Na této stránce Vám přinášíme poslední číslo Broumovského zpravodaje. Jedná se výběr článků z tištěné verze zpravodaje. Rádi bychom slyšeli Váš názor na tento druh zpráv a tak nám napište. O výsledku Vás budeme informovat.

Broumovský zpravodaj č. 5/2001

Obsah čísla:
O úředních hodinách
Z města
Strategie dopravní obslužnosti
O sčítání obyvatel, domů a bytů
Poděkování za sponzorský dar
Jarní úklid
Silvestrovský ohňostroj byl zaplacen
Vítání občánků
Výzva
Chronologie Velikonoc
Velikonoce 2001
Základní umělecká škola v Broumově se úspěšně zúčastnila celostátní soutěže ZUŠ - odbor dechových hudeb
Mistrovství České republiky družstev kadetů ve stolním tenisu v Broumově
Plánujete cestu do zahraničí? Máte v pořádku cestovní doklady?
Důležité upozornění pro držitele označení na motorová vozidla
V a.s.Veba Broumov byla podepsána kolektivní smlouva pro rok 2001
VEBA a (ne)zaměstnanost na Broumovsku
Učíme se prožitkově
Hledání v čase
Poděkování
PAN YU THAW SON
Věř a prověřuj - staré přísloví
1. místo žákyň Slovanu Broumov
Máme okresního přeborníka v lyžování

O úředních hodinách

   V poslední době se ve veřejných sdělovacích prostředcích v mnoha pádech skloňovala pracovní doba, přestávky na jídlo a odpočinek, a také úřední doba.
   Pravdou je, že termín "úřední doba" je zažitý, ale na druhé straně je nutno připomenout, že nikdo neví, odkdy vznikl, kdo jej zvedl nebo nařídil.
   Pokud se týká našeho úřadu, máme jako úřední dny zavedeny pondělky a středy. V těchto dnech by měl každý občan, který potřebuje projednat své věci s úředníky města, najít toho svého úředníka a své věci si vyřídit. Při každém jednání se svými spolupracovníky zdůrazňuji, že jsme tady především pro lidi (tedy pro občany) a že musíme konat tak, aby pokud možno odcházeli spokojeni. Proto také požaduji, abychom (zvláště, když se jedná o starého a nemocného občana, nebo občana, který je v tísni) jim jejich záležitosti vyřídili i mimo úřední den.
   Jistě řada z vás potvrdí, že tomu tak je. Nemusí tomu ale tak být vždy, protože úředníci mají i jiné povinnosti, např. porady, školení, vyřizování věcí nařízených OkÚ v Náchodě, Katastrálním úřadě, na soudech, úřadech práce a správě sociálního zabezpečení, kontroly apod. V neúředních dnech také musí zpracovat různé agendy, hlášení, vyřídit písemné záležitosti atd.
   V souvislosti s platností nového zákoníku práce nám naši zákonodárci vnesli do zažitého a jakž takž funkčního systému další problém s přestávkou po 4,5 hodinách práce. Spolu s odborovou organizací jsme našli způsob, jak novému zákonu vyhovět, ale odezva od občanů již tak příznivá nebyla. Řada lidí odjíždí za prací mimo Broumov a naše nástupy v "úřední dny" o půl osmé jim nevyhovovaly. Terčem připomínek se stala i polední přestávka, která byla na každý den stanovena jinak. Abychom vyhověli a vnesli alespoň základní pořádek do pracovní doby a do "úředních dnů", dohodli jsme nyní nově s odborovou organizací tuto pracovní dobu:
   a) "úředními dny" zůstávají pondělky a středy. Pracovní doba je do 6.30 do 16.00 hodin. Každé pracoviště úřadu vám bude v této době dostupné. Polední přestávka je po celý týden ve stejnou dobu, a to od 11.00 do 12.00 hodin. Znamená to, že i občanům pracujícím ve službách (obchodech, bankách, na poště apod.) je umožněno si své věci vyřídit po dvanácté hodině.
   b) v "neúřední dny" je pracovní doba od 6.30 do 14.30 hodin, v pátek pouze do 14.00 hod.
   Věřím, že nově uzpůsobená pracovní doba bude vyhovovat i našim občanům, kterým přeji, aby z našeho úřadu odcházeli spokojeni a s pocity, že o ně naši zaměstnanci mají zájem a ne, že jim jsou na obtíž.

   Arnošt Obst, tajemník MěÚ
Z města

   Dne 26. března navštívil Broumov senátor Bc. Petr Fejfar. Byl to vlastně senátorský den, který se bude asi za půl roku opakovat. Rozhovor se zabýval problémy města, dostavby domova důchodců apod. Senátor věnoval čas i občanům, kteří využili jeho návštěvu v našem městě.

   V sobotu 26. března dopoledne se za účasti starosty a místostarosty konala valná hromada TJ Slovanu Broumov, která je se svými více než sedmi sty členy největší společenskou organizací města a řadí se i mezi největší jednoty v okrese Náchod. Slovan má vážné finanční problémy a spoléhá na vydatnější finanční podpory města, která je vzhledem k péči o mládež podle většiny přítomných nedostatečná.

   29. března se ve spolupráci s úřadem práce uskutečnila schůzka zástupců úřadu práce Náchod, Nová Ruda, Zabkowice, představenstva měst a personalistů, podniků ze severní části okresu. Předmětem jednání byla nezaměstnanost a naplnění volných pracovních míst a spolupráce mezi ČR a Polskem.

   V tomto měsíci byla zahájena druhá etapa protipovodňových úprav řeky Stěnavy st. p. Povodí Labe.

   Městská policie vedle běžných denních povinností řešila 35 dopravních přestupků v centru města. Na blokových pokutách udělila 5.200 Kč. Parkovací automat na náměstí vynesl v březnu 17.226 Kč.

   Město děkuje p. MUDr. Kučerovi za dar dvou tisíc Kč pro městskou knihovnu na nákup knih. Rovněž děkujeme ZD Šonov a iniciátorovi Miloši Simonovi za sponzorský dar štěrku z lomu Rožmitál ve výši 29.373,- Kč, který bude použit na údržbu komunikací.
Strategie dopravní obslužnosti

   Zastupitelstvo města iniciovalo vznik pracovní skupiny, která se bude zabývat strategií vývoje dopravní obslužnosti na Broumovsku. Úkol, na kterém bude komise pracovat, si vyžádá nejen spolupráci zástupců města, úřadů, a odborníků, ale i účast občanů a především podnikatelů.
   Svůj zájem o práci v této skupině můžete dát na vědomí v sekretariátu Městského úřadu do 30. 4. 2001.

   Pavel Trojan, člen Rady města, e-mail: trojan@seznam.cz
O sčítání obyvatel, domů a bytů

   "Konečně to máme za sebou" si oddychli sčítací komisaři a sčítací revizoři po předání vytříděných a vyplněných a mnohokrát překontrolovaných formulářů Statistickému úřadu v Náchodě. Řada z nich se zapřísahala, že už nikdy se do takovéto akce nezapojí, i kdyby za to měli dostat dvacet tisíc korun. Nutno dodat, že to skutečně nebyla lehká práce, navíc ztížená tím, že pokyny byly často dodatečně doplňovány nebo nebyly úplné, či zcela jednoznačné.
   Chtěl bych touto formou poděkovat všem občanům, kteří svým komisařům vyšli vstříc a práci jim usnadnili. Chtěl bych poděkovat i komisařům a revizorům, že učinili vše pro zdárný průběh této celostátní akce v Broumově.
   Nemohu jinak, ale musím se vrátit ke svému článku "0 číslech" ve kterém jsme upozorňoval na zákon 128 ú 2000 o obcích, ve kterém se stanoví pokuta ve výši do 10.000 Kč fyzické osobě (majiteli domu), jestliže nesplní povinnost označit na svůj náklad budovu číslem popisným. Bohužel si této mé informace celá řada majitelů domů nepovšimla, a tak mi nezbývá, než ji zopakovat. Vyvarujte se zbytečných pokut a označte si svůj dům popisným číslem! Přijde to rozhodně levněji než pokuta, správní řízení nebo soud.

   Děkuji Arnošt Obst
Poděkování za sponzorský dar

   Finanční situace města je velmi nepříznivá, Rozpočet roku 2001, který schválilo městské zastupitelstvo na svém zasedání dne 21. 2. 2001 zdaleka nepokrývá potřeby města na opravy a údržbu veřejného osvětlení, veřejné zeleně a místních komunikací. Některé komunikace jsou v havarijním stavu, přesto za stávající situace nejsme schopni zajistit ani provizorní výspravy, protože nemáme dostatečné množství kamenné drtě. Stejně jako v minulých letech jsme se obrátili s prosbou o pomoc na pana Miloše Simona, vedoucího kamenolomu ZD Šonov v Rožmitále, někdejšího zastupitele města Broumova. Díky jeho vstřícnému postoji bude město sponzorováno a potřebné drtě na výspravy komunikací jsou již v současné době naváženy na skládky materiálu Technického střediska. Chtěla bych touto cestou panu Miloši Simonovi za jeho sponzorský dar poděkovat.

   H. Bergerová
Jarní úklid

   S příchodem jara je zapotřebí provést úklid nejen domácností a vlastních zahrádek, ale také města. Komunikace, plochy veřejné zeleně a veřejná prostranství uklidí pracovníci Technických služeb. Chodníky, přilehlé k nemovitostem v intravilánu města je podle zák. č. 13/97 S. o pozemních komunikacích povinen v průběhu celého roku čistit vlastník nemovitosti. Nemovitosti jsou i pozemky, je tedy nutné uklízet chodník nejen podle domů, ale i podle zahrádek. Čištění chodníků je občanům uloženo vyhláškou č. 1/91 města Broumova o čistotě města. Tato povinnost je v některých případech plněna dobře, v mnoha případech však tomu tak není a leckde je tato povinnost zcela nepochopena. Povinnost chodník uklidit přináleží vlastníkovi přesto, že chodník není jeho majetkem. Úklid chodníků nelze provádět tak, že nečistoty smeteme do vozovky komunikace. Pokud je smetků víc, Technické služby je ne základě žádosti odvezou (telefon 521206). Pokud je v množství zanedbatelné, je možno použít odpadkové koše, případně popelnice.
   Zcela osobitě pojali jarní úklid ti spoluobčané, kteří věci v domácnosti nepotřebné vyvezli do ulice Dřevařské k železniční trati, pod Klášterní kopec, do příkopy cesty k Rožmitálu a na další místa, kde se můžeme pokochat pohledem na vyřazené matrace z postelí a gauče, sklenice, tašky a další domovní odpad. Je zcela nepochopitelné, že k podobnému počínání stále dochází, když každý občan na základě uhrazeného paušálního poplatku může tyto nepotřebné věci bez dalších úhrad odložit ve sběrném dvoře.
   Samostatnou kapitolou pořádku je dohazování odpadků a především pak obalů ve městě. Uznávám, že není vždy k disposici odpadkový koš, ale ani do budoucna tomu tak nebude. Pokud však sníme po cestě nanuk nebo sušenku, případně se občerstvíme nápojem, který jsme donesli v obalu až na místo konzumace, jistě bychom donesli prázdný obal do nejbližšího koše, otevřené popelnice nebo až domů a není nutné těmito odpadky opakovaně zdobit Černou stezku, Klášterní kopec, všechny městské parky a veřejná prostranství.
   Také řidiči by měli ctít zákonnou povinnost vyjíždět na komunikace jen s čistými koly vozidel. Pokud však ke znečištění vozovky dojde, mělo by být okamžité provedení úklidu samozřejmostí a ne jen vynucenou povinností. V posledních letech zvýšené počty parkujících vozidel na městských komunikacích brání plynulému provozu a možnosti jejich čištění. Nechci se zabývat situací ve středu města, zóně s omezením parkování, kde řidič suverénně zaparkuje pod značkou zákazu zastavení. Ani na ostatních městských komunikacích nelze neomezeně parkovat. Podle § 25 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, odst. 3, musí při stání vozidla zůstat volná alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každá směr jízdy, což v obousměrné komunikaci znamená 6 m. Tato podmínka není dodržována, ani dostatečně sankcionována, stejně tak jako parkování vozidel na chodnících, které není nikde ve městě dovoleno. Podnikatelské subjekty mají parkování vozidel určeny koncesí listinou, vozidla by proto rozhodně neměla parkovat v místě bydliště řidiče a obtěžovat okolí.
   Co dodat závěrem? Chceme žít ve zdravém prostředí, v čistém a upraveném městě. Udržení pořádku však není v moci hrstky pracovníků Technických služeb a nemnohých našich spoluobčanů, kteří se o pořádek ve svém okolí starají vzorně, ale je rozhodně věcí nás všech.

   Po skončení zimního období je nutné tak jako každoročně provést jarní úklid. Vlastníci objektů mohou dohodnout na Technickém středisku, tel. č. 521 206, odvoz smetků z chodníků.

   Hana Bergerová
Silvestrovský ohňostroj byl zaplacen

   Obec Hejtmánkovice a firma Z-TRADE Broumov poskytly městu dlužnou zbytkovou částku za Silvestrovský ohňostroj, a ta byla 12. 4. 01 odeslána na účet pana Vávry.

   Děkujeme. Pořadatelé.
Vítání občánků

   Broumovská Komise pro občanské záležitosti pořádá průměrně čtyřikrát ročně akci Vítání občánků. Vzhledem k tomu, že se některé broumovské dětí rodí mimo okres Náchod, dochází ke značnému časovému prodlení při zajišťování písemností potřebných k řádnému zaregistrování novorozence.
   Žádáme proto rodiče, kteří nejsou včas pozváni a mají zájem o přivítání svého dítěte do společenství města, aby se přihlásili na Městském úřadě v Broumově, u matrikářky paní Burdychové.

   Předsedkyně komise E. Horáková
Výzva

   Město Broumov - Správa majetku města zveřejňuje tímto záměr oprav ve II. a III. čtvrtletí roku 2001. Vyzýváme zájemce o zakázku k provádění těchto prací, aby kontaktovali Správu majetku města - pí. Pírovou, kde bude upřesněn rozsah a podmínky zakázek.

   Seznam akcí:
   Polákovy domy čp. 171-173, střecha - komíny
   Gen. Svobody čp. 45 - střecha - krytina
   Mírové nám. čp. 105 - střešní krytina
   Obránců míru čp. 157 - fasáda - čelo, bok
   Soukenická čp. 51 - střešní krytina
   Tyršova čp. 13 - GO lepenkové střechy
   Příkopy čp. 34 - GO lepenkové střechy
   Přadlácká čp. 64 - GO lepenkové střechy
   Větrná čp. 262 - GO střechy
   Soukenická čp. 62 - GO střechy
   Soukenická čp. 99 - oprava střechy
   U Dolní brány čp. 57, 58 - fasáda - čelo, bok
   Mírové nám. čp. 105 - fasáda zadní části

   Nátěry střech:
   Budova bývalé ZŠ Rožmitál
   Dělnické domy čp. 76, 83, 82, 81, 80

   Termín přihlášek do výběru je stanoven do 9. května 2001
Chronologie Velikonoc

   Květnou nedělí začíná velikonoční týden, zvaný též Velký týden.O této neděli si křesťané připomínají slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma na oslici. Nadšené davy ho vítaly palmovými ratolestmi.V kostelích se světí ratolesti /kočičky/ a zpívají se pašije.V některých obcích dívky chodí s ozdobenou ratolestí /lítem/ na koledu.
   Zelený čtvrtek připomíná poslední večeři Ježíše s apoštoly, při které po Jidášově polibku byl zatčen a uvězněn, aby druhý den byl postaven před Piláta z Pontu, který ho pod tlakem davu odsoudil k smrti na kříži. Předtím byl bičován, trním korunován a jinak týrán a musel projít cestu z vězení na popraviště na kopci Golgota.Tato cesta se nazývá Křížová cesta.V tomto dni biskupové světí posvátné oleje pro potřeby církve a současně je tento den dnem ustanovení svátosti oltářní.
   Velký pátek je dnem ukřižování Ježíše Krista za hradbami Jeruzaléma. Zde Ježíš umírá kolem třetí hodiny odpolední. Pro křesťany je to den přísného půstu a modliteb. V kostelích se neslouží mše, jen zpívají pašije o umučení Krista, provozovány jsou obřady uctívání Sv. Kříže.V kostelích se nezvoní.
   Bílá sobota, někde zvaná taky Velká sobota, je den, kdy křesťané po západu slunce slaví zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Při obřadech se světí oheň, voda a velikonoční svíce zvaná paškál, jako symbol Krista.
   Velikonoční neděle je největší a nejvýznamnější svátek křesťanů celého světa. Slaví se zmrtvýchvstání Ježíše Krista.V kostelích se slouží slavné bohoslužby a zpívá slavné Aleluja. V rodinách se dětem uděluje koleda.
   Velikonoční pondělí je v našich krajích spojeno spíš s folklórem. Kluci si připraví pomlázky z vrbového proutí. Za pomlázku od dívek dostanou kraslici, nebo jiný drobný dárek. V některých krajích se kromě pomlázky polévá vodou nebo voňavkou.

   DrP.
Velikonoce 2001

   Po mírné zimě, studeném předjaří v březnu, je zde opět jaro, sluncem zalité, na začátek dubna až nezvykle teplé.
   Všechno raší a pučí, ptáci vyzpěvují svoji touhu již brzo před rozbřeskem, jakoby se nemohli dočkat.
   Příroda se probouzí k novému životu jako každý rok znovu a opět. A depresi z vleklé zimy vystřídá v našem nitru radost a naděje.
   S jarem jsou tu taky Velikonoce, které slaví křesťané ale i nekřesťané v první úplňkovou neděli po jarním slunovratu již téměř 2000 let. Samozřejmě každý po svém.
   Ano, je to již téměř 2000 let, kdy kráčel mladý muž pod tíhou dřevěného kříže v Jeruzalémě na Golgotu, aby sebe obětoval za nás a za všechny. Jedni plakali, druzí se mu smáli a třetím byl naprosto lhostejný, tak jak je tomu mnohdy i dnes, když se někdo obětuje za jiné, a to ne obětí nejvyšší. Neboť z nás nikdo onomu muži z Golgoty nesahá ani po kotníky, i když si často o sobě myslíme, že jsme ještě dokonce něco víc než onen muž, který pro nás věřící křesťany byl a zůstane nejen Ježíšem z Nazaretu, ale Synem Božím, který svojí obětí nabídl lidem novou naději.
   Proto Velikonoce byly a zůstanou nejen svátky jara, svátky nového probuzení přírody, ale i svátky naděje a lásky

   DrP.
Základní umělecká škola v Broumově se úspěšně zúčastnila celostátní soutěže ZUŠ - odbor dechových hudeb

   V okresním kole, které se konalo v Polici nad Met., získalo flétnové trio s tamburínou ve II. kategorii (Simona Martínková, Bára Brandejsová, Jana Rainová, Heda Pašoutová) 1. místo, žesťové trio získalo ve II. kategorii (Martin Kubeček, Ondra Kubeček, David Čejchan) 1.- místo s postupem, žesťové trio (Standa Urban, Jan Žid, Martin Jirka) získalo ve II. kategorii 2. místo, ze třídy učitele J. Fialy.
   Flétnový soubor ze třídy učitele Bohumíra Machka získal čestné uznání.
   V oblastním kole získalo žesťové trio (M. Kubeček, O. Kubeček, D. Čejchan) 1. místo bez postupu.
   Ředitelství ZUŠ děkuje učitelům za příkladnou přípravu žáků do celostátní soutěže.

   Josef Vlášek
Mistrovství České republiky družstev kadetů ve stolním tenisu v Broumově

   Ve dnech 28.-29.dubna 2001 se koná v Broumově v hale na Spořilově mistrovství České republiky družstev staršího žactva ve stolním tenisu. Již na předchozích mistrovstvích ČR v Broumově startovali naši nejlepší hráči či hráčky v kategorii kadetů či juniorů, kteří ČR reprezentovali na Juniorském mistrovství Evropy. Někteří, např. Gavlas,Vacenovská posléze získali na těchto mistrovstvích medaile, a to včetně zlatých. I letos se v Broumově představí ti, kteří budou reprezentovat Českou republiku na Juniorském Mistrovství Evropy v Itálii.

   Časový pořad:
   Sobota -28.4.:
   Slavnostní zahájení - 13.30, I. kolo -14.00, II. kolo -15.30, III. kolo -18.15, IV. kolo - 19.45

   Neděle - 29.4.:
   V. kolo - 8.00, semifinále - 10.00, finále - 13.00

   MUDr.Bohumil Kleprlík Oddíl stolního tenisu TJ Slovan Broumov. Ředitel Mistrovství ČR
Plánujete cestu do zahraničí? Máte v pořádku cestovní doklady?

   Zkontrolujte si:
   - platnost cestovního pasu
   - zda CP není poškozen (např. prasklá fólie, rozpitá razítka)
   - zda nedošlo ke změně podoby

   V případě, že potřebujete cestovní doklad, požádejte si o nový již nyní. Cestovní pas se strojově čitelnou zónou a dobou platnosti 10 let se vydává ve lhůtě 30 dnů od podání žádosti. Řádně vyplněnou žádost (doloženou jednou předepsanou fotografií) můžete podat na Okresním úřadě Náchod v nových prostorách v přízemí budovy v ulici Němcové vedle polikliniky. V úřední dny, tj. v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 17.00 hod. je možní si nechat zhotovit fotografie přímo v budově OkÚ. Navíc lze žádost podat na kterémkoliv městském nebo obecním úřadě pověřeném vedením matrik. Při podání žádosti se musíte prokázat občanským průkazem.
   Cestovní doklady mohou být vyrobeny i v kratším termínu (do 3 pracovních dnů nebo 24 hodin). Je to však pro občany méně výhodné. Žádost musí být podána na OkÚ Náchod, žadatel musí přiložit 2 fotografie, zaplatit vysoký správní poplatek a cestovní pas (bez strojově čitelné zóny) má platnost pouze 1 rok.
   Proto neodkládejte podání žádosti o nový CP na poslední chvíli před dovolenou. Vyvarujete se několikahodinových front. Podrobné informace můžete získat na referátu vnitřních věcí OkÚ Náchod, tel. č. 0441/443 350 - 352 a na všech matričních úřadech.

   Na vaši návštěvu se těší kolektiv pracovnic úseku cestovních dokladů referátu vnitřních věcí Okresního úřadu Náchod.
Důležité upozornění pro držitele označení na motorová vozidla

   Pracovnice Okresního úřadu v Náchodě paní Kadubcová v současné době neprovádí výměnu znaků - označení na motorová vozidla zdravotně postiženým, kteří je užívají na základě přiznání mimořádných výhod. Důvod: nové znaky nejsou k disposici. Podle našich informací v dohledné době nové znaky na motorová vozidla nebudou. Je proto zbytečné za tímto účelem na Okresní úřad do Náchoda jezdit. Doporučujme držitelům označení, aby se předem informovali u paní Kadubcové na telef. čísle 0441/443 442.

   Smíšená organizace Sdružení zdravotně postižených Broumov
V a.s.Veba Broumov byla podepsána kolektivní smlouva pro rok 2001

   A.s.Veba Broumov je velmi významný podnik v okrese Náchod, který rozhodujícím způsobem ovlivňuje zaměstnanost broumovského výběžku a životní úroveň jeho obyvatel.
   Mzdy vyplacené v a.s.Veba (v roce 2001 cca 237 mil.Kč ) jsou důležité nejen pro zaměstnance a.s.Veba a jejich rodinné příslušníky, ale i pro podnikatele a obchodníky. Nemalé tržby dále plynou firmám v regionu i z provozních nákladů Veby.
   Proto je dobrou zprávou pro Broumovsko , že v a.s.Veba byla dne 28.3.2001 odbory a vedením firmy podepsána kvalitní kolektivní smlouva, zaručující zvýšení mezd prakticky všem zaměstnancům Veby. Uzavřená kolektivní smlouva je tak důkazem stability a dobré perspektivy Veby.
   Kolektivní smlouva v roce 2001 zvýší reálné mzdy všech zaměstnanců - od 1.7.2001 dojde ke zvýšení základních mezd o 7%. Průměrná mzda v roce 2001 tak v a.s.Veba dosáhne částky nejméně 12 030,- Kč .
   Kolektivní smlouva zaručuje i:
   - věrnostní odměny (v závislosti na délce zaměstnáním ve firmě až 6100,- Kč) a dále odměnu před dovolenou ve výši 1500 Kč.
   - motivační prémii za práci bez absence
   - jubilejní odměny - při odchodu do důchodu a při věku 50 let (ve výši věrnostní odměny)
   - jubilejní odměny pro bývalé zaměstnance
   - 37,5 hod týdenní pracovní dobu (bez 0,5hod neplacených přestávek)
   - prodloužení dovolené o 1 týden pro všechny zaměstnance
   - směnové zvýhodnění (od 690,- Kč za měsíc u dvousměnného provozu po 2750,- Kč za měsíc u nepřetržitých provozů)
   - příspěvky zaměstnavatele na obědy, zvýhodnění pro bývalé zaměstnance Veby
   - zvýhodnění pro pracovníky v nočních a nepřetržitých provozech (strava zdarma, další 1-2 dny placeného pracovního volna u vybraných profesí, doprava apod.)
   - možnost rehabilitací, lázní a masáží hrazených zaměstnavatelem
   - 1000 Kč příspěvek na dětské letní a zimní tábory
   - omezení možnosti uzavírání pracovního poměru na dobu určitou
   Odbory v a.s.Veba považují podepsanou kolektivní smlouvu na rok 2001 za přijatelný kompromis. Vebská kolektivní smlouva je lepší než většina kolektivních smluv v podnicích našeho regionu. Odbory oceňují, že zaměstnavatel dlouhodobě dodržuje všechny závazky vyplývající z uzavřených kolektivních smluv.
   Současná ekonomická situace v a.s.Veba je stabilizovaná. Firma úspěšně splnila všechny rozhodující ukazatele obchodně finančního plánu roku 2000 (50 mil. zisk a podstatné snížení cizích zdrojů). Připravený obchodně finanční plán pro rok 2001 je velmi ambiciózní, naplňuje prakticky všechny výrobních kapacity firmy a zajišťuje bezproblémový chod firmy - tj. plnění závazků vůči odběratelům, dodavatelům, zaměstnancům, bankám apod.
   Nevyřešené jsou dosud vlastnické vztahy ve společnosti. Rozhodující vlastník akcií, firma Pyrr s.r.o. je v konkurzu, k vlastnictví akcií Veby se hlásí i konkurzní správce Centrotexu. V obdobné situaci jsou další textilní podniky - Perla, Slezan, Jitex, Textilana. V Perle a Slezanu došlo k pokusu o prosazení změn v orgánech společnosti i managementu - informace proběhly v celostátních médiích. V polovině března se uskutečnila schůzka zástupců odborů i managementu těchto podniků u předsedy ČMKOS a senátora Richarda Falbra. Za Vebu se schůzky zúčastnil předseda PV POO a zástupce zaměstnanců v dozorčí radě Lubomír Franc.
   Odbory ve Vebě nejsou pro unáhlené změny v orgánech společnosti, které mohou narušit současný příznivý vývoj firmy. V tomto smyslu odbory oslovily i správce konkurzní podstaty s.r.o.Pyrr. Řešením situace v a.s.Veba je nastolení jasných a rozumných vlastnických vztahů, bez zbytečných otřesů a přílišné medializace.

   Bc. Lubomír Franc, předseda PV POO v a.s.Veba, člen dozorčí rady a.s.Veba
VEBA a (ne)zaměstnanost na Broumovsku

   V čísle č. 4/2001 Broumovského zpravodaje byl zveřejněn výňatek ze zprávy pro zastupitelstvo města, která se zabývala nezaměstnaností v Broumově, jejími příčinami a důsledky. V tomto materiálu byla Veba zařazena mezi místní podniky, které v důsledku transformace podstatně snížily nabídku pracovních míst, resp. propustily významné počty zaměstnanců, z nichž někteří na trhu práce na Broumovsku nenašli uplatnění. K ilustraci situace byly u Veby použity tyto údaje:
   Rok 1988: 3227 zaměstnanců (včetně 700 cizinců)
   Rok 2000: 1620 zaměstnanců
   Z těchto údajů může vzniknout - bez dalšího upřesnění - u nezasvěceného čtenáře či zastupitele dojem, že při vyloučení faktoru zahraničních pracovníků ubylo ve Vebě cca 900 pracovních míst pro Broumováky nebo občany z blízkého okolí. Vývoj pracovních míst ve Vebě by se v tomto světle mohl jevit jako silná a bezprostřední příčina růstu nezaměstnanosti v Broumově od poloviny 90. let.
   Protože skutečnost je mnohem strukturovanější a ve svých důsledcích odlišná od výše naznačeného zjednodušení, pokládám za prospěšné proces snižování počtu zaměstnanců ve Vebě popsat podrobněji.
   Veba skutečně prošla v 90. letech, zvláště v jejich druhé polovině, hlubokou restrukturalizací a revitalizací, která byla opřena o masivní investice (od r. 1994 do současnosti v celkovém rozsahu cca 800 mil. Kč), jejichž projevem je rovněž zvyšování produktivity práce a vytěsňování živé práce, tj. úspora pracovníků. Součástí podnikatelské strategie Veby je však rovněž koncentrace výrobních procesů do vybraných objektů na Broumovsku a Policku a posilování úlohy těchto mikroregionů v celkovém podnikatelském konceptu Veby, který má v současné době jak evropské, tak globální parametry. Mezi vybrané výrobní objekty, ve kterých se koncentruje výroba Veby patří v Broumově objekt Veba - Velká Ves a Veba - Olivětín, na Policku pak Veba - Police n. M. a Veba - Machov. Objekt v Meziměstí slouží jako centrální sklad hotových výrobků.
   Úbytek pracovních míst tak v 90. letech zasáhl především obce mimo Broumov:
   Meziměstí - v r. 1988 se 195 tuzemských pracovníků - zrušení přádelny
   Bukovice - v r. 1988 s 93 tuzemskými pracovníky - restituce a zastavení provozu tkalcovny,
   Žďár n. M. - v r. 1988 s 96 tuzemskými pracovníky - restituce a zastavení provozu tkalcovny,
   Jívka - v r. 1988 se 108 tuzemskými pracovníky - odprodej
   Navíc došlo mezi lety 1988 a 2000 k úbytku cca 310 tuzemských pracovníků v objektech Veba - Police.
   Z těchto údajů vyplývá, že dosavadní snižování počtu pracovníků Veby bylo realizováno mimo Broumov a region Broumovska. Pokles počtu pracovníků v broumovských objektech Veby je mnohem pomalejší:
   V roce 1988 bylo ve Velké Vsi a v Olivětíně zaměstnáno celkem 1196 pracovníků, z toho 250 cizinců, v roce 2000 pak z celkového počtu 823 pracovníků jen 23 cizinců.
   V uvedeném období tak poklesl oficiálně vykazovaný stav tuzemských pracovníků Veby v Broumově o 146 osob. Ani tato skutečnost však nevyjadřuje faktický vliv podnikatelské činnosti Veby na (ne)zaměstnanost na Broumovsku. Veba se totiž postupně soustřeďuje na hlavní výrobní a zhodnocovací procesy a vybrané procesy a činnosti vyčleňuje mimo vlastní organizační strukturu. Pracovníci takto vyčlenění tak svoji práci neztratili, pouze jsou jinak evidováni, např. v dceřiných společnostech Veby, jako např. Hotel Veba (12 pracovníků), Velves (47 pracovníků), Vebagal (45 pracovníků). Z původního provozu generálních oprav Veby vznikla privatizací společnost Genera (34 pracovníků). Místo přímého zaměstnávání např. pracovníků ostrahy objektů či pracovníků kuchyní Veba tyto služby nakupuje od specializovaných organizací Moba (34 pracovníků), Aramark (26 pracovníků). Obdobně Veba snížila počty pracovníků v oblasti stavebních činností, dopravy apod. a tyto činnosti nakupuje, a to ve velké míře od místních, tj. broumovských podnikatelských subjektů.
   Prostřednictvím své podnikatelské strategie a konkrétní politiky v oblasti využívání lidských zdrojů tak Veba v současné době poskytuje přímo či zprostředkovaně zaměstnání většímu počtu místních pracovníků na Broumovsku než v r. 1988. Je tak velmi významným prvkem tlumení růstu nezaměstnanosti v mikroregionu.
   Nezbytnost zvyšování konkurenceschopnosti Veby a růstu produktivity práce bude i v příštích obdobích vytvářet silný tlak na dosažení úspor živé práce prostřednictvím investic, širokým využíváním potenciálu informačních technologií i vedením pracovníků k vyšší individuální výkonnosti. Například přechodem od uhelného k plynovému tepelnému hospodářství ve Vebě Olivětín ve 2. pol. 2001 bude nahrazena pracovně náročná uhelná technologie (vykládka uhlí, obsluha a údržba uhelných kotlů, ukládání popela a popílku) technologií, která je prakticky bezobslužná. Paralelně však Veba připravuje další rozvojové programy, které budou znamenat poptávku po pracovnících ve výrobních stupních přádelen a úpravny, i po pracovnících se specifikou kvalifikací, dovednostmi a způsobilostí reagovat na vyvíjející se potřeby firmy. V tomto smyslu je nepříznivá struktura pracovního trhu Broumovska omezením pro rozvojové ambice Veby. I z tohoto důvodu Veba již v současné době zaměstnává odborné (prodejní) týmy mimo Broumov a využívá významné subdodavatelské kapacity mimo Broumovsko.
   Veba se však současně snaží strukturu pracovního trhu mikroregionu spoluvytvářet nabídkou nadprůměrných platových, sociálních, pracovních a dalších podmínek. V r. 2001 překročí průměrný plat ve Vebě 12 000 Kč, což je parametr v rámci textilního průmyslu i v rámci okresního srovnání velmi konkurenceschopný.
   A. s. Veba pokračovala i v 90. letech ve své tradici klíčového zaměstnavatele regionu a úspěšností svého podnikatelského záměru brzdila trend růstu nezaměstnanosti na Broumovsku. Tento prvek je důležitou součástí naší strategie i v nadcházející dekádě a při jeho naplňování jsme připraveni spolupracovat se všemi partnery na regionální, okresní i celostátní úrovni, kteří chtějí docílit zlepšení struktury pracovního trhu Broumovska a snížení regionální nezaměstnanosti.

   Ing. Josef Novák, předseda představenstva a generální ředitel VEBA, textilní závody a. s.
Učíme se prožitkově

   Den bez rozvrhu je jedna z moderních forem vyučování, které v naší škole zkoušíme, forma, která se dětem líbí, při níž mohou uplatnit celou svoji osobnost a prožít den ve škole trochu jinak, než je obvyklé. Není pochyb o tom, že takovýto DEN děti ve škole vítají a do školy se velmi těší.
   Byl zařazen do vzdělávacího programu naší školy již podruhé, tentokrát 22. března 2001. Pro žáky 3. - 9. tříd bylo připraveno 28 dílen a aktivit, do nichž se přihlašovali podle svého výběru. Bohužel se nepodařilo vždy každému dostat se tam, kam by nejvíce chtěl. Den bez rozvrhu byl letos tématicky zaměřen na jaro a Velikonoce. Ve většině dílen se děti učily zdobit vajíčka, misky s osením, plést pomlázky a věnečky z proutí, vyrábět různé velikonoční ozdoby, péci velikonoční pečivo, seznamovaly se s velikonočními tradicemi a lidovými texty, vyrobily Moreny a také je poslaly po řece pryč…
   Jarní a velikonoční náměty byly doplněny čtyřmi sportovními aktivitami, batikováním triček, prací na PC, výrobou ručního papíru ( zde chceme poděkovat pracovníkům Ulity, kteří ochotně zajistili dvě dílny ). Pracovala také dílna " žurnalistická", v níž mladí redaktoři připravili, sepsali a vytiskli "Zvláštní číslo Komenďáčku", které má v konečné podobě úctyhodných osm stran. Čtenář zde najde výsledek ankety o Velikonocích, kterou děti oslovily čtyři desítky broumovských občanů, dále dojmy ze Dne bez rozvrhu, jak je zachytily při návštěvě jednotlivých dílen.
   Z výrobků tohoto praktického pracovního dne byla na chodbách naší školy uspořádána výstavka, kterou si mohli prohlédnout zájemci z řad broumovské veřejnosti především 28. března, který byl při této příležitosti vyhlášen Dnem otevřených dveří. Byla to svým způsobem symbolická pracovní oslava svátku Dne učitelů v Masarykově ZŠ.

   Eva Kučerová
Hledání v čase

   Tak se můžeme těšit, že naše město pomůže slavnému náchodskému rodákovi Josefu Škvoreckému v hledání jeho kapely. Jak nám přibývá let, šedin a vrásek ve tváři, o to jasněji zazáří v podvědomí obrazy z let naší mladosti, projasní unavenou duši a vzpomínky ještě umocní a zkrášlí to, co kdysi bylo.
   Pan Škvorecký se tedy rozhodl, že se vrátí do dnů svého mládí za německé okupace a k vzpomínkám na slavný náchodský jazzband. Jako správný realista vyhlásil pátrání po osudech všech členů slavné kapely. Jsme rádi, že i my můžeme nabídnout zkratku osudu jednoho z nich, který žil v našem městě, a v Broumově také v záři 1959 zemřel.
   Jaký byl tento muž narozený v roce 1923, který stál u bicích nástrojů náchodského jazzbandu? Zklamu vás - úplně všední, nenápadný, nevyléčitelně nemocný. Těžká forma chudokrevnosti se podepsala do jeho fyziognomie žlutavou pletí, mírnou obezitou a stálou únavou. Proslýchalo se, že snad po gymnáziu studoval práva, ale studia nedokončil. V Broumově pracoval jako účetní v ponuré kanceláři Bytového podniku v prostorách dnešní Večerky pana Hejzlara u Horní brány. Nikdy se neoženil, žil v bytě se svou maminkou a tento pro něj nehostinný svět opustil 23. září 1959. Teprve v těchto dnech se dozvídám, že byl bubeníkem v náchodské kapele, kterou proslavily knihy Josefa Škvoreckého.
   V Broumově se ale tento muž věnoval od roku 1946 klavíru a divadlu. Všechna představení divadelních ochotníků doprovázel svou opravdu mistrnou hrou na klavír. Nechyběl nikdy na žádné zkoušce a když seděl u klavíru, jeho únava a netečnost byly ty tam!
   Improvizoval, zpíval, smál se - byl jako v jiném, šťastnějším světě. Muzika a divadlo - to byl svět blaženosti, jeho únik nemoci, smutku a nenaplněnému životu. Kolem něho koloval barvitý svět dění, parta ochotníků byla tehdy velkou rodinou a byl tu taky se svým pirátsky zavázaným rudým šátkem na hlavě jeho starší bratr Josef, který maloval a stavěl kulisy. Náš muž se rád představoval svým jménem, čteným pozpátku - dodnes ho umím vyslovit: Rímidalv Chirlu - Vladimír Ulrich.
   Miloval hudbu, divadlo, knihy a měl slabost pro něžné dívčí tváře. Život mu však nadělil nevyléčitelnou nemoc, absenci lásky a smrt ve 36 letech věku. Jeho popel leží v travách broumovské rozptylové loučky spolu s popelem jeho rodičů, bratra Josefa a švagrové Růženy Ulrichové. Vzpomínám se smutkem a s pokorou před tím, co nazýváme osud člověka.

   Dana Jarošová
Poděkování

   Chtěla bych touto cestou poděkovat Obecnímu úřadu v Hejtmánkovicích, místní organizaci Sokola a hasičů, Svazu invalidů za srdečnou návštěvu k mému 75 výročí.
   Za projevené gratulace, povzbuzení do dalších let života a za věcné dary ještě jednou děkuji.

   Věra Cejnarová, Hejtmánkovice 199, Broumov
PAN YU THAW SON

   V prvním lednovém zpravodaji jsem pročítal jména firem a jednotlivců, kteří přispěli na silvestrovský ohňostroj. Uznání si zaslouží jistě všichni, zvláště ti, jejichž jména se v souvislosti se sponsoringem objevují pravidelně a o nichž možno říci, že takto obohacují společenský život ve městě. Ten, pokud by byl závislý pouze na obecních prostředcích, by byl dozajista poněkud chudší. Mne však nejvíce potěšilo, že jsem mezi nimi poprvé nalezl exoticky znějící jméno - YU Thaw Son. Podotýkám, že pana YU Thaw Son osobně neznám, neznám předmět ani styl jeho podnikání. Dříve, než teď některým čtenářům nervy rozehrají obličejové svalstvo, podotýkám, že vím, jaký panuje obecný názor na podnikání Vietnamců u nás. I vyznavači kolektivní viny by však měli uznat, že pan YU Thaw Son si mohl ty peníze ponechat, že si mohl říci: s celým vaším ohňostrojem v tomto pro mě cizím městě, v této cizí zemi mi můžete políbit šos. To, že tak neučinil, zdá se mi zaznamenání hodné. Neznám ovšem ani pohnutky, které ho k sponsoringu přivedly a možná si vše příliš idealizuji. Ale představuji si, pokud se pak šel na ten ohňostroj sám podívat a potěšit spolu s ostatními, aniž musel mít strach, že ho při tom někdo v noční ulici napadne jen pro jeho poněkud šikměji posazené oči, že takový Broumov by mohl být slušným místem k životu. Na jedné straně cizinec sžitý s novým, byť třeba i dočasným domovem natolik, že se rozhodne v rámci svých možností přispět na obecně prospěšnou věc, na druhé domorodá společnost, která mu něco takového umožní, - a obě strany mají pocit, že to stojí za to.V každém případě se pro mne nyní z těch "broumovských Vietnamců" vynořil jeden, který, i když ho osobně neznám, má jméno. Jmenuje se YU Thaw Son, a přispěl na ohňostroj.

   K. Franze
Věř a prověřuj - staré přísloví

   Chci vám sdělit, jaké mám zkušenosti s nepoctivostí jednoho podnikatele, který přicestoval z Jaroměře.
   Když se v naší ulici konečně zaváděl plyn, moc jsme se těšili, neboť jsme staří lidé a manžel je málo pohyblivý. Šetřili jsme na plynové topení, ale nevěděli jsme, koho si zjednat. Na doporučení jsme objednali firmu pana Mojžíše. Vše bylo uchystané, ve stavebninách jsme zakoupili betonový sloupek na HUP, nechali postavit (účty mám), zajistili výkop od sloupku k domu (2 metry). Na firmě zbylo provrtat zeď, vést plyn přes kuchyň od koupelny (cca 12 m) a připojit ke kotli Protherm, jehož cena je 34.545 Kč. Ten byl od začátku nefunkční, i když revize, za kterou jsem zaplatila 1.134 Kč, to věděla, vše schválila. Trvalo dva měsíce, než po několikeré urgenci a písemné stížnosti došlo k nápravě.
   Celkem vzato, konečná faktura zněla na 60.996,60 Kč. V této částce je započítán výše zmíněný sloupek, jeho postavení i výkop, který již byl hotový, natření rozvodné trubky v částce 1.000 Kč, kterou jsem natřela já barvou, kterou jsme koupila za 72 Kč, malý termostat, za nějž si firma počítá částku 3.500 Kč. Radiátory zůstaly stávající od ústředního topení. Pan Mojžíš pracoval jeden a půl dne. Navíc v době, kdy u nás pracovali, dojížděli do Hynčic ohledně plynových kamen. a do Hvězdecké ulice v Broumově. Při převzetí faktury jsem zpochybnila částku 14. 385 Kč. Bylo mi řečeno, že "přece tady máte nějaké dráty".
   Nezbylo, než fakturu uhradit; přesto se domnívám, že částka neodpovídá odvedené práci. Při tomto účtování si pan Mojžíš může postavit další vilku u Jaroměře.

   Koldrtová


   Vážím si redakce Broumovského zpravodaje, protože mi poskytl prostor k vyjádření k dopisu paní Koldrtové, když už je taková svoboda tisku, že není potřebné znát skutečnosti a je možné otisknout každý pomlouvačný dopis, pokud je podepsaný.
   Úvodem chci podotknout, že celková cena za dílo byla dohodnuta podle přiloženého rozpočtu. Do celkového rozpočtu byly zahrnuty práce a materiál na postavení sloupku HUP a výkop pro plynové potrubí. Tyto práce však nebyly účtovány naší firmou. Dodaný kotel zn. Protherm 24 KTZ měl bohužel výrobní vadu, a to v základní logice řídící jednotky. Hned při uvedení do provozu byla tato jednotka po konzultaci s výrobcem poslána na přezkoušení a následně vyměněna. Revizní technik, který prováděl revizi plynového zařízení, nemá možnost zjistit závady na kotli a ani to není v náplni jeho práce. Paní Koldrtová má zřejmě veliký talent ke sledování volného pohybu lidí, protože ani já již po dvou dnech nevím, která místa jsem v té době objížděl.
   Vážení občané, nebudu zde rozepisovat veškeré podrobnosti, a pokud budete mít zájem, všechny materiály ohledně plynofikace rod. domku jsou k disposici v naší firmě. Doufám, že jako dobrý argument jsou naši spokojení zákazníci, které tímto zdravím.
   Závěrem bych popřál paní Koldrtové hodně zdraví a spokojenosti v domě s pečovatelskou službou, a co nejpříjemnější užití peněz, které získala prodejem tohoto domku.

   R. Mojžíš
1. místo žákyň Slovanu Broumov

   Družstvo žákyň oddílu stolního tenisu TJ Slovan Broumov ve složení K. Cepková a I. Hofmanová zvítězilo ve skupině A Vč. divize žákyň. Postupují tak do závěrečného play off o konečné 1. - 4. místo východočeské oblasti. Vítěz pak bude Východočeskou oblast zastupovat na Mistrovství ČR, které se koná ve dnech 28. - 29. 4. 2001 v Broumově v hale na Spořilově.
   Zahájení mistrovství je v sobotu ve 13.30 hod. a finálové zápasy se hrají v neděli 29. 4. od 13.00 hod.

   BK
Máme okresního přeborníka v lyžování

   Vzhledem ke špatným sněhovým podmínkám byla letošní zimní sezóna pro lyžaře Slovanu Broumov nevydařená. Neuskutečnili se ani tradiční předvánoční soustředění v peci pod Sněžkou a tréninková činnost na Janovičkách byla minimální. Od těchto skutečností se odvíjela i menší účast na závodech. Jako oddíl jsme se prakticky zúčastnili pouze okresního přeboru spojeného se závodem "Cesta Metuje" v Deštném v Orlických horách. Přesto se zde naši závodníci neztratili a vybojovali jednoho přeborníka okresu a další medailová místa:
   Matěj Tomáš - 1. místo
   Válášek Jan - 2. místo
   Voves Lukáš - 3. místo (všichni kategorie starší žáci)
   Strašilová Danča - 2. místo
   Raková Pavlína - 3. místo (kategorie mladší žákyně)
   Holman Jiří - 2. místo (kategorie mladší žáci)
   V kategorii předžáků, kde se okresní přeborníci nevyhlašují, se umístil Gocník Lukáš - 3. místo a Berka Jakub - 4. místo.

   Za LO Jan Strašil

Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

redakční rada:
Bc. L. Franc, K. Franze, M. Hromádka
J. Louda, MUDr. T. Pindeš, Z. Streubel

redakce, grafická úprava:
M. Otte, tel. 491 22 185
e-mail: broumov.muzeum@worldonline.cz

objednávky inzerce:
Sekretariát Městského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail: fischerova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail: ic.broumovsko@worldonline.cz

uzávěrka 5. čísla:
17. 4. 2001


Copyright © Město Broumov 2003 Poslední aktualizace stránky: 01.05.2001 T