Na této stránce Vám přinášíme poslední číslo Broumovského zpravodaje. Jedná se výběr článků z tištěné verze zpravodaje. Rádi bychom slyšeli Váš názor na tento druh zpráv a tak nám napište. O výsledku Vás budeme informovat.


Broumovský zpravodaj č. 10/2002

Obsah čísla:
Z města
Poděkování za dobrou práci a spolupráci
Volby 2002
Sbírka na Zálezlice
Hodnocení volebního období 1998 - 2002
Předměstí a velká voda
Zpráva o činnosti finančního výboru
Básnířka Věra Kopecká oceněna
Dny poezie potřetí
JUDO CLUB Broumov
Nenechte si strom přerůst
Povinné očkování
Dopis vedení Domova důchodců v Broumově
Dotaz pro pana Loudu
Trvám na svém
Z činnosti OS Mikroregion Stěnava
Z činnosti policie ČR
Číslo 1 mluví za vše - Sdružení ...
Sdružení nezávislých kandidátů č. 2
Křesťanská a demokratická unie ...
Volební kandidátka č. 4 - ČSSD
Občanská demokratická strana
Broumováci za lepší zítřky ...
Volební program Sdružení US-DEU ...

Z města

 • Podle posledních údajů Úřadu práce Náchod dosáhla v měsíci září nezaměstnanost v Broumově 11.3%, na Broumovsku 8,3 % a v okrese Náchod 6,2 %.
 • Starosta Zdeněk Streubel se setkal v Náchodě s ministryní zdravotnictví MUDr. Součkovou a jejím I. náměstkem MUDr. Čevelou. V hodinovém rozhovoru jednali o zachování akutní péče v nemocnici Broumov a jejím oddlužení.
 • Dne 23. října 2002 ve 14. oo hodin v obřadní síni MěÚ Broumov budou u příležitosti státního svátku oceněny osobnosti města. V Olivětíně bude vysazena stromová alej a 25. října bude ve 13 hodin položen věnec k pomníku obětí válek. Nezapomeňte vyvěsit státní vlajky ke státnímu svátku 28. října 2002.
 • Okresní úřad se rozhodl na naléhání města odstranit černou skládku a upravit rybníček v ul Osvobození (naproti tenisovým kurtům). Žádáme občany, aby toto místo nezaváželi novým odpadem, neboť se vystavují nebezpečí udělení pokuty až do výše 100 000 Kč.
 • Městská policie řešila v září 38 dopravních přestupků, na pokutách vybrala 1600 Kč, odchytila 5 toulavých psů, zajistila odstranění autovraku. Parkovací automat na náměstí vynesl 23 372 Kč.
 • V těchto dnech vychází nová propagační publikace Horsta Bauera a Miroslava Otteho „Broumov, historie a kulturní památky".
 • Na základě opakovaných stížností nájemců domu Dělnické domy 80, SMM sděluje, že je zadána studie zateplení  budovy. Na základě jejího výsledku bude započato se zateplováním.  Ke zveřejnění nedoplatku nájemců p. Švábla a  p. Netíka v minulém čísle BZ sdělujeme, že tento nedoplatek za teplo vznikl na základě  špatného technického stavu budovy a s tím souvisejícími úniky tepla. Město bude tuto t řešit co nejdříve.
Poděkování za dobrou práci a spolupráci

Jako služebně  nejstarší člen městské rady v Broumově cítím povinnost a pokládám za slušné poděkovat všem obyvatelům města, kteří nám v uplynulých  dvanácti letech pomáhali v nelehkých, ale překrásných proměnách  našeho města a jejich zásluhou je Broumov  takový jaký je.
Mnoho návštěvníků osobně nebo písemně nám  potvrdilo, že Broumov  za toto uplynulé období zkrásněl.
Nebylo by toho ale dosaženo bez obětavé práce mnohých obyvatel, podniků a podnikatelů, ale i  dobré  obětavé práce členů městských rad a minulých zastupitelstev. Poděkovat taky chci všem vedoucím  jednotlivých odborů Městského úřadu a všem pracovitým a obětavým státním úředníkům v Broumově. Nelze zde osobně jmenovat, neboť by to byl dlouhý seznam jmen, ale přesto jednomu  pracovitému a obětavému Broumovákovi musím zde poděkovat  jmenovitě, a to panu starostovi Zdeňku Streubelovi.
Někteří mají na jeho činnost jiný názor, ale já jsem ho poznal jako pracovitého, obětavého a slušného člověka, který se snažil  problémy města řešit nezištně a ve prospěch jeho obyvatel.

MUDr.  Tibor Pindeš, člen městské rady v Broumově.
Volby 2002

Dne 9.10.2002 se uskutečnila schůzka členů okrskových volebních komisí, kde byly podány základní informace k zajištění voleb do Zastupitelstva města dne 1. a 2. listopadu 2002. Na této schůzce byli vylosováni předsedové okrskových volebních komisí v těchto okrscích:

 1. Mateřská škola Olivětín - pí. Marcela Koriťáková
 2. firma Detas - p. Ladislav Beran
 3. ZŠ Velká Ves - p. Karel Ansorge
 4. býv. škola Rožmitál - pí Kateřina Pelánová
 5. Základní umělecká škola - pí. Drahomíra Nývltová
 6. sál staré radnice na náměstí - pí Marie Forejtková
 7. Masarykova - p. Josef Pavlů
 8. MŠ ul. Příčná - Ing. Šárka Pěnkavová
 9. Domov důchodců - p. Bohuslav Kadeřábek
Hlasovací lístky obdrží voliči nejdéle do 29. října 2002. Každý volič v našem městě má možnost nahlédnout do seznamu voličů na MěÚ Broumov - evidence obyvatel, zda je v tomto seznamu zapsán.

Volební místnosti jsou otevřeny:
 • 1. listopadu 2002 od 14.00 do 22.00 hodin
 • 2. listopadu 2002 od 08.00 do 14.00 hodin
Renata Chejnová
Sbírka na Zálezlice:

 • ZŠ Masarykova - 4.780 Kč
 • TJ Slovan Broumov - kopaná - 5.458  Kč
 • Pohřební služba J. Žid - 5.000  Kč
 • ČČK Broumov - 55.000  Kč
 • Město Broumov - 100.000  Kč
 • Obec Hejtmánkovice - 13.111  Kč
 • Zubní laboratoř Etic - 5.000  Kč
 • pracovníci a občané - 11.250 Kč
 • ZŠ Olivětín - 401  Kč
 • Svaz žen Broumov - 2.000  Kč
 • CELKEM - 202.000 Kč
Děkujeme všem, kteří přispěli. Celá částka byla odeslána 1. 10. 2002 na číslo účtu obce Zálezlice.
Hodnocení volebního období 1998 - 2002

Vážení zastupitelé,
omezuji se pouze na stručný výčet toho, co se v uplynulém volebním období udělalo. Protože zadluženost města je častým tématem polemik, začnu financemi. Na konci tohoto volebního období bude činit úvěrová zátěž města přibližně 48 mil. Kč. V následujících letech bude nutné ročně vyčlenit 8 mil. Kč na splátky. Tato částka se bude dále výrazně snižovat. Je třeba si uvědomit, že pokud město chtělo využít státní dotace, muselo se na těchto akcích nejméně polovinou finančně podílet. Největší investice má město za sebou a je možné, že příští zastupitelstvo se rozhodne pro prodej čistírny odpadních vod, a tím získá finance, buď na splacení úvěru, nebo na další rozvoj města. Za ta toto volební období snížil Broumov svou úvěrovou zátěž o 33 mil. Kč a ke konci tohoto roku klesne procentuelně dluhová služba pod hranici 15% vlastního rozpočtu. Jedná se o velice důležitý ukazatel, neboť tento údaj je spojován s určitou mírou tzv. zdravé zadluženosti obce, která činí právě 15%. Budoucí zastupitelstvo bude mít z tohoto hlediska volnější ruce k financování potřebných akcí pro rozvoj města.
V tomto volebním období byla, až na některé okrajové části, zakončena největší investiční akce města - plynofikace. Středotlak byl rozšířen do středu města, části Olivětína, ul. Kladské, Pod Strání a části Smetanovy. S 50% dotací byly zprovozněny plynové kotelny v Ulitě, 1. a 2. MŠ, školní jídelně, ZŠ a DPS Velké Vsi. Správa majetku města mimo základní připojení budov města na plyn musela realizovat v 6 domech nový systém vytápění.
Správa majetku města pokračovala omezenými prostředky v základní údržbě bytových domů. Pět objektů dostalo generální opravu krytin střech, každoročně se prováděly nátěry střech, byly dokončeny opravy bytů po povodni, upravena ubytovna a generální oprava fasády včetně oken v čp. 157, Obránců míru. SMM bude potřebovat mnohem větší finanční prostředky k zlepšení stavu domů a bytů. V roce 1999 byl otevřen Dům s pečovatelskou službou s 26 byty pro 31 obyvatel. V této souvislosti byla i rozšířena pečovatelská služba v terénu. Ve starém pečovatelském domě byly vestavěny 2 nové byty. V nové DPS bylo otevřeno středisko Státní sociální podpory. Již třetím rokem usilujeme o přístavbu Domova důchodců s aktualizovanou studií a programem péče pro důchodce. Za výhodnou cenu byl zakoupen objekt bývalé mlékárny, který byl vlastními prostředky přestavěn na Středisko technických služeb a zároveň zde byla vybudována jedna bytová jednotka. Zčásti svépomocí a zčásti dodavatelsky bylo provedeno předláždění mnoha metrů chodníků a místních komunikací, např. ul. Opočenského, Hradební, Spojovací, Lipová a Kasárenská. Rovněž veřejné osvětlení bylo asi v 8 ulicích rekonstruováno nebo vyměněno.
Třicet šest hektarů veřejné zeleně vyžaduje od technického střediska veliké úsilí s údržbou, proto byla zakoupena za 600 tis. Kč nová zahradnická technika. Pokračovalo se v rekonstrukci Alejky, Schrollova parku a hřbitova. Započalo se s úpravou klášterních zahrad v rozsahu více než 4 mil. Kč ze státních prostředků, náročná práce potrvá ještě nejméně 3 roky.
Byl vyřešen složitý problém odpadového hospodářství, který doufejme funguje ke spokojenosti občanů i podnikatelů. Tím došlo i ke zlepšení čistoty ve městě, zejména v odstranění některých černých skládek. Město se podílelo v rámci krajinotvorných programů na ozelenění některých polních cest.
Školy měly z města omezené prostředky, přesto došlo v rámci jejich možností ke zlepšení jejich vybavenosti. Všechny školy mají moderní počítačové a internetové učebny. V ZŠ Velká Ves došlo k modernizaci sociálního zařízení, v Ulitě došlo k nezbytným stavebním úpravám. Lepší podmínky pro výuku získala ZUŠ přestěhováním do nových učebních prostor. Byla vypracována studie na výstavbu nového stravovacího pavilonu a Ministerstvu školství je požádáno o finanční krytí. Na náměstí vzniklo Infocentrum pro potřeby cestovního ruchu, které se plně osvědčilo a zájem o jeho služby vzrůstá. Bude nutné uvažovat o jeho rozšíření. Podpora cestovního ruchu by měla být stále prioritou, proto byly vytvořeny podmínky pro vybudování sportovního areálu (golfu) v Benešově a Rožmitálu. Pro tyto potřeby byla vypracována změna územního plánu, je připraveno vybudování kanalizace a plynofikace Benešova a požádáno o rekonstrukci komunikace až na Janovičky z programu Phare. V současné době vychází nová publikace o Broumovu.
V knihově bylo vytvořeno internetové pracoviště přístupné veřejnosti. Bohatá byla činnost kulturní, zvláště koncertní, proběhla i řada úspěšných výstav v muzeu a výstavní síni Staré radnice. Horší to je se zájmem veřejnosti o některé kulturní pořady. Úspěšné jsou každoročně Dny česko-polské křesťanské kultury. Město pronajalo objekt starého pivovaru ke zřízení kulturního centra, které již druhým rokem vyvíjí v letních měsících za podpory města kulturní činnost. Značným nákladem bylo rekonstruováno technické zázemí divadla aby vyhovovalo současným předpisům. Úspěšně pokračovala partnerská spolupráce s Novou Rudou, Forchheimem a Waringtonem.
Zachování akutní péče v broumovské nemocnici bylo předmětem mnoha jednání a zůstává citlivým problémem i pro další volební období, ať se již bude jednat o přístavbu nebo rekonstrukci stávajícího zařízení.
Byla vypracována aktualizace Programu městské památkové zóny, která je podmínkou další péče o historické památky. V průběhu volebního období byly na památky omezené prostředky, přesto došlo na dvou místech k opravám hradeb, k opravě fary, opravě sochy sv. Floriána a náhrobků u děkanského kostela. Byl opraven skleněný pavilon ve Schrollově parku a zásadně se mění podoba kláštera.
Fond rozvoje bydlení byl účinnou pomocí občanům při opravách jejich domů. Mělo by se uvažovat o jeho pokračování.
Problémem zůstává vysoká míra nezaměstnanosti, kterou se i přes velkou snahu nepodařilo snížit. Za 4 roky prošly Broumovem desítky potencionálních investorů, kteří především z důvodů dopravních odešly jinam. V současné době je vytipován prostor pro vybudování průmyslové zóny a její napojení na infrastrukturu. Aktualizuje se Program rozvoje Broumovska, který bude důležitou podmínkou pro účast v různých fondech EU. Ve spolupráci s Povodím Labe a Zemědělskou vodohospodářskou správou bylo vykonáno mnoho při odstraňování povodňových škod z roku 1997 a vytvořena preventivní opatření. Celkové náklady činily více jak 50 mil. Kč.
Přínosem pro občany bylo i vybudování Penny Marketu s parkovištěm, čím došlo také k odstranění jednoho z nevzhledných koutů Broumova.
Důležitým mezníkem v rozvoji města je reorganizace státní správy, kdy se Broumov stane pověřeným městem III. stupně. Aby mohl být tento náročný úkol k 1. lednu 2003 splněn, bylo nutné vykonat mnoho práce organizační i stavební. Nakonec byla vybrána jako nejvhodnější budova, kam bude úřad umístěn, objekt bývalé Jednoty. K 1.12. budou všechny práce dokončeny a kanceláře připraveny k zahájení činnosti. Složitějším úkolem bylo personální obsazení, ale i to je vyřešeno. Význam Broumova tím opět stoupne.
Nepodařilo se nám urychlit dostavbu Domova důchodců, pro malý zájem občanů zahájit bytovou výstavbu na Spořilově, podle připraveného projektu dokončit úpravy náměstí, opravit všechny místní komunikace a schůdnost Černé stezky, přilákat investory a snížit nezaměstnanost. Věřím, že příští zastupitelstvo bude pracovat s větší snahou uspokojovat potřeby občanů města.
Toto hodnocení je velmi stručné, protože v průběhu čtyř let ZM podrobně hodnotilo jednotlivé oblasti činnosti města.
V závěru mi dovolte, abych poděkoval všem zastupitelům za jejich čtyřletou práci i všem občanům a mládeži, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k rozvoji a dobré prezentaci města Broumova.

Jaromír Louda, místostarosta
Zdeněk Streubel, starosta
Předměstí a velká voda

Naše republika posledních několik týdnů prožívá tragické události, které historie našeho státu a možná ani Evropy nepamatují. Všichni jsme s napětím a účastí sledovali boj lidí s přírodou, která nám ukázala, co umí, když se přírodě nepřizpůsobíme a budeme ji chtít ovládnout. Tyto kruté chvíle prožíváme asi všichni, avšak lidé, kteří bydlí podél řek a něco podobného už prožili na vlastní kůži, o to víc. Bojíme se každého většího déle trvajícího deště. Pod vlivem posledních událostí se možná bude někomu zdát můj příspěvek nepodstatný, ale my, obyvatelé levobřežní části Stěnavy však to tak nevidíme. Poprvé nám Stěnava ukázala, co umí v roce 1979, podruhé v roce 1997 a pozůstatky se pamatují dodnes. Chápeme, že rozvodněnou Stěnavu člověk nezkrotí. Nakonec tu Povodí Labe postavilo protipovodňovou zeď, která podle nás nic neřeší, protože možná uchrání tu nejméně postiženou oblast několika domů a naopak postihne tu nejdůležitější - Vebu, která je pro Broumov nejdůležitějším podnikem. Tato zeď bude do budoucna sloužit jako zeď nářků. Zvykli jsme si už na to, že jsme považováni za periferii města Broumova a my obyvatelé za podřadné, což nám představitelé města dokazují svým nezájmem o tuto oblast. Po poslední povodni v roce 1997 se v postižené oblasti kolem řeky jen zhruba opravily komunikace a chodníky. Ovšem v jiných částech se hned po povodni dělaly celé generální opravy silnic i chodníků. Každý nezaujatý občan musí vidět rozdíly mezi středem města a některými částmi, kde žijí bohatší lidé a třeba ulicí Soukenickou, Havlíčkovou, Husovou a Prokopa Holého. V této oblasti se posledních několik let snad neopravil ani metr chodníku a metr silnice, na budovy v majetku města, kromě povodňových peněz, které daroval stát, nebylo vydáno vůbec nic.
To však není vše. V posledních několika letech nás trápí voda, která při středně velkých srážkách přichází z polí z katastru Velké Vsi a dělá nám škodu na budovách i zahradách. V roce 2001 v červnu a červenci jsme tuto vodu zažili třikrát. Při poslední největší vodě si Česká televize dojela na Městský úřad pro pana starostu, to však bylo po opadnutí vody, a udělala s ním rozhovor, ve kterém pan starosta označil za viníky těchto problémů zemědělce, kteří na pole sejí nevhodné plodiny, které nezadržují vodu (např. sázet by měli brambory). Další problémy, jako neudržované příkopy podél silnic, nefunkční rybníčky, které zůstávají bez vody, nefunkční kanalizace, o tom řeč nebyla.
Dne 2. srpna 2001 byla na Městský úřad svolána komise ve složení stran, kterých by se tento případ měl týkat, a za účasti vedoucího odboru životního prostředí okresního úřadu. Závěry a opatření, která tato komise přijala, byla velkorysá, konkrétně terminovaná, ovšem kromě SUS Broumov nulová. Navíc po zásahu VAK Náchod, který obhospodařuje kanalizační systém v Broumově, se situace podstatně zhoršila. Ten přišel s  jednoduchým řešením, a sice že nechal zabetonovat vstupy do kanalizačního systému v Husově ulici s tím, že tato voda nesmí přijít do čističky odpadních vod. Výsledek jejich řešení je ten, že kanalizační systém zůstává bez vody a voda si pochopitelně našla novou cestu, a to přes naše zahrady, sklepy a Husův sbor, kterým tato voda protéká, pokračuje přes železniční násep a přes další domy a zahrady se škodou na soukromých domech a zahradách a nakonec jde do poslední propustě stejného kanálu. Pro nás poškozené věc nepochopitelná, pro kompetentní pracovníky, kteří věc rozhodli, asi normální. Přitom nám by stačilo, aby někdo ze zodpovědných pracovníků se přijel podívat v době, kdy tato situace nastane, aby se přesvědčil na vlastní oči a pomohl nám tento problém řešit.
Nedávno, 13. 8. 2002, jsme volali na Městský úřad v době, kdy jsme opět chránili domy a zahrady před vodou, ať se nějaký zodpovědný pracovník přijede podívat. V této době byl údajně vyhlášen druhý stupeň na Stěnavě, i když Stěnava byla ještě prázdná, ovšem my už jsme zase plavali. Ozval se nám pán místostarosta Louda a po vysvětlení naší žádosti nám řekl: „Copak nevidíte, co se všude děje, já vám přece nebudu kopat na soukromém pozemku kanály, to je vaše věc, já mám důležitější věci na práci". Máme za to, že to není jenom naše věc, ale především organizací, které toto zajišťují. Zvažujeme další kroky, které by vedly k nápravě.
V sobotní Mladé frontě Dnes v  Hradecké příloze jsem se dočetl v článku od zastupitele pana Lubomíra France chválu na to, co se v minulosti v Broumově udělalo a náznak priorit, toho, co se do budoucna připravuje. Souhlasím s tím, že se udělalo za poslední léta dost, to nelze upřít, ale rozhodně se to netýká oblasti, o které píšu a ani výhled není pro nás nijak povzbudivý. Blíží se volby a věřte, volit budeme především takové zastupitele, kteří budou dávat záruku, že nebudou město dělit na lepší a horší části. Závěrem nám zbývá jenom doufat, že letos už máme to nejhorší za sebou, ale co nám přinesou následující léta, to nikdo neví.

Vladimír Franc
Zpráva o činnosti finančního výboru

Na závěr funkčního období předkládám občanům Broumova stručnou informaci o činnosti Finančního výboru města.
Finanční výbor města (dále jen FV) vznikl ve smyslu zákona 128/2000 Sb. jako orgán zastupitelstva v říjnu 2000. V době zahájení činnosti FV byl rozpočet na rok 2000 fakticky formální. Přijat byl až v červnu (závazky města po lhůtě splatnosti v této době kolísaly mezi pěti až deseti miliony) a skončil na konci roku se závazky ve výši 4,6 mil. Kč.
FV v této situaci výrazně ovlivnil skladbu rozpočtu roku 2001 a díky podpoře zastupitelů se až na jednání Zastupitelstva města prosadil rozpočet napjatý, seškrtaný (například úspora 600 tisíc Kč na platy zaměstnanců města), bez investic, ale s rozpočtovou rezervou a konkrétní odpovědností za čerpání rozpočtu. FV pravidelně předkládal ZM vyjádření k hospodaření města a změnám rozpočtu, věnoval se otázce pohledávek města, spolupracoval při vytváření vnitřních pravidel. Spolupodílel se na kontrole nájemních smluv na nebytové prostory.
Hospodaření města za rok 2001 skončilo jako vyrovnané, bez závazků do dalšího roku. FV se již od září 2001 věnoval (ve spolupráci s ekonomkou města paní Blažkovou) také přípravě rozpočtu na rok 2002 a v mnohem klidnější atmosféře Zastupitelstvo města přijalo v prosinci návrh rozpočtového provizoria a v únoru rozpočet na rok 2002 (opět dvoumilionová rezerva, ale tentokrát již včetně plánovaných investic). Pravidelná čtvrtletní vyjádření FV k čerpání rozpočtu pro ZM vycházejí z měsíčních rozborů. Rozpočtové změny jsou řádně projednávány a schvalovány ZM. Hospodaření města je vyrovnané.
Jako předseda finančního výboru veřejně děkuji za aktivní práci současným členům FV Tomáši Čiperovi, Miroslavu Netíkovi, Jaroslavu Říhovi a Petru Vodalovi.

Jiří Ringel, předseda FV
Básnířka Věra Kopecká oceněna

Pěkné nedělní odpoledne završilo 22. září 2002 v kavárně hotelu Veba 2. ročník Broumovské literární ceny. Od patnácté hodiny zde probíhal slavnostní program, v kterém byly zveřejněny výsledky soutěže s mezinárodní účastí o Broumovskou literární cenu. Stejně jako v loňském, tehdy „pokusném" ročníku, i letos se k účasti sešly polská, německá a česká strana (zastoupené Krzysztofem Karwowskim, Waltrem Hechtem a Boženou Karlíkovou), aby nejen ocenily vlastní národní literáty, ale také aby společně vybraly nositele Broumovské literární ceny. Tím se stal Polák z Nové Rudy Ryszard Rybka se vzpomínkovou knihou Lidé na mých stezkách. Jde o soubor črt z doby osídlování pohraničí zaměřené hlavně na lidi a lidičky, s kterými se autor v té době potkal. Ryszard Rybka se kromě své profese ředitele veterinární správy věnoval i redaktorské práci v měsíčníku Gazeta Noworudska, oceněná kniha je však jeho prvotinou.
Ryszard Rybka byl na hlavní cenu nominován jako vítěz polské národní Ceny Josepha Wittiga, německá národní Cena Hugo Scholze byla letos udělena Gerhardu Gürschovi za publikace Železnicí Dolním Slezskem a Železnice mezi Krkonošemi a Jeseníky.
Českou Cenu Marie Stryjové ve 2. ročníku BLC získala broumovská básnířka Věra Kopecká, která má za sebou poměrně obsáhlé básnické dílo v řadě vydaných sbírek. Je členkou básnické skupiny Básníci 97 a laureátkou řady soutěží. Publikovala časopisecky a od začátku devadesátých let vydala postupně devět sbírek – některé vlastním nákladem (například O snech a vině, Převržená hnízda, Za oponou noc, Toulavý měsíc), jiné v nakladatelství Broumovsko (například Kámen a světlo, Na slepé koleji láska). V nakladatelství Pražská imaginace vyšla v roce 2000 sbírka Malá obrazárna ticha. V nejbližší době vyjdou její básně také v Polsku. Cenu Marie Stryjové pro rok 2002 obdržela Věra Kopecká za dosud nepublikované texty přihlášené pod soutěžním názvem Obrázky. Křehká lyrika – tak typická pro její básnickou tvorbu – charakterizuje také tento soubor básní. I zde obvyklým námětem zůstává dění v přírodě, někdy zaměřené konkrétně na inspirující krajinu Broumovska a na město Broumov s jeho bohatou kulturní historií i zajímavou současností. V básních Věry Kopecké nejen každý vnější podnět nachází citlivou odezvu v prožitku člověka jako pozorovatele přírody a vnějšího světa, ale často také rozeznívá skrytou reflexi lidské touhy, štěstí i trápení.
Dalšími oceněnými – většinou začínajícími – literáty na české straně byli Marie Iljašenková z Police nad Metují, Naďa Křížová z Ruprechtic a Jiří Malík z Teplic nad Metují.
Na nositele cen čekaly půvabné obrazy broumovského výtvarníka Petra Staňka, knižní i finanční odměny (knihy věnoval sponzor - knihkupectví Torst) a pamětní listy od firmy JOBI. Literární odpoledne s  autorským čtením vítězů i dalších účastníků soutěže, s osvěžujícím pohoštěním, které zajistil hotel Veba, a závěrečným kytarovým koncertem bylo důstojnou tečkou za 2. ročníkem mladé literární soutěže. Organizátorům z Centra Broumov pod záštitou občanského sdružení Tuž se, Broumovsko! byla velkou odměnou nejen radost oceněných literátů, ale také slova uznání polských a německých přátel. V nich se naplňuje původní záměr Broumovské literární ceny – oživit a posílit historicky dané národnostní propojení kouzelné krajiny našeho domova.

Božena Karlíková
Dny poezie potřetí

Již potřetí se v podzimním Broumově konaly Dny poezie. Ve dnech 27.-28. září se do našeho města sjeli básníci a básnířky, starší, mladší i docela mladí ze všech koutů Čech, Moravy a také Polska, aby společně strávili milé a podnětné chvíle. Dvacet pět lidí, jejichž koníčkem je literatura a poezie obzvlášť, se v pátečním podvečeru v sálku ZUŠ představilo hrstce broumovských návštěvníku a sobě navzájem čtením ukázek ze své poetické tvorby.
Večer pak pokračoval zajímavou literární dílnou, kterou pro své kolegy připravila Ivana Myšková, studentka Literární akademie. V sobotu dopoledne pokračovala práce s texty pod vedením hosta z Polska, pana Kryštofa Karwowského. Ten si připravil dílnu věnovanou haiku, japonskému verši, vyznačujícímu se mistrovskou básnickou zkratkou.
Účastníci setkání, ať už byli z Brna, Prahy, Jičína, Mělníku, Tábora nebo Nové Rudy, si odvezli domů pěkné vzpomínky nejen na společné chvíle strávené s verši a tvůrčí prací, ale i na broumovský klášter a půvabnou broumovskou krajinu.
Nerozlučnou součástí Dnů poezie je i malý sborník zahrnující verše autorů – aktérů tohoto setkání. Sborníček je pro zájemce k dispozici v knihkupectví. Jistě bude pro mnohé překvapivé, kolik broumovských autorů je v něm zastoupeno.
Za zorganizování tohoto nevšedního programu patří dík paní Věře Kopecké, která připravila k tisku také sborníček, poděkovat je třeba i vedení ZUŠ v Broumově, která pro tuto příležitost propůjčuje již po tři roky své prostory.
Za vytištění sborníku náleží poděkování Broumovským tiskárnám, které tisknou již léta knihy broumovským autorům a k nimž v  poslední době přibývají i autoři z jiných míst v Čechách.
Poslední poděkování, tentokrát za finanční podporu tohoto projektu, patří městu Broumovu.

Eva Kučerová
JUDO CLUB Broumov

Po čtrnácti letech působení v Meziměstí přešel judistický oddíl do Broumova. Pod změněnou hlavičkou tak nadále oddíl vedou trenéři Milan Němeček, trojnásobná mistryně české republiky Dagmar Dušánková a Jaroslav Čepelka. Většina původní členské základny zůstala zachována a společně s novými členy v současné době vstupuje do další závodní sezóny, ve které bude bojovat - stejně jako v minulých letech - o přední umístění na oblastních přeborech, velkých cenách i mezinárodních závodech. O výsledcích budeme průběžně informovat na stránkách Echa a v Broumovském zpravodaji.
Závěrem si dovolujeme poděkovat městu Meziměstí za dlouholetou podporu a vstřícný postoj k naší činnosti pod hlavičkou Meziměstí.

D. Dušánková

Dne 12. 10 se konala Velká cena SKP Hradec králové mladších a starších žáků a žákyň na Slezském Předměstí. Výsledky členů JC Broumov jsou uvedeny podle vah.

Mladší žactvo:
do 50 kg Jiří Zelený - 3. místo

Starší žactvo:
do 36 kg Eva Němečková - 3. místo
do 57 kg Pavlína Raková - 3. místo
do 63 kg Martina Němečková - 2. místo
Nenechte si strom přerůst

Stromy a keře v malých zahrádkách vysazujeme uváženě. Pokud se jedná o strom vyrostlý planě, můžeme jej přesadit dle potřeby tak, aby nám poskytl stín pro odpočinkové posezení, ale aby nebránil slunečním paprskům na záhony s květinami neb o zeleninou. Musíme včas zakracovat větve, případně včas strom odstranit. Mějme na paměti, že každým rokem se rozrůstá rychleji.
U ovocných stromů jsou doporučovány větší vzdálenosti od sebe a odrůdy roubované na pomalu rostoucích podnožích. Výsadbový materiál by měl mít údaje na štítku a prodejce by měl mít dostatek informací o druhu, vzrůstu a typu podnože.
Před zimou zahrádku dobře uklidíme především od zbytků zeleniny, spadaného ovoce listí. Vše dáme do kompostu. Jednotlivé vrstvy prosypeme zeminou a vápnem, abychom zabránili rozšiřováni plísní a zárodků hnilobných chorob.
Zryté záhony neuhrabáváme, hrudy se rozmělní mrazem a zemina se provzdušní.
K růžím přihrneme zeminu nebo přidáme kompost, aby nedošlo k namrznutí pupenů, ze kterých vyrostou na jaře nové větve.
Rododendrony a azalky dostatečně zavlažíme a podsypeme kompostem smíchaným s rašelinou.
Zatím, co bude zahrádka odpočívat, měl by zahrádkář načerpat dostatek sil a dostatek znalostí pro příští rok.

M. Chalupníček
Povinné očkování

Nezapomněli jste ? Hromadné očkování proti vzteklině v Broumově a okolí většinou již proběhlo v září a říjnu. Pokud jste zapomněli, nebo vám nevyšel čas, lze vše jednoduše napravit. Můžete se stavit s vaším pejskem u kteréhokoliv veterináře a nechat ho naočkovat. Vakcinace je povinná ze zákona pro všechny psy starší 6 měsíců. Vzteklina je velmi nebezpečné virové onemocnění, přenosné na všechny teplokrevné živočichy. Léčit se dá jen v počátcích nemoci pomocí séra, později je výsledek nejistý. V loňském roce se dost případů vztekliny u zvířat objevilo v rychnovském okrese, náš okres této nákaze také neušel, bylo několik případů v okolí Broumova. Proto musí být populace zvířat proočkovaná. U divokých zvířat se o toto starají myslivci, u domácích je to záležitost majitele. Vzhledem k charakteru přenosu nemoci, je vhodné mít naočkované i kočky. O psech mají majitelé většinou dobrý přehled, kde se toulá jeho kočka a s čím se kde potkala (nebo i poprala) ví jen málokdo. Pouvažujte proto, jestli není na čase dát toto do pořádku i u vašeho zvířete.

MVDr. Mach, MVDr. Mravíková, Vet. ošetřovna Obránců míru 164, Broumov
Dopis vedení Domova důchodců v Broumově

Vážený pane řediteli,
dovolte, abych Vaší prostřednictvím poděkovala klientům i zaměstnancům vašeho Domova důchodců za finanční příspěvek a věcné dary na snížení následků škod, které nás postihly při letošních povodních. Je od Vás velice milé, že jste si vzpomněli na jiné důchodce a mohu Vás ujistit, že to pro nás bylo velkou vzpruhou, že nám někdo chce a opravdu i pomůže. Spolu s DD v Hronově jste byli prvními, kteří se ozvali a pomoc přivezli.
Omlouvám se za poněkud opožděné poděkování, způsobené nejprve čekáním na všechna fota a následně zařizováním odstraňování škod a zajišťováním provozu.
Ujišťuji Vás, že veškerá Vaše pomoc bude použita na snížení následků povodní, a že budete následně informováni o způsobu použití finančního daru.

Ještě jednou děkujeme.

Yvona Linhartová, ředitelka Domova důchodců Velké Březno
Dotaz pro pana Loudu

Vážený pane místostarosto, obracím se na Vás jako řadový občan města s tímto dotazem: zajímalo by mě, jaký bude osud bývalého zahradnictví města? Vzpomínám si, jak před několika lety jste pomáhal prosadit prodej tohoto lukrativního pozemku za účelem výstavby autosalonu. Svým vystoupením jste přesvědčil zastupitele k prodeji tohoto pozemku. Dnes, několik let poté, je jeden z nejlepších pozemků v centru města zarostlý buřinou. Ke stavbě nedošlo, pozemek byl údajně v této době prodán někomu zcela jinému. Mohl byste -jako garant prodeje- tuto situaci vysvětlit? S pozdravem

Milan Kulhánek
Trvám na svém

Chci jenom krátce reagovat na dva články z minulého čísla BZ, jsou to odpovědi na moji kritiku hospodaření vedení města.
V prvním příspěvku Broumov - nejbohatší město v roce 1989 v okrese mě pan starosta obviňuje z populismu a neznalosti věci. Z celého mého článku, ve kterém je množství konkrétních údajů, vybral pouze malou část na kterou odpověděl velmi obecně a bez jakýchkoliv faktů. Pro mne je to pouze potvrzení toho, že současné vedení města nemá příliš dobré informace jak o ekonomice města, tak ani o možnostech získávat peníze z jiných zdrojů.
K článku Jak (ne) mít peníze aneb Broumovsko? snadná kořist mohu napsat pouze toto: Pan Dohnálek lže a pomlouvá. Již se těším na policejní vyšetřování a případné soudní projednávání - vždyť je to jeho občanská povinnost zjištěné nezákonnosti, o kterých ve svém článku píše, ohlásit orgánům činným v trestním řízení. Omlouvám se paní doktorce Mikulecké, že byla zatažena do této nechutné tahanice, přestože nikdy nebyla zodpovědná za tvorbu a uplatňování žádostí o finanční prostředky z fondů EU, a pro Broumovsko udělala v oblasti přeshraniční spolupráce více než celý Euroregion Glacensis.

Josef Marek, předseda OS Mikroregion Stěnava
Z činnosti OS Mikroregion Stěnava

Zástupce OS Mikroregion Stěnava se zúčastní 18.listopadu v Bruselu jednání s komisařem pro zemědělskou politiku EU Fischlerem a následného setkání zástupců organizací občanského sektoru s komisařem Lamy. Výsledky z těchto jednání budou prezentovány na připravované konferenci s názvem "Broumovsko do Evropy - rozvoj regionu v evropském kontextu".

Josef Marek, předseda OS Mikroregion Stěnava
Z činnosti policie ČR

Mezi 19. 9. a 17. 10. byly zaznamenány tyto případy nezákonného jednání:
 • došlo k osmi dopravním nehodám, z toho ke třem v jednom dni: v Olivětíně, na Pasách, kde se jeden řidič popasoval se stromem, a v Ruprechticích se při srážce dvou vozů zranily tři osoby. Dále se u olivětínského pivovaru čelně střetl autobus s osobním vozem, ale naštěstí jejich rychlosti v součtu nenabyly tragického rázu. Při nejčerstvější nehodě se řidič s pasažéry zřejmě rozhodl vyzkoušet, může-li osobní vůz v případě potřeby plavat jako parník. Ostatním řidičům tento další cimrmanovský průkopník slepých uliček vzkazuje: zatáčku v Soukenické ulici lze ještě nerespektovat, skok přes zábradlí do koryta Stěnavy v několikametrové hloubce také ještě jde, i když to už je docela maso, ale při troše štěstí dosednete ve zdraví i na podvozek, ovšem, bohužel, neplave to - takže tudy ne, přátelé!
 • u Dolní brány byl skupinkou násilníků napaden jeden muž a přesile, navíc v lehké alkoholové indispozici, nedokázal úspěšně čelit
 • mladík, se kterým jsme se v minulém čísle rozloučili jako s propuštěným, neboť nezletilým pachatelem vloupaček, dlouho nezahálel a opět se s námi zdraví v úvodu této rubriky: vyhrožoval násilím své bývalé přítelkyni a dalším dětem
 • v kinokavárně Vegas se, zdá se, krade ostošest, zmizela bunda, kabelka, doklady, na jeden zátah tři poškozené návštěvnice a nedlouho nato opět, batoh s doklady
 • ani před Vegasem není jisto - majitel zde nalezl svou Fabii s poškozenými pneumatikami.
 • že dětem z Dětského domova chybí láska blízké osoby, je známo, rozhodně však ne taková, jakou nabídl nejméně dvěma (případ je dosud v šetření) dívkám jejich vychovatel. Zneužití dětí opuštěných rodiči je prachsprosťárna.
 • poškození okna automobilu v Hejtmánkovicích
 • v Luční ulici zakousl pes králíka - ano, i takovéto mordy jsou hlášeny policii
 • celkem čtyři případy neplacení výživného
 • krádež peněženky byla zjištěna při placení v Konzumu na Spořilově
 • jeden z obyvatel ubytovny Diakonie pod vlivem alkoholu vyváděl tak, že museli být přivoláni policisté. Ovšem ani před jejich autoritou opilcovy běsy nepolevily, dokonce snad zesílily tak, že broumovské cele hrozila jedna z dalších destrukcí a muž byl proto raději převezen na protialkoholní záchytku, která je bohužel až v Hradci. Naše zeměpisné šířky by jistě byly schopny vytížit i daleko hustší síť těchto zařízení, ale když opilců je tolik a daňových poplatníků tak málo, co naplat.
 • auto bylo nalezeno v Broumově ještě týž den, co bylo ukradeno v Polici; tu si neznámí pachatelé opět dopřávali benzínu z cizích vozů (jeden s pevnými nervy tak činil dokonce ob jeden dům od policejní služebny), onde byla zas po vloupání Š 120 lehčí hlavně o baterii, ale i další věci
 • byli dva, opačného pohlaví, byli mladí, měli se rádi, takže se intimně stýkali - až potud by nešlo nic namítat, kdyby ovšem ona, když s tím začali, byla zletilá. Takto je z toho v pořadí už druhý případ pohlavního zneužívání.
 • s přáním pěkného dne do hotelu Regina přišel, ubytoval se a se stejným přáním také odešel. Že host odchází natrvalo a platí jen tím pozdravem, poznal hostinský pozdě.
 • opět jedno policejní taxi pro svezení osoby neochotné se dostavit k soudu na vlastní náklady
 • spor v Husově ulici o to, kdo koho víc miluje, kdo komu víc patří, mezi ženou, jejím bývalým a současným druhem, skončil vzájemným fyzickým napadením
 • poškození železničních závor v Havlíčkově ulici
 • poškození fasády samoobsluhy pana Šafáře patrně nákladním vozem
 • krádež věcí ze zahrádky u Opočenského hřiště
 • muž z Pionýrské ulice dělal virvál ve spořilovské Dřevěnce, napadal vše okolo, dokonce i státní a městské policisty, kteří ho ve spolupráci přišli zpacifikovat a ve vyvádění pokračoval i na stanici, kde slíbil strašnou smrt každému v dosahu, včetně jeho rodinných příslušníků. Skončil nakonec tam, kde i jeho výše popsaný kolega z Diakonie. Policisté si nyní mohou vybrat, jaký skutek z pestré palety, kterou předvedl, mu „přišijí". Bude to obyčejné výtržnictví, násilí proti skupině obyvatel, napadení veřejného činitele, či vyhrožování fyzickou likvidací?
 • při nákupu alkoholu ve spořilovské samoobsluze byl přistižen jeden nezletilec. Nedosti však na tom, on tak činil v době, kdy měl sedět ve školní lavici - že by to byla praxe v terénu v rámci občanské výchovy?
 • krádež dámského kola na Spořilově
 • no a nezletilý mladík, zloděj a násilník, bytem u Dolní brány, který se s námi v minulém čísle rozloučil a v úvodu tohoto čísla přivítal, se zde opět loučí - opět vyhrožoval druhým osobám fyzickým násilím. A těší se s námi nashledanou jistě i v příštím čísle.
K. Franze
Číslo 1 mluví za vše - Sdružení nezávislých kandidátů Stěnava

1 ŠANCE NA ZMĚNU - VOLTE STĚNAVU

S NAŠÍM VOLEBNÍM PROGRAMEM VÁS OSLOVÍME OSOBNĚ

NAŠÍM MOTTEM NENÍ HESLO:
NIKDO VÁM NEMŮŽE SPLNIT TO, CO MY VÁM MŮŽEME SLÍBIT

Sdružení nezávislých kandidátů č. 2

Ve dvou předchozích volebních obdobích získali nezávislí kandidáti vždy nejvíce mandátů, a tím se výrazně podíleli na rozvoji Broumova. Návštěvníci, kteří v Broumově nebyli několik let, s uznáním hovoří o změnách k lepšímu ve vzhledu i v životě města. V tomto trendu bychom chtěli pokračovat i v tomto volebním období. Protože volební programy všech volebních stran a sdružení budou mít v sobě veliké množství pozitivních návrhů, jak život v Broumově zlepšit a zpříjemnit, chceme je i my podpořit. Náš volební program obsahuje především priority, o kterých by se mělo v novém volebním období společně jednat a prosazovat je.

v oblasti sociální a zdravotní:
 • zachování broumovské nemocnice s akutní péčí
 • dostavba domova důchodců s rozšířením kapacity na 85 míst
 • vyřešit stravování žáků broumovských škol
 • podpoříme autonomní činnosti rómské komunity při jejich začleňování do společnosti při zachování rómské kulturní identity
 • rozšíříme terénní péči o staré občany
hospodářství:
 • vybudovat průmyslovou zónu a pokračovat ve spolupráci s Czech investem v získání investorů do našeho města
 • pokračovat ve vytváření pracovních míst na veřejně prospěšné práce
 • podpořit rozvoj cestovního ruchu
 • podpoříme individuelní bytovou výstavbu rodinných domků na Spořilově
 • další oprava domovního a bytového fondu majetku města
 • napomáhat ve vybudování sportovního areálu v katastru Benešova a Rožmitálu
 • provést plynofikaci a kanalizaci Benešova
 • dobudovat strukturu a infrastrukturu „malého" okresního města
životní prostředí a ekologie:
 • pokračovat v rekonstrukci komunikací ve městě
 • pokračovat v rekonstrukci klášterních zahrad
 • podpoříme všechny záměry, které povedou k rekonstrukci a využití Dětského hřiště veřejností
 • pokračovat ve využití programu Obnova venkova v Rožmitále
vzdělání, kultura a sport:
 • vypracovat dlouhodobý program rozvoje sportu za účasti města, tělovýchovných jednot, škol a veřejnosti
 • trvale zlepšovat podmínky pro žáky všech škol ve městě
 • podpoříme Ulitu a další spolky, které se starají o volný čas mládeže
 • podpoříme všechny místní spolky, sdružení a kulturní aktivity (pěvecké a hudební soubory, loutkové divadlo atd).
 • dobrá spolupráce s partnerskými městy a sdruženími pod helem - společně v Evropské unii
 • budeme pokračovat ve vydávání Broumovského zpravodaje
Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Naše nabídka občanům Broumova

Na kandidátce KDU-ČSL se sešlo dvacet tři slušných Broumováků, kteří mají chuť dění v Broumově ovlivňovat a napomáhat tak rozvoji města. Jsme ochotni věnovat volný čas ve prospěch rozvoje města. Díky věkovému složení máme ještě i dost sil. Nabízíme snahu o budování otevřené občanské komunity ve městě řízeném zodpovědnými zastupiteli, kde názor občana bude mít váhu. Podpoříme našeho kandidáta na starostu – pana Jiřího Ringela.

Představujeme Vám hlavní body našeho volebního programu:

Hospodaření města.
Finanční stabilita, zavedeme princip rozpočtových priorit a výdajových limitů.
Příprava projektů a využívání strukturálních fondů (mimorozpočtové zdroje).
Otevřená výběrová řízení, zveřejnění výsledků i ostatních nabídek.

Pořádek a bezpečnost.
Uklizené město (využití institutu veřejně prospěšných prací).
Změna práce Městské policie, těsnější spolupráce s Policií ČR.
Důsledné dodržování vyhlášek (veřejný pořádek, chov zvířat).

Rodiny s dětmi.
Děti si mají mít kde hrát (Dětské hřiště, Alejka, sídliště).
Nesmějí se bát (že je pokouše pes, vyžene dospělý).
Rodina musí bydlet (možnost získat startovní byt).

Služba občanům.
Srozumitelné vyhlášky, jednoduché administrativní postupy, vstřícnost úředníků.
Zvýšená pozornost požadavkům a stížnostem občanů.
Snadný kontakt s úřadem i zastupiteli (elektronická podatelna, stránky města).

Bydlení, komunikace.
Stabilizace bytového fondu a řádná péče o něj (jasná koncepce pro SMM).
Chráněné bydlení pro handicapované občany.
Zlepšení stavu zanedbaných městských komunikací (Pod Strání, Hvězdecká).

Rozvoj občanské společnosti.
Rozvineme grantový systém (cílená podpora zájmových skupin).
Podpoříme užitečné iniciativy občanů (pomoc TS, MP, úřadu).
Prohloubíme vztahy s partnerskými městy.

Nezapomeneme na „drobnosti", které můžeme vyřešit bez milionů!
Volební kandidátka č. 4 - ČSSD

Naši zastupitelé a radní se v uplynulém volebním období podíleli na práci zastupitelstva města a rady města. Části volebního programu, které nebyly naplněny z důvodu nedostatku finančních prostředků, přecházejí do našeho nového volebního programu. Naším cílem je, aby se Broumov stal příjemným a vyhledávaným turistickým městem.
Kandidátka je sestavena tak, aby byla dobrým a vyváženým týmem osobností. Broumovským občanům nabízíme zkušenosti z komunální politiky, znalosti a schopnosti pro řízení města, uvážlivý ale zároveň důsledný postup při potřebných změnách ve fungování městského aparátu. Využijeme možností a šancí, které před Broumovem stojí.

1. ROZVOJ MĚSTA A ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA
Od ledna roku 2003 ustavíme funkční komisi pro Rozvoj a plánování. Výstupem činnosti bude komplexní dlouhodobý plán potřeb Broumova úzce svázaný s již existujícími studiemi rozvojových agentur, s regionálními a krajskými záměry. Podpoříme možnosti pro průmyslové investice. Komplexní dlouhodobý plán potřeb města postupně začleníme do územního plánu města.

2. BEZPEČNOST
Městská policie musí být v Broumově více vidět. Zlepšíme vybavení MP, zavedeme kamerový systém v problematických místech. Posoudíme možnost zaměstnání městského rómského policisty. Budeme vyžadovat užší spolupráci Policie ČR s orgány města.

3. FINANCE A MAJETEK MĚSTA
Zajistíme stabilní financování běžného chodu města a jeho zařízení při dalším postupném snižování zadluženosti města ( pod 15% ). Důraz klademe na rozpočtovou disciplínu středisek města s osobní zodpovědností vedoucích pracovníků. Budeme využívat „mimorozpočtové zdroje" z  různých projektů, grantů, strukturálních fondů, státních a krajských fondů,grantů, nadací. Bezprostředně po volbách zahájíme širokou diskusi o rozsahu majetku města (jaký majetek prodat, co si ponechat). V průběhu volebního období zajistíme výraznou obnovu a údržbu městského majetku.

4. PROBLEMATIKA NEPŘIZPŮSOBIVÝCH OBČANŮ
Využijeme projektů a grantů spojených s touto problematikou. Rozhodneme o způsobu dlouhodobého začlenění projektu „Začít spolu" do předškolních zařízení města. Posílíme kontrolu při vyplácení sociálních dávek a jejich využívání. V případě dotací z Úřadu práce dáme příležitost méně přizpůsobivým občanům pracovat v „městské partě".

5. MĚSTSKÉ KOMUNIKACE
Naším cílem je zásadní zlepšení stavu místních komunikací, dokončení předláždění vnitřního města, nový povrch Pod Strání, Malá Kolonie, Hvězdecká, Rybářská, Slévárenská apod. Chodníky: Černá stezka, Olivětín, Kladská, postupně sídliště Olivětín, Křinické a Spořilov.

6. ZDRAVOTNICTVÍ
Budeme bojovat za zachování nemocnice v Broumově, která zajistí poskytování nezbytných zdravotnických služeb, ale přispěje i k udržení odborného personálu.

7. ZELEŇ VE MĚSTĚ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
Budeme usilovat o postupnou rekonstrukci Dětského hřiště, Černé stezky a městského parku Alejka. Zlepšíme údržbu městské zeleně.

8. BYTOVÁ POLITIKA
Zasadíme se o poskytování půjček z městského Fondu bydlení, dokončíme přípravu pozemků pro individuální výstavbu. V  případě zájmu podpoříme hromadnou výstavbu na Spořilově.

9. ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT
Vyřešíme stravování školní mládeže v Broumově, údržbu škol a školek včetně doplňování jejich vybavení, novou fasádu na škole ve Velké Vsi.
Budeme pečovat o městské kulturní památky - úpravy na Mírovém náměstí, postupná konzervace městských hradeb, pomůžeme při rekonstrukci klášterních zahrad. Podpoříme vznik stálého ochotnického spolku v městském divadle.
Podpoříme projekt na hřišti Opočenského.

10. SENIOŘI
Rozšíříme služby pro seniory v Domech s pečovatelskou službou. Budeme usilovat o přístavbu městského domova důchodců.

11. SAMOSPRÁVA A STÁTNÍ SPRÁVA
Zajistíme bezproblémový chod městského úřadu i „malého okresu" - poskytováním nových služeb pro obyvatele, zefektivněním výkonu samosprávy a státní správy, tlakem na profesionální přístup úředníků k občanům, změnou úředních hodin apod.
Zlepšíme komunikaci s občany, spolky, podniky, úřady a institucemi ve městě. Dle možností rozšíříme „grantovou politiku" města vůči spolkům a občanským aktivitám.
Zajistíme pravidelné vydávání Broumovského zpravodaje. Instalujeme nový bezdrátový městský rozhlas dostupný ve všech částech města.


Na místo starosty města kandiduje současný radní Bc. Lubomír Franc.
Občanská demokratická strana

Kandidáti za ODS v komunálních volbách 2002

Vážení čtenáři Broumovského zpravodaje! Každá domácnost v  Broumově obdrží volební program ODS pro letošní komunální volby do schránky. Proto využiji stránku Broumovského zpravodaje jinak.

V srpnu jsem se snažila získat několik posledních chybějících lidí na kandidátku. Jednoho z občanů jsem se zeptala, zda by šel na kandidátku v komunálních volbách, a on zareagoval takto: „Ani náhodou, tam jsou všichni ruka ruku myje!" Tento názor mě nepřekvapil,ale vadí mi. Vadí mi osobně, vadí mi pro negativní vztah k samosprávě. Vadí mi, protože to je názor, jenž může poškodit demokracii, protože samospráva města se o demokracii opírá.

Lidé na naší kandidátce se hlásí o svůj díl odpovědnosti za správu věcí města. V příštích volbách bude nezbytné, aby se o tuto odpovědnost přihlásil někdo další z Vás nebo z našich dětí. Je nutné vychovat generaci, které bude na budoucnosti města záležet, která bude chtít pro město pracovat, protože bude pracovat pro svůj domov. Protože to je to hlavní, co nám Broumov dává: domov.

Z našeho volebního programu se dozvíte, jak chceme dosáhnout prosperity města, že chceme město bezpečné, město s budoucností. Pouštíme se na tenký led. Ve volebním programu totiž zdůrazňujeme, že pokládáme za důležitou diskusi s občany.

Nabízíme Vám možnost, jak tuto diskusi zahájit.
Rádi bychom v březnu příštího roku uspořádali výstavu fotografií, která by představila vše,co se nám ve městě nelíbí, co nás takzvaně štve. Při ní budeme formou ankety či dotazníku zjišťovat, jak společně změníme to, s čím jsme nespokojeni. Co chceme dělat s městem, co od života v  Broumově očekáváme. Možná zjistíme, že to, co se nelíbí nám, nemusí vždy být názorem těch druhých. Dáme však možnost všem občanům, kteří budou mít zájem, diskutovat veřejně o dobrém i špatném v  Broumově. Pošlete proto, prosím, do konce roku 3-5 fotografií toho, co Vás ve městě nejvíc štve, na adresu: Libuše Růčková, Máchova 187, Broumov.

Hlásíme se tak k odpovědnosti za město tím nejtěžším způsobem. Je lehké dosáhnout kolaudace jakékoliv stavby. Těžší je umožnit více než 8 tisícům občanů Broumova vyjádřit se k podstatným záležitostem města. Umožnit společné hledání cílů těm z Vás, kdo chcete budoucnost města ovlivnit, ale nechcete nebo nemáte čas pracovat v zastupitelstvu nebo v  komisích města.

Mám za sebou čtyřletou zkušenost z působení v zastupitelstvu. Zkušenost, že jednotlivec nic nezmůže. Je potřebný tým složený z různých profesí. Důležité je, aby to byl tým, který si nehraje jen na svém písečku, ale chce se domluvit. Vím, že lidé, kteří jsou se mnou na kandidátce, budou umět takovým týmem v zastupitelstvu být.

JUDr. Libuše Růčková, 45 let, právnička a kandidáti za ODS v komunálních volbách 2002
Broumováci za lepší zítřky - sdružení nezávislých kandidátů

Vážení občané, vážení voliči,
na několika předcházejících stranách si můžete přečíst volební programy stran a sdružení kandidujících do zastupitelstva města. Jsme rádi, že Vás můžeme také oslovit prostřednictvím Broumovského zpravodaje a přestavit Vám sdružení nezávislých kandidátů – „Broumováci za lepší zítřky" (dále BZLZ). Naše sdružení vzniklo jako aktivita několika dynamických mladých lidi, kterým není lhostejný vývoj ve městě Broumově. Nejsme ti nejchytřejší, kteří všechno znají, umí a zařídí. Neprosazujeme partikulární zájmy žádných zájmových skupin. Rádi bychom přispěli k řešení naléhavých problémů, kterým město v současné době čelí. Máme jasnou vizi budoucího rozvoje města. Chtěli bychom Vám představit cestu, kterou by město mělo sledovat, je-li našim cílem svoboda, prosperita a dobrovolná spolupráce.
Politické strany a sdružení, ucházející se o Vaši podporu v listopadových volbách, často formulují svůj volební program jako výčet konkrétních kroků a opatření bez pevného základu. Domníváme se, že je nezbytné voličům představit základní principy, na kterých naše sdružení stojí a od kterých se odvíjí praktická politika. Základní hodnotou je individuální svoboda a osobní odpovědnost. Podporujeme rozvoj směrem k otevřené společnosti za široké účasti občanů, pokud si to sami přejí. Hájíme princip soutěže ve všech oblastech života, kde je to možné. Je zřejmé, že tato soutěž musí probíhat v rámci pravidel a nesmí odporovat zákonům spravedlnosti. Respektujeme právo každého člověka na vymezenou oblast, do které nesmí zasahovat nikdo jiný. Tuto oblast nazýváme soukromé vlastnictví. Na tomto základě nesouhlasíme s žádnou formou kolektivismu, protože se vždy v konečném důsledkům obrátí proti nám – občanům. Předem vylučujeme spolupráci s  komunistickou stranou. Nezapomínáme na totalitní minulost našeho státu.
Jsme si vědomi toho, že Broumov je relativně malé pohraniční město. Závažný problém spočívá v rostoucí nezaměstnanosti, která má za následek další sociálně-patologické jevy a která výrazně ovlivňuje životní úroveň obyvatel města. Občané se ptají, jak se bude vyvíjet situace kolem broumovské nemocnice a dostupnosti zdravotní péče, či jak se zvládne reforma veřejné správy. Další faktor ovlivňující život v Broumově je nedostatečná sociální infrastruktura. Vzhledem k zásadním změnám, které přinese vstup do evropských struktur, budou následující čtyři roky vyžadovat od nově zvolených orgánů obce tvrdou práci. Není zde dostatek prostoru pro všechny výzvy, které budou občané pociťovat v běžném životě. Budoucí zastupitelé si musí být jisti, jaké cesty řešení zvolit. Jsme si vědomi vzácnosti zdrojů a omezenosti finančních prostředků, proto je nezbytné určit prioritní cíle. Naším cílem je hledat shodu s politickými partnery a při realizaci postupovat podle dlouhodobé koncepce rozvoje města, nikoliv nahodile a bez rozmyslu.
Dovolte nám seznámit Vás s několika body z našeho programu. V oblasti městských financí považujeme za základ odpovědné financování provozních i investiční nákladů. Jednoznačně podporujeme vyrovnaný rozpočet a odmítáme zadlužování budoucích generací. Město se v minulých letech zadlužilo kvůli náročným projektům (plynofikace, výstavba čističky odpadních vod). Naším cílem je postupné snižování zadluženosti.
Nespornou výhodou našeho regionu je bohaté kulturní dědictví, dlouhá historie a přírodní bohatství. Historické památky a dobré životní prostředí umožňují rozvoj cestovního ruchu, který tvoří důležitou součást života ve městě a který je zdrojem příjmů pro občany i město. Je zřejmé, že město by mělo využít tuto komparativní výhodu, a proto považujeme za vhodné vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj turismu (služby, propagace, informační centrum…).
Nezávislé spolky a občanská sdružení přinášejí stabilitu a rozmanitost společenskému životu. V rámci možností města podpoříme jejich činnost.Vzdělání a informace jsou dnes rozhodujícím faktorem úspěchu ve všech dimenzích života občanů. Rozšíříme kapacitu městské knihovny (nákup odborné literatury, internet). Muzeum města tvoří nepostradatelnou součást kulturního dědictví.
Internetové stránky města by měly tvořit základní pilíř komunikace představitelů obce s občany a přinášet co nejvíce aktuálních a užitečných informací. V diskusních fórech na těchto stránkách by měl starosta a vyšší úředníci odpovídat na dotazy občanů a reflektovat jejich připomínky. Internetové stránky by měly také napomoci k propagaci našeho města.
Na tomto omezeném prostoru jsme se Vám – občanům města Broumova – snažili představit SNK BZLZ. Více informací najdete na webové adrese BZLZ.CZWEB.ORG nebo můžete psát na bzlz@centrum.cz. Rádi zodpovíme případné dotazy či náměty. Jsme potěšeni rostoucí podporou našeho sdružení mezi obyvateli města, což nám dodává energii a odhodlání pro další práci. Těšíme se na vaši účast ve volbách a přejeme šťastnou volbu.

Za SNK BZLZ, Petr SCHIRLO a Jan ULLWER
Volební program Sdružení US-DEU a nezávislých kandidátů

ÚVODEM K VOLEBNÍMU PROGRAMU
Tento volební program, který Vám předkládáme, se snaží konkretizovat hlavní zásady, ze kterých vycházíme a s nimiž se chceme ucházet o důvěru Vás - voličů. Je to pojetí politiky jako služby občanům. Chceme hledat cestu k Vám, občanům našeho města upřímnou snahou pomoci při řešení Vašich každodenních problémů. Nekonfrontační přístup k politickým partnerům a otevřenost uvnitř i navenek jsou základem našeho politického stylu.
Naším cílem je dosáhnout toho, aby občan, který část svých daní dává na veřejnou správu, měl pocit, že investoval dobře, že když opouští městský úřad, bylo pro něj v rámci zákonných možností uděláno maximum.

SAMOSPRÁVA A STÁTNÍ SPRÁVA
Nejsme přesvědčeni o efektivnosti druhé fáze reformy veřejné správy, tak jak je prováděna. Z toho důvodu budeme chtít do dvou let vyhodnotit fungování pověřeného obecního úřadu 3. stupně (tzv.malého okresu) a potřebnost jednotlivých agend pro naše občany. Na základě této analýzy budeme navrhovat případné korekce tak, aby efekt pro občany byl ekvivalentní zatížení městského rozpočtu.

Naším cílem je:
 • samospráva s kvalifikovanými a odpovědnými úředníky s dostatečnou znalostí potřebných zákonů a přesně určenými kompetencemi
 • obsazování funkcí vedoucích odborů pouze na základě výběrových řízení, přičemž naplnění kvalifikačních předpokladů pokládáme za automatické
 • v zastupitelském kolektivu znalost zákonů i způsobu práce s nimi a tím i kvalifikovaná kontrola práce úředníků radnice
 • každý člen rady bude jmenovitě zodpovědný za určitý odbor úřadu
 • při rozhodování o podstatných věcech v zastupitelstvu prosazovat zrušení anonymity hlasování dané pouze prezentací výsledku a namísto toho prezentovat jak hlasovaly konkrétní osoby, aby byla zvýrazněna osobní odpovědnost jednotlivců za dobrá i špatná rozhodnutí
 • výsledky hlasování zastupitelstva zveřejňovat na internetových stránkách města
 • zabránit střetu zájmů a zneužití informací v orgánech samosprávy
REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 • prioritou je vytvoření zásobníku konkrétních rozvojových projektů, které budou v souladu s Programem rozvoje kraje, tak aby město bylo schopno čerpat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU
 • v rámci struktury úřadu vytvoření 1 – 2 míst (jako zárodek budoucí rozvojové agentury), jejichž náplní bude monitorování vypisovaných grantů ve všech oblastech, jejich zpracování a příprava rozvojových programů ve spolupráci s regionální rozvojovou agenturou, jejímž je Broumov členem
 • v rámci vybudování informačního systému MěÚ zlepšit propagaci broumovského regionu v oblasti cestovního ruchu a podnikání, umožnit v rámci systému prezentaci místních firem a podnikatelů
 • odpovědně pracovat na aktualizaci územního plánu města a aktivně ovlivňovat plán většího územního celku vytvářením širších vazeb na komunikační systém regionu a státu z hlediska zatížení komunikační sítě
 • důsledně chránit památkové dědictví i systém životního prostředí, aby krátkodobé a bezohledné zájmy jednotlivce nemohly poškodit cenné hodnoty na území města
FINANCE, DAŇOVÁ POLITIKA, MAJETEK OBCE
Cílem je udržet předpokládanou výši přijmů rozpočtu města z podílu na daních občanů a podnikatelů. Výše těchto příjmů je přímo úměrná tomu jak místní podniky, podnikatelé a živnostníci prosperují, proto jsme připraveni tyto podporovat a podílet se v rámci možností města na řešení jejich problémů.
Současně budeme maximálně využívat možností získávání státních dotací a grantů. V každém případě budeme prosazovat vyrovnaný městský rozpočet.
Výnosy z místních daní a poplatků budeme používat dle zásady, že ve sféře, kde se poplatek tvoří, by měl být použit.
Vedle příjmů z daní se budeme snažit co nejlépe zhodnotit obecní majetek a tím naplnit tvorbu vlastních příjmů. Provedeme inventarizaci a zjištění stavu, v jakém se majetek nachází, neboť toto je základem pro vytvoření koncepce o tom , co si město ponechá nebo naopak , co prodá. Toto bude rovněž východiskem při rozhodování o tom , kolik finačních prostředků vyčlenit na jeho údržbu.
Budeme prosazovat privatizaci Technických služeb, činnosti, které pro město vykonávaly (údržba zeleně, úklid města, správa hřbitova, veřejné osvětlení atd. ) lze dle našeho mínění lépe zabezpečit na základě jasně definovaného smluvního vztahu za předem stanovenou cenu.
Chceme oddělit Správu majetku města od Městského úřadu a tuto následně privatizovat, tak aby činnosti spojené se správou městských nemovitostí byly efektivně vykonávány na základě smluvního vztahu.
Od těchto opatření si slibujeme zefektivnění činnosti těchto složek a oddělení jejich financování od rozpočtu města pro což hovoří zkušenosti z jiných měst.
Zasadíme se o důsledné vymáhání pohledávek města, vzniklých na nájemném, pronájmech a prodeji majetku.
Přesnou formulací uzavíraných smluv o prodeji nebo pronájmu majetku města zabráníme případným spekulacím.
Budeme řešit dluh po příspěvkové organizaci Nemocnice města Broumova, jejímž zřizovatelem město bylo a dohodneme s věřiteli způsob úhrady neboť se domníváme, že dluhy se musí platit.

INVESTIČNÍ VÝSTAVBA A ROZVOJ OBCE
Investiční výstavba a rozvoj obce je jedním z nejdůležitějších úkolů města,neboť touto činností se mění vzhled města na mnoho let a je proto velmi důležité rozhodovat o jednotlivých akcích s velkou zodpovědností.
Proto považujeme za samozřejmé odstranění osobních, lobistických a politických vlivů ve výběrových řízeních a garanci nestrannosti v prosazování výhodnosti nabídek. Stejně důležitá je příprava těchto akcí, z tohoto pohledu budeme prosazovat důkladnou informovanost veřejnosti a důkladné projednání s občany.

V této oblasti je naším cílem:
 • provedení dokonalé inventarizace majetku města a jeho současného stavu
 • prosazení realizace obchvatu města nikoliv pouze náměstí
 • vyřešení problematiky „stravovacího pavilonu" komplexním řešením v rámci rekonstrukce broumovské nemocnice
 • rekonstrukce místních komunikací a chodníků a to i v okrajových částech města s tím, že budeme prosazovat, aby v rámci těchto oprav byla provedena též revize a případná rekonstrukce stávajících podzemních sítí.
 • vytvořit nebo doplnit v souladu s územním plánem nabídku vhodných pozemků pro investiční výstavbu a jejich vybavení inženýrskými sítěmi a tím připravit podmínky pro investice soukromého kapitálu jak v oblasti bytové výstavby tak i průmyslu a služeb
 • důsledně zvažovat při prodeji městkých objektů a pozemků pro výstavbu všechny okolnosti a vybrat pro danou lokalitu nejlepší variantu z hlediska dlouhodobého přínosu pro město a jeho občany
 • zahájit systematické provádění rekonstrukcí a oprav vhodných objektů v majetku města na byty či nebytové prostory s komerčním využitím a jejich následná realizace
BYTOVÁ POLITIKA
Budeme prosazovat rekonstrukci některého ze zdevastovaných objektů na holobyty pro sociálně nepřizpůsobivé, chronické neplatiče nájemného. Zasadíme se o pokračování prodeje městských bytů jejich nájemníkům a tím zredukujeme počet městských bytů na počet nutný pouze pro zajištění potřeb sociálního bydlení . Podmínky prodeje by měly být přijatelné i pro méně majetné spoluobčany, a to stanovením nižší kupní ceny než je cena odhadní a umožněním prodeje na splátky nebo možností investovat část kupní ceny do obnovy bytu.
Návrh našeho řešení bytové situace spočívá zejména v účelovém použití finančních prostředků z uvažovaného prodeje bytů, a to formou podpory výstavby nových obytných domů, půdních vestaveb a nástaveb objektů v majetku města a v přímé snaze o zajištění finančních prostředků pro bytovou výstavbu v návaznosti na možnosti dotací ze Státního fondu rozvoje bydlení.
Město musí výstavbou technické infrastruktury rozšířit nabídku vhodných „zainvestovaných" pozemků, u kterých případně zadá i územní řešení a takto připravené pozemky nabídne k prodeji nebo až k bezúplatnému převodu, čímž bude stimulovat zahájení výstavby nových bytů ve všech formách.
Chceme podporovat úsilí vlastníků domů a bytů o zlepšení stavu dosavadního bytového fondu. Jako pomoc k odstraňování jeho zanedbanosti se budeme snažit v rámci možností městského rozpočtu navýšit Fond rozvoje bydlení založený na základě státní půjčky.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Tvorba a péče o životní prostředí je jedním z nejzávažnějších úkolů a problémů naší společnosti. Naším mottem je, že každý musí začít u sebe, ale město a stát mu k tomu musí vytvořit podmínky.

Proto chceme prosazovat následující:
 • podporovat rozvoj ekologické výchovy – Ulita a SEVVO Křinice
 • pokračovat v osvětě o nutnosti třídění odpadů a nepřípustnosti jejich pálení, důsledný anekompromisní postih těch, kteří nakládají s odpady v rozporu s městskou vyhláškou a ostatními právními normami
 • likvidaci černých skládek na území města a zvýšení kontroly kritických míst Městskou policií ve spolupráci s Policií ČR, dohled nad čistotou města pokládáme za jednu ze základních činností Městské policie
 • připravit systém kompostování odpadu ze zeleně a následně i vytříděného bioodpadu z domácností
 • dokončení plynofikace
 • důslednou kontrolou hospodaření Tepelného hospodářství města zajistit co nejlevnější dodávky tepla z městských centrálních plynových kotelen a tím eliminovat případný zájem o budování dalších individuálních domovních kotelen ,tzn. nových zdrojů znečištění ovzduší
 • dokončit napojení všech částí města na čistírnu odpadních vod a tím zlepšit stav místních vodotečí
 • aktivně se zapojit do dotačních akcí typu obnovy malých vodních ploch
 • podpořit revitalizaci vodních toků v rámci protipovodňových opatření
 • zpracovat návrh na doplnění městské zeleně, který by vycházel ze schváleného územního plánu ( neudržované plochy, sídliště)
 • dokončení obnovy Alejky jako odpočinkové zóny pro občany
 • rozšíření zeleně o příměstský lesopark v místě městského lesa v rámci vycházkové cesty na Ráj
 • dokončení obnovy klášterní zahrady a její zpřístupnění pro veřejnost
BEZPEČNOST
Zastáváme názor, že na zajištění bezpečnosti města se musí městská samospráva podílet. Proto chceme zkvalitnit práci městské policie, která plní úkoly v oblasti prevence a to zejména na úseku ochrany zdraví a majetku občanů, péče o životní prostředí a čistotu města. Zasadíme se o to, aby hlavní činností městské policie byla „pochůzková činnost" a to nejen na náměstí, ale zejména v problematických částech města. Pokud toto nebude MP schopna zabezpečit budeme požadovat její zrušení a ušetřené finanční prostředky účelněji vynaložíme na podporu personálního rozšíření Policie ČR v Broumově, se kterou chceme rozšířit stávající spolupráci.

ZDRAVOTNICTVÍ
Jsme si plně vědomi, že hlavním problémem celého broumovského výběžku je v této oblasti zachování akutní lůžkové péče ve zdejší nemocnici. Proto budeme bojovat za udržení současného stavu dostupnosti zdravotní péče na Broumovsku, jak v oblasti ambulantní, tak i lůžkové péče.
Z pozice města i v orgánech Královéhradeckého kraje budeme tvrdě prosazovat realizaci rekonstrukce nemocnice, která by zlepšila podmínky a vytvořila důstojné prostředí pro pacienty jak na lůžkách akutních tak na lůžkách pro dlouhodobě nemocné a současně vyřešila problém výstavby „stravovacího pavilonu". Cílem bude vytvoření moderního zdravotnicko-sociálního komplexu s významem pro celý region.
Chceme napomoci k vytvoření podmínek pro rozšíření nabídky a dostupnosti ambulantních služeb, tak aby základní vyšetření v jednotlivých odbornostech byla dosažitelná v Broumově bez zbytečného cestování.

ŠKOLSTVÍ, KULTURA, SPORT, CESTOVNÍ RUCH
1. Školství
Broumovské školy vytvářejí podmínky pro plnění povinné školní docházky žáků i z jiných obcí, kde školy nejsou nebo si to jejich rodiče sami přáli. Tyto obce jsou ze zákona povinny hradit Broumovu neinvestiční výdaje připadající na jednoho žáka této školy. Budeme trvat na vedení řádné evidence těchto výdajů a budeme důsledně vyžadovat jejich plnění. Takto získané prostředky budou navraceny do školních zařízení na údržbu budov, hřišť, pozemků atd.
S řediteli předškolních a školních zařízení chceme projednávat koncepci dalšího rozvoje, rozpočet, materiální podmínky pro činnost a pro další zkvalitnění práce a uplatnění zájmů obce, rodičů i pedagogických pracovníků.
Za reálné považujeme ve vztahu ke Královéhradeckému kraji prosadit rozšíření nabídky středoškolského vzdělání v Broumově vznikem technického lycea v rámci broumovského gymnázia.
Poplatky ve školských zařízeních nechceme bezdůvodně a plošně zvyšovat. Pokud budou mateřské školy využity, nebudeme je rušit, stejně tak budeme podporovat další existenci přípravné třídy pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí ve Velké Vsi, jejíž zřízení se plně osvědčilo.
Aktivní využití volného času dětí a mládeže pokládáme za jednu z cest ke snížení dětské delikvence, proto budeme podporovat organizace, které s mládeží pracují.
Budeme prosazovat další podporu a rozvoj Střediska volného času Ulita jehož je město zřizovatelem, ale i podporu a spolupráci se vznikajícím regionálním Střediskem ekologické výchovy a vzdělávání v Křinicích.
Uvědomujeme si význam vzdělávání pro společnost, domníváme se, že občané našeho města by měli mít příležitost vzdělávat se po celý život, proto se mimo jiné chceme zasadit o možnost mimoškolního jazykového vzdělávání i pro dospělé.

2. Kultura a sport
Budeme prosazovat zřízení příspěvkové organizace Městské kulturní centrum, která bude provozovat Střelnici, muzeum, knihovnu, divadlo a bude zastřešovat veškeré kulturní dění ve městě. Financování bude na základě jasně definovaného příspěvku z městského rozpočtu, důsledného využívání všech dostupných grantových programů a sponzorských příspěvků.
Finanční podporu kultury a sportu zaměříme především na organizace,které pracují s mládeží a to na základě každoročně vypisovaných a jasně definovaných grantových okruhů. Mimo pravidelných dotací chceme přispět i ke zlepšení technického stavu dětských hřišť a sportovišť například poskytnutím potřebného materiálu za aktivní pomoci občanů.
Vyřešení neuspokojivé situace v možnostech rekreačního koupání v okolí Broumova bohužel v nastávajícím volebním období považujeme za nereálné.

3. Cestovní ruch
Víme, že cestovní ruch je jednou z významných oblastí podnikání a pro naše město i jedním ze zdrojů příjmů. Jako prioritu v této oblasti vidíme úzkou spolupráci s Královéhradeckým krajem a jednotný postup v rámci mikroregionu – Sdružení obcí Broumovska.
Vidíme nutnost neustále zlepšovat propagaci - zviditelnit Broumov na Internetu i klasickými metodami, pečovat o celkový vzhled, čistotu a bezpečnost města, dbát na dobrou úroveň služeb a nadále rozvíjet vztahy s krajany. Považujeme za nutné podněcovat všechny aktivity, které přispějí k rozvoji individuální i organizované turistiky.

SPOLUPRÁCE
Městské zastupitelstvo pokládáme za kolektivní orgán města a jelikož předpokládáme, že i v ostatních volebních stranách si voliči vyberou pouze zodpovědné a čestné občany, můžeme již dnes prohlásit, že jsme připraveni na budoucí spolupráci ve prospěch dalšího rozvoje našeho města.
Chceme docílit toho, aby každý občan našeho města cítil hrdost na to, že je z Broumova. Toto se nám však nepodaří bez Vaší spolupráce nejen ve věcech veřejných, ale i v oblasti správy a zvelebování Vašeho soukromého majetku.

Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

redakce, grafická úprava:
M. Otte, tel. 491 522 185

korektury:
Mgr. Šárka Rambousková

e-mail:broumov.muzeum@worldonline.cz

objednávky inzerce:
SekretariátMěstského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail:malichova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail:ic.broumovsko@worldonline.cz

vychází 1 x měsíčně
uzávěrka vždy 20. každého měsíceCopyright © Město Broumov 2002 Poslední aktualizace stránky: 22.10.2002 T