Na této stránce Vám přinášíme poslední číslo Broumovského zpravodaje. Jedná se výběr článků z tištěné verze zpravodaje. Rádi bychom slyšeli Váš názor na tento druh zpráv a tak nám napište. O výsledku Vás budeme informovat.

Broumovský zpravodaj č. 8/2001

Obsah čísla:
O lese
Z města
Společenská kronika
Mimořádné srážky
Zvýšení nájemného z bytů od 1. 7. 2001
Proč vlastně byl pan Pithart v Broumově?
Ohleduplné chování k sousedům
Poraďte si sami
Golf na Broumovsku - zásadní investice pro naše město
Kapacita Hotelu VEBA bude rozšířena
Dobrovolný svazek obcí Broumovsko
První červenec - významný mezník v péči o děti
Seminář o architektuře Broumovska
Broumovská kytara
Infocentrum Broumovska v nových prostorách
Z činnosti Policie ČR
Poškození fasád šestnácti domů v centru města
Neobvyklý úkaz
25. Braunauer Heimattag
Jak jsme si sáhli na Tomáše Rosického
Kulturní pořady v srpnu

O lese

   Tolik očekávané prázdniny jsou zase tady. Je pravda, že stále větší počet rodin může trávit dovolenou u moře nebo v zahraničí. Rodiče mají možnost společně se svými dětmi poznávat cizí kraje, kulturu a přírodu. Podmínkou je dostatek financí. Jsou však mezi námi tací, kteří považují dovolenou v zahraničí za zcela přirozený standard nebo otázku vkusu a životní úrovně. Dokonce jsou i tací, kteří by dovolenou v rodné zemi považovali za něco méněhodnotného nebo "pod úroveň". Řada z nich však svou zemi ani pořádně nezná.
   Nebuďme však slepí a uvědomme si, kolik lidí naši zemi ročně navštěvuje. Je jich stále více, a to je dobře. Oceňují naše historické památky a přírodu, poznávají i nás samotné - naše chování, vystupování, kulturu. Odvážejí si od nás mimo vzpomínek na krajinu, přírodu a pamětihodnosti také dojmy, které jsme u nich vyvolali jako občané této země. Podle toho také o nás podávají reference. Snažme se, aby byly co nejlepší, aby turistický ruch byl stále významnější složkou příjmů našeho státu; každý z nás se o to může zasloužit.
   Proč o tom píšu? Protože - jak jsem napsal- nastaly prázdniny. Snad každý, kdo je schopen chůze, se mimo jiné vypraví také do lesů a strání. Dozrávají jahody, borůvky a maliny, začínají růst houby. V lese se místo dosavadního ticha a klidu bude ozývat volání a křik dětí, praskot větví. Budeme mít tu pochybnou čest, že zase uvidíme polámané stromky, rozdupané "prašivky", budeme nacházet spoustu papírů, igelitových tašek, plechovek od konzerv a také odhozených nebo rozbitých lahví.
   Všimli jste si, jak se někteří lidé ke svému okolí chovají bezohledně? Pro příklady nemusíme chodit daleko. Stačí parky v našem městě. Odhozené papíry jen pár metrů od košů, lahve a střepy z nich, psí kupičky atd. K tomu maminky, nevšímající si svých ratolestí, lezoucích pod jejich "dozorem" po stromech a lámajících větve.
   Novinkou je sezení na lavicích se zadkem na opěradle a botami na sedadle - však ať si to budoucí návštěvník otře. Jako technické vylepšení se objevuje vylamování latí, na kterých by mělo spočinou naše pozadí, a tak se z lavičky stává torzo. Naše Technické služby jsou potěšeny, že místo coby vylepšovaly vzhled města, mohou se dokola vracet k opravám toho, co již bylo opraveno.
   Co na tom, že peníze za opravy létají do vzduchu, však to z našeho nejde! (?)
   To si někteří naši dovolí ve městě, a což teprve v lese, kde je nikdo nevidí. Vztah k přírodě a k životnímu prostředí jim vůbec nic neříká. A že svým chováním jsou pochybným vzorem pro děti, také ne.
   Apeluji proto na všechny dospělé, aby přírodu i věci společné chránili, aby učili děti poznávat a vážit si toho, co jim předchozí generace zanechaly. Proto, aby i ony měly jednou svým dětem co předávat a čím se pyšnit, a aby se rády vracely.
   Přeji všem dětem hezké prázdniny, jejich rodičům pěknou dovolenou a návštěvníkům hezký pobyt.

   A. Obst
Z města

   TS provedlo předláždění Kasárenské uličky podle požadavků památkářů. Za pěkné dílo patří poděkování panu Tobiáškovi a jeho spolupracovníkům.

   Byla zahájena obnova plastik a oprava hradeb u farního kostela.

   Při krátkém zastavení na radnici nám předseda senátu ČR napsal do pamětní knihy: ….. "V Broumově, který obdivuji za to, že se ani nesmiřuje, ani nevzdává. Ani ne poprvé, ani ne naposledy. Petr Pithart, 16. července 2001."

   V úterý 24. 7. 2001 byl otevřen PENNY MARKET pro veřejnost. Vzniklo krásné nové parkoviště a pochvalu si zaslouží i osázení zelení, zvláště kolem Hejtmánovického potoka. Věříme, že PENNY MARKET bude občanům dobře sloužit. Otevírací doba: PO - PÁ ... 7.00 - 19.00 hod, SO ... 7.00 - 13.00 hod.

   Speciálně pedagogické centrum v Náchodě ocenilo dobrou práci některých broumovských škol a zařízení. Mateřskou školu v Příčné ulici za dobrou péči o děti s vadami řeči, Zvláštní školu za péči o děti s kombinovaným postižením, které navštěvují speciální třídu. Děkují ředitelům škol a všem pedagogům. Oceňují výbornou práci Dětského domova se specielní MŠ s dětmi, které jsou postižené, případně trpí vadami řeči.

   Nezaměstnanost měla v červnu překvapivě příznivý vývoj a po dlouhé době poklesla v Broumově na 7,91%. O práci se ucházelo 358 zájemců. Stále se však Broumovsko schovává s vysokou nezaměstnaností (Božanov 13,4%) za pěkný okresní průměr.

   Městská policie se již tradičně zabývala především dopravními přestupky v centru města. Na blokových pokutách vybrala 2.100,- Kč. Kontrolovala pravidelně "Alejku," kde opět řešila problémy vandalismu. Toulavý pes byl odchycen "pouze" jeden. Dalším trvalým zájmem MP je znečišťování veřejného prostranství.

   Parkovací automat na náměstí v červnu vynesl 19.113, Kč

   Byla dokončena opěrná zeď u Penny Marketu, která ukrývá kanalizaci ze ZUŠ. V souvislosti s tím musela být napojena kanalizace do sběrače k ČOV. Tato mimořádná investice musela být provedena a stála město přes 200 tis. Kč

   Starosta Streubel a radní MUDr. Pindeš se zúčastnili ve dnech 21. a 22. 7. 25. Krajanského dne německých rodáků z Broumova v Gerthofenu v Německu. Mimo připraveného programu bylo jednáno o další spolupráci mezi Broumovem, Krajanským sdružením a městem Forchheimem.

   Broumov navštívil poslanec Josef Ježek (ODS), člen výboru pro školství. Zajímal se o problematiku škol, např. i o učňovské školství, ale především o současné problémy města, nemocnice, domova duchodců a další. Navštívil i ředitele nemocnice MUDr. Švábla.

   V příštím čísle zpravodaje zveřejníme první rozbor výsledků sčítání obyvatel. Dnes pouze jedno číslo: Broumov má 8427 obyvatel (4027 mužů a 4400 žen). Obavy z úbytku obyvatel se nepotvrdily.

   Vandalismus ve městě pokračuje a bez pomoci nejširší veřejnosti nebude v silách městské policie tomu čelit. Byly utrhány značky na místních komunikacích, poškozeny lavičky, autobusové zastávky, mizí pískovcové sloupky a dlaždice, pokračuje vyhazování odpadků na nejrůznější místa ve městě a povalování popelnic. Bez spolupráce s občany, kteří zasáhnou, případně nám okamžitě zjištěné škody a viníky ohlásí, nebude možné toto řádění zastavit.
Společenská kronika

   Své ano si na Městském úřadě v Broumově řekli snoubenci:
 • Michal Žák a Romana Kratochvílová
 • Petr Riabec a Hana Matěková
 • Rudolf Vacek a Jana Hamáčková
 • Martin Čepl a Martina Machovcová
 • Jiří Stryja a Karla Staňková
 • Igor Jirman a Miroslava Pohlová
 • Tomáš Hamáček a Denisa Beková
 • Miroslav Kuře a Marcela Šrytrová
 • Martin Hornych a Monika Nývltová
 • René Herzán a Olga Mechejeva
 • Luboš Bitvar a Jana Šedková
   Rozloučili jsme se s:
 • Margit Novákovou
 • Karlem Hejnyšem
 • Štefanem Cagáněm
 • Juliem Kubcem
 • Josefem Grunerem
 • Ing. Petrem Šajnerem
 • Josefem Holečkem
 • Oldřichem Voříškem
 • Miroslavem Laštovičkou
 • Josefem Volhejnem
 • Miladou Vackovou
   Za SPOZ Naďa Burdychová
Mimořádné srážky

   25. července byl v 15 hodin vyhlášen okresní povodňovou komisí 3. stupeň ohrožení. Zvýšený stav vody byl způsoben vytrvalým deštěm v Javořích horách od Janoviček po Otovice. Stav vody na Stěnavě byl zvýšený, ale nehrozilo vylití z břehů. Příval vody byl způsoben přítokem velkého množství vody z polí po celé délce ul. Osvobození.
   Nejhorší stav byl pod podjezdem v Olivětíně, kde došlo k vylití potoka, zaplavení podjezdu a části ulice Soukenické, voda se vracela zpět do koryta Stěnavy před vchodem do Veby Olivětín.
   Nejvíce byli postiženi občané v Husově ulici a ulici Prokopa Holého, kde došlo k zaplavení sklepů, zahrad a garáží, a tím i k materiálním škodám. Částečně byly postiženy domy po levé straně Kladské ulice.
   2. srpna se sejde společná schůzka zástupců města, OkÚ - živ. prostředí, Správy meliorací, SUS a VAKu, kde se dohodnou okamžitá a dlouhodobá opatření proti přívalovým vodám z polí.
   Technické středisko odstraňovalo škody, čistilo příkopy ihned 25. a 26. července. Čs. pojišťovna i Kooperativa operativně již ráno 26.7. zjišťovaly škody.
   Benešov musel být zásoben vodou z cisteren.
   Podle zprávy Českého hydrometerologického ústavu z Hradce Králové roční průměr srážek na Broumovsku je 685 mm. Červencový průměr, kdy u nás prší nejvíce, je přes 80 mm. Hlavní příčinou přívalů vod dne 20. a 25. července ve Velké Vsi a v Olivětíně byly abnormální srážky, kdy během pěti hodin napršel téměř celý červencový průměr. Během těchto dvou dnů napršela celá jedna šestina celoročních srážek. Takový příval vod není schopen pojmout žádný odvodňovací systém.
Zvýšení nájemného z bytů od 1. 7. 2001

   Podle obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 činí zvýšení nájemného za byty 4,00%. (Koeficient růstu nájemného 1,04.)
   1. kategorie bytu z 14,08 Kč/m2 na 14,64 Kč/m2
   2. kategorie z 10,55 Kč na 10,97 Kč
   3. kategorie z 8,22 Kč na 8,55 Kč
   4. kategorie z 5, 87 Kč na 6, 10 Kč
   0 kat. - nové byty - zůstává 28,13 Kč

   NNS od 1. 11. 2000 (nové nájemní smlouvy sepsané po 1. 11. 2000) :
   1. kat. - 28,16 Kč/m2 - zůstává
   2. kat. - z 13,71 Kč na 14,26 Kč.
   Nové ceny jsou zaokrouhleny podle pokynu Ministerstva financí.
Proč vlastně byl pan Pithart v Broumově?

   Právě probíhá týden pro broumovské kostely. Jsem rád,že zásluhou pana Dr. Piňose je zde pan Poláček i pan Bergman. Mají můj obdiv i uznání a budu jím pomáhat i nadále, co jen budu moct. Bez diskuse by se bez nich broumovské kulturní léto omezilo tak nanejvýš na nějaké to disko, přinejlepším kýčový, ale lákavý film na dětském hřišti. Nyní můžeme slyšet a vidět kvalitu, alespoň většina z nás. Děkuji Vám kluci!
   Ale ptám se proč vlastně jste pozvali pana Pitharta do Broumova?
   Aby zahájil přiměřeným projevem týden pro BK? Nebo abyste mu ukázali, co se Vašim přičiněním změnilo k lepšímu?
   Anebo, aby se dovtípil, že lid tady na konci republiky, prostřednictvím aktivistů má zájem, cíl a chce...,ale nemá to důležité pro dezolátní kulturní dědictví, a to peníze?
   Opravdu, po tiskové konferenci v hotelu Veba se hodně analyzuje, proč vlastně jste ho pozvali?
   Neboť zle a nedobře jsme byli sice slušně, ale okřiknuti, že otázky, které klademe tak vzácné a vysoké státní návštěvě, vlastně tak vysoké poprvé v novodobých dějinných Broumova, nejsou na pořadu dne. A my jsme jen chtěli využít toho, že pan Pithart tady u nás je, k tomu, aby tam nahoře v Praze naši velicí a mocní věděli, že zde nemáme jen kostely v ruinách a chátrající klášter, ale taky nedostatečnou dopravní obslužnost. Chybí tak nutná rychlostní silnice pro automobily do Náchoda a dál, že doprava železnicí odpovídá tak minulému století, že máme tady velikou nezaměstnanost a lidi bez peněz nemají zájem ani o kulturu, že není zde rozvoj žádného průmyslu, který by se dal provozovat i v oblasti pod ostrým zrakem CHKO.
   A že mladí lidé musí odcházet, ne-li do světa, tak do Hradce, Prahy, aby se uživili, a pak se nedivme, že Broumovsko se vylidňuje. Krásná příroda je pěkná a dobrá věc, ale korunku do peněženky nikomu nenasype, alespoň zatím ne.
   Vážení a milí pánové, nezlobte se na mne, ale musel jsem říct, co mám na duši. Opakuji, věčná škoda, že nevím, proč vlastně jste pana Pitharta pozvali do Broumova.

   I nadále Váš dr. Pindeš.
Ohleduplné chování k sousedům

   Bydlím v Kladské ulici a přímo s naším pozemkem sousedí zahrádkářská kolonie. Ohleduplnost některých zahrádkářů je přímo zarážející. Ve středu 27. 6. 2001 okolo 18.00 hodiny zapálila Mgr. Eva Bilíková "menší kupku" shnilé trávy, tato hromádka dosahovala výšky zhruba dvou metrů. Paní Bilíkové vůbec nevadilo, že všichni kolem mají plné šňůry vypraného prádla, v oknech peřiny na vyvětrání a ve všech oknech otevřená okna. Z "ohýnku" se valil hustý černý dým a během pěti minut zneviditelnil celé okolí našeho domu a všechny přilehlé sousední domy. Kromě dýmu létal z pálené trávy popílek, usazoval se na prádle, znečistil domy a pokryl vodu v bazénu na naší zahradě. Na mou otázku, zda paní Bilíkové její počínání připadá v pořádku a zda by trávu nemohla pálit (pokud ji vůbec musí pálit) ve večerních hodinách, mi hravě a vesele odpověděla, že kvůli mně tam do 22.00 hodin rozhodně nebude, a že ji mohu klidně dát ke Komisi pro projednávání přestupků. Zavolala jsem městskou policii, která přestupek podle § 11 z. č. 200/90 Sb. podle zákona o přestupcích vyřešila napomenutím. Mne teď už jen velice mrzí, že člověk jako paní Mgr. Bilíková, která by jako učitelka měla jít příkladem, dokáže takovým způsobem jednat. Nevěřím, že kdyby někdo jiný v místě jejího bydliště zapálil takový oheň, že by toto jednání schvalovala a nechala si je líbit.
   Tento případ ve městě není ojedinělý. Podobným způsobem se nejčastěji chovají ti, kteří mají plnou pusu ekologie a nepořádku v ulicích a neustále si na někoho stěžují. Chtěla bych všechny, kteří se chovají tímto způsobem, požádat, aby v letošním chladném a deštivém létě dopřáli svým sousedům klidný odpočinek v ojedinělých slunných dnech a nezatěžovali ovzduší zplodinami, které jsme nuceni dýchat všichni.

   Dana Hejnyšová
Poraďte si sami

   Již dlouhá léta jsme nájemníky domu č.p. 47, Černá stezka, Broumov - Olivětín. Majitelem domu je město Broumov. Jakým majitelem, o tom si obrázek můžete udělat sami ze stavu sousedního domu (starý mlýn). Na rozdíl od posledních nájemníků tohoto domu platíme řádně nájem a plníme veškeré své povinnosti nájemníka.
   V dubnu letošního roku byl bez jakéhokoliv upozornění omezen průjezd mostem na spojnici ulic Soukenická a Černá stezka přes řeku Stěnavu.
   Vzhledem k tomu, že tento dům je vytápěn tuhými palivy, a vzhledem ke způsobu likvidace komunálního odpadu a odpadních vod, požární ochraně objektu, přístupu rychlé záchranné služby atd., je toto pro nás vcelku značný problém.
   Poté, když nikdo nejevil nejmenší zájem alespoň nás informovat, navštívili jsme správu majetku města. Dostalo se nám pouze odpovědi, že obslužnost domu je provizorně zajištěna přes Černou stezku..?! Tato odpověď přivádí člověka znalého situace k pochybám o zdravém rozumu.
   Z tohoto důvodu jsme oslovili 2.5.2001 osobním dopisem každého zastupitele města Broumova s žádostí o řešení a vyřešení tohoto problému. Bývá slušností na dopis odpovědět. Až na jednoho zastupitele jsme se žádné odpovědi nedočkali a dodnes čekáme na vůbec nějaké oficiální vysvětlení a řešení.
   Nájem platíme stále dál. Služby, které platíme, však nedostáváme. Není proto lepší vydat se cestou některých nejmenovaných spoluobčanů a neplatit nic?
   Dočkáme se alespoň nyní nějaké odpovědi na řešení vzniklé situace?

   Zdeněk a Růžena Machkovi   Vysvětlení ke kritice pana Machka:

   Na omezení přejezdu mostu, způsobené jeho špatným statickým stavem, byl pan Machek upozorněn. Rozhodnutí statika o omezení tonáže nelze změnit. 27. 06. bylo panu Machkovi dovezeno 17 metráků uhlí a dohodnuto, že buď Technické služby, nebo Uhelné sklady dovezou další potřebné množství uhlí podle požadavku pana Machka Černou stezkou. Firma Schelle zajišťuje odvoz odpadu, hasiči i Záchranná služba jsou se stavem mostu seznámeni a mají pro případ potřeby zajištěno řešení. Pan Machek má pravdu v tom, že nedostal odpověď písemně, ale byl spokojen s ústní odpovědí. Zastupitelstvo města i Rada města se tímto stavem zabývaly. Na mostě byly provedeny průzkumné sondy, zpracován projekt i rozpočet. Pokud se podaří vyčlenit půl milionu Kč z letošního rozpočtu, začne se okamžitě s rekonstrukcí mostu. Jinak se oprava uskuteční v roce 2002.

   Zdeněk Streubel, starosta
Golf na Broumovsku - zásadní investice pro naše město

   V srpnu minulého roku byla broumovská veřejnost informována o záměru p. Hanse Jurgena Bultena z Winterswijku vybudovat v prostoru Benešova a Rožmitálu velký sportovní areál. V areálu by bylo golfové hřiště, obytné bungalovy, jízdárna, tenisové kurty, koupaliště a další sportovní vybavení. Tento záměr podpořilo i městské zastupitelstvo:
   v červnu 2000 usnesením o spolupráci a metodické pomoci investorovi
   v listopadu 2000 zadáním změny územního plánu města Broumova tak, aby areál mohl být vybudován.
   Výhody plynoucí z realizace projektu jsou zřejmé - velké oživení cestovního ruchu, desítky nových pracovních míst, příležitosti pro místní podnikatele i obchodníky. Projekt jistě přinese i další, navazující podnikatelské činnosti.
   Vybudování sportovního areálu je jedinečnou šancí pro Broumov. Vždyť všechny dosud vypracované studie o rozvoji Broumovska jsou založeny na zásadnějším využití potenciálu cestovního ruchu. Nabízený projekt je konkrétním naplněním těchto možností.
   Co brání uskutečnění projektu?
   Investorovi se nepodařilo odkoupit plánovaných 120 ha pozemků - jde o souvislý pás od dětského tábora v Olivětíně podél Dvorského lesa a dále obloukem směrem k Rožmitálu. Pozemky jsou vlastněny různými majiteli a v několika případech prozatím nedošlo k dohodě o ceně pozemku.
   Má vedení města dále zájem na tomto důležitém projektu?
   Ano, má. Projekt je pro město natolik zásadní, že jsou hledány i další varianty umístění sportovního areálu. Jsou vedena jednání s Pozemkovým fondem ČR, církví i dalšími zainteresovanými subjekty o přijatelném řešení (např. výměny pozemků). Věřím v pozitivní výsledky jednání. Neúměrné oddalování realizace projektu či dokonce jeho nenaplnění by nebylo dobrou zprávou pro občany města Broumova.

   Bc. Lubomír Franc člen rady města
Kapacita Hotelu VEBA bude rozšířena

   Celý původní areál Hotelu VEBA byl postaven v letech 1927 - 1931 jako svatební dar pro dceru rodiny Pohlových, jejímž manželem se stal místní podnikatel M. Nowotny. K objektu patřil také zahradní domek a dnešní autoškola. Pro soukromé účely sloužil až do roku 1945, poté byl využíván jako přechodná ubytovna pro dosídlence, později jako Ústav národního zdraví.
   Když Broumov přestal být v roce 1960 okresním městem, převzal vilu národní podnik VEBA a využil ji jako internát pro učnice a budoucí pracovnice firmy. Tuto funkci objekt plnil až do konce 80. let. Následné změny v učňovském školství a pokles zájmu mládeže o výuku v textilních oborech vedly k vyprázdnění vily a nastolily otázku jejího dalšího využití.
   V letech 1991 - 1993 začala postupná přestavba objektu na hotel. Ten byl otevřen jako jedno ze středisek a. s. Veba v listopadu 1993. Cílem výstavby bylo zajistit ubytovací a stravovací služby jednak pro hosty a obchodní partnery Veby, jednak pro potřeby města a celého Broumovska. V dubnu 1996 byla založena samostatná společnost HOTEL VEBA, s. r. o. se stoprocentní majetkovou účastí Veby.
   Hotel Veba si svým krásným prostředím a úrovní poskytovaných služeb postupně získával svoji klientelu a stal se vyhledávaným místem hostů z blízkého Polska, z Německa, Holandska a v posledních sezónách do něho stále více nacházejí cestu i tuzemští hosté včetně broumovských.
   Stále častěji se tak ukazoval nepoměr mezi kapacitou hostinské činnosti a ubytovacími možnostmi. Vedení podniku hledalo řešení - např. půdní vestavbu nebo odkoupení zahradního domku. Nakonec bylo rozhodnuto o zakoupení vedlejšího pozemku o rozloze 7 000 m2 a byla zpracována technická dokumentace ke stavbě samostatného ubytovacího objektu v tomto areálu, neboť pouze toto řešení otvírá pro hotel možnost dlouhodobého rozvoje a nabídky služeb i větším skupinám turistů.
   Na setkání vedoucích pracovníků a. s. Veba 23. června 2001 byl slavnostně položen základní kámen budoucí stavby, účastníci si prohlédli model a projekt.
   Hotel Veba získá po dostavbě v létě 2002 další ubytovací kapacitu 40 lůžek a celá akce bude nejen přínosem pro ekonomiku hotelu, ale i pro reprezentaci a. s. Veba a rozvoj turistiky na Broumovsku. Chceme, aby se rozšířený hotelový areál včetně parku stal magnetem pro návštěvníky Broumovska i pro jeho obyvatele a aby přispěl k vytvoření dalších pracovních míst. Rozpočtová částka na tuto investici a kultivaci celého prostoru areálu Hotelu Veba představuje 16 mil. Kč.

   Ing. Miloslav Geisler, technický ředitel
Dobrovolný svazek obcí Broumovsko

   Od července 2001 se stávající Sdružení měst a obcí Broumovska, Policka a Teplicka transformovalo na DOBROVOLNÝ SVAZEK OBCÍ BROUMOVSKO. Kancelář svazku je na Mírovém náměstí, v 1. poschodí budovy Komerční banky. Telefon: 491 524 168.
   V letošním roce pokračuje svazek obcí v systematickém budování infrastruktury pro turistiku na Broumovsku a Teplicku úpravou komunikací pro cykloturistiku a k budoucímu hraničnímu přechodu na turistické stezce v Šonově a dalšími drobnými investičními akcemi. Největší investicí tohoto druhu, v současné době již dokončenou, je víceúčelová plocha u vstupu do Teplických skal. Z celkových nákladů téměř tři a půl milionu korun investovalo Město Teplice nad Metují dva a čtvrt milionu, 1 230 000,- Kč činila investiční dotace z Programu obnovy venkova.

   PhDr. Jana Mikulecká, Dobrovolný svazek obcí Broumovsko
První červenec - významný mezník v péči o děti

   Po mnohaletém snažení našich nejvyšších odborných společností pro dětskou péči, téměř symbolicky v období žní, také my, pediatři sklízíme další významný úspěch v péči o naše děti.
   Děti, které 1. července přistoupí poprvé k základnímu očkování, již ošetřující dětský lékař bude očkovat podle nového očkovacího kalendáře, a to proti pěti zákeřným nemocem (záškrtu, tetanu, černému kašli, invazívnímu Haemophilu a virovému zánětu jater typu B).
   Škoda, že z finančních důvodů nemůžeme všech pět očkovacích látek aplikovat jednou injekcí, ale každé dítě musíme píchnout dvakrát, a to do jedné i druhé nožižky. Snad až bude více peněz do našeho rezortu, a nejen na likvidaci špatného hospodaření různých bank a podniků, i tento nedostatek bude odstraněn a přiblížíme se ke státům Europské unie.
   Děti, které již jsou rozočkovány, budou očkovány i nadále dle starého očkovacího kalendáře, kromě dvanáctiletých, které plošně budeme od září očkovat proti virovému zánětu jater typu B.

   Dr. Pindeš
Seminář o architektuře Broumovska

   Stejně jako vloni, i letos se v průběhu Týdne pro broumovské kostely uskutečnil seminář o barokní architektuře Broumovska, tentokrát pod názvem Architektura jako způsob barokního vidění světa. Na rozdíl od loňska byl menší počet diskutujících a setkání ve farní stodole u heřmánkovického kostela Všech svatých mělo spíš charakter tří souvisejících přednášek. Martin Pavlíček z Univerzity Palackého v Olomouci hovořil o inspiračních zdrojích obou Dientzenhoferů při tvorbě zdejší skupiny kostelů. Dr. Johana Kofroňová u pražské Karlovy university na podkladě studií závěrů tridentského koncilu a raně barokních italských kostelů uvažovala o formování barokního sakrálního prostoru.
   Hvězdou setkání však byl věhlasný znalec díla Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových, autor knihy o celém stavitelském rodu, doc. PhDr. Mojmír Horyna. Jeho přirozený a poutavý projev, spíš vyprávění než přednáška, zcela nadchl zhruba stovku přítomných posluchačů. Dr. Horyna připomněl několik osobností, které se různými způsoby na záchraně zdejší skupiny kostelů - od zdejšího německého historika P. Bedy Menzela, přes věhlasnou znalkyni barokní architektury a archiválií Miladu Vilímkovou až po okresního památkáře Roberta Řemínka, který za záchranu zdejších staveb za minulého režimu bojoval svéráznými, ale účinnými metodami. V 60. letech totiž ministerstvo kultury stanovilo úkol klasifikovat broumovské kostely podle jejich stavu a většinu z nich zbourat. R. Řemínek byl možná prvním, kdo upozorňoval na to, že kostely tvoří celek, který je třeba zachovat pohromadě a jako první proto použil označení Broumovská skupina kostelů.
   Jádrem Horynova vystoupení samozřejmě byla historie broumovských kostelů a jejich stavební zajímavosti. Přední znalec barokní architektury připomněl vztah Dientzenhoferů k broumovským opatům a i jejich vliv na zdejší stavby. Zmínil se také o široké škále typů kostelních staveb K. I. Dientzenhofera, z nichž většina je na Broumovsku zastoupena. Stavitel si totiž na zdejších vesnických kostelích ověřoval postupy, které pak použil na větších stavbách.
    "Dientzenhoferovské kostely jsou těžišti Broumovska jako kulturní krajiny... ", řekl mimo jiné doc. Horyna, který se během vystoupení vyznal i ze svého vztahu k Broumovsku, něž "jezdí už tak dlouho, že když tu byl poprvé, mnozí z přítomných posluchačů ještě nebyli na světě."

   (m)
Broumovská kytara

   pořádal letos již 5. ročník soutěžního rockového festivalu Broumovská kytara. Právě tento jubilejní ročník mohl být zároveň i ročníkem posledním. Přes obrovskou nepřízeň počasí se festival přece jen konal a ani návštěvnost oproti předcházejícím ročníkům nijak zvláště nepoklesla. I to svědčí o jejím předním postavení v kultuře Broumovska. Velký podíl na tom, že se akce konala, mají právě sponzoři, kteří jsou již několik let základními pilíři tohoto festivalu (Hobra, Z-Trade, Pivovar Olivětín, BSS a další). Doufáme, že nám zachováte přízeň i v letech dalších. Takže pánové, ještě jednou velké díky Vám i dalším sponzorům a partnerům. Za ZáKuS M. Sluka

   Děkujeme sponzorům a partnerům:
   Hobra - Školník, Z-Trade, BSS, Pivovar Olivětín, Lutoma, P-Transport, STEF, Rubis, Potraviny Jenka, VEBATRADE, Autodoprava Svoboda, Hotel Praha, Restaurant Primátor, EDA, Studio Past, Loma Sport, MÚ Broumov, MÚ Meziměstí, Bronas, Bar Za vodou, Broumovské tiskárny, Hasiči Broumov, Řeznictví K+Š, Jiskara Olivětín, Sokol Hejtmánkovice, p. Peroutka, p. Jirman, p. Roško, Kinokavárna Vegas, Restaurace Střelnice, Potraviny Bř. Bartoš, Cukrárna Harlekýn.

   Pořadí Broumovské kytary 2001:
   1. DOGMA ART (64), 2. - 4. VYHOUKANÁ SOWA (63), GREEDY INVALD, IMODIUM, 5. JAY-ZEN (60), 6. - 7. SECOND END (59), PANGEA, 8. EVERLASTING DARK (56), 9. MIDDLE AGEND (54), 10. NAGAUČ (51), 11. RHONDIAN (47), 12. NEW STANDARD (38). Divácké hlasování vyhráli IMODIUM.
Infocentrum Broumovska v nových prostorách

   Infocentrum Broumovska se přestěhovalo do nových prostor v 1. patře objektu Staré radnice na broumovském náměstí (v objektu je umístěna expozitura Komerční banky a.s.). Společně s Infocentrem sídlí na nové adrese (Mírové náměstí 56) i oddělení kultury a Dobrovolný svazek obcí Broumovsko.
   Provozní doba Infocentra je pondělí - pátek 8.00 - 16.15 a do září i v sobotu 8.00 - 12.00 hod
   V Informačním centru lze zakoupit tyto nové materiály: CD ROM Broumovské kostely, soubor černobílých pohlednic Baroko Broumovska, soubor černobílých pohlednicích Drobné klenoty Broumovska, brožuru Oživení Broumovska.
Z činnosti Policie ČR

   Od 29. 5. do 20.7. řešila broumovská policie tyto případy:
 • 22 dopravních nehod. Vskutku ohromující číslo, neboť v průměru tak vychází nehoda takřka na každý druhý den. Naštěstí se všechny obešly bez ztráty na životech, a dokonce i bez těžkých zranění. Zranění lehčího rozsahu byla zaznamenána tři, z toho jedno zranění cyklisty v Meziměstí. O tom, že nad opilci z neznámých důvodů skutečně asi bdí nějaká vyšší ochranná moc, nás opět přesvědčil jeden řidič, který v Hejtmánkovicích o tři stromy zcela zdemoloval svůj vůz a sám nezaslouženě vyvázl bez újmy. Škoda jen těch stromů. Zdalipak si opilec teď alespoň zkouší představit, kdyby místo nich byli na silnici lidé? Je na pováženou, že aktér jedné nehody v Heřmánkovicích opět nevlastnil řidičské oprávnění a pachatelé dalších tří z místa činu zbaběle ujeli.
 • pokus o odcizení pískovcových součástí oplocení klášterní zahrady. Pachatele přistihla při činu městská policie. Až na takovéto ojedinělé případy, kdy byl zjištěn pachatel, jsou bez zjištění viníků, ve velkém a nezadržitelně rozkrádány pískovcové, sochařsky opracované prvky historických objektů. Během probíhajících diskusí o záchraně našeho kulturního dědictví nám takto, zdá se, mizí jeho poslední zbytky.
 • vloupání do domu v Dvořákově ulici. Neznámý pachatel pořídil pobrat televizor, vrtačku a šicí stroj, vše bratru za 40.000 Kč.
 • vloupání do lesní školky na Pasách. Zmizel traktor a mechanické postřikovací přístroje v hodnotě 110.000 Kč.
 • úhyn koně v Křinicích. Majitel má podezření, že se tak stalo následkem chemického postřiku, provedeného majitelem sousedních pozemků
 • nevrácení dlužné částky. Pachatelé odebrali z Alky alkohol v hodnotě 21.000 Kč, obratem ho prodali, avšak majiteli Alky již obratem nezaplatili. Čím však majitele tak okouzlili, že na takovýto podivný obchod přistoupil, není známo.
 • odcizení kola na Křinickém sídlišti. V uvedeném období se jedná o ojedinělý případ, což vzhledem k tomu, že probíhá cyklistická sezóna, je celkem úspěch.
 • podezření z podvodu. Jeden občan se zřejmě domníval, že už jsme dospěli do nejvyššího stádia společenského uspořádání - komunismu, kdy "každému podle jeho potřeb". I pořídil si mobil, ale zapomněl ho splácet; nechal se obsloužit ve Winterswijku, ale k účtu se neznal; povozil se taxíkem, ale s drožkářem se odmítl srovnat. Nyní si bude muset připomenout i druhou část poučky - "každému podle zásluh".
 • krádež Seatu Toledo v Přadlácké ulici. Škoda činí 200.000 Kč.
 • výtržnost v Polákových domech. Došlo k napadení nájemníků.
 • krocení zlého muže v cele poté, co v opilosti napadal okolí, včetně ošetřujících ho lékařů
 • poškození auta Městské policie při Broumovské kytaře
 • úmrtí v bytě na Pláni. Cizí zavinění nebylo zjištěno
 • pohřešované tele ve Vižňově. Složitý případ však komplikuje to, že chovatelé si prý nejsou zcela jisti, zda se tele vůbec narodilo
 • vloupání do restaurace ve Vižňově. Pachatel byl zřejmě s nabízejícím se menu natolik spokojen, že vloupání si po týdnu opět zopakoval
 • krádež alkoholu z kiosku na Křinickém sídlišti
 • odcizení maringotky na Pasách. Někdo se patrně rozhodl strávit dovolenou kočovným způsobem
 • fyzické napadení v hospodě pod klášterem
 • krádež spojenou s fyzickým násilím. Po mobilu bližního svého zatoužil jeden občan před večerkou u Veby a pomocí pěstí se ho také zmocnil. Zkrátka "Když musíš, tak musíš!", jak praví jedna televizní reklama.
 • další krádež mobilu z neuzamčeného auta v Hejtmánkovicích
 • tři oznámení na neplacení výživného, předvedení tří osob k soudu, 38 drobných krádeží a 22 přestupků proti občanskému soužití, jejichž výčet by zabral celou plochu zpravodaje.
   Na základě informací kpt. Slezáka zapsal K. Franze
Poškození fasád šestnácti domů v centru města

   Pachatel, 38 letý inženýr architekt z Prahy, nám do Broumova přijel nastříkat na omítky našich domů své kolosální sdělení, že "Všechno je boží vůle". Hájil se pak tvrzením, že takto chtěl propagovat výstavu v Centru Broumov. Málo kdo to asi pochopil. Dosud jsme podobné, většinou vulgární nápisy považovali za významově jednoznačné vandalské sdělení.
   Škoda byla vyčíslena na 23.000 Kč a případ byl předán na úřad vyšetřování. Většina nápisů byla odstraněna, ale po odstranění nápisů zůstane flek. Kdyby majitelé trvali na uvedení domů do původní podoby, znamenalo by to nový nátěr celé fasády, a to by se pachatel asi řádně prohnul. Jak vyplývá i ze zpráv této pravidelné rubriky, jsme v Broumově schopni páchat ledacos, ale podobná zhovadilost zatím nikoho místního nenapadla. Měl-li být toto ukázkový exemplář oněch vysokoškolsky vzdělaných lidí, kterých se nám prý nedostává, a které je k potřeba k nám importovat, pak nás Bůh ráčiž Broumovsko před vzdělanci chránit! Bohužel, ne vše je Boží vůle, i v tom se vzdělanec spletl. Na příklad toto byla výhradně jenom páně inženýrova zvůle.
Neobvyklý úkaz

   V sobotu 7. července 2001 v 15.05 mě při jízdě na kole Křinickou ulicí upoutal neobyčejný úkaz na obzoru nad božanovským lomem.
   Bylo oblačno, les byl v tmavším mlhavém oparu a nad jeho vrcholy byl na obloze vidět objekt diskového tvaru, jasně kovové zlaté barvy. Jeho rozměry nebylo možné vzhledem ke vzdálenosti přesně určit, odhaduji je na průměr asi 6 metrů a výšku 3 metry. Úkaz jsem sledoval ze tří míst, celkem asi pět minut.
   Když jsem dojel až k rybníku Cígl, rozhodl jsem se vrátit se domů pro dalekohled, abych si objekt na obloze co nejvíce přiblížil. Během návratu jsem však při průjezdu prvními místy pozorování zjistil, že objekt již z obzoru zmizel.
   Uvítal bych, kdyby mě kontaktoval případný další očitý svědek této pozoruhodné události.

   Jiří Malý, Polákovy domy 186, Broumov
25. Braunauer Heimattag

   neboli setkání bývalých německých obyvatel Broumovska se uskutečnil ve dnech 21. a 22. července v Gersthofenu u Augsburgu za účasti více než tisícovky starousedlíků, oficiálních hostí (Sudetoněmecký Landsmanschaft, místní radnice, Landrat z Augsburgu, poslankyně bavorského parlamentu, delegace Broumova) a samozřejmě i plného autobusu nynějších Broumováků, které tam dopravila již tradičně CK Neuman-Reisen Broumov.
   V sobotu ráno byla krátká vzpomínka na zemřelé u místního kostela, pak setkání starousedlíků a hostů v překrásné moderní hale města Gersthofen. Večer pak byl veliký galavečer (povídání, vzpomínání a zpívání) v režii pani Ingeborg Birke.
   V neděli byla slavná mše svatá sloužená panem Dr. Janem Zeschikem, opatem z Rohru a páterem Benediktem z Rohru. Před mší byl malý průvod krojované skupiny do kostela.
   Pak následovalo nedělní setkání podle obcí, opět ve velké moderní hale města Gersthofen, a současně v zasedací síni města bylo oficiální slavnostní řečnění všech oficialit.
   Naprostá většina projevů směřovala spíše do budoucnosti a konstatovala slušné vztahy bývalých a nynějších Broumováků, paní poslankyně Bavorského parlamentu kromě chvály dobrých vztahů zdůraznila taky nutnost zrušení Benešových dekretů a uznání vyhnání jako bezpráví ještě před naším vstupem do EU.
   Za zmínku stojí i zjištění, že kromě němčiny byla slyšet i čeština více než v minulosti.

   Dr. Pindeš
Jak jsme si sáhli na Tomáše Rosického

   Je pondělí 28.5. 01, pošmourné ráno, 6.30 hodin. Žáci Základní školy v Hradební ulici jedou na krajské finále v kopané Mc DONALD'S CUP 2001 do Pardubic. Jedeme tranzitem pana Luďka Šubrta, který byl tak hodný a za solidní cenu nás odvezl do Pardubic a zpět. Když jsme přijeli do Pardubic a viděli družstva, která se turnaje zúčastní, přeběhl nám mráz po zádech. Ještě štěstí, že naši malí kluci si toto vůbec neuvědomovali, a hráli bez bázně a hany jako někde na plácku.
   Skupinu, kde kromě Broumova hrál Hradec Králové, Přelouč a Chrudim, suverénně vyhráli a jsme ve čtvrtfinále.
   Velký rozruch nastal na hřišti SK Pardubičky při oznámení, že na turnaj přijede jako patron český reprezentant Tomáš Rosický. To se stalo přesně ve 12. 00 hodin. Zrovna ještě probíhaly zápasy ve skupinách, když se Tomáš objevil na hřišti. V ten okamžik zůstali na hřišti jen rozhodčí a všichni hráči celého turnaje obklopili Rosického. Ten se podepisoval na vše možné a nemožné. Na závěr se nechal za vydatného deště vyfotografovat s každou školou zvlášť. To byl zážitek!
   Ve čtvrtfinále jsme obsadili 2. místo a postupujeme do semifinále, kde jsme se utkali se ZŠ Letohrad, podle všech účastníků nejlepším družstvem. Naši kluci však předvedli vynikající fotbal a zvítězili 1:0 a jsou ve finále. To byla úplná bomba! Kluci jsou však v úplném transu a chtějí obstát i ve finále.
   Tam nás čeká loňský vítěz - ZŠ Benešova Pardubice. Zápas je více bojem než fotbalem, ale naši mají k vítězství blíže. Utkání však končí remízou, a tak rozhodují penalty. V těch je úspěšnější náš soupeř v poměru 4:3. Je dobojováno.
   Přál bych všem, kteří hrají nebo fandí fotbalu, aby viděli tyto malé kluky, jak leží na zemi a brečí, i když dosáhli takového úspěchu. Chtěli prostě všichni vyhrát a být nejlepší. Podle mne však opravdu nejlepší byli. Díky kluci!
   Cestou zpět jsme ještě navštívili McDonald v Hradci Králové, kde bylo pohoštění, a pak již jen slavná cesta domů, do Broumova. Věřím, že všem, kteří se tohoto turnaje zúčastnili, zbyde krásná vzpomínka a pomůže jim v jejich sportovním rozvoji, protože překonali sami sebe.
   Turnaje se zúčastnili: Černý Vojta, Holman Radek, Kubiš Michal, Kosina Pavel, Němeček Tomáš, Klicnar Ondra, Zahradník Jan, Krsek Josef, Syrovátko Marek, Novák Lukáš, Dvořáček Tomáš.
   Jako doprovod: Vaňura Jiří, Krolop Josef, Černý M.

   Ved. družstva: J. Vaňura
Kulturní pořady v srpnu

   13. 7. 2001 do 21. 8. 2001 a od 28. 8. 2001 do 16. 9. 2001
   Výstavní síň Staré radnice
   Otevřeno: Pondělí - pátek 8-12 a 13-16, sobota 9-11 hod.
   Výstava broumovského krajanského sdružení "Heimatkreis Braunau"
   Výročí 650 let přidělení městských práv Broumovu
   * Vstupné dobrovolné   Čtvrtek 9. 8. 2001, 20 hod., klášterní kostel sv. Vojtěcha
   Trio od sv. Jakuba - koncert duchovní hudby
   Trio od Sv. Jakuba (Brno) se specializuje na duchovní tvorbu od renesance až po současnost. Své programy sestavuje se zřetelem na významné církevní svátky (vánoce, velikonoce) a vedle nejznámějších děl světových mistrů uvádí i méně známé skladby ze starých českých kancionálů.
   V rámci Tria od sv. Jakuba vystoupí Milan Řihák (zpěv), Karel Plocek (viola) a Martin Jakubíček (varhany). Martin Jakubíček se již na Broumovsku představil úspěšným varhanním recitálem ve Vernéřovicích během letošního Týdne pro broumovské kostely.
   Vstupné: dospělí 70,- studenti 50,-
   Předprodej: Kniha ČEKO Broumov, tel. 491 523 757

Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

redakční rada:
Bc. L. Franc, K. Franze, M. Hromádka
J. Louda, MUDr. T. Pindeš, Z. Streubel

redakce, grafická úprava:
M. Otte, tel. 491 22 185
e-mail: broumov.muzeum@worldonline.cz

objednávky inzerce:
Sekretariát Městského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail: fischerova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail: ic.broumovsko@worldonline.cz

uzávěrka 8. čísla:
28. 7. 2001


Copyright © Město Broumov 2003 Poslední aktualizace stránky: 01.08.2001 T