Na této stránce Vám přinášíme poslední číslo Broumovského zpravodaje. Jedná se výběr článků z tištěné verze zpravodaje. Rádi bychom slyšeli Váš názor na tento druh zpráv a tak nám napište. O výsledku Vás budeme informovat.


Broumovský zpravodaj č. 4/2002

Obsah čísla:
Z města
Nejnovější zpráva z Rohru
Vážení spoluobčané, moji milí voliči
Dopis všem starostům a zastupitelům obcí na Policku
Město by se mělo stát upraveným turistickým centrem ...
Podpora spolků v roce 2002
Podpis partnerské smlouvy ve Forchheimu
Česko-německé setkání
Dny Nové Rudy v Broumově
Očkování proti dětské obrně
V a.s.Veba Broumov byla podepsána kolektivní ...
Opět Broumovská nemocnice
Společné závěry podruhé , aneb stanovisko ke kritice ...
Společenská kronika
Výstava v čítárně Městské knihovny
Zahájení sezóny v Muzeu Broumovska
Ženy v akci
Agresivita a násilí na škole stoupá
Květa Fialová u ministra
Z činnosti policie ČR
(Ne)všední příběh
Vyznání
Quo vadis, alternativo?
Vrátil se domů
Okresní turnaj speciálních škol na Zvláštní ...
Lyžařský oddíl TJ Slovan Broumov
Basketbal Úspěchy broumovských dětí
Judo
Literární soutěž Komenďáčku - Výsledky 3. ročníku

Z města

 • Byla zahájena plynofikace ul. „Pod Strání" - dokončena bude do konce května.
 • V ulici Hesseliově se staví nový vodovodní řád s přípojkami k výstavbě nových rodinných domků.
 • TS zahájilo zádlažbu chodníků na Malém náměstí.
 • MP řešila v měsíci březnu 36 dopravních přestupků, z toho většinu v památkové zóně a uložila dvanáct blokových pokut v částce 1.300,- Kč. Opět došlo k odchytu volně pobíhajících psů. Parkovací automat vynesl 19.459,- Kč.
 • S malým úspěchem bojujeme proti vandalizmu, který se projevuje poškozováním dopravního značení, vytrháváním odpadkových košů, poškozováním kulturních památek atd. Trestuhodné je poničení školní zahrady MŠ v Olivětíně.
 • Město navázalo spolupráci s Rozvo-jovou agenturou Královéhradeckého kraje a se zástupkyní Czech Investu k podpoře vytvoření průmyslové zóny v Broumově a získání investorů pro naše město.
 • Ve výběrovém řízení na zpracování studie výstavby stravovacího pavilonu zvítězila fi. Proxion z Náchoda, která připraví výstavbu k územnímu řízení.
 • Byly zahájeny práce za záchranu Klášterních zahrad. Čistí se zeleň a opravují se architektonické prvky této národní kulturní památky.
 • V minulém týdnu nás chtěl navštívit přítel našeho města p. Jiří Pražák, krajan žijící v USA. Bohužel při příjezdu do vlasti náhle zemřel. V úterý 9. dubna jsme se s ním rozloučili v Hronově.
Nejnovější zpráva z Rohru

Z posledního čísla časopisu Braunauer Rundbrief čís. 2 [březen-duben]/2002:
 • Náš opat Johannes (pozn. P. J. Zeschik) složil dne 10. března 2002 při příležitosti svých 70. narozenin úřad. Ještě během tisku tohoto vydání Rundbriefu zvolil konvent opatem současného převora Patera Gregora Zippela. Stal se tak 4. opatem v Rohru (62. opatem Broumova a Břevnova).
 • 5. dubna se dožil 75 let benediktin v bavorském Rohru, redaktor časopisu Braunauer Rundbrief a úpřímný zastánce a propagátor německo-českého sblížení P. Benedikt Gleißner OSB.
Připojujeme se ke gratulantům.
Vážení spoluobčané, moji milí voliči

   Za několik měsíců přistoupíte k volebním urnám, abyste dali svůj hlas novým zastupitelům místní samosprávy, kteří budou rozhodovat o tom, na co se použijí peníze nás daňových poplatníků. V posledních deseti letech se jednalo téměř každý rok o 110-120 mil. Kč. Ne jinak tomu bude i v letech příštích.
   Já jsem měl tu příležitost, díky Vašim hlasům, že jsem mohl 12 let pracovat v komunální ,,politice" a podílet se aktivně na politicko-ekonomických a společenských proměnách našeho města.
   Byla to doba velikých, zásadních proměn, opravdu doba historická, kdy vznikly nové majetkoprávní vztahy ve vlastnictví pozemků, bytů a domů v Broumově. Mnoho objektů změnilo nejen majitele, ale i vzhled a poslání. Ne pokaždé vše skončilo dobře.
   Nyní přišel čas, abych splnil, co jsem slíbil, totiž že podám zprávu o své činnosti.
   Samozřejmě nemůžu zde vyjmenovat všechnu svoji činnost, na to by jeden Zpravodaj nestačil, ale připomenu jen několik zásadních změn a událostí, které si zaslouží připomenutí.
   Začnu bouráním tzv. železné opony v Otovicích a organizací prvních Česko-polských dnů křesťanské kultury, vybudování nových hraničních přechodů do Polska ve spolupráci s polskou stranou a navázání přátelských kontaktů s našimi nejbližšími sousedy v Nové Rudě. Do oblasti politicko-společenské činnosti mohu zařadit také akci pro děti z oblasti Černobylu.
   Dále hledání cest k vzájemnému porozumění a spolupráce s bývalými německým obyvateli našeho města a jeho okolí dle zásad Helsinské deklarace o bezpečnosti a spolupráci v Evropě.
   Aktivně jsem se podílel taky při repatriaci Čechů z Ukrajiny. Škoda, že město nemělo více bytů pro usídlení více rodin.
   Do oblasti investic, dá se říct bez nadsázky investic století, města Broumova, lze zahrnout čistírnu odpadních vod a hlavně plynofikaci města, samozřejmě zde největší kus práce vykonali starostové, místostarostové a další pracovníci státní správy, ale byl jsem u všeho od počátku do konce aktivně zapojen..
   Vybudování pěkného a potřebného Domova důchodců z jeslí, ultrazvuk pro nemocnici, zvony pro Broumov, Dům s pečovatelskou službou v Dělnických domech namísto vybydlených bytů, penzion Pod Věžičkou, ale i tak drobná stavbička, jakou je kaplička v Rožmitále na křižovatce, si zaslouží připomenutí.
   Aktivně jsem se organizačně zapojil do všech větších i menších společenských událostí v Broumově (850 let města, výročí konce 2. světové války,slavnosti přidělení praporu městu...).
   V MZ i v MR jsem vždy hlasoval podle svého svědomí a zohlednil jsem možnosti a potřeby města. Nevzal jsem žádný úplatek, ani formou protislužby.
   Nyní nastává doba změn, nejen stylu práce, ale i změna generační. Je to v pořádku a je to potřebné. Jen aby změna byla k lepšímu. K tomu je potřebné se oprostit od arogance a nekulturnosti, od osobních útoků a napadání, od závisti a nenávisti.
   V posledních letech mě svou atmosférou zasedání MZ spíše utvrzují v přesvědčení, že dál bych asi neměl pokračovat, neboť chybí dělná atmosféra v prospěch města a jeho obyvatel, není to slušná soutěž názorů, ale aréna, ve které jde o to, jak někoho zesměšnit nebo položit na lopatky. Přitom město čekají další nezbytné práce, aby se svoji infrastrukturou, vzhledem i úpravností přiblížilo městům EU, kam většina z nás chce patřit.
    Jestli odejdu pro znechucení z komunální ,,politiky", neodejdu z veřejného života. Jako lékař zůstávám veřejných činitelem.
   Děkuji svým voličům za silný mandát, který jsem 12 let měl a který mě povzbuzoval k aktivitě ve prospěch města a jeho obyvatel. Díky kterému jsem nelitoval stovky ujetých kilometrů a stovky proschůzovaných hodin.

Váš poslanec Dr. Tibor Pindeš
Dopis všem starostům a zastupitelům obcí na Policku

   Vážení starostové a zastupitelé,    včera, t.j. 4. 4. 2002, jsme obdrželi informaci z Ministerstva vnitra ČR - úseku pro reformu veřejné správy, kde je mimo jiné sděleno, že nejpozději do konce měsíce dubna tohoto roku je možno „hýbat" s hranicemi správních obvodů „obcí III".
   Je zřejmě zbytečné opakovat, že Broumov byl společně s Náchodem, Jaroměří a Novým Městem nad Metují určen městem „III"- to je obcí s rozšířenou působností, na kterou budou přeneseny některé kompetence rušených OkÚ.
   V této souvislosti si Vás dovolujeme ještě jednou oslovit . Vaše obec se společně s městem Police nad Metují, do jehož obvodu spadá, přihlásila do budoucího správního obvodu Náchod.
   Pokud na svém stanovisku budete trvat, nemůže s tím město Broumov nic dělat. Rádi bychom ale v této souvislosti poukázali na dosavadní spolupráci a na důsledky rozdělení Broumovského výběžku na broumovskou a náchodskou část.
   Broumovský výběžek jako celek je v povědomí celé řady institucí (MK, MMR, SPÚ, SFŽP atd.), novinářů a významných osobností a jeho potřeby jsou dnes chápány z jiného pohledu než v minulosti.
   Například Rada kraje chce regionální politiku prosazovat právě na Broumovsku. Rozvojová agentura kraje zpracovává koncepci rozvoje našeho výběžku. Spojují nás zájmy na rozvoji turistiky a cestovního ruchu a nutno podotknout, že EU více podporuje ve svých plánech ( včetně příhraniční spolupráce) právě takové regiony, jako je Broumovský výběžek.
   Rozhodně společných styčných bodů má Policko více s Broumovem než s Náchodem.O naší spolupráci svědčí mimo jiné i dokončovaná plynofikace.
    V Broumově je řada zařízení, které Vaši občané a podnikatelé využívají a budou i nadále využívat, a to ať Finanční úřad, nemocnici, Úřad práce, stálý hasičský sbor, Celní úřad (v Meziměstí), rychlá záchrann služba, gymnázium, má zde sídlo a.s. Veba a podobně.
   V budoucnu lze očekávat i zvýšení vlivu řádu benediktýnů.
   V souvislosti s připojením Vaší obce k Náchodu dojde ke značným problémům u některých podniků a institucí - například Lesy ČR (revíry, honitby, těžba), Silnice, CHKO Broumovsko atd.
   Vaši občané budou nuceni jezdit na dva směry - do Náchoda i doBroumova. Pokládáme to za zbytečné. Rádi bychom Vás přesvědčili, abyste o celé věci opět ve Vašem zastupitelstvu i s městem Police n.Met. jednali a zůstali s námi, vždyť i Police nad Metují by byla druhým největším městem „malého okresu", zatímco ve „velkém Náchodě" bude prakticky na konci. (Náchod, Červený Kostelec, Česká Skalice i Hronov jsou větší a blíže ). Úředníci si své věci cestou do Hradce Králové v Náchodě vyřídí, ale co občané. Jako představitelé Vaší obce máte jistě zájem o blaho svých občanů, na dobrých podmínkách pro jejich život i řešení běžných lidských problémů. Jistě máte zájem na takovém uspořádání, které Vám jednou občané nebudou vyčítat. Posuďte proto také ještě jednou naši nabídku.
   Projevili jsme veřejně, že se nechceme stát nějakou „vrchností", a proto jsme připraveni nabídnout i Polici a okolí zastoupení v budoucím úřadu. To proto, že máme zájem na společném řízení a rozvoji území, na kterém žijeme.
   Z těchto důvodů se na Vás, vážená paní zastupitelko, obracíme s žádostí o přehodnocení Vašeho současného postoje k výše uvedenému problému.
   Jak jsem uvedl v úvodu tohoto dopisu, je ještě čas do konce tohoto měsíce provést změnu. Poté již nebude možno do podzákonné normy, která hranice stanoví, zasáhnout.
   Přeji Vám, abyste se rozhodli správně a ku prospěchu Vašich občanů.
   V Broumově dne 5. 4. 2002 za Radu města: Zdeněk S t r e u b e l, starosta města Broumova
Město by se mělo stát upraveným turistickým centrem Broumovského výběžku" říká Bc. Lubomír Franc, člen městské rady v Broumově

   Jeho rodiče přišli na Broumovsko v květnu 1945, on sám se narodil v Broumově v roce 1953. Je ženatý, má dva dospělé syny, jeho žena pracuje ve Vebě. V roce 1972 maturoval na SPŠ chemické v Ústí nad Labem. Distančním studiem na filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor personální řízení a andragogika, získal titul bakalář. Ve volbách v roce 1998 dostala volební kandidátka sociální demokracie v Broumově 6 mandátů, a tím vstoupil do aktivnější práce ve městě jako člen městské rady.

   Pane Franci, co považujte za svůj osobní přínos, co by se neuskutečnilo, kdybyste na radnici nebyl právě vy?
   Já osobně si myslím, a někdo může mít jiný názor, že do hospodaření radnice byl zaveden daleko větší řád a více podnikatelský pohled než tam byl.
   Když jsem nastupoval na radnici, bylo město v neuvěřitelných dluzích. V letech 1999 a 2000 neplnilo své závazky vůči dodavatelům. Měli jsme nezaplacené faktury, měli jsme problémy se splácením úvěru atd. A bylo to právě toto první období, kdy se měnil postoj radnice k vydávání prostředků, k omezování investic, které nebyly přímo nezbytné, k úsporám. Na tom jsem se určitým způsobem spolupodílel. Protože my musíme být jako město solidní partner. Nemůžeme si dovolovat to, co se tenkrát dělo běžně, nebo se říká, že se běžně děje jinde, že si lidé vzájemně neplatí.

   Máte pocit, že vám období, co jste ve funkci, osobně něco přineslo?
   Určitě mám. Třeba zásadní poznání, že věci na radnici vypadají zevnitř trošku jinak něž zvenku, že mnoho připomínek k práci radnice není tak úplně oprávněných. Nebo se jeví trošku jinak v okamžiku, když člověk musí vybírat mezi zlým a ještě horším řešením.
   Druhý poznatek je, že se styl práce takového subjektu jako Městský úřad nedá změnit ze dne na den. Jistě se změny nemají provádět deset roků, ale je třeba provádět je uvážlivě, s rozmyslem. A pokud se už k nim člověk rozhodne, pak s veškerou energií, aby je prosadil.

   Do rady jste byl zvolen jako sociální demokrat. Prosím o stručné zhodnocení, jak byl splněn volební program této strany v Broumově a co ještě chcete do voleb udělat.
   Naše představy, nebo ty moje, já tu mluvím sám za sebe, moje představy byly v okamžiku, kdy jsme vstupovali do komunální politiky, trošku jinačí. Z toho se odvíjely i představy o možnostech, které město ve skutečnosti má. I když jsme věděli, že město na tom není ekonomicky zvlášť dobře, nedokázali jsme si plně uvědomit tu hloubku negací let 1999 a 2000. Ty roky byly opravdu kritické.
   Takže dost věcí z našeho stručného volebního programu zbývá k řešení do dalšího volebního období. Jsou to především rozvojové věci. Z větší části by se měl dávat do pořádku majetek města, komunikace ve městě a další. Představovali jsme si, že už s tím budeme moci hnout v tomto volebním období. Nebylo to však, vzhledem k finančním omezením, možné.

   Jak Vy osobně vnímáte proces splácení dluhu? Kolik dnes činí, jaký je roční rozpočet města, případně jaké částky lze ročně splácet?
   Rozpočet města se pohybuje těsně nad 100 mil. ročně. Na úvěr se má splácet ještě téměř 60 milionů. Největší splátky úvěrů byly v létech 1999, 2000 a 2001. Teď už jsou o něco nižší. Takže v letošním roce bude město splácet i s úroky něco přes 15 milionů korun. Pokud si už nebudeme brát další úvěry, a dnes nemůže nikdo vědět, co bude potřeba nebo ne, pak se budou splátky do roku 2006 pohybovat kolem 10 mil. korun ročně.
   Městu se však už bude dýchat daleko volněji. Důkazem je i to, že v letošním roce máme na investice kolem 6 mil. korun bez toho, že bychom si, což já považuji za velký úspěch, brali další úvěr.

   6 milionů korun na investice není pro město moc.
   Částka 6 mil. na investice, to opravdu není moc. Když si ale vezmeme, že v loňském roce jsme prakticky neměli nic a v předloňském jsme horko těžko vůbec platili, považuji to za blýskání na lepší časy. Především proto, že to už nejsou peníze, které jsme si někde vypůjčili, ale peníze, se kterými v běžném roce hospodaříme a které nám de facto na tyto věci "zbyly".

   Dluh města z minula určitě brání některým novým aktivitám, které byste jako radní pro občany rádi realizovali. Neprohlubuje se však v důsledku splácení dluhu vnitřní zadluženost města?
   To bych řekl takto. Něco se podařilo. Třeba ve školství. Do škol se peníze daly a je to tam vidět. Asi nebudeme nikdy úplně spokojeni s tím, jak třeba vypadají. Mají i svoje další potřeby. Investovat zde bude nutno dále, ale myslím si, že stav je na docela dobré úrovni.
   Největší problémy vidím s majetkem obecním. To se týká především nájemních domů. Některé z nich jsou opravdu v hrozném stavu a budou vyžadovat velké investice. Další jsou městské silnice, chodníky, různá zákoutí. Říkáme, že budoucnost našeho města je i v turistice. Pak musí být město jako ze škatulky. Zatím tak nevypadá.

   Jak vidíte otázku, zda a o kolik by bylo možné rozpočet města třeba v dalších letech zvýšit? Existují nějaké finanční zdroje (třeba podnikání, investice aj), které by městu přinesly peníze?
   To je další důležitá věc, protože nejde do nekonečna omezovat výdaje, ale musí se hledat i příjmy. Tady je několik možností. Město má ještě určitý nemovitý majetek. Je to věc dost citlivá a město si bude muset říct, jakou koncepcí se bude ubírat, který majetek, které domy si nechá, které prodá. To je ještě jeden ze zdrojů, i když asi dost malý.
   Další možnost je daleko aktivněji se zapojit, už jsem o tom psal v článku v posledním "Zpravodaji", do vyhledávání zdrojů z venku. To znamená zúčastňovat se všech možných grantů, projektů atd. Tady mně osobně chybí to, že se tomu ve městě nikdo profesionálně nevěnuje. Neříkám, že se dnes z tohoto zdroje nic nezískává. Když však tu od 1. ledna 2003 vznikne navíc malý okres, dá se to spojit i s dalšími předměty činnosti. Jak jsem již uvedl, jsme oblast, která by podle mne měla být v budoucnu využívaná především turisticky. Lze žádat o projekty, které budou zasahovat nejen Broumov, ale i Broumovsko.

   Už se ví, kam až by měl zasahovat nový okres?
   Úplně se to neví, protože je pravda co se říká, že nikdo ani v Poslanecké sněmovně pořádně neví, co se schválilo. Takže se to teprve teď bude dohledávat. Ale jisté je jedno. Pokud malé okresy budou, ještě to musí projít Senátem, Broumov bude místem malého okresu. Určitě bude zahrnovat Meziměstí, Teplicko až po Adršpach. Teď tady je, podle mne bohužel, možná však bohudík, to se uvidí časem, iniciativa obcí na Policku, které nechtějí být součástí Broumovska, ale chtějí zůstat součástí náchodského okresu.
   Radnice v tom ještě podniká určité kroky, oslovila dopisem všechny zastupitele, radní a starosty z těchto obcí a předkládá jim argumenty proto, aby zůstali součástí okresu broumovského. Okres Broumov však bude mít, pokud bude reforma schválena, minimálně to území, o kterém jsem hovořil, samozřejmě plus všechny vesnice v Broumovské kotlině..

   Město jako subjekt může podnikat?
   Toto je těžká věc, protože i zkušenosti z různých měst jsou různé. Já třeba vím, že si Jaroměř, možná jako jediné město na okrese Náchod, nechalo čističku, spravuje i kanalizaci, a slušně na tom vydělává.
   Naše město taky podniká. Máme tepelné hospodářství a poskytujeme teplo pro veškerá sídliště a pro další a další budovy, které jsou na tento systém napojeny. Takže podnikáme poskytováním služeb. Nechceme na tom zvlášť vydělávat. Ale musíme mít samozřejmě zájem, aby peníze investované do plynofikace, do postavení kotelen, které město spravuje, aby se tyto peníze vrátily.Aby to, co se vybere za teplo od lidí, pokrylo náklady.

   Řadu služeb zajišťují pro město soukromé podniky. Jak jste jako radní spokojen se spoluprací s těmito subjekty a jak jako občan vnímáte ceny, které za své služby účtují?
   Jsou města, které mají na příklad technické služby zvlášť - třeba Police. Technické služby v Broumově nejsou vyčleněny do nějaké společnosti. Myslím si, že nad těmito věcmi se bude muset nové zastupitelstvo a nové vedení radnice zamyslet.
   Vedle "Vodáren a kanalizací" poskytuje městu služby ještě Scheele Bohemia, s.r.o., se kterým je podepsána dlouhodobá smlouva a který řeší problematiku komunálních odpadů. Myslím, že jsou s nimi dobré zkušenosti.

   A z vašeho pohledu občana ceny, které za to účtují?
   Mnoha lidem se to možná nebude líbit, ale ceny jsou podle mne celkem přiměřené. Osobně si myslím, že systém, který byl zaveden v Broumově už předtím, než vyšel zákon o platbě na hlavu, je dobrý. Samozřejmě má některé svoje nevýhody, ale dobrý je především v tom, že už dnes lidi nemají vůbec žádný důvod vzít do tašek svůj domácí odpad, protože si nezaplatili popelnici, a házet to všude možně. Větší problém je s tříděním odpadu. Lidé zatím nemají motivaci jej třídit, je jim to zatím jedno.

   Kdyby mělo město k dispozici peníze navíc, kam byste je vy, pokud byste to mohl sám rozhodnout, kam byste je vy vložil jako radní?
   Nemám teď představu, že kdyby se objevily opravdu velké peníze, měl by být v Broumově třeba plavecký stadion. Ale také si myslím, že je nereálné, že by se objevily najednou velké peníze. Větší peníze bych skutečně investoval do vzhledu města. Město by se mělo stát upraveným turistickým centrem Broumovského výběžku, mělo by být vlídné ke svým návštěvníkům a mělo by tady být opravdu příjemně. A podmínkou jsou také komunikace, chodníky, veřejná prostranství, stav budov.
   Jsou tady i další potřeby. Třeba problém stravovacích zařízení pro školní děti, pro gymnázium i pro školy. Dnes se vaří na třech místech. V příštím roce začnou platit daleko přísnější hygienické předpisy pro školní stravování a město bude muset přemýšlet, jak tuhle věc vyřešit.
   Myslím si však, že žádné nové velké akce nejsou zatím v Broumově naléhavě potřeba. Město má už několik roků stejný počet obyvatel. 8 400 obyvatel - to je stav, který se drží vlastně od posledního sčítání. Takže není pravda, že by se Broumov vylidňoval. Na druhou stranu nemůžeme očekávat, že se Broumov bude rozrůstat, protože obecná tendence je, že spíš lidé odcházejí do větších měst, kde je větší příležitost zaměstnání atd.

   Blíží se volby. Můžete nám sdělit, zda budete znovu kandidovat? A v případě, že budete zvolen, uvažujete o možnosti prosazovat potřeby občanů z pozice starosty města?
   Připravujeme kandidátku pro komunální volby, kterou jsme již několikrát diskutovali. Já v tuto chvíli můžu říct, i když se může stát cokoliv, že budu kandidovat do zastupitelstva. V případě úspěchu ve volbách je mým osobním přáním být do zastupitelstva znovu zvolen. Přeji si, aby má volební strana měla vliv i na povolební vyjednávání. Pak jsem připraven jít i na uvolněnou funkci, to zn. i na funkci starosty. Pokud k tomu ovšem volby dají mandát.

   Děkuji vám za rozhovor. Rozmlouval Ing. Jindřich Horkel
Podpora spolků v roce 2002

   Snad každý z nás má svého koníčka.Někdy nám na jeho provozování stačí pohodlí domova, někdy za ním cestujeme do bližšího či vzdálenějšího okolí.Někdy si při svých zálibách vystačíme sami, jindy se musíme spojit s jinými podobně „postiženými". Rozhodně však každý z nás pokládá právě své hobby za to nej....
   Město si váží každého, kdo se ve svém volném čase zabývá nějakou zájmovou činností, zvláště však tehdy, je-li tato současně prospěšná pro rozvoj města.Vloni jsme na činnost spolků věnovali 68,5 tisíc korun.Nezáleží na tom, zda hasíte požáry, pomáháte zdravotně postiženým, čutáte do balónu, zpíváte ve sboru, tvoříte výtvarná díla, vyrábíte a pouštíte letadélka nebo pěstujete králíky.Všem bychom i v tomto roce chtěli pomoci při zlepšování podmínek pro činnost. Zastupitelstvo města Broumova schválilo na tuto činnost v letošním roce 100.000,- Kč.
   Navrhl jsem městské radě nový způsob přidělování dotací formou předem stanovených kritérií, jak se to osvědčilo v řadě měst celé ČR. Rada bude posuzovat žádosti spolků o příspěvky podle těchto kritérií. Všichni, kdo se zabývají touto smysluplnou činností, by tak měli možnost dosáhnout na finanční pomoc města. Bude záležet na snaze každého spolku, zda se jim podaří Radu města přesvědčit, že právě jejich záměr je přínosem pro co největší okruh obyvatel města.
   Zároveň zvu představitele vašeho spolku na společné setkání s představiteli města, které se uskuteční ve středu 15. května v 16 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Broumov. Zde vás rádi vyslechneme a řekneme vám více o novém systému přidělování dotací, na kterém se můžete vlastními návrhy podílet i vy.

   Mgr. Pavel Košňar , člen Rady města
Podpis partnerské smlouvy ve Forchheimu

   Partnerská smlouva s městem Forchheimem, která byla podepsána v září 2001 v Městském divadle v Broumově starosty obou partnerských měst a která vychází z Helsinské deklarace a z Česko-německé deklarace o přátelství a vzájemné sousedské spolupráci, bude parafována ve Forchheimu ve dnech 19. a 20. července 2002. Plný český text partnerské smlouvy je k nahlédnutí na MU a bude zveřejněn v příštím čísle Zpravodaje.

   DRP
Česko-německé setkání

   Tradiční přátelské posezení zde žijících německých osadníků s hosty z Torgau/Elbe a okolí se letos uskuteční ve čtvrtek 23. května v zámečku v Meziměstí od 11 do 17 hodin.

   Ing. Walter Hecht a Dr.Pindeš za MR Broumov.
Dny Nové Rudy v Broumově

   Dle rozhodnutí Městské rady a po dohodě s našim polským partnerským městem Nová Ruda se uskuteční ve dnech 6-9. června 2002 dny Nové Rudy v Broumově.
   V oficiálním programu se uskuteční společné slavnostní zasedání městských rad obou měst, přátelé sportu se sejdou při utkání v kopané. Na sobotu dopoledne se pro Broumováky plánuje promenádní koncert hornické kapely z Nové Rudy na náměstí v Broumově.
   Starostové obou měst otevřou také výstavu dětských prací na téma: Svět očima dětí ve výstavní síni Staré radnice. V neděli ráno se plánuje Mše svatá za osadníky Broumova a Nové Rudy, na které bude zpívat dětský chrámový soubor z Nové Rudy. Podrobný program bude včas plakátován a sdělen místním rozhlasem.

   Dr. Pindeš a kulturní komise.
Očkování proti dětské obrně

   Druhý termín očkování proti dětské obrně celostátně proběhne ve dnech 13.5 - 24.5.2002. Jedná se o ročníky dětí narozených v roce 2000, 2001 a současně školáků narozených v r 1989.

   Dr. Pindeš.
V a.s.Veba Broumov byla podepsána kolektivní smlouva pro rok 2002

   Dne 29.3.2002 byla v a.s.Veba podepsána kolektivní smlouva pro rok 2002. Kolektivní smlouva zaručuje zvýšení reálných mezd zaměstnanců a navíc zavádí nový důležitý prvek do odměňování - příspěvek zaměstnavatele na důchodové připojištění. Veba je v současnosti jednou z nejúspěšnějších textilních firem v ČR. V roce 2001 zvýšila obrat, zisk a podstatně snížila objem cizích zdrojů (bankovních úvěrů) při dodržení svých závazků vůči odběratelům, dodavatelům, zaměstnancům i státu. Veba pro rok 2002 plánuje naplnění všech výrobních kapacit, mírné zvýšení obratu, podstatné zvýšení zisku a další snížení zadluženosti. I přes výrazné posilování koruny společnost prozatím svůj velmi ambiciózní plán nemění. Velmi dobrou zprávou pro vebáky je i rozhodnutí o mnohasetmilionových investicích firmy v létech 2002 - 2004 s využitím zákona o investičních pobídkách (což přinese výrazné daňové úlevy). Investice do strojů, zařízení a technologií na většině provozů posílí konkurenční pozici společnosti a zajistí pracovní příležitosti pro zaměstnance.
   Význam výše uvedených skutečnosti pro Broumovsko a jeho obyvatele je zásadní. A.s. Veba Broumov zůstává největším a nejvýznamnějším podnikem v okrese Náchod, který rozhodujícím způsobem ovlivňuje zaměstnanost v Broumovském výběžku a životní úroveň jeho obyvatel. Mzdy vyplacené v a.s.Veba (v roce 2002 cca 250 mil.Kč ) jsou důležité nejen pro zaměstnance a.s.Veba a jejich rodinné příslušníky, ale i pro podnikatele a obchodníky. Nemalé tržby dále plynou firmám v regionu i z investičních akcí a dalších provozních nákladů Veby.
   Kolektivní smlouva v roce 2002 zvýší reálné mzdy všech zaměstnanců . Od 1.7.2002 dojde ke zvýšení mezd o 5% a průměrná mzda v roce 2002 tak v a.s.Veba dosáhne částky nejméně 12 800,- Kč. Od 1.7.2002 bude dále Veba přispívat 2% příspěvkem (z hrubé měsíční mzdy) svým zaměstnancům na důchodové připojištění. Jde o zcela nový prvek v kolektivní smlouvě. Rozsáhlý vebský sociální program je tak doplněn o výhodnou formu spoření pro období, kdy zaměstnanec ukončí pracovní činnost a začne být odkázán na státní starobní důchod.
   Kolektivní smlouva pro rok 2002 zaručuje i:
 • věrnostní odměny (v závislosti na délce zaměstnání ve firmě až 6100,- Kč), odměnu před dovolenou ve výši 1500 Kč, vánoční odměnu dle hospodářských výsledků
 • motivační prémii za práci bez absence
 • jubilejní odměny - při odchodu do důchodu a při věku 50 let (ve výši věrnostní odměny)
 • jubilejní odměny pro bývalé zaměstnance
 • 37,5 hod týdenní pracovní dobu (bez 0,5hod neplacených přestávek)
 • prodloužení dovolené o 1 týden pro všechny zaměstnance
 • směnové zvýhodnění (od 740,- Kč za měsíc u dvousměnného provozu po 2800,- Kč za měsíc u nepřetržitých provozů)
 • příspěvky zaměstnavatele na obědy, zvýhodnění pro bývalé zaměstnance Veby
 • zvýhodnění pro pracovníky v nočních a nepřetržitých provozech (strava zdarma, další 1-2 dny placeného pracovního volna , doprava apod.)
 • možnost rehabilitací, lázní a masáží hrazených zaměstnavatelem
 • 1000 Kč příspěvek na dětské letní a zimní tábory
 • omezení možnosti uzavírání pracovního poměru na dobu určitou
   Odbory v a.s.Veba považují podepsanou kolektivní smlouvu na rok 2002 za dobrý kompromis. Platové a sociální podmínky ve Vebě jsou lepší než ve většině podniků našeho regionu. Odbory oceňují, že zaměstnavatel dlouhodobě dodržuje všechny závazky vyplývající z uzavřených kolektivních smluv.

   Bc. Lubomír Franc, předseda PV POO v a.s.Veba, místopředseda dozorčí rady a.s.Veba
Opět Broumovská nemocnice

   5. dubna svolal Královéhradecký kraj pro zastupitele seminář o možnostech vývoje Broumovské nemocnice. Přítomní odborníci, především z Hradecké kliniky zhodnotili perspektivy z hlediska ekonomického i lékařského. Svůj názor vyjádřili buď přímo - zavřít nemocnici, nebo nepřímo - zrušit akutní lůžka a z nemocnice vytvořit jakousi formu sociálního zařízení.
   Musím říci, že tento názor nesdílel v závěru zástupce hejtmana Ing. Derner, ani naši zastupitelé za Broumov ing. Pěnkava a dr. Pelán.
   Ing. Derner zastával názor jiného pohledu na Broumovský výběžek v celé šíři regionální politiky, kterou chce kraj realizovat.
   Ptám se: Proč seminář o Broumovské nemocnici, když podobných zařízení je v kraji více? Pozice krajského zdrav. rady MUDr. Hajžmana je jasná - likvidace akutní péče na Broumovsku. Vystoupil jsem s nekompromisním stanoviskem, ve kterém jsem odmítl pochybnosti o potřebě nemocnice v Broumově, opakovaně pronášené z těchto míst v posledních devíti létech.
   Občané tohoto výběžku mají stejné právo na akutní péči jako v jiných městech kraje. Experimenty s vrtulníky a více posádkami sanitek nám už byly nabízeny v minulosti. Ať někdo mimo zdravotních rizik spočítá i náklady dopravní. Vždyť jenom jeden přílet vrtulníku za pěkného počasí přijde téměř na 40 tis. Kč a pacient musí být na přesun stabilizovaný.
   Vítám názor zástupce hejtmana i dalších diskutujících ve prospěch Broumova (p. ing. Šmídy - přednosty OkÚ a řed. RZS) a znovu opakuji, že chceme zachovat v Broumově nemocnici s akutními lůžky, včetně intenzivní péče s možností využití chirurgické a interní ambulance, a to buď novou výstavbou, nebo ve stávajících prostorách, které by byly postupně rekonstruovány. Kolik lůžek následné péče a dlouhodobě nemocných bude v nemocnici navíc, je jiná otázka.
   Nerad bych burcoval občany města, občanské aktivity „Tuž se Broumovsko!" a další k obranným akcím za záchranu nemocnice.

   Zdeněk Streubel
Společné závěry podruhé , aneb stanovisko ke kritice Stavebního úřadu Broumov v minulém čísle Broumovského zpravodaje

   V Čechách známe pořekadlo o potrefené huse, ale také o tom, že mlčení je souhlas. Takže ať děláš co děláš, lahvového piva nedocílíš (jak říká jiné pořekadlo).
   Tedy stručně a věcně:
   1. Stavební úřad (stejně jako ostatní úřady státní správy - hygienik, požárníci, památková ochrana, úřad práce...) se soukromého jednání alternativních aktivistů se sponzory v Hotelu Veba s.r.o. nezúčastnil, protože nezávislost při projednávání projektové dokumentace podle zákona je pro nás důležitější než pozvání ke skleničce, garantované sponzory. Ostatně žádná projektová dokumentace na rekonstrukci bývalého měšťanského pivovaru dosud nebyla Stavebnímu úřadu předložena, a tak nevím, co by se Stavebním úřadem mělo být vlastně projednáváno. Režim projednávání je stanoven zákonem a má pevně dané mantinely. Diskuse s pohoštěním (bez projektu) je už mimo hřiště.
   2. Ideová prohlášení, sliby, vize a tzv. uskutečňování programu nemohou být předmětem jednání Stavebního úřadu, proto ani zmiňované jednání o udělení pokuty nebylo vedeno z těch důvodů, které jsou v zápise uvedeny. (Alternativní pravda aktivistů.) Jednalo se o zásadní a život ohrožující porušování zákona. Bohužel všechna jednání Stavebního úřadu jsou ze zákona neveřejná, a tak stavební úřad nemůže k dané věci žádná fakta zveřejňovat. RNDr. Jan Piňos to jistě jako ředitel státní instituce Správy CHKO (která by měla pracovat ve stejném právním rámci), musí vědět, a tak bych mu chtěl touto cestou vyjádřit obdiv, jak „šikovně" využívá jménem svého soukromého sdružení znalosti zákona k pošpinění Stavebního úřadu, který se nemůže účinně bránit. Asi to bude nějaká alternativní metoda jednání, na kterou si zřejmě budeme muset zvykat. Nebo nebudeme?

   Ing. Daniel Kubalík, vedoucí stavebního úřadu Broumov
Společenská kronika

   V sobotu 13. dubna jsme v obřadní síni přivítali nové občánky:
 • Jakuba Škodu
 • Danielu Hlouškovou
 • Stellu Vikovou
 • Josefa Kučeru
 • Dominika Macha
 • Matěje Vencláka
 • Stefanii Abrahámovou
 • Miroslava Jeremiáše
   Svou volnost za manželské pouto vyměnili snoubenci:
 • Karel Jirásek a Marcela Hrušková
 • Jiří Šlesarik a Marcela Bouchalová
 • Jiří Machek a Dana Winterová
 • Michal Závodný a Helena Dinková
 • František Hornych a Monika Grusmannová
 • Jaroslav Doležal a Eva Kaválková
 • Lubomír Míl a Markéta Pařízková
   Rozloučili jsme se s:
 • Václavem Andrýsem
 • Ludmilou Nasadilovou
 • Marií Doležalovou
 • Zdenou Šrytrovou
 • Jaroslavem Neubauerem
 • Bohuslavem Trejtnarem
 • Věnceslavou Mikušíkovou
 • Zdeňkou Vlkovou
 • Josefem Roubalem
 • Štefanií Havlovou
 • Rudolfem Zábrodským
 • Rudolfem Kultem
 • Oldřichem Hlavatým
 • Marií Škodovou
 • Milanem Lamkou
 • Jaroslavem Endlerem
Výstava v čítárně Městské knihovny

   Michaela Stejskalová FOTOGRAFIE, květen - červen 2002
   Autorka výstavy (dcera fotografa Bronislava Hofmana) navštěvuje Hradeckou fotografickou konzervatoř, kde studuje pod vedením prof. Ludvíka Barana a fotografa Josefa Ptáčka. Zahájení výstavy bude v pondělí 6. května v 17.30 hod.
Zahájení sezóny v Muzeu Broumovska

   1. května zahajuje Muzeum Broumovska novou sezónu. Otevřena bude opět stálá expozice kulturní historie Broumovska, nově bude ve vstupní síni muzea instalována malá expozice věnovaná broumovské přírodě. Ve třech vitrínách budou vystaveny minerály a v jedné nálezy zkamenělých živočichů a rostlin. V dalších dvou vitrínách s pomocí pracovníků CHKO Broumovsko nainstalujeme zoologické preparáty - výběr hmyzu a savců z naší přírody.
   Všechny nově vystavené minerály představují několik ukázek z kolekce, kterou v roce 2001 muzeu věnoval pan Zdeněk Rain. Sbírka je výsledkem časově náročné a fyzicky namáhavé mnohaleté sběratelské činnosti pana Raina při průzkumu terénu a odkrývání nalezišť, z nichž většina dnes již není přístupná. Velká část kamenů - achátů, jaspisů, křemenů a hematitů je upravena - rozříznuta a na řezu vyleštěna, takže vyniká jejich struktura a barevnost.
   Velkorysý dar pana Raina je v historii našeho muzea ojedinělý, k tradicím broumovského muzejnictví rozhodně nepatří velcí mecenáši a nezištní sběratelé.
   Celou sbírku odborně posoudil, upřesnil určení minerálů a exponáty do vitrín vybral Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.
   První akcí sezóny ve výstavní síni muzea bude výstava dřevorytů Rudolfa Ackermanna. Malíř a grafik R. Ackermann se narodil v roce 1936 v Broumově, absolvoval Akademii výtvarných umění v Mnichově a v současné době je docentem umění na Katolické universitě v Eichstättu.

   Otte
Ženy v akci

   V sobotu 6. dubna mohli broumovští občané dopoledne potkat skupinky žen, které spěchaly do Sokolovny rozhýbat svá těla v rytmu hudby při již tradičním sportovním odpoledni s názvem Žena v akci, který pořádá oddíl aerobiku TJ Slovan Broumov pro všechny, kdo se nebojí pořádně se zapotit a vyzkoušet si svou kondici. Cvičil se aerobik, strečink, pokusily jsme se i o břišní tanec pod vedením paní Minaříkové. Na ni byl při její taneční kreaci moc pěkný pohled; nám, které jsme zvyklé na povely „Zatáhnout břicho!, Zpevnit hýždě!" dělaly uvolněné pohyby při orientální melodii trochu potíže.
   Po cvičení jsme ochutnávaly různé zeleninové saláty, které doma vyrobily členky oddílu aerobiku, došlo i na dobré vínko při hodnocení akce, která se opravdu vydařila a všem se velice líbila. Takže za rok zase nashledanou!

   S. G.
Agresivita a násilí na škole stoupá

   Na Zvláštní škole prudce stoupá agresivita a násilí. V posledních dvou letech mají žáci naší školy na svědomí závažné trestné činy jako opakované krádeže vloupáním, fyzické napadení, ublížení na zdraví a dokonce i dvě loupežná přepadení. Pouze jeden žák byl však umístěn ve výchovném ústavu. Na škole to došlo již tak daleko, že žák VII. třídy fyzicky napadl učitele, který ležel s otřesem mozku v nemocnici.
   Žáci si jsou dobře vědomi, že nejsou trestně odpovědni, policie případy odkládá. Soudy takovéto případy tedy leckdy nedostanou k prostudování, a když je dostanou, tak jsou z jejich pohledu málo závažné. Pro soud bude dostatečně závažným důvodem snad až fyzické napadení s následkem smrti.
   Učitelé a žáci se doslova bojí o své životy. Pokud budou tito žáci docházet do školy, pak ředitel nebude schopen zabezpečit životy a zdraví žáků a pracovníků.
   Škola vyzývá kompetentní orgány a organizace, aby se situací zabývaly.

   Pavel Košňar, ředitel ZvŠ
Květa Fialová u ministra

   Učitelka Zvláštní školy Květa Fialová byla ministrem školství Eduardem Zemanem oceněna za celoživotní pedagogickou a mimoškolní činnost medailí II. stupně.
   Květa Fialová působí ve školství nepřetržitě od roku 1950 do současné doby, což je neuvěřitelných 52 let. Z toho 30 let na zvláštní škole při výchově mentálně a tělesně postižených dětí. Kromě šesti let v Křinicích byla věrná Broumovu. Dětem se věnuje i ve volném čase. Společně s manželem Oldřichem již přes půl století vychovávají na Broumovsku mladé stolní tenisty. Sama tento sport stále aktivně provozuje i v současné době a v minulosti byla osmkrát krajskou přebornicí.
   Vedení města v čele se starostou Zdeňkem Streubelem přijalo Květu Fialovou dne 18. dubna. Poděkovalo jí za dosavadní pedagogickou i mimoškolní práci.

   Pavel Košňar
Z činnosti policie ČR

   V období mezi 19. 3. a 18. 4. přicházelo jaro, příroda stala se opět pestrou a v pestrou paletu se rozvinula i trestná činnost na Broumovsku:
 • v souvislosti s tímto obdobím jsme v minulém čísle varovali majitele bicyklů, aby dbali zvýšené opatrnosti, a slova snad padla na úrodnou půdu, neboť kola byla ukradena pouze dvě - z koláren olivětínské Veby a paneláku na Křinickém sídlišti (tedy již tradičních „lovišť"). Zato se pachatelé vrhli na automobily: v Hynčicích zmizelo z vozu autorádio, v Máchově ul. spoiler, v Broumově IV levé přední kolo, u Š 105 byla poškozena anténa, z vagónu v Meziměstí zmizelo (nikoli poprvé) jetřichovské Barumce šest kusů pneumatik na nákladní automobil v ceně 19.000 Kč. Jako by si někdo takto za pět prstů skládal jakýsi samohyb vlastní výroby. Benzín si už možná také obstaral, tajemně se totiž vypařil ze škodovky 120 a z dvanáctsettrojky, zaparkované u Sokolovny.
 • s nástupem jara se v lidech probouzí i různé kutilské vášně, k jejichž provozování je ale začasté potřeba speciálního nářadí. Někteří si s jeho obstaráním zjevně dlouho hlavu nelámou. Z garáže v Olivětíně tak zmizela travní sekačka za 12.000 Kč a tamtéž z kůlny, rovněž sekačka, spolu s vrtačkou a motorovou pilou; v meziměstském depu zmizely z naloženého kontejneru trutnovské firmě zemní stroje v hodnotě 300.000 Kč (to už bude nějaký sakra kutil!); jinde zas z garáže stolní bruska; celá škála nářadí z kůlny v Martínkovicích
   Dále policie v uvedeném období řešila tyto případy:
 • celkem čtrnáct dopravních nehod, jednou z nich bylo např. poškození návěsu lokomotivou, nebo propadnutí se traktoru kanalizačním víkem, přičemž se obé notně poškodilo. K těžšímu zranění došlo na Pasách a zbytečně zraněn byl i mladík, který skočil před jedoucí motocykl - podle všeho se takto nejapně pokoušel upoutat pozornost dívek. Skok skončil neúspěšně, jak ho ocenily slečny není známo. Daň nejvyšší - život devítiletého hocha - si vyžádala nehoda v Heřmánkovicích. Chlapec zahynul pod převráceným koňským povozem poté, co se spřežení splašilo. Dnešní člověk si možná myslí, že smrtelné dopravní nehody jsou až produktem moderní doby koní ukrytých pod kapotou. Pamětníci ale ví, že i služba těch skutečných koní byla v minulosti běžně spojena s mnoha úrazy, často i tragickými.
 • rušení občanského soužití: družka napadena druhem U Větrolamu; fyzické napadení mezi bývalými manželi, spojené s poškozením majetku v Jiráskově ul.; matka vyhrožovala svému již dospělému synovi; sousedé se přeli o hrazení plotu; slovní napadání, které dlouhodobě provozovala v místě (ul. Gen. Svobody) dobře známá postava přerostlo únosnou mez a uvedená musela být hospitalizována v psychiatrické léčebně; napadení v Martínkovicích; slovní potyčka muže s přítelem své bývalé ženy; rovněž tak se napadly i sousedky v Křinicích, sousedé v Martínkovicích a Broumově IV; v Jetřichově tchán a zetˇ; dvakrát se musela řešit stížnost na sousedku na Křinickém sídlišti, že prý „celé noci křičí"
 • krádež kanalizačního potrubí v hodnotě 19.000 Kč od hotelu Veba
 • dva případy zanedbání povinné výživy, kdy jeden „otec" dluží už 7.000 Kč
 • krádež kolejových úchytů v Meziměstí byla naštěstí včas zpozorována. Vědomí, že na trati Broumov - Meziměstí žádný Hikari nejezdí, moc uklidňující není, neboť i vykolejení šinoucí se lokálky by jistě skončilo tragicky. Změní se něco v systému výkupu sběrných surovin, nebo budeme i nadále jen nevěřícně kroutit hlavou nad bezohledností, již se jsou pro pár korun schopni dopustit někteří... - jak je vlastně nazvat? S tím souvisí i další dva případy. Křinické Agrodružstvo nahlásilo zmizení secího stroje a vyběrače, které byly posléze nalezeny rozřezané ve STEFu. Otázkou zůstává, jakto to pachatelé s těmi „drobečky" dokázali provést? V Křinicích mají všichni asi dobrý spánek. Jiný pachatel zase ze STEFu ukradl hliník a u plotu si ho chystal k opětovnému odevzdání na druhý den. Z omylu, že takto vynalezl perpetum mobile na peníze, ho vyvedla náhodně projíždějící hlídka pohraniční policie.
 • krádež tří plastových popelnic z firmy Bohemia Scheele a další dvě se ztratily majitelům přímo z chodníku. To je najednou se změnou zákona o odpadech „pořádkumilovných" občanů! Vědí, že tento zákon nikterak nenovelizoval zákon postihující krádež? Stejné firmě pak za čas někdo zcizil i pletivo z provozovny v Heřmánkovicích.
 • napadení žáka 8. B ZŠ Hradební jeho vrstevníkem ze Zvláštní školy. Protože si tento mladík liboval v násilí opakovaně (i na těchto stránkách se s ním nesetkáváme poprvé), pohár konečně přetekl a byla mu nařízena ústavní výchova
 • ublížení na zdraví v Bowling klubu Meziměstí, čímž toto místo zařazujeme rovněž mezi „stálice"
 • několik případů krádeží menších peněžních částek (celkem asi 1.000 Kč) v broumovské nemocnici. Kradlo se i na poliklinice - z bundy tu zmizel opět jeden mobil.
 • krádež sošky P. Marie (odhadnuté na 10.000 Kč) z chodby domu v Husově ul.
 • zpronevěra - „přítel" vypůjčený DVD přehrávač i s nosiči obratem prodal v Trutnově
 • bitky - dvě horkohlavé skupiny se střetly u nádraží, k dalšímu napadení došlo Na Příkopech a jeden se pral v kinokavárně a na náměstí
 • napadení muže (ročník 83) „pěti statečnými" na náměstí
 • obecné ohrožení - muž v Jetřichově činil opakovaně urputné pokusy podpálit ze sklepa své obydlí
 • napadení mačetou. Dvakrát se neúspěšně pokusil v místě usazený obchodník vietnamského původu přesvědčit svého do Broumova nově přišedšího krajana, aby nekazil ceny. Konkurenční boj je často velmi ostrý, ovšem nástroj, kterým se rozhodl napotřetí podpořit své argumenty, je v našich končinách skutečně exotický. V mediálně známém případu k nejhoršímu nedošlo, zdá se, jen šťastnou náhodou
 • falešnou pětisetkorunovou bankovku odhalili v odevzdaných tržbách v místní pobočce GE Banky
 • zadržení osoby na základě příkazu vydaného soudem pro Prahu 1, předvedení šesti osob k soudu a jedné k výkonu trestu
 • pokus o krádež plynových bomb z přístřešku u stánku u MÚ. Pachatelé byli naštěstí zpozorováni z oken hasičské služebny a policií dopadeni přímo při činu. Šlo o tři muže z Prahy a Žatce, ročník 1945, 46 a 55 - (!), tedy dalo by se říci staré kozáky, a jak se později ukázalo i značně ostřílené, neboť jejich trestní rejstřík obsahoval plné tři strany záznamů charakterizujících je jako bytaře. V Broumově chtěli patrně na stará kolena změnit činnost a zkusit „dělat do" plynu. Neúspěšně, policie jim teď bude muset založit čtvrtou stránku a snad to časem vydá na menší román. Při kvapném úprku navíc nabourali přijíždějící policejní vozidlo a noc pak strávili v celách - dva v Broumově, a protože místní služebna více cel nemá, třetí musel vzít zavděk náchodskou. Propanbutanové lahve zmizely i z Uhelných skladů. Souvislost s uvedenou partičkou se prověřuje.
 • vykradení chalupy v Šonově.
 • krádež měděných okapových svodů na klášteře.
 • napadení učitele žákem na ZvŠ. Rovněž mediálně známý případ, kterým se Broumovu podařilo proniknout i do hlavního televizního zpravodajství, popisuje na jiném místě zpravodaje sám ředitel školy
 • podvodné jednání. Jeden muž z Broumova si přečetl inzerát, ve kterém jedna žena z Prahy slíbila odměnu za nalezení ukradeného automobilu. Přestože s krádeží neměl nic společného, rozhodl se zkusit štěstí. Ženě zavolal, ať si pro svůj vůz přijede, s komplicem ji po Broumově navigovali sem a tam, až ji nakonec přikázali vhodit 75.000 Kč do odpadkového koše ve Schrollově parku. Žena však nebyla včerejší, přijela k nám i s pražskými kriminalisty a v parku spadla klec.
 • mravní ohrožování mládeže má opět na svědomí v tomto oboru dobře známý muž. Zval si nezletilé do bytu, kde jim naléval alkohol, ukazoval pornografické časopisy a videokazety a se svou ženou předváděl i praktické ukázky. Dotyčný už takto v Broumově „vychoval" několik generací mladistvých. Kolik jich ještě bude?
 • objasnění dalších dvou úvěrových podvodů, krádeže pískovcové koule z klášterní zahrady a v úvodu zmíněných vloupání do automobilů.
   V minulém čísle jsme psali o dopravní nehodě, kterou s vypůjčeným vozem při zběsilé jízdě od Krimsu do Broumova způsobil opilý muž bez řidičského oprávnění. Majitel vozu se nyní cítí některými fakty v této zprávě uvedenými poškozen a požaduje jejich opravu. Podle něj svůj automobil nikomu nepůjčil, dotyčný si ho prý vypůjčil sám bez jeho vědomí. Dále prý není pravda, že řidič byl opilý, alkohol požil až po nehodě, poté co v šoku místo nehody opustil. Mělo se jednat o sklenku vína, což prý odpovídá množství alkoholu (0,36 promile) naměřenéme mu dopravními policisty po návratu na místo činu.

   K. Franze
(Ne)všední příběh

   Jedna žena z Broumova vyrazila se svými třemi dětmi na prodloužený víkend za sestrou do Prahy. Odmítla se na cestu maskovat zděděným olezlým batohem, v němž byla už před desetiletími roznášena potrava zvěři po broumovských lesích, jako to dělává při návštěvě hlavního města její manžel, a všichni slušní, ale i neslušní (a vtom je právě ten vtip) lidé ho pak štítivým obloukem obcházejí. Pěkně se oblékla, a přestože mělo jít pouze o kulturně poznávací výlet, vybavila se na cestu do Velkého světa i velkými (alespoň na její poměry) penězi, protože co kdyby někde, náhodou něco…, pro strýčka Příhodu. Myslela, že opatrným se nemůže nic stát a ona opatrná byla. Vědoma si reálného nebezpečí, skrývala hlavní hotovost po celou dobu na nejrůznějších místech, pouze poslední den, prakticky před odjezdem polevila, dala vše do jedné peněženky a šla se s dětmi občerstvit k Donaldovi (ó, jak dosud nevěřila antiglobalizátorům, že tyto podniky jsou příčinou všeho zla). Jako by za nimi celé dny někdo chodil a jen na to čekal - přišla chvíle „strýčka Příhody". Žena platí, zasouvá peněženku do tašky, jde s tácem omezujícím její výhled a pozornost ke stolku a dosedá už o pět tisíc lehčí. Odchována příběhy o Jánošíkovi, myslela, že okrást samotnou ženu se třemi kolem ní se motajícími úvazky, musí být eklhaft i pro nejotrlejšího zbojníka.
   Po návratu zjistila, že z Broumovských byl v Praze okraden snad už každý druhý a každý první alespoň někoho takového zná. Její tuctový příběh vyslechli někteří dokonce s neskrývaným pobavením. Největší slovní lítost prý projevila paní z úschovny zavazadel na Florenci, ovšem posléze požádala o zaplacení stokorunové pokuty za ztrátu úschovního lístku, jenž spolu s doklady zmizel rovněž. Zkažená, zlodějská, prohnilá, cynická, sobecká, dravá, bezlítostná - ano!, došlo jí, taková je současná společnost. Vzpomněla reklamních sloganů: „Toto je byznys ostrých hochů, pacifisté nepřežijí, nejslabší máte padáka, kdo se potí, nezaslouží slitování!" Pár dní na to se však vrátila zpocená z práce a zbytku rodiny s rozpačitým dojetím ukázala obálku s částkou jen o málo nižší, než jaká ji byla v Praze ukradena. Dobrovolně a nezištně ji mezi sebou vybrali její kolegové z oddělení TPV velkoveské Veby. Až v tuto chvíli se banální příběh stává zaznamenání hodný, neboť bylo jí vráceno i něco cennějšího než pouhé peníze. Ráda by touto cestou svým spolupracovníkům poděkovala.

   K. F.
Vyznání

   Ocitli jsme se v nádherném kraji, kde z každého kousku země dýchá nesmírná životní síla, kde se zdá, že je všechno jak má být. Lidé jsou zde milí a vstřícní, zvířata pocitem žijí a živé rostliny rostou; kameny ve skalách nehybně leží, aby tomu všemu dodávaly důstojnost a nebývalou krásu. Tak vnímáme Broumovsko několik měsíců poté, co jsme sem přišli z druhého konce republiky.
   Oslovujeme lidi kolem. Zjišťujeme, že jsou stejní jako my. Mají se rádi, jsou vstřícní a ochotní kdykoli pomoci. Máme nádherné a skvělé sousedy, takže se vůbec nemusíme bát, že bychom někdy zůstali sami. Setkáváme se s dělnými zastupiteli města i některých obcí.
   Vidíme a spíš citem vnímáme, že ne všechny síly působí pro blaho krajiny, pro blaho rostlin, zvířat a lidí. Již loni v létě jsme viděli neobdělanou půdu, zarostlou bodláčím, z okna bytu hledíme na zbytky statku v krajině, zoufale hyzdící její ráz. Strom je zde, stejně jako jinde v této zemi, většinou neživá věc, přejet žábu na cestě je sport, nechat zarůst louky a pole plevelem nevadí. Také nepořádek kolem stavení i provozoven podnikatelů je mnohde trochu větší, než aby jej oko dokázalo přehlédnout.
   Není to důvod mít lidi méně rád, nebo si nevážit jejich práce a úsilí. Je to jen zajímavá zkušenost porovnávat všechny tyto obrazy s tím, co jsme si v mysli přinesli jako vzpomínky na místa, kde jsme žili dříve.
   Uvědomujeme si, že náš pohled je díky tomu, že jsme zde noví, více vnímavý. Uvědomujeme si, že tam, odkud jsme přišli, jsme tyto věci viděli jinak. Možná jsme i lecco nebyli schopni postřehnout. Stejně jako mnozí lidé tady.
   Tento krásný kraj, ve kterém žijí skvělí lidé a vznikají nádherné myšlenky, nás vybízí k otázkám, co udělat, abychom všichni pochopili, že životy včely, berušky či žáby nebo stromu, pampelišky či jakékoliv jiné rostliny, i když pro nás ne přímo užitečné, jsou pro harmonii přírody a celého vesmíru stejně důležité jako život náš.
   Je příjemné potkávat lidi, kteří toto všechno vědí a mají daleko rozvinutější cit pro všechno, co nás obklopuje, než jsme si dovedli představit. Je příjemné potkávat lidi, kteří vědí, jak je důležité, aby oba svatí na mostu do Broumova nebyli za zábradlím, ale aby žehnali silnici, pocestným a městu volně, neoddělovaní a nepotlačovaní hroznými železnými traverzami. Je příjemné potkávat lidi, kteří cítí nevyhnutelnou potřebu očistit krajinu a naše mysli od vlivu hrůzných činů minulosti, které se zde staly.
   Ekologie a ekologové nejsou moc hezká slova a navíc byla v minulých dobách docela nežádoucí. Přiznáváme, že ještě když jsme sem loni přišli, neměli jsme ani my tyto pojmy moc rádi. Dnes ale vidíme, že ekologové jsou zde nositeli a neúnavnými propagátory nádherných myšlenek o krajině a jejich obyvatelích, že ekologové jsou zde průkopníky při realizaci kroků k nápravě chyb, kterých jsme se my lidé dopustili a stále ještě dopouštíme. Našli jsme mezi nimi přátele, kteří se trpělivě snaží o změnu myšlení, deformovaného vlivy, jejichž samotný rozbor by zabral určitě útlou knížku.
   Potkali jsme skvělé lidi na CHKO Broumovsko. S vyvinutým citem pro krajinu a symboly, které v ní již leží nebo které do ní nově umísťujeme, a s nesmírným nasazením usilují o nápravu stavu prostředí, ve kterém žijeme. Nám všem sice tento stav vadí, ale většinou jej svým myšlením a svými činy zhoršujeme.
   Cítíme a sdílíme pak jejich zoufalost, když se jim v jejich práci nevede, když musí ustoupit pod naším tlakem po větší efektivitě, vyšším výkonu, znásobeném zisku a dalším. Promarnili jsme všichni nejen vlastní vinou desítky let. Chceme to rychle dohnat. Potřebujeme rychle a hodně vydělávat. Děkujme ekologům, že nás aspoň trochu brzdí. I když jsou stromy v zatáčkách u Petrovic pokáceny a mnozí z nás to zejména v zimě uvítají.
   My se snažíme pochopit, proč konečné řešení má tak daleko k přijatelnému optimu pro přírodu i pro ty, kteří třeba pojedou na kole nebo půjdou pěšky. Marně hledáme pohled, ze kterého je možno posuzovat započaté dílo jako lepší pro všechny než dosavadní stav. A to mají být podle zprávy v novinách celkové náklady na úpravy kolem sto třiceti miliónů korun.
   Většinou zapomínáme, že pro každého z nás je v konečném důsledku dobré vždy jen to, co je dobré pro všechny. A co je dobré pro všechny. je dobré pro každého z nás. To je zákon.
   V Petrovických zatáčkách to ekologové s přispěním nás všech prohráli. Stejně jim děkujeme za jejich úsilí. Protože když pomineme veškerou etiku, veškerou morálku, ke kterým naše civilizace po dlouhých letech svého vývoje dospěla, určitě máme v dnešní době více než neutěšeného stavu životního prostředí jednu povinnost: zanechat svět těm, co přijdou po nás, lepší než byl při našem narození. Našim přátelům se to velmi pomalu daří. Je to štěstí nás všech.
   Moc vás prosíme, myslete na to. Než skácíte strom, přejedete žábu nebo "jen" zašlápnete brouka. Myslete na to, když budete zvyšovat zisk své firmy zvyšováním objemu nerecyklovatelných odpadů nebo použitím většího množství surovin. Třeba je pro jejich výrobu nutné zvýšit objem jedovatých zplodin, které nemohou v konečném důsledku jinam než do ovzduší. Myslete na to, i když si budete kupovat párek k večeři, když víte, že výroba jednoho kilogramu masa zatěžuje prostředí 50 x více než výroba stejného množství obilí.

   Za sebe vám všem děkujeme. Horklovi z Křinic
Quo vadis, alternativo?

   Naše současnost, označovaná za dobu POSTMODERNÍ, je mimo jiné charakterizována záměnou pojmů a dojmů a přeznačováním tradičního významu slov i činů obsahem jiným, novým, alternativním.
   Často jde o úmyslné matení a ohlupování bytosti zvané „člověk" s cílem získat jeho (její) zájem, přízeň, pozornost, schopnosti, volební hlas, čas, peníze, tělo, nebo i duši. (Kdo na duši nevěří, tak si konec věty škrtněte). Některá společenství (komunity, sdružení, společnosti, náboženské sekty, ale i obchodní, výrobní a jiné organizace a jejich sítě), mají takové ohlupování a manipulování přímo ve svém programu. Moc a síla propagandy je historií ověřená. (Potěmkin, Göebels). A tak dnes není neobvyklé, že polopravda, nepravda i přímá lež jsou často a bez jakýchkoliv morálních zábran užívány (zabalené v pozlátku) jako prostředky k manipulaci s veřejným míněním. Také se tomu říká pracovat s médii.
   Nejen na Broumovsku jsou prezentovány (pod pláštíkem existujících i smyšlených a neexistujících organizací) všelijaké tzv. alternativní vize, jejichž naplnění má vést ke změně způsobu života současné středoevropské civilizace a jejích hodnot. Co si má broumovský občan pod pojmem ALTERNATIVNÍ představit? Jaká je např. alternativa pravdy, krásy, dobra ?
   S jakou cílovou vizí přicházejí přistěhovalí oživovatelé Broumovska a z jakých pohnutek? A proč tyto vize nejsou jednoznačně a přímočaře prezentovány?
   Některé alternativy naznačuje pískovcová „Brána času" v nedalekých Křinicích. Jsou na ní vytesány astrologické symboly VODNÁŘE a RUNY, symbolika starogermánských božstev. Z doprovodného textu lze dovodit, že žádná evropská, demokratická, tzv. křesťanská civilizace, exaktní věda a její aplikace nebo hospodářská spolupráce mezi národy, ale návrat k pohanství, věštění a uctívání přírodních božstev (nejlépe starogermánských), intuitivní vědění, skupinové cíle (jaké?) - to bude zřejmě ten správný návrat ke kořenům minulosti. A tak se ptám - do jaké minulosti? Bude to období před II. svět. válkou nebo doba pobělohorská, husitská nebo doba předkřesťanské civilizace Vandalů nebo návrat do dob sběračů bylin a lovců mamutů?
   Astrální vlivy považovali za důležité mnozí vůdcové. I Adolf měl svého Hanussena. Písmeno „S" ( Runa Sig, Sigel, první zprava u "Brány času") - je nazývána runou vítězství a ve své zdvojené podobě byla magickým symbolem nechvalně známých SS. Autorům monumentu je nutné přiznat snahu o změnu geometrie tvaru, takže na první pohled to tak nebije do očí. Faktem je, že inspirační zdroj totalitní, fašistické ideologie má i tyto mystické kořeny.
   Přírodní božstvo, případně Matka Země (vhodně nahrazující např. Pannu Marii) a hlavně mystický Vodnář (nebo Odin) - to mají být zřejmě ty pravé medicíny na problémy broumovského pohraničí ale i celé lidské civilizace.
    RNDr. Jan Piňos v časopise Sedmá generace č.7/1998 vyznává: „S jednou pomocí však můžeme počítat vždycky: magická síla krajiny, duch země a místa nás vyléčí."
   A tak vzhůru do díla. Obnovíme historické cesty pod záminkou obnovy katolických procesí. S tou katolickou vírou to sami moc neprožíváme a také víme, že po té cestě žádná procesí dříve nechodila. Ale to není důležité. My víme, že spojnice mezi kostely (polní cesty) jsou vedeny po magických siločárách Země a pros-tě tyto tajemné energetické žíly musíme obnovit za každou cenu. I kostely stojí na tzv. akupunkturních bodech země, proto o ně máme zájem. Je to naše astrální poslání. Ostatně „magický geografický prostor" je tu na každém kroku. „Možná je tato krajina jedním ze silových center naší země" uvádí J. Piňos v brožuře Oživení Broumovska na str. 30. Když ošetříme sochy a přeznačíme jejich symboliku, vybudujeme cesty (silové linie) a když přidáme pár kejklí pro upoutání pozornosti a získání dalších příznivců (nazí mravenci, Japonci, workshopy, kriss-krossy, performance, worship zatím ne (to až později v komunitě), fundraising to ano - výsledky se musí dostavit. Každému v té široké paletě nabídneme něco, a tak zdánlivě nesourodé a tématicky roztříštěné nabídky dostanou postupně pod sféru našeho vlivu všechny. Na mladou generaci si posvítíme např. metodou „waldorfské školy" - t.j. praktickou aplikací vcelku úspěšných pedagogických metod německého okultisty Rudolfa Steinera (theosofie, anthroposofie), jsou i další metody a prostředky.
   Dílo se jistě podaří, protože energie působící skrytě za zjevnými formami života je naší pomocí, ... dosáhneme skupinové vědomí a duchovní růst, ... smíření protikladů, .. návratu do lůna Matky Přírody, atd. atd. Jsme úplně jiní, čistí, nemáme zásadně nic společného s ideologií komunit, jejichž existence může vzít alternativně špatný konec, s možnou asistencí bezpečnostních složek civilizovaného světa.
   K realizaci vizí nové vesnické komunitní společnosti je potřebné získat nejen významné podnikatele (pro začátek alespoň jejich peníze), představitele místní samosprávy, ale také úředníky, protože požadavek na dodržování zákonů této země nutně brzdí v rozletu...
   Jednu z alternativních vizí (pohodovou, neagresivní) si představuji např. takhle:
   Ostrov pozitivní alternativní nákazy se bude postupně šířit na celou Broumovskou kotlinu, která se tak stane velkým ostrovem. Lze snít o tom, že členové budoucích komunit se po celodenní dobrovolné manuální dřině, očišťující jejich mysl, budou těšit na chvíle odpočinku, strávené u obnovených posvátných symbolů mezi poli, případně se budou těšit na doušek recyklované vody, vytékající z kořenové čistírny, případně na mošt z jablek u Piňosů. Jezdit se bude pěšky, žádné virtuální vnímání krajiny z auta a znečišťování božské přírody.
   Jen vůdcové těchto komunit budou pravidelně cestovat po prohnilé konzumní Evropě v mobilních zdrojích znečištění po odporných dálnicích až do míst, odkud startují letadla na východ, např. do Japonska. ( Proč nebudou cestovat ekologickou železniční dopravou přes Sibiř a dále plachetnicí, to se nikdo nedozví.) Po svých návratech ze studijních cest budou s ještě větším entuziazmem poučovat své ovečky, že je potřeba v dobrovolné práci zadarmo pokračovat s mnohem větším úsilím než dosud.
   Ostatně to posledně jmenované není vize ale realita.
   Hra na „Resuscitaci Broumovska" pokračuje.

   QUO VADIS, ALTERNATIVO? Daniel Kubalík
Vrátil se domů

   V odpoledních hodinách dne 10. dubna letošního roku byla s církevním obřadem na hřbitově v Ruprechticích uložena do rodinné hrobky urna s popelem Dipl.Ing. Dr. Waltera A. Heinzla.
   Posledního mužského potomka rodiny, pocházející z Ruprechtic a známé svými podnikatelskými aktivitami v Jetřichově a Hynčicích.
   Walter Heinzel se narodil 5. června 1907 jako syn Anselma Heinzla ml. v Jetřichově. Jeho matka Berta byla rovněž z rodiny textilního podnikatele, a to A. Goeldnera z Rokytnice nad Jizerou.
   Školní vzdělání získal Walter Heinzel na nižší reálné škole v Trutnově, na odborné škole v Liberci a titul diplomovaného inženýra v oboru barev a textilní chemie na Vysoké škole v Drážďanech. Doktorát za disertační práci o ochranném působení sulfitových výluhů získal v roce 1933.
   V Československé armádě sloužil Dr. W. Heinzel v létech 1935 až 1937. Poté pracoval jako chemik v provozech svého otce v Jetřichově a Hynčicích. Jako majitel Heinzelova dvora v Jetřichově se věnoval i chovu dobytka, a to zavedením nové rasy tzv. Krkonošského strakatého skotu.
   Poté, co Dr. W. Heinzel převzal řízení Goeldnerovy tkalcovny v Rokytnici nad Jizerou, postavil v Krkonoších Dvorskou boudu jako základnu lyžařského klubu. S členy tohoto klubu reprezentoval ČSR na Zimních olympijských hrách v roce 1936 v Garmisch-Partenkirchenu, kde v jízdě na bobech získali pro ČSR bronzovou medaili. Při svých aktivitách v motorovém sportu - závody do vrchů a ralley - se stal přítelem závodnice Elišky Junkové, kterou navštěvoval při všech cestách do staré vlasti.
   Ani on se nevyhnul vojenské službě a jako voják Wehrmachtu upadl do amerického zajetí.
   V roce 1947 se pokusil založit v Německu dřevozpracující podnik. Stejně tak zemědělský provoz na ostrově Reichenau v Bodamském jezeře. Nakonec se však v roce 1952 vystěhoval do Kanady, až do provincie Britská Columbie na pobřeží Pacifiku. Získal postavení u Canadien Pulp and Paper Koncern ve Vancouveru, dodávajícím zařízení pro výrobu papíru a celulózy do celého světa. Dr. W. Heinzal započal jako projektant a do důchodu odešel jako významný manažer tohoto koncernu. Svůj vztah ke sportu uplatnil i v nové vlasti. Ve svém bydlišti, Duncanu, byl zakládajícím členem jachtařského, veslařského, hokejového a leteckého klubu. V roce 1988, u příležitosti Zimní olympiády v Calgary uctil Dr. W. Heinzla pro jeho zásluhy o sport Olympijský výbor čestným členstvím ve výboru a ve svazu bobistů.
   Svůj činorodý život uzavřel Dr. Walter Heinzel 11. ledna 2002. Jeho přáním bylo spočinout v rodné zemi. Bylo mu splněno.

   K. Bůna
Okresní turnaj speciálních škol na Zvláštní škole Broumov

   Dne 27. února se konal na Zvláštní škole Broumov 10. ročník okresního turnaje žáků speciálních škol ve stolním tenise. Ve třech kategoriíchl zde změřilo své síly celkem 25 žáků.
   Děkuji manželům Fialovým, kteří celý turnaj připravili a zorganizovali. Fialovi se věnují výchově mladých stolních tenistů v Broumově již neuvěřitelných 50 let. Výsledky jejich práce jsou vidět ve výsledkové listině:

Mladší žáci:
1. Valta Ladislav, ZvŠ Broumov
2. Ferenc Patrik , ZvŠ Broumov

Žákyně:
1. Birdáčová Alena, ZvŠ Broumov
2. Lichnovská Andrea, ZvŠ Broumov
3. Mayerová Petra, ZvŠ Broumov
4. Deňová Alžběta, ZvŠ Broumov
5. Ševčiková Denisa, ZvŠ Broumov
6. Ferencová Hana, ZvŠ Broumov

Starší žáci:
1. Voros Pavel, ZvŠ Broumov
2. Suchý Vlastimil, ZvŠ Jaroměř
3. Mayer Richard, ZvŠ Broumov
4. Benko Ludovít, ZvŠ Jaroměř
5. Ferenc Jiří, ZvŠ Broumov
5. Kubeček Miroslav, ZvŠ Broumov
5. Remiš Lukáš, ZvŠ Č. Skalice
5. Suchý Ladislav, ZvŠ Jaroměř
9. Langner Martin, ZvŠ Č. Skalice
9. Luňák Jiří, ZvŠ Jaroměř
11. Horváth Adam, ZvŠ Broumov
11. Ferenc Milan, ZvŠ Broumov
13. Káš Josef, ZvŠ Č. Kostelec
14. Sivák Michal, ZvŠ Broumov
15 .Šimek Ondřej, ZvŠ Č. Kostelec
16. Teichman Petr, ZvŠ Č. Skalice
17. Vlk Jiří, ZvŠ Č. Kostelec

   Mgr. Pavel Košňar, ředitel ZvŠ
Lyžařský oddíl TJ Slovan Broumov

   pořádá 5. ročník cyklistického závodu O cenu Javořích hor

   Datum konání: sobota 25. 5. 2002 od 9.30 (start 1. kategorie)
   Trasa závodu: od dětského tábora Mír v Olivětíně nad Pivovarem až k restauraci Zámeček na Janovičkách. Cíl žákovských kategorií 1-4 je na parkovišti u „Finančáku".
   Délka závodu/ časová náročnost: kat. 1.4 = 4 km/15 min., kat. 5-9 = 5 km/20 min. Převýšení: cca 180 m. Startovné: žákovské kategorie 1-4 = 20 Kč, kategorie 5-9 = 30 Kč. Přihlášky musí obsahovat jméno a příjmení, datum narození, příslušnost k oddílu či škole nebo slovo amatér. Přihlášky u prezentace v den konáním závodu, jinak na adrese: Dušan Vít, Alšova 126, Broumov, do 24. 5. 02. E-mail: d.vit@stef-as.cz
   Prezentace a výdej startovních čísel: od 8 do 9 hod., všechny kategorie v prostoru startu.
   Vyhlášení vítězů a ceny: 30 min. po dojetí posledního závodníka. Všichni zúčastnění obdrží za absolvování diplom. OPrvní tři v kategorii získají věcnou cenu. Závodník, který se nezúčastní vyhlášení výsledků závodu, ztrácí nárok na výhru a ta propadá ve prospěch pořadatelů.
   Činovníci závodu:
   ředitel závodu Dušan Vít, tel. 491 522 392, hlavní rozhodčí Jan Strašil, rozhodčí Lukáš Gábela, Pavel Holman, sekretářky Dana Půlpánová, Lenka Grunerová, startér, měření Aleš Valášek, Tomáš Čipera, zdravotník: přítel/přítelkyně lyžařského oddílu.
   Všichni startující startují na vlastní nebezpečí! Všem doporučujeme vzhledem ke stavu vozovky horské kolo. Cyklistická helma podmínkou. Na trase závodu bude v době konání omezen provoz pro automobilovou dopravu Policií ČR. Za ztrátu startovníha čísla bude účtováno 200,- Kč.

Basketbal

Přátelská utkání minižáků:

16.3.2001
Broumov - Chrudim: 34 : 39
Broumov - Chrudim: 32 : 57

24.3.2001
Broumov - Lomnice n. P.: 45 : 78
Broumov - Lomnice n. P.: 43 : 70

14.4.2002
Broumov - Vamberk: 34 : 33
Broumov - Vamberk: 45 : 23

Basketbal - starší žáci
Oblastní přebor

23.2.2002
Jaroměř - Broumov: 43 : 24
Jaroměř - Broumov: 47 : 45

2.3.2002
Broumov - Hr. Králové: 24 : 104
Broumov - Hr. Králové: 42 : 93

23.3.2002
Vrchlabí - Broumov: 51 : 55
Vrchlabí - Broumov: 73 : 69

Konečná tabulka oblastního přeboru starších žáků 2001-2002:

1. PP Hradec
2. Jičín
3. Náchod
4. Broumov
5. Jaroměř
6. Vrchlabí
7. Hořice 2

Basketbal - starší dorostenci
Oblastní přebor

23.3.2002
Litomyšl - Broumov: 95 : 74
Litomyšl - Broumov: 88 : 53

6.-7.4.2002 - č t v r t f i n á l e
Broumov - Skuteč: 93 : 111
Skuteč - Broumov: 109 : 70
Úspěchy broumovských dětí

   V okresním kole Recitační soutěže v Náchodě broumovské děti opět zářily!
   V 1. kategorii zvítězila Markéta Hofmanová ze ZŠ ve Velké Vsi. Ve 3. kategorii obsadila 1. místo Lada Šolcová z Masarykovy ZŠ a ve 4. kat. obsadila rovněž 1. místo Jana Rainová z Masarykovy ZŠ.
   V soutěži kolektivů byl nejlepší kolektiv ZŠ Hradební s Máchovskými variacemi.
   Všichni zde uvedení postupují do krajského kola soutěže. Blahopřejeme!
   Broumovská veřejnost měla možnost vidět ty nejlepší recitátory z každé školy na přehlídce v Městském divadle, která se konala ve středu 3.4. odpoledne. (Bohužel chyběli tam i mnozí rodiče těchto šikovných dětí.)

   E. Kučerová
Judo

   Dne 23. 3. 2002 se v Hradci Králové na Sokole konalo Mistrovství Východočeského regionu mladších žáků a žaček, jednotlivců a dorostenců, družstev a jednotlivců

Výsledky - mladší žactvo:
do 38 kg Ladislav Záliš - 1. místo
do 46 kg Jiří Zelený 1. místo
do 46 kg Zdeněk Nouza 5. místo

Výsledky - dorostenci - jednotlivci:
do 55 kg Zbyšek Záliš 2. místo
+ 90 kg Filip Chráska 1. místo

Výsledky - dorostenci - družstva:
1. místo Sokol Hradec Králové
2. místo Loko Trutnov
3. místo JC Liberec
4. místo Sokol Česká Třebová
5. místo Syntesia Pardubice

   Zbyšek Záliš startoval za JC Liberec a Filip Chráska za Loko Trutnov.
Literární soutěž Komenďáčku - Výsledky 3. ročníku

1. kategorie - 1. - 5. roč. :

poezie
1. Miroslav FLÍDR, 3. tř. ZŠ Olivětín
2. Kateřina BORNOVÁ, 4.A Mas. ZŠ
3. P. VOLHEJN, 3.tř. ZŠ Olivětín

próza
1. Barbora ANDĚLOVÁ, 4.A, Mas. ZŠ
2. Klára VAŠÁKOVÁ, 4.B, Masar. ZŠ
3. Markéta PÍRKOVÁ, 5.A, Masar. ZŠ

2. kategorie - 6. - 7. roč.:

poezie
1. Jan HAMERSKÝ, 7.B Masar. ZŠ
2. Pavla VLČKOVÁ, 7. C Masar. ZŠ
3. Michaela HÁJKOVÁ, 7. C Mas. ZŠ

próza
1. Jan HAMERSKÝ, 7.B Masar. ZŠ
2. Blanka KAHÁNKOVÁ, 7. C, Mas.ZŠ
3. Tomáš VOLF, 6. B Masarykova ZŠ

3. kategorie - 8. - 9. roč.:

poezie
1. neuděleno
2. neuděleno
3. Pavla VLČKOVÁ, 8.C Masar. ZŠ a Michal PAVELKA , 9.A Masar.

próza
1. Mich. ANDRŠOVÁ, 9.A ZŠ Hrad.
2. Milan PŘECECHTĚL, 9.B ZŠ Hrad. a Monika SIMKOVÁ, 9.B, Masar. ZŠ
3. A.. GORODNIČENKO, 9.B Hrad. a Monika SIMKOVÁ, 8.B Masar. ZŠ

   Do soutěže bylo přijato celkem 51 dětských prací. Literární práce posuzovala odborná porota v tomto složení: PaedDr. Helena Jarotková, Věra Kopecká, Eva Kučerová a PhDr. Jan Meier.
   Redakce Komenďáčku děkuje všem dětem za pěkné literární práce( pokud ještě nebyly, pak budou otištěny v některém dalším čísle časopisu) a blahopřeje všem oceněným.
   Všichni žáci vybraní porotou jako nejlepší tři v každé kategorii budou odměněni věcnými cenami, které věnuje SRPDŠ Masarykovy ZŠ a časopis Komenďáček.

Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

redakce, grafická úprava:
M. Otte, tel. 491 522 185

korektury:
Mgr. Šárka Rambousková

e-mail: broumov.muzeum@worldonline.cz

objednávky inzerce:
Sekretariát Městského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail: fischerova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail: ic.broumovsko@worldonline.cz

vychází 1 x měsíčně
uzávěrka vždy 20. každého měsíceCopyright © Město Broumov 2002 Poslední aktualizace stránky: 12.05.2002 T