Na této stránce Vám přinášíme poslední číslo Broumovského zpravodaje. Jedná se výběr článků z tištěné verze zpravodaje. Rádi bychom slyšeli Váš názor na tento druh zpráv a tak nám napište. O výsledku Vás budeme informovat.

Broumovský zpravodaj č. 1/2002

Obsah čísla:
Z města
Výročí
Zápis do 1. třídy základní školy
Očkování proti obrně
Poděkování zvláštní školy
Rok Růže 2002
Veletrh cestovního ruchu
Poděkování
Děti a Vánoce v broumovském divadle
Vánoční svátky v Domově důchodců
Společenská kronika
O novoročních předsevzetích
Projekt kulturního centra v pivovaře ohrožen
Kouzelné Vánoce v divadle
Od našich sousedů
Z činnosti dobrovolných hasičů v roce 2001
S Evou Pilarovou v zákulisí
Umělec a maloměsto
Z činnosti Policie ČR
Městská knihovna v roce 2001
Úspěšní literáti z Broumovska
Tipy městské knihovny (Výběr z novinek)
Grafiky Jiřího Samka v Městské knihovně
Postup při pořádání hudebních produkcí, promítání, plesů, diskoték, koncertů, tanečních, soutěží
Vánoční soutěž o cenu Veby
Klub angažovaných nezávislých ?
3. dětský karneval na ledě
Úspěšní Broumováci - členové JUDO CLUBU Meziměstí
Hokejisté z Olivětína
VIII. Reprezentační ples POO a.s VEBA
… a zase Bowling
Basketbal
Broumovský odchovanec na 15. místě v Evropě
Vánoční turnaj ve stolním tenisu

Z města

   Děkujeme všem jednotlivcům, podnikům a institucím, kteří zaslali městu a odborů MěÚ blahopřání k vánocům a novému roku. Sešla se jich pořádná dávka z tuzemska i ciziny. Také celá desítka poslanců a senátorů popřála Broumovu další rozkvět. Nejvzdálenější došlo od p. Sejkorové ze Sacramenta (USA), která zároveň děkuje za blahopřání a dárek mamince, která slavila 80. narozeniny.
   Poděkování patří zaměstnancům technických služeb za zvládnutí sněhové kalamity v závěru loňského roku. Přes nedostatečnou technickou vybavenost se osobním nasazením podařilo udržet v provozu místní komunikace i potřebná parkoviště.
   Městská policie řešila v prosinci 140 dopravních přestupků a udělila 5.650,- Kč na pokutách. Při vánočních trzích vybrala 7.890,- Kč na poplatcích. Parkovací automat zaznamenal v prosinci příjem 14.232,- Kč.
   Od ledna jsou v prodeji trvalé parkovací známky buď v pokladně MěÚ nebo u městské policie.
   Starosta města se 4. ledna zúčastnil v partnerské Nové Rudě tradičního novoročního setkání na radnici.
   Dne 20. prosince se na radnici sešli zástupci 11 rodin Volyňských Čechů, aby vzpomněli 10. výročí jejich příchodu do Broumova. Mezi představitele města, kteří spolu s „Volyňáky“ zasedli ke společné besedě byl i radní MUDr. Pindeš, který byl mezi těmi, kteří je při příchodu do Broumova vítali.
   Náklady na zvládnutí sněhové kalamity na místních komunikacích se vyšplhaly na 100 tis. Kč.
   Starosta se zúčastnil novoročního setkání na radnici v Nové Rudě s představiteli města, podnikateli a institucemi. Bylo dohodnuto, že se v letošním roce budou scházet častěji
   V pondělí 14. ledna 2002 navštívila Broumov poslankyně Parlamentu ČR paní Mgr. Zdeňka Horníková. V dopoledních hodinách besedovala na místním gymnáziu se studenty o činnosti parlamentu a práci poslance. Ve 12 hodin se sešla na radnici s představiteli města a členy TJ Slovan Broumov, aby jim sdělila výsledek jejího snažení o zajištění finančních prostředků na rekonstrukci sociálního zařízení na hřišti Opočenského a rekonstrukci hřiště „Tužme se“. Výsledkem jejího snažení je přiznání státní dotace na tuto akci ve výši 6 mil. Kč. Na základě již známé studie bude v nejbližší době zahájena realizace celého záměru tak, aby do konce letošního roku byla celá dotace prostavěna. Paní poslankyni patří poděkování za iniciativu, se kterou se ujala celého záměru.
   Obdrželi jsme dopis od velvyslance ČR v Chile p. Jiřího Jiránka, který se dotazoval, zda víme o Nueva Braunau - Novém Broumově, který leží v jižní části Chile poblíž města Puerto Varas. Toto město bylo založeno v minulém století osadníky, kteří přišli z Broumovska. Pan velvyslanec nám nabídl zprostředkování kontaktů. O existenci tohoto Broumova samozřejmě víme, protože v posledních deseti letech nás potomci Broumováků usídlených v Chile navštívili. Iniciativu pana velvyslance jsme uvítali a zaslali jsme mu současné propagační materiály o Broumově, včetně všech kontaktů na město Broumov.
Výročí

   Blahopřejeme firmě Dřevoterm Březová k desetiletému výročí trvání závodu, který navázal na stoletou tradici dřevovýroby, především výrovy rolet.
   Dnes zaměstnává Dřevoterm 70 lidí a zabývá se výrobou clonící techniky, desek pro výrobu nábytku, polotovarů pro dřevěná schodiště, obkladového materiálu a dalších výrobků dřevařského sortimentu.
   Přejeme Dřevotermu, s.r.o., a jeho zaměstnancům prosperitu a úspěchy v novém tisíciletí.
Zápis do 1. třídy základní školy

   Ředitelé škol upozorňují, že zápis do 1. tříd základní školy pro školní rok 2002/03 se na všech základních školách koná v pátek 8. února 2002 od 13 - 17 hodin.
   K zápisu by se měly dostavit všechny děti narozené od 1.9.1995 - 31.8.1996.
Očkování proti obrně

   Hlavní hygienik české republiky podle zákona 258/2000 Sb. stanovuje letošní očkování proti přenosné dětské obrně živou očkovací látkou na dobu od 18. do 29. března 2002 a na dobu od 13. do 24. května 2002.
   V obou termínech bude provedeno očkování dětí narozených v roce 2000 a 2001 a dětí, kterým očkování chybí. V květnu se kromě výše uvedených dětí bude podávat očkování taky dětem nar. v r. 1989, t.j žákům 7. tříd zákl. škol.

   DRP
Poděkování zvláštní školy

   Děkuji Janě a Richardu Hofmannovým, Generála Svobody 20, za darování krásné vánoční jedle, kterou jsme si umístili před budovu školy a osvětlili. Tím jsme také my přispěli k pěkné vánoční výzdobě města Broumova.

   Pavel Košňar, ředitel
Rok Růže 2002

   Letošní rok vyhlásila Světová federace růžařských společností akci oslavy nejoblíbenější květiny, živého symbolu lásky, krásy, přátelství a míru - YEAR OF THE ROSE - ROK RůŽE 2002.
   Akci zahájil president Bush - růže je rostlinným znakem Spojených států. Republiková rada Českého zahrádkářského svazu se k této akci připojují. Bylo navrženo, aby jednotlivé základní organizace přispěly finančním darem na obnovu růžového sadu v Lidicích s tím, že osázená plocha bude vyznačena jako dar ČZS.
   Zároveň vyzýváme jak zahrádkáře, tak i všechny občany Broumova a okolí, aby vysázením růží na zahrádkách, balkonech i na vhodných místech u domů nebo plotů dali možnost, aby tato královna květin potěšila každého, kdo tuto krásu a pohodu vnímá.
   Přehlídkou pěstitelů růží bude výstava na zámku Veltrusy (Kralupy nad Vltavou) ve dnech 13. - 14. července. Součástí výstavy bude soutěž o nejkrásnější růži ČR a zámku Veltrusy.

   M. Chalupníček, ZO Olivětín
Veletrh cestovního ruchu

   Ve dnech 13. - 14. 1. 2002 proběhl v Brně již 11. ročník mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech Regiontour 2002. Město Broumov bylo jedním ze spoluvystavovatelů společné expozice Náchodsko - Broumovsko.
   V porovnání s loňským rokem navštívilo náš stánek více zájemců, a to jak ve dnech věnovaných odborným návštěvníkům, tak i ve dnech pro veřejnost. Zájem byl zejména o možnosti ubytování v regionu, cykloturistiku, informace o památkách a přírodních zajímavostech.
   Pro Informační centrum jsem zde získala množství tištěných materiálů o různých oblastech naší republiky, které budou k nahlédnutí v IC, ale také inspiraci pro přípravu dalších materiálu do budoucna.
   Během veletrhu proběhlo několik zajímavých seminářů a prezentací turistických produktu.
   Doufám, že tato významná akce přispěje ke zvýšení návštěvnosti našeho regionu.
   Ráda bych zároveň touto cestou poděkovala za pomoc při přípravě materiálů na veletrh Karolíně Jansové, Jane Mikulecké a ing. Pěnkavové. Poděkování patří také všem provozovatelům služeb, kteří mi poskytli své propagační materiály.

   Jana Rutarová, Infocentrum Broumovska
Poděkování

   Dne 5.ledna 2002 proběhla v našem městě a okolí Tříkrálové sbírka České katolické charity. Děkujeme šestnácti žákům Masarykovy školy a třem žákům Zvláštní školy, kteří se zapojili jako koledníci a obětovali celý den v mrazivém počasí této charitativní činnosti.
   Poděkování patří také ředitelům všech škol, Ulity a dětského domova, kteří zajistili malování obrázků s tříkrálovou tématikou, které děti rozdávaly dárcům.
   V Broumově chodilo šest skupinek králů. Každou skupinku doprovázel dospělý vedoucí. Dříve než se koledníci rozešli do ulic, udělil jim pan vikář Zeman požehnání na cestu. V 16 hodin se sešli utrmácení koledníci se svými vedoucími k pohoštění.
   V městě Broumově, Hejtmánkovicích a Martínkovicích do sbírky občané přispěli částkou 29.239,40 Kč. Také v Meziměstí chodily dvě skupinky králů a jejich výsledek je 12.455 Kč.
   Velmi dobrá spolupráce byla s Městským úřadem, kde místostarosta pan Louda zapečetil pokladničky as podílel se na jejich rozpečetění a kontrole peněžní hotovosti.
   Farní katolická charita v Broumově děkuje všem, kteří se jakkoliv prostřednictvím této akce zapojili do pomoci lidem v nouzi.
Děti a Vánoce v broumovském divadle

   Před Vánocemi jsem byla svědkem nebývalé aktivity své vnučky, která se pod taktovkou paní učitelky Židové, se skupinou mladých ze Základní školy Hradební připravovala na divadelní vystoupení. Byla to radost pozorovat nadšení, s jakým si naše Jana zhotovila dobový kostým, chodila na zkoušky a prostě byla svou divadelní rolí zcela nadšená. Když jsme od ní spolu s dědou obdrželi pozvánku, nemeškali jsme jít na představení.
   Jaké bylo naše překvapení, když jsme vešli do foyeru divadla, kde se to hemžilo mladými jak u pokladny, tak i v šatně. Živý a radostný duch tu vládl, ti mladí zdatně zvládali své povinnosti a byli plni ochoty a humoru.
   Další překvapení nás čekalo na otevřené scéně, kde se odvíjel biblický příběh o narození Krista, začínající cestou Marie a Josefa do Betléma, přes marné hledání noclehu, narození Ježíše v jeskyni, klanění andělů, pastýřů až po útěk do Egypta, měl vpravdě vánočního ducha. Ti mladí herci, ale jistě i mnozí diváci se tak možná poprvé seznámili s pravou podstatou Vánoc a třeba je tento příběh přivedl k zamyšlení.
   Po mé otázce, kdo je ten obětavý člověk, který hodiny věnuje dětem bez národku na odměnu, jsem se dozvěděla, že je to paní učitelka Židová, která se tak stará o zpestření volného času naší mládeže.
   Velmi Vám, paní učitelko, děkujeme a těšíme se na další představení, neboť dobře víme, že již vloni jste se postarala o velmi pěkné divadelní vystoupení, rovněž v našem broumovském divadle.

   J. Hrábková
Vánoční svátky v Domově důchodců

   Tak jako v předešlých letech, tak i letos navštívil naše obyvatele Mikuláš, Čert a Anděl. Všichni obyvatelé dostali dárkový balíček s ujištěním, že příští rok je znovu navštíví. Oslavy Vánoc pokračovaly tradičně velmi pěkným vystoupením souboru Stěnavan pod vedením pana Vláška.
   Tři členky Svazu žen paní Peitnerová, paní Burghartová a paní Hejnová přinesly všem našim obyvatelům ručně pletené teplé ponožky. Tento vánoční dárek všechny naše obyvatele moc potěšil. Členkám Svazu, které se na přípravě dárku podílely, patří velké poděkování.
   Děti MŠ z Křinického sídliště, spolu se svými učitelkami a ředitelkou paní Sukovou, předvedly velmi pěkně připravené vánoční pásmo.
   20. prosince jsme v našem zařízení přivítali pana starostu, místostarostu a vedoucí sociálního odboru Městského úřadu, kteří předali obyvatelům vánoční balíčky a popřáli zdraví do dalšího roku.
   Všem, kteří se podíleli na příjemné vánoční atmosféře v Domově srdečně děkujeme.
Společenská kronika

   Své ano si na Městském úřadě v Broumově řekli snoubenci:
 • David Macháček a Zlata Hašková
 • Rudolf Semerák a Kateřina Weisserová
 • Michal Legeza a Marie Baníková
 • Jaroslav Liška a Soňa Oláhová

   Rozloučili jsme se s:
 • Jaroslavem Linhartem
 • Vlastimilem Linhartem
 • Bohumilou Dočekalovou
 • Olgou Herzogovou
 • Marií Michálkovou
 • Květoslavou Němčíkovou
 • Boženou Lantovou
 • Ivabnem Lendělem
 • Viliamem Voborníkem
 • Růženou Leierovou
 • Františkem Jarčuškou
 • Tiborem Sárkánym
 • Antonínem Koyšem
   Za SPOZ Naďa Burdychová

   Poněkud opožděně jsme se dozvěděli, že v listopadu v Králíkách zemřel broumovský rodák a dlouholetý občan města pan Jaroslav Prikner. Vzpomínky pana Priknera na 20. a 30. léta, na život v klášteře (byl synem správce lesů broumovského klášterního velkostatku) a na staré klášterní gymnázium jsme otiskli v našem zpravodaji v roce 1997.

   MO
O novoročních předsevzetích

   Většina z nás tu a tam učiní nějaké předsevzetí. Zajímavé je, že toto předsevzetí učiní zpravidla na počest blízké osoby, výročí, svátku nebo jako sázku. Předsevzetí má za úkol změnit nějaký stav k lepšímu a většinou se týká člověka samého, někdy i jiných. Příkladem může být, že až mi bude 30, přestanu kouřit, nebo až dodělám školu, budu se učit cizí jazyk. Jiným příkladem může být, že až se nastěhujeme do nového bytu, opravím nábytek apod.
   Ve zvlášť velkém rozsahu a nejvýrazněji se různá předsevzetí vážou k Novému roku. Jsou vyhlašována velmi hlasitě již dopředu a týkají se zpravidla nadváhy a kouření. S ubíhajícími dny a týdny naše předsevzetí slábne, utichá až zcela vyhasne.Není tomu tak vždy, ale většinou. Jen si to přiznejme.
   Ve svých článcích jsem mnohokrát komentoval zhoršení vztahů mezi lidmi, lidskou bezohlednost, nevšímavost a aroganci. Vezměme si za příklad pořádek na veřejných prostranstvích, v parcích, na ulicích. Vezměme si chování některých majitelů psů, dodržování vyhlášek, úklidu chodníků v zimě, pálení plastů v kamnech, zamořování ovzduší pálením nepořádku, rušení nočního nebo svátečního klidu atd. Je toho hodně, co můžeme zlepšovat, a podotýkám, že my sami, ne někdo za nás. Překonejme trochu té své pohodlnosti a vymeťme svůj chodník, aby staří lidé i děti mohli bezpečně chodit, odnesme plastové láhve a sklo do kontejnerů, ostříhejme své ozdobné keře, aby nezasahovaly do chodníku a nepřekážely v chůzi, vezměme si sáček pro pejska, když s ním jdeme na procházku, abychom pak sami nešlapali v tom, co po něm zůstává. Abychom v noci spali bez štěkotu psů a hlasitých projevů těch, co nedodržují stanovený klid.
   Abychom mohli spát při otevřených oknech, protože nás sousedi nevykuřují svým ohníčkem. Abychom projeli v ulicích, když to budeme potřebovat a nebyli omezováni neukázněnými řidiči, kteří parkují tam, kde nemají.A tak dále, a tak dále.
   A tak až si budete dávat předsevzetí k novému roku 2002, připojte k nim i něco z toho společného. Myslete také trochu na ty ostatní kolem vás a na to naše město, ve kterém žijeme a jsme doma. Jsem toho názoru, že v poměrně krátké době bude město novelizovat některé vyhlášky. Určitě v nich budou i sankce za porušování těchto vyhlášek. Věřím, že naši občané mají své město rádi natolik, že se nebudou muset obávat pokut a že ve svém zájmu učiní vše pro to , aby se nám v našem městě hezky žilo, aby k nám jezdilo stále více návštěvníků, kteří by vzpomínali nejen na překrásné historické památky, ale i na krásné čisté město a jeho milé a příjemné obyvatele.
   Tak co, jak to bude s tím vaším předsevzetím? Ať se vám i nám všem podaří je dodržet.

   A. Obst
Projekt kulturního centra v pivovaře ohrožen

   Před časem MZ schválilo smlouvu o pronájmu bývalého Měšťanského pivovaru v Broumově, občanskému sdružení Tuž se Broumovsko, aby zde vybudovalo kulturní centrum.
   V minulém roce toto sdružení v nekolaudovaných prostorách bývalého Měšťanského pivovaru zahájilo svou činnost, dokonce zde pobesedoval s mladými lidmi i náš pan prezident Václav Havel.
   Medializace a zviditelnění bylo zvládnuto na více než 100 %, ale zdá se, že tím nejspíše celý záměr končí. Alespoň jsem se o tom téměř přesvědčil na diskusním setkání před Vánoci v Hotelu VEBA, které organizovalo občanské sdružení Tuž se Broumovsko pod záštitou hostitele pana ředitele Ing. Nováka.
   Proč jsem nabyl tento dojem?
   Z mnoha pozvaných podnikatelů, zastupitelů a dalších osobností Broumovska se dostavilo jen 5 zastupitelů, asi 4 podnikatelé, a to je vše. Tento nezájem nebo dokonce ignorace má vypovídající sílu. Diskuse byla více méně věcná, alespoň ze strany některých přítomných, ale čím více dotazů, tím chmurnější vyhlídky.
   Např. na dotaz adresovaný přítomnému projektantovi, kolik asi bude stát celý záměr, odpověděl s patra že 60 milionů.
   A to je ten největší problém, kde na to vzít peníze. Kdyby město tento projekt realizovalo samo (což je nesmysl) a ročně by z rozpočtu věnovalo l milion, trvalo by to 60 let.
   Ze strany přítomných podnikatelů jsem také neslyšel, že by mohli dávat víc. Celkem oprávněně ovšem sdělili, že bez veřejné podpory a garancí města do projektu nepůjdou, neboť taky nemají peníze na rozdávání.
    Celá věc je složitá, složitější, než si to sami autoři projektu představovali, neboť morální podpora je nezbytná, ale neopraví se tím ani střecha. Městské zastupitelstvo se bude muset dřív nebo později celou záležitostí znovu zabývat. A to z několika důvodů. Vybudování zamýšleného kulturně-vzdělávacího centra by bylo nejen potřebné pro region, ale i prestižní záležitostí nejen města Broumova, ale i celého regionu. Že v prostorách bývalého pivovaru lze provozovat kulturní akce, o tom nás uplynulý rok přesvědčil, i když tam uvedené akce většinu obyvatel regionu nějak moc neoslovily a mladí návštěvníci taky nebyli většinou z Broumova.
   Značně zchátralý objekt bývalého Měšťanského pivovaru je majetkem města a město nemá žádný jiný záměr tento objekt využívat, ale přesto by se mělo náležitě postarat o svůj majetek. Je ale také nutné zdůraznit, že majetkem města jsou i další zchátralé budovy, ve kterých bydlí celé rodiny, majetkem města jsou taky rozbité komunikace a rozpadávající se chodníky.
   Proto jsem na výše uvedeném setkání vyřkl názor, že akce pivovar je z hlediska aktuálních potřeb města okrajovou záležitostí v porovnání s domovním a bytovým fondem, za což jsem byl pokárán.
    V každém případě se město bude muset, jak jsem již řekl, zabývat i pivovarem. Buď se podaří na záměr získat po etapách peníze, anebo se časem bude muset přistoupit k demolici objektu, a tím otevřít výhled na kulturní památku města č. l - klášter.
   Pamětníci vědí, že i tento záměr jeden čas byl dosti aktuální.

   Dr. Pindeš
Kouzelné Vánoce v divadle

   Na ZŠ Hradební pracují dva dramatické kroužky, které vede paní učitelka Dagmar Židová. Před Vánocemi vystoupily obě skupiny ve společném projektu Kouzelné Vánoce.
   Asi 40 dětí od první do deváté třídy nám předvedlo pásmo pohádek, příběhů, koled, básniček a písniček s vánoční a zimní tematikou.
   Pohádky, písničky a celý scénář píše paní Židová. Představení je plné výborných nápadů. Hudbu k písničkám složil pan učitel Hošek a na přípravě kulis a kostýmů se podílela paní Kovářová.
   Celé pásmo propojuje příběh holčičky, která se dostane o sto - dvě stě let zpátky do minulosti, právě do období Vánoc. Setká se se dvěma dětmi, které ji přivedou k sobě domů a ona s nimi prožívá všechno tak, jak to v minulosti ve vesnicích bylo, od příchodu Barborek 4. prosince až po Tři krále 6. ledna.
   Do tohoto rámce byly zakomponovány dvě moderní pohádky a příběh narození Ježíše Krista, ve kterých se představily děti různých věkových skupin.
   Nejmladší děti si zahrály pohádku O malinkatém království, ve kterém rozmazlené princezny nechtěl ani tříhlavý drak. Tyto děti hrály před spolužáky a rodiči většinou poprvé v životě, ale už mezi nimi zasvítily malé herecké hvězdičky.
   Vynikající byly dívky z páté třídy v pohádce O zimním království. Ty si to na scéně opravdu užily. Rampulína, Foukalína, Větrolína, Klouzalína, Sněhulína a další postavy zahrály vykutálené zimní sestřičky opravdu skvěle.
    Nejstarší „herci“ předvedli biblické výjevy. Ke dvěma základním polohám celého pásma, humoru a poetice, tu přibyla třetí, vážná až tragická. Scény, kdy Josef marně hledá v Betlémě přístřeší pro Marii a vraždění neviňátek za krále Heroda, byly opravdu působivé.
   Když v závěru představení vystoupili všichni účinkující na scénu se závěrečnou písničkou, sklidili zasloužený veliký potlesk.
   Divadlo nevzniká samo sebou, jak to bere většina diváků. Je to spousta práce a přemýšlení nad scénářem a moc a moc času s dětmi. A tohle byl opravdu veliký soubor. Děti se pravidelně týdně scházejí, před premiérou samozřejmě mnohem častěji. V listopadu měly dokonce víkendové soustředění na chatě náchodského „D“ ve Vižňově. Při takovémhle nasazení může potom vzniknout výborné divadlo. Přejeme paní učitelce Židové a dětem, aby se jim další představení také tak vydařila. Zlomte vaz!

   Alena Miklošová
Od našich sousedů

   Městský zpravodaj úřadu a rady města Nowa Ruda (Info Nowa Ruda) ve svém letošním prvním čísle otiskla rozhovor redaktorky Moniky Podjacke se starostou Markem Baweckim. Pan starosta v něm hodnotí uplynulý rok města jako velmi těžký, protože se v něm obrazila společensko - ekonomická situace současného Polska. Obyvatelé města v roce 2001 zaplatili o 11,5% méně na dani z příjmu fyzických osob a současně vzrostly náklady na udržení dosavadní úrovně zaměstnanosti. Rozpočet města byl uzavřen jako ztrátový, příjmy činily 32.200.000 zlotých, výdaje byly asi o 500.000 zl. vyšší. Přesto se město nedostalo do vážných finančních problémů a kromě běžných výdajů bylo schopno financovat i některé z investic.
   Jako neúspěch uplynulého roku starosta vidí nenaplnění snah o zřízení (obnovení) Noworudského powiatu (okresu). Příčina spočívá v postojích varšavských politiků a vládních úředníků.
   Ztroskotalo také jednání s německou firmou Steinhoff, která slibovala investice, jež měly přinést pracovní místa pro nezaměstnané horníky.
   Vedení města bylo kritizováno za prodlužující se termín výstavby krytého bazénu. Přes všechny těžkosti s dokončovacími pracemi bude bazén jedním z prvních a největších zařízení tohoto typu na Dolním Slezsku. Spolu se sportovním komplexem by se bazén mohl po dokončení stát atrakcí i pro obyvatele Broumovska.
   Nowa Ruda v roce 2001 pokračovala v obnově osvětlení ulic, vodovodní a kanalizační sítě, modernizaci kotelen a jejich převodu na vytápění plynem. Po mnoha letech byly opět postaveny nové byty.
   Město získalo prostředky na otevření Mezinárodního domu setkávání mládeže na Hoře Všech svatých. O podpoře této akce město jedná se všemi partnerskými městy a s polskými ambasádami ve Francii, Německu a České republice.
   V Nowe Rudě bylo vloni otevřeno Centrum informací o Evropě, zaměřené na vstup Polska do EU. Na radnici získaly své prostory nevládní organizace a městská rada přijala zásady spolupráce s těmito občanskými sdruženími.
    Město podporuje místní pobočku úřadu práce v její snaze o získání nových pracovních míst pro nezaměstnané Poláky v Čechách.
   Také v Nowe Rudě byly pro rok 2002 zvýšeny ceny vodného a stočného, takže občané zaplatí za 1m3 2,40 zl. vodného a 2,32 zl. stočného (cca 22 a 21 Kč).
   V posledním čísle regionálního časopisu Ziemia Klodzka byly otištěny protesty proti úmyslu polské vlády o zavedení tzv. oplaty wyjazdowej - poplatku za překročení hranice. Signatáři protestů - mj. i organizátoři Česko-polských dnů křesťanské kultury -, jistě právem poukazují na to, že zavedení poplatků by mělo negativní dopad na vzájemné společenské a hospodářské styky měst a obcí na obou stranách česko-polské hranice.
Z činnosti dobrovolných hasičů v roce 2001

   Za největší úspěch JSDH Broumov v loňském roce považuji, že se nám podařilo po několikaleté stagnaci získat tak potřebné nové členy, kteří mají opravdu poctivý zájem na dobrém chodu jednotky. Prospělo to zejména občanům města a okolních vesnic při zdolávání požárů, povodní a dalších hříček přírody i lidské činnosti.
   Toto jsou konkrétní příklady zásahů, kterých jsme se zúčastnili v roce 2001: Požár galvaniky v podniku KOH-I-NOOR, požár sušičky obilí v Otovicích, požár kůlny v Křinicích, požár budovy skladu v klášterní zahradě, požár stodoly v Rožmitále, dále pomoc při zaplavení Přadlácké ulice po silném přívalovém dešti, čerpání vody ze sklepů v Husově ulici nebo pomoc při vylití Kravího potoka v Olivětíně. Pomáhali jsme při dopravních nehodách ve Velké Vsi, při vyprošťování dětí z převráceného automobilu u autoškoly pana Fiedlera. Sekundovali jsme kolegům z hasičského záchranného sboru při čerpání vody ze zatopených sklepů bytů v Hlavňově a při požáru trafostanice v Polici nad Metují.
   Úplný seznam všech havárií, u kterých jsme zasahovali nebo byli v pohotovosti, neuvádím, protože i na těchto příkladech je zřejmé, že naše činnost nespočívá pouze v típání nedopalků na plesech či houpání dětí na Dětských dnech.
   Vážení občané, dovolte, abych Vám na závěr popřál jménem svým a jménem celého sboru mnoho úspěchů, pevné zdraví a štěstí v Novém roce 2002.

   Aleš Lundiak, velitel JSDH
S Evou Pilarovou v zákulisí

   V e čtvrtek 10.ledna jsme se mohli společně s Evou Pilarovou a jejími hudebníky zaposlouchat do nádherných melodií jazzu, swingu a blues. nechyběly ani staré známé písně, jakými byly např. Ach, ta láska nebeská, Tam za vodou v rákosí, nebo dokonce nádherná Ave Maria.
   Diváci si mohli v průběhu koncertu zatleskat a v rytmu písní také zazpívat. Hvězdou večera se mimo jiné stal i V. Rambousek, který si se zpěvačkou skvěle rozuměl v duetu Narodil se Kristus Pán. Za svůj výkon byl oceněn malým dárečkem (Slavík patrně přijde až později).
   Eva Pilarová působila přirozeně, svěže a energicky jak na jevišti, tak i v zákulisí. Ostatně posuďte sami:

   Jak jste prožila vánoční svátky - pracovně nebo v kruhu rodinném?
   Ty vyloženě sváteční dny byly v kruhu rodinném. takovou malou generálku jsem měla 23. prosince s maminkou v Brně, a pak tedy Štědrý den s manželem v Praze.

   Dala jste si nějaká předsevzetí do nového roku?
   Já si předsevzetí nikdy nedávám, protože když je něco, co chci udělat, tak nečekám na nový rok, ale udělám to hned. Spíše si dělám plány - teď 7. února mám křest knížky, která se jmenuje Setkání s léčitelem a do září musím udělat nové album a zároveň musím nejpozději do září odevzdat novou kuchařku.

   Jak byste se čtenářům popsala v jedné dlouhé větě?
   Nedokážu nic nedělat, jsem hrozně pracovitý člověk. Ve dnech, kdy nezpívám, se věnuji fotografování a také vám tak trochu „fušuju“ do řemesla, protože dělám rozhovory s mými známými, např. s Danem Nekonečným.

   S Danem Nekonečným?
   Ano, Dan je úplně super člověk. Strašně ráda s ním dělám, i když se toho někdy trochu děsím, protože já jsem celý život stála na jevišti jako prkno a Dan je první člověk, který mě donutil, abych se trochu hýbala. Vždycky malinko šílím, protože čekám, kdy si zlomím nohu nebo s mi něco stane.Zatím jsme ale udělali pět duet a chystáme se na další.

   A jak je to se zlozvyky? Vy patrně žádné nemáte, ale je něco, co vám vadí na druhých lidech?
   Ale mám! Já jsem strašně tvrdohlavá, a když je po mým, tak jsem pak na lidi hrozně hodná a můžou ze mne vymámit cokoliv. A na druhých lidech mi vždycky vadilo, když mi házeli klacky pod nohy a nesnažili se tu danou věc třeba udělat lépe a jinak. Nemám také ráda závist a myslím si, že lidé, kteří nezávidí, jsou v životě o mnoho šťastnější.

   Chtěla byste něco vzkázat čtenářům Broumovského zpravodaje?
   Já bych si hrozně přála, aby si lidé uvědomili, že by bylo fajn, kdyby bylo dobro v nich. Protože, když bude dobro v nás, tak bude i kolem nás. A jinak všem přeji zdravíčko, lásku a peníze - buďme materialisté.

   Lucie Kubečková
Umělec a maloměsto

   Třetího ledna jsme si v MF DNES mohli přečíst rozhovor s čerstvým laureátem výtvarné Ceny Jindřicha Chalupeckého, panem Tomášem Vaňkem. Rozhovor je pro nás zajímavý tím, že je v něm zmínka o Broumově. Pan Vaněk totiž pomáhal svému kolegovi Ivanu Voseckému odstraňovat nápisy Všechno je boží vůle, které u nás tento umělec nasprejoval na fasády a další místa v rámci výstavy v pivovarském Centru. Citujme pana Vaňka: „Ivan šel po akci na policii a řekl, že komu to bude vadit, tak tomu to zamaluje. Od něj to bylo hrozně čistý. Ale umění se právě musí dělat se vším průserem. Kdyby se chodil lidí ptát předem, tak nic neodhalí. Takhle odhalil, že lidi nechtějí vůbec komunikovat - on jim poničil jejich věc a oni za to chtějí jeho hlavu.“
   Člověk se až leká, co jsme my, zabednění, nekomunikativní Broumováci způsobili. Pomyslete: pan Vaněk dostal cenu za to, že k Ladovým kresbám přidělal „ pohlavní symboly“ (řečeno prostou mluvou by to neznělo tak vznešeně, ale bylo by to výstižnější), a že na sloupech mostu z Holešovic do Troje nasprejoval šipky, které „zadokumentoval“ (patrně vyfotil) a vše vystavil ve Veletržním paláci. Nasprejované Voseckého broumovské nápisy byly jistě umělecky náročnější, než Vaňkovy obyčejné šipky. Možná jsme svou přízemností zabránili panu Voseckému zadokumentovat dílo. Nemohl ho pak třeba ve Veletržním paláci vystavit a lukrativní cena (100.000 Kč a tříměsíční pobyt v Kalifornii) mu tak naší vinou utekla.
    Takže pamatujte - až vám příště někdo bude čmárat po domě, buďte komunikativní, umělecký svět na nás hledí! Je třeba vždy dobře zvážit, páchá-li dotyčný vandalský čin, nebo zda se jedná o tvůrčí akt kandidáta na prestižní Chalupeckého cenu.

   K. Franze
Z činnosti Policie ČR

   V souladu s přáním, se kterým jsme se v loňském roce se čtenáři zpravodaje loučili, proběhly svátky poměrně v klidu. Na příklad na Štědrý den policie řešila pouze jeden přestupek. Mimo svátky se ale někteří z nás činili o to více a pro období 11. 12. - 17. 1. provedeme proto pouze výběr těch nejzávažnějších případů:
 • krádeže peněženek, povětšinou i s doklady, nebo rovnou celou taškou. Jednalo se celkem o devět (!) případů. Mohlo by se zdát, že si takto někteří chtěli vylepšit Ježíška, ovšem kradlo se i po Vánocích. Peněženky mizely v autobusech, na nádraží, obchodech (v PENNY M. s obnosem 5.300 Kč), na ulici ve městě, z domu (v Provaznické ulici), na gymnáziu …
 • 22 dopravních nehod, většinou lehčích. Z kurióznějších uveďme např. srážku se srnou, nebo opilého řidiče řádícího na Spořilově a posléze i v policejní cele. Jedna osoba řídila opět bez oprávnění. K vážnějšímu zranění došlo mezi Broumovem a Rožmitálem a velmi vážné zranění, navíc zcela nesmyslné, popisujeme níže
 • neplacení výživného. V Broumově se zapomněli tři tatínkové a jeden takto dluží své dceři již 30.000 Kč.
 • odcizení mosazné lampy ze hřbitova. Pachatel, a řekněme rovnou označení pro takové lidi určené - hyena, jak tomu bohužel v podobných případech bývá, zůstane patrně neznámý
 • odcizení trafa z budovy Zvláštní školy
 • další podezřelá poštovní zásilka. Eurotel zasílal svým zákazníkům vánoční pozdrav s malým dárkem - jakousi prskavkou. Dosti nešťastný nápad. Některé zásilky se při přepravě poškodily, takže mnozí adresáti našli v obálce jen holý drát a záhadnou drť. Jednoho pána to natolik vyděsilo, že zalarmoval policii. poplach byl samozřejmě planý, tak jako (naštěstí) i další dva případy z loňského roku
 • fyzické napadení na bowlingu v Meziměstí. Nedlouho nato, před Silvestrem, bylo v tomto oddechovém zařízení veselo opět. A tentokrát to stálo za to. Parta asi deseti skinů, kteří se sem sjeli z různých částí okresu, zde vyprovokovala bitku, s jejímž řešením měli policisté práci od dvou v noci do osmi do rána. Incident neměl rasový podtext. Plešatí hoši si před koncem roku potřebovali patrně udělat ještě pár zářezů
 • fyzické napadení. V čísle popisném 174 v ul. Protifašistických bojovníků soused napadl sousedku, a protože „vyšiloval“ nadále i po příjezdu policie, musel být dán na celu. Ani zde neustal, demoloval zařízení, pokusil se oběsit a musel být zklidňován donucovacími prostředky. Nikomu nic zlého, ale zde je možno zalitovat, že se mu pokus nepovedl. Nedlouho nato, už na svobodě, totiž srazil ve Velké Vsi ženu jedoucí na kole. Z místa činu ujel a po dopadení mu bylo v krvi naměřeno 2,17 promile alkoholu. Žena utrpěla velmi těžká zranění.
 • krádeže mobilních telefonů. Jedna ve vrátnici Veby Olivětín, druhá před PENNY Marketem. Zde mobil majitel patrně ztratil. Muž, u kterého byl však posléze nalezen, tvrdil, že ho chtěl vrátit, ale nemohl se majiteli dovolat, ač to několikrát zkoušel. Jestli to nebylo tím, že jeho telefon měl u sebe?
 • dvě obligátní fyzická napadení v kinokavárně Vegas
 • nactiutrhání, kterého se měl dopustit majitel obchodu tím, že údajně neprávem obvinil zákaznici z krádeže knedlíku. Případ byl předán přestupkové komisi
 • přepadení muže dvěma zatím neznámými pachateli u Krimsu. Zbitého nešťastníka, který si vyrazil na běžkách, našli náhodní chodci. Zdá se, že heslo sportem k trvalé invaliditě dostává v Broumově nový rozměr
 • poničení košů v Božanově, což měli na svědomí místní mladíci, a rozbití zadního skla automobilu zaparkovaného na náměstí, čímž byla majiteli způsobena škoda 13.000 Kč. Oba případy zjevně souvisí s bouřlivou silvestrovskou nocí. I když vykradení skladu firmy Bohemia Scheele v Heřmánkovicích a vypuštění rybníka v Jetřichově spadá do stejné doby, do sice nezvládnutého, ale přeci jen spontánního silvestrovského veselí je už asi připsat nelze. Zvláště akce neznámého pachatele u rybníka, spojená s krutým úhynem většího množství ryb je zvláště odporným činem.
 • vloupání do restaurace v Rožmitále. Zmizelo zboží za 50.000 Kč
 • ohlášení pohřešované dcery. Dívka byla nakonec nalezena v Bezděkově, kde ji skupina mužů nutila k prostituci
 • přepadení hocha u Benešova třemi mladíky, kteří ho obrali o batoh
 • průstřel ruky - ošetřený a nahlášený nemocnicí. Ukázalo se, že postižený manipuloval s nábojem ve svěráku
 • převezení chovance, který si návštěvu svého broumovkého domova poněkud prodloužil, do výchovného ústavu v Praze. Správně by si pro něj měli přijet sami, ale prý na tom jsou tak špatně, že nemají na benzín, a tak se muselo ujmout role taxíku opět policejní vozidlo.
 • zpronevěra 12.000 Kč, již způsobil leasinkové společnosti její zaměstnanec
 • verbální napadení úřednice na Městském úřadě
 • vloupání do objektu Diakonie v Husově ulici. Zmizel trezor s 50.000 Kč, šeky a dalšími písemnými materiály. Trezor s částí obsahu (hádejme kterou) byl nalezen ve Vysoké Srbské a zanedlouho nahlásil jeden občan nález svazku klíčů ve Stěnavě - byly rovněž z Diakonie
 • výtržnost a fyzické napadení ve verneřovické restauraci. Došlo k poranění hostů a demolici vnitřního zařízení restaurace
 • zajištění pána na cele, poté, co tento ve čtyři hodiny nad ránem odmítal zaplatit a opustit hernu Café Herzog, a vůbec si počínal agresivně. Pro mnohého čtenáře je tato zpráva asi první informací o otevření tohoto nového podniku a někteří si asi neodpustí komentář: to nám to pěkně začíná!
 • napadení a zranění občana dvěma žáky Zvláštní školy. Napadení bylo podle všeho zcela bezdůvodné, mladíci se patrně rozhodli vyzkoušet si na náhodném chodci na Malém náměstí své bojové umění
   Na závěr jsem se zeptal kapitána Slezáka, zda místnímu oddělení nějak výrazně usnadnila práci novela trestního zákona, která zásadně mění postup vyšetřování. Po posílení role státního zástupce a soudce si prý někteří dokonce představovali, že policisté budou bez práce. Skutečnost je však taková, že papírování je v některých případech ještě více. Celý systém je však teprve v začátku a musí si takzvaně sednout (experti mluví o několika letech), takže se uvidí. Mediálně známý případ, kdy pachatel trestného činu odcházel už během velmi krátké doby od soudu s trestem, však ještě v Broumově zaznamenán nebyl. Takovéto zrychlené řízení se týká jen určitých případů.

   Zapsal K. Franze
Městská knihovna v roce 2001

   V průběhu minulého roku prošla knihovna významnými kvalitativními změnami:
   2. července byl zahájen provoz komplexního automatizovaného systému, 30. listopadu provoz veřejného internetového pracoviště (zřízeného za podpory fondu státní informační politiky VISK). Od listopadu byla zásadním způsobem rozšířena provozní doba knihovny, která je v oddělení pro dospělé dostupná od pondělí do čtvrtka po celý pracovní den a v sobotu dopoledne. Kromě toho je třikrát v týdnu odpoledne otevřeno v dětském oddělení. Na začátku roku byly vybudovány nové skladové prostory a rozšířeny dosavadní prostory oddělení pro dospělé, kde bylo zrekonstruováno osvětlení.
   Na druhé straně, vzhledem k stále klesajícím prostředkům na nákup knihovního fondu, byla knihovna v průběhu roku nucena ukončit odběr téměř třetiny časopisů a fond knih za rok rozšířila o pouhých 595 svazků, z čehož část tvořily knižní dary. Je to druhý nejmenší zjistitelný přírůstek fondu v existenci profesionální knihovny v Broumově. Na stavu fondu i čtenářském zájmu se tento fakt odrazil zejména v první polovině roku.
   Služby knihovny v loňském roce využilo 1296 zaregistrovaných čtenářů, kteří navštívili knihovnu víc než dvanácttisíckrát a vypůjčili si téměř 44 tisíc svazků knih a čísel časopisů. Výrazně vzrostl počet poskytnutých informací (+18% ,celkem 359).
   Knihovna uspořádala besedu s výtvarníkem, básníkem, fotografem a tvůrcem autorských knih Honzou Volfem a připravila ji i pro zdejší Gymnázium. Úspěšná byla přednáška Jana Čížka o roce 1938 na Broumovsku, která pro velký zájem musela proběhnout v divadle. Sama knihovna provedla pro společenskovědní seminář Gymnázia přednášku o české literatuře a knihovnách v 70. a 80. letech ve vztahu k zásahům tehdejší státní moci, cyklus besed pro literární seminář ZŠ Hradební o zdejší regionální literatuře a přednášku o kulturní historii Broumovska pro účastníky Týdne pro broumovské kostely. Dalších několik desítek besed o knihovně a literatuře provedla knihovna pro zdejší základní, střední i mateřské školy a také pro Zvláštní školu a Speciální mateřskou školu při Dětském domově. V rámci Dnů polsko-české křesťanské kultury (za účasti fondu CBC Phare) proběhly dva semináře přibližující vzájemně polské a české příhraniční knihovny na zdejším pomezí.
   V čítárně se uskutečnily tyto výstavy: fotografie Evy Kučerové Toulky Broumovskem, obrazy Karla Mikeše, plakáty, grafiky a tisky Honzy Volfa a fotografické portréty Elzbiety Lemppové (Krakov) Současní polští spisovatelé (ve spolupráci s Polským institutem v Praze).
   Rád bych na tomto místě ocenil své spolupracovníky v knihovně za jejich vstřícný a obětavý přístup ke čtenářům a k naplňování funkce knihovny v našem městě.

   PhDr. Jan Meier, vedoucí Městské knihovny
Úspěšní literáti z Broumovska

   V cyklu Literární encyklopedie Salonu v příloze deníku Právo Salon 27.12.2001 vyšlo encyklopedické heslo publicity a literáta Jaroslava Špuláka (1967), pocházejícího z Broumova. Kromě rockové publicistiky, zejména v časopise Big Beng, se právě v Právu často objevují Špulákovy recenze desek a koncertů (v poslední době např. Vanesa Mae, Leona Machálková aj.) a vyšel zde i autorův fejeton. Společně s kolegou Michalem Husákem vloni Jaroslav Špulák vydal velmi přínosnou publikaci „Yeah! 1990 - 2000“, která přibližuje události, jež se odehrály na světové i naší rockové scéně 90. let, přináší profily nejzajímavějších skupin této doby a v úvodu přehled celého vývoje rockové hudby. (Kniha je k dostání i ve zdejších knihkupectvích.)
   Na téže stránce Salonu, kde je profil Jaroslava Špuláka, je i rozhovor s významným francouzským spisovatelem Fréderickem Tristanem, který vedla Lucie Němečková, pocházející z Meziměstí. Absolventka broumovského gymnázia působí v současnosti jako dramaturgyně královéhradeckého Klicperova divadla a v Salonu nedávno publikovala i svůj obsáhlý rozhovor s jednou z nejvýznamnějších osobností české kulturní publicistiky uplynulého století A. J. Liehmem.

   (m)
Tipy městské knihovny (Výběr z novinek)

 • Jiří Datel Novotný: Závidím - Vzpomínka na Jiřího Grossmanna - Kniha vzpomínek na herce, textaře, zpěváka a autora povídek.
 • Jan Keller: Politika s rušením omezeným - Proměny moci na prahu 21. století - Soubor esejů o současné podobě politiky a společnosti.
 • Ivan Kraus: Medová léta - Kniha s vtipným nadhledem přibližuje dospívání a první milostné zkušenosti, svého hrdiny v Československu 50. let.
 • František Rachlík: Kobalty - Skvěle vypravená kniha vtipných, hravých, poetických fantaskních vyprávění.
 • Kurt Aust: Den Hněvu - Historický román s detektivní zápletkou, která se točí kolem konfliktu logického myšlení a víry v nadpřirozeno.
 • Jerome Klapka Jerome: O psech, zlodějích, strážníkovi a jiná vyprávění - Výbor z povídek klasika anglického humoru.
 • Patrick Süskind: Parfém - Příběh vraha - Román z Francie 18. století o muži, který byl posedlý objevem dokonalé vůně. Jeho vášeň ho nakonec přivádí k vraždění.
 • Stefan Andreescu: Dracula. Vlad III. Tepes - Mezi mýtem a realitou - Populárně naučná publikace o osobě legendárního valašského hraběte, o Rumunsku jeho doby i o jeho upírském mýtu.
 • Miloš Hubáček: Odsouzená loď - Drama těžkého křižníku Indianapolis - Historická reportáž o zbytečné tragédii americké lodi v červenci 1945, jejíž skuteční viníci byli odsouzeni až po půl století.
 • Christopher Andrew: Neznámé špionážní operace KGB - Mitrochinův archiv - Kniha podrobně přibližuje vývoj, strukturu a některé akce sovětské tajné policie a zpravodajské služby.
Grafiky Jiřího Samka v Městské knihovně

   V čítárně Městské knihovny až do poloviny března vystavuje Jiří Samek své linoryty zhotovené během základní vojenské služby v Liberci a Horních Počaplech v letech 1975 - 1977. Autor výstavy (1955) žije v Polici nad Metují a je absolventem broumovského Gymnázia (1974). Jeho samostatné výstavy již vidělo Nové Město nad Metují, Červený Kostelec, Brno, Náchod, Meziměstí, Brandýs nad Orlicí, Broumov, Svídnice (Polsko), Roudnice nad Labem ad. Mezi místa, kde se účastnil skupinových výstav a přehlídek, patří Maďarsko, Japonsko, Polsko, Německo, USA, Rusko, Taiwan, Kanada, Švýcarsko, Bulharsko, Anglie, Sjednocené arabské emiráty, Itálie, Švédsko, Havaj ad.
   Kolekce jeho raných prací, kterou vybral do čítárny naší městské knihovny, nebyla dosud jako celek nikde vystavována. Na jedné straně grafiky svědčí o úspěšném hledání autorovy svébytné výtvarné poetiky, na druhé straně jsou poněkud neutěšenou výpovědí o stavu duše během základní vojenské služby, o paradoxní samotě uprostřed kolektivu dalších stejně „postižených“.
   Pro linoryty v čítárně broumovské knihovny zcela platí slova ředitele Galerie výtvarného umění v Náchodě Jana Kapusty, která pronesl v souvislosti s tamní velkou loňskou Samkovou výstavou: „Výtvarným cítěním a pojetím světa má Jiří Samek nejblíže k malířům metafyzikům. Již počátkem 70. let si uvědomoval libost pocitu ze samoty, opuštění a pustoty v uměleckém obraze. Již tehdy bylo zřejmě dáno, že každý grafický list, který vytvoří bude interiérem jeho duše...“

   (m)
Postup při pořádání hudebních produkcí, promítání, plesů, diskoték, koncertů, tanečních, soutěží

   Pořadatelé akci spojených s hudební produkcí jsou povinni vyplnit žádost k Ochrannému svazu autorskému. Formuláře jsou k vyzvednutí v kanceláři oddělení kultury. Formulář obsahuje 3 části nutné k vyplnění! Poplatek bude uhrazen formou faktury na základě výměru OSA (Ochranného svazu autorského).
   V případě, že jako součást akce je uspořádána tombola, je nutné požádat o povolení tomboly. Formulář je k vyzvednutí v kanceláři oddělení kultury. Poplatek je hrazen v hotovosti (10% herní jistiny)

   Adresa: Městský úřad Broumov, oddělení kultury Mírové náměstí 56, (nad Komerční bankou), sl. Karolina Jansová. Bližší informace: tel. 491 524 168, e-mail: broumov.kultura@centrum.cz
Vánoční soutěž o cenu Veby

   Stalo se již tradicí, že každým rokem před Vánocemi pořádá SVČ Ulita DDM výtvarnou soutěž. V adventním čase 2001 se konal VIII. ročník této soutěže a potřetí byla jejím sponzorem Veba Broumov. Věnovala vítězným kolektivům částku 7 000 Kč.
   Soutěže se zúčastnilo 40 skupin dětí z broumovských mateřských a základních škol. Finanční odměnu 1000 Kč za první místa získaly z rukou zástupce sponzorské firmy : MŠ Velká Ves, kroužek umělecké všestrannosti Úsměv z Ulity a 5B ZŠ Hradební. Druhá a třetí místa byla odměněna částkou 700 a 500 Kč. Získaly je děti z MŠ Masarykovy, 1.A ZŠ TGM, ŠD při ZŠ TGM, 4.B ZŠ TGM, 5.tř. ZŠ Velká Ves a keramický kroužek Ulity Patlání II. Odměnu vítězové využijí do konce školního roku na činnosti související s výtvarnou výchovou.
    Veba a.s. Broumov má tedy nemalou zásluhu na rozvoji této dětské aktivity.
    Za všechny vítězné i zúčastněné kolektivy mnohokrát děkujeme! Bez odměny nezůstal nikdo. Všichni obdrželi pamětní diplom a někteří i sladkou odměnu.
   Vyhlašování a odměňování vítězů bylo součástí vernisáže výstavy, kterou jste mohli shlédnout ve dnech 14. - 21. prosince 2001.

   M.Škopová
Klub angažovaných nezávislých ?

   Začal volební rok. Je to znát, bohužel nejen v tom dobrém slova smyslu. Stačí sledovat televizi a tisk a z toho vzájemného osočování, napadání a špinění je nevolno i dosti silným žaludkům.
   Jak to bude na komunální úrovni? Partajnické zlozvyky se snad vyhnou našim obcím a městům? Myslím si, že vůbec ne. Ten, kdo kandiduje za nějakou partaj, se s ní duševně ztotožňuje, a to v dobrém i zlém. Proč by jinak hájil barvy té či oné strany?
   A zde je otázka pro lidi dobré vůle! Pro lidi, které nestrkají na kandidátky partajnické sekretariáty, a kterým volební programy obcí nepíší partajní ideologové. Necháme pozice komunální politiky partajím, nebo své právo svobodných a nezávislých občanů budeme uplatňovat i nadále pro rozvoj našich obcí a měst a i nadále budeme sloužit potřebám našich občanů. My, nezávislí to máme těžké. Nám nepomáhají partajnické sekretariáty za peníze daňových poplatníků, my si musíme pomoct sami. Za námi nestojí autority té či oné partaje, za námi, pokud nás vůbec zvolí, stojí naši voliči a nikdo jiný. A také jenom těm a našemu svědomí musíme skládat účty.
   Proto skupina angažovaných nezávislých ,,intelektuálů“ různých profesí a zájmů, kterým není život v našem městě a regionu lhostejný, zvažuje založení Klubu angažovaných nezávislých pro rok 2002 v Broumově.

   Kontaktní mluvčí MUDr. Pindeš Tibor, člen MR Broumov
3. dětský karneval na ledě

   Dne 19. ledna 2002 se na kluzišti v Olivětíně konala veselá maškarní taškařice zvaná Dětský karneval na ledě.
   Karneval se již stává oblíbenou každoroční tradicí. Dění karnevalu probíhalo za hojné účasti nejrůznějších masek, které se rok od roku stále zdokonalují. Porota, složená z organizátorů a diváků, to ani letošní ročník neměla jednoduché při výběru nejhezčích masek. Vybírat musela ze 120 dětských účastníků.
   Rádi bychom touto cestou chtěli poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli na ceny a pomohli nám rozzářit nejednu dětskou tvář. Děkujeme.

   SPONZOŘI :
   VEBA a.s.textilní závody Broumov, VEBAGAL s.r.o., Odborová organizace VEBA, Z-Trade s.r.o., potraviny Šafář, klempířství Tůma, hračkárna U prskavek, papírnictví PelMel, servis Černý, bistro Sudetka, pivovar Olivětín, papirnictví Malenka, tabák Tempo, mléčná jídelna Bejdákovi, klempířství Knödl, STEF, potraviny Kostkovi, občerstvení Parchantkovi, potraviny Stár, cukrárna (na náměstí vedle lékárny)
Úspěšní Broumováci - členové JUDO CLUBU Meziměstí

   Dne 24. 2. 01 se konal memoriál Jiřího Mašína mladšího a staršího žactva v Praze na Folimance. Do 34 kg vybojoval 3. místo Ladislav Záliš
   Dne 3. 3. 01 se konal V jablonci nad Nisou závod o Samurajskou katanu. Ve váze do 34 kg vybojoval Ladislav Záliš 3. místo. Do 42 kg Jan Žid 3. místo. Do 46 kg Zbyšek Záliš 2. místo
   Dne 24. 3. 01 se konalo v Semilech 1. kolo o Samurajskou katanu starších žáků. Do 46 kg vybojoval Zbyšek Záliš 2. místo
   Dne 24. 3. 01 SKP Hradec Králové pořádal v Háječku mistrovství východních Čech starších a mladších žáků. Ve váze do 59 kg vybojovala Pavlína Raková 1. místo.
   Dne 2. 5. 01 se konalo v Trutnově 2. kolo východních Čech. Do 34 kg vybojoval Ladislav Záliš 1. místo. Do 50 kg Pavlína Raková 1. místo
   Dne 12. 5. 01 se konalo v Jičíně 2. kolo o Samurajskou katanu mláďat, mladších a starších žáků. V mláďatech vybojovala první místo teprve šestiletá Kateřina Dušánková první místo, byl to její první start na závodech. Ve váze do 42 kg vybojoval Jan Žid 3. místo, do 50 kg Zbyšek Záliš 3. místo
   Dne 15. 9. 01 se konalo v Jičíně 3.kolo o Samurajskou katanu mladších žáků. Ve váze do 46 kg vybojoval Jan Žid 2. místo a v té samé váze Jan Sedláček 5. místo
   Dne 6. 10. 01 se konal v Turnově Oblastní přebor mladších a starších žáků. V mladších žácích vybojoval ve váze do 38 kg Ladislav Záliš 1. místo. Do 46 kg Jan Žid 3. místo, ve stejné váze Jan Sedláček 5. místo. Ve starších žácích vybojoval ve váze do 55 kg Zbyšek Záliš 2. místo. Všichni umístění do třetího místa postupují na MČR.
   Dne 13. 10. 01 se konalo v Brně Mistrovství České republiky družstev žen. Za Litoměřice startovala Dagmar Dušánková. Litoměřice vybojovaly 2. místo.
   Dne 13. 10. 01 se v Hradci Králové konala Velká cena SKP mladších a starších žáků. Ve váze do 34 kg vybojoval Ladislav Záliš 2. místo. Ve váze do 55 kg Zbyšek Záliš 5. místo.
   Dne 20. 10. 01 se v Trutnově konalo Mistrovství východočeského regionu mladších žáků. Do 46 kg vybojoval Jan Sedláček 2. místo. V té samé váze Jan Žid 6. místo
   Dne 27. 10. 01 se konala v Liberci Mezinárodní Velká cena mladšího a staršího žactva za účasti Holandska a Polska. Ve váze do 38 kg Ladislav Záliš vybojoval 3. místo. Do 55 kg Zbyšek Záliš 7. místo.
   Dne 3. 11. 01 se konalo v Turnově 3. kolo o Samurajskou katanu staršího žactva a mláďat. V mláďatech ve váze do 24 kg startovala poprvé Hedvika Pólová a vybojovala 3. místo. Ve starším žactvu ve váze do 50 kg Zbyšek Záliš získal 1. místo
   Dne 4. 11. 01 se v Praze na Folimance konalo Mistrovství České republiky žen a mužů. Ve váze do 48 kg vybojovala titul MISTR ČESKÉ REPUBLIKY Dagmar Dušánková. Je to již její druhý titul, první vybojovala v roce 1994.
   Dne 17. 11. 01 se v Teplicích v Čechách konalo Mistrovství republiky mladších žáků. Ve váze do 34 kg vybojoval Ladislav Záliš titul MISTR ČESKÉ REPUBLIKY.
   Dne 1. 12. 01 se v Trutnově konal Vánoční turnaj mláďat a mladších žáků za účasti polských, německých a slovenských závodníků. V mláďatech do 24 kg vybojovala Hedvika Pohlová 3. místo. Do 30 kg Tomáš Sedláček 4. místo. Do 48 kg Zdeněk Nouza 3. místo. V mladším žactvu do 46 kg vybojoval Jan Žid 3. místo a Jan Sedláček 4. místo. Do 55 kg Pavlína Raková 3. místo.
   Dne 1. 12. 01 se v Semilech konal Vánoční turnaj mláďat a mladšího žactva. V mláďatech ve váze do 18 kg vybojovala teprve šestiletá Kateřina Dušánková 1. místo. Do 46 kg Zdeněk Nouza 2. místo. V mladším žactvu ve váze do 46 kg Jan Sedláček 2. místo. Do 50 kg Jan Žid 4. místo.

   Souhrn získaných medailí:
   MČR: 2x zlatá, 1x stříbrná

   Ostatní závody:
   Oblastní přebory, Velké ceny, Samurajské katany, Mezinárodní velké ceny
Hokejisté z Olivětína

   Málokdo asi ví, že má město Broumov také svoje hokejové mužstvo HC Olivětín, registrované pod TJ Jiskra Olivětín, které se již pátým rokem účastní okresního přeboru neregistrovaných hráčů. Tréninky a vlastní zápasy probíhají vždy od srpna do února a obnášejí dojíždění do Náchoda nebo do Hronova, kde jsou vhodnější podmínky pro tento sport. Vše se odehrává s plnou hokejovou výstrojí, jejíž obstarání není právě levná záležitost. Bez výrazné finanční účasti hráčů a sponzorů by nebylo možné hájit barvy našeho města. Proto bychom tímto chtěli poděkovat všem sponzorům, jmenovitě firmám Prikner, Veba, Lutoma, Hospůdka u Kosků Heřmánkovice a Quantum, za finanční podporu tohoto pro Broumov netypického sportu.

   HC Olivětín
VIII. Reprezentační ples POO a.s VEBA

   V sobotu dne 23. února 2002 pořádá vebská odborová organizace již osmý reprezentační ples. Ples se koná na Střelnici v Broumově a k tanci hraje výborná polická hudební skupina SONG ( loni ji účastníci plesu hodnotili velmi dobře). Ples bude zahájen vystoupení mažoretek a tanečním kroužkem ZÚŠ vedeným p. Ogriščenkovou. V průběhu plesu vystoupí mažoretky i taneční kroužek ještě v jednou uceleném bloku. Tradiční je i tombola s hlavními cenami - luxusní damaškovou a koupelnovou soupravou. Vebský ples přináší každoročně nejen dobrou zábavu, ale stává se i místem k diskusi o záležitostech této velmi úspěšné firmy (jde o největší firmu v okrese Náchod s rozhodujícím vlivem na život obyvatel v broumovském výběžku). O vebský ples je každoročně velký zájem mezi zaměstnanci Veby i občany Broumova, plesu se pravidelně účastní i zástupci vedení společnosti. Předprodej vstupenek a poskytnutí bližších informací zajišťuje bc. Franc tel. 502 238 nebo 0602 494019.

   bc. Lubomír Franc
… a zase Bowling

   Začátkem měsíce prosince jsme opět odehráli další ligové kolo. Naše družstvo „A“ zajíždělo v 1. BWL lize do Všenor u Prahy, kde si to rozdali s těmito soupeři:
   BK Broumov „A“ : 1. BC Děčín „B“ - 510 : 470, 2 body
   BK Broumov „A“ : BK Liberec „B“ - 503 : 464, 2 body
   BK Broumov „A“ : BK Liberec „A“ - 496 : 532, 0 bodů
   Celkově si připsali 4 body a upevnili si místo v tabulce..

   Ostatní dvě družstva „B“ a „C“ zajížděla v 2.BWL lize do Hradce Králové.
   BK Broumov „B“ : SBK Náchod „D“ - 464 : 458, 2 body
   BK Broumov „B“ : SBK Havl. Brod „C“ - 471 : 430, 2 body
   BK Broumov „B“ : Kings Hr. Král. „B“ - 503 : 466, 2 body

   BK Broumov „C“ : DOK Hronov „B“ - 501 : 0, 2 body
   BK Broumov „C“ : SBK Havl. Brod „B“ - 591 : 431, 2 body
   BK Broumov „C“ : Kings Hr. Král. „A“ - 471 : 417, 2 body

   Obe dvě družstva si tak připsala maximální počet možných bodů a upevnila si tak svá přední místa v tabulce II. BWL ligy před zimní přestávkou. . Zde bychom chtěli především vyzdvihnout výkon našeho hráče z družstva „B“ pana K. Kutila, který si s nejvyšším náhozem 244 shozených kuželek vytvořil nejen osobní rekord, ale dosáhl i nejvyššího náhozu v tomto kole všech účastníků. V žebříčku TOP 10 je tak na 1. místě ze 36 hráčů.
   Družstvo BK Broumov A je na 5. místě v 1. Bowlingové lize, družstva BK Broumov B a BK Broumov C se umístila na 1. a 2. místě 2. Bowlingové ligy.
Basketbal

starší žáci    Oblastní přebor - 5.1.2002
   Broumov - Vrchlabí 66 : 44
   Především výbornou obranou a rychlým přechodem do útoku si do poločasu domácí vytvořili dostatečný náskok. Ten pak bez větších problémů udrželi až do konce zápasu.
   Body za Broumov: Endler 19, Rambousek 13, Nouza 10, Vodňanský 8, Hlušička 7, Šlesarik a Stiller po 4, Faltejsek 1.
   Broumov - Vrchlabí 69 : 55
   Broumovští žáci se dlouho nemohli prosadit proti zlepšené hře hostí. Až zvýšená aktivita při obranném doskoku a rychlé protiútoky ve druhé čtvrtině přinesly mírný náskok.
   Body za Broumov: Rambousek 23, Vodňanský 13, Hlušička 12, Šlesarik 11, Stiller 6, Endler a Nouza po 2.
   Jaroslav Vodňanský

   12.1.2002
   Broumov - Hořice 55 : 41
   Domácí od začátku jasně vedli, až v poslední čtvrtině dovolili soupeři zkorigovat výsledek.
   Body za Broumov: Endler 14 (1 trojka), Hlušička 13, Rambousek 10, Šlesarik 7 (1 trojka), Hornych 5, Faltejsek 4, Stiller 2.
   Broumov - Hořice 73 : 31
   Domácím nevyšel začátek utkání, ještě ve 2. minutě 2. čtvrtiny byl stav nerozhodný 15:15. Pak broumovští žáci především zásluhou Šlesarika nastříleli 27 bodů v řadě a bez problémů zvítězili.
   Body za Broumov: Šlesarik 23, Rambousek 21, Endler 10, Hornych 8, Hlušička a Stiller po 4, Faltejsek 2, Zítka 1.
   Petr Suk

   Basketbal - starší dorostenci
   Oblastní přebor - 12.1.2002
   Pardubice - Broumov 109 : 54
   Velká marodka týmu způsobila, že do Pardubic odjeli broumovští v šesti hráčích. Ve 3. minutě se zranil Kubizňák, Hop (27.min) a Adamíra (34.min) se vyfaulovali, takže hosté dohrávali ve čtyřech resp. ve třech. Takto oslabené mužstvo nemělo naději na úspěch. Za zmínku stojí pouze 6 trojek Ottmára.
   Body za Broumov: Ottmár 27 (6 trojek), Milojevič 15 (1 trojka), Adamíra a Kubizňák po 4, Hop a Janík po 2.
   Pardubice - Broumov 95 : 46
   Oslabení hosté drželi krok s domácími pouze do 7. minuty, kdy vedli 12:8. Za dalších 13 minut ale dali jen 3 body a to rozhodlo o vysoké prohře.
   Body za Broumov:Adamíra 16, Ottmár 12, Milojevič 8, Hop 6, Kubizňák a Janík po 2.
   Milan Sokol
Broumovský odchovanec na 15. místě v Evropě

   Evropská asociace stolního tenisu (ETTU) vydala evropské žebříčky za rok 2001 v kategorii dorostu a staršího žactva. Výborné 15. místo ve starších žácích obsadil odchovanec Slovanu Broumov, t.č. startující za Frýdek-Místek Jakub Kleprlík. 1. místo : Pletněv - Rusko 2. Molnár-Maďarsko 3. Grigoriev - Rusko.
   Z českých reprezentantů se ještě na žebříčku v kategorii dorostenců umístili: 22. místo Seibot a 29. místo Gavlas. V kategorii dorostenek: 15. místo Hadačová 18.Vacenovská, 25. místo Harabaszová a 29 . místo Smišťíková.

   BK
Vánoční turnaj ve stolním tenisu

   Dne 28.12.2001 se v herně Velké Vsi uskutečnil vánoční turnaj závodu 02 Velká Ves ve stolním tenisu. Turnaj proběhl pod záštitou (a s finanční podporou) podnikové odborové organizace a.s.Veba. Hlavním organizátorem byl p.Karel Gombarčík a turnaj měl 11 účastníků. Pořadí turnaje: muži - Doležal, Možný, Lhotský, ženy - Koblasová, Pražáková, Matějů. K úspěšnému průběhu turnaje přispěli i další vebští sponzoři a to výrobní ředitel a.s.Veba p. Bitvar a vedoucí přádelny závodu 02 Velká Ves ing. Bilík.

Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

redakční rada:
Bc. L. Franc, K. Franze, M. Hromádka
J. Louda, MUDr. T. Pindeš, Z. Streubel

redakce, grafická úprava:
M. Otte, tel. 491 522 185
e-mail: broumov.muzeum@worldonline.cz

objednávky inzerce:
Sekretariát Městského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail: fischerova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail: ic.broumovsko@worldonline.cz

uzávěrka 1. čísla:
25. 01. 2002


Copyright © Město Broumov 2003 Poslední aktualizace stránky: 31.01.2002 T