Na této stránce Vám přinášíme poslední číslo Broumovského zpravodaje. Jedná se výběr článků z tištěné verze zpravodaje. Rádi bychom slyšeli Váš názor na tento druh zpráv a tak nám napište. O výsledku Vás budeme informovat.


Broumovský zpravodaj č. 7/2002

Obsah čísla:
Z města
Územní plán Broumova
Změny v nemocnici
Data o cestovním ruchu
Brání současný dluh města budoucímu rozvoji?
Dopis starostovi
Broumov v příštím volebním období 2002 - 2006
Přátelství bez postranních úmyslů
Heimatkreis Braunau, Sudetenland
V Rohru mají nového opata
Dětský koutek
Jablko nebo citron v Broumově
Odpoledne pro ženy Broumovská pouť
Z činnosti policie ČR
Tipy městské knihovny (Tucet novinek na léto)
Posbírané oblázky Evy Kučerové
Ilustrace Jeňýka Pacáka v Městské knihovně
Klášterní zahrada - jeden ze skvostů našeho města
Švestky a „šarka"
Co je Internet a metropolitní síť?

Z města

 • Probíhá zadlažďování ul. Lipové a Hradební. Pokud nenastanou problémy se sítěmi, předláždění by mělo být do 10. 8. 2002 hotové. K připomínkám, že se mělo dláždit jindy než v červenci, kdy je turistická sezóna, nutno uvést, že v době mimo prázdniny tudy prochází denně téměř tisíc žáků.
 • Městská policie řešila 48 dopravních přestupků, většinou napomenutím. V blokových pokutách bylo vybráno 3.500,- Kč. Za rušení nočního klidu pod vlivem alkoholu byla uložena pokuta 1.000,- Kč. Byli odchyceni dva toulaví psi a řešeny přestupky porušování vyhlášky o čistotě města. Parkovací automat vynesl za červen 19.999,- Kč.
 • Město předložilo na Ministerstvo školství ČR záměr výstavby stravovacího pavilonu, který podle územního plánu bude umístěn u ZŠ Masarykova a na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR záměr dostavby Domova důchodců. Obě žádosti předpokládají plnou dotaci ze státního rozpočtu. Pokud to bude možné již v roce 2003. Zatím jsou zpracovány studie, které předpokládají náklad na výstavbu přibližně za sto milionů korun.
 • K četným dotazům k záměru výstavby sportovního a golfového areálu v Benešově odpovídáme, že p. Bulten požádal o stavební povolení na 1. část záměru, která by měla být realizována v příštím roce. Město připravuje odkanalizování Benešova.
 • Prostřednictvím Zpravodaje bychom chtěli ocenit vstřícný postoj akciové společnosti VAK Náchod při rekonstrukci ulic v památkové zóně. VAK provádí výměnu vodovodních přípojek a rekonstruuje kanalizaci za více jak 2,5 mil. Kč mimo svůj letošní plán. Bez jejich operativnosti bychom nemohli všechny uvažované rekonstrukce provést.
 • Autobusová zastávka u sídliště změní název na „U Hotelu VEBA". Díky pochopení generálního ředitelství bude odstraněna ostudná zastávka a Vebou vybudována nová.
 • V měsíci červnu dosahovala nezaměstnanost v Broumově 10,2 %. Na celém Broumovsku to bylo 9,6 %, to je o 4,2 % více než okresní průměr. Nejhůře na tom jsou okolní obce: Hynčice 17 %, Heřmánkovice 14,6 % a Božanov 11 %.
 • Čtrnáct dnů pracuje v Klášterních zahradách bezplatně 10 studentů z různých zemí pod patronací INEX. Organizátorem je P. Kulíšek.
 • Jak vyplývá ze zápisu Zastupitelstva města, byla zakoupena budova bývalé Jednoty, kde bude po rekonstrukci od 1. 1. 2003 sídlit úřad III. stupně (tzv. „malý okres"). O změně umístění jednotlivých odborů bude veřejnost včas informována.
 • 10. výročí svého vzniku oslaví známý broumovský soubor „MODRÁ TRÁVA"
 • Benefičním koncertem ve prospěch nemocnice, který se uskuteční pod patronací města v sobotu 24. srpna 2002 od 18 hodin na Dětském hřišti. V případě nepříznivého počasí koná se koncert v sále „Na Střelnici".
 • 24. srpna v sobotu pořádá oddíl volejbalu XXIV. ročník MEMORIÁLU SLÁVKY STREUBELOVÉ v odbíjené žen a dorostenek. Začátek je v 9 hodin. Účastní se družstva krajských i okresních přeborů, včetně zahraničních. Občerstvení je zajištěno. V případě nepříznivého počasí se turnaj uskuteční ve sportovní hale.
Územní plán Broumova

   Na základě rozhodnutí Zastupitelstva města Broumova zahájil Odbor výstavby a životního prostředí přípravné práce na pořízení nového územního plánu. Stávající zástavba a infrastruktura samozřejmě zůstává a zřejmě se není třeba obávat revolučních změn toho, co bylo vybudováno v minulosti.
   Předmětem projednávání budou především návrhy pro zástavbu nových, dosud nezastavěných ploch, určení jejich funkce (účelu) a způsob jejich napojení na infrastrukturu města (energetické i jiné rozvody, dopravní napojení atp.).
   Vyzýváme proto všechny vlastníky pozemků a nemovitostí v katastrálních územích Broumov, Velká Ves, Benešov a Rožmitál - aby zvážili a promysleli své záměry a plány v horizontu cca 15 let a písemně ( jednoduchou formou dopisu) sdělili odboru výstavby a životního prostředí své případné návrhy na projednání změn oproti současně platnému územnímu plánu nejpozději do 30. září 2002.
   Stávající územní plán je k nahlédnutí na odboru výstavby a ŽP MěÚ Broumov. Bližší informace poskytne v úředních dnech (nebo dle telef. domluvy v jiném termínu) odbor výstavby a ŽP, Ing. Kubalík, tel. 504 248.
   Nelze povolit změnu užívání stávající stavby, ani výstavbu nových objektů tam, kde s nimi územní plán nepočítá. Konečná podoba územního plánu tedy na jedné straně umožňuje realizaci projednaných a schválených záměrů, na straně druhé má omezující důsledky pro uskutečnění jinak ušlechtilých a potřebných staveb. Prosím věnujte tedy předkládání svých případných návrhů na změny současného územního plánu zvýšenou pozornost.

   Ing. Daniel Kubalík, vedoucí odboru výstavby a ŽP
Změny v nemocnici

   Upozorňujeme všechny občany spádové oblasti Broumovské nemocnice, že s účinností od 1. 7. 2002 byly provedeny následující změny:
 • lůžka následné péče se stala součástí organizační struktury interního oddělení
 • k tomuto datu byl jmenován do funkce primáře interního oddělení Broumovské nemocnice MUDr. Jiří veselý
 • zástupcem primáře interního oddělení byl jmenován MUDr. Ali Assabahi
   MUDr. Miroslav Švábl, ředitel nemocnice
Data o cestovním ruchu

   Dobrovolný svazek obcí Broumovsko získal od Královéhradeckého kraje grant na sběr a zpracování dat v oblasti cestovního ruchu - ubytovací a stravovací zařízení, cestovní kanceláře a informační centra.
   Sběr a zpracování budou provádět dva externí spolupracovníci Infocentra Broumov v měsících srpen a září. Prosím touto cestou všechny, jichž se sběr bude týkat, aby pracovníkům poskytli co nejvíce údajů a napomohli tak nejen zlepšení informačního servisu v regionu, ale i zviditelnění vlastního zařízení.

   Jana Rutarová Informační centrum Broumovska, Mírové náměstí 56 550 01 Broumov , tel. 491 524 168
Brání současný dluh města budoucímu rozvoji?

   Na stránkách BZ se můžeme poslední dobou setkat s různými úvahami či poznámkami našich současných či budoucích zastupitelů nad tématem dluh města. Jedná se o jev zcela přirozený, neboť je doba před komunálními volbami a pojmy „zadlužené město, dluh města" přilákají řadu voličů, zvláště jsou-li prezentovány jednostranně, bez vysvětlení širších souvislostí a bez věcné znalosti problematiky.
   Myslím si, že toto téma je natolik závažné, že si zaslouží věcné hodnocení. Dovolte, abych se o takové hodnocení pokusil.
   Na konci tohoto volebního období, resp. ke konci tohoto roku, bude činit úvěrová zátěž města cca 48 mil. Kč. V příštím volebním období bude muset ZM vyčlenit ve svém rozpočtu ročně částku cca 8 mil. Kč na splátky stávajících úvěrů. V dalších letech se bude jednat o částky poněkud nižší, v roce 2007 – 4 mil. Kč, od roku 2008 do roku 2012 – cca 2 mil. Kč a v letech 2013 a 2014 částku 400 tis. Kč.
   Nejedná se o vysoké částky z pohledu rozpočtu města. Město v roce 2001 bylo schopno splatit cca 20 mil. Kč, v roce 2002 počítá ve svém rozpočtu se splátkami ve výši cca 12 mil. Kč. Navíc již v roce 2002 bylo město schopno ve svém rozpočtu vyčlenit částku cca 6 mil. Kč na akce nad rámec běžného rozpočtu (opravy místních komunikací, chodníků, investic do inženýrských sítí, apod.).
   Je třeba si uvědomit, že pokud město v minulosti přijalo úvěr, vždy se jednalo o úvěr za účelem financování investičních akcí. Navíc se jednalo ve většině případů o úvěry s nulovou či minimální úrokovou sazbou. Městu se na jedné straně podařilo získat dotace (výstavba čistírny odpadních vod, plynofikace, bytová výstavba), na druhé straně muselo najít zdroje na to, aby se mohlo spolupodílet na těchto akcích. Jinak by dotace městu nebyly poskytnuty.
   Při rozhodování o těchto akcích bylo všem jasné, že přijetí úvěrů, zejména na financování čistírny odpadních vod a plynofikace, bude mít za následek jisté zpomalení tempa obnovy či zkrášlení města, na druhé straně přinese obrovský ekologický efekt pro celý výběžek Broumovska a možnosti pro budoucí rozvoj města a celého regionu. Zastupitelstvo a rada města se rozhodlo, bez ohledu na politické složení a na různé partikulární či dokonce osobní zájmy, vydat se právě touto cestou. Logickým důsledkem takového rozhodnutí je skutečnost, že značné zdroje města musely být následně i v dalším volebním období vyčleněny na splácení přijatých úvěrů, aniž by se tak stalo výlučně zásluhou jakéhokoliv člena či členů RM či ZM. Nebylo to jednoduché, zejména v letech 1999 a 2000, kdy město nemělo vytvořeno dostatek zdrojů na financování splátek úvěrů, neboť od r. 1996 do r. 1999 financovalo přímo provoz nemocnice z vlastních zdrojů.
   Naši současní či budoucí zastupitelé by si měli uvědomit o co jednodušší mají pozici při tvorbě svých volebních programů, nežli měli zastupitelé v minulosti. Vždyť dvě finančně i investičně největší akce ve městě, bez kterých by nemohly existovat řady našich podniků či obyvatel města, jsou již hotovy – čistírna odpadních vod a plynofikace města (akce cca za 200 mil. Kč.).
   Osobně si neumím představit, že v současné době by město stálo před realizací obou tak finančně náročných akcí. Určitě by to organizačně i technicky zvládlo, v konečném důsledku by to znamenalo vynaložit mnohem více peněz a zadlužit se více než doposud.
   Závěrem považuji za nutné uvést, že město Broumov sníží svou úvěrovou zátěž za toto volební období o 33 mil. Kč. Ke konci tohoto roku klesne v procentuálním vyjádření dluhová služba města pod hranici 15 % vlastního rozpočtu města. Jedná se o velice důležitý ukazatel, neboť tento ukazatel je spojován s určitou mírou tzv. zdravé zadluženosti obce, která činí právě 15 %.
   Dle mého názoru bude mít město v budoucnu, za předpokladu aktivního vedení radnice, dostatek finančních zdrojů na postupné zvelebení města, po kterém všichni toužíme.

   Zdeněk Streubel, starosta města
Dopis starostovi

   Vážený pane Streubel a pane Loudo,
   byla to pro mne pocta obdržet Váš dopis oceňující můj podíl na tvorbě anglické verze broumovských web stránek. Velmi děkuji za repliku broumovského městského znaku. Ukazovala jsem mnohým svým přátelům a členům rodiny web stránky Vašeho města a i oni je shledali velmi zajímavými.
   Předtím, než jsem začala s panem Cirklem pracovat na překladech pro tyto stránky, jsem na Internetu hledala nějaké informace o Broumovu v angličtině, ale byly jen velmi stručné. Jsem ráda, že anglická verze bude obohacena o další zajímavosti o historii tohoto města. Jsem potěšena, že se na tomto mohu podílet a že budu moci i nadále s panem Cirklem pokračovat na dalších překladech.
   Teší mě, že mám spoustu pohlednic a knížek s ilustracemi a kalendáři Broumova a jeho přilehlých obcí. Tyto materiály jsou mi ohromnou pomocí při tvorbě přesných textů překladů.
   Doufám, že jednoho dne navštívím Broumov a uvidím na vlastní oči toto okouzlující město, o kterém toho již tolik vím.

   21. června 2002
   S úctou Marisa CHURCHWARD, Mississauga, Ontario, Kanada
Broumov v příštím volebním období 2002 – 2006 (pohledy, názory, návrhy, řešení)

   Ve dnech 1. a 2. listopadu proběhnou v Broumově (tak jako v celé ČR) komunální volby. Nově zvolení zastupitelé, radní, starosta a místostarosta poté budou stát před obtížným úkolem, tj. říci, co je pro město v nastávajícím období důležité a jak dosáhnou stanovených cílů. Protože budu v komunálních volbách kandidovat (z prvního místa sociálnědemokratické kandidátky), pokládám za správné seznámit občany města se svými názory na hlavní problémy Broumova. Ke komunální problematice se vyjadřuji na stránkách Broumovského zpravodaje pravidelně - od roku 1998, kdy jsem byl zvolen do Rady města. Nejde tedy z mé strany o předvolební probuzení po čtyřech létech. V tomto příspěvku chci vyzdvihnout některé body dlouhodobě připravovaného konceptu řízení, správy a rozvoje města pro období 2002 – 2006, s nímž se hodlám v případě volebního úspěchu ucházet o funkci starosty města.
   V Broumově je na co navazovat. Město za posledních 10 let změnilo svou tvář, byly uskutečněny i zásadní investice pro rozvoj města (plynofikace, ČOV). Prioritami pro nadcházející období jsou:
 • zajištění finanční stability města s dluhovou službou trvale nižší než 15%
 • přednostní investice do místních komunikací a majetku města
 • výstavba v broumovské nemocnici ( a tím i udržení odborného personálu nemocnice)
 • zlepšení pořádku a čistoty ve městě, zvýšení bezpečnosti občanů
Velkou šancí pro Broumov je vznik „malého okresu" od 1.1.2003. Broumov se tak stane správním centrem broumovského výběžku s patřičnou autoritou a postavením. Další šancí je i brzký vstup ČR do EU. Broumovsko je zvláštní příhraniční oblast, která bude moci využívat různých fondů, grantů a podpor. Příjem těchto mimorozpočtových prostředků je však podmíněn vypracovanou koncepcí rozvoje města, broumovského regionu a jednotlivými dílčími projekty (s vyčleněním finančních prostředků z městského rozpočtu již pro rok 2003).
A nyní několik konkrétních akcí a návrhů pro roky 2002 – 2006:
 • výstavba nového stravovacího pavilonu (u Masarykovy školy) či zásadní rekonstrukce současných školních jídelen
 • přístavba Domova důchodců - rozšíření možností pro broumovské seniory
 • městské komunikace – vnitřní město, ul. Hvězdecká, Rybářská, (Malá Kolonie, Pod Strání možná i v letošním roce), Černá stezka a další
 • chodníky – postupná oprava městských chodníků, včetně sídlišť, od jara 2003 ustavit při Technických službách města vlastní „dlaždičskou skupinu"
 • instalovat nový bezdrátový rozhlas dostupný ve všech částech města, zvážit podporu města při zavádění místní televize
 • rozšířit „grantový" program pro broumovské spolky a dobrovolná sdružení občanů
 • postupně rekonstruovat „Dětské hřiště" s následným využitím pro broumovskou veřejnost (obdobně postupovat s městským parkem Alejka).
 • zlepšit práci Městské policie (rozložení pracovní doby, vybavení, služební psi), zavedení kamerového systému v problematických místech města, posoudit možnost zaměstnání policisty romského původu
 • zvýšenou pozornost věnovat problematice nepřizpůsobivých občanů, využít projektů a grantů spojených s touto problematikou, posílit kontrolu při vyplácení sociálních dávek a jejich využívání. Dát příležitost méně přizpůsobivým občanům pracovat v „městských partách" – dlaždičské a nezaměstnaných. Podpořit i vznik firem zaměstnávajících nepřizpůsobivé občany Broumova.
   Dotkl jsem se pouze několika oblastí zájmů občanů. Ucelené koncepty asi nalezneme ve volebních programech jednotlivých volebních stran. Přesto bych uvítal širší a včasnou diskusi občanů Broumova na téma – Co nás v Broumově trápí, co bychom chtěli změnit, co považujeme za důležité a co za nepodstatné. Tato diskuse může ještě před volbami zaznít na stránkách BZ či na posledních dvou zasedáních Městského zastupitelstva. Bylo by užitečné, aby občané byli více vtažení do záležitostí města. Nové zastupitelstvo jistě takovou iniciativu přivítá.

   Bc. Lubomír Franc, člen Rady města Broumova
Přátelství bez postranních úmyslů

   Těžko se mně odjíždělo do Forchheimu k podpisu partnerské smlouvy. Ne že bych měl něco proti partnerství, naopak. Ale nacionálně laděné přestřelky v posledních měsících z obou stran zatím bohužel stále existující ,,hranice" mezi Němci a námi mě nepříjemně naladily.
   Ve Forchheimu ale veškerá nepříjemná tíha rázem spadla. Žádné postranní úmysly, žádná politika jak na straně Forchheimských, tak na straně Heimatkriesu. Pouze pohled do budoucna, vzájemný respekt a sousedská spolupráce v Europské unii.
   Milá a obětavá paní Buhlová, rodačka ze Stárkova, její studenti českého jazyka, které učí již několik let, přátelé z Europaunion a samozřejmě sudetoněmečtí rodáci a rodačky z Broumovska ve svých krásných krojích. Ti všichni nás přišli pozdravit a vytvořili pro tak slavnostní den příjemnou přátelskou atmosféru. Pan Birke a pan Schwanse, čelní představitelé Heimatkreisu, jen s politováním konstatovali výše uvedené přestřelky.
   A ty dvě staré paní učitelky z Verneřovic na nás dvě hodiny čekaly v Ipenhofenu, kde nyní žijí, když se dozvěděly, že přijedou z Broumova. Přivítaly nás s úsměvem a oči se jim zaleskly dojetím. A jak milý byl ten jejich ,,Toprý ten!".
   Opět jsem si uvědomil naši pomíjivost, naši slabost, ale i naši povinnost udělat vše pro dobré sousedství v příští unii. Lidé za to stojí, my pěšáci nejnižší úrovně musíme ukázat našim politikům tam nahoře, že strach má velké oči.

   Dr. Pindeš
Heimatkreis Braunau, Sudetenland

   Pod tímto názvem je u min. vnitra Německé spolkové republiky zaregistrované krajanské sdružení bývalých německých obyvatel Broumovska od začátku  padesátých let. Je to organizace, která sdružuje bývalé  německé obyvatele za účelem zachování jejich kulturní identity.
   Tento název nemá nic společného se současným Broumovem a ani není nikdy užíván v souvislosti se současným Broumovem. Současný Broumov je uváděn jako Broumov v České republice, což  se zase nemůže uvádět u  Heimatkreisu.
   Heimatkreis Braunau, Sudetenland, má od padesátých let partnerskou smlouvu s  městem Forchheim, neboť se v okolí  Forchheimu tehdy usadila  početná skupina obyvatel z Broumovska, která tam založila taky svoje vlastivědné muzeum.
   Nyní, po podepsání partnerské smlouvy  Forchheimu s nynějším českým Broumovem, by se na deskách o partnerských městech  měl objevit údaj Broumov v České republice se znakem současného Broumova.
   Tolik mně bylo sděleno jak ze strany Heimatkreisu,  tak ze strany Forchheimu na můj dotaz o vysvětlení, proč se objevuje výše uvedené, pro mnoho našich spoluobčanů zarážející označení.

   Dr. Pindeš
V Rohru mají nového opata

   2. června se P. Gregor Zippel OSB po vysvěcení stal novým opatem v Rohr (4. Abt von Braunau in Rohr)
Dětský koutek

   Jsem matkou dětí ve věku od 16 měsíců do 10 let. Skoro pokaždé, když otevřu Broumovský zpravodaj, je tam zmínka o vandalech, nevychovaných dětech a mládeži, která ničí stromy, památky, lavičky atd. Jsem tím také znepokojena, ale současně nevím, kam si mají chodit děti hrát? Jistě, jsou tady hřiště na fotbal a volejbal, ještě tady je Ulita, díky za ní. Ale kopat do míče každý den je nuda a na volejbal některé děti nemají vlohy ani věk.
   I já každé ráno přemýšlím, kam se svou dcerou na vycházku, aby mohla rozvíjet svou fantazii. Na náměstí plné aut a výfukových plynů, nebo do parku, kam chodí majitelé psů ze širokého okolí? Největší zábava mé dcery je sedět na cestičce z kamínků a prstíčkama přebírat špačky od cigaret, zátky z lahví, střepy a další odpadky. A nebo ji posadit na trávu plnou psích výkalů? Je to smutné. Co si z toho asi bude pamatovat?
   Znám město, kde se i přes všeobecný nedostatek peněz snaží plnit dětský a rodičovský sen o čistých a bezpečných dětských koutcích. Malí ani větší už nemusí nudou kopat do domů a ničit vše kolem sebe. Mají totiž skvělé houpačky, opičí dráhy z lan pro šikovné kluky i holky, malé i větší klouzačky, tyče na šplh, bradla na různé kotrmelce, koutek pro kolečkové brusle nebo skateboard.
   Nejmenší milují zvířátka na pružinách i vláček ze dřeva, který sice nejede, ale když táta zahouká, je to velká legrace. Tvůrčí dovednost se dá předvést i na pískovišti. Na nevelké cvičné zdi s výstupky je každý šikovný vítězem. Rodiče by potěšilo pozorovat své milé z pohodlných laviček.
   Je spousta možností, jak by mohl koutek pro děti i rodiče vypadat. Zákaz kouření a alkoholu je samozřejmostí. Je také samozřejmostí, že by toto hřiště nemělo sloužit k venčení psů, po nichž většinou žádný majitel neuklízí. Dětské hřiště by se konečně stalo dětským hřištěm a ne jen při Dnu dětí nebo na čarodějnice, za což všem organizátorům děkuji. Jestli se mnou jen trochu souhlasíte, jsem tomu ráda. Je to jen názor můj a mých přátel.

   Šafránová
Jablko nebo citron v Broumově

   Od roku 2001 pořádá pojišťovna Generali spolu s Policií ČR dopravně preventivní akci nazvanou „ Jablko nebo citron". Akce má za úkol vyvolat pocit osobní účasti a ukázat na problém rychlosti jízdy za strany těch nejvíce ohrožených – dětí. Ty jsou zejména během školního roku na svých cestách do školy a ze školy nejvíce ohroženy. Prostřednictvím akce tak mohou děti a jejich učitelé spolu s Policií ČR aktivně přispět k řešení problému dodržování rychlostních limitů a bezpečnosti. Tato akce také nabízí praktický příspěvek k dopravní výchově školní mládeže.
   V letošním roce se tato akce poprvé uskutečnila v Broumově. Jejími přímými účastníky byli žáci zvláštní školy. Před naší školou byl umístěn radar, kde příslušníci Policie ČR měřili rychlost a žáci školy odměňovali ukázněné řidiče jablky a neukázněné citrony. Celkem bylo odměněno 24 řidičů jablkem a 16 řidičů citronem. Zároveň byly uděleny čtyři pokuty v rozmezí 200 – 1.500,- Kč. Nejvyšší pokutu dostal polský řidič, který kolem školy projížděl rychlostí 78 km/h. Za tuto prospěšnou aktivitu byli naši žáci odměněni tričky a čepicemi s emblémy pojišťovny Generali.

   Pavel Košňar, ředitel ZvŠ
Odpoledne pro ženy

   Osadní výbor Rožmitál pořádal 18. 5. 02 Dopoledne pro ženy. Naše mládež si pro ženy připravila krátké pásmo, které se velmi líbilo. O výzdobu a sladké pohoštění se postaraly občanky Rožmitálu. Město Broumov přispělo 1000 Kč na květiny a na občerstvení.
   Všem zúčastněným děkuji a věřím, že tento den se rožmitálským ženám líbil a doufám, že se příští rok opět sejdeme. Dále bych rád poděkoval naši ženám, jmenovitě P. Evě Gajdošové, Ireně Čápové, Lence Němcové, Markétě Koblásové, Vendule Zimmermanové, Aleně Čermákové, Lence Luxové a Vlastě Ďurinové za úklid bývalé školy po malování a přípravu volební místnosti. Paní Vendule Zimmermanové děkuji také za úpravu a údržbu místního parčíku.

   Za Osadní výbor Jan Němec
Broumovská pouť

   se vcelku vydařila, alespoň pokud ji srovnává ten, kdo podobnému povyražení holduje, a pokud ji srovnává s těmi uplynulými. Vedle monotónní záplavy vietnamského zboží bylo letos možno přeci jen najít pár prodejců s odlišným, typicky pouťovým sortimentem a hlavně přibyla možnost občerstvení. Zvláště příjemným překvapením byl malý výčepní stan olivětínského pivovaru, s dalším přídavným, zvoucím k posezení. Je to sympatický začátek a pokud by se ještě do budoucna kapacita trochu rozšířila a přibyla nějaká ta klobáska přímo na místě, aby pivo nebylo tak „suché" a člověk si něco podobného nemusel nosit přes půl náměstí, nemělo by to chybu. Byl by to opět takový další malý krůček do Evropy, neboť tam je při podobných akcích takováto prezentace místních pivovarů běžná a jistě na ní neprodělávají. Tam nemusí veřejnost útočit na městskou samosprávu, že měla zajistit někoho, kdo by prodával tamto a naopak vypudit jiného s tímto. Tam funguje trh, radnice vyhlásí termín oslav, vyčlení prodejní místa a prodejci, často pro tento účel úzce specializovaní, už vědí co a jak, jak trhnout z lidu euro. Kdo nadává, že je to samý vietnamský šunt (často takového člověka o něco později uvidíte, jak tu láci sám se zájmem prohlíží), ať pomne, že na pouti se obyčejně šunt prodává a pokud má pocit jakési výrazné díry v nabídce na trhu, tak místo volné ještě bylo, prostor měl každý.
   Trvale bolavým místem broumovských poutí je ale hluk, který vyluzují kolotočáři. Ne-li pro návštěvníky, kteří mají vždy možnost odejít, pak pro obyvatele náměstí, o hostech hotelu Praha nemluvě, je to pak utrpení zcela jistě. Ano, pouť je pouť, ale také čeho je moc, toho je příliš. Ten pán, co čtyřikrát do minuty stáhne zvuk své přebuzené „hudební" produkce, aby zařval: "Řetízkový kolotoč vás zve a volá! Prodloužená jízda se pojede...!", při dvanácti hodinách tedy asi tak 2880 krát denně, nemůže být ze samé podstaty této své činnosti již zcela při smyslech. Nemá cenu bavit se zde o hlukových limitech a měření decibelů. Město by mělo mít šerifa, který je natolik vybaven citem, zdravým rozumem a pravomocemi, aby jednoduše řekl: „Pane, vaše produkce je příliš hlasitá, pokud si to nestáhnete, jak určím, pak vás od zítřejšího rána nechci vidět v okruhu tří mil od města."

   K. Franze
Z činnosti policie ČR

   V krásných letních dnech, v období od 21. 6. do 24. 7., se policisté museli mořit s těmito případy:
 • celkem devět dopravních nehod, mezi nimiž byla opět jedna srážka se zvěří. Někteří broumovští motoristé by si už mohli podat přihlášku do mysliveckého sdružení, leckterý starý fořt, často dlouhé dny bezúspěšně po zvěři se pídící, by na společných sezeních jen závistivě poslouchal. Na začátek prázdnin jistě nebude v dobrém vzpomínat dívka, která vběhla u Hotelu Veba pod automobil. Může však při té smůle mluvit také o štěstí, že vůbec může vzpomínat - náraz byl pouze boční, dívku odhodil a skončilo to pouze zraněním, nikoli tragicky.
 • celkem sedm případů rušení občanského soužití a devět fyzických napadení, z nichž nejpikantnější byl temperamentní souboj dvou dam před širokým publikem na náměstí
 • výrazný úspěch si připsalo (broumovské -?) podsvětí, když se mu podařilo vloupat do Penny Marketu. Pachatel(é) nijak netroškařil(i), celková škoda se blíží k šestistům devadesáti tisícům korun: 600.000 hotovost, za 50.000 telefonních karet a 30 - 35.000 škody na zařízení. Dalo by se říci, že tam nenechal(i) ani penny. A nedlouho nato zde zase hořel plastový kontejner.
 • úspěch neméně výrazný si ovšem připsala i druhá strana, broumovská policie ve spolupráci s kriminálkou. Při i na místní poměry neuvěřitelné sérii krádeží a vloupaní do vozidel jsme v minulém čísle vyslovili hypotézu, že se musí jednat o mimořádně zdatného profesionála, ale ještě spíše o dobře organizovaný gang z vnitrozemí. A vida, on to jedinec a ještě k tomu místní, devatenáctiletý. Klec na něj spadla v restauraci U Stejskalů, kam se vloupal, ale zachycen alarmem, byl dopaden policií na útěku. Tak mu to sčítněme: vloupání do prodejny U Jakla, do garáže a vozidla v Pivovarské, do dvou oktávek v ČSA, do jedné fábie, do Š 105 v Hynčicích, do Seatu v Dělnických domech, do čtyř vozů v Autosalónu Rozdolský, do garáže a Wartburgu v Opočenského, do stánku u nádraží. Předposledním objektem jeho zájmu se stala autodílna p. Řehůřka na barvířském náměstí. Odtud ukradl hliníková kola, pneumatiky a automobil Renault 19 v ceně 110.000 Kč, který obratem prodal kumpánům do Hradce za 17.000 Kč (slušná sleva, že by množstevní?). Ti, když seznali, že celá věc začíná nějak smrdět, projevili ochotu prodat vůz zpět, ale už za dvacet. Hlava se z toho všeho zatočila zřejmě i samotnému pachateli, neboť se v policejní cele v Náchodě pokusil o sebevraždu a nyní se nachází v psychiatrické léčebně v Havlíčkově Brodě. Policisté se nyní obávají, aby celé jeho počínání nedostalo náhodou nějaké „uspokojivé odborné vysvětlení". Avšak čtěme dále, vstali noví bojovníci...
 • rozbití oken chalupy ve Vižňově, rovněž tak v martínkovickém mlýně, na Krimsu a ZŠ Masarykově
 • v Martínkovicích kdosi rozbil okno u auta a pro jistotu ještě propíchal pneumatiky, na náměstí pak zase někdo poškodil boční okna Hyundaye - jedná se zřejmě o zvláštní projevy náklonnosti majitelům
 • ze stavebnin Nypro u nádraží zmizel po vloupání počítač, policie je však podle všeho pachateli na stopě
 • jedna osoba se na náš účet svezla k výkonu trestu a rovněž tak k soudu jedna dáma (!)
 • pokus o podvod - jeden mladík si půjčil automobil od druhého, kterému však rovněž neříkal pane. I když se ho pokusil nelegálně převést na svou osobu, majitelem zůstal přeci jen jeho otec
 • videorekordér zmizel z uzamčené ZŠ Masarykovy beze stop. Stopy se ovšem hledají poněkud obtížně, když se jeho jakési nejasné postrádání nahlásí až po měsíci.
 • krádež pozinkovaných rour a elektroinstalace z vižňovského kravína
 • pátrání po patnáctileté dívce mohlo být 2. 7. ukončeno, neboť se z neohlášeného „rajzu" s přítelem sama vrátila
 • alkohol v hodnotě padesáti tisíc odebrala z obchodu ve starostínském „Klondiku" jedna Polka a po převážeči (specielní místní profese) ho poslala do rodné země. K placení se však neměla a všichni zainteresovaní pak policii řádně popletli hlavu tvrzeními kdo komu co a kolik vzájemně propleteně dluží. Moudří z toho nebyli, co však vysvitlo nad slunce jasněji - všichni to ostatně tušíme, ale zde je to oficiálně potvrzeno-, že převažeč se takto činí už dva roky. K tomu se obyčejně dodává „nou koment".
 • další z řady nálezů druhoválečné munice ve Stěnavě v Hynčicích
 • krádež věcí z auta Na Příkopech
 • vzhledem k nedávnému celostátně sledovanému, smutně skončivšímu případu, vzbudilo velké haló i zmizeni jedenáctileté dívky z tábora v Božanově. Pročesáván les, nasazen psovod, hlídány hranice až byla dívka dostižena v mašince, jedoucí k mamince.
 • s podáváním alkoholu mladistvím má opletačky muž, který v Luční ulici napájel třináctiletého hocha ze sousedství. A přitom stačilo dát vědět, nalévá-li zdarma a nezištně, co by nás zletilých jistě rádo přišlo posedět a poklábosit a mohlo to být bez problémů.
 • krádež víka septiku U Horní Brány
 • narušení opuštěného objektu bývalé čistírny, později Diakonie - oba pachatelé zadrženi
 • vloupání do domu v Otovicích, odkud zcizeny starožitnosti
 • krádež dvou mobilů, přičemž s jedním pachatel chycen, a jedné peněženky. Bilanci zločinu se pokusila alespoň částečně vyrovnat dobrá žena, která naopak jednu nalezenou peněženku s 221 Kč odevzdala
 • při krádeži benzínu byl zadržen další jedinec a rovněž tak nezletilci, kteří ukradli věci z dílny u domu v Luční ulici
 • zcizení plechů z kůlny v Soukenické ulici
 • vloupání do občerstvovacího stánku v Americe (americká ambasáda však prý nijak intervenovat nehodlá) a rovněž na dalším oblíbeném poutním místě, v chatě Pod Korunou zmizely cigarety a alkohol
 • ve vernéřovické hospodě se skupinka občanů začala prát mezi sebou, ale posléze se sjednotili ve společném boji proti zbylému osazenstvu. Policie musela povolat dokonce posily. Ovšem kdyby žil pan Lada, měl by jistě radost z inspirace.
 • krádež všech čtyř kol automobilu. Zbytek vozu může majitel využít jako atypickou zahradní minichatku
 • krádež motocyklu z kůlny v Br. I, kola za 16.000 Kč v Pivovarské a dalšího v Opočenského ul.
 • krádež peněz v prodejně Fontána na Malém náměstí
 • vietnamská žena přišla nahlásit slovní napadení svou krajankou. Cimrmani by řekli, že to musel být pro místní policisty takový malý „jazykový oříšek"
 • poškození pískovce v Martínkovicích - zřejmě nezdařená krádež, ovšem škoda vyjde nastejno
 • zcizení lešení a vodovodních trubek z Veby Olivětín neobjasněno, zloděj s kradeným železem a svěrákem dopaden
 • zakousnutí kozla psem v Heřmánkovicích. Kdyby tomu bylo obráceně, byla by to pěkná letní okurková kauza
 • násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci je klasifikace činu muže, jenž v kapuci a s latí v ruce ohrožoval cizí ženu
 • krádež 18.000 Kč včetně jména pachatele nahlásil muž. A kdo byl pachatelem? Prý jeho žena!
 • majitelka pole z Machova zas nahlásila, že kdosi sklízel, co nesel - zmizelo jí řepky za 15.000 Kč
 • z rekonstruovaného domku v Tyršově ulici se vypařil plynový kotel i s bojlerem
 • a na závěr obligátní krádež stěračů z Oktávií určených na vývoz do Polska na meziměstském kolejišti. Člověk by řekl, že by s tím v Mladé Boleslavi už mohli počítat a ke každému vozu přibalit extra náhradní stěrače s popiskem „Pro meziměstského zloděje", nevznikala by jim taková Škoda.

   K. Franze
Tipy městské knihovny (Tucet novinek na léto)

 • Joyce Carol Oatesová: Zběsilost - Román ze současné Ameriky. Mladá dívka po krizi svých rodičů utíká do party holdující drogám, násilí a nevázanému sexu, až se dostane do područí fanatické sekty.
 • Michael Coren: Život pána prstenů: J. R. R. Tokien - Kniha o autorovi slavného cyklu fantastických pohádek (Hobit, Pán prstenů).
 • Vlastimil Brodský: To že jsem já? - Autobiografická kniha, v níž nedávno zesnulý herec komentuje fotografie ze svého uměleckého i soukromého života.
 • Aleš Cibulka: Nataša Gollová - Kniha o výjimečné herečce i osobnosti (1912-1988) přibližuje její život a filmové role, přináší vzpomínky přátel a pamětníků i její názory.
 • Jan Burian: Ostrovy, majáky a mosty - Osobitý cestopis známého písničkáře líčí jeho cestu po ostrovech Baltského moře a setkávání s jejich obyvateli.
 • Martina Formanová: Skladatelka voňavého prádla - Autobiografické vyprávění manželky Miloše Formana přibližuje její studium na FAMU, intimní vztah s Karlem Gottem i manželství se slavným režisérem.
 • Maria Niemojowska: Poslední Stuartovci - Populárně naučná publikace přibližuje poslední příslušníky anglického královského rodu, kteří žili v 18. století ve Francii a marně usilovali o návrat na anglický trun.
 • Zdena Frýbová: Neděle jako stvořená pro vraždu - Napínavý román s vraždou, v němž autorka hledá odpověď na otázku, proč si jeden z úspěšných a sympatických bratrů bere nepřitažlivou starší ženu a druhý uniká z manželství s krásnou medičkou.
 • Pierre Boulle: Zkouška dospělosti - Hrdinkou románu je francouzská dívka, která jako jediná Evropanka přežije útok Japonců na malajský ostrůvek za druhé světové války.
 • Terry Pratchett: Zloděj času - Román kultovního autora sci-fi z jeho seriálu Úžasná Zeměplocha vypráví o mužích, jejichž úkolem bylo starat se o čas.
 • Nora Robertsová: Útes - Mladá archeoložka se v napínavém i milostném románu marně snaží nalézt legendární amulet.
 • Karel Štorkán: Meč magistra medicíny - První část románového cyklu o katovské rodině Mydlářů se odehrává v renesanční Praze na přelomu 16. a 17. století.
Posbírané oblázky Evy Kučerové

   Do kolekce knížek místních básníků těsně před prázdninami přibyla další, v pořadí čtvrtá sbírka Evy Kučerové s názvem Oblázky cestou posbírané. Už fotografie na obálce nenechá čtenáře na pochybách, že i tentokrát bylo autorčinou inspirací rodné město, krajina a život prožívaný právě zde. Broumovu tentokrát dokonce věnovala nápaditý akrostich. První část sbírky odráží proměny krajiny během roku. Jako jejich symbol autorce slouží zejména barevné nálady zdejší krajiny (nepochybně se tu odráží i zájem o náladovou krajinářskou fotografii, jež básně v knížce provází). Další verše zprostředkovávají intimní pocity z autorčina života; ráda z nich opět hovoří o sounáležitosti s naším krajem. Podobně jako v předchozích sbírkách i zde najdou čtenáři verše inspirované hudbou a jejím působením, znásobeným atmosférou zdejších svébytných koncertních prostor. Knížku vydala Eva Kučerová vlastním nákladem a k dostání je ve zdejších knihkupectvích a v Informačním centru. Vzhledem k vyjádření hluboce prožitého autorčina vztahu ke kraji mohou být Oblázky posbírané cestou i pro návštěvníky milou, originální upomínkou na Broumovsko.

   Jan Meier
Ilustrace Jeňýka Pacáka v Městské knihovně

   Až do konce září je v čítárně Městské knihovny instalována výstava ilustrací Jana Antonína (Jeňýka) Pacáka. Její návštěvnící mohou zhlédnout zejména autorovy akční výtvarné komentáře k detektivkám současných českých autorů, ale také obrázky z populárně naučné publikace Ivana Kratochvíla Moudrost a řízení, v nichž ve vtipné zkratce charakterizuje etapy vývoje lidské společnosti, a také osobitou tvorbu pro dívčí časopis Ty a já a dětské Sluníčko.
   O zájmu o Pacákovu výtvarnou tvorbu svědčí i fakt, že jeho výstavy probíhají zároveň i v Týně nad Vltavou a v Uherském Hradišti. Pro zaneprázdněnost nemohl výtvarník, ale též populární hudebník (Olympic, Banjo Band I. Mládka, Grafičanka) a skvělý vypraveč broumovskou výstavu zahájit. Přislíbil však návštěvu v Broumově při jejím zakončení.

   (m)
Klášterní zahrada - jeden ze skvostů našeho města

   Ještě na jaře připomínala spíš prales. Přerostlé habry, keře šeříku, svídy, pámelníku a jasmínu, smrky jako v nejhustším lese a řada různě bizardně zkřivených stromů, důsledek toho, že se o ně desetiletí nikdo nestaral.
   Na jaře ořezané tisy vyrazily novými větvemi, střemcha, která za léta mohla vyrůst ve vzrostlý strom, což je docela vzácnost, uvolněná citlivou rukou Martina Němce ze sevření okolních stromů, se začala rozpínat. I staletý dub, určitě nejkrásnější v našem kraji, vypadající jako kytice, se po vykácení smrků, které jej utiskovaly, rozvíjí do ještě větší nádhery.
   Propadlá schodiště jsou již dělníky Náchodské stavební společnosti opravena a svými důstojným liniemi dokreslují uspořádání zahrady. Opravují se obvodové zdi. Veškeré stavební práce řídí se vší rozhodností osobně ředitel společnosti pan Josef Sejkora. I díky jeho osobnímu úsilí a práci jeho dělníků se zahrada opět probouzí v celé své nádheře.
   Zahrada broumovského kláštera začíná dýchat a žít, rozvíjí se do krásy a za rok dva, až se zacelí i ty citlivé zásahy do jejího padesátiletého divokého vývoje, může být skvostem, na který budeme všichni právem hrdí.
   I v klášteře se již podařilo udělat kus práce. To vidíme z části všichni, protože opravené fasády jasně kontrastují se stavem ještě neopravených budov a prostorů. Krásu rekonstruovaných objektů můžeme však nejlépe posoudit při návštěvě kláštera, při jeho prohlídce. Od Růžového dvora až po v současné době opravované nádvoří, za jehož vraty se rozprostírá klášterní zahrada. Je proto naprosto logické, že konečně došlo i na její obnovu.
   Spojil se dlouholetý zájem města i zájem vlastníka, a protože zahrada i klášter jsou součástí městské památkové zóny, bylo možno požádat o prostředky z programu Regenerace městské památkové zóny, který vyhlašuje Ministerstvo kultury. Byly tak získány peníze, potřebné na stavební rekonstrukce, opravy zborcených schodišť a nejvíce zubem času i lidským konáním poničených obvodových zdí v zahradě. Bylo to možné zejména proto, že zahrada je součástí Národní kulturní památky. Na její obnově se město nemuselo finančně podílet a k získaným finančním prostředkům nemuselo přidávat další z vlastních zdrojů, jak tomu je běžně v případě jiných grantových dotací.
   Přidělené prostředky přece jen nestačí. Město má skutečný zájem na obnově klášterní zahrady i na tom, aby se za přidělené peníze udělal co největší pokrok v jejím vzhledu a zahrada se skutečně stala další perlou našeho města a atrakcí, která přiláká na Broumovsko další zájemce o krásno. Radní i zastupitelé našeho města si velmi dobře uvědomují krásy našeho kraje i možnosti, které může nabídnout našim hostům, aby k nám rádi a opakovaně jezdili. Zahájením první etapy obnovy a rekonstrukce zahrady se naplnil dlouholetý sen a bylo završeno úsilí starosty města pana Zdeňka Streubela, vrátit zahradě její původní krásu a najít její nové funkce ve změněné době.
   Městu se podařilo získat další potřebné peníze cestou grantu od Krajského úřadu a samo uvolnilo prostředky na práce, které z přidělených prostředků nebylo možno uhradit. Odvoz pařezů, stavební suti z rozpadlých skleníků, úpravu ploch a výsev trávníků. I zde se projevila vůle a zájem lidí na radnici, zejména pana starosty, úředníků z odboru výstavby a dalších, o lepší prostředí pro nás pro všechny, kteří v našem krásném městě žijeme.
   Že osud zahrady není lhostejný ani mnohým z nás dokládá skutečnost, že pan Poláček, kterého na Broumovsko také přivábilo kouzlo našeho kraje, získal již v minulém roce své přátele jednak na přímou pomoc s pracemi v zahradě, jednak na zaměření a zmapování současného stavu. Pánové Jaroslav Zastoupil a Ing. Ladislav Jarůšek z Prahy předali městu kompletní výškové zaměření zahrady, s přesným umístěním všech dřevin a objektů, v ceně mnoha desítek tisíc korun naprosto zdarma. Jejich práce sloužila jako východisko pro projekt Ing. Jitky Gajdoštínové a Martina Němce na vyčištění zahrady a obnovu její krásy v rovině stromů, keřů a rostlin.
   Na tyto práce se nakonec úsilím Ing. arch. Slavíka podařilo získat prostředky ze Státního fondu životního prostředí ČR, programu Obnovy historických zahrad a parků. Takže bylo možno zahájit první etapu rehabilitace zahrady.
   Hlavní práce v zahradě, jak již bylo uvedeno, byly zadány firmám, který vzešly z řádně vypsaného a provedeného výběrového řízení. Stavební práce Náchodské stavební společnosti pod řízením pana Josefa Sejkory, zahradnické práce firmě Asakon Praha. Ředitel Náchodské stavební společnosti pan Josef Sejkora i majitel firmy Asakon Praha pan Martin Němec se na pracích svých firem osobně podílejí.
   Dohled nad provedením a odbornou úrovní prací provádí prostřednictvím kontrolních dnů Ministerstvo kultury. Takže i zde je zajištěno, že nedojde k pochybení a vše bude odpovídat náročným požadavkům ochrany kulturní památky.
   V letošním roce byl tedy v zahradě udělán první krok i jako důkaz, že je skutečný zájem města i církve život v zahradě obnovit. Začalo se stavebními úpravami, pracuje se na zeleni a jejich úpravách a půjde se zřejmě dál.
    "Ještě než dojde k otevření zahrady, bude mezi městem a církví uzavřena dohoda o užívání a údržbě, i dohoda o tom, kdo bude co udržovat, aby se již vynaložené a další prostředky co nejlépe zúročovaly a zahrada krásněla" ujišťuje nás starosta našeho města.
   V rozhovoru s panem Němcem jsme se dověděli, že cílem první etapy regenerace zahrady je její stabilizace – odstranění náletových dřevin, vyčištění skládek, ošetření perspektivních stromů a dosažení udržovatelného stavu zahrady. Aby ji bylo možno sekat a materiál kdykoli odvážet. Dále bude třeba doplnit květinové záhony. "Řadu kytek jsme vyzvedli, aby nedošlo k jejich zničení při odvozu a přesunech zeminy a budeme je vracet zpět. Chceme respektovat přirozený vývoj. Obohacení, vracení do původních míst." říká pan Němec. Mimochodem - určitě je poutavé motto práce zaměstnanců firmy Asakon: "Přátelství se stromy". Kvalita i ohleduplnost všech zaměstnanců firmy, kteří v zahradě pracují, dokazuje, že se nejedná jen o prázdné heslo.
   Předpokladem pro další práce po ukončení této etapy, na kterou jsou peníze, je zřejmě aktualizovat stavebně historický průzkum a ze strany církve definovat, do jaké míry hodlá zahradu využívat pro vlastní potřeby a jak pro veřejnost.
   Podle pana Němce by bylo nejlepší nechat zahradu 2 roky tak jak po dokončení první etapy zůstane.
   "Lidé by se zde pohybovali a my bychom pozorovali, jak se pohybují. Kde nacházejí zajímavá místa, kde vyhlídky, kam si sednou či lehnou a která stávající zákoutí vyhledávají ke zklidnění a odpočinku. Z toho by se pak vytvořil systém cest. Cesty by zatím byly vyznačeny jen větší intenzitou kosení trávy.
   Cílem následující etapy by pak mělo být vytýčení cest, znovuobnovení štěpnice, doplnění lipových alejí, druhové obohacení porostů.
   Zahrada takto nikdy nevypadala a my dnes pro ni hledáme nové funkce. Musejí tu chodit a pohybovat se lidé, bloumat třeba jen tak nebo na prohlídku.
   Potřebujeme vymyslet pro zahradu novou náplň. Třeba pod dubem by se mohly konat koncerty, různé církevní i světské slavnosti pod širým nebem – vítání jara, různá církevní shromáždění a jiné. Zahrada by mohla být místem dobrovolných aktivit místních lidí, setkávání obyvatel Broumova s různými jejich hosty z jiných koutů vlasti i z ciziny. Potřebujeme, aby život zpoza zdí pronikl se souhlasem církve dovnitř, do zahrady.
   Letos to bude zelená zahrada. Příští rok v létě zde budeme mít už barevné kytky."
   To jsou slova Martina Němce, který za necelý rok působení v zahradě dokázal zřejmě pochopit a vzkřísit jejího ducha, jemuž kdysi dávno vdechl život dnes již zapomenutý benediktinský zakladatel a tvůrce.
   Nakonec jsme se pana Němce, stojíce u vchodu do zahrady nad čerstvě posekanými plochami a uklizenými prostranstvími zeptali, jaká je jeho vize zahrady, jejího stavu a využití za několik let.
   "Když tu před rokem byla džungle, rozpadlá schodiště a zdi, tehdy moje vize vznikala. Chci zde pracovat, aby se zachovalo kulturně historické dědictví, to, co někdo před námi vytvořil, prostor, který měl svoji funkci. Chápeme se toho, co zbylo, avšak dáváme tomu funkci novou.
   V klášterní zahradě je intimní, uzavřený prostor, který umožňuje skryté pohledy do krajiny, na klášter, pobyt mezi staletými stromy a osobní, intimní prožitky. Je zde prostor, který srostl s duchovním životem, prostředí, duchovní prožitky obohacující. Navazujeme na toto prostředí a snažíme se, aby bylo čisté a přehledné, aby podněcovalo osobní zamyšlení a rozvoj lidí i jejich vztahů.
   Chápu zahradu jako prostředí, ve kterém se může potkávat občanský život s životem církve. Most od kláštera spojuje i obrazně církev se světem. V zahradě se mohou oba subjekty, církev i veřejnost, setkávat.
   Jak to církev využije – náboženské slavnosti, rituály – je na ní. Církev se zde může přiblížit lidem, pro které je většinou za zdí. Otevření pro veřejnost a pořádání koncertů, výstav třeba plastik nebo keramiky pod širým nebem a další, to jsou kroky, které církev může udělat vůči nám. Klášterní zahrada tedy umožní na jedné straně uzavřený osobní prožitek, na druhé straně se můžeme potkávat při společných událostech.
   To jsou nové funkce, které zahradě můžeme dát, které zde nikdy nebyly, které se tu však vytvářejí z iniciativy místních lidí.
   Chceme, aby zahrada byla svobodná, aby v ní vládl čilý svobodný duch svobodných lidí."
   Tolik pan Martin Němec, arboretista a spolutvůrce nové tváře klášterní zahrady.
   Udělal se obrovský kus práce. Všichni, kteří se na ní podílejí si oddechnou, protože to mnohdy nebylo vůbec jednoduché. "Kdo neviděl tu hrůzu, bude možná rozčarován" říká starosta města pan Zdeněk Streubel, který se zahájením prací a ukončením první etapy nesmazatelně zapsal nejen do dějin zahrady, ale i do dějin našeho města. Dlužno vzpomenout poznámky lidí, se kterými jsem při sbírání materiálu k tomuto článku hovořil: „kéž by takové pomníky zůstávaly po všech politicích." Já si dovoluji dodat: pokud zůstanou po každém z nás takové obnovené zahrady, drobnosti, přinášející ostatním užitek a radost, bude náš svět rázem mnohem krásnější a lepší.
   Dne 14. 9. 2002, při příležitosti dne Evropského kulturního dědictví, se počítá s ukončením první etapy revitalizace zahrady. Zahrada bude přístupna po prvé ve své historii laické veřejnosti. Děkujeme za to církvi, městu a všem, kteří to umožnili a svojí prací k obnově její krásy přispěli. Přijedou naši němečtí přátelé a řada hostí, bude současně předán i opravený pavilon v Schrollově parku.
   Naše město se bude opět moci chlubit skvostem, jehož krása a duchovní rozměr přesahuje hranice kraje.

   Ing. Jindřich Horkel
Švestky a „šarka"

   Šarka je dlouholetý problém pěstitelů švestek. Tato virová nemoc, postihující i některé jiné peckoviny, se nejlépe pozná na dorůstajících a dozrávajících plodech. Už tady je nutné si napadené stromy označit a co nejdříve vykácet. U švestky domácí, která se množila odkopky, i včetně kořenů.
   V šedesátých letech minulého století se začalo s likvidací v sadech a alejích patřících státnímu sektoru. Akce nebyla dotažena do konce, zejména u menších zahrádkářů a na plochách, které nikdo neudržoval. U napadených stromů se nemoc nedá léčit, řešením je likvidace a nová výsadba druhů odolných proti nákaze a vhodných pro naše klimatické podmínky.
   Aby akce proti šíření šarky byla účinná, měli bychom upozornit i sousedy, pokud výskyt někde zjistíme.
   Pro novou výsadbu vybereme místo, kde je dostatek vláhy a půda má i vhodné množství vápence. Když tomu tak není, musíme zavlažovat a vápnit. Je dobré jednou za dva roky přihnojit síranem železnatým (zelená skalice).
   Vidíte, není to tak jednoduché zajistit pro budoucnost dostatek švestkových knedlíků, povidel na koláče a nakonec i slivovice na připití na dobré zdraví.

   M. Chalupníček ZO ČZS Olivětín.
Co je Internet a metropolitní síť?

   Internet je celosvětové propojení počítačů. První kroky k jeho vytvoření se datují kolem roku 1969 a dnes je Internet přítomen prakticky všude. Je dalším informačním médiem spolu s tiskem, rozhlasem a televizí.
   Internet se stává stejně nezbytným pomocníkem jako auto, televize, pračka nebo lednička.
   Pro využívání všech možností, které vám Internet nabízí, se v našem městě buduje metropolitní síť BRNET.
   Metropolitní síť je součást Internetu, která vedle běžného připojení k Internetu poskytne vzájemné propojení uživatelů z broumovského regionu vysokou rychlostí od 2Mbps.
   Cílem je propojení nejširší veřejnosti, tj. domácností s úřady, s obchody a s firmami, možnost propojení firemních sítí s pobočkami nebo mobilními pracovníky (i s volbou kódovaného přenosu dat).
   Připojením počítače do metropolitní sítě si zvolíme režim s měsíčním paušálem a dále už jen ušetříme:
 • za telefon - nemusíme již hlídat čas připojení k internetu přes modem. Můžeme zdarma telefonovat také s těmi, kteří jsou právě připojeni k internetu kdekoli ve světě.Telefonní brány pro přenos hlasu po datových sítí přinášejí absolutní úspory za telekomunikační poplatky. Běžným uživatelům přinášejí telefonování zdarma, a to takové, že ani nepoznají využívání této technologie při hovoru.
 • za odesílání SMS zpráv - zdarma
 • za Vaše oblíbené noviny - na internetu zdarma Lidové noviny, MF Dnes, Právo, aj.
 • za poštovné - zdarma je elektronická pošta čili e-mail.
 • čas - nakupujeme bez fronty v internetových obchodech
   Banky mají na Internetu otevřeno 24 hodin denně a při vyřizování našich záležitostí nestrávíme čekáním ve frontě ani minutu.
   Objednáme si vstupenky na koncerty nebo do divadla, zajistíme letenky.
   Zjistíme otvírací doby na úřadech, institucích, obchodech aj.
   Služby cestovních kanceláří, informace o počasí v místě kam jedeme.
   Diskuze o nejrůznějších tématech, do kterých se můžeme zapojit.
   Vyhledáme si volná pracovní místa v seznamech, které zveřejňují úřady práce z celé republiky.
   A zabezpečíme - pomocí videokamer je možné střežit objekty. To ocení všichni majitelé firem, obchodů, rodinných domů a firmy zabezpečující ostrahu objektů. Z libovolného místa na světě připojeného k Internetu, můžeme sledovat to, co se právě děje v místě, kde je umístěná videokamera.

   Ing. Libor Bohadlo

Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

redakce, grafická úprava:
M. Otte, tel. 491 522 185

korektury:
Mgr. Šárka Rambousková

e-mail:broumov.muzeum@worldonline.cz

objednávky inzerce:
SekretariátMěstského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail:malichova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail:ic.broumovsko@worldonline.cz

vychází 1 x měsíčně
uzávěrka vždy 20. každého měsíceCopyright © Město Broumov 2002 Poslední aktualizace stránky: 10.08.2002 T