Na této stránce Vám přinášíme poslední číslo Broumovského zpravodaje. Jedná se výběr článků z tištěné verze zpravodaje. Rádi bychom slyšeli Váš názor na tento druh zpráv a tak nám napište. O výsledku Vás budeme informovat.


Broumovský zpravodaj č. 6/2002

Obsah čísla:
Z města
Zvýšení nájemného z bytů
Majetek města - jak dále ?
Oznámení
Společenská kronika
Květen ve znamení maturit
Anketa k výsledkům parlamentních voleb
O Broumovském zpravodaji
Poděkování
Hotel VEBA se zvětšil
Internetové studio v Broumově
Ulita opět zářila
Taneční obor ZUŠ
Z činnosti policie ČR
Členská schůze zdravotně postižených ...
Tipy Městské knihovny (Tucet novinek na léto)
Jan Antonín Pacák - Ilustrace
Městská knihovna o prázdninách
Revue literatura faktu - Přísně tajné
Soutěž "Moje kniha džunglí" oslovila ...
Broumovské kulturní léto 2002
SVČ Ulita DDM Broumov děkuje všem ...
Festival OPATCON 2002
Léto zahrádkáře
Poděkování za přípravu divadelního ...
Žijeme v krásném prostředí, bude ještě ...
Komenďáček
Sport - Judo
Trvale udržitelný způsob života jako ...
Sběr víček od PET lahví
K článku pana L. France "Broumov a sudetští ...
Jednodenní výlet na Špindlerovu boudu
Partnerská nehoráznost
Z redakce

Z města

 • V předvolebním klání navštívila Broumov řada významných politických činitelů, na příklad poslankyně Mgr. Zdena Horníková, poslankyně Ing. Hana Orgoníková, předseda KDU-ČSL JUDr. Cyril Svoboda, Ing. Ivan Pilip, Ing. Jiří Hanuš a další.
 • Na radnici besedoval o lidských právech a problémech národnostních menšin zástupce EU v naší republice p. Warwick May-nadr z Velké Británie. Informoval nás o připravovaném zákonu, který uvede tuto problematiku do souladu s zákony EU. Prohlédl si zařízení "Začít spolu".
 • Byl vypracován harmonogram předláždění komunikací ve vnitřním městě ve dvou alternativách - se státní dotací a v druhé alternativě pouze z rozpočtu města. V červnu budou zahájeny práce v Lipové ulici a 3. července v ulici Hradební. Před změnou povrchu uskuteční VAK Náchod výměny vodovodních přípojek a rekonstrukci kanalizace. Na prázdniny je připravena rekonstrukce WC v ZŠ Velká Ves a výstavba plynových kotelen ve ŠJ Hradební a ZŠ Velká Ves.
 • Městská policie řešila v květnu 94 dopravních přestupků, většinou napomenutím, přesto vybrala na pokutách 5.500 Kč a 1.000 Kč za rušení nočního klidu a alkoholizmus.
 • Parkovací automat na náměstí v květnu vynesl 24.044,- Kč.
 • V posledních měsících se v broumovské veřejnosti objevila dezinformace o příchodu 100 romských rodin, které by se za úplatu měly přistěhovat do našeho města. Údajně tím město chce řešit svoji finanční situaci. Nic takového se nezakládá na pravdě, nikdo ze zástupců města Broumova nejednal se žádnou státní institucí o přistěhování těchto rodin do Broumova.
 • Podle informací Úřadu práce Náchod se míra nezaměstnanosti k 31.5.2002 zastavila v Broumově na 10,1%, což představuje oproti dubnu (10,32%) stejného roku mírný pokles. Ze 4080 ekonomicky aktivních občanů je v Broumově evidováno na úřadu práce 412 osob, z toho 182 žen.
 • Na Broumovsku je míra nezaměstnanosti 9,6%. Pro zajímavost uvádíme míru nezaměstnanosti k 31.5.2002 i v jiných městech a obcích Broumovska:
  • Božanov - 9,52%
  • Hejtmánkovice - 3,72%
  • Meziměstí - 7,33%
  • Police nad Metují - 6,32%
  • Teplice nad Metují - 5,51%
 • Celková míra nezaměstnanosti v okrese Náchod je ke stejnému datu 5,5% s 3063 evidovanými uchazeči o zaměstnání
Zvýšení nájemného z bytů

   Od 1. 1. 2002 se při stanovení nájemného postupuje podle Výměru MF č. 01/2002:

   Zvýšení nájemného u bytů o 4%, koeficient růstu nájemného činí 1,04.

1. kategorie bytu z 14,64 na 15,23 Kč/m2
2. kategorie bytu z 10,97 na 11,41 Kč/m2
3. kategorie bytu z 8,55 na 8,89 Kč/m2
4. kategorie bytu z 6,10 na 6,34 Kč/m2
0. kategorie bytu 28,13 Kč/m2

   NNS - Nové nájemní smlouvy sepsané od 1.1.2000 - byty I. kategorie, sazba 28,16/m2.
   Byty II. kategorie - původní sazba 14,26 Kč/m2.
   Nové ceny jsou zaokrouhleny podle pokynu Ministerstva financí.
   NNS - nové nájemní smlouvy, platnost 1 rok, bezproblémové se prodlužují opět na rok.
   Mimo tato navýšení dojde ke změně výpočtu obytné plochy bytu, čímž dojde k dalšímu povýšení nájemného, jež bude činit cca 3%. Ostatní plocha se bude počítat jako obytná, ne polovinou, ale celou výměrou (WC, koupelny, předsíně, komory apod.)

   Iveta Pírová, vedoucí Správy majetku města
Majetek města - jak dále ?

   Město Broumov vlastní značný nemovitý majetek. Skládá se z 845 bytů (130 domů), 82 nebytových prostor, čističky odpadních vod, tepelného hospodářství, budov mateřských školek, základních škol, areálu nemocnice, městského úřadu, domova důchodců, dvou domů s pečovatelskou službou, požární zbrojnice, sportovní haly a mnoha dalších nemovitostí. Město dále vlastní 206 ha pozemků, tj. zemědělské půdy, veřejných prostranství, komunikací, lesů, ostatních a zastavěných ploch.
   Po podzimních komunálních volbách bude před nově zvoleným vedením města a zastupitelstvem stát úkol, jak tento majetek efektivně spravovat. Jednou z priorit příštího volebního období by, dle mého názoru, měla být zásadní obnova a údržba výše uvedeného městského majetku. Broumov má ambici stát se známým a vyhledávaným turistickým centrem. Tomu musí odpovídat i městské komunikace, chodníky, veřejná prostranství , byty, domy a veřejné budovy.
   Bytový majetek města se skládá z 338 bytů I. kategorie, 364 bytů II. kategorie, 59 bytů III. kategorie a 84 bytů IV. kategorie. I přes převažující počet bytů I. a II. kategorie není broumovský bytový fond v dobrém stavu. Jde především o špatný stavebně technický stav domů ( střechy, krovy, stropy, schodiště, elektroinstalace, rozvod vody , odpady, komíny apod.). Při srovnání s okolními městy v okrese má Broumov dvojnásobný bytový fond a jeho obnova a údržba bude vyžadovat desítky milionů korun. Proto je důležité rozhodnout, kolik bytů a domů si město v budoucnu ponechá a kam již dnes směrovat omezené prostředky na opravy. Domy v horším technickém stavu - určené k prodeji - doporučuji prodávat se stanovením individuální ceny u každého objektu. V ceně by se měl odrazit skutečný stav domu, nutné opravy i reálná schopnost kupujícího zlepšit funkčnost a vzhled nemovitosti.
   Za úvahu stojí i myšlenka ekonomického oddělení Správy majetku města od rozpočtu města. Nově vytvořená organizace (zřízená a kontrolovaná městem) by spravovala bytový fond, nebytové prostory a pronajaté budovy z vybraného nájemného - které činí něco přes 9 mil. Kč ročně. V současné době se část příjmů ze Správy majetku města využívá v rozpočtu k jiným účelům.
   V souvislosti s byty je nutné se zmínit o nezájmu občanů Broumova o hromadnou bytovou výstavbu. Již dva roky nelze sehnat minimální počet 15 zájemců o výstavbu na Spořilově. Domnívám se, že je to způsobeno dostupností volných bytů v Broumově i jejich nižší cenou ve srovnání s Policí, Hronovem či Náchodem. Pokud bude město v budoucnu uvažovat o výstavbě nových bytů (s výhodnou finanční spoluúčastí státu), pak půjde především o jednotlivé půdní nástavby ve vybraných domech.
   Ostatní městské budovy - školy, školky, domov důchodců, divadlo, budova úřadu, DPS, Střelnice, sportovní hala apod.- jsou v relativně dobrém stavu a vyžadují průběžnou údržbu zajištěnou z městského rozpočtu. Pro zásadnější obnovu je navíc možné se ucházet o mimorozpočtové prostředky - např. pro přístavbu domova důchodců.
   Důležitou prioritou města je obnova a oprava městských komunikací, chodníků a veřejných prostranství. I zde by se město mělo ucházet o získání mimorozpočtových finančních zdrojů.
   Broumov je velmi pěkné město. Poslouchejme pozorně návštěvníky našeho města - většina je příjemně překvapena jeho vzhledem i krásnou přírodou v okolí. Využijme proto šancí, které před námi bezesporu jsou. Ty jsou spojeny především s návratem "malého okresu" do Broumova od 1.1.2003 a ve střednědobé perspektivě se vstupem ČR do EU. Broumovsko je specifická příhraniční oblast Královéhradeckého kraje a bude moci využívat různé fondy, granty i podpory. To se projeví na vzhledu města i jeho nemovitostech. Přispěje to i k zlepšení života obyvatel Broumovska - v lepších pracovních příležitostech, službách, pocitu větší spokojenosti. Jsem bytostně přesvědčen, že můj optimismus je oprávněný.

   Bc. Lubomír Franc, člen Rady města Broumova

Oznámení

   Město Broumov oznamuje obyvatelům a návštěvníkům města, že v termínu od 17. 6. 2002 do 15. 10. 2002 budou postupně rekonstruovány sítě a povrch místních komunikací ve středu města. Práce budou zahájeny v ulicích Lipové, Hradební, Spojovací, Máchově, Pivovarské a na Kostelním náměstí. Komunikace budou uzavírány po etapách tak, aby bylo možné zajistit zásobování a distribuci firem náhradním způsobem, dále aby nebyl znemožněn přístup žáků a studentů ke školám. Prováděním prací dojde k určitým omezením v dotčených lokalitách, výsledkem však budou opravené komunikace, po kterých všichni voláme.

   Děkujeme za pochopení. H.B.
Společenská kronika

Své ano si na našem úřadě řekli :

Martin Jukl a Radka Paulínková
Roman Wehrich a Kateřina Semeráková
Dušan Gajdoš a Kateřina Černá
Jiří Nigrin a Jitka Petráňová
Kamil Jaroš a Marcela Pánková
Martin Pachovský a Gabriela Ruferová

   V lásce je nejdůležitější vytrvat a stát se nepostradatelným. Všem šťastným párům přejeme hodně lásky a vytrvalosti.

Rozloučili jsme se s :

Miroslavem Němečkem
Zdeňkem Svobodou
Vítězslavem Formanem
Josefem Lundiakem
Bohuslavem Střelkou
Annou Majdiakovou
Josefem Rotterem
Iljou Dušánkem
Marií Kivakovou
Jaroslavou Kašparovou
Kurtem Scholzem
Milanem Hliníkem
Loni Korityákovou
Jarmilou Friesenhengstovou
Věrou Kortišovou
Jaroslavem Rückerem
Klárou Greňovou
Františkem Martincem

   V sobotu 22.06.2002 oslavili diamantovou svatbu manželé Františka a Ota Linhartovi. Svůj velký den si připomněli se svou rodinou a přáteli na Městském úřadě, kde jim poblahopřál místostarosta Jaromír Louda a oslavu zpestřila děvčata ze ZUŠ. Do dalších let jim přejeme hodně zdraví a spokojenosti.

   Za SPOZ Naďa Burdychová - matrikářka
Květen ve znamení maturit

   V pátek 24.05.2002 přivítali žáci svým hudebním vystoupením na Městském úřadě maturanty oktávy a čtvrtého ročníku broumovského gymnázia. K jejich úspěšnému zakončení studia jim za město blahopřál starosta pan Zdeněk Streubel. Maturitní vysvědčení převzali z rukou ředitele Mgr. Jana Holého a svých třídních profesorek Ivany Vítové a Květy Strašilové.
   O týden později 31.05.2002 si pro svá maturitní vysvědčení přišli absolventi Obchodní akademie. Těší nás,že nezapomněli na své začátky studií v Broumově a rádi se k nám vracejí. Těmto maturantům přišel blahopřát místostarosta pan Jaromír Louda, ředitel školy Ing. Štěpánek a třídní učitelka Mgr. Eva Bilíková. Hudební zpestření připravili opět žáci ZUŠ.
   Všem maturantům přejeme hodně štěstí při přijímacích zkouškách na vysoké školy i v dalším osobním životě.

   Za SPOZ Naďa Burdychová - matrikářka
Anketa k výsledkům parlamentních voleb

   Oslovili jsme zastupitele našeho města, po jednom z každé ze stran, které zvítězily v parlamentních volbách, a položili jsme jim tři anketní otázky. Jejich písemné odpovědi vám předkládáme v pořadí, jak se strany, které zastupují, umístily ve volbách.
   Ochotně nám odpověděli za ČSSD pan Mgr. Pavel Košňar, za ODS paní JUDr. Libuše Růčková, za KSČM paní Zdenka Svatošová, za US-DEU pan MUDr. Bořivoj Červenka a za KDU-ČSL pan RNDr. Karel Pelán takto:

    1. otázka: Mohou, podle vašeho názoru, výsledky parlamentních voleb v něčem změnit náš život zde na Broumovsku? Co proto budeme muset udělat?

    Mgr. Pavel Košňar: Parlamentní volby jasně vyhrála ČSSD. Pokud i komunální volby vyhraje ČSSD a bude mít na radnici rozhodující vliv, mohlo by se podařit dořešit rozjednané projekty: výstavbu nové nemocnice, stravovacího pavilonu, dostavbu Domova důchodců i opravy komunikací. Město by pak mohlo ušetřené finanční prostředky investovat do dalších projektů. V tomto případě pozná výsledky parlamentních voleb i občan Broumova.
   Nové vedení radnice bude však muset urychleně dokončit projektovou přípravu těchto akcí a pak jednat a svým způsobem i lobovat.

    JUDr. Libuše Růčková: Domnívám se, že výsledky letošních parlamentních voleb život na Broumovsku nezmění. Doufám totiž, že základní demokratické principy budou nadále dodržovány jakoukoliv povolební koalicí (v době, kdy odpovědi píšu, není znám výsledek povolebních jednání).
   Z problémů Broumova - jistě nelze očekávat, že výsledky parlamentních voleb sníží např. zadlužení města, že město bude čistší, upravenější, že se změní skladba obchodní sítě apod. Bohužel ani neočekávám, že výsledky těchto parlamentních voleb sníží nezaměstnanost na Broumovsku. O tom jsem se přesvědčila již v uplynulém volebním období. Proč tomu tak je?
   Jednak je nezaměstnanost ovlivněna celkovým nastavením výše podpor a dávek. Nezaměstnanost podle mého názoru podstatně nesníží ani zřizování jednotlivých pracovních míst Úřadem práce. Zřizování těchto míst je ovlivněno posuzováním příslušných úředníků a výší finančních prostředků vyčleněných ve státním rozpočtu. A již v letošním roce byla výše těchto prostředků omezena, aby zbyly peníze na jiné výdaje vlády.
   Je sice možné, že sociální demokracie bude mít finanční prostředky na splnění všech svých předvolebních slibů (stačí si vzpomenout jen na objemy peněz slíbené jednotlivým krajům při výjezdních zasedáních vlády), ale pak bychom se měli zajímat o celkové zadlužení státu. Nepokládám totiž za slušné žít na úkor příštích generací, tzn. zvyšovat zadlužení státu. Jednou někdo dluhy bude muset zaplatit - s tím má město Broumov své vlastní zkušenosti. Další překážkou v řešení nezaměstnanosti je její struktura - např. vzdělání uchazečů o zaměstnání. Navíc Broumovsko je malý region ve srovnání se severními Čechami nebo Ostravskem, kam plynou nesrovnatelně vyšší objemy prostředků ze státního rozpočtu (je tam totiž také více voličů …).
   Situaci na Broumovsku by rovněž pomohlo řešit rychlé podstatné zvýšení příjmů obyvatel. Ale této varianty se opět musíme všichni společně obávat, protože by jistě byla provázena podstatně vyšší inflací.
   Jsem pesimista? Nejsem. Jen jsem přesvědčená, že bude nutné nadále se snažit sami - jako jednotlivci i jako město. A doufat v postupný plynulý náhlými zvraty nenarušovaný vývoj.
   Přece jen mě nakonec napadlo, v čem by mohly výsledky voleb ovlivnit situaci na Broumovsku: za Hradecký kraj kandidovali bývalý ministr financí a rovněž jednička na kandidátce Koalice. Oba budou jistě nadále zastávat vysoké funkce. Tak snad se najdou ve státním rozpočtu pro Hradecký kraj prostředky na řešení dopravní sítě.

    Zdenka Svatošová: Domnívám se, že výsledky parlamentních voleb nemohou život na Broumovsku ovlivnit. Rozhodně ne v pozitivním směru. Spíše bude možno pokračovat v některých nepopulárních věcech. Příklad: otázka bytí či nebytí broumovské nemocnice.

    MUDr. Bořivoj Červenka: Život na Broumovsku se mění den ze dne. Broumováci, kteří v tomto městě žili před rokem 1989, to jistě mohou potvrdit. Já jsem se do města přistěhoval až v roce 1993, ale přesto mohu potvrdit, že za těch devět let, co v této oblasti pracuji a bydlím, se hodně změnilo a celá oblast se rozvíjí k lepšímu. Možná pomaleji než v ostatních regionech našeho státu, což je jistě dáno lokalizací našeho regionu do "pohraničí", čili periferie státu, ale rozvíjí.
   Další rozvoj našeho státu i regionu bude hodně záležet na tom, jak se začleníme do nových struktur EU. Geograficky z periferie budeme náhle ve středu Evropy. Vzhledem k tomu, že máme několik dnů po parlamentních volbách, ve kterých nezvítězila žádná politická strana tak přesvědčivě, aby mohla uplatnit bez kompromisu svůj volební program, neptejte se mě na to, zda výsledky parlamentních voleb mohou změnit náš život. Dokud nejsou známy výsledky povolebních jednání jednotlivých stran při sestavování nové vlády s jejím volebním programem, nikdo vám solidně neodpoví na otázku, jak se bude nová vláda stavět k rozvoji regionů.

    RNDr. Karel Pelán: Pro KDU-ČSL dopadly volby zvláštním způsobem. Přes relativní neúspěch Koalice bude pravděpodobně možno ve vládní koalici prosazovat prioritní cíle - právní prostředí, vstup do EU, podpora rodiny. Doufám, že nová vláda nastaví vyšší společenský standard slušnosti, práva a služby občanům než vlády M. Zemana a V. Klause. Buďme tomu otevření i my z Broumovska.

    2. otázka: Domníváte se, že jako občané budeme mít s novou vládou více prostoru pro sebe, nebo budeme moci více využívat patronace státu? K čemu to povede?

    Mgr. Pavel Košňar: Pro nás občany se nestane vůbec nic. Prostor pro sebe budeme mít stejný. Bude opět záležet jen a jen na schopnostech každého z nás.

    JUDr. Libuše Růčková: Neočekávám, že s novou vládou budeme mít více prostoru pro sebe. Pokud jde o finance - bude-li chtít vláda splnit své volební sliby, vezme peníze z našich daní. A je jedno, zda jsme v pracovním poměru nebo podnikáme.
   Ať se každý podívá na svou výplatní pásku a přičte, kolik za svého pracovníka odvádí zaměstnavatel. To, že téměř půl roku vydělává každý z nás na zaplacení daní, mluví za vše. Ostatně prostor pro sebe - tj. osobní svobody - je pro mě podstatnější, než kolik si stát vezme na daních. A pokud jde o osobní svobody, budu po těchto volbách ostražitá. Domníváte se, že ti, kdo volili v roce 1946 komunisty, tušili, co nastane v roce 1948?

    Zdenka Svatošová: Myslím, že více prostoru pro sebe občané mít nebudou. Patronace státu asi bude možno využívat ve větší míře, jen mám obavu, aby to neznamenalo další nárůst administrativy a větší počet úředníků.

    MUDr. Bořivoj Červenka: Opět po mně vyžadujete odpověď na otázku, na kterou bude možné odpovědět až po sestavení nové vlády, vyhlášení a schválení jejího vládního programu při vyslovování důvěry vládě parlamentem. Nechme se překvapit.

    RNDr. Karel Pelán: Koalice KDU a US bude ve vládě nepochybně prosazovat dotažení reformy veřejné správy tak, aby nižší stupně samosprávy - kraje, pověřená města, obce - byly skutečnými samosprávami a ne rukojmími ministerstev a okresních úřadů jako dosud. V tom spatřuji základní posun vztahu mezi občanem a státem.

    3. otázka: Myslíte si, že volební výsledky vaší strany přispějí k vašemu úspěchu nebo úspěchu vašich kandidátů v komunálních volbách? Nebo bude lepší položit v komunální volební kampani důraz na svůj program pro lidi v našem městě?

    Mgr. Pavel Košňar: Myslím, že výrazné vítězství ČSSD v parlamentních volbách přispěje i k vítězství naší komunální kandidátky. Za čtyři roky v komunální politice jsem pochopil, že se "malá" politika musí dělat s podporou "velké". Navíc v Broumově má tradičně kandidátka ČSSD podporu občanů. V minulých komunálních volbách jsme uspěli. Věřím, že v letošních komunálních volbách bude výsledek ještě lepší. Do voleb jdeme s odvážným, ale reálným programem a s výraznými osobnostmi města. Věřím ve volební vítězství naší kandidátky.

    JUDr. Libuše Růčková: Domnívám se, že voliči v komunálních volbách volí více jednotlivce. Osobně pokládám za čestné svou politickou orientaci dát najevo. aby s ní mohl můj případný volič počítat. Nepotřebuji své názory skrývat. Tím předpokládám, že u někoho mi tato otevřenost pomůže, u jiného uškodí. Jen doufám, že jsme se jako voliči dostatečně poučili, k čemu vede neúčast ve volbách. A tím myslím nejen tyto poslední volby, ale i komunální volby v roce 1998. Že není koho volit? Do komunálních voleb ještě má kdokoliv s tímto názorem šanci zkusit přesvědčit voliče, že on sám zná recept na řešení problémů města. Že takový recept nemá? Věřím tomu, protože není jeden jediný správný recept. Ale pak by bylo solidní alespoň jít k volbám a zkusit vybrat ty, kdo se o řešení pokoušejí. Jsou věci, které za nás nikdo neudělá - ani vláda. A k těmto věcem patří správa obce, tj. našeho města.
   Volební program se lehce sestavuje v nezadluženém městě, což není případ Broumova. Lehce se také sestavuje tomu, kdo naslibuje cokoliv. Lehké není sestavit volební program pro toho, kdo si je vědom hlavních problémů Broumovska - nezaměstnanost, nízké mzdy, sociální složení obyvatel, poloha u hranic. Všechno témata především pro celostátní volby, avšak občané často očekávají řešení od samosprávy v místě.

    Zdenka Svatošová: Doufám, že k většímu úspěchu kandidátů za KSČM dojde. I když při komunálních volbách je větší důraz kladen na jednotlivé osobnosti, na to, jak jsou známé či co již pro město udělaly, a méně důležité je, z jaké jsou strany.
   Ovšem i volební program se zaměřením na lidi regionu má velký význam.

    MUDr. Bořivoj Červenka: Naše strana v regionu čítá několik členů, kteří by se dali spočítat na prstech obou rukou. Přesto máme zastoupení v radě Hradeckého kraje i ve městě. Poslední volby ukázaly, že jsme spíše úspěšnější na komunální úrovni, než na úrovni parlamentní, snad výjimkou byly jen doplňovací volby senátní v r. 2000. Vzhledem k tomu, že budeme vždy stranou s menším počtem členů a menším zastoupením v zastupitelstvu, budeme spíše hledat koaličního partnera pro prosazování naší představy "Programu pro lidi v našem městě" Tento partner nemusí být vždy smluvní. Vždy budeme na komunální úrovni podporovat programy, které povedou k rozvoji oblasti s minimalizací rizika zadluženosti, podporovat soukromé podnikání, chránit zájmy jednotlivce a začlenění oblasti do evropské integrace.

    RNDr. Karel Pelán: Výsledek Koalice v Broumově nebyl dobrý. Doufám, že v komunálních volbách se voliči budou orientovat především podle kandidátů a zkušeností s nimi.
   A co se týká programu - zkuste si vzpomenout, kolikrát vám některé strany slibovaly např. bazén.

   sestavil Ing. Jindřich Horkel
O Broumovském zpravodaji

   Po přečtení posledního výtisku Broumovského zpravodaje na mně padla nějaká tíseň, nějaká blbá nálada.
   Netvrdím, že tento dříve čtrnáctideník, nyní měsíčník a doufám, že do budoucna ne občasník patří mezi nejskvělejší tiskoviny, ale píše o mém městě a jeho lidech a já k němu mám dobrý vztah. Vždy se těším na nové zprávy (kromě usnesení rady a zastupitelstva, jichž se zúčastňuji), na novinky ze života města a okolí, zprávy z kultury a sportu a také na něco z historie. To poslední číslo mě rozhodilo proto, že značnou část obsahu zabraly reakce na článek p. Ing. Kubalíka. Nic bych proti tomu neměl, kdyby byly vyváženy bohatostí zpráv jiných. Někdy se nemohu zbavit dojmu, že nejenom v našem městě, ale v celé společnosti vidíme stále jen to horší, nebo dokonce jen to špatné. Na otázku" Jak se vám daří ?" odpoví málokdo jinak, než "Ani se neptej". Buď si stěžuje na zaměstnání nebo na plat, na zdraví, na děti nebo na bydlení, na sousedy, sousedovic psa nebo slepice, a když už jinak nemůže, tak alespoň na počasí. Ptám se, kde je smysl pro humor, kterým jsme jako národ tak známí ve světě. Vím, že lidský život patří mezi nejtěžší, ale tak už to chodí. Denně se setkávám s řadou lidí a mám možnost (chápu to dokonce jako povinnost) vyslechnout jejich starosti a trable. Mohu-li, pomohu. Věřte, že zejména starší občané jsou rádi, když je alespoň vyslechnete, neboť jsou mnohdy na řešení problémů již úplně sami. Proto mám tak trochu za zlé mladým a zdravým lidem, když si stěžují a jsou otráveni jen proto, že nemají všechno, co chtějí. Kde je jejich radost ze života? Nemyslím tu radost, kterou projevují, když se vracejí v noci ze zábavy, hulákají, rozbíjejí osvětlení, převracejí popelnice nebo poškozují dopravní značky. Mají před sebou celý život a je na nich, jak se na něj připraví. To jsem ale začal moralizovat, byť jsem to neměl v úmyslu. Obraťme list. Rád bych se s Vámi podělil o radost, jakou mně udělali návštěvníci našeho města. Byli to Pražáci, kteří Broumov navštívili po třiceti letech. Znělo mně jako rajská hudba, když chválili, jak se Broumov změnil k lepšímu. Narazili jsme i na vysokou nezaměstnanost ve městě i regionu, pochválili Vebu, že se udržela a drží a dospěli k tomu, že řešení nezaměstnanosti se budou muset věnovat budoucí zastupitelé. O tom, že tady ještě nedávají lišky dobrou noc svědčí i zájem o výstavbu rodinných domků, který neutuchá, i když "Na radnici" mají problémy s investicemi do sítí a s pozemky pro nové zahrádky. Hovořili jsme i o problémech s potřebnou dostavbou domova důchodců, výstavbou stravovacího pavilonu, o změně územního plánu a přípravě průmyslové zóny i o vlekoucím se záměru vybudování golfového hřiště. Z malého zastavení s úplně neznámými lidmi se stal téměř hodinový rozhovor. Pro mne velice příjemný. Ještě téhož dne jsem v odpoledních hodinách na kole objížděl"černé skládky", které by měly být za pomoci našich nezaměstnaných likvidovány. Když jsem uviděl naprosto zdevastovaný prostor náhonu za "pětašedesátkou" v Olivětíně, byl jsem rád, že to ti dva návštěvníci neviděli. V bývalém náhoně, kde tekla čistá voda, kde žily ryby a raci, kam chodily maminky a babičky máchat prádlo, kam se chodily koupat děti z mateřské školky ve Vebě ( věřte nebo nevěřte, byl jsem mezi nimi), tam teď byly jen tůně se zahnívající vodou, bahnem a plné, s odpuštěním, "brajglu". Plechovky od barev, kusy nábytku a všeho, na co si vzpomenete. Bylo mně z toho špatně. To snad ani nemohou být lidé, kdo takto ničí přírodu a životní prostředí, ve kterém máme žít a které máme předat dalším generacím.
   Tady k odstranění škody nepostačí tři nezaměstnaní, kteří by museli dostat plynové masky a gumové oděvy až k bradě, tady musí nastoupit technika a nebude to zadarmo. Myslím si, že v Radě města uspěji se svým návrhem na komplexní řešení náhonu jako vycházkové trasy nebo odpočinkové zóny a na zařazení této akce do rozpočtu. Uvidíme, že?
   No, a tak se zase dostáváme k tomu, že bych chtěl přispět v příštím Broumovském zpravodaji k vyváženosti zpráv tím, že Vám sdělím zase něco pozitivního. A když už to nebude k náhonu, jistě se najde něco jiného.

   Přeji Vám hezký den. Arnošt Obst
Poděkování

Chtěla bych touto cestou poděkovat panu primáři MUDr. Šváblovi a jeho kolektivu lékařů a sester z oddělení ARO broumovské nemocnice za vzorné chování k pacientům. Vždy s úsměvem a ochotou vše vykonali a pan primář se o mne stará dosud.
Dále bych chtěla poděkovat manželům Veselým, odborným lékařům z interny broumovské nemocnice a zdravotní sestře pí Stonerové za krásné chování a jednání.
Všem jmenovaným patří velká úcta a vřelý dík. Milada Fialová, Martínkovice

Děkuji touto cestou SPOZu při MěÚ v Broumově za milý dárek a přání, které mi k mému životnímu jubileu osobně předala paní Bušová.
Poděkování také patří vedení a.s.Veba za dárek. Michal Smolej

Děkuji touto cestou Městskému úřadu v Broumově, Vebě a.s. a všem společenským organizacím i jednotlivcům za projevy blahopřání a dary k mému životnímu jubileu.
Karel Dobeš, důchodce, 80 let

Chtěla bych touto cestou upřímně poděkovat SPOZu Broumov za milé překvapení a radost z pěkného blahopřání a dárkového balíčku k mému životnímu jubileu.
Zdeňka Henclová

Krajský úřad v Hradci Králové rozdělil školám v kraji 425.000 korun, které na Program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže poskytlo ministerstvo školství. Z jedné třetiny zaslaných žádostí o finanční příspěvek vyhověla zadání a splnila požadované podmínky i Mateřská škola Masarykova 233, Broumov. Učitelky vybaví třídu stavebnicemi LUGO DUPLO a vytvoří velký prostor pro hru skupin dětí a dospělých k rozvoji sociálního učení.
Učitelky a děti MŠ Masarykova děkují panu Pavlu Rozdolskému - firmě AUTO ROZ příspěvek na dopravu na zájezd do Městských lázní v Hradci Králové.
Jitka Ducháčová, ředitelka MŠ

Tímto oznámením bychom chtěli poděkovat MěÚ v Broumově za finanční příspěvek na drobné odměny pro děti. Lisování plastů a firmě ZERO za věcné dary pro potěchu ducha i mlsných jazýčků na Dětském dni, který se konal 1. 6. 2002 na hřišti u rybníka v Benešově.
S díky rodiče a děti
Hotel VEBA se zvětšil

   V loňském osmém čísle Broumovského zpravodaje informoval technický ředitel Veby ing. M. Geisler veřejnost o historii hotelu a o záměru rozšířit jeho ubytovací kapacitu v létě 2002.
   Od začátku září 2001 byla zahájena vlastní stavba nového ubytovacího objektu, inspirovaného konceptem motorestu, pod názvem DEPENDENCE. Projekční příprava, která realizaci předcházela v letech 1999 - 2000, byla značně náročná a pracovala s několika různými variantami řešení. Zvítězil nekonvenční návrh akademického architekta Zdeňka Tomka na kruhovou budovu umístěnou v ose hotelového parku a vytvářející dokonalou harmonii jak s dominantní hotelovou vilou, tak s podstatně rozšířeným a nově zkultivovaným areálem parku. Důsledná snaha vytvořit hostům a návštěvníkům hotelu krásné prostředí byla široce sladěna s praktickými a uživatelskými hledisky. Kromě zvýšení kapacity hotelu na 29 pokojů s komplexním zázemím byly podstatně rozšířeny komunikace a parkovací plochy, byla zrekonstruována a zprovozněna kašna, vybudován tenisový kurt, letní altán a doplněna výzdoba parku o zachované historické artefakty. V hlavní budově hotelu byl rozšířen bar restaurace, v salónku došlo k výměně nábytku tak, aby v něm mohla probíhat jednání a prezentace až pro 20 osob. Kavárna Hotelu Veba funguje od 15. června jako první broumovská internetová kavárna jak pro hosty, tak pro veřejnost.
   Přes krajně nepříznivé povětrnostní podmínky mimořádně dlouhé a chladné zimy se podařilo - díky nasazení a dobré koordinaci práce dodavatelských firem - dodržet plánovaný termín otevření nové kapacity v červnu letošního roku. Slavnostní uvedení Dependence do provozu proběhlo dne 27. června formou odpolední a večerní "garden party", na kterou byli pozváni nejvýznamnější obchodní partneři a. s. Veba, reprezentanti bankovní sféry, pojišťoven a dalších institucí, starostové, členové statutárních orgánů Veby a vybraní řídicí pracovníci. Protože seznam významných partnerů je příliš dlouhý i pro zvýšenou kapacitu Hotelu Veba, bude zahradní slavnost pokračovat 11. července s dalšími hosty. Takováto setkání se zákazníky, dodavateli a bankéři jsou vynikající příležitostí k pracovním jednáním, k dohodám o další spolupráci, k výměně informací a k lepšímu poznání osobností, které se významně podílejí na podnikatelském úspěchu Veby.
   Rozšířený areál Hotelu Veba je unikátním prostředím, které nepochybně zvýší svoji přitažlivost pro návštěvníky Broumova, pro skupiny turistů i pro místní občany. Hotel nabízí rozmanitá vnitřní prostředí, posezení na terase i v parku. Je ideálním prostorem i pro organizaci slavnostních akcí, rodinných oslav, svateb pod širým nebem, konferencí, školení, prezentací, kontraktačních jednání apod.
   Jsme přesvědčeni, že zařízení tohoto typu zvýší atraktivitu Broumova jako turistického cíle a umožní veřejnosti - včetně veřejnosti podnikatelské, městského úřadu aj. - lepší využití nabídky hotelu než doposud. Rozšíření hotelu znamená vytvoření 2 - 3 nových pracovních míst.
   Hotel Veba je hodnotnou součástí infrastruktury města a představuje příspěvek a. s. Veba k rozvoji jeho ekonomické mikrostruktury mimo hlavní podnikatelské zaměření Veby.
   Vážení spoluobčané, přijďte se podívat, jste vítáni.

   Ing. Josef Novák
Internetové studio v Broumově

   Skvělý nápad vznikl v Daňové a účetní kanceláři Matoulek, a.s., která s nevšední štědrostí fy KaDeVe spol. s r.o. - Středisko Herzog v Broumově, a ve spolupráci s firmou Náchodská stavební společnost, s.r.o., vybudovala studio, čítající 11 pracovišť vybavených kvalitními stanicemi pro připojení k internetu.
   Potřebné stavební úpravy včetně vybudování tras pro vedení kabeláže, od přípravy podlah až po vymalování provedla Náchodská stavební společnost, s.r.o. Celé vybavení zakoupila a dodala fa KaDeVe spol. s r.o., která bude trvale zajišťovat denní provoz studia. A jak jsme již uvedli, zapojení sítě, oživení a technické zajištění studia provedli zaměstnanci Daňové a účetní kanceláře Matoulek, a.s., která bude i nadále o technické prostředky pečovat.
   Internetové studio bude tedy sloužit zejména mládeži, studentům, ale i nám starším, a umožní všem snadný přístup k informacím, přístup k elektronické poště a v neposlední řadě nabídne spoustu služeb v oblastech, které počítače umožňují. Zřízení e-mailové adresy, umístění www stránek, scanování dokumentů, ale i negativů a diapozitivů, pořízení digitálních fotografií, černobílý i barevný tisk, kopírování CD i odbornou pomoc a konzultace.
   Vedle uvedených služeb nabízí všem, kdo do našeho města přijíždějí, možnost přístupu k internetu a možnosti elektronické komunikace (vyzvedávání své pošty, psaní a odesílání dopisů aj.)
   Internetové studio bylo otevřeno 24. června 2002 ředitelem firmy KaDeVe panem Vladislavem Naďem za přítomnosti místostarosty pana Jaromíra Loudy, ředitele Náchodské stavební společnosti pana Josefa Sejkory, doc. Josefa Matoulka a dalších hostů.
   Provoz se předpokládá v pondělí až v pátek vždy od 13:00 do 19:00 hodin. Ceny jsou dány platným ceníkem, podle něhož zaplatíme za čtvrt hodiny práce na internetu 12,- Kč. Při využití paušálních sazeb klesne však cena za jednu hodinu připojení až na 20,- Kč.
   Vybudováním tohoto díla, které je v místnostech bývalé LŠU na náměstí v Broumově, jsme získali zařízení, které umožní mnohým z nás lepší seberealizaci, zejména studentům a dalším mladým lidem naplnit svůj volný čas a přispěje i návštěvníkům našeho města, aby se u nás cítili "evropštěji", chcete-li přímo "světově". Ale to již záleží i na nás ostatních. Zde nepomohou sebeskvostnější dary. Za tento dárek se však určitě sluší uvedeným firmám a lidem, kteří jej pro nás připravili, upřímně poděkovat.

   jh
Ulita opět zářila

   Dětský den, sobota 1. června 2002. "Putování z pohádky do pohádky" na dětském hřišti v Broumově. Stovky rozzářených dětských očí, spousta radosti a zábavy. Perníková chaloupka, Popelka s hráchem a popelem, Kocour v botách, Ferda mravenec s Beruškou, celá královská rodina i s kuchtíkem - to je výčet jen několika postav, které dětem pod patronací Ulity připravily odpoledne plné zábavy.
   A kdo za tím stojí? Přece dámy a pánové z Ulity, které ze svých návštěv v Ulitě znají a milují stovky dětí v Broumově i v okolních vesnicích. Ředitelka Míla Škopová v selském kroji celé odpoledne organizovala. Yva Piňosová se svojí nesmírnou invencí jako princezna, moderátorka odpoledne a pomocnice účinkujících a dětí ve všem, co bylo potřeba. Skvěla Dáša Zbořilová se svojí dcerkou Sárou a psíčkem Lesou, která jako Kašpárek byla všude, kde bylo třeba cokoli udělat. Hanka Jagošová připravila některá taneční vystoupení na pódiu a pak s Blankou Letzelovou dováděly s dětmi u pohádkových zastavení. Pavel Nyč a Mirek Frömmel všechno připravili, přivezli a po celou dobu se starali s paní Nyčovou a paní Renatou Gabajovou o občerstvení a celé zázemí odpoledne. A není divu, že se přidali i další pomocníci. Jirka Bachura čepoval pro tatínky pivo, Zdeněk Hajpišl již tradičně pouštěl hudbu a staral se o dobrý zvuk při vystoupeních na pódiu. Na regulérnost jednotlivých soutěží na téma známých pohádek dohlížely studentky místního gymnázia, dále Jana Rutarová, Karolína Jansová a řada dalších.
   Bylo to skvělé, o čemž svědčí účast většiny dětí až do konce a jejich zářící očička.
   Až pro nás Ulita opět něco připraví, vezměte své děti i vy, kteří jste zatím nebyli, a přijďte. Určitě se nebudete nudit. Už proto, že tradičně se na akcích Ulity jenom nesedí a nedívá, ale všichni se zapojí do činnosti. Ať jsou to soutěže, hry, nebo výroba různých hraček a dárků, jak to bývá o jarmarcích, které Ulita také občas pořádá.
   Takže děkujeme a těšíme se po prázdninách na setkání v kroužcích pro děti i dospělé a na veřejných akcích Ulity. Přejeme vám všem krásné prázdniny.

   JH
Taneční obor ZUŠ

   Závěrečným vystoupením tanečního oboru Základní umělecké školy v Broumově , které se konalo v pátek 14.6.2002, vyvrcholilo celoroční úsilí a snažení paní učitelky Heleny Ogriščenkové a jejich žáků. Divadlo na dvě hodiny ožilo mládím a rytmem, panovala báječná atmosféra a všichni účinkující od malých z přípravného ročníku až po slečny z ročníku nejvyššího rozdávali radost a dobrou náladu. Každý ročník předvedl nejméně dvě vystoupení, jedno nápaditější než druhé.
   Všichni v hledišti se bavili a myslím, že nezůstalo jedno oko suché při závěrečném nástupu, kdy se paní učitelka kytičkou a dárečkem loučila s Maruškou Krištufovou, Alicí Šimonovou a Alinou Petričenko, které odcházejí na studia mimo město a na "tanečky", jak mezi sebou říkají, chodily i devět let.
   Dívky děkují paní učitelce za všechno, co je naučila, a za trpělivost a přejí jí i všem, kteří budou v tanečním oboru pokračovat, hodně úspěchů a hezkých chvil strávených v prima kolektivu. Zlomte vaz!
   O tanečním oboru už totiž vědí daleko za hranicemi města. Již loni jsme vás informovali o úspěších v soutěžních kláních. Ani letos tomu nebylo jinak. Diplom a Lomnickou notičku opět získaly dívky z 8. ročníku v Lomnici nad Popelkou a velmi dobře byly hodnoceny na soutěži v Ústí nad Orlicí, z 32 zúčastněných tanečních kolektivů patřily mezi 5 nejlepších (bez určení pořadí). Díky tomu se ve dnech 8.- 10.6. zúčastnily soustředění ve Varnsdorfu zaměřeného na scénický tanec, kde se seznámily s novými styly tance v několika seminářích. Na závěr předvedly v divadle svůj úspěšný tanec "Na vodě" na motivy židovských písní a tanec "Rybičky". Obě vystoupení byla porotou výborně hodnocena. Tančily i na plesech a.s. Veba a MěÚ Teplice nad Metují.
   Paní Ogriščenková také vede broumovské mažoretky, které si říkají Lentilky. O nich zase někdy příště.
Z činnosti policie ČR

   Období uplynulého měsíce se neslo zejména ve znamení vloupání do automobilů. Vypadá to, že se nám v místě vytvořil nový, či ještě spíše z vnitrozemí pronikl nějaký už zavedený gang, a nebo je to dílo mimořádně zdatného jedince? Začalo to vloupáním do Felicie za poštou, ze které zmizely doklady a peníze, pak do automobilů u Střelnice, v Máchově ulici, Martínkovicích zmizel benzín. A pak už přišla lavina, kdy z aut mizela většinou rádia: v Hynčicích, v Dělnických domech, na Křinickém sídlišti tři vozy, v Autosalónu Rozdolský čtyři - uvedených devět případů spadá dokonce do jednoho dne a ukazuje na jednotný, profesionálně plánovitý postup. Ze špatně zajištěného auta na náměstí byla ukradena peněženka a mobil, jak se ovšem dobře zajistit, když autorádia zmizela i ze dvou automobilů v garážích? Výčet ukončuje poškozený zámek Fabie, kde zřejmě zloděj neuspěl. Rovněž asi deset případů "vycucnutí" benzínu ze zaparkovaných automobilů (jedná se většinou o Š 105 a 120, takže majitelé těchto značek nechť dbají zvýšené opatrnosti) vypadá systematicky provedené a je zde i silné podezření, ovšem zatím konkrétně neprokazatelné. Policie prosí broumovské občany, aby jakýkoliv podezřelý pohyb osob kolem zaparkovaných aut okamžitě hlásili.

   Od 22. 5. do 21. 6. pak místní oddělení Policie řešilo tyto další případy:
 • celkem devět dopravních nehod bez vážnějších následků (havárie polského autobusu, o ní níže, se stala mimo okrsek, přesto broumovské policisty, hasiče i lékaře notně zaměstnala)
 • narušování občanského soužití počítat nebudeme, stačí uvést, že jen fyzických napadení bylo šest
 • krádež hliníkových nádob, které na chvilku zůstaly bez dozoru před domem v Hejtmánkovicích. Vzhledem k materiálu jejich majitel tušil, kde hledat a ve sběrně Stefu také skutečně byly nalezeny. V momentě, kdy se k případu dostala Policie, už je měl vlastník šťastně vykoupené (sic!) zpět a zbylo jí jen usvědčit pachatele.
 • napadení psem v Rožmitále. Na zavolání TV Nova to však údajně naštěstí nevydalo
 • podezření z podvodu. Za odebraný stavební materiál zedník dosud nezaplatil
 • nedovolené rybaření na hejtmánkovickém rybníku
 • oznámení vydírání. Partička místních občanů si od rovněž místního obchodníka půjčovala nemalé částky, které nejenže nevracela, ale požadovala stále další, a když odmítl, bylo mu naznačeno, že jeho zlatnictví by se mohlo přihodit něco nepěkného. Až když dluh vystoupal na sto tisíc, obrátil se zoufalec na Policii. Na svůj "zlatý důl" budou teď gangsteři vzpomínat za mřížemi
 • krádež pískovcových prvků, dlouhodobého to hitu místního zločinu. Tentokrát byl postižen chalupář ze Šonova, kterému zmizel pískovcový žlab a k další krádeži došlo v Ruprechticích - a "nezůstane na kameni kámen..." V té souvislosti také Policie pátrá, odkud by mohl pocházet klenák s klášterním aliančním znakem a iniciálami N. A. B. (opata J. N. Rottera)
 • napadání chodců, skákání před auta do vozovky a jiné veselé kousky, jež v Olivětíně provozoval opilý muž. Jeho "varieté" ukončila až Policie, a jelikož i na hlídku zkusil pár "gagů", musela mu na oplátku předvést něco ze svého repertoáru hmatů a chvatů. Celonoční pobyt na cele celé vystoupení zakončil
 • úmrtí muže v Meziměstí, které nevypadalo vzhledem k poranění hlavy zcela jednoznačně a byla proto raději povolána krajská výjezdovka. Ta pak bezpečně cizí zavinění vyloučila a za příčinu skonu určila selhání ledvin
 • pátrání po pohřešované dvanáctileté dívce z Meziměstí. Skončilo po dvou dnech jejím nalezením u otce v Hradci Králové. Byl to od ní nerozum, ale že tam bez úhony dojela na kole, to zas klobouk dolů.
 • zatčení osoby, na niž se už dlouho těšili u domažlického soudu
 • nález jedenácti granátů, bohužel ne těch vhodných k šperkařské výrobě, nýbrž vojenských. Nalezl je v korytě Stěnavy mezi Hynčicemi a Olivětínem dělník opravující blízkou železniční trať. Následky časově již tak vzdáleného světového konfliktu nám nepopřejí asi ještě dlouho plného klidu.
 • případ mladíka, jež potkal na Černé stezce ženu vlekoucí se s těžkou kabelkou, ve které měla těžkou peněženku, těžký mobil a doklady. Asi se mu zdálo, že to sotva vleče, a protože byl dobře vychovaný, aniž by ho požádala, docela sám a bez řečí jí ochotně kabelku doslova vytrhl (což je ovšem v té mladistvé horlivosti zcela pochopitelné) a pelášil s ní napřed. Jistě jen z jakési roztržitosti na ženu zapomněl pod kopcem počkat. A považte, po několika dnech dopadne tohoto čtrnáctiletého džentlmena Policie, a když jí nemůže uspokojivě vysvětlit, proč ženě způsobil i drobné zranění, ani proč má věci zahrabané ve skrýši a proč ty cennější chybí, označí ho za sprostého lupiče. Naštěstí není trestně odpovědný. Až bude třeba příště zase "pomáhat" nějaké ženě, jistě si dá lepší pozor a v době plnoletosti by mohl být už vypracovaným profesionálem.
 • vykradení stavebního nářadí z železničních vagónů směřujících přes Meziměstí do Polska
 • rozbití okna u chalupy ve Vižňově, výlohy řeznictví U Jakla, výlohy kavárny Herzog a do prodejny Verner už se přímo kdosi vloupal a odnesl si alkohol, cigaretky a navrch něco sladkého na zub za 20.000 Kč
 • krádež mobilu, který si majitel odložil na chodbě domu U Horní brány
 • vloupání do rekonstruovaného domu v Růžové ulici
 • krádež lešení ve Vernéřovicích
 • zjištění padělané (s důrazem na první "a") pětisetkorunové bankovky, tentokrát v GE bance. Broumov ovšem prý v hojném výskytu falešných bankovek není nijak ojedinělý
 • havárii autobusu v Pěkově, jejíž viník - polský řidič - strávil tři dny v broumovské cele. Mediálně známý případ snad ani není nutné popisovat, snad jen v nadsázce. jestli Výpary alkoholu (řidiči bylo naměřeno 3,02 promile), které musely z cely stoupat, snad ohrožovaly i střízlivý stav službu konajících policistů. Ještě větší záhadou zůstává, jak mohly polské pracovnice do autobusu s takovým řidičem vůbec nastoupit. Nebo to je u našich sousedů rutina - jak zpívá Jarek Nohavica: " ...čtery litry vudky a mnužstvo piv, bardzo fajny kolektiv..."? Člověk ani nechce domýšlet, jak by to dopadlo, kdyby se mu podařilo vyjet až na Pasa
 • vykradení kabin romského fotbalového klubu na hřišti ve Velké Vsi - zmizely míče, dresy a další, bratru za 16.000 Kč
 • znásilnění ženy (roč. 57), ke kterému došlo ve dvě hodiny v noci mezi Jetřichovem a Meziměstím, cestou k Bělidlu. Pachatel (roč. 70) byl dopaden a při vyšetřování navíc usvědčen i z dalších dvou znásilnění: sedmnáctileté dívky vloni ve Vernéřovicích a v r. 1999, ve stejných místech jako nyní znásilněné ženě dokonce způsobil zranění. V době záznamu byl právě eskortován do vazební věznice v Hradci a ženám na Broumovsku se teď snad bude lépe dýchat.
 • vloupání do kiosku u nádraží a rovněž do hotelu Praha, kde zmizely cigarety a hotovost za 10.000 Kč
 • pátrání po pohřešované šestnáctileté slečně z Březové. Obavy, zda se nestala obětí trestného činu, poněkud rozptyluje skutečnost, že se jedná o "útěkářku notorickou"
 • krádeže kol na Křinickém sídlišti a před Masarykovou školou (toto však brzy našel náhodný chodec pohozené v příkopu a žáček už opět jezdí). Třetí případ je pikantní, obyvatelé domu U Horní brány se na něm poučili, jak se vyplatí na noc zavírat domovní dveře. Zloděj měl sice vše dobře promyšleno, do domu pronikl v podvečer lehce jako myška, ve sklepě si rozbalil nářadíčko a za svitu baterky měl zde uložené jízdní kolo rozebrané natošup. Když však chtěl stejně lehce jako myška s lupem z domu vyklouznout, seznal, že je v pasti. Mezitím totiž jeden nic netušící nájemník domovní dveře uzamkl. Krkolomně zkonstruovaná "poudačka", se kterou zazvonil na obyvatele prvního bytu, o tom, jak "byl tady tuhle támhle na návštěvě u přítele, jak to je teď tamto tuto dole zavřené, jak by onoho přítele nejčkonc tentonoc už nerad znovu obtěžoval", a proto raději obtěžuje cizí, byla dosti podezřelá. Ještě podezřelejší však byla jeho nápadně rozměrná a naditá taška, neboť lupu se drzoun nemínil zříci ani za této situace. Při dotazu na její obsah se krkolomný konstrukt zcela sesypal a Policii byl dodán se vším všudy, jako na zlatém podnose.
   Ve Dnech Nové Rudy v Broumově měl fotbalový zápas starých gard obou měst nečekaného vítěze. Nestalo se jím totiž ani mužstvo novorudských, ani broumovských, nýbrž někdo třetí - zloděj, který jim v průběhu utkání vyluxoval ze šaten nejrůznější cennosti, například náramkové hodinky. Jeho šikovné ruce, kterými tak krásně reprezentoval naše město i v cizině, by nyní místní oddělení Policie rádo mimořádně ocenilo a ozdobilo je dalším vhodným náramkovým doplňkem. Bohužel se borec zatím skromně skrývá v anonymitě, pokud se ale přihlásí, sám místní velitel se uvolil a je hotov osobně mu předat a slavnostně nasadit dokonce dva (!) náramky z masivního ušlechtile leštěného kovu s jemným mechanickým zapínáním, spojené vkusným řetízkem. Pro fotbalisty jedna rada: do budoucna je potřeba hrát s více zajištěnou obranou, což znamená alespoň jednoho obránce ponechat už v šatně a občas by tam mohl nakouknout i bek.

   Pan Pavel Patrný opustil rodinu a domov v r.1996 a naposledy byl viděn u rodičů v červnu 1997. Pak už udal jen falešnou adresu pobytu a od té doby se pod ním slehla zem - stále se doufá, že jen obrazně. On sám, nebo každý, kdo by o něm měl nějakou povědomost, nechť podá Policii zprávu, neboť mu hrozí, že 24. 1. 2003 bude jako dlouhodobě nezvěstný prohlášen Okresním soudem za mrtvého. Žije-li a utkal-li se už někdy s těžkopádnými institucemi státu, pak by měl vědět, že úřední návrat mezi živé nemusí být jednoduchý a nemusel by se ho vůbec dožít - byl by pak prohlášen za živého in memoriam!

   Michal Haluška z Meziměstí se vloupal do zahradních chatek v Broumově a ve svém bydlišti. Z věcí u něj nalezených, u nichž uvádí, že je pobral právě tam, to prokazatelně neplatí pro tři magnetofonové kazety (jejich popis je ve vývěsní skřínce u MÚ). Komu by chyběly, nechť se přihlásí, neboť je pravděpodobné, že nezůstalo pouze u nich.

   A na závěr ještě jedna perlička. Do chaty na Janovičkách se vloupal zloděj, něco pobral, ale něco také zanechal - tři knihy! A jejich názvy? - kdyby to chtěl někdo vymyslet, nevymyslí to, to dokáže jen sám život, anebo že by byl pachatel skutečně takový symbolista? Názvem první knihy jako by nám chtěl zdůvodnit, co ho k činu vedlo: "Hledám rajskou zahradu, zn. s chatou" (autor J. Hurta); druhým jako by nám říkal, že zde byl "K lásce připraven" (MUDr. M. Plzák, CSc. a Z. Frýbová); a když pak žádná vytoužená nepřišla, dostavil se pocit osamění, jejž vyjádřil názvem třetího titulu "Kniha Robinsonů" (F. Běhounek). Neztratily se uvedené knihy někomu z domácí knihovny?

   Dalo by se pokračovat ještě dlouho a zdá se, že tato rubrika by v Broumově měsíčně vydala na samostatnou tiskovinu. Lze se divit veliteli místního oddělení kpt. Slezákovi, že toužebně upíná svou mysl k dovolené? Přejeme mu, ať při ní načerpá hodně sil, neboť zločin jistě odpočívat nebude.

   Franze
Členská schůze zdravotně postižených s překvapením

   Koncem měsíce dubna se konala členská schůze smíšené organizace Sdružení zdravotně postižených Broumov. Po zahájení schůze byla minutou ticha uctěna památka zemřelých členů. Paní Machová přednesla zprávu o činnosti za uplynulé období a zprávu o hospodaření za rok 2001. Členská schůze byla seznámena s nově přijatými členy a s programem připravovaných zájezdů a schválila návrh akcí na rok 2002.
   Radní Mgr. Pavel Košňar nás seznámil s aktualitami z dění ve městě. Paní Vítová z Centra služeb v Náchodě informovala o příspěvcích pro zdravotně postižené a zodpověděla dotazy, předseda OV SZdP Náchod pan Kábrt promluvil na téma "Zachování smíšených organizací".
   V usnesení bylo členskou schůzí odsouhlaseno zachování smíšené organizace s právní subjektivitou, bez rozdělení na jednotlivé svazy.
   Panu Cirklovi patří poděkování za ozvučení a mikrofony na hlavní program schůze a reprodukovanou hudbu k posezení našich členů - a to vše nezištně, jako sponzorský dar zdravotně postiženým účastníkům schůze.
   Velké a velmi příjemné překvapení nám připravili učitelé a žáci ZUŠ Broumov, když začátek schůze zpestřili bohatým programem- vystoupením mažoretek, dechové hudby a pěveckého souboru. Vystoupení se líbilo, pohladilo na duši.
   Přejeme učitelům a všem účinkujícím (dětem i dospělým) hodně úspěchů a trpělivosti v další práci. Děkujeme za vystoupení, na které budeme ještě dlouho vzpomínat.

   Sdružení zdravotně postižených, smíšená organizace Broumov
Tipy Městské knihovny (Tucet novinek na léto)

 • Miroslav Zikmund: Sloni žijí do sta let - Legendární cestovatel se svými o dvě generace mladšími kolegy líčí cestu, při níž se v jednaosmdesáti letech potřetí vypravil na Srí Lanku.
 • Per O.Enquist: Návštěva osobního lékaře - Historický román z Dánska 18. století. Lékař slabomyslného krále na sebe postupně strhává jeho moc a zastupuje ho i v královnině ložnici.
 • Jiří Grygar: Svět vědy a víry - Záznam tří přednášek astrofyzika a popularizátora vědy o vztahu vědy, víry a vesmíru, které dokládají bezkonfliktnost náboženské víry a přírodovědeckého bádání.
 • Pavel Kantorek: Orbis pictus - Kniha kresleného humoru nejpopulárnejšího českého kreslíře závěru 60. let, v níž dominují jeho typické zvířecí náměty a poněkud černý humor.
 • Jiří Bílek: Hádanky naší minulosti 1 - Kniha přináší šest zajímavých pohledů na neobjasněná místa našich dějin (využití vltavínu, menhiry, Býčí skála u Adamova, Germáni a Keltové u nás atd.).
 • William Kowalski: Eddieho bastard - Příběh chlapce, jehož otec zahynul ve válce a neznámá matka ho přinesla jeho dědečkovi, proslulému alkoholikovi. Eddie vyrůstá ve svérázné společnosti, kde však nachází životní vzor i lásku.
 • Jan Malinda: Lepší než prstem do oka - Hrdinou úsměvné knížky je sedmnáctiletý mladík, který se marně snaží navázat s některou z vrstevnic erotický vztah.
 • Mathew Reilly: Chrám - Archeologická výprava, hledající kultovní sošku Inků, narazí na tajemný dávný chrám. Když do něho její členové vstoupí, zjištují, že porušili svaté pravidlo.
 • Francoise Saganová: Dva romány o lásce - V prvním z románu se okolo tří přítelkyň rozjíždí kolotoč milostných vztahů. Ve druhé tráví dcera dovolenou s otcem a jeho přítelkyní a ve chvíli, kdy se objeví další žena, se dcera pokusí zamezit jejich hlubšímu vztahu.
 • D. G. Hessayon: Trávníky v zahradě - Podrobná příručka věnovaná pěstování trávníků a péči o ně.
 • Colin Dexter: Den pokání - Detektivní příběh, v němž autorův tradiční hrdina inspektor Morse vyšetřuje vraždu půvabné zdravotní sestry s bohatým sexuálním životem.
 • Pavel Jansa: Tajnosti Renaty L. - Napínavý román ze současnosti, v němž je unesena studentka medicíny, dcera z prominentní pražské rodiny.
Jan Antonín Pacák - Ilustrace

   Výstava v čítárně Městské knihovny červenec - září 2002. Výběr z knižních ilustrací originálního malíře a grafika (1941), který do broumovské knihovny připravil kolekci svých obrázků k detektivkám. Pro časové zaneprázdnění nemůže výstavu zahájit, ale přislíbil, že se se zdejšími čtenáři (i posluchači - "Jeňýk" Pacák byl bubeníkem skupiny Olympic v době její největší slávy konce 60. let) rád setká při jejím zakončení.
Městská knihovna o prázdninách

   je v oddělení pro dospělé otevřena beze změn. V dětském oddělení je v pondělí, ve středu a v pátek místo odpoledne otevřeno dopoledne od 8 do 12 hodin. V nutných případech mohou dětští čtenáři od pondělí do čtvrtka využít i provozních hodin v oddělení pro dospělé.
Revue literatura faktu - Přísně tajné

   Čtenáři Městské knihovny se od minulého měsíce mohou setkat s velmi zajímavou periodickou revue Přísně tajné. Přispívají do ní přední autoři literatury faktu, kteří zde přibližují zajímavé epizody naší i světové historie od středověku až takřka po současnost. Zvláštní pozornost revue věnuje málo známým událostem z druhé světové války a okupace Československa. V nejnovějších číslech se lze například dočíst o jediném bojovém střetu s Němci v březnu 1939 v Místku, zajímavá fakta o lidické tragédii, poznatky o středisku Lebensborn (místo, kde nacisté řízeně oplodňovali vybrané árijské ženy) u nás, ale také o osobnosti Alexandra Dubčeka či nevyřešeném zmizení mladé ženy z roku 1969. Knihovna při zahájení odběru získala i předchozí vyšlá čísla.
Soutěž "Moje kniha džunglí" oslovila dětské čtenáře

   Dětské oddělení Městské knihovny v Broumově se ani letos nemohlo nezúčastnit dalšího ročníku literární a výtvarné soutěže, tentokrát na téma " Moje kniha džunglí", vyhlášené Městskou knihovnou v Nové Pace. Samotná parafráze názvu známé knihy Rudyarda Kiplinga napovídá, že v této soutěži šlo hlavně o to, aby děti ve svých vyprávěních, popisech či na svých obrázcích co nejvěrněji zachytily své oblíbené zvířátko, svůj citový vztah k němu, případně příhody, které s ním zažily. O tom, že nejmladší čtenáři broumovské knihovny nepostrádají soutěživého ducha nejen ve sportovních disciplínách, svědčí množství vtipných, úsměvných a roztomilých literárních pokusů , ale i obrázků rozličných kočiček, pejsků, morčat a křečků, které se na výpůjčním pultě dětského oddělení broumovské knihovny sešlo. Posouzení těch nejlepších výtvorů bylo vzhledem k širokému věkovému rozpětí účastníků soutěže (od těch nejmenších - J. Kejzlarová, 5 let - až po ty starší - L. Österreicherová‚ 13 let), velmi obtížné. Práce poslední jmenované čtenářky byla nakonec označena jako nejpečlivěji provedená. Žádný soutěžící ovšem nepřišel zkrátka a všechny zúčastněné děti byly po zásluze odměněny sladkostmi. Lze si jen přát, aby podobných akcí, jež pozitivně motivují dětskou tvořivost a fantazii, v současné hektické době neubývalo.

   Městská knihovna Broumov, dětské oddělení
Broumovské kulturní léto 2002 - 0tevřený prostor

   Většina produkcí letošního festivalu proběhne v netradičních prostorech a v otevřené krajině, ve skalách, sadech, ve stodolách, v ulicích a podobně. V průběhu celého léta je možno přispět dobrovolnou prací v rámci rekonstrukce Centra Broumov, případně při realizaci jiných projektů na Broumovsku. Ubytování a volné vstupenky jsou pro dobrovolníky zajištěny. Zájemci se mohou rovněž zúčastnit vzdělávacích a tréninkových programů letní školy občanských iniciativ a Broumovského bystření a uměleckých a architektonických dílen.

Více informací na www.centrumbroumov.cz
SVČ Ulita DDM Broumov děkuje všem sponzorům Dětského dne

   Global Radio, S Pojišťovna České spořitelny Náchod, Veba a.s.Broumov, IS instalatérství, Jiří Kohl - Papírnictví Teplice n/M, František Havelka-Prodejna obuvi, Pivovar Olivětín, Pekárny a cukrárny Náchod, Servis Černý, Veba trade Meziměstí, Čeko Kniha Broumov, Papírnictví Malenka, Drogerie Szkoková, Tabák Peroutková Maspork Elegance, Jeans Mode, Oděvy Krtičková, Jaroslav Hrubý, E-mix, Zdravotnické potřeby, Marie Štěpánová, H+K Styl, BSB lisovna umělých hmot.

   Kromě věcných darů některých výše uvedených firem byly nakoupeny a rozdány dětem cukrovinky za 7000 Kč. Letos měla Ulita rekordní počet pomocníků, převážně studenty broumovského gymnázia, nechyběli však ani lidé důchodového věku ( manželé Horklovi).
   Organizaci Dětského dne v Broumově větším či menším dílem zajišťovalo 50 lidí.

   Všem mnohokrát děkujeme! M. Škopová
Festival OPATCON 2002

   Na programu 4. ročníku Festivalu Fantazie OPATCON 2002 byly zajímavé přednášky spisovatelů a cestovatelů o Africe a astronomii. Mimo jiné vystoupil se svou přednáškou o sci-fi literatuře i broumovský MUDr. Petr Kučera.
   Festivalu se zúčastnilo asi 60 návštěvníků z různých koutů republiky a ze Slovenska. Bohužel, účast domácích Broumováků byla mizivá. Většina účastníků hodnotila program festivalu Fantazie OPATCON 2002 velmi kladně. Zároveň bychom chtěli touto cestou poděkovat všem sponzorům, kteří se na uskutečnění festivalu podíleli.
   Jsou to: MÚ Broumov, Broumovské strojírny Hynčice a.s., Řeznictví a uzenářství K+Š, SAV výroba knedlíků, Papírnictví Malenka, TJ Slovan Broumov, Kinokavárna Vegas, Gymnázium Broumov, Broumovské tiskárny. Speciální poděkování patří PhDr. Janu Meierovi za pomoc s propagací.

   Za pořadatele Jan Adamec a Lukáš Špulák
Léto zahrádkáře

   Letošní jarní teplé počasí nám umožnilo poměrně včasnou výsadbu květin a různé zeleniny. Ti, co mají skleníky, teplá pařeniště a "foliáky", se už několik týdnů těší z přísunu vitamínů z vlastní sklizně.
   Jarní květiny odkvétají a začínají kvést letničky a trvalky. Na okenních parapetech se objevují rozkvetlé petunie a surfínie. Muškáty a begónie se chlubí svými krásnými barvami. Nabídky v obchodech jsou bohaté a bylo by škoda nevyužít možnosti udělat si radost z květů na oknech, balkonech a zahrádkách.
   Pravidelně vyžínáme trávníky, aby zelená plochy měly tu správnou barvu a měkkost přírodního koberce.
   Stromy odkvetly, jahody jsou sklizeny. Dozrávají rybízy a angrešty. Tady bych chtěl nabídnout těm, kteří dělají džem nebo marmeládu z angreštu a zdá se jim dost kyselá, recept, který zjemní její chuť a obohatí ji vitamínem B: 2,5 kg zralého angreštu prolisujeme na strojku na ovoce. 1 kg mrkve uvaříme a rozemeleme na masovém strojku. Na 1 kg takto získané hmoty dáme 0,6 kg krystal. cukru a 1 Pektogel nebo jiný želírovací prostředek. Další postup již podle předpisu na Pektogelu. Marmeláda připomíná chutí a vzhledem meruňkový džem.
   Květinám a ovocným stromům dopřejte v době sucha vláhu obohacenou vhodnými hnojivy, odvděčí se vám krásnými květy a dobrou úrodou.

   M. Chalupníček, ZO ČSZ Olivětín
Poděkování za přípravu divadelního představení

   Základní škola v Broumově - Velké Vsi připravila 18. 6. pro žáky broumovských škol v Městské divadle divadelní představení. Poděkování za krásné vystoupení patří především paní učitelce Monice Brutovské a panu Martinu Slavíkovi, kteří obětavě několik měsíců toto představení nacvičovali, paní Jirmanové za přípravu tanečního čísla, rodičům, kteří pomohli s tvorbou kostýmů a manželům Hejnišovým. Ti nám nejen pomohli se zajištěním divadla, ale zasloužili se také o přípravu letního prázdninového tábora.
   Zároveň děkujeme všem příznivcům školy za podporu pro celý školní rok.

   V. Šrottová
Žijeme v krásném prostředí, bude ještě hezčí?

    Díky vedení našeho města byla v letech 1997-2002 nákladem několika set miliónů korun provedena kompletní plynofikace, takže dnes občanům, drobným podnikatelům ani velkým podnikům nehrozí sankce za znečišťování ovzduší, a nám všem se dobře dýchá.
   Další nákladnou a pro všechny občany velmi důležitou stavbou, kterou město vybudovalo, byla čistírna odpadních vod, dokončená v roce 1995, která stála něco přes 100 miliónů korun. Obě akce jsou z dnešního pohledu pro náš život a prostředí, v němž žijeme, velmi důležité, a třeba pro podnikatele úplně zásadní. Platné zákony a vyhlášky o životním prostředí jsou dnes již na štěstí tak přísné, že neumožní jakoukoli podnikatelskou činnost, novou stavbu, rozsáhlou rekonstrukci rodinného domku nebo provozování živnosti se zaměstnanci bez čističky odpadních vod. To v našem městě řeší v minulých letech vybudovaná čistírna.
   Díky zákonu o odpadech a dobré spolupráci města s firmou Scheele Bohemia, s.r.o. funguje sběrný dvůr, kam mohou občané kromě podnikatelů přivézt dvakrát do týdne jakýkoli odpad včetně stavebních materiálů apod. Podle vyjádření starosty města pana Zdeňka Streubela není nový zákon dosud vžitý a je na podnikatelích i občanech, aby se s ním blíže seznámili.
   Velmi důležité je třídění odpadů. Velmi pomáháme svojí ukázněností a pílí my sami, ale i odvozce odpadů třídí svoz, a vrací tak surovinu k novému zpracování. Je důležité si uvědomit, že se nejedná ani tak o finanční efekt jako o to, snížit zatížení životního prostředí a přispět k udržení pořádku a čistoty. Celé úvozy kolem Broumova, vyplněné v minulosti nedovoleně vyvezeným odpadem, jsou dokladem toho, jak je důležité uložit na správné místo i to, co již nepotřebujeme, nebo čeho se dokonce štítíme. Zde je dobré vyzvednout řídící myšlenku zástupců fy Scheele Bohemia, s.r.o., že "odpad je na nesprávném místě uložená surovina". Je jen na nás, občanech, aby množství vytříděného odpadu - kovů, skla, plastů a papíru - bylo co největší a abychom omezovali objem toho, co se nedá dále použít ani zpracovat.
   Díky spolupráci Oddílu skautů v Broumově, Lesů ČR a Města Broumov je dbáno i o čistotu našich krásných lesů, kam přicházejí ne vždy jen přírodu milující turisté, ale i naši občané (televizor na Pasa asi zavezl jen někdo z nás). Jednou za rok je díky uvedené spolupráci organizováno "sbírání odpadků podél silnice na Pasech". Ing. Žouželková z odboru výstavby a životního prostředí při MěÚ Broumov si už pochvaluje, jaký pokrok se udělal od prvního "sbírání" před čtyřmi lety. Snížilo se celkové množství sesbíraného odpadu, dokonce byly nalezeny pouze dva televizory a děti letos již nesoutěžily o to, kdo najde více, ale kdo najde nejdražší "odpadek".
   Máme plyn ve všech domácnostech a provozovnách, máme městskou čistírnu odpadních vod, máme dobře zorganizovaný svoz odpadů z domácností, téměř všichni ukázněně třídíme odpad a ukládáme na určená místa. K tomu nádherná příroda Broumovské kotliny. Takto se zdá, že je prostředí, ve kterém žijeme, dokonalé a že děláme maximum pro to, aby jím zůstalo. Přece jen bychom mohli aspoň někteří udělat víc.
   Řada z nás si ponechala kotle na ústřední topení na klasická paliva. Není to tak úplně v pořádku, ale peněz není nikdy nazbyt, a přece se tak nějaká koruna ušetří. Zhoubné to začíná být tehdy, když v těchto kotlích spalujeme nejen paliva, ale také odpad. Taková PET láhev, která shoří v našich kamnech, vyprodukuje tolik jedovatých plynů, že bychom jimi otrávili nebo alespoň zdravotně poškodili několik živočichů, i člověka. Když se tyto škodliviny rozptýlí do ovzduší, není to tak vidět, ale samočisticí schopnost přírody je díky kumulaci takových "malých" množství jedů stále menší a tyto jedy ve vzduchu zůstávají. A my pak litujeme alergiky, lidi s kožními onemocněními, nebo oplakáváme své blízké, kteří se trápí rakovinou. Zkusme se zamyslet.
   A když už jsem tak skvělí, že odpadky dáváme tam, kam patří, pokusme se udělat ještě malý krůček a dejme je na místo, kde patří podle druhu, aby nebylo třeba práce dalších lidí k nápravě toho, co jsme my svou nepozorností a nezájmem pokazili.
   Žijeme v nádherném prostředí. Určitě uděláme všichni všechno proto, aby bylo ještě krásnější a abychom je těm, co přijdou po nás, zanechali lepší, než když jsme sem přišli.

   JH
Komenďáček

    školní časopis vycházející pětkrát do roka v Masarykově ZŠ v Broumově, obdržel Čestné uznání od Institutu dětí a mládeže MŠMT. Tento časopis a také Almanach literárních prací byl oceněn v národní soutěži literárního projevu Náš svět jako jeden z deseti nejlepších bez uvedení pořadí. Odborná porota ocenila především systematickou práci kolektivu i věnované pedagogické úsilí.
    Toto ocenění a uznání nás velice těší, Komenďáček tak dostal pěkný dárek k 10. výročí své existence.

   Za celý kolektiv redakce Eva Kučerová
Sport - Judo

   Dne 6. - 7. 4 02 se v Mohelnici konalo Mistrovství České republiky dorostenek a dorostenců jednotlivců. Z Judo clubu Meziměstí startovali tři závodníci:
do 63 kg vybojovala Zuzana Humlová 7. - 8. místo
do 55 kg Zbyšek Záliš - 10. místo
+ 90 kg Filip Chráska - 2. místo

   Dne 25. 5. 02 se v Jičíně konal turnaj o Samurajskou Katanu mláďat a starších žáků v judu.

   Výsledky mláďat:
do 24 kg Markéta Minaříková - 2. místo
do 25 kg Hedvika Pohlová - 2. místo
do 31 kg Tomáš Sedláček - 2. místo
do 35 kg Eliška Židová - 3. místo

   Velkou bojovnost prokázal Tomáš Sedláček, který si ve druhém utkání zlomil palec u nohy, přesto v dalších zápasech vyhrál a vybojoval 2. místo.

   Výsledky staršího žactva:
do 38 kg Pavel Franc - 5. místo
do 50 kg Jan Sedláček - 5. místo
do 55 kg Jan Žid - 3. místo
Trvale udržitelný způsob života jako marginální a jako perspektivní fenomén

   je název Výzkumného projektu, kód GA403/01/1106 , na který Grantová agentura ČR poskytla 194 tis. Kč. Navrhovatelkou a hlavní řešitelkou výzkumu je paní prof. Hana Librová, což částečně vysvětluje, proč sepsala emotivně laděné odsouzení mé osoby, když jsem se dotkl "pokusného králíka". To, že nějaký takový výzkum existuje, jsem zjistil později, protože jsem chtěl vědět, kdo a proč píše do BZ na můj účet. Rovněž jsem si částečně doplnil vzdělání pečlivým pročtením některých dříve publikovaných názorů paní profesorky, které se mi podařilo sehnat. Přiznám se, že mě zaujala i některá "vědecká pozorování", která mohla být ve své době publikována především proto, že nazírala společenské dění z pozice marx.-lleninské sociologie. To je ale jiná kapitola.
   Proč nebyla uchopena tučně vytištěná otázka "Quo vadis, alternativo?" a zůstalo jen u otrockého překladu do češtiny, to nevím. Broumováci nejsou hloupí, nejsou to spící poddaní Půlnočního království, jak se domnívá jistý pan P. Myslím, že otázce rozuměli i bez překladu. Ale také myslím, že si zaslouží věcnou odpověď. Té se nedočkali.
   Paní profesorka je zároveň členkou čestného předsednictva Společnosti pro trvale udržitelný život, (zkráceně STUŽ) se sídlem Praha 4 - Podolí. Pan Piňos je místopředsedou této pražské Společnosti. Ta má ve své organizační struktuře "Regionální pobočku broumovskou - Tuž se Broumovsko, která vystupuje na veřejnosti pod právně neexistujícím názvem Občanské sdružení "Tuž se, Broumovsko!" . Tím vyvolává dojem, že jde o místní sdružování občanů, kteří chtějí přiložit ruku k dílu, "tužit se", mj. čistit a vztyčovat devastované sochy, vyspravovat polní cesty, sázet stromečky a za radostného zpěvu procházet krajinou. Po dobře vykonané práci pak chtějí posedět na zahradě u moštu nebo se sejít ke koncertu třeba v prázdném kostele, kam ovšem nebudou vpuštěni. Za to může nepřející vikář, který dusí svoji farnost. Hrrr na něj! Pana vikáře Zemana v jeho stanovisku podporuji. Je zřejmé, že vůbec nejde o slipy nějakého Japonce. Ty jsou většině normálních lidí i církvi ukradené (abych se vyjádřil ještě slušně). Jde o zástupný symbol hlubších a zásadních principů. Slipy jsou téma pro média a pro hrstku prostoduchých. Ale zpět k tématu.
   Broumovsko se nemá jen "tužit", ale především má směřovat k uskutečnění idejí trvale udržitelného života = TUŽ. (Dvojí význam, každý se použije dle libosti v příhodnou chvíli.) A tak je zcela legitimní položit otázku - jaké je cílové, budoucí uspořádání lidské společnosti podle aktivistů společnosti TUŽ, jinými slovy "Kam kráčí tato alternativa?", která sebe sama vnímá jako JEDINOU, ne jako JEDNU z více.
   Nejde o lokální záležitost, přesto je tu snaha aktivistů zabránit vnímání souvislostí, přesahujících hranice CHKO, ale i České republiky. Jednou z metod je "umlčet". Tak to požaduje pan Piňos. Jinou, lepší metodou je "skandalizovat". To se děje m.j. tím, že mnohovrstevný, složitý problém náboženský, ekonomický, politický, zasahující samotné principy a kořeny evropské civilizace a její žebříček hodnot, je uměle převáděn do roviny bulvárního blábolení ve stylu - zlý, nepřející vikář nás, tužící se občany, nechce pustit do kostela. Nebo : Škodlivý, nenávistný text a hlavně jeho autor (já), jsa zdeptán neúspěšnými úředními jednáními, vypouští jed a vyřizuje si osobní účty s panem Piňosem. Žádné účty nemám a doufám, že mít nebudu. Střet názorů může být i srážka názorů. Za sebe prohlašuji, že ne lidí. Do "krve" se pohádat o problému a pak jít spolu třeba na golf nebo na zmrzlinu, tak to vidím já. (Zatím jen na tu zmrzlinu.)
   Alternativní aktivisté prohlašují : Nezastíráme, že přechod na TUŽ si v budoucích několika desetiletích vyžádá zásadní a mnohostranné společenské změny. Co si pod tím představit? Bude zelená revoluce? Účast na některých aktivitách aktivistů (jak mi radí článek podepsaný Karlem Bůnou) nemůže dát uspokojivou odpověď.
   Ze zkušenosti vím, že o pravdě totalitního systému minulosti se také nedalo nic zjistit např. účastí na lampiónovém listopadovém průvodu při výročí VŘSR, ani při subotniku, když jsme hrabali listí, dokonce ani při prvomájovém průvodu či na chmelové, bramborové či řepné brigádě, kde jsme pomáhali soudruhům na polích. Takže já doporučuji knihovnu, případně internet a osobní zkušenost, která musí jít hlouběji, než jen k účasti na nějaké akci.
   Stavební zákon a s ním i příslušné úřady existují u nás od r. 1889, v Praze od.r.1886. Jednání stavebního úřadu nelze rozdělovat na úspěšná nebo neúspěšná. To je zcestné kritérium. Úřad rozhoduje buď zákonně nebo nezákonně. A je-li to úmyslně či neúmyslně - to je zase jiná věc. Tak to nepleťme všechno dohromady. Pokud chce někdo více porozumět činnosti stavebního úřadu, musí studovat právní předpisy, podle kterých je úřad povinen úřadovat. (V tom jsme s p. Piňosem jako úředníkem na jedné lodi). Není to dnes nic jednoduchého a mohu prohlásit za stavební úřad - jsou-li splněny zákonem stanovené podmínky (bohužel velice složité a komplikované) povolení bylo a bude vždy vydáno. Poděkujte našim zákonodárcům v parlamentu a senátu, že zákony jsou takové, jaké jsou. A nevěšte hlavu! V Evropské unii bude hůř.
   K zodpovědnému rozhodování v jakékoliv oblasti je nutné mít informace a rozumět jim. Zajímavé informace poskytuje např. Společnost pro studium náboženských sekt a hnutí - www.dingir.cz, na kterou se obracejí i orgány činné v trestním řízení, když se chtějí lépe vyznat v různých ideových (a tedy motivačních) podivnostech všelijakých hnutí. Lze tedy předpokládat, že její informace jsou dostatečně věrohodné.
   Chtěl bych povzbudit čtenáře BZ - navštěvujte knihovnu, hledejte a ptejte se... Zvlášť v dnešní době postmoderní nelze slepě věřit všemu, co se říká nebo píše. Samozřejmě včetně tohoto i minulých i budoucích článků. Přesvědčte se sami, kde je pravda a kde lež, rozuzlení určitě nepřinese Broumovský zpravodaj. Přicházející prázdniny a čas dovolených lze využít k obohacení vlastního "ducha" nejenom konzumací zážitků, ale i usilováním o objevování a hájení PRAVDY v nejširším slova smyslu.
   Jsme-li ještě národem Husa, nebo dědici poselství Konstantina a Metoděje, to nevím. Svátek sice v kalendáři máme (a jako na potvoru je jeden den v sobotu), ale co tito pánové zvěstovali, nás jako národ moc nezajímá. Proto nám zbývá druhá varianta. Být pohlceni materialismem a pohanstvím. Paní Hana Librová v jednom svém pojednání radí církvím "zezelenat", protože jinak to s církví může jít s kopce. Nesdílím tento názor. Před časem si někteří přáli, aby církev zčervenala nebo zanikla. Nic nového pod sluncem.
   Křesťanská církev trvá 2000 let. Přežila různá společenská uspořádání i politické režimy. Jistě přežije i ekologisty i jiné blouznivce. Chce-li kdo více porozumět o co běží v církvi, bude muset věnovat čas Bibli, kterou vřele národu doporučuje další z řady našich moudrých předků - Jan Ámos Komenský.

   Přeji všem čtenářům krásné prázdniny bez úrazu na těle i na duši.
   Daniel Kubalík

   Pozn.: Informace uvedené v tomto článku nejsou výsledkem žádné detektivní ani inkviziční činnosti, neboť jsou to údaje veřejné a zveřejněné, přístupné v demokratické společnosti každému, kdo se zajímá.
Sběr víček od PET lahví

    Chcete se zapojit do projektu a vytvořit pro opuštěné děti pestřejší a veselejší svět, pomoci také přírodě a ukázat veřejnosti, že na řešení problémů s plastovým odpadem se mohou podílet všichni?
   Už druhým rokem bude probíhat sběr víček z PET lahví, která budou po přetavení použita jako stavební materiál pro dětská hřiště. Sběr víček může začít ihned, uzávěrka celé akce je 15.1.2003.
   Víčka je možné odevzdávat v Informačním centru ve Staré radnici v Broumově: pondělí - pátek 8,00 - 16,00.
   Vice informací o této akci naleznete na www.skaut.cz/vicka.

   Jana Rutarová
K článku pana L. France "Broumov a sudetští Němci" v BZ č. 5/2002

   Mám-li se jen stručně vyjádřit k uvedenému článku pana France, činím tak nejen jako předseda broumovského Heimatkreisu, ale především jako vyhnaný Broumovák.

   Především by bylo dobré vědět, která vyjádření (buď Landsmannschaftu nebo Heimatkreisu) měl konkrétně pan Franc na mysli. Na kterých akcích se pan Franc zúčastnil, na nichž tato vyjádření padla?

   Přirozeně zde nemohu rozebrat celou problematiku (sudeto)německo-českých vzájemných vztahů. Zcela obecně však musím říct, že se jedné straně soustavně předkládají domnělé chyby a zločiny minulosti, zatímco druhá strana své zatížení minulostí halí do pláště mlčení.

   Plně chápu, proč jsou raději vyhledávány rozhovory s Poláky, kteří z německé Neurode udělali Nowou Rudu. Při těchto rozhovorech je možné se cítit jako mezi svými!

   Také já sdílím skepsi, kterou pan Franc vyjadřuje vůči partnerské smlouvě o spolupráci. Přesto doufám, že tento příspěvek bude přínosem k pomalu rostoucímu porozumění, které nemá žádnou alternativu. Co politicky odpovědní na cestu vyprovodili, musí být nyní občany uvedeno v život.

   Ernst Birke
Jednodenní výlet na Špindlerovu boudu

   Měli jsme tu možnost - asi 5 starousedlíků z Broumova a blízkého okolí - se zúčastnit zájezdu do kouzelných Krkonoš na Špindlerovu boudu. Po krátké procházce jsem zakotvili v restauraci na dobrý oběd. Při odjezdu z parkoviště spatřil vedoucí tohoto zájezdu p. Dipl. Ing. Walter Hecht malé dětičky z mateřské školky, včetně dvou učitelek čekajících na linkový autobus. Čekána nic moc. Jelikož se náhle změnilo počasí, což není nic neobvyklého v horách, prudce se ochladilo a současně se přihnala mlha. Pan Ing. Hecht udělal dobré gesto a nabídl jim, zda - li by se nechtěli s námi svézt do Špindlu. Bylo dostatek místa v autobuse, a jeho nabídku učitelky přijali. Všichni pohodlně seděli včetně dětiček. Dětičky byly roztomilé, každé dítě maličký ruksáček na zádech a každé mělo čepičku s kšiltem, moc jim to slušelo.
   Pan řidič nám trochu pouštěl teplíčko a v pohodě jsme se dostali do údolí Špindlerova mlýna. Učitelky nám moc a moc za to poděkovaly. Myslím, že byly z Prahy Kobylis. Pan Ing. Hecht si zaslouží pochvalu a uznání, neboť jsou to nádherné mezilidské vztahy, možná roztomilé dětičky uchránil před prudkým nachlazením.

   Josef Mantel, důchodce účastník tohoto zájezdu
Partnerská nehoráznost

   V souvislosti s článkem radního Lubomíra France o vztahu Broumova a partnerského (?) města Forchheimu v minulém čísle BZ si dovolím připomenout to, o čem jsem psal již před několika lety. Najde-li si našinec oficiální internetové stránky našich německých partnerů (?), může se dočíst informace o partnerských městech Forchheimu ve Francii, Švédsku, Maďarsku aj. a mezi tím obdržet úder přímo do partnersky usměvavé tváře: "Braunau, Sudetenland". Pod tímto titulkem jen sdělení, že Forchheim je patronem odsunutých broumovských Němců.
   Po publikování mého článku jsem byl upozorněn, na fakt, který unikl nejen mně, ale zřejmě většině obyvatel, včetně funkcionářů, že totiž smlouva, kterou město roku 1995 podepsalo, byla jen smlouvou u budoucí smlouvě. S velkou slávou se loni v září v našem divadle podepsala skutečná partnerská smlouva. Na internetových stránkách našich přátel (?) se však nic nezměnilo!
   Nyní se dočítáme, že smlouva se musí podepsat ještě ve Forchheimu, kam tři čtvrtě roku po podpisu u nás odjíždí delegace představitelů města. Doufám, že forchheimským radním alespoň vysvětlí, jak je označení "Sudentenlad" pro nás nepřijatelné - a to i v případě, že ho používají naši němečtí krajané. Jako označení správního územního celku se totiž váže k pouhým, avšak nejtemnějším šesti letům naší historie, na něž nuceným vystěhováním doplatili i sami zdejší Němci. (Před podzimem 1938 bylo naše město německy označováno jako Braunau in Böhmen.) Bylo by to přesně podle ducha i litery smlouvy ("prohloubení dobrých vztahů", "překonat zatížení minulostí"). Zájemci o partnerská města Forchheimu by se ze stránek také měli dozvědět víc, než že v Broumově žili Němci.
   A ještě kuriozita: pokud smlouva skutečně ještě neplatí a města nejsou oficiálními partnery, pak je zajímavé, že už víc než pět let je Forchheim uveden jako partnerské město na příjezdových tabulích před Broumovem, stejně jako holandský Moordrecht, který už naším partnerem zas nějaký čas není. Nepartnerská města tak nad partnerskou Novou Rudou na tabulích vedou 2 : 1.

   Jan Meier
Z redakce

   Z několika stran bylo jako negativní jev hodnoceno oznámení, že Broumovský zpravodaj bude nadále vycházet jako měsíčník. (Vycházel tak ovšem již v roce 2001, kdy vyšlo 13 čísel). Měsíční periodicita zpravodaje města se - po zkušenostech z posledních let a v daných podmínkách - jeví jako optimální. Ve shodě s tím je i skutečnost, že všechny městské zpravodaje na okrese v současné době vycházejí také jako měsíčníky, i když některé mají nesrovnatelně lepší předpoklady v bohatším společenském životě města a v placeném redaktorovi na plný pracovní úvazek.
   Od tohoto čísla zpravodaje nám korektury textů, tj. jejich formální úpravy s ohledem na dodržení pravopisných pravidel, opět s nevšední ochotou zajišťuje paní Mgr. Šárka Rambousková. Za své články a příspěvky si ovšem i nadále odpovídají - po formální a obsahové stránce - sami autoři.
   Nechceme předem určovat maximální rozsahy textů přijatých k otištění, ale doporučujeme, zejména v diskusních příspěvcích, věcnost a stručnost.

   Otte

Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

redakce, grafická úprava:
M. Otte, tel. 491 522 185

korektury:
Mgr. Šárka Rambousková

e-mail:broumov.muzeum@worldonline.cz

objednávky inzerce:
SekretariátMěstského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail:fischerova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail:ic.broumovsko@worldonline.cz

vychází 1 x měsíčně
uzávěrka vždy 20. každého měsíceCopyright © Město Broumov 2002 Poslední aktualizace stránky: 02.07.2002 T