialistické práce, kdy se většinou vykonávala práce za někoho jiného. Bylo by dobře tyto negativní zkušenosti překonat. A začít se sami snažit. Dobrovolně. Protože dobrovolnou prací zhodnotíme ty finance, které má město k dispozici, tj. se stejným množstvím peněz pořídíme více. Já bych se vám chtěla zaručit, že město povedu k hospodárnému vynakládání financí.
Co rozumím dobrovolnou prací? Jestliže máte nápad, co chybí, víte, co udělat – domluvte se se sousedy, kamarády a přijďte. Řekněte, co uděláte sami, a domluvíme se, co, kolik a kdy vynaloží město. Chtějte od města pomoc, ale nechtějte od města vše. Když zneužiji myšlenku amerického politika: Neptej se, co může Broumov udělat pro tebe. Ptej se, co ty můžeš udělat pro Broumov.
Základem je vědět, proč tu žijeme, v čem jsou přednosti Broumova. Nemyslet si, že za „Pasama" je vše jednoduché. Ten, kdo jezdí po republice, ví, že jsou místa, kde je život zdánlivě jednodušší, ale také místa, kde se žije obtížněji než v Broumově. Totéž platí v celé Evropě, dokonce i v Evropské unii. Spokojenost života v určitém místě je spojena s osobní spokojeností. Takže skoncujme s naříkáním na odloučenost Broumova, na chráněnou krajinnou oblast, na své spoluobčany, na sousedy. Věřím, že je v tomto sále mnoho lidí, kteří si uvědomí, že jsou doma, sotva se přehoupnou na Pasách přes kopec. Ráda bych hledala, co udělat pro to, aby se počet těchto lidí zvyšoval, a to především mezi našimi dětmi.
Důležitou součástí správy města je úřad. V záležitostech samosprávy mají úředníci právo chtít srozumitelná zadání, jasná pravidla, včasná rozhodnutí. Občanům musí být úřad odbornou oporou nikoliv vrchností. Samosprávě pak musí úřad poskytovat odborný servis.
Tzn., že do odborných a pracovních záležitostí se nesmí promítat osobní sympatie, soukromé zájmy, přátelské vazby, zájmové či jiné preference. Pokud to někdo nedokáže, pak asi není dobrým profesionálem. A tak jako jsem vyzývala k dobrovolné práci pro obec, vyzývám úřad ke spolupráci. Tím nemyslím spolupráci se mnou, to by bylo málo. Myslím tím spolupráci navzájem, spolupráci s občany, s okolními obcemi. Protože opět: většinou platí, že víc hlav, víc rozumu.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří v letošních volbách kandidovali na kterékoliv kandidátce. Dali tím najevo zájem o záležitosti města. Vystavili se kritice, dotazům, někdy i úsměškům. Řada z nich je zklamaná, že se členem zastupitelstva nestala. Ráda bych hledala cestu, jak aktivitu těchto lidí využít – např. v komisích, ve výborech.
Je po volbách, opadávají emoce, přichází běžná práce. Většina zastupitelů z vytvořené koalice je mladších než já. Ten nejmladší je ve věku mé starší dcery. To je bezvadné, protože v tom je příslib návaznosti samosprávy do budoucna, příslib plynulého střídání generací. Vy, kteří jste momentálně zůstali mimo tuto koalici, netrucujte. Pojďte se podílet na koalici práce pro Broumov, protože práce je dost. Přejme si všichni navzájem úspěch, protože neúspěch by se dotkl nás všech.

18. listopadu 2002, JUDr. Libuše Růčková
Proč se zastupitelé nejúspěšnější volební strany v Broumově nepodílejí na řízení města

Nejprve si dovolím jménem kandidátky ČSSD poděkovat broumovským občanům za důvěru, která nám byla projevena v komunálních volbách. Kandidátka ČSSD je bezpochyby nejúspěšnějším volebním seskupením ve městě. Získali jsme 22% všech hlasů, o tři tisíce hlasů více než druhá ODS (17% hlasů). Kandidátka se skládala z uznávaných osobností Broumova - o tom svědčí tato fakta (výsledky voleb):
 • mezi prvními 10 lidmi s nejvyšší důvěrou (nejvyšším počtem získaných hlasů od občanů Broumova) je 6 zástupců ČSSD ( Franc, Kučera, Žid, Obst, Košňar, Braha - 60%ní zastoupení v první desítce)
 • mezi prvními dvaceti lidmi je 10 zástupců ČSSD ( výše uvedení + Cirkl, Bilíková, Holý, Schejbalová)
 • náš kandidát se 719 hlasy (devátý dle počtu získaných hlasů od voličů), který se již do zastupitelstva nedostal , obdržel od občanů Broumova více hlasů než místostarosta p.Ringel (666 hlasů) a všichni nově zvolení členové rady (Pěnkava 445, Staněk 584, Marek 599, Hrábek 692 a Kulhánek 702)
 • náš kandidát s nejmenším počtem hlasů (380 hlasů a 23. místo na naší kandidátce) získal od občanů větší důvěru než zvolený zastupitel p. Ullwer (376 hlasů a 1. místo na kandidátce BZLZ).
Získaných hlasů si velmi vážíme - vždyť na malém městě se lidé vzájemně dobře znají a volby zde probíhají tak, že volič dává vědomě svůj hlas - ať formou preferenčního hlasu či zaškrtnutím hlasů pro celé volební uskupení – konkrétním kandidátům.
Dvojnásob oceňuji, že jsme dosáhli tento volební úspěch, a přitom nezvolili konfrontační volební kampaň s obviňováním a urážkami (viz „diskuse" na internetových stránkách MÚ) či náhlou předvolební „pohostinnost" pro problematickou skupinu našich spoluobčanů se slibováním nesplnitelného ( viz KDU- ČSL).
Jako představitel nejúspěšnější volební strany jsem hned po volbách vyzval k jednání zástupce ostatních volebních uskupení. V neděli dopoledne (12 hodin po vyhlášení výsledků voleb) mi však paní JUDr. Růčková sdělila, že 13 zastupitelů (ODS, Stěnava, KDU-ČSL., US a BZLZ) se dohodlo o obsazení míst starosty, místostarosty a všech členů rady (včetně předsedy velmi důležitého finančního výboru) bez účasti ČSSD coby nejúspěšnější volební strany.
Z tohoto vyplývá, že poprvé od roku 1990 se v Broumově nebudou na řízení města podílet ti, co dostali největší důvěru občanů - v minulém volebním období vyhráli volby nezávislí a ČSSD se šesti mandáty, ale přesto ODS (4 mandáty) měla zastoupení v radě (p.Trojan) a JUDr. Růčková byla zvolena předsedkyní kontrolní komise a dále Mgr. Ringel za KDU-ČSL (3 mandáty) byl zvolen za předsedu významného finančního výboru.
Jsem názoru, že řízení města v Broumově není o „levicovosti" či „pravicovosti" – ale o důvěře, osobnostech, spolupráci a schopnostech. Současný účelový slepenec radničních stran zvolil jiný, konfrontační přístup. Čas ukáže důvody, které k tomu vedly. Mluví se o různých zájmech a projektech (stavební firmy, podnikání s pozemky, sdružení TUŽ SE a Centrum Broumov, sudetoněmecký problém, privatizace některých činností v nemocnici, projekt Začít spolu apod.). Jsou zde i ambiciózní volební sliby. Uvidíme.
Na rozdíl od předvolebních tvrzení některých volebních stran je město Broumov v současné době v slušné finanční situaci – zadlužení je pod hranicí 15%, rozpočet města v letošním roce vykáže několikamilionový přebytek. Do konce roku 2002 budou úplně splaceny tři úvěry. Zbude šest úvěrů v celkové výši 47 mil. korun s dobou splatnosti do roku 2012. Pro srovnání - roční rozpočet města se pohybuje nad 120 mil. Kč. Organizačně byl zvládnut i přechod na „malý" okres. Vylepšení vzhledu města je neoddiskutovatelné – poslechněte si návštěvníky Broumova. Naše město má bezesporu předpoklady pro velmi intenzivní rozvoj – snad budou tato očekávání naplněna.
Vážení občané, jako vítězná volební strana respektujeme výsledky voleb i povolebních dohod. Spekulace šířená našimi soupeři o snaze vyvolat předčasné volby či o připravovaných obstrukcích není pravdivá. Budeme pracovat pro město Broumov a jeho občany jako aktivní a sebevědomá opozice.
O našem pohledu na dění ve městě Vás budu pravidelně informovat prostřednictvím BZ.

Bc. Lubomír Franc, zastupitel města Broumova
Poděkování hasičům z VEBY a.s.

V letošním roce proběhla již tradičně v Křinicích Okrsková soutěž v  požárním sportu. Této soutěže se zúčastnily i dvě naše jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku VEBA a. s.
Jednotka SDHP Veba Velká Ves výborným výkonem ve velké konkurenci zvítězila, jednotce SDHP Veba Olivětín v této soutěži zklamala technika (motor u požární stříkačky) a byla diskvalifikována.
Téhož dne byla zároveň vyhlášena soutěž o Pohár starosty Křinic. Ani zde se naše jednotka z Velké Vsi neztratila a vybojovala opět 1. místo, 0livětínští již závadu na motoru nestihli odstranit.
I v dalších dnech probíhaly soutěže požárních jednotek v požárním sportu o poháry starostů okolních obcí. Nejdříve to byla soutěž o Pohár starosty Otovic, kde zvítězila - letos již tradičně - naše jednotka SDHP VEBA z Velké Vsi.
Další soutěž se konala v Božanově o pohár starosty. Zde naši velkovesští hasiči skončili na 2. místě, olivětínská jednotka zabojovala a s velmi omlazeným kádrem se umístnila na 3. místě.
Obě naše jednotky jsou zařazeny v I. stupni požárního poplachového plánu pro Broumov, takže pomáhají při lik-vidacích požárů, ale i jiných živelných událostí v celém okolí našeho města.
Za aktivní přístup v plnění náročného poslání i vzornou reprezentaci celé akciové společnosti VEBA v uvedených soutěžích v  požárním sportu patří oběma našim jednotkám SDHP vřelé poděkování.

Jiří Vévoda, požární a bezpečnostní technik a. s. VEBA
Z činnosti Policie ČR

Od 18. 10. do 21. 11. řešilo místní oddělení Policie takové množství případů, že se to ani nechce psát. Zvláště když se ponejvíce jedná o „prkotiny" typu poškození plotového dílce u Dětského domova, poničení laku automobilu v Příčné ulici, krádež věcí z půdy v Soukenické, krádež bot v Březové, nejrůznější drobné přestupky proti občanskému soužití apod., bylo by to i dosti nezáživné čtení. Ovšem jsou-li takových „prkotin" desítky, dokážou celkovou náladu společnosti otrávit více, než jeden případ závažné trestné činnosti, který se v Broumově také vyskytl. Jedná se o dopadení podvodného „vymahačského" gangu a popisovat ho zde poté, co poměrně barvitě vylíčen prošel hlavními celostátními sdělovacími prostředky, je už asi zbytečné. Zastavme se jen u jména, pod kterým tato skupina vystupovala, Tarasov - už jen to zní dosti zlověstně. I když sami zcela jiné národnosti, chtěli svým názvem pachatelé asi vzbuzovat dojem přináležitosti k neblaze proslulým ruskojazyčným gangům. Svěřili byste takovým korunu? - zoufalost některých věřitelů musí být vskutku velká. Obyvatelé Broumova, žijící v místech, kde zásah směřující k dopadení pachatelů probíhal, tak měli na vlastní oči možnost vidět bravurní práci po zuby ozbrojené speciální zásahové jednotky, kterou dosud znali pouze z televize. Méně bravurní už bylo střežení jednoho ze zadržených, kterému se podařilo z budovy Okresního soudu uprchnout. A tak kdo by spatřil na útěku Ferdinanda Baníka, nechť uvědomí Policii.
Co však s těmi denodenními „prkotinami"? Policie nemůže na poškození plachty přívěsu auta u Střelnice nebo na krádež prázdných pivních lahví v Jetřichově nasadit speciální vyšetřovací tým a na dopadení pachatele speciální jednotku. Přesto se jimi zabývat musí a pocit marnosti roste. Však čtěme alespoň výběr:
 • celkem 12 dopravních nehod, pokud známo, bez vážných následků
 • hoch, ještě nezletilý, přesto už stará firma, budiž nám tentokrát věrným průvodcem naší rubriky. Byl přistižen při krádeži čokoládových figurek v Penny Marketu. Nazvěme si ho proto „figurkářem" a uvidíme, jak to s ním bylo dál.
 • tradiční krádež peněženky a mobilu ve Vegasu, nedlouho na to opět dokladů a vbrzku zas fyzické napadení před tímto podnikem a zase vevnitř mobil. Mobil zmizel i na dalším tradičním místě, poliklinice.
 • ženu v Jiráskově ulici navštívili podomní obchodníci, před tím 20.000 Kč měla, nic za ně nekoupila a peníze přesto fuč, ani nevěděla jak. Obchodníci policií chyceni, peníze u nich nenalezeny, že by kradli namoutě čest popřeli a bez důkazů tedy propuštěni, šli zas o dům dál
 • zpronevěra - broumovský občan půjčil druhému přívěsný vozík za auto, nikoli poprvé, tentokrát se však jeho návratu nemohl dočkat. Vrátili mu ho až policisté, našli ho, ovšem už prodaný, až kdesi na Ostravsku. Po „prodejci" se slehla zem
 • přetěžká školní slovní úloha: z Otrokovic vyjel vlak s pneumatikami, do Meziměstí dojel o dvacet kusů pneumatik v hodnotě 13,5 tisíce Kč lehčí. Kolik stojí jedna pneumatika, jakou průměrnou rychlostí vlak z O do M jel, kolik celá vlaková souprava vážila v O a kolik v M, kdo ukradl pneumatiky?
 • vykradení tenisových kabin ve Velké Vsi, zmizela elektronika za 20 tisíc Kč
 • nezaplacení útraty u Černého koně. Neříkal snad hostinský: Ciťte se tu jako u maminky!?
 • při cestě do školy byli slovně napadeni školáčci svými vrstevníky a při vyšetřování vyšlo najevo i to, že jiný frekventant Zvláštní školy zas kromě pomůcek nosí na vyučování i tři ostré náboje. Kdo zná Cimrmany, může si na toto téma parafrázovat scénku zápisů z prostřílené třídní knihy: „Pondělí - je zádumčivý, úterý - přinesl do školy..."
 • opět škola, Masarykova - fyzické napadení mezi žáky skončilo zhmožděnou rukou
 • jeden Broumovák půjčil druhému deset tisíc a ten se teď k vracení nemá
 • po vloupání zmizela z garáže v Božanově motorová pila, křovinořez a kanystr s benzínem. Podobný sortiment za 31.000 zmizel i z garáže MÚ Meziměstí
 • vloupání do stánku na Křinickém sídlišti
 • nález mrtvého muže s rozbitou hlavou ze Starostína tamtéž, v příkopu u silnice. O kus dál nalezena jeho čepice a stopy krve, cizí zavinění se však i přes zpočátku silné podezření prokázat nepodařilo. Soudní pitva prokázala alkohol v jeho krvi a za příčinu úmrtí označila celkové podchlazení organismu
 • pro výtržnictví v herně Herzog je stíhaná v tomto oboru známá žena z Jetřichova. Tentokrát úmyslně polila hrací automat pivem. Myslela snad, že ožralý automat dal by se lépe oblbnout?
 • v další herně Trefa došlo ke krádeži peněz a nedlouho na to se tu jeden host domluvil s dámou, že spolu pošpásují na záchodcích, že jí za to něco dá. Špásu bylo asi málo, i nedal jí nic, ovšem posléze zjistil, že dáma si „špásovné" vybrala sama, peněženka byla fuč. Inu i malý špás něco stojí
 • z neuzamčeného vozidla v Soukenické zmizela peněženka; jiný majitel si auto zavřel, a tak má kromě autorádia a potahů újmu i na rozbitém okénku
 • vloupání do stánku ve Starostíně. Ze škody za 70.000 Kč je v silném podezření polská galerka
 • úspěchem je zadržení čtyř hledaných osob nezávisle na sobě: dvou z Prahy, jednoho z České Skalice a jedné chovanky Diagnostického ústavu
 • krádež batohu v prodejně Verner má na svědomí opět náš průvodce „figurkář"
 • znepokojující je série vloupání do rekreačních objektů, do chalup v Hynčicích, Jetřichově, zahradní chatky na Spořilově, opět chalupy v Jetřichově - zde byli projíždějící hlídkou na místě oba pachatelé dopadeni, ovšem série pokračuje krádeží starožitností za 50.000 Kč v božanovské chalupě a vloupáním do chalup v Meziměstí a Vižňově
 • krádež hliníkových rozvaděčů v majetku Telecomu v ulici Osvobození, motocyklu z fy Z - Trade a kola u Finančního úřadu
 • poškození nápojového automatu na nádraží
 • „figurkář" opět u Vernera: v prodejně ukradl doklady, před prodejnou pak z dětského kočárku tašku a po dopadení se přiznal (i co by se nepřiznal, když je tak mladý a o houby mu jde), že zde jednou ukradl i psa, protože se mu líbil, i ke krádeži videokazet na jiném místě, které u něj pak i skutečně zajištěny
 • krádež náramku z prodejny Rubis
 • vloupání do stánku u MÚ, pachatel zadržen, ročník 91, a tedy propuštěn
 • a v závěru opět „figurkář": v prodejně Čeko se pokusil ukrást hrací konzoli Playstation 2, opět dopaden a půl hodiny poté (!!!), co ho policie předala matce, hlášeno, že „figurkář" se dvěma komplici znovu dopaden při krádeži v samoobsluze na Spořilově
 • depresivní? - tak alespoň něco hezkého na závěr, kpt. Slezák něco podobného už dlouho nepamatuje: věci spolu s peněženkou obsahující 7.000 Kč našli a prostřednictvím své matky na Policii odevzdali dva hoši ze Spořilova. Vše se tak v pořádku dostalo k majitelce. Pomník je málo!
K. Franze
Bude kavárna Herzog?

Herzogova Kavárna v domě čp. 104 na náměstí patřila na přelomu 19. a 20.století k nejvíce navštěvovaným broumovským podnikům té doby (jak uvádí Tomáš Rejl ve své známé publikaci „Broumov na historických pohlednicích"). Pamětníci vzpomínají, že ještě v padesátých letech minulého století bylo možno do této kavárny zajít a dobové fotografie potvrzují, že v objektu byl i Hotel Herzog. Dlouhá léta pak byl objekt využíván pro potřeby Lidové školy umění a reprezentační sál v I. patře byl využíván i k representačním účelům. Po přemístění LŠU do jiné budovy hledalo Město Broumov partnera, který by zajistil obnovu kavárny a celkové využití objektu. Slibný záměr a.s. Pekárny a cukrárny Náchod vybudovat na místě bývalé prodejny polotovarů cukrárnu a v I.patře kavárnu, nebyl bohužel realizován. Kavárnu v historické podobě, jak ji známe z dobové fotografie Franze Wenzela, opravdu dnes nelze ekonomicky úspěšně provozovat.
Obchodní společnost KaDeVe, která v té době vlastnila v Broumově penzion Winterswijk, uzavřela s Městem Broumov desetiletou nájemní smlouvu s opcí na dalších pět let na nebytové prostory v domě čp. 104 a dohodla se na zřízení předkupního práva na tento objekt. Přípravné práce ke zřízení reprezentační kavárny (dnes ovšem s obvyklým restauračním provozem) probíhají. Není to jednoduché, neboť objekt je součástí městského centra, které je památkově chráněno (a město Broumov nyní usiluje, aby mezi kulturní památky byl zapsán celý objekt čp. 104) a připomínky památkářů je třeba respektovat. Projektový atelier INS Náchod nyní vypracoval ambiciózní projekt na celkovou rekonstrukci předního traktu čp. 104 tak, aby byla obnovena historická kavárna a částečně i hotelový provoz na nejvyšší úrovni. Celkové náklady se odhadují na 16 - 18 mil. Kč. Realizací záměru (zejména pokud by se podařilo připojit i zadní trakt - o tom vede společnost KaDeVe jednání s městem Broumovem) by vznikl v centru města nový hotel vyšší kategorie a ubytovacích možností dosud v Broumově není dost.
KaDeVe zatím zřídila v prostorech bývalé prodejny hernu, která se těší velkému zájmu a učebnu LŠU v přízemí přebudovala na internetovou učebnu, která se bohužel překvapivě příliš velkému zájmu netěší. Jde ovšem o zařízení dočasná, která by měla být při otevření hotelu Herzog uzavřena (projekt počítá s jiným využitím těchto prostor).
I když představitelé města, jejichž dobrý vztah k památkám a historickým objektům je znám, záměr obnovit kavárnu Herzog v historickém vzhledu podporují, je možnost rekonstrukce objektu ohrožena, a to z několika důvodů.
Především se společnosti KaDeVe nepodařilo získat pronájem celého objektu, ale jen jednotlivých prostor. To, co vypadalo původně jako zdánlivě bezvýznamné, se dnes jeví jako velmi podstatné. Objekt dnes není vytápěn a obnovení původního elektrického vytápění není možné bez náročné rekonstrukce rozvodů zajistit, a tak by asi majitel objektu měl zajistit jeho vytápění jinak (projekt počítá se zřízením ústředního vytápění s plynovou kotelnou). Pokud majitel domu nezajistí jeho vytápění tak, aby bylo možno reprezentační prostory vybudovat, pak tyto prostory vybudovány nebudou.
Ve velkém sále v I. patře se nacházejí dvě velká plátna od malíře Adolfa Tinzmanna (kopie obrazů slavného vídeňského malíře Hanse Makarta z druhé poloviny 19.století). I když se jedná o kopie obrazů, jde podle názorů odborníků o významné umělecké dílo a město Broumov navrhuje jejich zařazení mezi kulturní památky. To by mohlo pomoci získat prostředky na restauraci obrazů. Obrazy jsou totiž poškozeny a restauraci nutně potřebují. Město Broumov prostředky na restauraci nemá (náklady se odhadují na 200.000,- Kč) a návrhy KaDeVe na zajištění restaurace na vrub placeného nájemného zatím nepřijalo. Před zahájením stavebních úprav musí být obrazy odvezeny, restaurace by měla probíhat v renomovaném restaurátorském atelieru. Město Broumov však navrhuje zatím obrazy uložit v depozitáři Městského muzea. To by ovšem znamenalo, že kavárna bude otevřena bez těchto obrazů, reprezentační sál by ztratil svůj historický charakter a vznikl by tuctový restaurační provoz.
S rekonstrukcí je spojena i řada dalších problémů. Přísné hygienické předpisy vyžadují moderní a nákladné technologie v restauračním provozu. To je ovšem věc KaDeVe, a ta je připravena se s tím vypořádat (jen náklady na novou kuchyň budou činit 2 mil. Kč) a ostatně s novými předpisy se budou muset vypořádat i ostatní podnikatelé v tomto odvětví, a nejen v Broumově. Jiné předpisy vyžadují výtah, aby objekt mohli navštěvovat i imobilní občané. Zřízení výtahu je skutečně nezbytné, nikdo si asi dnes nedovede představit, že i normálně pohyblivý host si ponese svá zavazadla do apartmá ve 4.patře (a s hotelovými nosiči se opravdu nepočítá). Výtah by měl však zřídit majitel objektu. Případné získání výjimky není účelné a vede jen k odsouvání problému.
Obchodní společnost KaDeVe získala investory, kteří by měli zájem vložit prostředky do hotelu Herzog. Takové prostředky (celkové náklady, pokud by byl rekonstruován i zadní trakt a zřízeny garáže v zakrytém dvoře, se odhadují na 40 mil. Kč) ovšem nehodlají investoři vložit do nezajištěných podmínek, neboť za dnešního právního stavu by o podstatnou část vložených prostředků při ukončení nájmu přišli. Městu Broumov bylo proto předloženo několik alternativ dalšího postupu tak, aby reprezentační objekt bylo možno vybudovat bez ohrožení vložených investic. Žádná z těchto alternativ nebyla přijata a majitel domu žádnou aktivitu nevyvíjí s tím, že je třeba vycházet z platné smlouvy.
S takovým názorem je třeba jen souhlasit. Obchodní společnost KaDeVe svoje povinnosti ze smlouvy plní a pokud město Broumov před rozvojem objektu upřednostňuje pronájem nebytových prostor (roční nájemné činí 250.000,- Kč), bude tento stav trvat do r. 2016. Město se nicméně nevyhne svým povinnostem ze smlouvy a bude muset řešit záležitosti, které patří majiteli domu. Navíc město Broumov dnes blokuje zřízení předkupního práva, ke kterému se smluvně zavázalo. Avšak případné soudní spory jsou to poslední, co si společnost KaDeVe přeje. Na druhé straně byly však do přípravy projektu již vloženy značné prostředky a společnost si nemůže dovolit je bez dalšího odepsat.
Obchodní společnost KaDeVe opouští nyní penzion Winterswijk. Ve veřejné dražbě jej získal nový majitel, který je známý svým podílem na fungující síti hotelů v České republice, a můžeme očekávat, že penzion bude v krátké době rekonstruován a rozšířen o sousední dům čp. 22. Společnost KaDeVe by se chtěla soustředit na dokončení záměru s objektem Herzog a očekává vstřícnější přístup zastupitelstva v novém funkčním období. Obdrželi jsme také několik nabídek od místních podnikatelů a společností, kteří by chtěli na místo nás vstoupit do nájemní smlouvy s městem Broumovem. Možná, že v tom je podstata problému. I když společnost KaDeVe je podle sídla „pražská", lze snadno z obchodního rejstříku zjistit, že je v „broumovských" rukou. Jsme však obchodníci, a pokud obdržíme dobrou nabídku a město Broumov bude s převodem nájemní smlouvy na jiného nájemce souhlasit, smlouvu na některého broumovského podnikatele převedeme. Avšak Kavárna Herzog zřejmě zatím nebude!

Ing. Jiří Tomíček, jednatel KaDeVe spol. s r.o.
Knihovna je když…

vás čekají okamžiky, které dnes najdete jen vzácně. Za dveřmi knihovny vás obklopí krása ticha, milá vůně potištěného papíru, okamžiky napětí i následné radosti, když jste objevili tu pravou knihu a hlavně společnost lidí, které spojuje láska ke knihám.
V prvním poschodí budovy broumovské spořitelny sídlí naše knihovna celá desetiletí, i když její interiér prošel za ta léta mnoha změnami a za výpůjčním pultem se vystřídala celá řada knihovníků. Ale asi jen málokdo ví, kde broumovská knihovna začínala a jak byly její existenční začátky klopotné.
Vzpomínám si, že asi v roce 1946 jsem jako dítě vstoupila do místnosti, která je dnes školní jídelnou v areálu Městského úřadu čp. 239. V této místnosti, kde dnes obědvají děti ze ZŠ Masarykovy, stál ve středu dlouhý stůl, plný narovnaných knih a knihy byly poskládány i na několika židlích. Čtenářům nebyly k disposici žádné seznamy knih, ty se vybíraly přímým stykem a jejich půjčka byla zapisována do sešitů.
Vysoký štíhlý pán v brýlích, který návštěvníky této po válce první půjčovny knih přivítal, byl pan Bohuslav Vaňura, pozdější tajemník MěNV. Knihy byly baleny jednotně do tmavěmodrého balicího papíru. Nezapomenutelným dojmem na mne zapůsobilo první setkání s těmito knihami. Když jsem knihu otevřela, byla její první prázdná strana opatřena razítkem s textem, který nevím, zda cituji doslovně, vždyť od té doby již uplynulo neskutečných 56 let!
JSEM ČESKÁ KNIHA. PROVÁZELA A POVZBUZOVALA JSEM TĚ V DOBÁCH NEJTĚŽŠÍCH. PROSÍM, CHRAŇ MNE!
Ten pocit - hlas české knihy - byl pro mne, dítě, bleskem s nebe a už nikdy jsem na něj nezapomněla. I když vím, že tato prosba byla dobovým gestem národa, který po německé okupaci začal znovu svobodně dýchat, přesto myslím, že psychologicky byla tato prosba dobře nasměrována na povědomí pocitu vlastenectví a humanity. Vím, že v těchto letech byla kniha vysoce ceněna a pro děti byla vždy vítaným dárkem. Z počátků improvizace se knihovna vymanila přemístěním do budovy spořitelny. Ale opět bylo všechno chudičké, knihy všelijak posbírané od různých dárců, převodem z jiných knihoven, místnosti byly skoro bez nábytku, prkenné podlahy, police s knihami pouze abecedně řazenými bez rozlišení žánrů literatury.
Matně si vybavuji, že určitý knihovní fond měl v šedesátých letech i tehdejší Dům osvěty, řízený panem Vladimírem Semelkou.
Pokud si správně vzpomínám, po panu Vaňurovi stála za knihovním pultem paní Marie Kubíková, poté Olga Kohlíková, Miroslav Jelínek, Drahomíra Semelková, Daniela Šišková a nakonec se ředitelem knihovny stal PhDr. Jan Meier, broumovský rodák, znalec města a kraje, člověk, který broumovské veřejnosti představil osobnosti české kulturní scény - výtvarníky, spisovatele, muzikanty a herce.
Dnešní tvář knihovny je důkazem poctivé a obětavé práce všech jejích milých a kultivovaných pracovníků. Velký počet čtenářů všech věkových kategorií, ohromný zájem studentů o odborné knihy a práci s počítačem, útulné koutky s novinami a časopisy - to všechno přispívá k harmonii duše.
Často slýchám, že knihovny jiných měst trpí krádežemi knih čtenáři. Bylo by pýchou, kdyby naše knihovny neměla mezi svými čtenáři ani jednoho takového výtečníka.
Myslím, že věrní čtenáři již za ta léta vytvořili pevný kádr, který svým zájmem, připomínkami a v případě peněžní tísně by pomohl své knihovně překonat i složitá období.
Velký podíl při práci s knihou mají svědomití a nadšení učitelé českého jazyka, kteří dokáží pro svůj nádherný předmět děti zaujmout a předat jim i část svého elánu. Krásným dokladem učitelského působení bylo i setkání dětí vedených paní učitelkou Vendulkou Buchtovou na besedě se spisovatelem V. Erbenem.
V milém prostředí knihovny byly dotazy dětí, určené panu Erbenovi, zajímavé vkusné a věcné a radost z vydařeného večera zářila všem z očí.
Takže heslo zní: Za vším konáním stojí vždy člověk! - a jen na nás záleží, zdali budeme spolu rádi žít, rádi se setkávat a doceňovat všechny, kteří pro naše město dávají ze sebe i něco navíc!

Dana Jarošová
ROHR 2002

Na konci září jsem se spolu s dalšími studenty Gymnázia Broumov zúčastnila výměnného pobytu v bavorském Rohru. Ačkoliv již od té doby uplynuly dva měsíce, ráda bych prostřednictvím Broumovského zpravodaje informovala o naší cestě.
Když jsme v úterý odpoledne zastavili u Gymnázia J. Nepomuka v Rohru, panovala v autobusu nervozita. Někteří tu nebyli poprvé, a tak alespoň znali své hostitele, všichni však měli obavy, zda budou rozumět a sami mluvit – německy nebo anglicky. První „hallo", první podání ruky neznámým, první objetí známých - a nervozita opadla. Byli jsme rozděleni do rodin a odvezeni „domů", kde nás čekal první úkol: vykoktat pár vět o své rodině, městu,..
V dalších dnech pro nás byl připraven pestrý program: Prohlídka kostela s českým výkladem P. Benedikta, při kterém si každý povzdechl: „Kdybych takhle jednou mluvil německy, jako P. Benedikt česky…", prohlídka školy s účastí ve vyučování, výlet do Weltenburgu s prohlídkou kostela a pohoštěním (Bayrische Brotzeit). Plavba lodí musela být bohužel z důvodu záplav zrušena. Dále jsme si v Norimberku prohlédli hrad i krásné centrum města, zhlédli jsme továrnu Eder (výroba součástek pro bagry a další techniku), navštívili Regensburg a plavecký bazén v Kelheimu. Jak jinak, k výměnnému pobytu patří nejen historické památky a poznávání nového, ale i zábava. Každý večer jsme měli individuální program v rodině. V pátek jsme pak společně vyrazili na pizzu do broumovským studentům již známého Keldorada a po večeři na diskotéku. V sobotu ráno jsme se se svými přáteli jen neradi loučili.
Hlavní cíle jsme splnili: Zdokonalili jsme se v jazyce (pro mnohé zajímavé zjištění: opravdu se domluvíme, kde nestačí němčina či angličtina, přijdou na řadu ruce a nohy), částečně jsme poznali životní styl Němců a našli jsme si kamarády, na které se už moc těšíme. V červnu příštího roku nás přijedou navštívit a přesvědčit se, zda jsme nelhali, když jsme jim tak barvitě popisovali krásy Broumovska.
Na závěr bych chtěla poděkovat paní Valáškové a Hornychové, které o nás celý týden pečovaly, a panu Schwaigerovi, který nám připravil poutavý program, všude nás doprovázel a podával zajímavý výklad.

Martina Růčková, studentka septimy Gymnázia Broumov
Přehled kulturních akcí

 • 25.11. – 10.12.2002, Výstavní síň Staré radnice - Výstava Jan Kousal – realistické obrazy podzimní a zimní krajiny Policka a okolí a lovecká zátiší. Vstupné: dobrovolné.
 • 28.11.2002 v 18,00h., Městské divadlo Broumov - Koncert kytaristky a zpěvačky Evy Henychové. Citace: „ Písně, které zpívám, jsou upřímné výpovědi z mého života, což není pouze radostné jásání o životě a lásce, ale i o bolesti, krizích a prohrách. Třeba i o mém vnitřním zlu, se kterým bojuji, stejně jako každý. Ve výsledku koncertu však myslím, že to vyzní pozitivně, a doufám, že to provokuje lidi k přemýšlení." Vstupné: 40,-Kč.
 • 29.11.2002 v 18.00h., Městské divadlo Broumov - ISLAND – země ohně a ledu cestopis s promítáním. Tentokráte Vás broumovský cestovatel Martin Stiller srdečně zve na toulky po této pozoruhodné ostrovní zemičce plné sopek, ledovců, vodopádů, gejzírů a jiných přírodních zajímavostí, které jinde na světě pohromadě nenajdete. Vstupné: dospělí 20,-Kč a děti 10,-Kč
 • 5.12.2002 v 19,30h., Městské divadlo Broumov - Červená knihovna - komedie. Klicperovo divadlo Hradec Králové - komedie, pohybující se od bláznivé grotesky až k černému humoru, představuje svět ženy, která svůj život žije v intencích naivních románových příběhů prodávaných v trafikách s přízračně červenou obálkou. Množství milostných vztahů, jež jí bylo dáno prožít, je z tohoto pohledu nikdy nekončícím zápasem za lásku, něhu i za naplnění romantických snů… není však možné na její život pohlédnout jinak? Vstupné: 90,- a 80,-Kč
 • 7.12.2002 v 15,00h., Klášterní kostel sv. Vojtěcha - Adventní koncert – koncert duchovní hudby. Trio od sv. Jakuba, jako host vystoupí soubor ze ZUŠ Police nad Metují Archi Piccoli. Vstupné: dospělí 80,-Kč, děti a studenti 40,-Kč
 • 6.10.12.2002 v 17,00h., Výstavní síň Staré radnice - Povodňový písničkářský koncert. Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Broumově ve spolupráci s  hudebním vydavatelstvím Roller For President. Hraje a zpívá Michal Kitta. Na koncert je možné přinést hračky ve slušném stavu, dětské knihy a školní potřeby, které budou doručeny na Litoměřicko. Dobrovolné vstupné bude zasláno na účet 195 905 840 277/0100.
 • 10.12.2002 v 19,00h., Sál Střelnice - VÁNOCE 2002 David Novotný ve spolupráci s  modelingovou agenturou Demi Hradec Králové a Roman Roun Agency Vás zvou na společensko-kulturní akci. Hosté: Marcela Holanová, Gabriela Goldová, Sagvan Tofi, Miss ČR 2002 Kateřina Průšová A mnoho dalších. Výtěžek ze vstupného bude věnován Dětskému domovu v Broumově. Vstupné: 150,-Kč
 • 8.12.2002, Mírové náměstí Broumov - Bronzová neděle od 8,00 do 14,00h., stánkový vánoční prodej na náměstí v Broumově.
 • 15.12.2002, Mírové náměstí Broumov - Stříbrná neděle od 8,00 do 14,00h., stánkový vánoční prodej na náměstí v Broumově.
 • 22.12.2002, Mírové náměstí Broumov - Zlatá neděle od 8,00 do 14,00h., stánkový vánoční prodej na náměstí v Broumově.
Rezervace a předprodej vstupenek: Informační centrum Broumov, tel.: 491 524 168
Výzva

Okresní pobočka Konfederace politických vězňů v Náchodě připravuje vydání 2.dílu sborníku „Horizonty (ne)svobody. Političtí vězni okresu Náchod v  letech 1948-1989". Prosíme, aby se přihlásili političtí vězni nebo jejich příbuzní, (případně známí), jejichž osudy nebyly uvedeny v l. dílu sborníku, vydaném v roce 2000. Jedná se o politické vězně, kteří se narodili, žili nebo v  určitém období působili v  náchodském okrese.
Informace s uvedením konkrétních údajů sdělte prosím na adresu kanceláře pobočky KPV, Pražská ul.983, 547 01 Náchod, tel. 491 423 934 (úřední den úterý od 8.00 do 10.00 hod. nebo přímo na adresu autorky: Mgr. Věra Vlčková, Riegrova 195, 547 01 Náchod, tel. 491 420 638.

Za okr. pobočku KPV : Rudolf Macek, v.r. Vladimír Bachtík, v.r.
IV. Ročník LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

Komenďáček, školní časopis Masarykovy ZŠ v Broumově vyhlašuje IV. Ročník LITERÁRNÍ SOUTĚŽE na volné téma pro děti základních škol. Do soutěže budou přijímány práce všech literárních žánrů (verše, povídky, pohádky atd.)

Soutěž je rozdělena do 3 kategorií:
kat. – 1. – 5. roč.
kat. – 6. – 7. roč.
kat. – 8. – 9. roč.

Soutěž vyhlašuje časopis Komenďáček ke dni 28. října na počest vzniku samostatného státu. Uzávěrka soutěže bude 30. června 2003. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v září 2003.

Všechny soutěžní práce budou otištěny v Komenďáčku.
Informace z Ulity

V říjnu uspořádal šachový oddíl Slovanu Broumov ve spolupráci s Ulitou a vedením škol přebor škol v šachu. Turnajů jednotlivců se zúčastnilo téměř 100 žáků, kteří hráli v kategoriích švýcarským systémem na 6 nebo 7 kol. O konečném pořadí rozhodoval bodový zisk, vzájemný zápas a pomocné hodnocení. Z  těchto přeborů může vyslat škola družstvo do okresního přeboru škol. Ten se bude hrát koncem listopadu v  DDM  Josefov u Jaroměře.
Výsledky přeboru dle kategorií:
ZŠ TGM 1.-5. třída, 11 účastníků - 1. Hejcman Marek, 2. Hofman Tomáš, 3. Feher Jakub
ZŠ TGM 6.-9. třída, 17 účastníků - 1. Chalupníček Jiří, 2. Nouza Michal, 3. Horych Jan
ZŠ Hradební 1.-5. třída, 10 účastní-ků -1. Smetana Petr, 2. Janoušek Pavel, 3. Pavel Jakub
ZŠ Hradební 6.-9. třída, 19 účastníků - 1. Šubrt J., 2. Ansorge, 3. Langer Jaromír
Gymnázium - prima-kvarta, 18 účastníků: 1. Langer František, 2. Janovský Filip, 3. Michálek Jan
Gymnázium - kvinta-septima, 18 účastníků: 1. Škoda Adam, 2. Hanousek Michal, 3. Mazura Jakub

Ivo Peroutka


Slavnost spadaného listí aneb strašení na Strašidlech

Čas podzimních prázdnin může být vyplněn různými radovánkami, na které se buď zapomene nebo vzpomíná dlouhou dobu. Pro některé členy Dětského uměleckého bratrstva (DUB) bude těchto pár dnů prožitých v malé lovecké chatě U Strašidel jistě vzpomínkou alespoň přes celou dlouhou zimu. A snad i déle. Z Broumova jsme odjeli do jiných kopců a jiného podnebí, a to do Dolní Moravy v Jeseníkách, kde jsme našli přístřeší v již zmiňované lovecké chatě U Strašidel. Strašidla nás strašila již na cestě tam a mladé DUBy testovala tu kroupami, tu větrem či deštěm. Při tom všem i několikrát zahřměla, takže celkový dojem byl velmi přesvědčivý. Leč nikdo se nedal na ústup a tak sedm dětí, dva vedoucí , čtyři hosté a pes Lesa z lesa prožili zcela slavnostně a podzimně čtyři dny v  přírodě chozením, běháním s buzolou i bez, vyřezáváním prstýnků ze dřeva, vařením, jezením, umýváním nádobí či zpěvem.
Dáša Zbořilová


V prvních dvou listopadových týdnech uspořádala Ulita ve spolupráci s občanským sdružením Tuž se, Broumovsko! výstavu dětských prací zaslaných do soutěže vyhlášené ke Dni Země s názvem Voda, živá i mrtvá.

Martinskou slavností, tentokrát 12. listopadu, jsme přivítali blížící se zimu a připomněli si, kdo to byl sv. Martin. Trochu se hrálo a zpívalo, nechybělo tradiční občerstvení martinské rohlíčky a čaj. I počasí nám přálo.

Ve dnech 19. – 22. listopadu jsme uspořádali prodejní výstavu Děti dětem ve prospěch domů dětí postižených povodní. O vybrané částce Vás budeme informovat v příštím výtisku BZ.

23. listopadu jsme vypravili autobus do Náchoda. Cílem bylo plavání v  bazénu. Nikdo se neutopil, „čohnilové" byli nadšeni.

Pozvánka na akce
29. listopadu (pátek) – přednáška z cyklu Mentální příčiny nemocí v Ulitě, - od 17 hodin
1. prosince ( neděle) - Adventní slavnost (akce Komunitního centra) -v sále na Střelnici, 14-17 hodin
2. – 5. prosince - Mikuláš v  mateřských školách v Broumově a přilehlých obcích (dle objednávky)
6. prosince (pátek) - Čertovské řádění - diskotéka pro děti 2. stupně základních škol, v Ulitě, 16-20 hodin
13. prosince (pátek) - Vernisáž vánoční výstavy - výstavní sál Staré radnice -10 hodin
16.-20. prosince - vánoční výstava - výstavní sál Staré radnice, denně 9-12 a 13-16 hodin
24. prosince - Zpívánky Štědrého dne (akce Komunitního centra) - vestibul Městského divadla, 10 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu!


Komunitní centrum při SVČ Ulita v Broumově a jeho Dětské umělecké bratrstvo DUB, spolu s Collegiem pro arte antiqua zve všechny kluky, dívky, maminky,   tatínky i babičky a dědečky na ADVENTNÍ SLAVNOST, kterou pořádáme v první adventní neděli 1. prosince 2002 od 14 do 17 hodin v sále na Střelnici v Broumově.
V připravených rukodělných dílnách, které pro Vás připravili kamarádi, jednotlivé rodiny a přátelé z Ulity, Komunitního centra a Collegia si můžete vyrobit třeba jednoduché a milé drobné dárky pro Vaše blízké, nakreslit přáníčka, nazdobit adventní věnec pro váš domácí stůl, zazpívat něco adventních písniček či získat zpěvníček vánočních písní, a nebo se jen tak koukat a nakonec koupit něco drobného pro radost Vašich rodičů nebo dětí.
Nezapomeňte si vzít nějaké drobné na materiál a nákupy, dobrou a tvořivou náladu a svoje přátele, ke kterým se tato pozvánka třeba nedostane.

Komunitní centrum při SVČ Ulita v Broumově, Dětské umělecké bratrstvo DUB a Collegium pro arte antiqua si Vás dovolují pozvat na setkání s vánočními písničkami nazvané ZPÍVÁNKY ŠTĚDRÉHO DNE v úterý 24. 12. 2002 od 10 do 12 hodin ve vstupních prostorách divadla v Broumově.
Společně s přáteli z Ulity, malými hudebníky ze Základní umělecké školy, dětmi a rodinami máte příležitost potěšit sebe i své blízké společným zpěvem známých či poslechem zapomenutých písní o narození Pána a tradičních koled vážících se k času vánočnímu. Za všechny milovníky krásné hudby zve Mojmír Poláček a jeho malí i velcí hudební spolupracovníci
Rady zahrádkářek

Dozrávají vám rychle jablka? Můžete je oloupaná nastrouhat na plátky, namačkáním naplnit do sklenic, zavíčkovat a 10 minut při teplotě 80-90 stupňů zavařit. Získáte polotvar náplně do závinu nebo na koláč, který před použitím ochutíme cukrem a skořicí.
Jablka a hrušky, které přezrávají, nakrájejte na čtvrtky, podlijte vodou a rozvařte. Kaši propasírujte nebo zpracujte v mixéru na jemné pyré, naplňte do menších skleniček a zavařte podle předchozího návodu. Ochucené pyré podáváme jako kompot. Svařené s pudingovým prášek nalijeme do misek, proložíme dětskými piškoty a necháme vychladit. Ozdobené šlehačkou a strouhanou čokoládou získáme rychlý moučník.
Zralá jablka můžeme zpracovat sušením na křížaly. Plody se řádně omyjí, vykrojí se stopky, odstraní se „bubáci" a jádřince, nakrájí se na osminky nebo na kolečka. Dobře se usuší v sušičce nebo na síťových lískách a uskladní ve skleněných nádobách, které dobře uzavřeme. Chráníme před napadením plísní nebo červivostí. Konzumujeme buď suché, nebo povařené, ochucené medem nebo rumem a posypané mletými oříšky.
A na závěr rada předvánoční. Do úklidu a výzdoby bytu zapojte všechny členy rodiny, včetně dětí. Spokojenost a pohoda o nejhezčích svátcích v roce bude všem dobrou odměnou.

M. Chalupníček
Den poezie 2002 v Broumově

V dnešní, tak trochu nepoetické době, je skutečným balzámem na duši poznání, že stereotypy a starosti života nedokáží ze všech lidí vypudit touhu hrát si se slovy, poznávat krásné a nepoznané, spočinout v chrámu poezie. Takto jsem byl i já, a to již potřetí, občerstven v magickém, alespoň pro mne z jihu, kraji Broumovska na Dni poesie 2002.
Setkání začalo za zvuku dešťových kapek v pátek 27.9. v podvečer v koncertním minisále broumovské ZUŠ Podvečerem plným poezie. Autoři sami recitovali své básně tu žertovnější, tu vážné. Snad jen posluchačů bylo příliš málo, podstatně méně než básníků, kteří si tak, jako také téměř vždy, vytvořili publikum sami sobě.
Básníci se sjeli ze všech koutů republiky, z Hané, z Prahy, Jičína, ale i z blízkého okolí. Samozřejmě nesmím zapomenout na naše polské přátele. Myslím, že za tři roky své existence si Den poesie vybudoval jisté renomé a na počtu účastníků to bylo vidět. Přiznávám, že pro mne začalo to pravé set-kání až poté. Vidět se s kamarády, pobavit se, a to bez bariér věku a postavení, o své práci. Vážně i nevážně. V sobotu výšlap na Ostaš, nádhera a chlad skal okolo, hřejivá přítomnost přátel. A v neděli domů, alespoň já dlouhou cestou až do Brna, vlakem, plný dojmů. Vím, že chci přijet znovu. Vím, že všichni chceme. Za to, že se vůbec setkání konalo, vděčíme lidem, kteří mají smysl pro věci důležité a srdce na dlani. Je vhodné poděkovat. Lidem na broumovské radnici za podporu, ZUŠ za zapůjčení prostor, Miloši Hromádkovi a nejvíce Věře Kopecké, která je mozkem, duší i rukama celé akce. Jen doufejme, že i příští rok najde dost sil a podpory, aby mohli přijet básníci do magického Broumova načerpat sílu a slova pro další básně.

Lukáš Gryc, student, Brno
Kříž smíření - Otevřený dopis

Odpověď na pořad TV Nova "Na vlastní oči" ze dne 5.11.2002 panu redaktorovi Motlovi, spolku Vojenské historie T-S 20 Pláň, reprezentovanému panem Vaněčkem s jeho potomky, a starostovi obce Stárkov, panu Pernicovi.
Po zhlédnutí tohoto pořadu již musím reagovat. Jeden z hlavních cílů projektu Kříže smíření, který byl zveřejněný v listopadu 2001 v místním tisku, vyplývá z následujícího: Památník je věnován všem obětem národnostních a náboženských sporů na Broumovsku a bude postaven na místě největší poválečné tragédie tohoto kraje, která se stala ve dnech 28. - 30. 6.1945 na Bukové hoře. Připomínám slovo "všem", abychom předešli dalším diskusím o tom, komu bylo toto dílo postaveno. Stačí pozorně číst.
Myšlenka, která mě vedla k vytvoření návrhu a posléze k realizaci díla, je "cesta od tragédie ke smíření". Bez podpory realizačního týmu, sponzorů, dobrovolných pracovníků i krajanů by památník nikdy nebyl postaven. Tento fakt také o něčem vypovídá.
Každý z kamenů rozestavěných podle cesty od místa, kde se vražda stala, k obelisku "Smíření" symbolizuje lidský život zmařený na Bukové hoře. Na konkrétním místě, konkrétní počet. Proto vztyčení dalšího kamene s jakýmkoli nápisem nepůsobí pravdivě, je zbytečné a popírá, kromě jiného, historický fakt v daném místě. To jiné je autorský, tedy můj, záměr. A také ignorování práva majitele pozemku.
Vážený pane Motle, tyto informace píši jenom proto, že věřím, že Vaše reportáž by měla zcela jiný charakter, byla by objektivnější a Váš odsudek o bourání pomníku by jistě nezazněl, kdybyste o nich věděl. Promiňte mi kritiku Vašeho pořadu, ale připadal mi, jako by byl dělán na objednávku a s tím máme dost zkušeností z doby předlistopadové. Nicméně děkuji za reklamu.
Vážený pane Vaněčku a synové. Nejdůležitější poslání památníku je smíření. Cestou od místa tragédie kolem 23 kamenů je dost času na to, aby každý z nás přemýšlel, co vlastně smíření je. Podle mě je to o omluvě, o podané ruce, o odpuštění, o smíření se s vlastním osudem, o smíření se s krajinou, ve které žiji, o vlastním pochybení, o pochybení jiných a poučení se z nich i o stopě, kterou na tomto světě zanechávám. Nechci mentorovat. Přeji Vám na cestě ke smíření hodně dobrých kroků bez přešlápnutí.
Vážený pane Pernico, protože jste nepřímo nařkl iniciátory památníku ze zbabělého a podlého činu – krádeže trucpomníčku (nemohu to jinak nazvat) a protože se mezi ně počítám, nařkl jste tedy i mě. Neprávem. Slova velmi ubližují. Mohl bych podat jinou teorii o zmizení kamene, neučiním tak, protože nemám jistotu. Proto v duchu památníku smíření - jeden ublížil druhý odpouští - Vám také přeji sílu ke krokům na cestě k tomuto poznání.

Petr Honzátko, autor památníku Kříž smíření na Bukové hoře u Teplic n. Metují
Ohavné a trapné

Tato dvě slova, a k tomu pár nevybíravých nadávek za bezbřehou vlezlost, adresuji člověku, jenž nechal vyrobit vskutku unikátní „pamětní desku" s tímto textem: „Tady byl dne 14. 8. 2001 přivítán prezident České republiky pan Václav Havel - starostou obce spolu s čestným občanem obce, panem Erichem Ansorgem z Gerolzhofenu (SRN)". (Pozn.: Deska je umístěna v Křinicích, na polním kříži naproti restauraci Amerika).
Pochopil bych, kdyby si pan prezident Václav Havel (nedej bože) zlomil na tomto místě obě nohy. To by byla alespoň událost, která se jen tak někde nestala. Kdyby totiž takto přemýšlel každý starosta obce, se kterým se pan prezident setkal, byla by téměř celá republika poseta trapnými cedulemi s nulovou zajímavostí pro kolemjdoucí.
Místem, které si autoři vybrali na uložení „pamětní desky", tomu všemu dali opravdu korunu. Nejen, že zhyzdili památku, ale i okolojdoucí věřící babička si na místo pomodlení u křížku, řekne jenom KRUCIFIX.
A pan Ansorge ze SRN? Dejte mu prosím tu ceduli, ať si ji zazdí v Gerolzhofenu třeba na nádraží, tam to lidi určitě víc překvapí a možná i mile potěší, třebaže to nebude pravda.

Aleš Lundiak z Broumova

P.S. Za vynaložené finanční prostředky mohlo být toto poutní místo alespoň částečně zrenovováno.
Eva Koudelková v Literární čajovně

Váženým hostem prosincového setkání Literární čajovny v Teplicích nad Metují se stane dr. Eva Koudelková, editorka dalšího svazku místních pověstí. Příznivce a znalce regionální literatury a historie oslovila už souborem Pověsti z Broumovska (2000, dotisk 2001), nyní přichází s novou knížkou pověstí, tentokrát z Policka.
Eva Koudelková v doslovu k vydávané knize Police nad Metují a okolí v lidových vyprávěních píše: Napsat soubor pověstí z Police nad Metují a jejího okolí se zdálo být úkolem nad jiné náročným. Vždyť existují tři knížky místního autora Antonína Krtičky–Polického (1880–1952), které vydal v průběhu dvacátých let 20. století (Z královského hvozdu,1920; Báje a pověsti z kraje Jiráskova, 1925; Hora Ostaš v pověstech a bájích, 1928). Další knížka by jaksi nebyla na místě nejen z důvodů pietních, ale též materiálových, nebylo by o čem psát…
Evě Koudelkové se ale nakonec podařilo objevit dostatečné množství pramenů, které jsou zdrojem příběhů neznámých a neotřelých. Nová kniha obsahuje téměř šedesát vyprávění a je rozdělena tematicky do čtyř kapitol (O místech, O lidech, O vodnících, O jiných strašidlech). Místně se pověsti týkají nejen Police nad Metují, ale i jejího širokého okolí od Machova na jihovýchodě přes Bezděkov a nejjižnější mlýn Kozínek a Homoli v Žabokrkách, dále přes Českou Metuji jako nejzápadnější výspu, až po nejsevernější výběžek v Honech. Východní hranici tvoří Broumovské Stěny.
Soubor Police nad Metují v lidových vyprávěních s ilustracemi polické výtvarnice Dagmar Novákové vydává Nakladatelství Bor. Knížka měla křest 26. listopadu v polické městské knihovně a od té doby je v prodeji ve všech knihkupectvích Náchodska. Také návštěvníci Literární čajovny budou mít možnost knihy Evy Koudelkové na místě zakoupit a navíc si je nechat podepsat.
Literární čajovna otevře své dveře v pátek 6. 12. 2002 v 19, 30 v Teplicích nad Metují (v Klubu budovy městského úřadu) všem, kteří by se rádi dozvěděli podrobnosti o vzniku jmenovaných knížek, a také těm, kteří se chtějí s paní Evou Koudelkovou osobně setkat.

Božena Karlíková
Jak (ne)léčit domácí zvířata

K napsání tohoto článečku nás vede dlouhodobější zkušenost, nutno říci , že většinou špatná. Část majitelů domácích zvířat se totiž snaží před návštěvou veterinárního lékaře svého nemocného mazlíčka vyléčit doma. A to z různých pohnutek – snahy ušetřit, dojmu, že takovou banalitu zvládnou přece sami, či z lenosti a nechuti trmácet se kamsi daleko k veterinárnímu lékaři. Dříve, před účinností nového zákona o léku tomu běžně napomáhaly i lékárny. Dala se běžně koupit i antibiotika a do ošetřovny přicházeli například psi se záněty zvukovodu, již předtím podomácku léčenými několika druhy antibiotických kapek, většinou špatně použitých.
Léčit zánět, kde se vám „vysmívají" takto zušlechtěné silně odolné bakterie je vskutku obtížné. A takových onemocnění je více – dlouhodobé průjmy, infekce, zanedbané záněty kůže, kulhání, obrovské dlouho rostoucí nádory mléčných žláz… Majitel často mívá ještě komentář : „Doktore, utraťte ho, vždyť se trápí"! To bývají nejnevděčnější případy, protože s takovým přístupem a s takovým onemocněním mnoho nelze dělat.
Jindy to je myšleno dobře,ale následek může být zlý: „Dala jsem mu aspoň půlku paralenu /brufenu, acylpirinu …/, ale stále mu není dobře, tak jsem tady." Zvířata mnohé lidské léky snášejí velmi špatně, nebo jsou pro ně toxické, například obyčejný paralen může způsobit těžké vředy na žaludeční sliznici a krvácení do trávícího traktu.. Proto je lépe informovat se alespoň po telefonu, nebyla – li by návštěva ošetřovny přece jen vhodnější.
Je však také dobré pamatovat na to, že i veterinář je jen člověk, má své soukromí a občas potřebuje i spát .
Je proto vhodné snažit se „trefit" do ordinačních hodin,Telefonát o zablešení vašeho pejska či konzultace o zánětu análních žláz v jedenáct večer či o půl šesté v neděli ráno většinou moc nepotěší. Samozřejmě, úrazy či akutní stavy je nutné řešit neodkladně a nevyčkávat.

Aby vaše zvířátka byla zdravá Vám přejí
MVDr. Mach, MVDr. Mravíková, Veterinární ošetřovna Broumov, Obránců míru 164
Projekt „Interpretace historického a kulturního dědictví Broumovska"

Od jarních měsíců letošního roku probíhají práce na přípravě a realizaci projektu „Interpretace". Cílem tohoto projektu je interpretace kulturního a historického dědictví na Broumovsku prostřednictvím stezek, které propojí zajímavá a významná místa, hodnotné památky Broumovska, obnovované historické cesty a současné cyklotrasy a upozorní na výjimečné bohatství našeho regionu.
Občanské sdružení „Tuž se, Broumovsko! je příjemcem grantu a za spolupráce města Broumova, všech obcí ve výběžku, Správy CHKO, místních firem, institucí a jednotlivých osobností připravuje vydání publikace, která bude prezentovat náš region.
Knížka bude obsahovat informace o památkách, přírodních zajímavostech, osobnostech, architektuře, historii, městech a obcích, mapy a turistické trasy – typy na výlety. Na tuto publikaci budou navazovat webové stránky a v budoucnu i další aktivity.
Zájemci o projekt mají ještě stále možnost zapojit se – např. zapůjčením dobových fotografií, ilustracemi, texty, informacemi, dobrovolnou prací na redakčním zpracování apod. Projekt je neustále otevřen spolupráci se širokou veřejností, v případě zájmu kontaktujte Centrum Broumov, tel. 491 521 357 nebo office@centrumbroumov.cz

Prezentace projektu proběhne dne 13. 12. 2002 v Informačním centru v Broumově od 16,00 hod.
Klozetová mísa na růžovo

Skoro se o tom nechce psát, neboť ti kteří to dělají, právě s tím počítají. Je to totiž nicotné, tak nicotné, že jste si toho možná ani nevšimli. A pokud všimli, stáli jste před tím nechápavě, možná i trochu popuzeně. Avšak o to právě jde, udělat z vás hlupáka a čím víc jste popuzeni, tím je puditel spokojenější, myslí, že to dokazuje hloubku jeho činu. Do dneška měl pocit, že je stejná nula jako vy (ovšem pozor, vy nula nejste, to jen on trpí komplexem). Nyní zaskočeně zíráte na jeho významně se tvářící nicotný výkon, bezradně hledáte význam, který není, zatímco on pomyslně nad vámi ukájí se iluzí, že z nuly se stal jedničkou. Říká se tomu konceptuální umění, performance, happening a ještě všelijak podivně jinak. Že nevíte, co to je? Jevíte zájem se to dozvědět? Ó běda, již jste chyceni!
Ptačí krmítko, spíchnuté primitivněji, než by to dokázal žák při hodině pracovní výchovy, uprostřed trávníku na náměstí a další ve Schrollově parku; směrovky s rádoby duchaplnými vzkazy připevněné na stromech. Například: Tam mají dobrou kávu. Chytíte se a jdete tam. V lokále na stěně visí „díla", ze kterých možná vyrozumíte, že Němcům třeba zavřít ústa. Sice se podivíte - v podniku, který z Němců profituje? -, ale jste-li dobrým Čechem, vskrytu zaplesáte. Avšak ouha, konceptualista vás utáhl na vařené nudli, je to myšleno právě naopak. A nebo ještě nějak jinak? No jen se potrapte!
Hymny v městském rozhlase, výzva lidem, aby reagovali, pak sprosté slovo a trapný konec. Městský rozhlas sám o sobě nepostrádá jisté rysy absurdity, po této akci ztrácí smysl úplně; může hlásit, že nepoteče voda, že má občan někam přijít, chemický poplach, vše bude jen sranda.
Na růžovo natřená klozetová mísa s nočníkem a ceduličkou vyzývající vás ke spočinutí v parčíku U Horní brány; druhý den je to vše rozválené, oprýskané, vypadá to teprve jako obyčejný svinčík. Ironicky by se dalo poznamenat, že takových „umělců" měli jsme v Broumově už mnoho a to již v dobách, kdy slovo „konceptuální" bylo ještě v plenkách. Tato místní avantgarda postmoderny roznáší domovní odpad po Broumovských zákoutích, ale zapomíná k tomu dát výklad, ceduličky chybí. Zůstávají nepochopeni, zneuznáni, osočováni, někteří i pokutami perzekvováni. Co jen takového cenného místního umění bylo z bývalého měšťanského pivovaru vymeteno, na skládku vyhozeno, aby pak pracně zase nahrazováno. U klášterních schodů leží pohozené záchodové prkénko. Máte uklidit ten svinčík? Cedulička tam není. Ale co když přece jen - budete riskovat, že jste ničitel naléhavého uměleckého sdělení? Konečně je tu tedy konceptuální recept: Vyhoď U Horní brány rouru od kamen, bordelář jsi, pokuta; přidej k tomu ceduličku, hle, umění, ocenění, grant.
Přiznejte, že tomu všemu nerozumíte a „konceptuální umělec" vás zesměšní; přetvařujte se, že jste to pochopili, bude z vás mít srandu rovněž, neboť sám nejlépe ví, že stvořil bezvýznamné Nic. Napsat o tom cokoliv, reagovat, znamená dát tomuto Nic význam. Rozčilte se, vražte konceptualistovi třebas i lehký políček, bude potěšen. Tolik zájmu ani nečekal. Tisk to zaznamená a on, nula, jíž až váš políček dal jakousi hodnotu, na první straně.
Přijede-li někdo do Broumova a uvidí ty nejapnosti, bude nás mít za podivné křováky. To nás může mrzet. My s nimi ale nemáme nic společného a chováme se k nim ve většině jediným možným způsobem - zcela je ignorujeme. Pokud i za tuto ignoranci dostáváme z druhé strany cejch podobný, pak ho nesme hrdě.

K. Franze

Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

redakce, grafická úprava:
M. Otte, tel. 491 522 185

korektury:
Mgr. Šárka Rambousková

e-mail:broumov.muzeum@worldonline.cz

objednávky inzerce:
Sekretariát Městského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail:malichova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail:ic.broumovsko@worldonline.cz

vychází 1 x měsíčně
uzávěrka vždy 20. každého měsíceCopyright © Město Broumov 2002 Poslední aktualizace stránky: 01.12.2002 T