Na této stránce Vám přinášíme poslední číslo Broumovského zpravodaje. Jedná se výběr článků z tištěné verze zpravodaje. Rádi bychom slyšeli Váš názor na tento druh zpráv a tak nám napište. O výsledku Vás budeme informovat.

Broumovský zpravodaj č. 4/2001

Obsah čísla:
Pánbůh zaplať našim učitelům.
Z města.
Půjčka z Fondu rozvoje bydlení města Broumova na rok 2001.
Příspěvky města na činnost spolků a organizací v roce 2001.
Ples odborové organizace a.s. VEBA Broumov.
O závislé kulturní společnosti ZÁKUS.
Na návštěvě v Nové Rudě.
Kdo je v Broumově starostou?
Ať to pan doktor zaplatí !
Dopis do Broumova.
Úspěšná výstava na staré radnici.
Místo mého srdce.
Zimní radovánky.
Turnaj ve stolním tenisu.
Základní umělecká škola v Broumově změnila své působiště.
Hlavně nevybočovat !

Pánbůh zaplať našim učitelům.

   Aby nebyl společenským kýčem, bude můj krátký příhovor k Vašemu svátku milé paní učitelky a vážení pánové učitelé dnes trochu jiný, jak lze tušit již z úvodního vzývání.
   Kdo jiný je obětavější než učitel, kdo jiný je pokornější než učitel, kdo jiný je obdivuhodnejší než učitel.
   Kdo to je vlastně ten učitel?
   Profesionál, který si nechává nadávat od nezletilých a jejich často neprávem dotčených zploditelů. Člověk, který nechodí do práce proto, aby si dobře vydělal, ale proto, aby vykonal záslužnou a málo placenou práci, kterou jiný dělat nechce.
   Nakonec je to ale člověk, bez kterého si žádný z nás nedovede představit své mládí, kdy jen málokdo miloval svého učitele, spíše jen trpěl jeho požadavky, a až s odstupem času, jak jsme dozrávali až dozráli, začali jsme s něhou, vděčností i láskou vzpomínat na své učitele a hlavně na ty nejkrušnější chvíle ve třídě.
   Učitelé, to jste vy, kteří jste přes realitu Vašich výplatních pásek zůstali věrní svému povolání, zůstali za katedrami vašich tříd a neutekli za lépe placenou prací.
   Jste to Vy, kteří denně nasáváte vůni křídy, až z toho máte suchou pleť, stálou rýmu a škrábání v krku.
   Jste to Vy, kteří jste zůstali snílky skrze fakta statistik a snažíte se denně a stále znovu z každého Pepíčka či Aničky vychovat lékaře, učitele, inženýra.
   Jste to Vy, kterým Váš zaměstnavatel tolik nasliboval a tak málo dal.
   Proto Vám dnes tady děkuji a říkám: kdo jiný než Pánbůh zaplať našim učitelům.

   Váš Dr. Pindeš
Z města.

   Při příležitosti "Dne otevřených dveří" starého pivovaru si prohlédla naše město paní Dr. Evelyn Erly, rada velvyslanectví USA. Zapůsobily na ní historické památky, zvláště dřevěný kostelík na hřbitově. Po návštěvě přípravné třídy "Začít spolu" ocenila péči o romské děti před nástupem školní docházky.

   V pátek 2. 3. večer zasedala v Rožmitálu přípravná skupina k ustavení osadního výboru. Dvanáct přítomných probralo se starostou potřeby Rožmitálu a vyjádřilo svůj souhlas pracovat pro další rozvoj této části Broumova.

   Městská policie řešila v únoru 43 dopravních přestupků, převážně v centru města. Na blokových pokutách vybrala 9700 Kč. Vázne prodej stálých parkovacích známek, kterých bylo letos ve srovnání s uplynulým rokem prodáno mnohem méně. V parkovacím automatu na náměstí bylo vybráno 15.765 Kč.

   5. března před zasedáním RM radní navštívili základní uměleckou školu, aby zhodnotili její stav po přestěhování z náměstí. Každý návštěvník musí ocenit pěkné uspořádání, nové podlahy, dvě učebny pro výtvarnou výchovu, speciální třídu pro taneční obor i koncertní sálek. Přidělit škole nové prostory byly správným rozhodnutím, jak to vyjádřil p. ředitel Vlášek: " Přestěhovali jsme se z kavárny do školy."
   Poděkování patří celému kolektivu školy, který zvládl stěhování za provozu školy. Díky sponzorům, školskému referátu OkÚ a města může přes 400 žáků navštěvovat školu v pěkném prostředí.

   Na radnici se uskutečnila schůzka představitelů našeho partnerského města Nová Ruda spolu s ředitelem úřadu z Nové Rudy Mgr. Kuzakem a ředitelem Úřadu práce z Náchoda Ing. Pejskarem. Poučná byla výměna zkušeností, které jsou značně rozdílné. Nová Ruda hledá v našem okrese možnosti zaměstnání pro své občany. Je to možné, pokud se nedaří některá pracovní místa obsadit českými zájemci.
   Broumov, který je členem "Euroregionu Glacensis" se uchází o finanční příspěvek na některé projekty z fondu CBC Phare. Jde o podporu kulturních styků, rozvoje turistiky a obnovu tratě Broumov - Otovice - Střední Stěnávka. Bývalí Broumováci - fandové obnovy Ing. Thér a Jiří Kučera věnovali minulou sobotu této trati. Celou ji prošli a zhodnotili stav svršku a všech stavů staveb pro přípravu studie. Na obnovu by 150 mil. Kč nestačilo, bylo jejich předběžné konstatování. Zda bude některý projekt přijat, se dozvíte v příštích číslech zpravodaje.

   Ve vedení broumovských hasičů došlo ke změnám. Velitelem stálého hasičského sboru byl krajským ředitelem jmenován Mgr. Tomáš Kozderka, velitelem dobrovolných hasičů se stal p. Lundiak.

   Poděkování za dlouholetou činnost v hasičských funkcích patří p. Berkovi, který stál mnoho let v čele Broumovských hasičů, a p. Stejskalovi. Oba nadále zůstanou "pouze" v řadách dobrovolníků.

   Děkujeme Českému svazu žen za hlavní organizátorskou činnost při přípravě "Nadačního" plesu ve prospěch broumovské nemocnice.

   Česká spořitelna se dočkala zásadní rekonstrukce, provedené v rekordním čase. Stavební úpravy prováděla firma Broumstav.
   Zatím pro nás nezvyklý interiér je čtvrtým upraveným prostorem v ČR podle rakouské Erste Bank. Památkové zóně prospěl exteriér nových oken a vchodů a umístění bankomatu uvnitř budovy. 15. března slavnostně otevřel pobočku ředitel Ing. Jedlička z Náchoda za účasti vedení České spořitelny z Prahy a provádějících podniků. Přejeme České spořitelně úspěšnou činnost v nových prostorách.
Půjčka z Fondu rozvoje bydlení města Broumova na rok 2001.

   Město Broumov poskytne i v letošním roce drobným stavitelům půjčku z Fondu rozvoje bydlení. Tiskopis žádosti a bližší informace obdržíte v sekretariátu MěÚ Broumov nebo u místostarosty pana Jaromíra Loudy. Termín odevzdání vyplněné žádosti je do 15. dubna 2001. O přidělení půjčky a její výši rozhodne Zastupitelstvo města na nejbližším příštím zasedání. Žadatel musí společně s vyplněnou žádostí odevzdat:
  • výpis z katastru nemovitostí /ne starší 1/2 roku/ jako doklad o vlastnictví objektu (vydá Katastrální úřad Náchod, Hrašeho ul. za poplatek 100 Kč)
  • zahájit jednání se Stavebním úřadem Broumov o stavebním povolení nebo ohlášení
Příspěvky města na činnost spolků a organizací v roce 2001.

   Rada města Broumova na svém jednání dne 5. 3. 2001 projednala návrh příspěvků města na činnost spolků a organizací na rok 2001. I když je současná finanční situace města velmi složitá, radní si váží této velice prospěšné činnosti, kterou spolky a organizace provádějí, proto se tuto činnost snaží alespoň částečně podpořit. Ze dvanácti spolků a organizací, které žádosti předložily, dostalo devět finanční příspěvek. Rada zároveň děkuje všem, kteří tuto činnost zajišťují a organizují.
Ples odborové organizace a.s. VEBA Broumov.

   V sobotu 24. února proběhl již sedmý reprezentační ples vebské odborové organizace. O ples byl velký zájem mezi zaměstnanci Veby i občany Broumova, plesu se zúčastnili i zástupci vedení společnosti. K úspěšnému průběhu této společenské akce přispěla výborná polická hudební skupina SONG se zpěváky Karlem Klusáčkem a jeho dcerami. Vebský ples přinesl nejen dobrou zábavu, ale stal se mnohdy i místem k diskusi o záležitostech této největší firmy v okrese Náchod. Tombolu zajistila odborová organizace s několika sponzory a některé ceny jistě potěšily - např. damaškové povlečení, luxusní koupelnová souprava či sada kvalitních ručníků. Velmi příznivý ohlas je pro pořadatele (hlavním pořadatelem byl pan Petr Gabriel) výzvou k uspořádání již osmého reprezentačního plesu v roce 2002.

   bc. Lubomír Franc, předseda PV POO
O závislé kulturní společnosti ZÁKUS.

   Závislá kulturní společnost ZÁKUS působí v Broumově od 1. března 1997. Vznikla hlavně proto, aby obnovila již téměř zapomenutý rockový festival BROUMOVSKÁ KYTARA. I přes tento handicap se podařilo na starou tradici navázat a v současné době probíhají přípravy na pátý ročník soutěžního klání, které získává stále větší publicitu. Možnost pořádat každoročně rockový festival BROUMOVSKÁ KYTARA je podmíněna především podporou podnikatelských subjektů , sponzorů, bez jejichž laskavé účasti by se tak rozsáhlá akce jako je BROUMOVSKÁ KYTARA neobešla. Programovou náplň akcí pořádaných Závislou kulturní společností tvoří zejména hudební pořady specifikované do oblasti rockové a populární hudby. Za 5 let existence tohoto občanského sdružení jich proběhlo na dvě desítky a bylo při nich v Broumově a okolí prezentováno kolem padesáti amatérských i profesionálních skupin. V našem výběžku jsme tak přivítali hosty ze Slovenska, Polska a dokonce až z Austrálie. Výdělky z akcí ZÁKUSu putují na konto Broumovské kytary. Organizace má nyní čtyřčlennou základnu.

   -hr-
Na návštěvě v Nové Rudě.

   Rada města Broumova navštívila v sobotu 3.března naše sousední partnerské město. Ačkoliv počasí bylo nevlídné, prověřování na hraničním přechodu v Otovicích-Tlumačově zbytečně zdlouhavé, přijetí u našich polských přátel bylo o to vlídnější a program, který nám hostitelé připravili, byl nejen poučný, ale i příjemný.
   Naše delegace se zúčastnila slavnostního zahájení mistrovství Polska juniorů v halové lukostřelbě. Hned prvním příjemným překvapením byla samotná sportovní hala, za kterou by se nemuselo stydět leckteré naše okresní město. Když pak na úvod zazněly olympijské fanfáry a na plochu sportovní haly vpochodovala snad více než stovka mladých sportovců-lukostřelců, doprovázených aplausem diváků, sportovní atmosféra byla dokonalá.
   Poté naše delegace vykonala exkurzi nově rozestavěné kryté plavecké haly, kterou Nová Ruda buduje s pomocí vydatné státní dotace. Hala je před dokončením, má být dána do provozu letos v září a k dispozici pro veřejnost bude jednak plavecký bazén/25m/, jednak rekreační bazén s tobogánem, vířivkami a pod. Našim sousedům můžeme tuto halu jen závidět. Myslím si ale, že tento bazén bude přínosem i pro naše lidi a školy, neboť do Nové Rudy máme blíž než do Náchoda.
   Dalším cílem naší návštěvy byla malá, komorní slavnost v místní nemocnici, která má sice své veliké ekonomické problémy, přesto se zde díky několika nadšencům a přispěním státu podařilo vybudovat první dvě lůžka intenzivní péče. Je to dobrý začátek.
   Pak už na nás čekal příjemný salónek s bohatým stolem v chatě na hoře Svaté Anny. Je to jeden z cílů milovníků přírody a turistiky nad Novou Rudou. Doporučuji tuto lokalitu v létě navštívit, je odtud výhled na nádherné scenérie celého kraje. Zde jsme diskutovali o dalších možnostech vzájemné spolupráce, a to nejen v rámci dnů křesťanské kultury.

   DRP
Kdo je v Broumově starostou?

   Je to starší pán, na kterého rádi vzpomínají mnozí, kteří ho znají ještě z dob, kdy stál za katedrou nebo honil míč pod volejbalovou síti.
   Je to starší pán, který prožil svoji rodinnou tragédií, ale se vztyčenou hlavou kráčel dál jako otec rodiny.
   Je to starší pán, který sice vědomě nikomu neublížil, neboť to není v jeho stylu, ale přesto ho mnozí nenávidí.
   Je to starší pán, který je nesmírně pracovitý a snaží se z titulu své funkce pro Broumov vyždímat maximum.
   Je to starší pán, který samozřejmě není bez chyby, jako žádný z nás, a taky pokaždé nerozhodl jako starosta jen dobře.
   Je to starší pán, který je soustavným terčem intrik, útoků, arogance a hulvátství. J e to Zdeněk Streubel, rodák z Police nad Metují, bývalý učitel, sportovec a dobrý člověk, který letos oslaví své kulaté životní jubileum, jak doufám, nejen v kruhu rodiny, ale i v kruhu svých přátel a příznivců, kterých není málo.

   DRP
Ať to pan doktor zaplatí !

   Tak zní verdikt posledního zasedání zastupitelstva v Broumově, které bylo ve středu 21. března.
   O co jde? O zaplacení tolik vychvalovaného ohňostroje v Broumově o historické Silvestrovské noci. Zastupitelé totiž odhlasovali v prosinci, že ohňostroj áno, ale ať to zaplatí podnikatelé a ani korunu z pokladny chudého města. Nic proti tomu.
   Podnikatelé slíbili sponzorování ohňostroje o Silvestrovské noci, za velebných tónů Vltavy, ale do dnešního dne někteří nezaplatili. Myslím si, že zapomněli. Vždyť kdeže je Silvestr 2000/2001!
   Pan Vávra ale čeká na své peníze, a to právem, jedná se celkem o 6527,10 Kč. Abych urychlil zaplacení tohoto zbytku silvestrovského dluhu, požádal jsem s pověřením rady kolegy zastupitele o gentlemanskou pomoc. Kdepak gentlemani, kdepak pomoc - arogance a jízlivé hulvátství! Ani nechci vědět, kdo z mých kolegů zastupitelů prohlásil, že ať to pan doktor zaplatí! Nemohl bych s ním jít již nikdy na pivo. Víte, já jsem svůj podíl již zaplatil, já jsme svůj slib splnil.
   Pane Vávra, nebojte se, nezůstaneme vám nic dlužni. Ale ať veřejnost ví, byť skrze takovou zbytečnou ale líbivou hloupost, jakou je silvestrovský ohňostroj, že koho si to zvolilo jako své zastupitele.

   Tibor Pindeš, člen MR v Broumově, v civilu dětský lékař v Broumově od 1. srpna 1975.
Dopis do Broumova.

   Vážení,
   s povděkem sleduji Vaši péči o záchranu a ochranu kulturních a historických památek na Broumovsku.
   V nepříliš dávné době však u vás došlo k činu opačnému. Z budovy někdejšího klášterního gymnázia byla odstraněna pamětní deska s bustou mladého Aloise Jiráska, dílo manželů Jany a Luboše Moravcových, která tam byla umístěna a odhalena v roce 1962 jako připomínka studentských let Jiráskových u Vás v Broumově. Na téže škole studoval kdysi i Arnošt z Pardubic, později řádka významných osobností - kněží, mezi nimi i P. Josef Regner, oslavený v Jiráskově kronice U nás jako Havlovický, jedna z nejplastičtějších a nejkrásnějších literárně ztvárněných postav katolického kněze v naší literatuře.
   Nechce se mi věřit, že by odstranění desky byl zlý nebo vandalský úmysl, nechce se mi věřit, že by busta byla zničena. Ptám se na její osud veřejně již po několikáté, tentokrát se obracím konkrétně na obyvatele Broumova. Najděte, prosím, toto umělecké dílo a umístěte je na vhodné místo (jednu možnost bych vám případně navrhl), nebo zjistěte, kdo dílo zničil a jak je míní nahradit.
   Obnovujeme pošlapanou paměť sudotoněmeckou, nepošlapávejme paměť sudetočeskou.
   Věřím ve Vaše pochopení a Vaši pomoc při záchraně i této významné kulturní a historické památky Broumovska.

   Aleš Fetters, Náchod
Úspěšná výstava na staré radnici.

   Až do 6. dubna 2001 potrvá výstava portrétů malíře "archeologa" Vladimíra Pechara pod názvem ČESKÁ HISTORIE V PORTRÉTU, kterou ve spolupráci s Občanským sdružením DIAKONIE ÚPICE uspořádalo Oddělení kultury MÚ v Broumově. Vladimír Pechar, člen Sdružení pražských malířů zde představuje svou galerii velkých českých žen a mužů nejstarší známé či tušené (anebo dokonce jen vysněné) historie. Osobitost dodává výstavě mimo jiné zajímavá a můžeme říci snad i ojedinělá technika. Jde o portréty v nadživotní velikosti vytvořené jakoby z hrubého materiálu rozdrolených omítek starých zvětralých zdí, což ještě více evokuje zašlé (byť mnohdy slavné) časy pokryté neproniknutelným prachem minulosti. Výstavu v celku tvoří čtyřicet portrétů naší rané historie od praotce Čecha až po Jiřího z Poděbrad. Prostory výstavní síně staré radnice dovolily vystavit pouhou polovinu z nich. Ve chronologicky víceméně sestavené řadě najdeme například portréty zakladatelů dynastie Přemyslovců Libuši a Přemysla, dále moravských knížat Mojmíra, Rostislava a Svatopluka, knížete Bořivoje, později kanonizované Ludmily stejně jako portréty patrona české země Václava, tragické postavy Jaromíra, který zle doplatil na úklady svých bratří či legendárního Oldřicha a jeho druhé manželky z prostého lidu - Boženy atd. atd. Obrazy jsou vybaveny dobře čitelnými popiskami se stručným životopisem a úlohou té které osobnosti v dějinách Českého státu a není tedy divu, že výstava je navštěvována zejména školami jako doplněk hodin dějepisu. Podle vyjádření samotného autora, předcházelo konečné podobě obrazů osmileté důkladné studium a práce na skicách, jež vyústilo v předvedení první části osmadvaceti portrétů v roce 1993 v chrámu v Emauzích v Praze. Dokončená řada pak měla premiéru v roce 1999 na hradě Křivoklátu, v Praze potom počátkem roku 2000 v galerii Miró. Autor se snažil o maximální možnou charakteristiku postav, portréty jsou doplněny dalšími atributy (iniciálami, částmi staveb, zbraněmi apod.) a kladou si za cíl mj. posloužit lepšímu pochopení naší minulosti. Vladimír Pechar se ovšem neopíral pouze o vlastní intuici, nýbrž spolupracoval s odborným konzultantem, v tomto případě s historikem dr. Dušanem Třeštíkem. Pecharův zájem o historii se neomezuje jen na dějiny národní, ale zabrousí i do časů mnohem vzdálenějších. Takto vznikl cyklus staroegyptské kultury, kde v padesáti portrétech a více než stotřiceti tepaných reliéfech odhaluje panteon, mytologii a symboliku starověkého Egypta. Na část této výstavy se můžeme těšit ve výstavní síni staré radnice v roce 2002. Výstava je otevřena ve všední dny od 9 do 12 a od 13 do 16,30 hodin.

   -hr-
Místo mého srdce.

   Vítězná práce Literární soutěže Komenďáčku, 3. kategorie

   Místo mého srdce je tam, kde jsem se narodil, kde jsem poznával svět, seznamoval se s lidmi, začal chodit do školky, do školy, poprvé se zamiloval a věděl, že tam patřím. Pro mne místo mého srdce je takové místo na této Zemi, kam mě to táhne a přitahuje. Nemusím takové místo mít rád, nemusí být pěkné ani hezké. Člověk může mít na takové místo špatné vzpomínky, a přesto všechno by tam chtěl být. Když člověk takové místo opustí, najde si nový domov, lepší domov, domov, který mu dal více než ten původní. Stejně se v podvědomí chce vrátit tam, kde se narodil. Takové neviditelné pouto zůstává až nadosmrti, ať je ten původní domov, jaký je.
   Takovým místem pro mě je středně velké městečko, které se nazývá Chandyga. Leží na opačné straně od Evropy, daleko za Uralem na Sibiři. Město bylo postaveno vězni za dob Stalina a původně sloužilo jako jeden z mnoha přístavů na řece Aldan. Většina budov je postavená ze dřeva, silnice jsou polorozbité, chodníky jsou buď ze dřeva nebo jen vyšlapané cestičky. Všude je bláto, kaluže, tlupy hladových volně pobíhajících psů a koček. V obličejích lidí je vidět únava ze života, z těžkého života. Všude jsou komunistické povzbuzující nápisy, sochy Lenina a Stalina. V létě je obrovské vedro, v zimě zase obrovský mráz. Příroda je ale nádherná, divoká, končící v nedohlednu…
   Divné místo, ale moje první místo, místo, kde jsem měl rodinu, kde jsme byli jako rodina pohromadě, kde jsem se naučil číst, psát, počítat…, poznával jsem lidi, měl jsem bratra, maminku. Tam jsem byl Rus mezi Rusy. Měl jsem bezstarostný život, nemusel jsem nikomu nic dokazovat, jak a v čem jsem dobrý.
   Na každé roční období mám vzpomínky dobré i špatné. Vždy jsem se bál, že něco zapomenu, že budu vzpomínky postupně ztrácet. Tehdy jsem si těch věcí nevážil, až když jsem odjel, tak jsem zjistil, co všechno jsem tam nechal.
   Na oplátku jsem ale získal perspektivu a možnost se pořádně vzdělat, nemluvě o tom, že jsem v Evropě, a ne v Asii. I přes tyto výhody mě to táhne zpátky. Protože srdce není mozek.

   Alexej Gorodničenko, 8.B ZŠ Hradební
Zimní radovánky.

   aneb jarní prázdniny s Ulitou

   V sobotu 3. března po nezbytném napěchování autobusu pana Krejsy desítkami baťohů a baťůžků, krabic, přepravek, boby, lyžemi, kytarou, 10 chleby, platem vajec a námi 30 účastníky jsme vyrazili směrem Horní Maršov, kde ve Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory (SEVER) jsme se hodlali týden radovat a sportovat.
   Kolem poledne jsme byli na místě. S chutí usilovnou jsme vyvlekli ty hory naprostých nezbytností do 1. patra, kde jsme byli ubytováni v pokojíčcích s názvy: Trucovna, Kajuta, Hilton, Depo, Tunel a Akvárium.
   Co bylo celý týden na programu?
   Kromě každodenního dopoledního lyžování a bobování či hrátek na sněhu(dokonce nám i první den docela vydatně přisněžilo) jsme shlédli krásné diapozitivy o Krkonoších a dozvěděli se mnohé ze života zdejších lidí, poučili se o krkonošské floře a fauně i o neživé přírodě. Navštívili jsme galerii Veselý výlet, kde jsme zanechali obsah peněženek výměnou za krásné dárky pro naše rodinné příslušníky, kteří po nás jistě doma tesknili. Naučili jsme se ze starých novin vyrábět ruční papír - někteří dosahovali neobyčejné zručnosti. Povídali jsme si o životě Indiánů, prohlédli si i některé zajímavé pravé indiánské předměty, navlékali korálky a peříčka, někteří se dali i do tkaní, vybarvovali zvířecí mandaly.
   Vypravili jsme se na celodenní výlet na mléčnou farmu Sosnových, pochutnali jsme si na jejich domácím jogurtu. Den byl jako vymalovaný - dokonce se nám ukázala ve své kráse hora Sněžka. Nakonec jsme po ledových útrapách dobyli hrádek Eichelburg.
   Všichni jsme si vystříhali a namalovali krásné masky - čekal nás pravý zvířecí bál !
   Než se sešel den se dnem, byl najednou čas odjezdu. Od rána pršelo, jen se lilo, tak místo závěrečných bobových závodů jsme koukli na zajímavý přírodovědný videofilm o životě zvířat, vytvořili si vlastní kroniku, sbalili sakypaky, pokusili se uvést pokojíčky do původní podoby, zazpívali jsme si a už tu byl pan Krejsa s autobusem. Vypadalo, že věcí máme kupodivu asi tolik jako před týdnem. Jedeme domů! Mnozí se s touto zprávou smiřovali jen s obtížemi, ale byla to nezvratitelná pravda. V Broumově nás čekala hora nedočkavých rodičů. Když si každý našel toho svého miláčka, byli spokojeni. Dětem se, doufám, na Severu líbilo. Tak zase napřesrok !

   Sepsala Yvonna Piňosová
Turnaj ve stolním tenisu.

   pro žáky zvláštních škol

   Již 9. ročníku turnaje ve stolním tenisu pro žáky zvláštních škol Náchodského okresu se zúčastnilo 12 děvčat a 27 chlapců. Do ZvŠ Broumov, která byla pořadatelem turnaje, se sešli ti nejlepší ze škol z České Skalice, Hronova, Jaroměře, Meziměstí, Náchoda, Teplic n. M. a z Broumova. Letos poprvé se tento turnaj konal i za mezinárodní účasti. Na pozvání ředitele ZvŠ Broumov Mgr. P. Košňara se dostavili s doprovodem dva žáci speciální školy z polské Nové Rudy.
   Nejen jejich zásluhou se turnaj vyznačoval velmi dobrou sportovní úrovní. Byli to především hráči z Jaroměře a z Broumova, kteří již dosáhli dobrých výsledků v oblastní a celostátní soutěži žáctva zvláštních škol.
   V kategorii mladších žáků bylo toto pořadí: 1. J. Fedák, 2. M. Ferenc, 3. J. Vítek - všichni z Broumova.
   V kategorii žákyň: 1. D. Vavřenová (Broumov), 2. E. Špacírová (Jaroměř), 3. H. Klimešová a A. Lichnovská - obě z Broumova.
    V kategorii starších žáků: 1. M. Pecha, 2. V. Suchý (oba z Jaroměře), 3. P. Vörös (Broumov).
   Všichni jmenovaní obdrželi pěkné ceny a diplomy, které věnovalo Centrum vzdělávání Náchod, zaměstnanci jídelny ZvŠ Broumov poskytli občerstvení a umožnili velmi chutné stravování. O celkovou přípravu a o zdárný průběh turnaje se postaralo ředitelství ZvŠ v Broumově. Všem patří vřelé poděkování.
   Pořadatelé se již teď těší na jubilejní 10. ročník. Obávají se však toho, že budou muset zrušit kategorii mladších žáků, jejichž počet se každým rokem povážlivě snižuje.

   O. a K. Fialovi
Základní umělecká škola v Broumově změnila své působiště.

   V září 2000 nabídl Městský úřad v Broumově Základní umělecké škole budovu po Zvláštní škole v ulici V kopečku 89. Po prohlídce budov jsme usoudili, že prostorově nám tato budova bude vyhovovat, a proto jsme nabídku přijali. Nebylo to však jednoduché, neboť stěhování probíhalo za plného provozu.
   Stěhování školy začalo v říjnu a od 1. listopadu 2000 se zde již pravidelně vyučovalo. Stěhovalo se kromě ostatního majetku i 13 klavírů, což nebyla maličkost. Ale díky paní Chejnové, vedoucí odboru školství a kultury na městském úřadě, která nám velmi pomohla především po organizační stránce, a díky panu Kubečkovi (stěhování, zednické práce, elektroinstalace), panu Klapákovi (malování) a panu Cvikýřovi (podlahové krytiny, baletizol) vše proběhlo v daném termínu.
   19. prosince 2000 se již uskutečnil první koncert žáků v nové budově v nově zařízeném koncertním sále, který škole vyhovuje. Nová budova splňuje všechny požadavky potřebné k estetické výchově žáků na základní umělecké škole.

   Josef Vlášek, ředitel
Hlavně nevybočovat !

   Původně jsem si připravil příspěvek, ke kterému mě inspirovaly broumovské výkladní skříně a především pak výloha firmy MicroNet na Mírovém náměstí. Z jistých důvodů jsem nakonec od svého záměru upustil a soustředím se pouze na jedinou, v posledních dnech nejznámější a tolik diskutovanou výlohu v našem městě. Uvědomuji si, že úhlů pohledu může být bezpočet a mým cílem rozhodně není celou tuto šíři zachytit.
   O jisté "provokativnosti" výlohy MicroNetu není pochyb. Otázkou však je, čím a koho tato instalace provokuje. Nedá se "svítit", ale již několik let se nacházíme v prostředí, jehož nedílnou součástí je i svoboda projevu a svoboda slova. Platí "pouze" základní podmínky: neohrožovat a neomezovat. Zmíněná výloha rozhodně nikoho neohrožuje ani neomezuje; mohl bych ještě polemizovat o tom, jestli použité atributy instalace (kostra a rakev) někoho jmenovitě neurážejí či nezesměšňují, ale na nic (kromě toho, že blbce urazí cokoliv) jsem nepřišel.
   Domnívám se, že "problém" spočívá zcela někde jinde a že kostra s rakví (nehledě na zvolenou koncepci, jíž tyto atributy určitě odpovídají; a nota bene, ani tato zvolená koncepce není nijak urážlivá či "pobuřující") jsou pouhou "záminkou". Jde totiž o to, že mnozí z nás přímo bytostně nesnáší jakoukoliv odlišnost. Jak by také ne, vždyť většina z nás je vychována v duchu bolševické ideologie, pro kterou byla jakákoliv jinakost nepřítelem číslo jedna! A není pochyb o tom, že mnozí z nás jsme byli "vychováni" opravdu dobře. Pravda, máme plná ústa pojmů jako (např.) tolerance, ale zapomínáme dodat, že tolerantní jsme pouze do té míry, pokud něco nevnímáme jako odlišné. Jenže tolerance je -pro mnohé bohužel- zcela něco jiného.
   Nežiju ve světě vnitřních iluzí a naivity, a proto mne reakce některých spoluobčanů vůbec nepřekvapily. V žádném případě tím nemyslím jedince, kteří vyjádřili svůj názor v tom smyslu, že se jim zmíněná výloha nelíbí. To je zcela v pořádku, každý člověk má jiný vkus (přestože socialistický realismus, kterým se bezesporu inspiroval Hitler ve svém "entartete Kunst" čili zvrhlém umění, žádnou odlišnost vkusu nepřipouštěl), a co se líbí mně, nemusí vyhovovat jiným. Ale jako tolerantní člověk musím názor a projev druhého chtě nechtě respektovat. Z vlastní zkušenosti vím, jak to je obtížné. Rozhodně bych se však nesnížil k tomu, abych proti odlišným projevům (pokud jsou tyto v souladu s výše uvedenými pravidly) používal staré známé praktiky. Chápu : starého psa novým kouskům nenaučíš…
   Myslím tedy, že jádro problému spočívá v neschopnosti (a pochopitelně i v nechtění) přijmout jakoukoliv odlišnost. A že je výloha MicroNetu odlišná, o tom není pochyb, odlišuje se totiž od ostatních výloh, které nejsou třeba nehezké, ale v každém případě se (povětšinou - výjimky by se zajisté našly) drží jedné, zaběhnuté šablony. A co takhle skutečnost, že zde máme již deset let tzv. "tržní prostředí"? A v rámci trhu soupeříme s konkurencí (nikoliv bojujeme, jak tomu chtěli soudruzi, neboť slovo konkurence je původu kapitalistického), k čemuž využíváme např. propagaci, reklamu, atd. Tím se zviditelňujeme, bez čehož nemůžeme v tržním, konkurenčním prostředí uspět. No a nejlépe se zviditelním tím, že se bude (např.) moje reklama odlišovat. A zde jsem již na neviditelné ranici mezi excentricitou a provokativností.
   Závěrem bych dodal, že, ať se mi výkladní skříň MicroNetu líbí či nelíbí, tak rozhodně patří do současné doby. To ostatní je pouze věcí názoru…

   S pozdravem Petr Staněk

   P.S.: Zajímalo by mne, kolik lidí poukazovalo na to, když se ve výlohách vystavovali portréty masových vrahů.

Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

redakční rada:
Bc. L. Franc, K. Franze, M. Hromádka
J. Louda, MUDr. T. Pindeš, Z. Streubel

redakce, grafická úprava:
M. Otte, tel. 491 22 185
e-mail: broumov.muzeum@worldonline.cz

objednávky inzerce:
Sekretariát Městského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail: fischerova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail: ic.broumovsko@worldonline.cz

uzávěrka 4. čísla:
24. 3. 2001


Copyright © Město Broumov 2003 Poslední aktualizace stránky: 04.04.2001 T