Na této stránce Vám přinášíme poslední číslo Broumovského zpravodaje. Jedná se výběr článků z tištěné verze zpravodaje. Rádi bychom slyšeli Váš názor na tento druh zpráv a tak nám napište. O výsledku Vás budeme informovat.

Broumovský zpravodaj č. 6/2001

Obsah čísla:
O svátku matek
Z města
Upozornění neplatičům
Zpráva o stavu zeleně - les města Broumova
Dopis gen. řediteli ČSOB a předsedovi představenstva p. Ing. Pavlu Kavánkovi
Nebojte se, Hejtmánkovičtí! (odpověď na několik článků v tisku)
Návštěva delegace Heimatkreisu
Pozvánka na Den poezie
Výstava Věry Kopecké v Nové Rudě
Společenská kronika
Zlatá svatba
Úctyhodný člověk
Kulhavka a slintavka
155 …?
Aeroklub Broumov
Stav životního prostředí v Broumově
Děvčata ze ZUŠ Broumov v Lomnici nad Popelkou
Další úspěch tanečního oboru ZUŠ Broumov
Školní kolo v SHM v lehké atletice
Broumovští odchovanci v barvách Frýdku-Místku mistry ČR!
Oblastní přebory stolního tenisu v Broumově
Filipojakubská noc aneb rej čarodějnic
Šachový kroužek na přeboru mládeže
Běh do náměstí
Veba opět zabodovala
Pálení čarodějnic 2001

O svátku matek

   O oslavách Mezinárodního dne žen 8. března se již popsalo hodně papíru, ale o svátku matek podstatně méně. Chtěl bych přispět svou troškou do mlýna připomenutím významu svátku matek - toho svátku, který byl v určitých obdobích nedávných let téměř zapomínán.
   Většina mladých lidí i lidí středního věku má celou spoustu zájmů a priorit, ale s přibývajícími léty, nabytými zkušenostmi a mnohdy šrámy na těle i na duši u nich dochází ke změně žebříčku hodnot. O úspěších i neúspěších více přemýšlejí a dostávají se i k úvahám o smyslu života a poslání člověka. Ve vzpomínkách se vracejí k bezstarostnému dětství, do doby dospívání, do období, kdy začali společný život se svým partnerem atd.
   Velká většina měla to štěstí, že vyrůstala s oběma rodiči, u kterých vždy našla oporu a zázemí. Maminka však byla vždycky právě tím člověkem, u kterého jsme hledali útočiště, kterému jsme se svěřovali se svými problémy a nezdary, a to počínaje rozbitým kolenem nebo špatnou známkou ze školy, později třeba s nešťastnou láskou. Právě maminka byla ten člověk, který dovedl pohladit, utěšit a povzbudit. Sama unavená z práce ještě musela obstarat domácnost, uklidit, uvařit, vyprat a vyžehlit. To bylo radosti, když se objevily první pračky, ždímačky a jiné technické vymoženosti. To ale nebylo hned, až později. A tak si vybavuji právě svou maminku, jak drobné kousky přepírala ve valše, jak chodila máchat vyprané prádlo na potok, jak se starou, na plotně ohřívanou žehličkou po večerech žehlila nebo se skláněla nad roztrhanými ponožkami a štepovala je. To už se dnes ani nedělá. Přesto ale na maminkách zůstává velký díl práce, kterému se sebelepší manželé a děti snaží vyhýbat.
   Co naše mámy probděly nocí nad našimi lůžky, když jsme byli nemocní, co si užily návštěv u lékaře a u zubaře, co musely vyslechnout o našem chování nebo o prospěchu ve škole. Mohl bych pokračovat ve výčtu "radostí", které jsme jim přinesli za to, že nás přivedly na svět.
   Měli bychom si také uvědomit, že i my budeme jednou staří a nemocní a jedinou útěchou, kterou můžeme našim maminkám dát, je projevit o ně zájem, dát najevo svůj vztah, cit a vděčnost. Právě svátek matek (samozřejmě nejen ten) nám dává možnost přinést mamince kytičku, posedět s ní a popovídat si a projevit jí svoji lásku a vděčnost za všechno, co pro nás udělala a ještě dělá. A i když nám už nemůže pomoci, buďme rádi, že ji ještě máme.
   Proto, vážení čtenáři, připomínám význam svátku matek a přeji své mamince, ale i všem ostatním maminkám (vzhledem k termínu, kdy vyjde toto číslo zpravodaje alespoň opožděně) vše nejlepší.

   A. Obst
Z města

   K 31. březnu se v samotném Broumově ucházelo o práci 420 zájemců, t. j. 9,4% míry nezaměstnanosti. Broumov a okolní obce jsou na tom hůře, 9,9% nezaměstnanosti, t.j. 589 uchazečů o práci. Celý okres má 5% nezaměstnanost. Pro podrobnější přehled vypracoval úřad práce nezaměstnanost podle jednotlivých čtvrtí města: Benešov 15%, Kolonie 5. května 8,28%, historická část 6,43%, Nové Město 6,45%, Olivětín 14,7%, Poříčí 25,4%, Rožmitál 12,8%. Z tohoto přehledu se nám lépe jeví problematika nezaměstnanosti v jednotlivých částech Broumova. V současné době velmi dobře spolupracujeme s Úřadem práce v Náchodě.

   Dne 4. května se v Broumově uskutečnilo zasedání regionálního kongresu EOREUROREGIONU Pomezí Čech, Moravy a Kladska. Projednal výsledek hospodaření a rozpočet. Zabýval se další činností Euroregionu, projednal možnosti zapojení do programu PHARE.

   Poděkování patří MUDr. Bohumilu Kleprlíkovi, neúnavnému funkcionáři stolního tenisu, který zorganizoval Mistrovství ČR družstev kadetů a tím i propagaci města. Kdo se přišel podívat nelitoval a viděl pěknou úroveň zápasů.

   Dne 1. května přijelo do Broumova 20 studentů gymnázia z bavorského ROHRU, aby pokračovali ve spolupráci s našim gymnáziem. Ve středu byli přijati na radnici.

   Dne 8. května si prohlédl Broumov zemský rada p.Dr. Karl Vogel z Augsburgu v doprovodu přednosty OkÚ p. Ing. Lubomíra Šmídy. Zvláště ho zaujala prohlídka kláštera.

   K 30. dubnu měl Broumov 8 406 obyvatel.

   Dne 30. dubna navštívila Broumovské gymnázium poslankyně parlamentu Zdena Horníková, která besedovala se studenty. Ve 13. hodin následovala schůzka na hřišti Slovanu Broumov o její podpoře při výstavbě nových kabin,, soc. zařízení a rekonstrukce hřiště "Tužme se" pro potřeby škol. Věříme, že s pomocí paní poslankyně se podaří potřebnou akci realizovat.

   Dne 7. V. se konala malá pietní slavnost položení věnce k památníku padlých u příležitosti státního svátku. Spolupořadatelem byl Svaz bojovníků za svobodu.

   ULITA - středisko volného času vytvořilo již tradici "Čarodějnic." Posledního dubna se sešly stovky lidí na náměstí, odkud průvodem odešly na Dětské hřiště. Děti si užily dostatek zábavy a pořadatelům patří poděkování. Vadily jen dlouhé fronty na občerstvení.

   Městská policie řešila v dubnu 35 dopravních přestupků a "udělila" za 2300 Kč blokových pokut.

   Dne 5. dubna došlo na Broumovsku k lokální bouřce, při které napadlo během několika desítek minut 70 mm vody, což je přes 10% celoročního průměru. Tento příval zaplavil ulici Lidickou, Přadláckou, Osvobození, Husovu. Zanesl kanály, poškodil chodník v Lidické ulici a nanesl spousty bahna na vozovky, chodníky a do zahrádek. Díky zásahu našich technických služeb byly nejhorší nánosy odstraněny již v sobotu. Práce na opravách chodníků začaly již v pondělí 7. 5.
Upozornění neplatičům

   Ve středu 25. dubna 2001 se v kanceláři tajemníka konala porada vedoucích odborů úřadu a předsedů výborů zastupitelstva města s právníkem JUDr. Štefkem.
   Předmětem porady bylo stanovení dalšího postupu proti neplatičům. V současné době má město Broumov dlouhé řady pohledávek za některými občany. Jedná se zejména o neplatiče nájemného, neplatiče za odvoz odpadků, dále nezaplacení poplatků za psy, nezaplacené domy a byty, a dokonce nezaplacené pokuty.
   Pokusy města o rozumné řešení se u mnoha občanů minulo účinkem a proto bylo rozhodnuto neplatiče žalovat u soudu. Před žalobou budou dlužníci vyzváni k jednání s právním zástupcem JUDr. Štefkem. Pokud se neplatič nedostaví, bude muset počítat s tím, že na něho bude podána žaloba k soudu. Samozřejmě, že tím jeho výdaje vzrostou a budou vyšší, než kolik činil jeho dluh městu. Možná dojde i exekucím na plat nebo na majetek.
   Každý má svou trpělivost, ale v tomto případě město nemůže plnit roli dobrodince. Jak by k tomu přišli ti poctiví občané, kteří řádně plní své povinnosti?
   Proto také k výši dluhu budou připočteny úroky z prodlení. Je jistě v zájmu všech, aby si každý svou povinnost splnil. O další postupu budeme naše občany informovat.

   Arnošt Obst, tajemník MěÚ
Zpráva o stavu zeleně - les města Broumova

   V květnu 2000 byla zažádáno Ministerstvo životního prostředí o dotaci v rámci Programu péče o krajinu MŽP. Jednalo se o zlepšení stavu porostů na p.č. 712 v k.ú. Broumov. Bohužel tato dotace nebyla Ministerstvem ŽP poskytnuta. Proto porost pod klášterem a v okolí Černé stezky nemohl být patřičně upraven, a to z finančních důvodů. O tuto dotaci bude letos opět požádáno.
   V loňském roce byla provedena úprava porostů u náhonu za mlýnem, a to na žádost občanů, kteří mají zahrádky pod náhonem. Celá záležitost byla brána jako havarijní stav, protože padající větve mohly ohrozit majetek i příp. zdraví občanů. S podobnými úpravami se počítá i letos. Již se upravovala alej vedle zahrádek na Křinickém sídlišti.
   V červnu 2000 také proběhla kontrola Ministerstva zemědělství, územní odbor Náchod. Jednalo o kontrolu použitých prostředků na zalesnění 1 ha po polomech. Kontrola shledala, že všechny práce byly provedeny v odpovídajícím rozsahu a kvalitě. Tento pozemek je nutné neustále udržovat v čistém stavu, tzn. vysekávat náletové dřeviny, plevel a vzrostlé maliníky. Také je nutné vysazené stromky opatřovat chemickým nátěrem proti okusu zvěří, a to každoročně.
   Pro letošní rok byl dán požadavek 30.000,- Kč do rozpočtu na celkovou údržbu lesních pozemků. Tato položka by neměla být překročena, pokud nenastane kalamitní situace, tzn. vichřice, povodně, atd.

Rok 2000
vydání (údržba porostů) příjmy (prodej dřeva) celkem vydání
37.540,00 Kč 18.652,50 Kč 18.887,50 Kč

   Pro letošní rok je plánována údržba nově zalesněného 1 ha, odstraňování stromů napadených kůrovcem a případné řešení kalamitních situací.

   Ing. Šárka Pěnkavová,vedoucí org. složky kultury a informace
Dopis gen. řediteli ČSOB a předsedovi představenstva p. Ing. Pavlu Kavánkovi

   Věc: ČSOB - pobočka Broumov

   Vážený pane inženýre,

   dovolte, abych se na Vás obrátil s žádostí o pomoc v následující záležitosti.V současné době jsem dotazován stále větším množstvím občanů města a starostů okolních obcí, zda je mi známo, že Vaše banka uvažuje o zrušení pobočky (expozitury) v Broumově.Protože v tomto směru nemám žádné informace a považuji tyto zprávy za neodůvodněné, obracím se tímto dopisem přímo na Vás.
   Rád bych v této souvislosti sdělil, že Vaše pobočka důstojně reprezentuje Vaši banku a s její činností jsme velice spokojeni. Pokud se týká Vaší pobočky, jistě si můžete ověřit, že není využívána pouze občany města Broumova, ale obyvateli celého Broumovského výběžku. Její případné uzavření by vedlo ke ztrátě klientů, kteří by Vašich služeb přestali využívat, protože Vaše další pobočka by zřejmě zůstala až v 35 km vzdáleném Náchodě, nebo 40 km vzdáleném Trutnově.
   Pokud Vaše banka skutečně měla v úmyslu pobočku v Broumově uzavřít, žádám Vás, abyste tento záměr prověřil a pokud možno použil našich argumentů a Vašeho vlivu k zachování pobočky v našem pohraničním městě.
   Očekávám Vaši zprávu, abych mohl informovat jak občany města, tak i starosty okolních obcí a měst.
   Děkuji Vám za pochopení a jsem s přátelským pozdravem
   V Broumově dne 12.4.2001

   Zdeněk S t r e u b e l
   starosta města Broumova
Nebojte se, Hejtmánkovičtí! (odpověď na několik článků v tisku)

   Hned v úvodu chci ujistit občany Hejtmánkovic, že Broumov neusiluje o připojení jejich obce k našemu městu, a to ani dnes, ani v budoucnosti. I krajský hejtman před třemi týdny v Polici nad Metují na dotaz z pléna odpověděl, že kraj nebude spojování obcí prosazovat proti vůli jejich občanů.
   Po dobu mého starostování bylo vždy mým přáním s okolními obcemi spolupracovat ku prospěchu Broumovska. Zvláště mi šlo o dobré vztahy s Hejtmánkovicemi, které s Broumovem úzce souvisí a společně musí řešit více problémů. Bohužel v poslední době se ne naší vinou vztahy narušily.Obec Hejtmánkovice rozeslala více jak stovce rodin z Broumova dopisy a dotazník o možném připojení některých ulic zpět k Hejtmánkovicím. Stejným způsobem Hejtmánkovice jednaly o změně katastru i s Min. vnitra. Ze zákona o obcích však ke změnám může dojít jiným způsobem než rozesíláním dopisů a kampaní v tisku. Nejprve měla komunikovat zastupitelstva obou obcí. To se bohužel nestalo, proto musím současné jednání p. starosty Hejtmánkovic považovat přinejmenším za "neférové."
   Jak vůbec k tomuto sporu došlo? V roce 1960 rozhodl tehdejší Okresní národní výbor v Broumově o změnách katastrů v bývalém okrese. Tedy nejenom mezi Broumovem a Hejtmánkovicemi, ale i v dalších 21 případech. Podle tohoto rozhodnutí bylo z Hejtmánkovického katastru připojeno k Broumovu 23,3 ha (mezi jinými ul. Hvězdecká, část ul. Jiráskovy, Šaldovy atd). Broumov předal Hejtmánkovicím 46.6 ha (mezi jinými část ul. Masarykovy, Strmé atd). Pokud by se uskutečnila výměna dnes, prodělaly by Hejtmánkovice na rozloze, ale cílem záměru pana starosty Bašeho je dosáhnout v Hejtmánkovicích počtu 1.000 obyvatel. Tento cíl není reálný, protože na bývalém území žije asi 200 obyvatel a zpět k Broumovu by se mělo vrátit asi 100 lidí. Nevím, kterou okolní obec nebo další část Broumova by musely Hejtmánkovice "zabrat," aby té toužebné tisícovky dosáhly. Je to totéž, jako by se Broumov snažil dosáhnout 10 tis. obyvatel.
   Žijeme vedle sebe v současné koexistenci a ponechme stav jaký je. Nechci zde rozvádět, kdo má z těsného sousedství obou obcí větší výhody, zda je to Broumov nebo Hejtmánkovice. To ať si každý spočítá sám.
   Domnívám se, že bychom měli žít v dobrých sousedských vztazích, spolupracovat na věcech společných a prospěšných pro občany Broumova i Hejtmánkovic.

   Z. Streubel
Návštěva delegace Heimatkreisu

   Ve dnech 26. a 27. dubna vykonala oficiální delegace HKB pod vedením předsedy pana Ernsta Birkeho pracovní návštěvu našeho města. Dalšími členy delegace byli pánové Schwanse, Hecht a Raab. Za českou stranu se jednání zúčastnili pod vedením starosty Broumova pana Streubela místostarosta Louda, radní Košňar a Pindeš a dále pánové Dr. Piňos, ředitel gymnasia Holý a Bergman.
   Cílem návštěvy bylo připravit definitivní program česko - německého setkání ve dnech 14 -16. 9. v Broumově na Střelnici.
   Byl schválen následující program:
   14. 9. v 10.00 položení věnce a vysvěcení historických tabulí na hřbitově
   14. 00 vzpomínková slavnost u pomníku J. Schrolla v Olivětíně
   14.30 diskusní fórum s profesory a studenty gymnasia k sudetoněmecko-české problematice
   16.00 pojmenování městského parku po J. Schrollovi, zakladateli textilní výroby na Broumovsku, ale i zakladateli parků a zařízení zdravotně sociálních a jiných
   Sobota 15. 9. v 9.00 pracovní setkání politiků a starostů na Střelnici, kde bude současně instalována výstava CHKO o proměnách našeho regionu a stavu kulturního dědictví na Broumovsku
   11.30 tisková konference za účasti tisku, rozhlasu a televize
   12.00 oběd pro pozvané hosty na Střelnici
   14.00 podpis definitivní partnerské smlouvy s městem Forchheimem v divadle a následně kytarový recitál Lenky Faturíkové studentky Berlínské hudební akademie
   16.00 závěr putovní výstavy 650 let městských práv Broumova na staré radnici. Autorem výstavy je pan Teschner člen HKB
   Neděle 16. 9. v 8.00 česko-německá mše svatá ve farním kostele a závěr setkání

   Pořadatelé - město Broumov a Heimatkreis Braunau
Pozvánka na Den poezie

   Vážená paní, vážený pane, milá přítelkyně, milý příteli,

   ráda bych vás velmi srdečně pozvala na již druhý Den poezie v Broumově 28.9. 2001, který by měl být, stejně jako v minulém roce, setkáním polských a českých autorů poezie.
   Organizátorem setkání je kulturní komise města Broumova a básnická skupina Básníci 97.
   Setkání by mělo vytvořit prostor k vzájemnému poznávání i prezentaci vaší tvorby.

   Program setkání:
   12 - 14 hodin - sraz účastníků ve vestibulu divadla v Broumově
   14 - 16 hodin - prohlídka kulturních památek města
   16 - 17 hodin - občerstvení, příprava pořadu z veršů účastníků
   17 - 19 hodin - Podvečer plný poezie - pořad z veršů zúčastněných autorů pro veřejnost
   19 - 23 hodin - večer pro zúčastněné básnířky a básníky s malým občerstvením, povídáním a poznáváním se.

   I letos bychom chtěli připravit z prací účastníků setkání malý sborník, proto vás prosíme o zaslání 3 - 4 kratších básní, kterými byste se chtěli prezentovat ve sborníku i v podvečerním vystoupení.
   Máte-li vydané knížky a chcete-li je představit broumovským čtenářům, zašlete je spolu s přihláškou, vystavíme je v knihovně nebo v knihkupectví.
   Pro účastníky setkání můžeme zajistit nocleh v městské ubytovně, a to jak ze čtvrtku na pátek, z pátku na sobotu, tak ze soboty na neděli.
   Bude-li zájem, můžeme se v sobotu společně vydat do okolí Broumova a v podvečer se v literární dílně věnovat překladu poezie a některým básnickým formám.
   Účastnický poplatek 60 Kč, o který vás tímto žádáme, je určen na vstupné, sborník a malé občerstvení.

   Přihlášky na Den poezie a básně zašlete do 31.8. na adresu: Mgr. Věra Kopecká, Polákovy domy 190, Broumov, 550 01nebo e-mailem na adresu: masarykovazs.broumov@worldonline.cz

   Případné dotazy vám zodpovím v podvečerních a večerních hodinách na telefonu (0604) 648 141.
   Moc se těšíme na setkání s vámi.
   Za kulturní komisi a organizátory setkání Věra Kopecká a Miloš Hromádka.
Výstava Věry Kopecké v Nové Rudě

   Pod názvem Toulky krajinou vystavuje Věra Kopecká z Broumova své fotografie v Městské knihovně našeho partnerského města, polské Nové Rudy. Většina fotografií, jež působí zachycením proměnlivých nálad krajiny v rozličném počasí, denních i ročních dobách, je věnována Broumovsku. Zastoupen je však i autorčin rodný Český ráj, Jizerské hory či Šumava.
   Při zahájení výstavy zněly verše Věry Kopecké v jejím vlastním přednesu i v překladu Krzysztofa Karwowského. Tento novorudský básník Věře Kopecké také udělil diplom s potvrzením čestného členství v polské básnické skupině OGMA. Za její přínos k poetickým setkáním na obou stranách hranice je to jistě pocta zasloužená. Své verše recitovala i Eva Kučerová z Broumova a další básníci z Nové Rudy. O tom, že o poezii je u našich sousedů zájem, svědčí nejen množství autorů, kteří se jí věnují, ale i šíře přístupů k básnické tvorbě. Tak například během vernisáže překvapila mladá žena Malgorzata Ferezynska-Flis se svou partnerkou, jež si spolu říkají divadelní skupina Paranoia, s civilní, až lehce provokativní poezií, jíž dominovala báseň o přejeté žábě. K náladě podvečera přispěli i herci z Valbřichu pásmem polských písní z 20. a 30. let, jež se zřejmě těší stejné oblibě, jako u nás retro Ondřeje Havelky či Šlapeta.
   Vzájemné kontakty poetů z Broumova a Nové Rudy jsou nepřehlédnutelnou složkou partnerských vztahů obou měst. Další setkání u nás se uskuteční na podzim v rámci Dnů polsko-české křesťanské kultury.
Společenská kronika

   Své ano si na městském úřadě v Broumově řekli snoubenci:

   Jaroslav Kubiš a Olga Winterová
   Stanislav Slezák a Ludmila Brožová
   Milan Rajnoha a Michaela Dobošová
   Václav Brožek a Andrea Slezáková

   Rozloučili jsme se s:

   Olgou Bajerovou
   Alexandrem Herákem
   Miroslavem Seifrtem
   Olgou Beranovou
   Ilonou Macnerovou
   Bohuslavem Benešem
   Františkem Andělem
   Stanislavem Bartošem
   Marií Kotyzovou
   Marií Wernerovou
   Josefem Flouskem
   Květoslavou Špinarovou
   Josefem Hanušem
   Gertrudou Mžikovou
   Bohumilem Markem

   Za SPOZ Naďa Burdychová
Zlatá svatba

   28. dubna 2001 oslavili zlatou svatbu manželé Marie a Emil Glovanovi. Toto krásné výročí si se svými blízkými připomněli v obřadní síni. Zlatým manželům poblahopřál za město Broumov člen městské rady p. Lubomír Franc, který zároveň předal dárek a blahopřání za bývalého zaměstnavatele - firmu Veba.
   Do dalších společných let jim přejeme pevné zdraví a spokojenost.

   N. Burdychová - matrikářka
Úctyhodný člověk

   Máme u nás v Broumově osobu, která by si snad zasloužila soutěžit o "Osobnost roku". Je jí známý, velmi dobrý učitel hudby ZUŠ v Broumově pan Josef Fiala.
   Má velmi jemný a citlivý přístup ke svým žákům, kteří se zase jemu na oplátku velmi dobře umisťují v okresních kolech i krajských kolech soutěží ve hře na zobcové flétny a žesťové nástroje. Často účinkují pro starší občany nejen v Broumově, ale také v okolních vesnicích.
   Já sám za svou osobu chci upozornit na velmi citlivou povahu pana Fialy, která snad vyvěrá z jeho věřícího, citlivého srdce. Ač sám nemocen, pomáhá jiným!
   Před nějakým časem jsem nesl přes náměstí pytel krmiva pro psa; pan Fiala mě uviděl a ihned se zeptal, kam to nesu. Říkám, že na nádraží; ihned se nabídl, že mi to kousek ponese a okamžitě tak učinil. Poděkoval jsem mu, že to již stačí. On však na to nedal a pytel mi odnesl až na nádraží.
   Jindy mne vzal s mou manželkou na vystoupení svých žáků (žesťového souboru) do Martínkovic autem na akci pro starší občany.
   Jednou jsem šel do Broumova a potkali jsme se pod kopcem. Pozdravili jsme se a pan Fiala se mne zeptal, kam jdu. Odpověděl jsem, že do lékárny. Nabídl se, že mi tam dojde, abych nemusel do kopce. S díky jsem odmítl. On sám nemocen, běžel by do kopce za mne.
   Před časem jsem byl dvakrát na léčení v nemocnici. Vždy přišel na návštěvu nejen s hezkými slovy, ale i s kytičkou a s dárkem v podobě jižního ovoce. A nebyl jsem to jenom já, koho v nemocnici takto navštívil; návštěvu uskutečnil i jednomu z rodičů svého žáka.
   Před velmi krátkou dobou jsme se opět setkali. Ptal se mne, kde jsem byl a kam jdu. Říkám, že u paní lékařky a v lékárně, a že jdu k vlaku. Jeho bystré oko ihned poznalo, že se mnou není něco v pořádku, měl jsem příliš nízký krevní tlak. Nabídl se, že mne doprovodí k vlaku. Na autobusovém nádraží jsme zpozorovali, že jsou již závory dole. Pan Fiala chtěl utíkat k vlaku, aby maličko posečkali. Nechtěl jsem, že počkám na další. U nádraží viděl stát několik osobních aut a nabídl se, že se někoho zeptá, zda by mne nedovezl do Olivětína. A učinil tak, i když jsme s díky odmítal jeho dobře míněnou radu. Odvezl mne domů pan Gábela.
   Chci těmito řádky upozornit na osobu, která žije v Broumově, a ač je třeba jinak dobře známá jako učitel hudby, měla by být známá i pro velmi citlivou lidskou stránku - ochotu pomoci bližnímu. Věřím, že by se toho o jeho osobě dalo napsat mnohem víc.
   Ještě jednou touto cestou panu Fialovi moc děkuji a přeji mu, aby za svoji dobrotu byl v životě šťasten a pokud možno i zdráv.
   Jeho žákům přeji, aby si vážili vzácné osobnosti svého učitele a dělali mu stále jen radost.

   Jaroslav Ptáček, Heřmánkovice 296
Kulhavka a slintavka

   dvě strašidelné nemoci, které donedávna plnily první stránky novin, děsily celou Evropu a nyní jsou, zdá se, na ústupu, byly běžným problémem také v minulosti a potýkali se s nimi zemědělci i na Broumovsku.
   O tom, jak tento problém řešili tenkrát, ovšem mnoho nevíme. Jediná pamětnice, od které se podařilo něco zjistit, si pouze vzpomíná, že někdy koncem třicátých let byly po Broumově rozvěšeny úřední cedule, varující před výskytem " Maul- und Klauenseuche". Nepamatuje však, že by jejich výskyt provázela nějaká panika mezi lidmi. Byla ostatně tenkrát malé dítě, schopné nápisy sotva přeslabikovat a nebyla to také doba, kdy by se ve většině domácností mohli rozhodovat, zda se bát či nebát, zdali jaké maso jíst, neboť byli rádi, dostali-li se k malému kousku alespoň v neděli. V neposlední řadě to byla doba, kdy Evropou obcházely jiné dvě daleko strašidelnější nemoci, proti kterým se zdály být kulhavka se slintavkou zcela malicherné - komunismus a fašismus. Na tyto lidské choroby však žádné desinfekční rohože vynalezeny nebyly, a kdyby se tehdy přistoupilo k vybíjení z nákazy byť jen podezřelých jedinců, znamenalo by to asi ještě větší masakr, než ke kterému nakonec došlo jejich rozšířením.
   Na něco si pamětnice však přeci jen ještě vzpomíná. Když šla tenkrát s babičkou do Křinic, zaujaly ji poblíž polní cesty po obou stranách nezvykle hustě vysázené malé smrkové remízky. Jsou tam dodnes. Na dotaz jí babička odpověděla, že to jsou místa, kam se kdysi hromadně zahrabával uhynulý dobytek. Babička sice neměla důvod si vymýšlet, ale možná to také byla pouze dobová legenda. Je-li o tom někomu známo něco více, nechť podá zprávu redakci.

   K. Franze
155 …?

   Starší člověk, dosud bez vážnějších zdravotních problémů, u doktora nebyl ani nepamatuje, se jednoho rána probudí a je mu tůze zle, zvrací, ztratil úplně rovnováhu, není prakticky schopen chůze. V 6.15 volá se tedy pro tyto účely doporučované číslo 155. Dispečerka v Hronově - Poříčí si vše nechá podrobně popsat; v Broumově to nezná, přesná adresa ani obecnější specifikace jí nestačí. Nemocný člověk trpělivě vysvětluje. Vyčkejte, do 7.00, přijedeme. Je 7.00 a nikde nikdo. V rodině, říkejme už nyní pacienta, není auto. Je tedy povolán motorizovaný rodinný přítel. Bezvládností pacienta je vyděšen, čeká se tedy bezvýsledně před domem a pak se znovu volá 155. Znovu se vysvětluje, několikrát přepojuje a opět vysvětluje. Nakonec je řečeno, že byla uvědoměna broumovská nemocnice, prý přijedou. Nic. Volá se Broumov: sanita není, stav pacienta ji prý nevyžaduje (diagnóza na dálku). Lépe bude, když se dopraví sám. Následuje pokus dostat pacienta z patra do vozu. Jeho nevolnost a nerovnováha je však nezvládnutelná. Znovu se volá a v 8.30 doráží sanita. Pacient je pro tentokrát zachráněn! Avšak známe-li čas volání - 6.15, a čas příjezdu - 8.30, během kteréžto doby dokáže zkušený řidič i bez majáčku ujet trasu téměř do Prahy, zůstává otázkou, co se skrývá pod telefonním číslem 155. Zlí jazykové a telefonní seznam tvrdí, že záchranná služba.
   Četli jsme také cosi o integrovaném systému. Bude to jistě nějaká pomluva.

   K. Franze
Aeroklub Broumov

   Aeroklub Broumov má více jak padesátiletou historii. Od počátku to byl malý klub, zabývající se hlavně plachtařskou činností. Dnes má aeroklub přibližně 20 létajících členů, kteří aktivně létají na kluzácích a motorizovaném kluzáku. Někteří naši členové úspěšně reprezentují Aeroklub Broumov na Mistrovství České republiky dvojsedadlových větroňů a podařilo se jim dosáhnout několika vítězství. Ostatní členové si přijdou zalétat každý víkend jen tak pro radost, nebo si zlepšit své osobní rekordy na přeletech.

   Výcvik pilotů:
   Aeroklub Broumov provádí výcvik pilotů kluzáků a motorizovaných kluzáků, zakončený získáním pilotního průkazu příslušné kvalifikace. Bližší informace získáte každý víkend na letišti aeroklubu. Můžete se přijít svézt v letadle a zjistit, jestli to je ten pravý sport pro Vás.

   Aeroklub Broumov vlastní tuto leteckou techniku:
   cvičné větroně L-13 Blaník: OK-3826, OK-6816, cvičný větroň L-23 Super Blaník: OK-0222, větroň klubové třídy VSO-10 Gradient: OK-3510, historický školní větroň LF-109 Pionýr: OK-3903, motorizovaný kluzák L-13 SW Vivat: OK-8104, ultralehký letoun LK-2 Sluka: OK-ZUU 34 a během jednoho měsíce budou dokončeny dva nové ULL typu Hi-Max.
Stav životního prostředí v Broumově

   Přírodní prostředí
   Město Broumov je situováno v severovýchodní části okresu Náchod a celé jeho správní území leží v Chráněné krajinné oblasti Broumovsko.
   Zájmové území náleží horopisně do rajonu Sudetské soustavy, a to do středních Sudet, které vyplňují Broumovský výběžek jako výrazná sníženina mezi hřbety Krkonoš a Orlických hor. Broumovské stěny rozdělují Broumovský výběžek na dvě části, Broumovská kotlina s vlastním městem Broumovem tvoří severovýchodní část, která je dále na severovýchodě uzavřena pásmem Javořích vrchů, po jehož hřebeni probíhá státní hranice s Polskem. Geologicky území spadá do oblasti tvořené převážně permokarbonem Českého masivu. Údolí potoků a depresní sníženiny vyplňují mladší naplaveniny. Permokarbonské horniny svým zvětráváním daly vzniknout převážně hnědým půdám a jejich různým formám.
   Jednotlivá katastrální území celého obvodu města Broumova spadají do oblasti mírně teplé, okrsku mírně teplého, vlhkého s normálním průběhem zimy. Roční průměr teplot v jednotlivých kat. územích se liší, ale nejtepleji je v k.ú. Velká Ves, nejchladněji je při severní hranici k.ú. Benešov s k.ú. Heřmánkovice. Průměrné teploty se pohybují v rozmezí od 6,2 C do 7,2 C, nejchladnějším měsícem je leden a nejteplejším měsícem je červenec. Jarní období je narušováno pozdními mrazíky a první podzimní mrazy spadají již do poloviny října. Na území převažují severozápadní směry větrů před severními a jihovýchodními.

   Ochrana zemědělského půdního fondu
   Správní území Města Broumov zahrnuje katastrální území Broumov, Rožmitál, Velkou Ves a část k. ú. Benešov. Na pozemcích okolo města Broumova je intenzivní zemědělská výroba, pozemky jsou kvalifikovány jako velmi dobré s příznivými pedologickými vlastnostmi (I.třída). Zornění zemědělské půdy podle evidence katastru nemovitostí se blíží téměř 5O %, což je z pohledu ochrany zemědělského půdního fondu nutné kvalifikovat jako nadměrné. Z důvodu snížení erozní ohroženosti pozemků a z důvodu ochrany humusového horizontu pozemků je nutné na některých vytypovaných pozemcích realizovat protierozní osevní postupy a zajistit komplexní pozemkové úpravy v celém regionu.

   Ovzduší
   Oblast Broumova je díky morfologii terénu provětrávána nedostatečně. Vlastní město se nachází v údolí řeky Stěnavy v nadm. výškách cca 35O -37O m n.m., převýšení okolního terénu je poměrně výrazné. Na SV Bažantnice 45O m n.m., na JV Plochý vrch 429 m n.m. a dále tímto směrem Bobří vrch 74O m n.m. až Rudný 654 m n.m. Jižním směrem je výraznou hranicí masív Broumovských stěn o výškách cca 7OO m. Řeka Stěnava protéká od SZ k JV mezi Broumovskými stěnami a Javořími a Jestřebími horami a vytváří tak mezi těmito masívy hluboké údolí.
   Rozptylové podmínky jsou přímo závislé na množství vypouštěných exhalací a momentální meteorologické situaci. Vzhledem k velké členitosti terénu se vyskytují oblasti s inverzemi spíše nízkými (cca lOm). Tento jev je výrazný především v terénních depresích v kombinaci se zhuštěnou obytnou zástavbou. Jsou potvrzené i případy migrace škodlivin z okresu Trutnov díky vysokým inverzím vlivem elektrárny Poříčí a ze sousedního Polska. Podstata zvyšování koncentrací škodlivin v ovzduší tkví však spíše z koncentrace lokálních zdrojů znečištění, tj. vytápění fosilními palivy. Monitoring ovzduší se v samotném městě neprovádí, město nemá zpracovanou rozptylovou studii.
   Závažným zdrojem znečištění ovzduší v Broumově je automobilová doprava. Nejzatíženějšími dopravními tepnami je střed města silnice II/3O3 a II/3O2, tj. oblast nejnáchylnější k inverzím.
   Základním předpokladem pro zlepšení stavu ovzduší města je pokračující plošná plynofikace města.

   Vodní hospodářství
   Po hřebeni Broumovských stěn vede rozvodnice mezi Severním a Baltským mořem, Broumovská kotlina je odvodňována Stěnavou a jejími přítoky do Odry. Hlavní vodoteče tohoto území tvoří Stěnava, Benešovský potok a Rožmitálský potok, město Broumov leží dále v povodí těchto potoků - Křinického, Liščího, Kravského.
   Kvalita vody Stěnavy je orientačně stanovena dle ČSN 75722l na tř. II.-III, odpadní vody hlavních znečišťovatelů včetně většiny obyvatel jsou od r. l995 čištěny na ČOV Broumov. Kvalita vody v ostatních drobnějších tocích je ovlivňována spíše zemědělskou výrobou, tj. erozními splachy ze zemědělských pozemků, ale rovněž odpadními vodami obyvatel z okolních vesnic.

   Odpadové hospodářství
   Město Broumov nakládá s komunálními odpady v souladu se zákonem č. l25/l997, o odpadech, a v souladu s vyhláškou Městského zastupitelstva v Broumově č. 6/l998 (ve znění pozdějších změn), ve které je stanoven systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů a stavebního odpadu, vznikajících na území města Broumova, včetně míst určených k odkládání odpadů.
   Svoz a likvidaci komunálního odpadu zajišťuje pro město pověřená osoba - firma Scheele Bohemia, s.r.o. z Kostelce nad Labem. Tato firma rovněž pro město zajišťuje dvakrát ročně mobilní svoz nebezpečných složek komunálního odpadu. Rovněž se provádí prostřednictvím kontejnerů rozmístěných na stálých stanovištích separovaný sběr těchto složek kom. odpadu - skla, plastů, suchých článků. Papír, komunální odpad, který svými rozměry přesahuje sběrné nádoby a stavební odpad od občanů je možné dvakrát týdně odložit na sběrný dvůr.
   Úklid obce zajišťuje Odbor místního hospodářství a dopravy při MěÚ Broumov.

   Veřejná zeleň
   Město má ve vlastní péči veřejnou zeleň o výměře asi 4O ha. Mezi nejvýznamnější části této zeleně patří park za MěÚ, park Alejka, park na dětském hřišti a hřbitovní park. Úprava, obnova výsadby a celkové využití ostatních ploch veřejné zeleně je postupně řešeno v souladu se schváleným územním plánem, kde jsou závazně určené plochy k tomuto účelu. Tuto péči zajišťuje Odbor místního hospodářství a dopravy.

   Zpracovala Ing. Marcela Žouželková
Děvčata ze ZUŠ Broumov v Lomnici nad Popelkou

   21. a 22. dubna se v Lomnici nad Popelkou konal 7. ročník festivalu hudby, tance a zpěvu Lomnické hudební jaro. Sešlo se zde hudební mládí z celé republiky a přijeli též hosté z pěti zemí Evropy. V sobotu do Lomnice, která má cca 6000 obyvatel, přibylo přes 2000 hostů.
   Se svými vystoupeními se festivalu zúčastnily i broumovské mažoretky "Lentilky" ve věku 12 - 14 let a dívky ze 7. - 8. ročníku tanečního oboru ZUŠ. Všemu, co v Lomnici předvedly, je naučila paní učitelka Helena Ogriščenková, které patří velký dík dívek i rodičů za dobře odváděnou práci a trpělivost.
   V kategorii scénických tanců se porotě nejvíce líbilo ztvárnění Španělské balady v provedení čtyř dívek tanečního oboru. Při vyhlašování výsledků jim byl předán pamětní list, zvláštní ocenění tzv. Lomnická notička a pozvání na nedělní galakoncet, na který porotci doporučili zajímavá vystoupení ze všech oborů. Překvapení a radost tanečnic byly převeliké, a protože jsou pozvání, která se neodmítají, a naskytla se tak příležitost dobře reprezentovat "hudebku" a město, byla děvčata v neděli "u toho". Se stejným vystoupením se dívky na soutěži Hronovské jablíčko umístily v tvrdé konkurenci na krásném čtvrtém místě. Velice hezké vystoupení měly i mažoretky. Takovéto přehlídky se zúčastnily poprvé, ale elán a touha dobře se předvést jim rozhodně nechyběla. Jenom škoda, že s ohledem na to, že vše začíná a končí u peněz, nebyly jejich kostýmky srovnatelné s mnohými ostatními soubory, kterých zde vystoupilo kolem třiceti. A málo platné, šaty dělají své. Dnes už naštěstí můžeme napsat, že se našli sponzoři, kteří zčásti přispěli na nové vybavení mažoretek.
   Pokud by chtěl někdo další rovněž přispět mladým tanečnicím a mažoretkám na jejich činnost, může své nabídky učinit ZUŠ Broumov.

   Rodiče zúčastněných dívek.
Další úspěch tanečního oboru ZUŠ Broumov

   V sobotu 5.5.2001 se v kulturním domě v Jičíně konala pohárová soutěž DESTINY‚S JAM, které se zúčastnily dva ročníky tanečního oboru ZUŠ.
   Starší dívky opět předvedly svou Španělskou baladu. Velmi hezkou choreografii a procítěné zatančení porota ocenila krásným druhým místem.
   Mladší tanečnice předvedly vystoupení se židlemi na téma školní výlet a spolu s chlapci tanec na hudbu z muzikálu Pomáda, který v jejich provedení rozburácel sál a vynesl jim velmi hezké čtvrté místo.
   Všem upřímně blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Školní kolo v SHM v lehké atletice

   Jako každoročně, tak i letos uspořádala počátkem května Zvláštní škola v Broumově školní kolo v SHM v lehké atletice. Za krásného počasí se na hřišti Tužme se soutěžilo se ve čtyřech disciplinách. Závodu se zúčastnilo celkem 25 žáků ZvŠ.
   V jednotlivých kategoriích se po urputných bojích, hlavně v bězích na krátké a dlouhé trati, umístili tito nejlepší závodníci:
   Mladší žákyně: 1. M. Demeterová, 2. H. Ferencová, 3. L. Vojvodíková.
   Mladší žáci: 1. P. Ferenc, 2. J. Vítek, 3. M. Ferenc.
   Starší žákyně: 1. D. Vavřenová, 2. A. Birdáčová, 3. A. Lichnovská.
   Starší žáci: 1. P. Voroš, 2. M. Sivák, 3. J. Ferenc a J. Punda.
   Milým překvapením bylo nečekané věnování upomínkových předmětů pro nejlepší závodníky zástupcem firmy VELUX - výroba střešních oken v Broumově. Pořadatelé tímto ještě jednou děkují.
   Není jistě bez zajímavosti, že shora jmenovaní mladší žáci, starší žáci a žákyně obsadili až na malé výjimky i přední místa na okresním turnaji ZvŠ ve stolní tenisu, konaném v březnu t.r. v Broumově.
   Tři nejlepší závodníci z každé kategorie postupují do okresního kola SHM Zvláštních škol, které se koná dne 10. května v Novém Městě nad Metují. Ředitelství školy a učitelský sbor jim přejí mnoho úspěchů.

   K.F.
Broumovští odchovanci v barvách Frýdku-Místku mistry ČR!

   Oddíl stolního tenisu TJ Slovan Broumov pořádal ve dnech 28.4.-29.4.2001 Mistrovství ČR družstev staršího žactva. Mistrem ČR v kategorii starších žákyň se stalo družstvo Spartaku Hluk ve složení Monika Jančová, Lucie Žmolíková, Anneta Kučerová.Ve finále zvítězilo nad Slavojem Praha 3:2.
   1.Spartak HLUK, 2.Slavoj PRAHA, 3.Tesla PARDUBICE.
   V kategorii staršího žactva se stalo Mistrem ČR družstvo TTC VP Frýdek-Místek. V jeho barvách startovali broumovští odchovanci Michal a Jakub Kleprlíkové, společně s Lukášem Pavlovským a Janem Steffkem. Na domovských stolech se Frýdku-Místku podařilo obhájit loňský titul, stejně tak jako družstvu žákyň Hluku.
   Ve finále zopakovalo vítězství ze skupiny nad Slovan Hodonín, tentokrát 4:2.
   1. TTC VP FRÝDEK-MÍSTEK, 2. Slovan HODONÍN, 3. Spartak HLUK.

   BK
Oblastní přebory stolního tenisu v Broumově

   Dne 21.4.2001 pořádal oddíl stolního tenisu v Broumově oblastní přebory družstev mladšího žactva ve stolním tenisu pro rok 2001.

   V kategorii žáků startovalo 16 družstev. Pořadí:
   1. místo Jiskra Litomyšl ( Jirsa, Štrof, Lukášek, bři Chadimové)
   2. místo Sokol Bukovice (Hauschke T., Kollert, Průša, Krtička)
   3. místo Sokol Mistrovice a Synthesia Pardubice

   Domácí družstvo Slovanu Broumov (Ansorge, Hurdálek, Jirout, Kulhánek, Rozdolský) nepostoupilo ze skupiny.
   V kategorii žákyň startovalo l2 družstev. Pořadí:
   1. místo Jiskra Litomyšl (Štrofová, Kalíková)
   2. místo TTC Ústí n.O. (Částková B., Částková Eliška)
   3. místo SK Dobré A a Lokomotiva Pardubice A

   BK
Filipojakubská noc aneb rej čarodějnic

   Od sedmé hodiny posledního dubnového dne vyhrávala na broumovském náměstí muzika ZUŠ z Hronova a všichni čekali, co se bude dít. Kolem osmé přijel vůz tažený koňmi plný divých žen s košťaty. Některé se ani na něj nevešly, a tak pobíhaly kolem. Na horním konci seskákaly z vozu a daly se do divokého tance. Opět na voze obkroužily střed města a s kapelou a za vytrvalého ječení a pištění se vydaly směrem k Dětskému hřišti. Celý průvod je následoval . Na hřišti vzplál veliký oheň a jeho plameny šlehaly k výšinám.
   Hosté i čarodějnice se posléze přesunuli k pódiu, kde program zahájily malé čarodějnické slečny svým bujarým tancem. Soutěžilo se v jízdě na koštěti s kocourem, což si mohli kromě čarodějnických profesionálek vyzkoušet i i obyčejní smrtelníci. Dvanáct uchazeček se utkalo v jízdě na koštěti, čtení z knihy kouzel a volném tanci o titul Královna čarodějnic 2001. První místo a korunu si odnesla čarodějnice Petra 2. Druhou pozici obsadila čarodějnice též Petra. Ukázalo se však, že to byl ale mladý muž !! Podařilo se vypátrat i nejmenší příslušnici čarodějnického cechu.
   Nejstarší členky čarodějnické taneční školy předvedly na závěr své vystoupení a sklidily zasloužený potlesk.
   Pak už tančili všichni vytrvale až do pozdních hodin. O hudební doprovod se postaral Petr Cirkl. Přestože tak hojnou účast nikdo nepředpokládal, jídla a pití bylo dosti. Prodávaly se perníčky v podobě sov a koček a pravé škapulíře čarodějného bejlí.
   Tak zase napřesrok!

   Sepsala čarodějnice s největším nosem Yvonna Piňosová.
Šachový kroužek na přeboru mládeže

   Dne 7. dubna uspořádal regionální šachový svaz přebor mládeže v Rapid šachu pro rok 2001, rozdělený do věkových kategorií. Po víceleté absenci našich žáků se přeboru letos zúčastnili hráči šachového kroužku DDM ULITA Broumov. Přestože tito žáci navštěvují kroužek prvním, maximálně druhým rokem a trénují jen dvě hodiny týdně, na přeboru v Třebechovicích pod Orebem nám ostudu mezi ostatními hráči neudělali. Hrálo se 7 partií na 2x25 minut.
   Kategorie dívek hrála pro malý počet zúčastněných společně s chlapci. V kategorii do 9 let se umístil broumovský Tomáš Hofman se 3,5 body na 9. místě a Petr Smetana se 3 body na 12. místě z 15 hráčů. V kategorii do 12 let, kde hrálo 21 hráčů, se Marek Hejcman umístil se 4 body na 6. místě, Tea Cholevová se 4 body na 8. místě (mezi dívkami 5. místo), a Jakub Hamerský se 3 body na 9. místě.
   Startovné a cestovné na turnaj do Třebechovic hradil DDM ULITA Broumov. Do šachového kroužku, který je každý čtvrtek od 16 do 18 hodin, dochází okolo 10 žáků.

   Ivo Peroutka, vedoucí šachového kroužku
Běh do náměstí

   Oslav 1. máje se v Broumově tradičně chopili mladí. Organizátoři volného času z ULITY uspořádali již 8. ročník tradičního Běhu do náměstí (tentokrát s maskotem Vildou). Ke zdaru závodů tentokrát přispělo i překrásné - téměř letní počasí. Na start se v prvomájovém odpoledni dostavilo 66 mladých závodníků od předškoláků až po patnáctileté chlapce a dívky. Starší už zřejmě zdravý pohyb neláká. Závodníky přišli na náměstí povzbudit v hojném počtu i rodiče a přátelé a pěkné atmosféře přispěl i hudební doprovod Petra Cirkla. Upomínkovými diplomy a drobnými cenami účastníky odměnili pořadatelé z ULITY.

   Z výsledků:
   300 m - nejmladší děti s rodiči:
   1. Michal a Klára Klečkovi - 1:31,90 min., 2. Radovan a Dita Markovi - 1:38,76 min., 3. Klárka a Šárka Boldiovy - 1:51,52 min.
   300 m - dívky 9 leté a mladší:
   1. Kristýna Loudová - ZŠ Hradební 1:11.27 min., 2. Daniela Černá - 1:18,53 min., 3. Karolina Koutková - 1:23,79 min. - obě ZŠ Masarykova
   300 m - chlapci 9 letí a mladší:
   1. František Kohout - ZŠ Masarykova 1:09,14 min., 2. Martin Marek 1:13,08 min., 3. Tomáš Klečka - 1:14,76 min. - oba ZŠ Hradební
   400 m - dívky 10 a 11 leté:
   1. Míša Machková - 1:48,01 min., 2. Míša Vovsová - 1:52,41 min. - obě ZŠ Hradební, 3. Petra Majerová - 1:55,52 min. - ZŠ Masarykova
   400 m - chlapci 10 a 11 letí:
   1. Jiří Ptáček - ZŠ Hradební - 1:36,80 min., 2.Mirek Sokol - 1:43.83 min., 3. Zdeněk Černý - 1:45,05 min. - oba ZŠ Masarykova
   400 m - dívky 12 a 13 leté:
   1. Dana Strašilová - Gymnázium Broumov - 1:35,91 min., 2. Katka Vítová - 1:42,13 min., 3. Lucka Syrovátková - 1:55,07 min. - obě ZŠ Hradební
   400 m - chlapci 12 a 13 letí:
   1. Vašek Pohl - 1:36,41 min., 2. Karel Šprinc - 1:42,01 min. - oba ZŠ Masarykova, 3. Jenda Žid - ZŠ Hradební - 1:42,75 min.
   400 m - dívky 14 a 15 leté:
   1. Dagmar Vavřenová - ZvŠ - 1:34,13 (bohužel na startu v této kategorii jediná)
   400 m - chlapci 14 a 15 letí:
   1. Vojta Krtička - ZŠ Masarykova - 1:22,13 min., 2. Jiří Šlesarik - 1:25,63 min., 3. Jiří Ďoubek 1:26,52 min. - oba Gymnázium Broumov.

   Absolutním vítězem 8. ročníku Běhu do náměstí se stal vítěz této poslední kategorie Vojta Krtička a získal krásnou upomínkovou keramickou vázu.

   Jiří Klečka
Veba opět zabodovala

   Zaujmout a uspokojit náročné zákazníky není jednoduché, a proto i VEBA přichází každoročně do nové prodejní sezóny s novými výrobky. Pro letošní rok VEBA připravila tři zcela nové kolekce bytového textilu - "YELLOW SET", "GREY SET" a "ORNAMENT SET".

   Společnými rysy těchto kolekcí jsou:
   módní barevnost a originální vzorování
   koordinované vzorování každé kolekce v celém komplexu bytového textilu - ložní prádlo, stolní prádlo, koupelnový program - umožňující vzájemnou kombinovatelnost jednotlivých dezénů a barevných variant do perfektních celků v jednotném stylu
   vysoké užitné vlastnosti, vycházející z kvalitní přírodní suroviny, nejmodernější techniky a technologie zpracování, dlouholeté tradice a zkušeností
   kvalita zaručena certifikáty pro jakost podle EN ISO 9001 a ekologické požadavky podle EN ISO 14001

   Kolekce "YELLOW SET"
   Motto: přesvědčivá řeč barev
   Charakter: MLÁDÍ, OPTIMISMUS, HRAVOST, VESELÍ
   Barevnost: od sytých žlutí, přes oranžovou, hráškově zelenou, tyrkysovou a sytě modrou, až po tlumenou fuchsiovou červeň
   Vzorování: motivy volně rozhozených čtverečků a uvolněných barevných linek
   Sortiment: ložní prádlo v kvalitě OLYMP, stolní prádlo v kvalitě GARBO 33, froté ručníky a osušky v kvalitě LADA, froté župany v kvalitách NARVA, LOTUS a ELMAR
   Kolekce oslovující především mladé zákazníky a přinášející barevný akcent do interiérů mladých domácností

   Kolekce "GREY SET"
   Motto: elegance v šedé
   Charakter: MUŽNOST, STŘÍDMOST, KLID, SOLIDNOST
   Barevnost: klidné, šedohnědé odstíny
   Vzorování:střídmé geometrické vzory, módní kašmírové motivy a jejich fragmenty
   Sortiment: ložní prádlo v kvalitě OLYMP, froté ručníky a osušky v kvalitě LADA, froté župany v kvalitě JUNIOR
   Kolekce oslovující především mužské zákazníky a přinášející styl do "pánských" interiérů

   Kolekce "ORNAMENT SET"
   Motto: klasika a luxus
   Charakter: ŽENSTVÍ, NĚHA, TRADICE, LUXUS
   Barevnost: jemně žluté, meruňkově růžové, světle zelené
   Vzorování:klasické ornamenty, kašmírové prvky.
   Sortiment: ložní prádlo v kvalitách OLYMP a SONET, stolní prádlo v kvalitě GARBO 33, froté ručníky a osušky v kvalitách LADA a RELIEN, froté župany v kvalitách RELIEF, NARVA a ADRIANA
   Kolekce oslovující především ženy, toužící po klasickém interiéru s luxusní, ale přitom nenápadnou elegancí

   Na prestižním textilním veletrhu HEIMTEXTIL 2001 ve Frankfurtu byly s úspěchem tyto kolekce prezentovány pro zahraniční zákazníky a tuzemským zákazníkům byly představeny při 32. Jarních veletrzích spotřebního zboží v Brně, kde byly také přihlášeny do soutěže o nejlepší exponáty.
   Všechny tři přihlášené kolekce byly hodnotitelskou komisí (složenou ze zástupců exkluzivních spotřebitelů, zástupců obchodu a periodik zaměřených na spotřebitelskou veřejnost) do soutěže nominovány a její konečný výrok zněl: Jako vítěze kategorie BYTOVÝ TEXTIL vyhlašujeme a STŘÍBRNÝ JEHLAN udělujeme exponátu Kolekce bytového textilu "GREY SET" VEBA, textilní závody, a. s., Broumov, ČR

   Kvalita, nadčasovost, estetická hodnota a netradiční barevné pojetí vícedílného souboru, který se skládá z ručníků, osušek, županů a ložního povlečení, odpovídá současným módním trendům. Lze předpokládat, že soubor osloví především náročného zákazníka.
   Ocenění bylo předáno generálním ředitelem Brněnských veletrhů a výstav na společenském večeru vystavovatelů dne 22. 3. 2001 v rotundě pavilonu A brněnského výstaviště za široké účasti vystavovatelů a zástupců médií.
   Ohodnocení výrobků firmy VEBA v této soutěži je jen dalším důkazem, že VEBA staví na promyšlené marketingové strategii, opírající se o invenci a kreativitu svých návrhářů a kvalitní práci zaměstnanců na všech úrovních. Tento úspěch opravňuje k hrdosti na svou firmu všechny zaměstnance, ale současně je i zavazuje k udržení vysokého trendu.

   Mgr. Petr Gracl, marketing
Pálení čarodějnic 2001

   Jeden z krásných tradičních svátků jara, pálení čarodějnic, je v posledních letech bohužel často zneužíván k pálení odpadu všeho druhu. Tento všeobecný jev se nevyhýbá ani Chráněné krajinné oblasti Broumovsko. V loňském roce a letos opakovaně proto Správa CHKO Broumovsko vyzvala všechny dotčené obce, aby pokud možno zabránily pálení odpadu, zejména pak plastů, pneumatik, starých koberců apod. Pálením těchto odpadů totiž vznikají jedovaté, karcinogenní spaliny, které jsou účastníci jarní veselice, včetně malých dětí, nuceni dýchat popř. si nad takovým jedovatým ohněm opékat buřty. Protože se jedná o oficiální akci, jejíž pořadatel a tudíž osoba zodpovědná je většinou znám, zaměřuje se na ni i kontrola příslušných státních orgánů. Pálení výše uvedených odpadů je v rozporu s platnými zákony, mimo jiné i se zákonem na ochranu přírody a krajiny, v případě prokázání viníka je možno udělit pokutu až do výše 50 tis. Kč v případě fyzických osob, resp. do výše 1 mil. Kč v případě osob právnických.
   V pátek 27.4. a v pondělí 30.4. provedli pracovníci Správy CHKO Broumovsko namátkové kontroly ohnišť připravených k pálení čarodějnic. V Křinicích na hromadu roští přihodili někteří neslušní občané i pneumatiky a plastové fólie. Na podnět ochranářů však naštěstí pohotově zareagovali představitelé obce a těsně před zapálením vatry odpad odstranili. Hromádka plastového odpadu byla objevena i uvnitř vatry připravené v Pěkově. Na Bezděkově zase kdosi oheň "okořenil" asi šesti starými matracemi. Mimo veřejně organizovaná ohniště byly zjištěny ještě výraznější prohřešky. Na kupu klestí u silnice ve Vysoké Srbské přihodil neznámý pachatel asi šest kusů starých koženkových shrnovacích dveří. Nešťastní chalupáři z okolí pak museli tento "dárek" z vatry sami odstraňovat. Příkladem naprosté bezohlednosti je vatra, kterou si na svém pozemku ve Žďárkách uchystal pan Václav B. Za hromadou borového klestu se skrývala ještě velká hromada plastových obalů od stavebnin. Případ byl řešen ve spolupráci s představiteli obce.
   Na mnoha místech si naopak občané svého prostředí váží. Bez problémů byla ohniště v Suchém Dole, nad Vysokou Srbskou a ve Velkých Petrovicích. Krásné a úhledné vatry z rovnaného dříví měli přichystané v Martínkovicích a v Nízké Srbské.
   Zabránit pálení plastů není a nebude do budoucna možné bez aktivního přístupu lidí, kterým záleží na zdravém životní prostředí. Je dobře, že většina obyvatel ví, že odpad, který se do popelnice nevejde, je lépe odvézt na sběrný dvůr v obci, v případě Policka na překladiště odpadů na bývalé radešovské skládce. Odpadu se tak lze zbavit legálně, a to buď úplně zdarma nebo za nepatrný peníz. Naopak na neslušné občany, kteří ostatním krásné jarní svátky kazí, je třeba upozornit příslušné úřady nebo obec, aby náprava mohly být včas zjednána.

   Ing. Petr Kuna

Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

redakční rada:
Bc. L. Franc, K. Franze, M. Hromádka
J. Louda, MUDr. T. Pindeš, Z. Streubel

redakce, grafická úprava:
M. Otte, tel. 491 22 185
e-mail: broumov.muzeum@worldonline.cz

objednávky inzerce:
Sekretariát Městského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail: fischerova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail: ic.broumovsko@worldonline.cz

uzávěrka 6. čísla:
18. 5. 2001


Copyright © Město Broumov 2003 Poslední aktualizace stránky: 27.05.2001 T