Na této stránce Vám přinášíme poslední číslo Broumovského zpravodaje. Jedná se výběr článků z tištěné verze zpravodaje. Rádi bychom slyšeli Váš názor na tento druh zpráv a tak nám napište. O výsledku Vás budeme informovat.

Broumovský zpravodaj č. 2/2002

Obsah čísla:
Z města
Školné pro okolní obce
Společenská kronika
O reformách
Město má problémy s neplatiči
Děkujeme, paní poslankyně Horníková!
Nová výstavba kabin na fotbalovém stadiónu ...
Z redakční rady
Doba postní, předzvěst jara
V divadle
Na kole napříč Evropou - z Broumova až do Afriky
Pořadatelům kulturních akcí
Nový umělecký klub v Broumově
Informace Městského úřadu v knihovně
Veřejný Internet v Broumově
Irish Dew pošesté, pokaždé jinak
Strašidlácký bál 9. února 2002 na Střelnici
Broumovská laťka 2002
MUSIC &THEATRE S. G. Pitaš
Internet pro každého - volný přístup pro děti i dospělé
Poděkování Oldřichu Fialovi
Judo
Co dělám?
Program fotbalového oddílu Slovan Broumov - jaro 2002
Stolní tenis - Cepková získala dvě a Hofmanová ...
Stoprocentní žákyně
Poděkování
Z činnosti policie ČR
Napsáno přesně před sto lety - Kdysi a nyní ...
Péče o krajinu v roce 2001
Sdružení dobrovolných aktivit INEX Praha
Toulavý měsíc Věry Kopecké
Pan Jiří Jiránek velvyslanec ČR v Chile ...

Z města

   Město se zúčastnilo 28. a 29. 1. konference zaměřené k rozvoji Královéhradeckého kraje. Významná byla účast premiéra Zemana, vyslance EU v naší republice R. Cibriana a dalších významných osobností. Vedle seznámení se všemi rozvojovými programy kraje jsme získali důležité informace o možnostech financování regionálních programů z fondů EU.
   Paní Orgoníková zprostředkovala starostovi města setkání s ministrem financí Jiřím Rusnokem a místopředsedou vlády Špidlou při výjezdním zasedání vlády v HK. Předmětem jednání byly perspektivy nemocnice v Broumově a problém oddlužení, který není ještě po třech letech vyřešen.
   V neděli dne 27. ledna dopoledne vyhlásila okresní povodňová komise pro Stěnavu stav bdělosti, který během tří hodin změnila na „stav ohrožení." Od 13 hod. do 14 hod. stoupla Stěnava v Otovicích o 14 cm.. Největším nebezpečím byly opět přítoky - potoky Sviňský, Liščí a voda proudící z polí. Na Hejtmánkovickém mostě bylo 15 cm vody. Kritický stav byl před penzionem, kde bylo přes 30 cm vody. Ve 13.00 hod. zasedala povodňová komise. Na přítocích Stěnavy sledovala stav každou hodinu Městská policie. Jakmile přestalo pršet, stav se stabilizoval.
   Povodňová komise provedla kontrolu všech opatření, na kterých jsme se loni dohodli. Bohužel ne všechny odpovědné instituce udělaly vše co měly. Při hodnocení nejlépe dopadla Správa a údržba silnic. Zemědělská vodohospodářská správa bude muset rychleji odstranit příčiny odtoku vody z polí, nebo je alespoň zmírnit. Téměř nic neudělaly České dráhy v pročištění propustků pod tratí a vyčištění příkopů podél železničního tělesa, zvláště podél broumovského nádraží. Rovněž OkÚ dosud nevyčistil rybníček ve Velké Vsi. Nejzásadnější protipovodňová opatření provedlo Povodí Labe. Město musí opravit dva propustky pod silnicí v Olivětíně. Proč se Stěnava dostala do zpráv České televize? Jsou to nízko nastavené stavy vody pro vyhlášení jednotlivých stupňů pohotovosti a „situace ohrožení." V době letních bouřek, kdy v historii města k povodním docházelo, stoupá hladina Stěnavy a přítoků tak rychle, že mnohdy mezi I. a III. stupněm není často moc času uskutečnit všechna potřebná opatření.
   V prosinci loňského roku opět míra nezaměstnanosti v Broumově překročila 10%. Počet uchazečů o práci stoupl na 425 osob (10,4%). Zatímco v celém okrese bylo 5,8% nezaměstnaných, a Náchod se tím řadí do poslední desítky okresů s nejnižším % v ČR, v Broumově podle jednotlivých částí jsme na tom špatně tradičně v Olivětíně (15,9%) a na Poříčí (24,8%). Podíváme-li se na celý loňský rok, zjistíme, že pod 8% klesla nezaměstnanost pouze v červnu (7,9%). Veškeré snahy města získat do Broumova investora, který by vytvořil nová pracovní místa byl , bezúspěšný.
   V měsíci lednu řešila MP 81 dopravních přestupků, některé napomenutím, jiné pokutou. Celkem vybrala 1.700,- Kč. Parkovací automat vinou poruch vynesl pouze 11.670, -Kč. V lednu bylo prodáno za 36.600, -Kč stálých ročních parkovacích známek.
   Ve středu 6. února navštívil Broumov generální konsul ČR z nově vzniklého konzulátu ve Wroclawi. Předmětem jednání byla lepší průchodnost hraničních přechodů v Otovicích a ve Starostíně, zvláště pro nákladní dopravu, otevření dalších přechodů pro turisty, obnova železnice do Střední Stěnávky, možnost větší ekonomické spolupráce, pohyb pracovních sil, společné projekty z programů PHARE CBC a další problémy. Schůzky se zúčastnil starosta partnerského města Nové Rudy Marek Bawecký, Ing. Sojka a ředitel řadu práce z Nové Rudy a Náchoda.
Školné pro okolní obce

   Stálým problémem je placení školného okolních obcí. Povinnost je dána zákonem č.139,§14,odst.2, podle kterého je obec povinna hradit investiční náklady na žáka. Obec Křinice dluží Broumovu 92 000,- Kč za rok 1999 a nezbude nic jiného než soudní vymáhání. Jsou města, která požadují částky od tří do pěti tisíc korun. Město Broumov patří k nejlevnějším vůči okolním obcím. Například Náchod účtuje 5000 Kč, do Nechanic, kde máme naše žáky, platíme 4000 Kč. Broumov má 4 základní školy a rozpočet na ně činí 3 794 tis. Kč. Dále dotujeme školní jídelny a družiny, také Ulitu, středisko volného času, kterou i tito žáci z okolních obcí navštěvují. Město Broumov v roce 2002 požaduje ze zákona na okolních obcích 1826 Kč na jednoho žáka. Jak zveřejnil v Novinách Náchodska pan starosta Baše, jsou Hejtmánkovice ochotny zaplatit Broumovu částku pouze ve výši 1500 Kč na jednoho žáka. Stejně veliké město jako Broumov je Červený Kostelec, který do škol vloni vložil 2,3 mil. Kč, účtoval na jednoho žáka okolním obcím 3200 Kč. V letošním roce však již požadují částku ve výši 4000 Kč.
   Informace starosty Hejtmánkovic pana Bašeho v Novinách Náchodska je naprosto zkreslující. Je únavné vést každoročně s okolními zastupitelstvy debaty, kolik budou platit. Nic jim nebrání zřídit si vlastní školy, nebo posílat své děti do „lacinějších škol".

   Zdeněk Streubel
Společenská kronika

   V sobotu 26. 1.2002 jsme slavnostně přivítali nové občánky:
 • Báru Varešákovou
 • Ondřeje Vojtěcha
 • Lucii Evu Opatrnou
 • Radovana Adhama Assabhi
 • Terezu Vodochodskou
 • Martinu Novákovou
 • Martina Čepla
 • Valérii Gabajovou
 • Ondřeje Škodu
 • Gabriela Papineschi
 • Michala Zahálku
 • Annu Špreňarovou
 • Josefa Stillera
 • Václava Meisnera
 • Jana Gabriše
 • Sofii Kurovou
 • Kateřinu Gažiovou
 • Alžbětu Muchovou
 • Denise Gážiho
 • Růženu Polyákovou
   Slavnostní uvítání doplnily svými básničkami děti ze 6. MŠ. Rodičům přejeme trpělivost a lásku při výchově a dětem šťastné dětství.

   Za SPOZ : N. Burdychová - matrikářka
O reformách

   Podle slovníku cizích slov znamená reforma úpravu nebo změnu k lepšímu. Zda je smysluplná, zda se podaří nebo nepodaří realizovat, je věc druhá. V každém případě však občané nesou její důsledky. Již delší dobu můžeme číst a slyšet o reformě územní veřejné správy, která by se měla týkat obcí a především občanů. Cílem reformy územní správy by mj. mělo být zrušení stávajících okresů a přiblížení státní správy občanům. Zda tomu tak bude, teprve uvidíme. Pro město Broumov by realizace znamenala rozšíření působnosti a zabezpečování některých činností, které dosud zajišťuje okres.
   Je známo, že reforma nemá pouze zastánce, ale i odpůrce, a to jak v politických stranách, tak i u úřadů, kterých se navrhovaná reforma bezprostředně dotýká.
   Město Broumov patří - spolu s Náchodem, Novým Městem n. Met. a Jaroměří - k těm, na která by rozšířená působnost byla přenesena. Vzhledem k tomu, že reforma není státním tajemstvím, začíná se o budoucí nově vytvořená pracovní místa ucházet spousta zájemců. V současné době eviduji na MěÚ již přes sto žádostí a denně docházejí nové.
   Pro vaši lepší informovanost bych rád uvedl některá fakta. V prvé řadě chci poukázat na skutečnost, že zatím nemáme žádné informace o tom, že reforma opravdu bude. Stále častěji slyšíme, že se prosazují názory, aby se na Okresním úřadě shodila cedule a místo ní se dala nová - „Obec s rozšířenou působností" a reforma by byla hotová.
   V současné době a v nejbližších měsících proto očekáváme celou řadu zákonů, podle nichž bude dále postupováno. Nevíme však, zda tyto zákony budou v potřebném časovém předstihu schváleny. Snad neprozradím žádné tajemství, když uvedu, že při přenosu působností do Broumova se počítá s převodem (delimitací) pracovníků dnešního okresu. Teprve poté, co některé činnosti nebudou těmito pracovníky obsazeny, bude moci město Broumov vypsat výběrová řízení.
   Je známo, že do území „malého okresu" Broumov jsou zahrnuta města Broumov, Teplice nad Metují a Meziměstí a samozřejmě obce, které pod tato města patří. Město Police n. Met. projevilo spolu se svými obcemi zájem o připojení k „malému okresu" Náchod, spolu s Hronovem, Červeným Kostelcem, Náchodem a Českou Skalicí. Bude na rozhodnutí Zastupitelstva města Police a obcí, zda své rozhodnutí změní. Proč o tom píšu? Protože jsme chtěli nabídnout všem městům zastoupení v úřadu, neboť město nehodlá být vrchností na území, které bude zabezpečovat. Máme zájem na tom, aby se tento sice překrásný, ale trochu zapadlý kout naší země rozvíjel a abychom o něm rozhodovali my, kteří tady žijeme.
   Závěrem bych chtěl vyjádřit naději, že Policko i Machovsko znovu zváží svá původní rozhodnutí. Vždyť jsme doposud dobře společně hájili zájmy tohoto území a spolupracovali k oboustranné spokojenosti. Mámě spoustu společných zájmů a historicky patříme k sobě. Naši spolupráci by tedy nemělo nic stát v cestě. Vzkazuji tedy Poličákům i Machovákům a ostatním, že s nimi stále počítáme. Přeji jim, aby se dobře rozhodli.

   A. Obst
Město má problémy s neplatiči

   Broumov jako i jiná města v ČR má občany, kteří bydlí a žijí na jeho účet. Pracovníci státní správy v mnoha případech jsou zcela bezmocní při vymáhání dluhů. Důvody jsou různé. Dlužník umře, dědicové se k dluhu odmítají hlásit, dlužník se odstěhuje a je k nenalezení, nebo dlužník jednoduše nereaguje na žádné výzvy, ať ústní nebo písemné. Zůstává rozum stát, co všechno si někteří lidi dovolí vůči městu.
   Podrobný jmenný seznam dlužníků byl dán na vědomí Městské radě a bude veřejně projednán na zasedání zastupitelstva. Významná část těchto dluhů (tzv.nedobytné pohledávky) se ale každý rok jednoduše prominou a škrtnou.
   S problémem si nevědí rady ani právníci, každý krčí rameny. Hrozba, že dlužník od města nemůže očekávat žádnou vstřícnost při řešení jeho nových problémů, je u některých občanů také bez účinku, neboť město se v nejtíživější situaci musí podle zákona postarat o své ,,chudáky". Co s tímto nešvarem dál? Do kdy se nám někteří dlužníci budou vyšklebovat? Zná někdo účinné řešení?

   DRP
Děkujeme, paní poslankyně Horníková!

   Dnes téměř na každém kroku slyšíme, jak někdo nedodržel slovo, nebo porušil slib. Někdy člověka napadne, že normální je slovo nedodržet. V našem případě je však opak pravdou. Na našem stadiónu Stanislava 0počenského je kromě hrací plochy veškeré zařízení z dvacátých let minulého století. Špatný stav kabin kritizovali nejen vlastní hráči a funkcionáři, ale i družstva soupeřů, která k nám každoročně zajíždějí k mistrovským utkáním. Už jsme se za prostory kabin a sociálního zařízení styděli. Přišli jsme s tím, že bychom vše měli zrekonstruovat. Dnes není problém něco postavit, ale kde na to vzít peníze. Sháněli jsme kde se dalo, ale marně. Proto jsme oslovili poslankyni Mgr. Zdeňku Horníkovou a požádali o pomoc. V létě loňského roku přijela do Broumova, prohlédla si stávající zařízení na fotbalovém stadionu a slíbila, že se pokusí finance na rekonstrukci zajistit. Slyšeli jsme hlasy, že „ta se na nás vykašle", „zítra už nebude vědět, že byla v Broumově" atd. Na základě slibu o získání financí jsme nechali vypracovat studii na rekonstrukci sportovního areálu na fotbalovém hřišti a školního hřiště Tužme se. Celková částka na rekonstrukci sportovního areálu je naplánována ve výši 11 mil. Kč.
   Je leden 2002 a nejenže poslankyně nezapomněla, že byla v Broumově, ale dodržela i slovo. Podařilo se zajistit pro letošní rok 6 mil. Kč na rekonstrukci sportovního areálu a věříme, že zbývající částku nám pomůže ze státního rozpočtu v roce 2003 získat také.
   Teď je vše na nás, abychom vystavěli krásný sportovní stánek pro sportovce Slovanu Broumov, ale i pro místní školy. Na stadiónu St. Opočenského postavíme nové kabiny, sociální zařízení, restauraci s celoročním provozem a v poschodí turistickou ubytovnu. Na hřišti Tužme se počítáme s tréninkovým hřištěm na fotbal, hřištěm na volejbal, běžeckou dráhou, doskočištěm pro skok daleký a prostorem pro vrh koulí.
   Převážnou část musíme realizovat v letošním roce a držte nám palec, aby se vše zdařilo. Touto cestou děkujeme paní poslankyni Mgr. Horníkové za dodržení slova, tím myslíme slíbenou finanční pomoc. Díky také Městskému úřadu Broumov, bez jehož pomoci by toto nebylo možné zrealizovat.
   A na závěr - jistě mají radost ti, kteří paní poslankyni v minulých volbách volili. Takže rada pro příští volby: je to jednoduché, volte toho nejlepšího kandidáta na poslance!

   Oddíl kopané Slovanu Broumov.
Nová výstavba kabin na fotbalovém stadiónu Stanislava Opočenského

   V letošním roce bude zahájena výstavba nového komplexu kabin pro hráče a rozhodčí, včetně sociálního zařízení na fotbalovém stadiónu Stanislava Opočenského. V novém komplexu bude také restaurace s celoročním provozem a v poschodí bude turistická ubytovna, která v Broumově tolik chybí. Návazně na novou výstavbu bude přestavěno školní hřiště Tužme se vedle fotbalového stadiónu. Hřiště Tužme se by mělo opět sloužit školám při tělesné výchově, kde bude menší hřiště na fotbal, volejbalové hřiště, doskočiště pro skok daleký a běžecká dráha. Po dohodě mezi školami a fotbalovým oddílem dojde k zapůjčování hřiště Tužme se v odpoledních hodinách pro přípravu fotbalistů, převážně mládeže, a školní mládež bude moci v dopoledních hodinách využívat kabiny a sociální zařízení nového komplexu na stadiónu. O běžnou údržbu na hřišti Tužme se se bude starat fotbalový oddíl.
   Studie nové výstavby na stadionu, jak ji navrhl Michal Babuljak, který provádí projektování staveb a inženýrskou činnost. Tato studie nemusí být ještě konečná, ale plně posloužila k získání státní finanční dotace pro rok 2002.

   Tělovýchovná jednota Slovan
Z redakční rady

   RR Broumovského zpravodaje dne 18.2.2002 rozhodla,že z důvodů ekonomických i praktických bude Zpravodaj počínaje únorem 2002 měsíčníkem. Uzávěrka každého čísla bude k 20. v každém měsíci. Nové číslo by se mělo objevit u prodejců k poslednímu dni v měsíci.
   Každé číslo, kromě zpráv o činnosti Městské rady a Městského zastupitelstva, bude obsahovat aktuální zprávy z města a kulturní program na příští měsíc.
   Cena Zpravodaje bude 4 Kč za výtisk.
   Redakční rada hledá další dopisovatele a ochotné spolupracovníky. Odpovědným redaktorem zůstává pan Otte Miroslav, kterému redakční rada chce touto cestou poděkovat za dobrou práci.

   DRP
Doba postní, předzvěst jara

   Letošní masopust (období plesů a karnevalů) byl opravdu krátký.Od Tří králů do Popeleční středy, která letos připadla na 13. února.
   Co je to doba postní a proč jedné středě říkáme Popeleční? Proč je masopust někdy dlouhý a letos krátký?
   Musíme začít u data Velikonoc, ústředních svátků všech křesťanů, neboť Velikonoce se slaví v neděli po prvním jarním úplňku Měsíce a letos tato neděle bude 31. března. Když od tohoto data odečteme zpět čtyřicet dní, dostaneme se ke středě 13. února, která je počátkem postní doby.
   V tento den se v katolických kostelích uděluje tzv. popelec, sype se popel na hlavu, anebo kněz udělá popelem znamení kříže na čelo se slovy : „Obraťte se a věřte evangeliu, nebo se slovy" „Pamatuj že jsi prach a v prach se navrátíš".
   No a následujících 40 postních dní je dobou očištění těla i ducha od všeho,co nás zatěžuje a co nám brání prožít opravdový život křesťana. Je to období modliteb,rozjímání,pokání a milosrdenství.
   Celá postní doba je pro křesťany velice důležitá z hlediska duchovní obnovy, ale postit se od nadměrného jídla a pití, anebo dokonce držet dny zcela bez jídla, jen tzv.o vodě, a tím napomáhat k očištění těla, je nesmírně důležité a potřebné i z hlediska medicínského, nejen teď v předjaří, kdy zjišťujeme, že sem tam přibyl nějaký ten fald tuku, nebo že jsou nám kalhoty těsné a při zapínání knoflíku musíme zadržet dech. Držet tzv. hladové dny by měl člověk dbalý o své zdraví v průběhu celého roku

   Hezké předjaří a dobré zdraví Váš Dr. Pindeš.
V divadle

   31. 1. 2002 v 19.30 byla v Městském divadle v Broumově uvedena divadelní hra „Osamělost fotbalového brankáře" v podání divadelního souboru Vicena z Ústí nad Orlicí. Celý děj v podání jednoho herce a několika hlasů se odehrával před fotbalovou brankou, kde během zápasu Samuel Blumenberg vyprávěl své humorné životní příběhy. I přes úspěšnost hry po celé republice byla návštěvnost výjimečně velice nízká. Divadlo s 200 místy navštívilo pouze několik málo diváků, většina z Heřmánkovic, ti odcházeli z divadla s úžasnými zážitky.
   Z dalších divadelních programů bych Vám doporučila a zároveň Vás pozvala na loutkový minimuzikál v podání Evy Hruškové a Jana Přeučila ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA (13. 4. 2002 v 15.00) nebo folkový koncert MIROSLAVA PALEČKA A MICHAELA JANÍKA (25. 4. 2002 v 19.30).

   Těším se i s Vámi nashledanou v divadle - Karolina Jansová

   Přehled kulturních pořadů najedete na www.broumov.net, na výlepových plochách, v Informačním centru na náměstí (nad Komerční bankou) nebo na telefonním čísle 491 524 168, kde Vám ráda zodpovím i Vaše případné dotazy. Předprodej na všechna představení v Informačním centru na náměstí (nad Komerční bankou) v Broumově.
Na kole napříč Evropou - z Broumova až do Afriky

   Mladý broumovský cestovatel Martin Stiller (21) uskutečnil v létě 2001 velkou dobrodružnou cestu na kole z našeho Broumova napříč celým kontinentem až do marockého Fésu v Africe.
   Na této dlouhé pouti trvající přes dva měsíce projel 10 států a ušlapal více jak 5750 km. Mezi důležitými místy, kterými projel byl například pyrenejský průsmyk Port d´Envalira (2408 m) či třeba nejzápadnější bod evropského kontinentu Mys Roca v Portugalsku a další.
   Mezi rarity patří projetí území čtyř států v jeden jediný den! Nejdelší denní trasa měřila 162 km což je s nákladem cca 45 kg poměrně slušný výkon. Celá cesta se konala tzv. „natěžko", tedy bez doprovodného vozidla. S jeho zajímavými zážitky a krásnými diapozitivy z této ojedinělé dobrodružné cyklocesty se bude moci broumovská veřejnost seznámit na besedě, která se bude konat v Městském divadle 21. 3. 2002 v 19.00.
Pořadatelům kulturních akcí

   V sále restaurace Střelnice se v tomto roce uskutečnilo již několik společenských akcí - plesů, karnevalů apod., ale jen někteří pořadatelé splnili své povinnosti v placení poplatků.
   Před pořádáním společenských akcí je nutné si v kanceláři oddělení Kultury MěÚ vyzvednout potřebné formuláře a v co nejkratší době zaplatit poplatky, a vyhnout se tak případným pokutám.
   Platbě poplatků se ale nevyhnou ani majitelé restaurací, pořadatelé diskoték nebo karnevalů. Pro ně je povinností vyplnit formuláře Ochranného svazu autorského a zaplatit vyměřený poplatek za reprodukovanou hudbu. I oni tím předejdou sankcím.
Nový umělecký klub v Broumově

   V únoru tohoto roku se zrodil za přispění Komunitního centra při SVČ Ulita v Broumově nový klub. Dostal název DUB, který v sobě skrývá počáteční písmena plného názvu - totiž Dětské umělecké bratrstvo. Tvoří jej děti ve věku od 8 let, které se scházejí pravidelně na základě společného zájmu - uměleckého tvoření. Pojem „umělecký" je zde chápán v širší rovině. Děti se nebudou při svých pravidelných schůzkách, poznávacích výpravách, exkurzích, veřejných vystoupeních a dalších činnostech věnovat pouze hudbě a výtvarnému tvoření. Posláním klubu je zprostředkovat jeho členům seznámení s podstatou všech praktických činností, které nás v životě obklopují a ve kterých můžeme spatřovat rysy uměleckého procesu. Vedle uměleckých řemesel to mohou být i docela běžné každodenní činnosti, které prodchnuty láskou k předmětu a mistrovstvím rukou mohou aspirovat na nejvyšší mety umění stejně jako jejich uznávané vznešenější protějšky. DUB pořádá, mimo jiné, každý měsíc pro svoje členy i jejich kamarády tzv. Bystření - tj. víkendový pobyt na bývalé faře v Heřmánkovicích, která se pozvolna proměňuje právě na venkovské sídlo umožňující praktickou práci s materiály, muzicírování, stejně jako pohyb a dětské dovádění. V létě se pak Heřmánkovice stanou místem letního tábora Dětského uměleckého bratrstva. Ten, stejně jako ostatní aktivity Dětského uměleckého bratrstva DUB, vedou Dáša Zbořilová a Mojmír Poláček.
Informace Městského úřadu v knihovně

   Návštěvníci Městské knihovny se tu mohou seznámit i s měsíčními a výročními přehledy plnění Městského rozpočtu, usneseními Městského zastupitelstva a rady a s městskými vyhláškami.
Veřejný Internet v Broumově

   Zřízení veřejného internetového pracoviště v Městské knihovně se před čtvrt rokem stalo doslova atrakcí. Dva počítače, jež jsou v knihovně k dispozici, byly denně obleženy zejména mladými a dětskými uživateli. Postupně se zájem o připojení ke světové počítačové síti a komunikaci v ní stabilizoval. V poslední době využívá této možnosti okolo tři čtyř desítek uživatelů týdně. Čtenáři zde vyhledávají informace pro studium i pro svou zábavu, ale také hledají zaměstnání nebo zjišťují firemní informace, vyřizují elektronickou poštu, ve zkouškovém období se prostřednictvím Internetu z broumovské knihovny zapsala řada zdejších vysokoškolských studentů na přednášky v dalším semestru.
   Ke komunikaci využívají veřejný Internet i návštěvníci našeho města, včetně cizinců.
   Internetové pracoviště v Městské knihovně je přístupné v době provozu oddělení pro dospělé, tedy od pondělí do čtvrtka od 8 do 17, v úterý až do 18 hodin. Při sobotním dopoledním provozu v knihovně mají (při vysoké návštěvnosti a jednočlenné obsluze) před zájemci o Internet přednost běžní čtenáři.

(m)
Irish Dew pošesté, pokaždé jinak

   Od roku 1996 už pošesté vystoupila v Městském divadle přední česká skupina, věnující se hudebnímu žánru zvanému keltský rock Irish Dew. Její vedoucí Václav Veselý (hrál mj. v Mišíkově ETC či Brabcově Country beatu) dovede každý rok překvapit a přijít s něčím novým, ať už je to excelentní houslista Jan Hrubý, zpěvačka, tanečnice, „keltský dorost" či anglický hráč na keltskou harfu. Letos se „Irish" v Broumově opět představili bez houslí, zato s exotickým irským buzuki (Roman Hampacher). Václav Veselý střídal kytaru s akordeonem, na místě dalšího kytaristy se stabilizoval Jiří Podzimek, nechyběl samozřejmě u zdejšího publika nejoblíbenější člen skupiny, flétnista Jakub Klár.
   První část letošního koncertu patřila dětskému Peregrinovu kvartetu (housle, kytara-zpěv, příčná a zobcová flétna). Stejně jako vloni v něm nejvíc zaujala Tereza Kocourková, která za rok udělala výrazný krok směrem k označení zpěvačka (i slečna). Irish Dew pak zahráli, s novým zvukem, řadu skladeb svého standardního repertoáru i novinek a opět nechyběla ani premiéra. Skupina už léta jezdí na soustředění na Janovičky a Broumovsko je pro ně doslova domácí půdou. Z atmosféry jedné loňské procházky vznikla i emotivní skladba Heřmánkovické náhrobky, kterou ve velkém obsazení s hutným zvukem spolu zahráli Irish Dew i dětská sekce. V konkurenci televizních přenosů zlatého Valentova finále, Neumannové sprintu a sparťanské Ligy mistrů zaplnili „Irish" divadlo 150 návštěvníky, kteří skupinu ve vůni irské whisky z tradiční ochutnávky, pořádané Alkou-CZ, přiměli k půlhodině přídavků.

   Jan Meier
Strašidlácký bál 9. února 2002 na Střelnici

   „Milá strašidla, čarodějové , duchové, princezny, jezinky.. a vůbec všechna strašidlácká havěti, vítám vás na našem bále. Pojďte se bavit a skotačit!" vyzvala přítomné Bílá paní.
   Celé plesání zahájila strašidýlka z taneční školy, která vystřídali duchové a předvedli, co za úžasné pohybové kreace se naučili.
   Strašidlácká merenda se vesele rozjela a všichni se dali do tance. Náhle ztichla hudba. Co to ? Do sálu vběhl posel od vládce všech strašidel s velkým pergamenem, kde stálo psáno, že už se strašidla nemohou vrátit na svůj hrad.Strašidlácký král jej zaklel a pro jistotu uzamkl na 7 zámků. Jak z té šlamastiky ven? Pokud ovšem prý splní strašidláci 7 úkolů, 7 zkoušek- a to nebudou ledajaké, mohou získat 7 klíčů ke znovu otevření hlavní brány.
   S chutí do toho a půl je hotovo. Hned se začalo s plněním. K získání prvního klíče museli přítomní pánové nasednout na bujného oře, obléknout si královský plášť, nasadit klobouk a vyrazit po nebezpečné lávce nad propastí, prokličkovat mezi stromy v hustém lese a rychle se vrátit zpět. Dámy tutéž trasu absolvovaly s paraplíčkem v ruce a s princeznovskou korunkou na hlavě. Další zkouška se zdála na pohled velmi jednoduchá, ale ouha! Nakrmit se navzájem s kamarádem pribináčkem velkou lžící pro ty nejedlíky výživného pramene zdraví z Posázaví bylo někdy nadlidským výkonem. Pro získání třetího klíče se měli všichni - zvlášť kluci a zvlášť dívky - seřadit podle velikosti. Nakonec to všichni zvládli. Uf !
   Jako kdyby tušila dobrá víla, že mnohým už pomalu docházejí síly, poslala unaveným strašidlákům svačinku na posilněnou. Nejstarší členky taneční školy - divoženky - ještě přidaly pohybový zákusek.
   Podmínky pro splnění úkolu a zisk čtvrtého klíče byl ryze taneční. Na parket se totiž museli tanečním krokem vydat i všichni dospěláci a dokonce uprostřed vrtícího se davu ještě dvojice zatančit polku. Dopadlo to výborně, padl další zámek.
   Pátý klíč se vydával pouze po vysvobození deseti princezen z vysoké věže a šestý za postavení takových čtyř věží. Když předvedli největší siláci souboj v přetahování lanem (i dospělácká družstva), vybojovali závěrečný klíč.
   Stateční strašidláci si šikovností a odvahou vybojovali svůj hrad a domov opět zpět. Všechny zámky získaly své klíče. Malý zlatý klíček si každý odnášel na památku s sebou na krku domů.
   Juchání bylo víc než dost, a tak.....zazvonil zvonec a.......zůstal jen prázdný sál. Tak zase napřesrok!

   Sepsala Bílá paní Yva Piňosová

   Zvláštní poděkování patří mistru zvuku Zdeňku Hajpišlovi a všem sponzorům : Global radio, Jeans mode, Jaroslav Hrubý, Drogerie Szkoková, Papírnictví Malenka, Tabák Štěpánová, Jiří Kohl - Teplice n. Metují, HOP
Broumovská laťka 2002

   V sobotu 19. ledna uspořádalo SVČ Ulita DDM IX. ročník soutěže s názvem Broumovská laťka. Soutěžily věkové skupiny závodníků od ročníků 1995 až po 1982 a přihlásilo se jich celkem 44, což je v porovnání s uplynulými léty dosud nepřekonaný počet.
   V sále broumovské haly vládla příjemná sportovní atmosféra. Nemalou zásluhu na tom mělo citlivé ozvučení pana Petra Cirkla, ale i vystoupení tanečního kroužku Ulity. Důležité místo hlavního rozhodčího zaujal již tradičně pan Jiří Klečka. Jeho pomocníky byli pánové Jaroslav a Jiří Židovi a Karel Klečka. Rovněž paní Klečková st. nezůstala se svou pomocí stranou. Věnovala soutěži finanční dar 1000 Kč. Velmi jí za to děkujeme. Dalším sponzorem akce byla firma FINE GLASS z Police nad Metují (mnohokrát děkujeme!), která věnovala absolutnímu vítězi broušený pohár. Letos se jím stal Jiří Švancara. Po dramatickém zápolení zdolal výšku 155 cm. Jako druhý a třetí v absolutním pořadí skončili Miroslav Chlad a Marek Poláček, oba na výšce 140 cm. Výsledky dalších soutěžících jsou k nahlédnutí v kanceláři Ulity a v jejich vývěsních skříňkách.
   Odměny všem soutěžícím věnovala keramická dílna Ulity - keramické medaile a ti lépe umístění obdrželi keramické misky naplněné sladkostmi.
   Příští rok bude Broumovská laťka slavit své 10. výročí, což je pro pořadatele dobrým důvodem k přemýšlení, jak je co nejdůstojněji oslavit.

   M. Škopová
MUSIC &THEATRE S. G. Pitaš

Kulturní program na Broumovsku, únor - červen 2002
 • 8. 3. (pátek) - od 20.00, Městské divadlo v Broumově, Michal Pavlíček & BIG HEADS - koncert
 • 28. 3. (čtvrtek) - 18.30, Výstavní síň Staré radnice v Broumově - Jáchym Topol - autorské čtení s besedou - kniha Noční práce
 • 11. 4. (čtvrtek) - 18.30, Výstavní síň Staré radnice v Broumově - J. H. Krchovský - autorské čtení poezie, s besedou
 • 20. 4. (sobota) - 20.00, Městské divadlo v Broumově, Krvavý román - Josef Váchal - Ladislav Horáček, divadelní spolek Filigrán, Litomyšl
 • (termín bude upřesněn) Městské divadlo v Broumově, DG 307 - koncert - undergroundová legenda s novým programem
 • (termín bude upřesněn) Městské divadlo v Broumově, Vladimír Mišík, Jan Hrubý, Olin Nejezchleba - koncert
 • 6. 6. (čtvrtek) - 18.30, Kolárovo divadlo v Polici nad Metují, Divadlo SKLEP Praha - hra Václava Havla Mlýny
Předprodej : Knihkupectví Dagmar Adamová, ul. Gen. Svobody 5, Broumov. Informace ke sponzorování akcí na tel. 603 158 927
Internet pro každého - volný přístup pro děti i dospělé

   Umožníme Vám pracovat na Internetu nebo v kancelářských a výukových programech (Word, Excel, Publisher, 602Text, 602Photo, 602Tab a další), odeslat elektronickou poštu, můžete si udělat přípravu do školy, stáhnout si mapy nebo obrázky, nechat si vyhledat informace, objednat vybrané zboží atd. V případě potíží Vám rádi poradíme a pomůžeme. Od 27. února každou středu od 16.15 do 18.15 hodin, poplatek 15 Kč/1hod.

   Miroslav Frömmel, tel. 491 521 381
Poděkování Oldřichu Fialovi

   Výbor TJ Slovan Broumov na své výborové schůzi poděkoval Oldřichu Fialovi za jeho celoživotní činnost. Oldřich Fiala byl zakládajícím členem oddílu stolního tenisu již v roce 1951. Byl aktivním hráčem stolního tenisu až do svých 60 let. Dlouhá léta pracoval jako předseda TJ Slovan a ještě dnes vykonává ve výkonném výboru funkci tajemníka. Ještě jednou přejeme touto cestou panu Fialovi pevné zdraví do dalších let.

   Výbor TJ Slovan Broumov
Judo

   Dne 2. 2. - 3. 2. 2002 se v Praze na Folimance konalo Mistrovství České republiky žen a mužů v judu. Ve váze do 48 kg obhajovala loňský titul Dagmar Dušánková. Ve své váze zvítězila, a tím vybojovala titul Mistr České republiky pro rok 2002.
   Dne 9. 2. 2002 se na Sokole v Hradci Králové konal GP pohár nadějí dorostu v judu. Na silně obsazeném turnaji ve váze do 55 kg vybojoval Zbyšek Záliš 7. místo, a to je teprve prvním rokem dorostenec.

   Judo Club Meziměstí
Co dělám?

   Snažím se trénovat mladé sportovce, ale bohužel, jak už to bývá, s prvními úspěchy přišlo i první zklamání.
   Jak to vše začalo?
   Dala se dohromady parta jedenácti až čtrnáctiletých „fotbalistů", která chtěla hrát kopanou. Kluci byli výborní, vyhrávali, co se dalo, získávali poháry a diplomy, a to je motivovalo. Ale bohužel vydrží jen ti nejvytrvalejší. V tomto případě mezi ty nej nej patří čtyři fotbalisti, kteří hrají za Jiskru Olivětín.
   A co dál?
   Když už jsem si myslel, že je konec s trénováním, vyskytla se naděje, o které se říká, že umírá jako poslední.
   Naděje?
   Naděje přišla s novou generací malých fotbalistů ve věku od šesti let, kteří se pravidelně schází v tělocvičně Sokola.
   (Tento článek jsem napsal proto, aby občané Broumova věděli, že i mezi naši romskou komunitou se najdou tací, kteří se chtějí podílet na lepší sportovní budoucnosti našich dětí.

   Trenér Jiří Bartoš
Program fotbalového oddílu Slovan Broumov - jaro 2002

Vzhledem k většímu rozsahu textů a snadnější přístupnosti uvádíme program na jiném místě webových stránek.
Stolní tenis - Cepková získala dvě a Hofmanová jednu medaili

   V Litomyšli se 3.2.2002 konal oblastní přebor stolního tenisu v kategorii staršího žactva. Slovan Broumov měl zastoupení v kategorii dívek.
   Ve dvouhře získaly K.Cepková i I. Hofmanová shodně 9.-16. místo po porážkách se sestrami Částkovými z Ústí n.Orlicí. Konečné pořadí:
   1. Štrofová - H. Brod, 2. Ulrychová -Hr. Králové, 3. Bachurová -Turnov a Částková B. - Ústí n.O.
   Ve čtyřhře získaly 3. místo. V boji o semifinále jistě porazily hráčky Litomyšle a v semifinálovém utkání značně vzdorovaly dvojici Ulrychová - Částková B., které jen několik míčků dělilo od zisku přebornického titulu. Konečné pořadí:
   1. Bachurová - Štrofová (Turnov-H. Brod), 2. Ulrychová - Částková B. (Hr. Králové - Ústí n.O.)
   3. Cepková - Hofmanová (Slovan Broumov).
   Výborného umístění pak dosáhla K. Cepková spolu T. Hauschkem ve smíšené čtyřhře, když se jako nenasazená dvojice probojovala do finále. V něm pak jen těsně podlehli dvojici Zajíček -Částková B (Loko Pardubice - Ústí n.O.). Zajíček celkově získal všechny tři tituly. Celkové pořadí:
   1. Zajíček - Částková, 2. Hauschke - Cepková (Bukovice-Broumov), 3. Jirsa - Ulrychová (Litomyšl -Hr. Králové) a Štrof - Štrofová (Litomyšl - H. Brod).
   Dále jeko přílohu přikládám tabulku divize starších žákyň - skupiny B.
   Zbývá odehrát nadstavbové play-off o celkové 1.- 4. - místo východočeské oblasti s prvními družstvy skupiny A. Vítěz tohoto play-off postupuje na Mistrovství České republiky.

Divize starších žákyň - skupina B
1.Broumov870135:535
2.Dobré870134:635
3.Montas HK830515:2515
4.Trutnov830511:2915
5.Jaroměř80085:350
(O konečném pořadí rozhodly lepší vzájemné zápasy).

   BK
Stoprocentní žákyně

   Dalším kolem pokračovaly oblastní dlouhodobé soutěže mládeže ve stolním tenisu.:
   Divize žákyně:
   Slovan Broumov -Trutnov 5:0, body: Cepková a Hofmanová - obě 2,5
   Slovan Broumov - Montas Hradec Králové 4:1, body Cepková 2,5, Hofmanová 1,5
   Oblastní přebor 1.t řídy dorost:
   Slovan Broumov - S. Úpice 2:8, body: Pášma 1,5, Čepelka 0,5
   Slovan Broumov - Sokol N. Paka 6:4, body: Čepelka 3,5, 2,5 Pášma
Poděkování

   Byla jsem mile a příjemně potěšena blahopřáním a dárkovými balíčky k mým 75. narozeninám. Chtěla bych touto cestou poděkovat zástupcům Městského úřadu a Veby Broumov za pozornost, kterou nám, dříve narozeným občanům, projevují.

   Hildegarda Sýkorová, Broumov I/153
Z činnosti policie ČR

   V období od 17. 1. do 20. 2. řešilo místní oddělení policie tyto případy:
 • celkem osm dopravních nehod, naštěstí bez vážnějších škod na zdraví a majetku. Někteří naši spoluobčané si však stále myslí, že vlastnit k jízdě řídičské oprávnění je nepotřebná formalita. Jeden z nich, zadržený na náměstí, myslí si to velmi úporně i přes soudní zákaz. Že by nějaká ta hodinka v autoškole prospěla, by mu mohl potvrdit jeho kolega, který také bez papírů naboural do kůlny u Polákových domů
 • deset případů rušení občanského soužití a řada fyzických napadení. Například u tradičně temperamentních obyvatel Soukenické ulice to skončilo ublížením na zdraví. K potyčce došlo i na ubytovně v Opočenského ul. a druh napadl družku v městském parku
 • krádež dokladů v kinokavárně
 • vloupání do ZŠ Hradební - někteří zkrátka na školu s láskou vzpomínají a rádi se vracejí, aby si, jak se říká, něco z té školy také odnesli
 • vloupání do neobývaného a ne zcela dobře zajištěného domu u Větrolamu - zmizel obraz v Broumově zejména slovně ceněného Šafáře. Malíř Šafář měl by jistě radost, že zájem o jeho dílo neutuchá a prodával-li za svého života často pod cenou, pak i z toho, nakolik byl tento jeho ukradený obraz oceněn. Nedlouho na to došlo k dalšímu vloupání do domu, z něhož zmizely peníze a šperky a do domu ve Velké Vsi. Pachatel, který míval občas komplice, byl po čtrnácti dnech dopaden a bylo mu zpětně prokázáno ještě dalších osm vloupání z loňského roku
 • neplacení výživného na dvě děti
 • úmyslně založený požár škodovky ve Vižnově
 • požár v bývalém měšťanském pivovaře, nyní Kulturním centru. Pachatelé zřejmě chtěli přispět k oživení podle jejich názoru ještě ne zcela využité části tohoto objektu. Přestože správce objektu fandí neotřelým produkcím, pro neobjednaný happening se zapálenými matracemi neměl pochopení.
 • bitka před restaurací Slávia v Meziměstí. Aktéry byli opět holohlaví hoši, známí nám z potyčky v závěru loňského roku. Tentokrát si nerozuměli s cizáky - polskými celníky
 • odcizení elektrického kabelu z vlakového nádraží
 • zadržení osoby hledané v celostátním pátrání
 • krádež různých mobilních zařízení - jízdních kol ve Vebě Olivětín a v Lidické, motocyklu v Heřmánkovicích, tří mobilů (jednoho za pomocí vloupání), a ve Zvláštní škole v Meziměstí se někdo spokojil pouze s baterií z tohoto přístroje
 • podezření na pytláctví. V božanovských lesích byl nalezen skolený divočák a nedlouho na to i stažené kůže z další lesní zvěře. V Božanově je velká nezaměstnanost a někteří politici, líčící naši sociální situaci jako děsivou, by určitě řekli, že bída a nouze žene lidi do lesů na lup a zboj, že z nich vlky činí. Reálnější zprávy však naznačují, že se jedná jen o příjemnou kratochvíli některých jedinců
 • dvě náhlá úmrtí bez cizího zavinění - jedno na Křinickém sídlišti a druhé v Ruprechticích
 • podvod. Ve Strojtexu zaplatili dobírku 6000 Kč za poštovní zásilku. Poté zjistili, že obsahuje jakési bezcenné elektrody, které si navíc neobjednali
 • vloupání do zlatnictví. Dosud neznámý pachatel si odnesl poklad v hodnotě 300.000 Kč
 • domácí přepadení své desetileté svěřenkyně nahlásila Ulita. Dívka své přítelkyni barvitě a věrohodně popsala, kterak ji doma přepadl, spoutal a zalepil ústa neznámý muž. Policistům podala dokonce jeho přesný popis, avšak po čase se v její výpovědi začaly projevovat různé nesrovnalosti, až nakonec vyšlo najevo, že se jednalo o nějakou do absurdně vylhaného konce dotaženou hru na indiány. Inu, některé děti mají barvitou fantazii samy od sebe, a pokud je pak zvenčí ještě podněcována ...
 • podvod. Od broumovské firmy odebrala druhá firma vánoční stromky a k placení se nemá
 • fyzické napadení, které má opět na svědomí mladík, spíše však musíme říci klacek nezvedená, jenž nedávno bezdůvodně brutálně napadl i chodce na Malém náměstí
 • pohřešování sedmnáctiletého syna, jenž po sobě doma zanechal chmurný vzkaz, že své osobní věci odkazuje bratrovi. Po dvou dnech byl vypátrán v Praze na Hlavním nádraží
 • zadržení uprchlé chovanky diagnostického ústavu u své broumovské matky. Z ústavu si pro ni přijeli, ale po týdnu prchla do Broumova opět
 • krádež pískovcové části komínu ze statku v Martínkovicích - zdá se, že pro zloděje pískovců neexistuje nemožné a že by dokázali ukrást i dlaždici, na které stojí sám majitel
 • krádež v jetřichovské hospodě. Hosté použili na servírku známý trik směny velkých bankovek, s kterými šibovali na stole tak obratně, až byla její kasírtaška o tisíc korun lehčí
 • krádež 4000 Kč- obětí byla snacha, pachatelem tchyně
 • fyzické napadení v Bowling klubu Meziměstí. Pachatel chtěl místo českou korunou platit českou fackou
 • neoprávněné vykácení padesáti kubíků dřeva ve starostínském lese šumperskými černými těžaři. Prověřuje se a zdá se, že nikoliv bezdůvodně, nejedná-li se o skupinu, která na Meziměstsku řádila už před časem. Škoda se v těchto případech vyčísluje špatně, kdyby své nekalé dílo dokonali, představovala by částku až 500.000 Kč. Pokud bychom pachatele s přivázanou koulí na noze donutili jimi vykácenou plochu znovu osázet a o sazeničky se starat, dokud z nich nevyroste les, bylo by zajímavé, nakolik by hodnotu své práce vyčíslili potom
 • pohřešování vnučky a pravnučky nahlásil dědeček. Jelikož jsou ale obě zletilé, a tedy svéprávné, nelze proti jejich odjezdu na Slovensko nic namítat
 • pohřešování syna, který se nevrátil ze své cesty do Náchoda, je už závažnější. Matka udala, že je mu sice 45 let, ale je nevyrovnané povahy a měl v minulosti vážné psychické problémy
 • odcizení plynových lahví v hodnotě 7000 Kč z uhelných skladů
 • úvěrový podvod. Muž si vzal na leasing novou fabii, kterou by snad i splácel, ovšem do smlouvy uvedl nepravdivě své příjmy a na to je jasná klasifikace. Jelikož náznaků takového konání mělo místní odděleni v Broumově povícero, rozhodlo se ve spolupráci s kriminální službou k rozsáhlé vyšetřovací akci a výsledek?: Dvaadvacet (!) výtečníků, kteří si, ač dlouhodobě bez zaměstnání, pouze na státní podpoře, opatřili fingovaná příjmová osvědčení a uzavřeli velkorysé leasingové smlouvy na nejrůznější spotřební zboží, které pak nespláceli. A kdo jim tato potvrzení poskytl? Broumovští, nyní už takzvaní podnikatelé. Zvláště jedna „podnikatelka" má na svědomí dvacet těchto podvodů. Vyšetřování pokračuje a vše nasvědčuje tomu, že čísla nejsou konečná.
   K. Franze
Napsáno přesně před sto lety - Kdysi a nyní 1902

   Prababička mého spolužáka z let 1940 až 1944 Georga Hunkeho, Franziska Riedelová zanechala svým potomkům v malé ručně psané knížečce záznamy, z nichž byla v posledním vydání „Braunauer Rundbrief" č. 1/2002 uveřejněna vzpomínka, která má i nám co říci. . Bůna

   Žijeme ve století pokroku a žádné jiné předcházející se nemůže pochlubit takovými vymoženostmi. Kdyby je staří, zemřelí před více jak padesáti léty, viděli, leckdo z nich by je pokládal za čáry a kouzla. A při tom se jedná o naprosto přirozené záležitosti.
   Kdo by si mohl představit ve světnici, ve které se předlo, jiné osvětlení než loučemi, které - zastrčené do spáry mezi trámy - šířily dostatek světla. A malá olejová lampička se zkrouceným bavlněným knotem, postavená na obrácený hrnec uprostřed stolu, musela stačit osmi děvčatům včetně mne při našich jemných ručních pracích.
   V lepších domech byly olejové lampy, které ale pro svou složitost byly brzy nahrazeny světlem svíček. Teprve na začátku šedesátých let (pozn. překl. - 19. století) se začal ke svícení používat petrolej, který našel široké uplatnění. Rovněž svítiplynem se svítilo, tím však především v továrnách a velkých městech.
   První petrolejové lampy byly vhodným dárkem, rovněž já jsem dvě pěkné dostala jako svatební dar. Petrolej se prodával v půllitrových lahvích, což se rovnalo 64 dkg za 14 krejcarů.
   První pouliční osvětlení v Broumově zřídili na svůj vlastní náklad v roce 1860 tři občané - můj otec Josef Strobach, pan Herrmann Wilhelm a pan Adolf Frank, a sice to v Horní ulici. První lampa byla na domě č. 70 pana H. Wilhelma. Sama jsem musela sbírat příspěvky na nákup petroleje. Bylo mi tehdy 7 let. Při večerním zapalování světel se občané střídali.
   Přesto, že nyní již na náměstí a ve velkých ulicích sem tam hoří světlo, jsou malé a vzdálenější uličky pohrouženy do tmy.
   A tak nejvítanější je stále náš dobrý starý Měsíc, když se svou milou tváří v celé její šíři dívá na potemnělé město a všechna zákoutí osvětluje svým stříbrným světlem.
   V nedlouhém čase mají noci zjasnit elektrické lampy. Naše město se rovněž chce stát větším, a tak musí mít řádné osvětlení. Bude to však pro občany města bolestivé, pořízení nového vodovodu velmi zadlužilo město. A pokud nezemře někdo bohatý, který by svým odkazem pomohl městu k dědictví, čeká živnostníky hodně různých vydání.
   Pokud si vzpomínám, tak se způsob svícení a druh používaných peněz během času několikrát změnil. Se světlem nastalo zlepšení, s penězi ne. Mají čím dále menší hodnotu. Přesto, že jsou ještě v oběhu zlaté deseti- a dvacetikoruny, nikdo již neodměňuje záchranu života neb rytířské skutky měšci plnými zlatých mincí. Peníze se staly hledaným zbožím. Přesto, že se snadněji vydělávají než v minulosti, potřeby i obyčejných lidí se podstatně zvýšily. Jak by teď vystačil se svými příjmy nádeník, pokud by jeho žena nepracovala.
   Dříve si nádeník u sedláka vydělával 3 rakouské koruny a měl stravu. Jeho žena doma za týden utkala jeden kus kartounu, čímž si vydělala 2 krejcary. A lidé žili šťastně a spokojeně a děti vychovávali v prostotě a bázni boží.
   Nyní musí žena chodit do továrny (kdysi továrny nebyly). Děti se dávají do péče cizím lidem, čímž dochází k tomu, že děti své rodiče již ani nemilují. Cítí se více doma u svých opatrovatelů.
   Aby rodiče opět získali lásku svých dětí, přinášejí jim sladkosti a různé mlsy jenom proto, aby dítě vůbec bylo ochotno jít ke své matce. Je to smutné, ale ještě smutnější je, když si děti samy musejí vydělat svůj chléb.
   A když jim potom rodiče nechtějí poskytovat dostatek volnosti, anebo jim dávají málo kapesného, seženou si děti vlastní bydlení, poskytující více svobody. Jak dlouho vydrží taková generace, která již ve 14 letech kouří, tancuje, miluje, v noci flámuje a ve dne pracuje?
   Tento moderní věk vůbec není nic zdravého, šťastného. Spokojeně žili jen staří ve své prostotě. Duch doby potlačil vše dobré a udělal místo jen všemu hezkému. A tím se vžila závist a neřest. A když staří vyprávějí o svých časech, zní to jako pohádka, pohádka o dobrých starých časech.
   Pozn. překladatele: O sto let později vše posuzujeme podobně, nic nového pod sluncem.

   Přeložil K. Bůna
Péče o krajinu v roce 2001

   Tisková zpráva o akcích v CHKO Broumovsko financovaných z krajinotvorných programů Ministerstva životního prostředí v roce 2001.

   Správa CHKO Broumovsko vynaložila v loňském roce 2 737.250 korun na 114 akcí uskutečněných v rámci Programu péče o krajinu a Programu revitalizace říčních systémů, dotovaných Ministerstvem životního prostředí ČR. Jednalo se hlavně o výsadbu listnáčů do přírodních rezervací, nových stromořadí kolem silnic a polních cest, péči a značení památných stromů, protierozní opatření, kosení botanicky cenných luk a mokřadů, opatření ve prospěch ohrožených druhů ptáků a obojživelníků, opravu turistických cest v rezervacích, výrobu informačních panelů naučných stezek a cyklotras, zpracování projektových dokumentací pro investiční revitalizační akce apod. Tyto akce zvyšují biodiverzitu, zlepšují vodní režim i estetickou tvář krajiny ale i podmínky pro rozvoj turistiky a cestovního ruchu.
   Uskutečňují se na základě odborných a praktických znalostí pracovníků Správy a jejích odborných partnerů i uživatelů území. Správa CHKO je po dohodě s vlastníky a nájemci příslušných pozemků připravuje a řídí, vykonávají je na základě smluv odborně způsobilí dodavatelé.
   Praktická ochrana přírody a péče o krajinu tvoří celkově významnou část pracovní náplně Správy CHKO.
   Správa chráněné krajinné oblasti Broumovsko se sídlem v Polici nad Metují je na území CHKO sběrným místem pro podávání žádostí o dotaci Ministerstva životního prostředí ČR v rámci krajinotvorných programů. Jedná se o Program péče o krajinu (PPK) a Program revitalizace říčních systémů (PRŘS).
   První uvedený (PPK) má čtyři podprogramy: A - ochranu krajiny proti erozi, kde lze podpořit asanaci projevů plošné a rýhové eroze a tvorbu biologických protierozních opatření, například obnovu mezí, výsadbu alejí a solitérních dřevin, resp. tvorbu biocenter a biokoridorů.
   Druhý podprogram - B sleduje udržení kulturního stavu krajiny, to je zejména zachování významných biotopů podporou šetrného kosení nebo pastvy a dále údržbu památných a významných stromů.
   Podprogram C podporuje druhovou rozmanitost, zvláště obnovu ustupujících populací původních rostlinných i živočišných druhů, jejich přirozených společenstev a stanovišť. Jako příklady opatření lze uvést vytváření drobných tůněk, odstraňování migračních překážek na vodních tocích a bariér na liniových stavbách, které brání pohybu volně žijících živočichů. Současně lze podpořit přírodě blízké hospodaření v lesích, zejména podporou maloplošného podrostního a nebo skupinového a jednotlivého výběrného způsobu, zvyšování podílu stanovištně vhodných melioračních dřevin a zajištění zvýšené ochrany individuální, skupinové i plošné.
   Podprogram D slouží k realizací opatření podle schválených plánů péče o chráněnou krajinnou oblast nebo přírodní rezervace a přírodní památky.
    V loňském roce vynaložila Správa CHKO Broumovsko v rámci dotačního titulu D na 95 managementových opatření částku 1 605.500 Kč. Podpořili jsme dosadby melioračních dřevin do NPR Adršpašsko-teplické skály, opravovali jsme turistické chodníky ve Vlčí rokli, zpevnili jsme na několika místech na turistickém okruhu v adršpašském skalním městě erozní svahy, zdravotním řezem jsme ošetřili a vázáním zpevnili osm památných stromů, k osmnácti památným stromům jsme zhotovili informační panely s fotografiemi stromů v letním a zimním šatu, na jaře jsme přenášeli migrující žáby a opravovali umělá hnízdiště sov a kosili jsme druhově bohaté louky s výskytem ohrožených druhů rostlin po celé loňské, na srážky obzvlášť štědré léto.
   Na ostatní dotační tituly PPK (A až C) Správa zprostředkovala přidělení 865.750 Kč na celkem 17 opatření. Nejrozsáhlejší akcí byla obnova zeleně podél cesty z Police nad Metují do Bělého za 285 714 Kč, ale podpořili jsme také výsadbu alejí v Křinicích, Machovské Lhotě, Šonově, v Polici nad Metují pod Klůčkem, břehového porostu podél Bohdašínského potoka a dosadbu melioračních dřevin v individuálních chráničkách v Národní přírodní rezervaci Broumovské stěny.
   V rámci Programu revitalizace říčních systémů investovala Správa CHKO Broumovsko částku 266.000 Kč na zpracování projektových dokumentací k připravovaným akcím Revitalizace Březovského potoka a Revitalizace pravostranného přítoku Zdoňovského potoka pod Křížovým vrchem. Cílem obou akcí je odstranění opevnění a umělého napřímení toků, které bylo provedeno v souvislosti s odvodněním okolních zemědělských pozemků. Trasa obou drobných toků bude rozvolněna do meandrů, vymělčí se dno, zpomalí odtok vody a potoky budou oživeny drobnými tůněmi. Investorem obou akcí bude Zemědělská vodohodpodářská správa (ZVHS), která je zároveň správcem obou toků.
   Touto cestou bychom rádi poděkovali všem zhotovitelům, kteří přes nevlídné počasí dokázali ve vysoké kvalitě dokončit všechny nasmlouvané práce z prostředků na tuto velmi prospěšnou činnost.

   RNDr. Jan Piňos, vedoucí Správy CHKO Broumovsko
Sdružení dobrovolných aktivit INEX Praha

    Sdružení dobrovolných aktivit INEX Praha připravuje na Broumovsku pro letošní rok opět mezinárodní dobrovolnické tábory. Pro usnadnění pohybu účastníků táborů po našem regionu sháníme kola. Rádi bychom touto cestou požádali občany, kteří by mohli darovat nebo za rozumnou cenu odprodat stará POJÍZDNÁ kola, aby nás kontaktovali na níže uvedených adresách. Předem děkujeme.

   Petr Kulíšek, INEX-SDA Praha, kulda@dobrovolnici.cz , tel. 0604 201 113
   Jana Rutarová, IC Broumov, ic.broumovsko@worldonline.cz, tel. 491 524 168
   Petr Bergmann, blackhand_cz@yahoo.com, tel. 0606 900 669
Toulavý měsíc Věry Kopecké

   Zametám slova / vypadlá z hnízda na zem / A je tu báseň
   Slova prostá a voňavá jako zralé jablko. Skoro vzbuzují dojem, že napsat báseň je právě tak snadné a lehoučké, jak samy verše působí. Avšak jen autor (v našem případě autorka) ví, co básníka báseň stojí.
   Přede mnou leží nová sbírka veršů broumovské básnířky Věry Kopecké. V pořadí devátá - a tentokrát, pro toho, kdo básnickou tvorbu Věry Kopecké sleduje, poněkud překvapivá.
   Za nehty měsíc / uvízl modrému dni / Slunce nežárlí
   Listuji knížečkou kolibřích rozměrů v tmavomodrém přebalu, převracím ji v prstech a těším se její příjemností. Obálka s japonskými znaky a půvabným názvem Toulavý měsíc nás nenápadně zve k trochu orientálním zážitkům a vnitřní uspořádání sbírky, její obsah ani křehké ilustrace Miroslava Hartycha nás v tomto očekávání nezklamou. Máme totiž před sebou českou podobu klasické formy japonské poezie zvané haiku.
   Bílí beránci / modrou trávu spásají / Stín spí v kapradí
   Haiku jsou drobné básnické perly, které mají v japonské literatuře prastarou tradici, vždyť jejími prvními tvůrci byli mniši - poutníci, kteří často svá nejkrásnější haiku tvořili v osamění a meditaci. Duchovní zdroje haiku bychom nalezli například „…v hlubokém souzvukupřírodního člověka s bližními tvory." (A. Líman) Básně haiku však nejsou pouze japonskou historií. Současní Japonci si k nim nejen zachovali úctu a náklonnost, ale sami se jejich tvorbou aktivně zabývají. Například japonská televize vysílá populární pořad, v němž uznávaný básník předčítá a komentuje verše haiku, která mu posílají diváci!
   Přitom haiku má pevně stanovenou podobu, která může být pro mnohomluvnějšího Evropana přímo studnicí moudrosti: krása a prostota jedno jsou, závažnost sdělení nebývá úměrná počtu slov. Něco podobného jsme už možná kdysi slyšeli, ale při četbě veršů haiku to náhle spatříme…
   Ráno navléká / barevnou nit příběhů / Začínáme šít
   Původní klasická japonská sedmnáctislabičná báseň předepisovala mistrovské trojverší v počtu 5 - 7 - 5 slabik a určovala přesná pravidla v užívání některých slov - např. kigo, sezónní slovo, které situovalo báseň do nálady určitého ročního období (sakury - jaro, chryzantémy - podzim apod.). Pozdější japonští básníci haiku tyto principy poněkud uvolnili, avšak jádro haiku zůstalo až do současnosti zachováno a v této podobě respektováno i básníky evropskými.
   Věra Kopecká našla v poezii haiku svoji novou inspiraci. Sbírku Toulavý měsíc rozdělila do šesti oddílů, které nesou názvy Zátiší s lučními květy, Tvé kroky, Kameny na dně, Zapadá den, Toulavý měsíc a Na přelomu noci. Pozorný čtenář už při druhém či třetím pročítání knížky najde vnitřní souvislost jednotlivých kapitolek. To, co Věru Kopeckou stejně jako původní autory haiku v dalekém Japonsku nejčastěji okouzluje a nutí k básnění, je především pokorný úžas nad krásami a zákonitostmi přírody, jíž jsme součástí.
   Ramena stromů/ podpírala ptačí zpěv / Večer krvácel
   Také smutek, někdy i tragika lidského života nachází v básni haiku zvláštní prostředek minimalizace, která zvyšuje důvěryhodnost a opravdovost sdělení. Jemné, takřka průhledné metafory nesou i závažné téma jako poletující pírko, které osud přivál a dříve či později opět odvane. Pozornému čtenáři jistě neunikne, že mnohá haiku Věry Kopecké rozkrývají životní zármutek v citlivých valérech od nostalgie až po hluboký žal.
   Po hlavě chodí / stromy alejí a stesk / nemá hranice
   Věra Kopecká má navíc své vlastní téma haiku, které se v japonské tradici neobjevuje - je to okruh milostných vztahů a citového života. Pojmy jako touha, vášeň, bolest nebo štěstí bývají v básních Věry Kopecké vyjádřeny jednoduchými, až obyčejnými slovy, ale snad právě jimi získávají zvláštní vroucnost a naléhavost, přitom si však zachovávají srozumitelnost a hravost, která je činí mimořádně sdělnými. Při čtení takových veršů snadno podlehneme iluzi, že i my ostatní můžeme kdykoliv usednout k papíru a napsat to taky tak krásně…
   Vešel jsi a mír / dal pít řekám bez vody / Noc kouzel Dny snů
   Až vás přemůže jaro, až vás neklid i vaší toulavé duše dovede k regálu s knihami, přeji vám, aby tam na vás čekal Toulavý měsíc Věry Kopecké. Neboť s ním je toulání poznanými i tajemnými kouty vlastního srdce obohacujícím zážitkem.
   Autorka publikuje od roku 1992, některé své sbírky vydala podobně jako tuto poslední vlastním nákladem, tři vyšly v nakladatelství Broumovsko, jedna v Pražské imaginaci. Můžete se s nimi pot-kat v městských i obecních knihovnách, dají se koupit ve většině knihkupectví nebo v broumovském Informačním centru.

   Božena Karlíková, únor 2002
   (Citované verše jsou ze sbírky Toulavý měsíc)
Pan Jiří Jiránek velvyslanec ČR v Chile Santiago de Chile

   Vážený pane velvyslanče,
    z Broumovského zpravodaje jsem se dozvěděl o Vašem dopisu adresovaném našemu městskému úřadu o Novém Broumově v Chile.
   V letech 1870 - 1875 se z Broumovska odstěhovalo do Chile asi 200 rodin a na jihu Chile nedaleko přístavu Puerto Varas založili osadu Nueva Braunau. V té době byl Broumov z 99% německý, a proto i dnešní Broumováci v Chile se sdružují v německé komunitě. Mají dokonce školu, i když samozřejmě španělskou, ale s doplňujícím vyučováním v německém jazyce. Obstojně většinou hovoří německy, v každém případě se s nimi dá v němčině konverzovat. Starší Broumováci ovládají dokonce „broumovštinu" - archaický dialekt, kterým se v Broumově hovořilo před 130 lety.
   Broumováky v Chile navštívil třikrát pater Heinrich Geyer na začátku devadesátých let (dnes) už minulého století a o svých cestách po stopách našich krajanů napsal asi dvacet článků na pokračování v časopise Braunauer Rundbrief (jehož jsem externím dopisovatelem), který vydává konvent broumovských benediktinů v Rohru v Německu. Tento konvent byl po skončení 2. světové války v listopadu 1945 vyhnán z Broumova a pater Heinrich byl jeho subpriorem (zástupcem převora). Časopis čte asi pět tisíc Němců, odsunutých po 2. sv. válce z bývalého Broumovského okresu.
   Od roku 1990 provozuji cestovní kancelář a za tu dobu navštívilo Broumov několik rodin krajanů z Chile. Protože se odstěhovali po roce 1870 „vědí", že Broumov/Braunau, odkud se odstěhovali „leží" v Rakousku. Letí proto nejprve do Rakouska, přijedou do Braunau am Inn, navštíví tamní městský úřad a v matrice se snaží najít své předky, což se jim však nepodaří. Po vysvětlení úřednicí matriky, která ví, o jaký Broumov se jedná, nastoupí do vlaku a konečně dorazí do toho našeho „správného" Broumova. Pokud nepot-ká někoho, s kým by se domluvil, je automaticky nasměrován ke mně a já se potom těchto krajanů ujímám. Občas se mi podaří najít dům, ze kterého jejich předkové před šesti generacemi odešli, nebo hrob jejich předka, což jsou pro Chilany i pro mne velmi silné emocionální zážitky.
   V roce 2001 jsem měl tři významné kontakty s krajany z Chile. Broumov navštívily dvě rodiny. Rodina dr.Teubera se zdržela dva dny, přijela od příbuzných z Belgie autem. Manželé Weisserovi byli v Broumově týden a navštívili jsme mnoho památek na Broumovsku. Podle pramenů Okresního archivu v Náchodě jsme našli dům v Jetřichově, ze kterého se předkové Maria Weissera do Chile odstěhovali, přijal je na moje požádání broumovský starosta, navštívili jsme kostel v Ruprechticích a mohli se dotknout baptisteria, na kterém byli předkové Maria křtěni. Obě rodiny byly předem avizovány paterem Josefem Neudorferem z Puerto Varas, který je duchovním otcem těchto krajanů. Ten také společně s výše jmenovaným paterem Heinrichem Geyerem navštívil začátkem devadesátých let minulého století Broumov. Třetím kontaktem byl pan German Hofmann z Frutillar Alto. S tímto pánem jsem se setkal vloni v Německu ve městě Gersthofen, kde jsme na 25. setkání broumovských Němců společně převzali z rukou vedoucího Broumovského krajanského sdružení Ernsta Birkeho Broumovskou medaili.
    Pokud byste měl zájem o kontaktní adresy broumovských krajanů v Chile, např. patera Josefa Neudorfera a dalších, rád Vám je poskytnu. Osobně připravuji expedici po stopách krajanů v Chile na leden a únor příštího roku.

   S pozdravem Ing. Jan Neumann, Broumov

Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

redakční rada:
Bc. L. Franc, K. Franze, M. Hromádka
J. Louda, MUDr. T. Pindeš, Z. Streubel

redakce, grafická úprava:
M. Otte, tel. 491 522 185
e-mail: broumov.muzeum@worldonline.cz

objednávky inzerce:
Sekretariát Městského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail: fischerova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail: ic.broumovsko@worldonline.cz

vychází 1 x měsíčně
uzávěrka vždy 20. každého měsíceCopyright © Město Broumov 2002 Poslední aktualizace stránky: 14.02.2002 T