Na této stránce Vám přinášíme poslední číslo Broumovského zpravodaje. Jedná se výběr článků z tištěné verze zpravodaje. Rádi bychom slyšeli Váš názor na tento druh zpráv a tak nám napište. O výsledku Vás budeme informovat.

Broumovský zpravodaj č. 7/2001

Obsah čísla:
Rozpočet města po pěti měsících
Z města
Vítání občánků
Koncem června končí termín pro zaplacení poplatku za komunální odpady
Třídění komunálního odpadu
Setkání
Dokážu to?
Maturity
Z činnosti Klubu plastikových modelářů v roce 2000
Poděkování skautům
Zpráva o činnosti SDH Rožmitál
O službách
Nová smlouva
Z činnosti policie ČR
Zpráva o činnosti Sdružení zdravotně postižených - smíšené organizace Broumov v roce 2000
Muškát
Soutěž Po stopách A. Jiráska
3. ročník Literární soutěže
Kam s ním? (tedy s odpadem všelikého možného i nemožného druhu)
Sportovní kulečník v Broumově slaví jubileum
Krátce o činnosti Jednotného sboru dobrovolných hasičů
Broumovský Bowling club jede!
18. Mezinárodní horolezecký filmový festival
Škola občanské iniciativy
Poděkování
Klíče k rozeznění muziky v nás
Týden pro broumovské kostely
Broumovské kulturní léto 2001

Rozpočet města po pěti měsících

   Cílem rozpočtu 2001 je stabilizovat městské finance, to znamená vyrovnat všechny závazky města pro letošní rok, včetně nesplacených faktur loňského roku. Rozpočet je postaven na omezených výdajích, které zajistí pouze základní fungování města. V mnoha kapitolách rozpočtu došlo ke snížení výdajů proti rozpočtům minulých let. Omezené finanční prostředky města tak kladou vyšší nároky na práci všech zaměstnanců města, především na vedoucí jednotlivých odborů a organizačních složek. V letošním rozpočtu je vytvořena i 2 mil. rezerva, která má sloužit k nepředvídatelným výdajům či k případnému financování potřebných akcí ve městě.

   Jak vypadá městský rozpočet po pěti letošních měsících?
   Lze konstatovat, že hlavní cíle rozpočtu jsou plněny. Město Broumov je dnes důvěryhodný subjekt plnící si své finanční závazky vůči bankám, dodavatelům a dalším partnerům. Vývoj příjmů a výdajů je plně v souladu s rozpočtem města. Rozpočet města je stálým bodem jednání rady města.

   Co se dá očekávat do konce letošního roku ?
   Nebudou překročeny plánované výdaje pro zajištění normálního chodu města. Sníží se zadluženost a budou splaceny všechny závazky města. Město pravděpodobně dosáhne vyšších kapitálových příjmů a bude moci využít i podstatnou část rezervy rozpočtu. Už červnové zastupitelstvo by mělo rozhodnout, jak možný přebytek rozpočtu využít. Jsem názorů, že nejlépe budou tyto prostředky využity tam, kde je zajištěna další 50% spoluúčast státu na akcích města. Takovou akcí může být plynofikace kotelny v mateřské škole I. a v Ulitě. Dále lze v letošním roce čerpat 250.000,- Kč na rekonstrukci státních památek ( hradby, omítky některých domů apod.). Dotace lze čerpat pouze v případě 50% spoluúčasti města. Bylo by od nás nezodpovědné, kdybychom státní dotace pro letošní rok (celkově 1 mil. Kč) nevyužili.

   Bc. Lubomír Franc
Z města

   Nezaměstnanost v Broumově a na Broumovsku za duben poklesla jen o desetinky a stále se drží na 9,5%

   Potencionální investoři nových výrobních provozů přijeli, prohlédli, vyfotografovali a telefonicky se z různých důvodů, především dopravních, vymluvili a budou stavět jinde.

   Došlo k dohodě mezi městem a klášterem. Oboustranně máme zájem na rekonstrukci a zpřístupnění klášterních zahrad. Minulý týden nás navštívil p. převor Prokop Siostrzonek a dohodli jsme se o konkrétních úkolech pro letošní a příští rok. Snad už nestojí nic v cestě obnovy zahrady do původní krásy. Bylo by o jednu turistickou zajímavost více a všem občanům města by tak byl zpřístupněn nejkrásnější broumovský park.

   Při poslední rekonstrukci Staré radnice nedošlo na opravu okna s vitráží umístěného pod hodinami. Protože hrozilo vypadnutí okna na náměstí, došlo k dohodě s památkáři a ve spolupráci s panem Ansorgem z OkÚ Náchod provedl odborný restaurátor p. Jaroslav Skuhravý rekonstrukci celého okna. To bylo před několika dny do radniční věže instalováno.

   V Opočenského ulici vedle radnice byla instalována nová orientační tabule pro turisty.

   Městská policie řešila 57 dopravních přestupků, přestupky v držení a chovu psů, znečišťování veřejného prostranství. Prováděla kontrolu restauračních zařízení a podávání alkoholických nápojů nezletilým a provoz herních automatů.

   Parkovací automat na Mírovém náměstí vykázal za měsíc květen tržbu 22. 022 Kč.

   V Alejce opět řádil zloděj - ukradl čerstvě vysázené okrasné dřeviny.

   Kradou se opracované pískovce i pískovcové plastiky. Jednoho zloděje MP přistihla a předala České policii.

   Úřad práce uskutečnil kurz pro dlouhodobě nezaměstnané.

   Již několikrát věnovala bývalá občanka Broumova paní Ivana Haase, která žije v současné době ve Švýcarsku, peněžitý dar na sociální účely. Při každoroční návštěvě Broumova věnovala i letos 1000 CHF ( 22394,- Kč), za což ji patří vřelé poděkování.

   Pan Walter Hecht z krajanského sdružení uspořádal 26. května 2001 setkání občanů německé národnosti spolu se skupinou krajanů s Torgau. Setkání proběhlo v srdečném prostředí, s kulturním programem a hudbou. Schůzku pozdravil za město starosta Zdeněk Streubel a radní MUDr. Tibor Pindeš.

   Technické služby zahájily pod "taktovkou" pana Ladislava Tobiáška zádlažbu Kasárenské uličky.

   K havarijní situaci s odpadem ze ZUŠ došlo na připravovaném parkovišti u Penny Marketu. Celá situace musí být řešena operativně nákladem cca 200.000 Kč.

   Stejně tak je vypracovávána projektová dokumentace na opravu havárie mostu na Černé cestě. Statický posudek omezil tonáž pro vozidla.
Vítání občánků

   V sobotu 26. května přivítal místostarosta p. Louda v obřadní síni Městského úřadu nové občánky našeho města:
 • Jaroslava Matusze
 • Terezu Šafránovou
 • Jana Koláře
 • Nelu Brodzianskou
 • Miroslavu Smejkalovou
 • Jiřího Suchánka
 • Elišku Petříčkovou
 • Radku Petříčkovou
 • Josefa Sršně
   Slavnostní uvítání doplnily svými básničkami děti z 1. MŠ. Rodičům přejeme trpělivost a lásku při výchově a dětem šťastné a krásné dětství.
Koncem června končí termín pro zaplacení poplatku za komunální odpady

   Upozorňujeme všechny plátce (tj. vlastníky nebo správce nemovitostí), že koncem června končí termín platby pro zaplacení poplatku za komunální odpady. Dlužné částky budou vymáhány od plátce formou platebního výměru včetně penále z prodlení.    Poplatek za svoz a třídění komunálního odpadu byl stanoven Městským zastupitelstvem pro rok 2001 ve výši 25 Kč na osobu za měsíc, tj. na 300 Kč za osobu na rok. Poplatek pokrývá skutečně vynaložené náklady na sběr, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů.
 • Poplatek nemusí být uhrazen za osoby, které se ve zpoplatňovaném období ve městě nezdržovaly a plátce tuto skutečnost prokáže.
 • Poplatek bude poměrně snížen za osoby, u kterých plátce prokáže, že se po část zpoplatněného období (nejméně však 3 po sobě následující měsíce) ve městě nezdržovaly.
 • Osoby studující na středních a vysokých školách mimo město Broumov platí 150 Kč za rok. Studium musí prokázat indexem nebo potvrzením správce kolejí, domova mládeže.
   Městský úřad Broumov se omlouvá občanům za nedopatření, které vzniklo při tisku šestého čísla Broumovského zpravodaje. Údaje ve zprávě "Úhrada za svoz komunálního odpadu" jsou v této době již neplatné, od l. l. 200l je platná nová vyhláška Městského zastupitelstva v Broumově č. 2/2000, kterou se stanoví systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů a stavebního odpadu vznikajících na území města Broumova, včetně míst určených k odkládání odpadů. Do vyhlášky můžete nahlédnout v sekretariátu na Městském úřadu.
Třídění komunálního odpadu

   Upozorňujeme na zásady třídění komunálního odpadu, jejichž dodržování je podmínkou bezproblémového svozu sběrných nádob:

   Fyzické osoby jsou povinny odkládat odpad na místech k tomu určených a využít ke shromažďování, skladování a třídění sběrné nádoby (popelnice a kontejnery). Je zakázáno odkládat komunální odpad mimo místa k tomu určená.

   Kontejnery na tříděný odpad - plasty, sklo - jsou určeny pouze pro odkládání tříděného odpadu fyzických osob. Pro uložení tříděného odpadu je možné využít kterékoliv stanoviště ve městě. Fyzické osoby oprávněné k podnikání a právnické osoby (prodejny potravin, restaurace) si zajistí likvidaci tříděného odpadu na vlastní náklady, což bude předmětem kontrol.
   Plasty - PET lahve je nutné před uložením do kontejnerů na třídění plastů předem zmačkat (sešlápnout) z důvodů lepšího využití úložného prostoru kontejnerů, snadnější lisování lahví před recyklací. Do kontejnerů na plasty nepatří nadměrně znečištěné a nevyprázdněné nádoby, například se zbytky mazadel a pod. Tento druh nebezpečného odpadu bude sbírán ambulantním svozem vždy v předem vyhlášeném termínu. V případě nutnosti je možné tento odpad odložit na sběrný dvůr v areálu bývalého pivovaru.
   Igelitové pytle na jedno použití, označené logem pověřené osoby, mohou využívat pouze osoby, které pobývají na území města krátkodobě (chalupáři) nebo v mimořádném případě mohou sloužit jako doplňkový sběrný prostředek občanům, kdy nebude stačit objem popelnice pro likvidaci zbytkového odpadu.

   Prodejní místa:
 • firma Scheeele Bohemia (Barvířské nám. 4)
 • sběrný dvůr (areál bývalého pivovaru)
 • drogerie POLLY (Mírové nám. 108)
   Na sběrný dvůr je možné odložit stavební odpad (omezené množství), noviny, kartony, velkoobjemový odpad (koberce, linolea, nábytek), nebezpečné složky komunálního odpadu (televize, ledničky, plechovky od barev apod.)

   Areál býv. piovovaru za Hasičským záchranným sborem
   Provozní doba ve dnech středa 14.00 - 17.00 hod, sobota 8.00 - 11.00 hod.

   Na sběrný dvůr mohou odkládat komunální odpad pouze občané Broumova, Benešova a Rožmitálu (ne podnikatelé). Z důvodu evidence je nutné při odložení odpadu na sběrný dvůr předložit doklad o místě bydliště (např. obč. průkaz).
   Do popelnic a kontejnerů musí být komunální odpad odkládán takovým způsobem, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Nesmí se zde ukládat žhavý popel, nebezpečný odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti.

   Nebezpečný odpad (akumulátory, zářivky, chladničky, mrazničky, televize) je sbírán v předem stanovením termínu při ambulantním svozu, pravidelně na sběrném dvoře nebo:
 • likvidace suchých článků baterií - v prodejnách elektro
 • prošlé léky - v lékárnách
Setkání

   V sobotu 19. 5. se uskutečnilo již tradiční setkání bývalých a současných obyvatel německé národnosti z Broumovska, Teplicka a Policka, tentokrát v restauraci Regina u nádraží. Setkání organizuje pan Walter Hecht z Lipska, který každoročně přijíždí s autobusem (letos se sešly dokonce dva) bývalých krajanů a ke společnému posezení zve těch již nemnoho místních spoluobčanů německého původu. Přesto, že se zdaleka ne všichni pozvaní dostavili, sešlo se krátce před obědem okolo jednoho sta lidí, převážně starší generace. Sál restaurace byl zcela naplněn. Po přivítání, zahájení a chutném obědě následovala neformální zábava. Hudební doprovod k tanci obstaral pan Reinhard. Slovním vystoupením, vedeným převážně v broumovském nářečí, dominovalo veršované vyprávění, které jeho autorka postavila na srovnání uzavřeného, prostého, sice těžkého, ale přesto v mnohém krásného a spokojeného světa své babičky s dnešním světem, sice daleko otevřenějším, bohatším a snadnějším, ale možná právě proto často daleko méně spokojeným.
   Z vystoupení harmonikáře, který se sympaticky představil i v češtině jako "váš Pepíno" a jednu píseň také česky odzpíval, sklidila největší ohlas "broumovská hymna". K tomuto vyznání lásky broumovskému domovu se sice nesměle, ale přece přidal celý sál.
   Přítomné přišel krátce pozdravit starosta Streubel a radní Košňar a Pindeš. Po odpolední kávě, podávané s výborným domácím koláčem paní Tóthové, spělo příjemné posezení pomalu k závěru.
   Projevy nebo jen náznaky nějakého revanšismu nebylo naprosto slyšet ani cítit. Určitě nelze starým lidem zazlívat, že se přijedou podívat a navštívit hroby svých předků. Tady byl jejich domov, o který přišli po druhé světové válce. Nelze již nic vrátit zpět, nelze již nic odčinit, lze se ale poučit z tragické minulosti česko-německých vztahů. Je dobře, že naše generace nenese vinu na této temné minulosti, je dobře, že naše generace chce žít ve vzájemné toleranci a v dobrém sousedství. Panu Hechtovi je za organizaci setkání třeba poděkovat. Má vůbec velké zásluhy na prohlubování německo-českých styků v poslední době. Sám se učí česky, takže se již domluví, velkou pomocnicí a oporou mu je jeho paní.

   Dr. Pindeš
Dokážu to?

   "Dokážu to ?" je pedagogický projekt určený všem dospělým, kteří pracují s dětmi. Otevírá nový pohled na práci s dětmi a nabízí pomoc na cestě ke změně při výchově dětí. Jedná se o změny v přístupu pedagoga. Nabízí možnost, jak udělat ze školy zajímavý proces, učí pedagogy způsobům, jak naučit děti pracovat s informacemi a rozhodovat se.
   Vedle toho poskytuje i cenné informace managementu škol a školských zařízení. Nabízí možnost získat dovednosti nezbytné pro transformaci z klasické školy ve školu nového typu.
   Projekt podporuje MŠMT a probíhá pod osobní záštitou ministra Eduarda Zemana. Jeho organizátorem je občanské sdružení AISIS Kladno ve spolupráci s 16 pedagogickými centry v republice. Do této aktivity je již druhým rokem zapojeno i SVČ Ulita DDM. To byl také důvod návštěvy skupiny ředitelů domů dětí z různých koutů republiky v Ulitě - podívat se, "jak to chodí jinde". Akce se konala ve dnech 12.6.-14.6., začala návštěvou náchodského Déčka, pokračování měla v Ulitě a závěr na táborové základně Déčka ve Vižňově. Při této příležitosti byly ředitelům předány propagační materiály a dárky Města Broumova a sponzorských firem Veby a.s. a Pivovaru Olivětín. Mnohokrát děkujeme!

   Za SVČ Ulita DDM M. Škopová
Maturity

   V pátek 25. května na Městském úřadě uvítali žáci ZUŠ svým hudebním vystoupením maturanty Broumovského gymnázia. K úspěšnému zakončení studia jim za město blahopřál starosta pan Streubel. Maturitní vysvědčení převzali z rukou ředitele gymnázia pana Holého a za přítomnosti třídních profesorek. Studentům přejeme další úspěchy na vysokých školách i v praktickém životě.
   8. června svá studia ukončili také absolventi SOU v Broumově. I jejich maturitní vysvědčení byla slavnostně předána na MěÚ. Úspěšným studentům blahopřál za město Broumov místostarosta pan Jaromír Louda, hudební vystoupení žáků ZUŠ řídil pan učitel Fiala. Také studentům SOU přejeme do dalšího života a studia mnoho úspěchů.

   Za SPOZ Naďa Burdychová

Z činnosti Klubu plastikových modelářů v roce 2000

   Od počátku roku jsme opět rozjeli činnost kroužku mladých. Každé pondělí jsme se jim věnovali, aby byli schopni připravit modely na okresní přebor, který se tentokrát konal v Náchodě. Soutěž proběhla v rámci II. ročníku Memoriálu Zd. Bořka v dubnu. V žákovské kategorii obsadili naši členové první místa.
   O prázdninách jsme věnovali většinu času úpravám klubovny - byli jsme nuceni po povodni asanovat vlhké zdivo a obložit umyvadlo. Při té příležitosti jsme celou klubovnu vymalovali.
   V létě jsme pro žáky zorganizovali zájezd do leteckého muzea ve Kbelích u Prahy. Děti tak měly možnost vidět na vlastní oči skutečné předlohy svých modelů. Zúčastnili jsme se také leteckých dnů v Hradci Králové a Pardubicích.
   Na podzim jsme se zúčastnili soutěží v Pardubicích, kde někteří naši proškolení členové působili jako rozhodčí, a v Žamberku, kde náš modelář obsadil první místo. Ke konci roku jsme uspořádali srovnávací klubovou soutěž.
   Jestliže bychom měli shrnout naši činnost v roce 2000, je možné konstatovat, že jsme opět pokročili v kvalitě práce s mládeží a udělali výrazný krok ke zvelebení klubovny.
   Pro rok 2001 máme před sebou uspořádání meziklubové soutěže, spojené s okresním přeborem žáků. V závislosti na dobrém umístění žáků na okresním přeboru je velice pravděpodobná účast na krajském přeboru, případně i na mistrovství republiky, kde bychom jim přáli co nejlepší umístění.
Poděkování skautům

   LESY ČR - lesní správa Broumov a město Broumov děkují Junáku - svazu skautů a skautek ČR, středisku Broumov a firmě Scheele Bohemia, s.r.o. za úklid lesa kolem silnice vedoucí do našeho výběžku (Pasa).
   Dne 2l.4.200l neodradil skauty ani deštivý a chladný den a nasbírali po našich méně pořádných spoluobčanech více než 3OOO kg odpadu, a to i přesto, že les vyčistili již v minulém roce. Přáním všech je, aby takto uklizený les vydržel alespoň další rok a odpad končil na místech kam opravdu patří.

Zpráva o činnosti SDH Rožmitál

   Dne 5. ledna 2001 se sešel výbor rožmitálských hasičů k projednání další činnosti.
   13. ledna se sešla výroční členská valná hromada, kde byla přednesena zpráva o činnosti za rok 2000 a předložen ke schválení plán na rok 2001.
   24. února se na kopci u Koyšů uskutečnil již tradiční sjezd na čemkoliv. Sešlo se zde 30 členů organizace i s dětmi.
   10. března jsme uspořádali pochod pro děti i dospělé s opékáním párků a večer v bývalé škole diskotéku pro děti.
   11. dubna jsme se zúčastnili školení velitelů a strojníků v Meziměstí.
   21. dubna jsme uspořádali sběr železa.
   24. dubna jsme byli na školení řidičů v autoškole u pana Fidlera.
   28. dubna jsme nacvičovali na soutěž v požárním sportu.
   5. května jsme jeli do Křinic na soutěž o pohár starosty. Ženy se umístily na 1. místě a muži na 3. místě.
   12. května jsme jeli na okrskovou soutěž a zároveň na soutěž o pohár starosty do Božanova.
   2. června jsme uspořádali Dětský den v Rožmitále. Na velmi zdařilou akci nám sponzoři věnovali hezké ceny, soutěžili i dospělí.

   P. Gajdoš

O službách

   Každý z nás se octl v situaci, kdy potřeboval něčí služby. Zvykli jsme si, že mnohé jsou nám poskytovány automaticky, a proto si snad ani neuvědomujeme, že se o služby jedná. Stali jsme se váženými zákazníky, kterým jsou služby nejen nabízeny, ale mnohdy i vnucovány neodbytnými agenty. Dnes už jen tak nenaletíme "výhodným" nákupům nebo službám a veškeré nabídky opatrně posuzujeme. Zkušenosti s různými bankami, kampeličkami, cestovními kancelářemi a podobně jsme již nabyli, a proto hledáme služby těch, kterým alespoň trochu věříme.
   V této souvislosti bych se chtěl s vámi podělit o dojem, který ve mně vyvolal dopis Obchodní banky o zrušení pobočky v Broumově. Musím konstatovat, že se službami této pobočky, ač jinak ne zrovna významný klient, jsem byl spokojen. K mé spokojenosti přispěl jak rozsah služeb, tak i velice ochotní pracovníci, a konečně i interiér a hezké prostředí. Cítil jsme se téměř jako milionář, neboť to vše tyto pocity vyvolávalo.
   Až do včerejška, kdy jsme obdržel dopis, ve kterém mě oznamují, že od 2. července pobočku v Broumově ruší a že můj účet automaticky převádějí do Náchoda, přičemž o mne jako zákazníka mají zájem, nabízejí mi proto různé možnosti … atd. nabyl jsem přesto dojmu, že přes veškerá ujišťování o mne a o další zákazníky z Broumova a okolí moc velký zájem nemají. Vždyť přece - kdyby chtěli šetřit - mohou zrušit veškeré pobočky a nechat si jen ústředí v Praze. Však "spolkli" IPB, tak co se starat o pár lidí v pohraničním Broumově, o dalších obcích ani nemluvě.
   Ujistil jsme se, že starosta psal dopis jak generálnímu řediteli do Prahy, tak řediteli do Hradce Králové, ale nic naplat. V Broumově (zatím) zůstavá Spořitelna, Pošta (která mimochodem nedávno také jednu poštu ve Velké Vsi zavřela) KB a GE Capital Bank. Chceme-li tedy mít svoje finance na dohled, máme zatím kam přejít.
   Nemohu si v této souvislosti odpustit, abych se neotřel také o Spořitelnu. Chodil jsem tam rád a na její služby si také nikdy nestěžoval. Nedávno došlo k úpravě interiéru a hle - začal jsem se zde cítit skoro jako nevítaný host. Malé, stísněné plochy, fronta jako na poště, stojící úředníci - sice plní ochoty, ale ty podmínky!
   Jo, světem vládnou finance, jdeme DO EVROPY, a tak malý človíčku makej a drž h…, vždyť my ti toho tolik nabízíme a slibujeme.
   Napadlo mi, že by bylo nejlepší, kdybychom snižovali všem mamutím orgánům a organizacím náklady tím, že bychom se odstěhovali do Prahy. Druhá možnost je, že - s odpuštěním - tu hubu držet nebudeme. Dnes tak tímto činím.

   Arnošt Obst

Nová smlouva

   V pátek 8. června 2001 byla v ředitelně Gymnázia v Broumově podepsána za přítomnosti ředitele gymnázia, ředitele základní školy a starosty města Broumova nová smlouva o pronájmu nebytových prostor mezi gymnáziem, které je vlastníkem budovy v Hradební ulici, a základní školou, která je v budově v pronájmu.
   Gymnázium se za poslední dva roky dostalo do prostorových potíží, neboť mu přibývají třídy a brzy bude mít celkem 12 tříd. V letošním školním roce máme 11 tříd a 11 učeben. Všechny odborné učebny jsou zároveň kmenovými. Problémy nastávají zvláště v hodinách, ve kterých se některé třídy dělí na poloviny (výuka jazyků, matematiky, českého jazyka apod.). Některé hodiny se dokonce odehrávají ve studovně či laboratoři fyziky. Jediným řešením bylo získat alespoň jednu učebnu od základní školy. Po dosti komplikovaných jednáních došlo k dohodě. Základní škola uvolní jedinou učebnu, kterou má v 1. patře, kde jsou jinak jen učebny gymnázia. Jelikož je to však odborná učebna chemie a fyziky a základní škola bez ní samozřejmě nemůže být, provede ředitelství gymnázia v přízemí takové úpravy, aby tam ve stávajících prostorech mohla odborná učebna vzniknout. Gymnázium dále přenechá základní škole dvě menší učebny v suterénu (v současné době učebny výpočetní techniky gymnázia), takže základní škola získá všechny výukové prostory v přízemí a v suterénu a gymnázium všechny učebny v 1. a 2. patře.
   Doufám, že tato smlouva bude ku prospěchu obou smluvních stran a že přispěje k rozvoji základního a středního školství v Broumově.

   Dr. Karel Výravský, zástupce ředitele Gymnázia v Broumově

Z činnosti policie ČR

   Od 17. 4. do 29. 5. broumovské oddělení pohraniční policie řešilo tyto případy:
 • 15 dopravních nehod. Nejhůře dopadla srážka automobilu s dítětem ve Verneřovicích. Malý nešťastník musel být ve vážném stavu transportován vrtulníkem do královéhradecké nemocnice. - Trochu větší štěstí v neštěstí mělo další dítě v Olivětíně, srážku s vozem po vběhnutí do vozovky odneslo pouze otřesem mozku. - Bez vážnějších následků byl automobilem sražen i jeden cyklista. - Jak by se také dopravní nehody neděly, když byli opět přistiženi dva naši spoluobčané, kterak řídí automobil, aniž by k tomu měli patřičné oprávnění. Oba případy byly podle nového předpisu předány k vyřešení Okresnímu úřadu. - Je-li opodstatněný zákaz volání s mobilním telefonem v ruce za jízdy, jak určuje nová vyhláška, se zřejmě rozhodl prověřit mladý muž v Šonově. Pokus se povedl - náraz do stromu se svým vozem Ford Scénic přežil. Ostatním vzkazuje, že k ceně hovoru musí ovšem v lepším případě, tak jako on, připočíst 150.000,- Kč
 • přepadení starší paní v Opočenského ulici. Pachatel ji vytrhl kabelku z ruky
 • krádeže mobilu a peněženky na Gymnáziu
 • dva pokusy o vloupání, při nichž došlo k poškození zámku auta v Broumově a okenní mříže chalupy v Rožmitálu
 • porušení telefonního kabelu na Pasách
 • poškození včelínu v Družstevní ulici. Jelikož opětovný výskyt medvěda v Broumově nebyl hlášen, bude pachatelem asi mlsoun jiného živočišného druhu
 • fyzické napadení mezi manžely v Meziměstí
 • rozbití oken v Soukenické ulici
 • pátrání po dvou pohřešovaných čtrnáctiletých dívkách, které se nepřišly ze školy. Vrátily se samy druhý den, ale jedna z nich si to týden nato zopakovala a byla zadržena v Náchodě. Příčinou jejich mizení byla podle všeho touha alespoň na chvíli se vymanit z té provinční broumovské nudy a trochu se povyrazit v náchodském "velkém světě"
 • požár v závodě Koh-i noor. Příčinou byla technická závada
 • fyzické napadení matky synem v Olivětíně
 • nález pískovcové sochy, zatím neznámého původu, na smetišti u Martínkovic. Kdybychom v té souvislosti napsali, že zlodějské drancování památek přerůstá přes únosnou míru, nebyla by to pravda -ono už dávno přerostlo. A nepřestane to, dokud bude existovat poptávka
 • odcizení peněženky a občanského průkazu z čekárny v poliklinice. Vzhledem k tomu, že se tak stalo už opakovaně, začíná být naivita postižených zarážející více, než drzost pachatelů
 • nahlášení šikany na základní škole. Chlapec, ročník 92, byl terorizován o rok staršími spolužáky
 • trestní oznámení na pražskou firmu, která od roku 1998 nezaplatila práci
 • nález dokladů běloruského občana, zadrženého později v Náchodě
 • požár v Benešově. Starší občan byl popálen při neodborné manipulaci s elektrickými pojistkami
 • odcizení Škody 110 z Mírového náměstí. Vozidlo bylo druhý den nalezeno u Ambry v Olivětíně a následně byl zjištěn i pachatel
 • odcizení rozvaděče Telecomu z Máchovy ulice
 • odcizení Škody 105 L. Vozidlo bylo nalezeno v Olivětíně za pivovarem, pachatel je zatím neznámý
 • další, snad již tradiční fyzické napadení mezi manželi
 • vloupání do družiny ve Verneřovicích. Odcizena televize, video a další věci v hodnotě 35.000 Kč. Zatím neznámému pachateli to asi bylo málo a vykradl rovnou i před budovou zaparkované auto
 • napadení a zbití účastníka pálení čarodějnic a odcizení jeho peněženky. Pachatelé - dva Romové, ročník 1984, poměrně známé "firmy", jsou vyšetřováni na svobodě, neboť návrh na vzetí do vazby neprošel
 • fyzické napadení v rodině. Opilý občan z Rybářské ulice ohrožoval svou matku a sestru a i na oddělení se choval tak, že musel být nakonec převezen na záchytku do Náchoda
 • krádeže kol v Husově a Soukenické ul. Doufejme, že se nerozjíždí další kolo seriálu krádeží kol
 • požár ve sklepě domu v ul. Obránců míru, kde si děti udělaly ohníček. Snad jim trochu "zatopí" i rodiče doma
 • fyzické napadení mezi sousedy v Martínkovicích. V životě jednoho z aktérů, dosud netrestaného muže ročníku 68, se zřejmě cosi zlomilo, neboť nedlouho na to se dostal do konfliktu i se svojí manželkou. Policie musela v rodině zasahovat opakovaně - v 11. hodin, a ve 14. hodin byli manželé opět v sobě. Žena pak nahlásila neoprávněný výběr 27.000,- Kč z úspor určených na stavbu. Muži však asi nebylo pomoci, a čtrnáct dní nato napadl manželku znovu, když mezi tím byl nahlášen i jeho další pokus vyvolat konflikt před Winterswijkem. Vzhledem k tomu, že nijak nešetřil nejrůznějšími výhružkami a bylo o něm známo, že jako bývalý pracovník bezpečnostní služby (sic!) je držitelem legální zbraně, nebylo jeho zadržení pro policisty jistě pouhou rutinou. Zvláště po nedávné mediálně známé protivínské tragédii, která měla rovněž svůj počátek v manželské rozepři. Mužova cesta k možnému rozumnému vyřešení problémů se definitivně uzavřela po čtyřech hodinách strávených v broumovské cele, kterou v krátkém zatmění smyslů zcela zdevastoval. V mžiku zničil vše, co bylo z toho mála možné: kamerový systém, alarm, světlo, stolek s lůžkem považované do té doby za pevně ukotvené v zemi, mříž oddělující toaletu. Po pacifikaci doporučil přivolaný lékař jeho hospitalizaci v Havlíčkově Brodě
 • předvedení Romů z Opočna, kteří v Hynčicích nemohli prokázat svou totožnost
 • krádež nafty u ČSD
 • dva případy neplacení výživného
 • svévolné opuštění vojenského útvaru. Mladý voják z Božanova byl předán vojenské policii
 • odcizení orientační turistické mapy v Otovicích. Kdybyste pachatele - zřejmě vášnivého, ale v terénu špatně se orientujícího "turistu"- s velkou deskovou mapou na zádech potkali, ukažte mu prosím cestu k nejbližší policejní stanici. Tam mu rádi pomohou. Jsou schopni nabídnout dobře organizovaný pobytový zájezd, odvoz, plnou penzi, jedno- až čtyřlůžkové pokoje, vycházky po dvoře, kde se neztratí ani bez mapy; a to vše zdarma, na náklady daňových poplatníků
 • napadení sousedky občankou z Olivětína. Pachatelka, proslulá svým alkoholismem a vyvoláváním častých incidentů (jeden byl hlášen dokonce až z Náchoda), musela být umístěna na celu předběžného zadržení. Je s podivem, že uvedená je stále ještě uznána za schopnou vychovávat své půlroční dítě
 • krádež materiálu z drůbežárny v ulici Osvobození
 • vloupání a krádež okružní pily a dalších věcí v hodnotě 35.000 Kč ve Dvořákově ulici
 • napadení občanů na broumovském náměstí mladíkem z Hodonína. Moravský šohaj, ročník 1976, vyhrožoval všem zabitím, jednoho pořezal na obličeji. Přivolaná hlídka byla nucena vůči němu použít hmaty a chvaty. I v broumovské cele si počínal tak agresivně, že musel být převezen ještě v noci do Náchoda. Byl obviněn z obecného ohrožení, fyzického ublížení, napadení a urážky veřejného činitele. Mladík byl v Broumově údajně za prací, po incidentu vyhrožoval, že ho v Broumově už nikdo neuvidí. Těžko se v našem městě najde někdo, kdo by toho litoval - či snad za ním pláče nějaká místní galánečka?
   Na základě informací kpt. Slezáka zapsal K. Franze

Zpráva o činnosti Sdružení zdravotně postižených - smíšené organizace Broumov v roce 2000

   Naše smíšená organizace Sdružení zdravotně postižených Broumov je spádovou organizací. K 1. 1. 2001 měla celkem 3109 členů, město Broumov 248 členů, okolní obce 71 členů. Členská základna se skládá z obyvatel patnácti obcí. Máme 21 úsekových důvěrníků, kteří mají velkou zásluhu na účasti členů na členských schůzích a na výběru členských příspěvků.
   Výborové schůze a poradní dny se konaly pravidelně jedenkrát za měsíc. Členské schůze se konaly na jaře a na podzim. Již pravidelně se našich schůzí zúčastňují zástupci MěÚ Broumov, soc. odboru při MěÚ Broumov, člen městské rady pan Košňar a předseda OV SZdP Náchod pan Kábrt. Na schůzích jsou podávány aktuelní informace týkající se našich členů.
   Jarní členskou schůzi zpestřily svým vystoupením děti ze ZUŠ Broumov, podzimní schůzi zase děti z Mateřské školy v Broumově. Na podzimní schůzi nám podala informace o výhodách pro zdravotně postižené paní Vítová, pracovnice Centra služeb Náchod. Pan primář MUDr. Routek měl na podzimní schůzi přednášku na téma "Jak žít s diabetem". Na každou členskou schůzi je zajištěno malé občerstvení a hudba k příjemnému posezení.
   Pan Vaverka v prodejně Zdravotnických potřeb v Broumově provádí jedenkrát týdně poradenskou službu pro sluchově postižené občany. Na jaře paní Prouzová zajistila besedu na téma Zdravá výživa.
   V roce 2000 jsme uspořádali dva zájezdy, na jaře a na podzim. V měsíci květnu a červnu utvořené dvojice z členů výboru navštívily naše imobilní členy. Při těchto návštěvách byli zdravotně postižení seznámeni s aktuelními informacemi, s možnostmi získání kompenzačních pomůcek apod.
   Spolupráce s MěÚ Broumov - s panem starostou, městskou radou a pracovnicemi sociálního odboru je ta nejlepší. Sociální odbor nám vychází maximálně vstříc, radí a informuje. Je to pro nás bohužel jediný zdroj informací, na který se můžeme spolehnout. Díky pochopení MěÚ nám bylo poskytnuto auto, abychom se mohli zúčastnit výstavy kompenzačních pomůcek HANDICAP 2000 a přednášky JUDr. Hutaře na výstavišti v Praze. Naše SO má zastoupení v sociální a stavební komisi. Vážíme si spolupráce a děkujeme za pomoc MěÚ Broumov a obecním úřadům, které se nás snaží v naší činnosti podpořit i přes problémy, které sami mají.
   Na závěr bych chtěla poděkovat všem členům výboru, revisní komisi a úsekovým důvěrníkům za jejich obětavou a nezištnou spolupráci, bez které by naše organizace nemohla být.

   Věroslava Jansová, předsedkyně SO SZdP Broumov

Muškát

   Muškát je květina, obyčejně používaná v truhlících na ozdobu domů.
   Já jsem jej použila na ozdobu sudů v ulici Lipové. Přes kterou se v posledních letech přehnaly firmy umísťující své rozvody do země a z ulice se stala ulice "Prašná"!
   Zmíněné sudy zde plní funkci sice ne příliš estetickou, ale oddělují majetek nás všech od pozemku soukromého. Na ně jsem pro okrášlení ulice "Prašné" nakoupila mísy a osadila je muškáty. Muškátům se daří. Ale! Nad ránem v úterý 5.června 2001 jedna ze tří osázených mís mizí. Vztekem hnaná začínám své muškáty v míse hledat v domnění, že je jen tak někdo poponesl a pohodil. Omyl, pátrací akce celé naši rodiny skončila bezúspěšně. Nenašli jsme ani mísu, ani muškáty, ani mísu s muškáty.
   Naše verze: Při rozbřesku (v noci to nebylo, protože jsme přijeli v 01.00 hodin domů), přijíždí auto k sudu, otvírá se kufr a člověk s námahou a celý od vody nakládá mísu s muškáty a odjíždí neznámo kam. S námahou, protože přenést takovou mísu je práce pro chlapa, a mokrý, protože moje muškáty byly zalité vydatnými dešti.
   Vězte, že muškáty už ulici Lipovou - prašnou zdobit nebudou, nebudou ji hyzdit ani modré sudy. Postavíme tam plot se závorou. To proto, abychom připomněli všem, že za touto zábranou se nachází soukromý pozemek a je tam zakázán vstup vandalům, nenechavcům, psům a lidem nedobrých úmyslů a nakonec i vjezd a parkování aut.
   Muškáty, ty květiny pro okrasu budu pěstovat dál, ale nechám je jen na domě, protože se jim tam daří a mám z nich radost, zdobí můj dům, moji firmu a ještě těší turisty, protože to je ve světě normální, že květiny zdobí domy a okolí.
   A ostatní, kteří mají podobnou zkušenost, chci vyzvat, ať pokračují v okrašlování svých domů muškáty, hlavně pro své potěšení. A tomu, kdo mě připravil o radost, tímto vzkazuji, že naplňování hesla za "město krásnější" na můj účet, už mě přestalo bavit.
   Na závěr připomínám, že k ochraně majetku máme z našich daní placené instituce, na které se můžeme obracet. Zavolejte jim, pokud vám někdo ukradne třeba jen muškát, králíka, zvonek na dveřích. Telefon na Policii ČR je 523833 a Policii Městskou mob. 0602817301, tel.523710.
   Pěstitelka muškátů Eva Novotná

Soutěž Po stopách A. Jiráska

   Čtenáři dětského oddělení Městské knihovny v Broumově se již podruhé zúčastnili soutěže Po stopách A. Jiráska: Žiju ve městě slavného spisovatele , kterou vyhlásila Městská knihovna Hronov.    Soutěž byla určena pro věkovou kategorii 10 - 15 let a děti mohly soutěžit na poli literárním i výtvarném. Nejvíce výtvarných prací zobrazovalo výjevy z Jiráskových Starých pověstí českých. Zajímavé a hezké byly i mnohé z pokusů o vlastní historickou povídku.    Absolutní vítězkou soutěže se stala: Lada Osterreicherová (Gymnázium Broumov) - keramické ztvárnění vodníka
 • 1. místo za literární povídku získala : Lucie Kaněrová (7.A ZŠ TGM Broumov)
 • 2. místo získala : Veronika Hrdá (7.A ZŠ TGM Broumov )
 • 3. místo získala : Zuzana Cvikýřová (7.A. ZŠ TGM Broumov)
 • 1. místo za výtvarnou práci získala: Zdena Stollinová (5.B ZŠ Hradební Broumov)
 • 2. místo získala : Lucie Vyčichlová (Gymnázium Broumov)
 • 3. místo získala : Lenka Hlaváčková (Gymnázium Broumov)

   Všem zúčastněným moc děkujeme za pěkné práce a těšíme se s nimi na další soutěžení.

   (mm)

3. ročník Literární soutěže

   K o m e n ď á č e k, školní časopis Masarykovy ZŠ v Broumově vyhlašuje 3. ročník Literární soutěže
   Do soutěže budou přijímány literární práce z oblasti prózy i poezie ve třech věkových kategoriích: 1. kat. 1.-5. ročník, 2. kat. 6.-7. ročník, 3. kat. 8.-9. ročník
   Práce zasílejte do 31.12. 2001 na adresu: Komenďáček, Masarykova ZŠ Broumov, nebo použijte e-mail: v.herzan@worldonline.cz
   Soutěžní práce bude posuzovat odborná porota. Výsledky budou vyhlášeny v únoru 2002. Všechny soutěžní příspěvky budou uveřejněny v některém z vydání Komenďáčku

Kam s ním? (tedy s odpadem všelikého možného i nemožného druhu)

   Tuto nerudovskou otázku si jistě čas od času položí každý z nás. V dnešní době, kdy dobře fungují sběrné dvory, pravidelné odvozy domovních popelnic a svoz nestandardního odpadu téměř od domu, by odpověď na ni nemusela být až tak složitá. Ale přece jen: museli bychom si zjistit, kdy má sběrný dvůr otevřeno a museli bychom mít zaplacen poplatek za odvoz popelnice. Nedala by se i tahle nepříjemnost nějak obejít?
   Poradím vám: až budete přemýšlet, kam s ojetou pneumatikou, rozbitou vaničkou, nehrajícím rádiem, zbytky ze zabijačky (v silném neprodyšném igelitu!), střešní krytinou, přebytečnou dlažbou, plechovkami od barev, sklem všeho druhu, až nashromáždíte dostatečné množství použitých " pemprsek" a jiných pikantností, neváhejte, a to vše a mnohé jiné naložte pěkně do svého čtyřkolového miláčka a jeďte pohodit kamkoliv podél silnice přes Pasa. Tam je les a hodně se toho tam skryje. Můžete tam rovnou svému autíčku vyměnit olej a další problém, kam s lahvemi od oleje, je vyřešen.
   A pak, můžete si být téměř jisti, že váš odpad tam nezůstane navěky. Dá-li Bůh, půjdou příští rok na Den Země (tak jako letos v sobotu 21.4.) opět malé světlušky a vlčata spolu s většími skautkami a skauty z místního střediska JUNÁK Broumov a les podél silnice vyčistí.
   Letos na to sami nestačili. Své lidské síly i techniku zapojila také firma Scheele Bohemia s.r.o. osobně v čele s jejím vedoucím, panem Bohuslavem Riegerem.
   Dle sdělení ekoložky města, ing. M. Žouželkové, která se akce také osobně zúčastnila, bylo ze zmíněné lokality odvezeno 3 400 kg rozličného odpadu, nashromážděného podél silnice za pouhý rok.
   Tak co vy na to? Přihodíte také něco k lesu, nebo nebude za rok co sbírat?
   V každém případě těm, co neodhazují i těm, co ochotně a nezištně sbírají, děkuje Les i Země i my, kteří po ní, když je čistá, tak rádi chodíme!

Milada Kubalíková

Sportovní kulečník v Broumově slaví jubileum

   V květnu 2001 tomu bylo 10 let, co byl v restauraci U nádraží založen kulečníkový klub. Nedlouho po založení se však stěhoval na Střelnici, do prostor, které měly původně sloužit mládeži k zábavě. Na Střelnici jsme odehráli sedm sezón. Posledním únorem roku 1998 však existence této herny skončila a začínali jsme opět znovu, s holýma rukama. Se značným finančním přispěním skalních členů klubu byla činnost opět obnovena v budově bývalého broumovského nákladního nádraží, na nových stolech zn. Helta o rozměrech 210 x 105 cm.
   V první sezóně jsme začali hrát s jedním družstvem ve II. třídě. Od druhé sezóny až do sedmé jsme měli dvě družstva a od osmé sezóny až dosud jsme hráli soutěže se třemi družstvy. Od roku 1995 jsme již byli každoročně zastoupeni jedním družstvem v I. třídě. Ročník 2000 - 2001 byl z hlediska umístění nepodařený. Družstvo A ve složení J. Nemeš, N. Týfa, P. Köhler a K. Dyra skončilo na 7. místě v I. třídě a dosud neví, zda setrvá nebo z I. třídy sestoupí, protože ČMBS provádí různé spekulace a machinace. Družstvo C ve složení M. Srna, V. Patrný, M. Bartoš, P. Bartoš, L. Kubečková a M. Štěpánková skončilo na 6. místě a družstvo B ve složení R. Kubík, E. Kopecký, J. Bek, J. Vít skončilo na 8. místě ve II. třídě.
   Za dobu své existence byl BC Broumov třikrát poctěn uspořádáním přeboru nejlepších hráčů východočeské oblasti, a to v letech 1992, 1999 a 2001. Letošní přebor VčO ve volné hře se konal 21. dubna a zúčastnili se ho hráči z Náchoda, Trutnova, Hronova, Holic a Ronova nad Doubravou. Vítězem se stal P. Bareš z Náchoda, druhý skončil P. Hurdálek z Trutnova, který také utvořil rekord herny, když zahrál v partii nejlepší průměr 40 karambolů (tzn. 200 karambolů na 5 náběhů). Na třetím místě skončil L. Boháč z Hronova, čtvrtý byl Z. Smolík z Ronova, pátý J. Otčenášek z Náchoda a na 6. místě skončil K. Kačírek z Holic.
   Od roku 1999 také pořádáme Velikonoční turnaj v jednobandu. V prvním ročníku zvítězil J. Otčenášek z Náchoda, 2. místo obsadil V. Patrný z Broumova a 3. místo získal P. Hurdálek z Trutnova. Ve druhém ročníku zvítězil J. Nemeš z Broumova, 2. místo získal J. Dubec ze Semil, 3. místo obsadil E. Kopecký z Broumova. Letos se konal 3. ročník 14. dubna za účasti dvanácti hráčů z Náchoda, Trutnova, Hronova a Broumova. Bylo odehráno 45 zápasů, což představovalo 10 odehraných hodin na třech stolech. V turnaji zvítězil podruhé za sebou J. Nemeš, druhé místo obsadil E. Kopecký a na třetím místě skončil zástupce Trutnova M. Chládek.
   Podíváme-li se nazpět, najezdili jsme dosud hodně kilometrů. Vždyť našimi soupeři byli Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Dolní Sytová, Pardubice, Chlumec nad Cidlinou, Hradec Králové, Týniště nad Orlicí, Náchod, Trutnov a Hronov. Cestovní výdaje tvořily opravdu nemalou položku a každý hráč si je hradil sám.
   A jak to bylo s financováním klubu? Převážnou část nesli na svých bedrech členové klubu. V prvopočátku nám pomohla firma Puls Náchod, o pět let později ČSTV. V roce 2000 nám přispěl pan M. Hrábek a letos firma P-transport Radima Prokopce. Za tyto příspěvky jsme nesmírně vděčni a poděkování patří všem, kdo nám takto přispěli, členy klubu nevyjímaje. S radostí jsme proto uvítali, že i město Broumov schválilo finanční pomoc našemu sportu. Poděkování za to, že se rozhodli nám pomoc, patří proto i zastupitelům města Broumova.
   Co dodat závěrem? Sportovní kulečník se těší stále větší oblibě, hlavně pool. S karambolem je to o něco horší. Jistě ani nevíte, vážení čtenáři, že máme už druhého juniorského mistra Evropy ve volné hře. Prvním byl před dvěma lety Marek Faus z Brna a letos se jím stal Vlasta Tauterman z Ústí nad Labem. Byli bychom velice rádi, kdyby i mezi nás zavítala mladá krev, ze které by mohli také vyrůst mistři. Máme k tomu velice dobré podmínky. Mladí, nebojte se a přijďte!

   Vladimír Patrný

Krátce o činnosti Jednotného sboru dobrovolných hasičů

   Vážení spoluobčané,
   jistě víte, že naše město má kromě profesionálního hasičského záchranného sboru také jednotku dobrovolných hasičů (JSDH). Počátkem letošního roku se ze zákona poněkud zpřísnily povinnosti města jakožto zřizovatele JSDH a z této povinnosti vyplývá nutnost dalších finančních investicí, které bude muset město vynaložit.
   Úkolem JSDH je v součinnosti s profesionálním sborem zajištění pomoci občanům a městu při požárech, povodních, větrných kalamitách apod. JSDH dále zajišťuje na požádání města nebo různých městských organizací požární ostrahu u akcí jako je Silvestr, pálení čarodějnic, dětské dny a dalších, při nichž může dojít k újmě na zdraví či na majetku.
   V rámci výcviku pořádají hasičské sbory po celé republice i u nás soutěže v hasičském sportu. I náš sbor soutěží, a dokonce se občas podaří nějaký ten úspěch, jako na příklad první místo broumovského okrsku na letošní květnové soutěži v Božanově.
   16. června, od 8. 30, pořádáme i my již tradiční soutěž O pohár starosty města Broumova, a to na olivětínském fotbalovém stadionu. Tímto si Vás dovolujeme pozvat, a dopřát tak soutěžícím tak potřebné povzbuzení a aplaus.
   Malá výzva na konec: má-li někdo že čtenářů a čtenářek Broumovského zpravodaje chuť vstupem do jednotky osobně pomoci našemu dobrovolnému sboru, rádi je uvítáme jako nové členy.
   Drazí spoluobčané, doufám, že i nadále se nám bude dobře spolupracovat a že budete na sebe a ke svému okolí opatrní a obezřetní, abyste naši pomoc potřebovali co nejméně.

   Aleš Lundiak - velitel JSDH Broumov

Broumovský Bowling club jede!

   Baráž o 1. ligu - 9. 6. 2001 Sportcentrum Duo.
   V sobotu 9. 6. se ve Sportcentrum hotelu DUO v Praze konala baráž o 1. ligu. Naším želízkem v ohni bylo družstvo BK Broumov "B" ve složení Tomáš Brandejs, David Ducháč, Josef Jirman, Ota Sloupenský, Martin Brandejs jež se ve své skupině umístilo na druhém postupovém místě. První tři jmenovaní pak v sobotu 9. 6. bojovali o postup do první ligy a hájily barvy Broumova. Po tvrdém a vyčerpávajícím boji dostali náš broumovský bowlingový klub tam, kam jsme všichni v koutku srdce doufali, a budeme tedy v příštím ročníku bojovat v první lize.

Celkové pořadí družstev počet bodů průměr
1) MatriXX Team "B" 3307 551,17
2) SBK Havlíčkův Brod "A" 3249 541,50
3) Radava SC 3135 522,50
4) SK BC Račice "C" 3100 516,67
5) BK Liberec "B" 3098 516,33
6) BK Broumov "B" 3092 515,33
7) H+F Ústí nad Orlicí 3039 506,50
8) Eagle Team Kladno "A" 2996 499,33
9) SK Duna Děčín 2954 492,33
10) Záběhličtí Ovčáci "B" 2918 486,33
11) Záběhličtí Ovčáci "C" 2912 485,33

   Na celkovém zisku 3092 bodů se podíleli jednotliví hráči broumovského družstva:

Tomáš Brandejs 1076
Josef Jirman 1057
David Ducháč 959

   Hoši, děkujeme!

18. Mezinárodní horolezecký filmový festival

   Co chystá 18. ročník ? - Teplice nad Metují (23.8. - 26. 8. 2001)
   Filmy budou opět rozděleny do třech kategorií - horolezectví, sporty v přírodě a hory. O vítězném filmu rozhodne mezinárodní porota. Zatím do poroty přijal pozvání slovinský horolezec, jeden z nejlepších na světě - alpinista Tomaž Humar. "Novou výzvou a cílem pro moje výstupy je lezení na zatím nezdolané himalájské vrcholy, na které vedou šíleně nebezpečné skalní nebo ledové "panenské cesty", říká Tomaž. Mlčenlivá stěna, "El Cap", je považována za jednu z technicky nejtěžších stěn na světě. Tomaž tuto více jak 1000 m dlouhou stěnu zdolal za 14 dní sólo lezením a film o tomto výkonu uvidí diváci na našem festivalu. V Himalájích zdolal západní stěnu Nuptse (7742m), Alma-Dablam (6828m) - výstup na severozápadní stěnu BOBAYE (6808m), Ganesh (6986m), Annapurnu I (8091), Východní Lobuche (6119m), Pumori (7165m). V říjnu 1999 zdolal jižní stěnu Dhaulagiri, čímž znovu posunul lidské limity o kus výš. Momentálně je tento výkon považován za nejlepší alpský výkon na světě.
   Dalšími členy poroty, kteří byli osloveni, jsou: polský himalájista a president firmy Alpinus SA Artur Hajzer, ředitelka horolezeckého festivalu v Autrans ve Francii Mireille Chiocca a italský horolezec a fotograf Mario Corradini, který bude mít na našem festivalu i přednášku s diapositivy.
   Kromě promítání filmů čeká návštěvníky bohatý doprovodný program. Mezi sportovní akce bude patřit slalom horských kol na lyžařské sjezdovce, závody v lezení na umělé stěně a již tradiční běh Teplickými skalami. Nebudou chybět ani humorné soutěže. V hudebním programu pobaví návštěvníky Českomoravská hudební společnost, koncert skupiny Kamelot, diskotéka, folk - Pepa Lábus a spol.
   A na závěr - letošní festivalová výstava fotografií pod názvem: "Portréty z vrcholů", přijede až z kanadského Banffu. Jsou to portréty slavných horolezců (fotograf Crauig Richards). Vestibul MěÚ nebude prázdný, vystaví tam fotky ze své dílny Petr Hejtmánek z Českého horolezeckého svazu.
   Přijeďte do Teplic nad Metují v těchto srpnových dnech, nebudete litovat!

   Máša Jirmanová, ředitelka festivalu

Škola občanské iniciativy

   Chcete zlepšit životní prostředí ve vaší obci?
   Chcete pomáhat sociálně potřebným?
   Chcete probouzet lidi kolem k vnímání a řešení místních problémů?

   Nevíte jak na to?
   Máte-li pocit, že vám chybí informace, znalosti a zkušenosti s podobnou prací, Škola občanské iniciativy je určena vám. Již třetí ročník ŠOI bude probíhat od října 2001 do června 2002 formou víkendových seminářů.

   Nabízíme Vám:
 • devět víkendových seminářů pro začátečníky na témata: fungování neziskového sektoru, vedení kampaní, fundraising, právo, účetnictví, práce s médii, místní komunity, zásady komunikace, práce s dobrovolníky
 • týdenní vzdělávací pobyty - stáže v neziskových organizacích podle vašeho zájmu
 • individuální pomoc se zakládáním a rozjížděním vaší organizace
 • informační listy na témata jednotlivých seminářů
 • čtyři semináře pro pokročilé (určené účastníkům předešlých ročníků ŠOI a lidem již zkušenějším) doplněné možností individuálních konzultací na témata: fundraising, vedení organizace kampaní, právo, lobbying
   Účastnický poplatek:
 • ŠOI pro začátečníky - 500 Kč (při účasti nejméně 7 seminářích vracíme 300 Kč)
 • ŠOI pro pokročilé - 100 Kč za jeden seminář
 • účastníkům ŠOI hradíme cestovné a polovinu nákladů na ubytování.
   Máte-li zájem se Školy občanské iniciativy zúčastnit, napište si k nám o přihlášku. Přihlášky prosím posílejte nejpozději do 20. srpna 2001.

   Bližší informace, plakátky a přihlášky jsou k disposici:
   Hnutí DUHA, Eva Navrátilová, Bratislavská 31, 602 00 Brno
   tel. 05/45214431, fax. 05 45214429, e-mail: eva.navratilova@hnutiduha.cz
   Tento projekt podpořila nadace CHARLES S. MOTT FOUNDATION

Poděkování

   Děkujeme firmě Broumovské stavební sdružení s.r.o., která bez zaváhání ihned nastoupila a zdarma pomáhala odklízet nánosy bahna a kamení z ulic ve Velké Vsi po přívalovém dešti dne 4. května..
Klíče k rozeznění muziky v nás

   Letní dílna zacházení s historickou hudbou, vlastním hlasem, akustikou a pohybem v ní. To vše za asistence autentického prostředí zchátralé barokní fary a stejně postižených barokních kostelů Broumovské skupiny K. a K. I. Dientzenhoferů. 13. - 19. 8. 2001, Heřmánkovice u Broumova.
   Podrobnosti a aktuální informace uvedeny na stránkách: www.collegium.cz

Týden pro broumovské kostely

   Koncerty, výstavy, přednášky, dílny, semináře a umělecké performance v autentických prostorách Broumovské skupiny kostelů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofera. 15. - 22. července 2001

   Podrobnosti a aktuální informace uvedeny na stránkách: www.collegium.cz/kostely

Broumovské kulturní léto 2001

   Podrobnosti a aktuální informace uvedeny na stránkách: www.centrumbroumov.cz

Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

redakční rada:
Bc. L. Franc, K. Franze, M. Hromádka
J. Louda, MUDr. T. Pindeš, Z. Streubel

redakce, grafická úprava:
M. Otte, tel. 491 22 185
e-mail: broumov.muzeum@worldonline.cz

objednávky inzerce:
Sekretariát Městského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail: fischerova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail: ic.broumovsko@worldonline.cz

uzávěrka 7. čísla:
19. 6. 2001


Copyright © Město Broumov 2003 Poslední aktualizace stránky: 05.07.2001 T