Na této stránce Vám přinášíme poslední číslo Broumovského zpravodaje. Jedná se výběr článků z tištěné verze zpravodaje. Rádi bychom slyšeli Váš názor na tento druh zpráv a tak nám napište. O výsledku Vás budeme informovat.

Broumovský zpravodaj č. 1/2002

Obsah čísla:
Veselé Vánoce a šťastný ...
Z města
Oznámení o změně cen ...
O Vánocích
Vánoční strom
Tisková zpráva - společné ...
Poděkování
Poděkování ZUŠ
Fotokub Broumov
Vánoce 2001 v Broumově
Lyžařský oddíl a děti...
Městská knihovna mezi svátky
Zahájení internetového provozu
Tipy Městské knihovny
Poděkování
Přehled kulturních pořadů...
Obnovení tradice divadelního...
Týden na Černé hoře
Sportovní kulečník
Z činnosti Policie ČR
Zimní turnaj fotbalistů Slovanu Broumov
Taková je Amerika - 3
Pamětní desky na hřbitově
Ještě k výstavě 650 lel...
Advent s třináctkou
Ještě k Týdnu pro broumovské...
Lyžařský oddíl Sl. Broumov uspěl
Stolní tenis
TJ Slovan Broumov připravuje
Basketbal

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2002

   Městské zastupitelstvo a redakční rada zpravodaje přeje všem obyvatelům Broumova veselé Vánoce a šťastný nový rok 2002.
Z města

 • Dvakrát došlo k jednání s Celním ředitelstvím Hradec Králové, města a zástupců největších vývozců a dovozců. O zrušení pobočky celního úřadu není zatídnuto, ale obě strany stojí na svém. Celní ředitelství Hradec Králové chce ušetřit a zracionalizovat provoz celních úřadů a v podstatě by v r. 2002 pobočku v Broumově zrušilo. Město Broumov a podniky se zrušením nesouhlasí. Podnikům by se situace s dovozem a vývozem značně zkomplikovala a město vidí ve zrušení CÚ další zhoršení podmínek zaměstnanosti a rozvoje podnikání na Broumovsku. Město Broumov tlumočilo svůj nesouhlas se zrušením CÚ Generálnímu ředitelství cel Praha a prostřednictvím přednosty OkÚ byl informován i ministr financí Ing. Rusnok.
 • Dne 22. listopadu navštívil Broumov předseda KDU ČSL p. JUDr. Cyril Svoboda. Na schůzce, které se zúčastnili starostové obcí, radní z Broumova a RNDr. Jan Piňos, došlo k výměně názorů na projednávané a přijaté zákony v parlamentu, restituce církevního majetku, reorganizaci státní správy atd. Cyril Svoboda vyslechl kratičké připomínky starostů, slíbil jejich tlumočení v PS. Jeho návštěva Broumovska není poslední už proto, že je lídrem kandidátky čtyřkoalice v blížících se volbách.
 • Díky radnímu p. Trojanovi patří městské broumovské internetové stránky k nejlepším městským stránkám.
 • V měsíci říjnu opět počet nezaměstnaných stoupl na 9,34%. Celkem je v Broumově evidováno 381 uchazečů o práci (z toho 172 žen) 67 lidí je zapojeno do veřejně prospěšných prací. V celém okrese se o práci uchází 2 876 osob, tj. 5,2 % takže okres patří mezi okresy s nejnižší nezaměstnaností. V našem nejbližším okolí jsou na tom hůře než my v Božanově 15,8%, v Hynčicích 14,6% a v Heřmánkovicích 12,7%.
 • Vodovody a kanalizace v roce 2001 investovaly v Broumově a okolí do rozvodu na Janovičkách 1,2 mil. Kč, do rekonstrukce vodovodu v Kolonii 5. května 1,4 mil. Kč, několik set tisíc stála výměna šoupat a přípojek např. na Malém náměstí a dalších ulicích. Ve středisku VAK v Tyršově ul. byly provedeny úpravy za 125 tis. Kč.
 • Mezi 63 sledovanými vodárenskými podniky patří Vak Náchod mezi nejlevnější. Skončil na 5. místě s 29,46 Kč za vodné a stočné za m3. Nejnižší cena je 23,20 a nejvyšší 50,20 Kč. Ale i Vak Náchod připravuje zvýšení cen vodného i stočného (kalkulace je zveřejněna na jiném místě v tomto čísle).
 • Činnost městské policie byla ovlivněna nemocností a po celý měsíc sloužil 1 – 2 příslušník MP. Bylo řešeno 13 dopravních přestupků v centru města a uděleno za 1.450,- Kč pokut. Další činností jako obvykle byl odchyt psů, krádeže, znečišťování veřejného prostranství. V parkovacím automatu bylo vybráno 19.650,- Kč.
 • Plynofikace ul. Masarykovy, Kladské, Horské a Dělnické kolonie byly stavebně dokončeny. Úpravy povrchů budou provedeny v jarních měsících (do 30. 4.). Rovněž i staré nedodělky povrchů po plynu budou dokončeny v dubnu.
 • Dne 6. prosince se zúčastnila dobročinného koncertu na Střelnici předsedkyně US JUDr. Hana Marvanová, hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík, senátor Petr Fejfar a předseda Euroregionu Glacensis, starosta Červeného Kostelce Ing. Jiří Hanuš.
 • Dne 15. prosince se uskutečnila valná hromada Broumovských dobrovolných hasičů. V současné době je v Broumově 26 členů hasičského sboru a v Rožmitále 46 členů.
Oznámení o změně cen vodného a stočného

   Představenstvo akciové společnosti Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. projednalo dne 20. 11. 2001 kalkulaci cen na rok 2002 a vyhlašuje od 1. 1. 2002 nové ceny vodného a stočného:
 • vodné: - 16,40 Kč/m3 s DPH 5%: 17,22 Kč/m3
 • stočné (napojení na ČOV): 14,90 Kč/m3 s DPH 5%: 15,64 Kč/m3
 • stočné (bez ČOV): 4,90 Kč/m3 s DPH 5%: 5,15 Kč/m3
   Fakturace za období přecházející přes 1. 1. 2001 bude provedena poměrem doby staré a nové ceny, po případě je možné nahlásit stav vodoměru k 1. 1. 2002 na příslušné územní provozní středisko.
   S přiloženou kalkulací ceny je možné se seznámit v sídle společnosti nebo na internetových stránkách společnosti www.vakna.cz. Důvodem změny ceny jsou nově zavedené poplatky státu za odběr podzemní vody i vypouštění odpadních vod v celkové výši 6,1 mil. Kč, zvýšení cen služeb, především rozborů vod a likvidace kalů z ČOV v celkové výši 1,1 mil Kč, kvalitnější desinfekce vody i inflační změny cen vstupních nákladů.

   Ing. Zbyněk Richter manažer společnosti
O Vánocích

   Vánoční svátky se neúprosně blíží, a zatímco maminky a babičky si představují spoustu práce, která se k těmto nejkrásnějším svátkům váže, jejich manželé zůstávají klidní a děti se těší. Nastává období gruntování, pečení a nakupování. V majetnějších rodinách se kupují drahé dárky, v jiných takové, které by stejně bylo nutno koupit.
   Chápu smysl Vánoc jako období klidu a míru a jako příležitost udělat někomu radost. Udělat radost svým blízkým a samozřejmě nejvíc dětem. Každému dát něco, co ho potěší a z čeho pozná, že ho máme rádi. Není pravda, že čím dražší a luxusnější dar, tím větší radost a vděk.Mnohdy i maličkost potěší a pohladí srdce i duši. Vezměte jako příklad úplně malý prstýnek s diamantem! Teď ale vážně: neměli bychom zapomínat na ty starší - na naše rodiče, maminky, tatínky nebo strýce a tety, kteří zůstanou u stromečku sami. Také na ty příbuzné, které máme v Domovech důchodců nebo v nemocnicích. Nezapomínejme na ně, abychom také jednou nepocítili hořkost osamění.
   Apeluji touto formou i na rodiče, kteří z jakýchkoliv důvodů mají své děti v dětských domovech, aby i oni udělali vše pro hezké Vánoce svých dětí.
   Přeji všem ženám - tedy maminkám, babičkám a tetám-, aby si našly chvilku pro sebe, aby si odpočaly od příprav, aby se cukroví nespálilo a salát stačil, mužům - tedy tatínkům, dědečkům a strýčkům, aby se při zabíjení kapra neporanili a stromek jim neshořel, a dětem, aby našly pod stromečkem hezké dárky. Všem klidné a hezké vánoční svátky, zdraví, pohodu a radost.

   A. Obst
Vánoční strom

   Vánoční strom na Mírovém náměstí v Broumově v letošním roce je sponzorským darem pana Jana Krtičky z ulice Bratří Čapků. Za krásný strom srdečně děkujeme.

   Technické středisko Broumov
Tisková zpráva – společné veřejné prohlášení

   Dne 27. listopadu 2001 se sešli z iniciativy nově působícího Komunitního centra v Broumově na své první společné pracovní schůzce zástupci obcí a měst Broumovska, Policka a Teplicka s představiteli občanských iniciativ TUŽ se Broumovsko, INEX – SDA Praha a Collegium pro arte antiqua a zástupci výrobní a podnikatelské sféry (účast viz přiložená prezenční listina).

   Setkání mělo tento program:
 • Stručná rekapitulace dosavadních vztahů
 • Projednání návrhů na spolupráci ze strany obcí
 • Nabídka projektů občanských iniciativ a jejich event. projednání
 • Systém budoucí komunikace mezi obcemi a občanskými iniciativami - diskuse.
 • Tvorba společného prohlášení o způsobech a výstupech vzájemné spolupráce.
   Schůzka dovolila prezentovat všem zúčastněným stranám často protichůdné pohledy na stav Broumovska a možností spolupráce mezi všemi subjekty.

    Výsledkem tohoto setkání je následující společné prohlášení:
   1. Aktivizací občanských sdružení působících na Broumovsku a realizací jejich projektů v posledních čtyřech letech vznikla nově potřeba aktivní spolupráce mezi městskými a obecními úřady, občanskými sdruženími a výrobní a podnikatelskou sférou. Přestože obě zúčastněné strany deklarují v důsledku stejný společný zájem – dosáhnout oživení Broumovska, Policka a Teplicka a usilovat o jeho rozkvět, prosperitu a vnitřní i vnější přitažlivost - narazily formy práce a jejich praktická realizace na obou stranách na částečné nepochopení a neporozumění. Tato situace je dána jinými výchozími podmínkami a zkušenostmi všech partnerů.
   2. Vyjasnění pohledů na jednotlivé problémové okruhy vzájemného dohovoru dovoluje do budoucna nové rozdělení rolí. Toto rozdělení nabízí konstruktivní podíl obou stran na řešení společných otázek. K naplnění této vůle hodlají obě strany:
 • respektovat vzájemně názorovou různost
 • při vzniku názorových střetů řešit situaci v prvé řadě jednáním, teprve v druhé rovině využitím veřejné diskuse v mediích nebo jiných prostředků
 • důsledně a s dostatečným časovým předstihem se vzájemně informovat o chystaných projektech a zajistit možnost veřejného projednání tam, kde je účast obou stran politicky, společensky nebo finančně významná
 • všechny zásadní rozhodnutí dokládat nejlépe písemnou formou Dohody o spolupráci
 • obě strany se shodly na pravidelném společném setkávání zprostředkovaném Komunitním centrem při SVČ Ulita v Broumově
   V Broumově dne 27. listopadu

   Zapsal: Mojmír Poláček, vedoucí Komunitního centra při SVČ Ulita v Broumově
   Správnost ověřila: PhDr. Jana Mikulecká – Dobrovolný svazek obcí Broumovsko

   Prezenční listina:
   Petr Stonner, starosta, Martínkovice
   Věra Vítová, starostka, Teplice nad Metují
   Jana Mikulecká, DSO Broumovsko
   Zdeněk Kousal, Veba Broumov
   Jan Piňos, TUŽ se Broumovsko!
   Libuše Růčková, zastupitelka, město Broumova
   Miluše Škopová, ředitelka SVČ Ulita Broumov
   Jan Genert, místostarosta, Bezděkov nad Metují
   Zdeněk Streubel, starosta, Broumov
   Josef Pernica, starosta, Stárkov
   Mojmír Poláček, Kom. Centrum při SVČ Ulita v Broumově
Poděkování

   Učitelky MŠ Masarykova děkují paní Alžbětě Jeřábkové za sponzorování Mikulášské besídky, manželům Mantelovým za sponzorování Vánoční besídky a panu Lumíru Petrovovi s oddílem Junák za pomoc při úklidu školní zahrady. Všem přejeme pevné zdraví a těšíme se na další spolupráci.

   Jitka Ducháčová
Poděkování ZUŠ

   Děkuji všem účinkujícím a učitelkám ZUŠ za překrásný zážitek při poslechu českých i cizích vánočních koled na vystoupení v Městském divadle dne 18.12. 01. Bylo to pohlazení na duši a jen málokdo dokáže ocenit obětavou práci kolektivu ZUŠ. Překrásné bylo i vystoupení broumovských mažoretek Lentilek pod vedením paní Ogriščenkové. Hezké a příjemné Vánoce přeje všem Jarmila Hofmanová, učitelka mateřské školy v důchodu
Fotokub Broumov

   Fotoklub byl založen v červenci 1947. Za ta léta se v něm vystřídala řada nadšenců. Nyní je malou společností šesti přátel fotografie. Fotoklub se schází v zadní části Městského divadla, kde společně hodnotí jak vlastní fotografie, tak i soutěžní fotografie jiných klubů.
   Nás fotoklub je zapojen do těchto fotografických soutěží:
   První je celostátní fotosoutěž Blatenská růže. V ní soutěžíme s fotokluby Jablonec nad Nisou, Sokolov, Rakovník, KFA Praha, Alfa Pardubice, Spirála Pardubice, Vysoké Mýto, České Budějovice, Jihlava, Český Krumlov a Znojmo.
   Druhou soutěží je Ratibořický mapový okru. Zde jsme s těmito kluby: Nové Město nad Metují, Klodzki klub (Polsko), Hronov, Police nad Metují, Foto-Gold Trutnov, Spoušť Vrchlabí, Sdružení fotografů Královédvorska, Červený Kostelec, Jaroměř, Foma HK, Spirála Pardubice, Alfa Pardubice, Sova Vamberk, Sdružení fotografů Lanškroun, Brandýs nad Orlicí a Náchod.
   Třetí je Okresní soutěž v Náchodě.
   Každý fotoklub sestaví tzv. mapu z 15 - 20 fotografií, a tu posílá do jednotlivých fotoklubů na vyhodnocení. Za celý rok máme možnost vidět téměř 500 fotografií. Na závěr soutěže je slavností vyhlášení výsledků. Zde se sejdou zástupci všech fotoklubů. tato setkání jsou vždy příjemná, neboť přinášejí plno nových zkušeností, inspirací a též i přátelství.
   Nejaktivnějším členem našeho fotoklubu je pan Josef Kohl. Jezdí pravidelně na jednání Okresní odborové sekce pro fotografii okresu Náchod. Jeho parketou je krajinářská fotografie. Za poslední dva roky měl dvakrát autorskou výstavu v Polici nad Metují a pětkrát hlavní cenu v okresní soutěži. Účastnil se a vystavoval na fotografické soutěži O cenu Karla Schinzela v Rýmařově. Také s úspěchem obesílá mezinárodní salón fotografie v Ružomberoku, Národní výstavu ve Svitavách a Premiéru v Hradci Králové.
   V příštím roce bychom rádi uspořádali klubovou výstavu v našem městě a rozvíjeli i nadále všechny aktivity jako v období předešlém. Děkujeme touto cestou Městskému úřadu v Broumově za každoroční výpomoc a věříme, že i nadále budeme moci Broumov dobře reprezentovat.

   Za fotoklub Broumov L. Židová
Vánoce 2001 v Broumově

   Charitativní akce, uspořádaná Davidem Novotným pro náš dětský domov, byla svým rozsahem nejen největší v dějinách domova, ale zřejmě jednou z největších akcí tohoto druhu, která byla v Broumově uspořádána.
   Dárky, které David vybral od sponzorů, budou použity většinou pro běžný provoz domova, a uspoří tak peníze z rozpočtu. Patří sem např. ručníky a osušky, šampony,vlasové balzámy, sprchové gely, mycí prostředky, dále pak sladkosti (500 ks hořických trubiček, lízátka, žvýkačky, čokolády), které dětem určitě zpříjemní odpoledne či večer. Ostatní věci, jako na příklad peněženky, stavebnice, auta, dostanou děti pod stromeček. David ohodnotil celkovou cenu darovaných věcí na cca 48.000 Kč, a to včetně poukázky na výběr zboží v hodnotě 5.000 Kč.
   Další dárky dostaly děti od Společnosti Duha - nadace pro postižené DMO. Jejich převzetí se konalo až po skončení akce na Střelnici. Tyto dárky byly ohodnoceny sponzorem na cca 20.000 Kč. Jednalo se o značkovou kosmetiku Palmolive a Avon (šampony, mýdla, krémy, antiperspiranty), maňásky a textilní hračky, CD a MC se zahraniční a domácí hudbou, přístroj na pečení chleba.
   Dárky obou sponzorů byly nové a nepoškozené, jejich počet i druh je uveden v seznamu, který byl vedením domova překontrolován a odsouhlasen. Věci byly dále předány proti podpisu pracovníkům domova - tj. jídlo do kuchyně, hygienické a kosmetické přípravky do skladu, hračky a pomůcky vychovatelům, nebo přímo dětem.
   Velkou radost jsme samozřejmě měli i z finančního daru, který nám předal hejtman Královéhradeckého kraje pan Bradík. Částka, která se během akce vybrala, činila celkem 11.932,70 Kč. Peníze byly zavedeny do účetnictví organizace a budou použity na poplatky za zájmové kroužky, které naše děti navštěvují.
   Všem organizátorům, sponzorům i těm, kteří akci podpořili svojí účastí, opravdu děkuji. Vážím si toho, že si v předvánočním shonu našli čas a chuť udělat něco pro ty, ke kterým se jejich nejbližší nezachovali právě nejlépe. Naše děti se již několikrát účastnily Davidových akcí, ale večer na Střelnici se jim líbil ze všeho nejvíce. Možná proto, že byl uspořádán ve městě, kde žijí, možná i proto že atmosféra v sále byla velice přátelská a srdečná. Bylo to snad i proto, že děti měly pocit, že všichni ti lidé kolem přišli jen proto, aby jim udělali radost. Jestli to tak opravdu bylo či ne, je už vedlejší, důležitý je dobrý pocit, který si děti odnášely s sebou. Vždyť pocit, že někomu na vás záleží, patří u člověka k těm nejlepším.

   Hana Židová, ředitelka Dětského domova a Speciální mateřské školy
Lyžařský oddíl a děti ze stacionáře CESTA

   Jako každoročně i letos uspořádal lyžařský oddíl TJ Slovan Broumov koncem prázdnin letní soustředění. Soustředění proběhlo v Pasekách nad Jizerou a zúčastnilo se jej 23 dětí. Cílem tohoto příspěvku není informovat o průběhu a náplni soustředění, ale spíše o myšlence, která soustředění provázela. Chtěli jsme, aby si zdravé, sportující děti uvědomily, že také žijí děti s těžkými postiženími, kterým jsou tyto aktivity znemožněny a jejichž životní hodnoty jsou odlišné.
   Během soustředění, které mělo letos podtitulek „Cesta kolem světa", plnily děti celou řadů sportovních, vědomostních a zábavných úkolů souvisejících s jednotlivými světadíly. Za tyto úkoly byly odměňovány body v podobě různých barevných korálků. Na konci soustředění byly postaveny před rozhodnutí, zda si získané korálky ponechat na památku, nebo je dobrovolně proměnit ve fiktivní peníze ( 1 korálek – 1 Kč ), a tím přispět na děti ze stacionáře. Všechny děti danou myšlenku pochopily a každý přispěl co nejvíce ( tzn. odevzdal maximum korálků ). Podařilo se nám takto vybrat asi 1000,- Kč, za které oddíl nakoupil pro děti ze stacionáře hračky, míče a pod. Nakoupené dárky jsme předali při návštěvě stacionáře CESTA v Náchodě - Bělovsi. ( viz článek Ze stacionáře Cesta, publikovaném v Náchodském zpravodaji).

   Za výbor LO Jan Strašil
Městská knihovna mezi svátky

   Po vánočních svátcích bude v Městské knihovně 27. až 29. prosince normálně otevřeno, pouze dětské oddělení bude v pátek 28. 12. otevřeno místo odpoledne dopoledne od 8 do 12 hodin. V pondělí 31. prosince 2001 bude v knihovně zavřeno.
Zahájení internetového provozu

   V pátek 30. listopadu byl slavnostně zahájen provoz veřejného internetového pracoviště v Městské knihovně. Pracoviště je vybaveno dvěma počítači, v nejbližší době k nim bude připojena i tiskárna. Zkušební provoz prozatím probíhá zdarma, o výši poplatků v nejbližší době rozhodne městská rada (návrh je 1 Kč za minutu, tak jako je tomu ve většině ostatních veřejných knihoven). Internetové pracoviště bylo zřízeno za pomoci dotace z fondu VISK v rámci státní informační politiky. Projekt byl vypracován na 143 tisíc Kč, přičemž sto tisíci korun přispěl stát, ostatní prostředky investovalo město. Pracoviště lze v Městské knihovně využívat v době, kdy je od pondělí do čtvrtka otevřené oddělení pro dospělé. Už první dny provozu ukazují na velký zájem zejména mladých čtenářů, ale nejen jich.
Tipy Městské knihovny (Výběr z novinek)

 • Den poezie Broumov 2001 - Sborník veršů účastníků 2. Dne poezie v Broumově 28. - 29. září 2001. Připravila V. Kopecká. Sborník básní autorů, kteří se zúčastnili Dne poezie v Broumově v září roku 2001
 • Ch. Baudelaire : Hořké propasti - Výbor z díla básníka doprovází obsáhlý esej o něm a jeho tvorbě a podrobná životní chronologie.
 • PALLA, Marian: Jak zalichotit tlusté ženě. Kdyby byl krtek velkej jako prase. Vybrané kousky z Mariana Pally - Svazek obsahuje dvě původně samostatně vydané knihy vtipných absurdních veršů a krátkých próz.
 • MYRER, Anton: Jednou orel - Obsáhlý román líčí příběh dvou protichůdných příslušníků americké ztracené generace, vojáka a politika. kteří se spolu střetávají v I. a II. světové válce i v americké válce ve Vietnamu.
 • OLŠER, Břetislav : Krev na meči džihádu - Kniha publicistickým způsobem přibližuje izraelsko-arabské vztahy a s nimi spjatý terorismus od vzniku státu Izrael až k útoku na newyorské obchodní centrum a pentagon 11. 9. 2001.
 • FILÍPEK, Jan : Mnichov 1938. Hra o Československo - Publikace se v širším dějinném záběru věnuje Mnichovské dohodě z roku 1933. Přehledně rekapituluje celou historii česko-německýh vztahů a události roku 1938 rámuje líčením dalšího průběhu dějin. V příloze kompletní text dohody a další tehdejší německé smlouvy.
 • CALAHAN, Harold A.: Návrat na Ostrov pokladů - Dobrodružný román je napsán jako pokračování knihy R. L. Stevensona Ostrov pokladů. Jeho hrdinové se vydávají na ostrov pro druhou část pokladu a opět se tu střetnou s piráty.
 
Poděkování

   Poděkování majiteli Broumovských tiskáren panu Janovskému za sponzorování propagace divadelních představení.

   Oddělení kultury MěÚ Broumov - Karolina Jansová
Přehled kulturních pořadů v roce 2002

 • 10. 1. 2002 v 19.30 - KONCERT EVY PILAROVÉ Městské divadlo Broumov. vstupné: 180,- Kč a 200,- Kč
 • 30. 1. 2002 v 19.30 - OSAMĚLOST FOTBALOVÉHO BRANKÁŘE Divadelní hra, účinkuje soubor z Ústí nad Orlicí, Městské divadlo Broumov. vstupné: 45,- Kč a 50,- Kč
 • 19. 2. 2002 v 19.30 - IRISH DEW Městské divadlo Broumov. Koncert keltské hudby, Sean Barry, keltská harfa s českou kapelou, vstupné: 70,- Kč a 75,- Kč
 • 23. 2. 2002 v 15.00 - MOKRÁ ŘÍŠE Městské divadlo Broumov. Odpolední pohádkový příběh pro děti i dospělé, vstupné: 30 Kč a 35 Kč
   Předprodej a rezervace vstupenek: INFORMAČNÍ CENTRUM Broumov (nad Komerční bankou) tel: 491 524 168 - Po a St 8.00 - 16.00, Út, Čt, Pá 8.00 - 15.00
Obnovení tradice divadelního souboru v Broumově

   Paní Karin Horká se pokouší obnovit tradici divadelního souboru v Broumově. Zájemci, kteří by rádi nějaký divadelní kus secvičili a sehráli, nechť se přihlásí na  Oddělení kultury Městského úřadu v Broumově u slečny Karoliny Jansové
Týden na Černé hoře

   TJ Jiskra Olivětín pořádala v měsíci srpnu týdenní pobyt dětí v Krkonoších. Ubytování a stravování bylo zajištěno na vrcholu Černé hory v Horském hotelu. Týden byl vyplněn sportovními hrami, koupáním, výlety na kolech, návštěvou mléčné farmy a návštěvou střediska Krkonoš - Pece pod Sněžkou.
   Večerní program tvořily společenské hry, diskotéka a rej masek. Karnevalu se zúčastnili i zaměstnanci hotelu, kteří zasedli na místa porotců. Vybrali 10 nejhezčích masek. Děti zde prokázaly velkou fantazii. Fyzickou zdatnost a vědomosti prověřil branný závod.
   Počasí nám přálo, takže byl celý týden překrásný výhled na celé Krkonoše, včetně nejvyšší hory. Tento tábor byl podpořen hned několika sponzory: podnikatelem panem Jaromírem Škorpilem, firmou Somos Hejtmánkovice, Pivovarem Olivětín, firmou Z-TRADE, s.r.o. Broumov. Za to jim patří velké poděkování.
   Za partu dobrodruhů Luboš Šubrt.
Sportovní kulečník

   Vážení příznivci této zajímavé hry, chci vás po delším čase opět informovat o činnosti Billiard clubu Broumov. Na konci září jsme zahájili již jedenáctou sportovní sezónu se dvěma družstvy. Družstvo A ve složení J. Nemeš, M. Týfa, a P. Köhler hájí barvy klubu v 1. třídě a družstvo B ve složení V. Patrný, E. Kopecký, K. Dyrc, M. Bartoš, J. Vít ve 2. třídě. Letošní sezóna je svým způsobem průkopnická, protože i ve druhé třídě se hrají stejné disciplíny jako v 1. třídě, 2. a 1. lize. Rozdíl je pouze v počtu karambolů a náběhů, které se mají odehrát. Navíc, obě družstva hrají 2. třídu v trojbandu, což je v poslední době velmi populární disciplína karambolu.
   Nejdříve vás seznámím se situací družstva B, které hraje ve skupině A východočeské oblasti (VČO). Do skupiny je zařazeno osm mužstev, a to: Náchod, Trutnov A,B,C (A je hezký favorit na postup do 1. třídy), Semily, Hr. Králové, Hronov a Broumov. V zápasu se hraje třikrát volná hra, třikrát kádr a třikrát jednoband, vše na 20 náběhů (150 karambolů ve VH, 100 v K, 40 v 1B). Utkání trvá 3-4 hodiny. 18. 9. jsme sehráli utkání v Náchodě s nelichotivým skóre 14.4 pro Náchod. Zde byla patrná ještě nerozehranost hostujících hráčů. Body za Broumov: Patrný 2, Kopecký 2. 14. 10. se hrálo doma s Trutnovem A, v jehož čele je prvoligový hráč M. Červenka, mající mateřský oddíl BC Litvínov a v Trutnově je na hostování, aby pomohl Trutnovu k postupu do 1. třídy. Čekal se debakl Broumova. Po VH to bylo 1:5, kdy Patrný uhrál remízu těžkým závěrečným karambolem 150:150. Pak však zabrali E. Kopecký a K. Dyrc a zápas skončil pro Broumov velmi lichotivě 7:11. Body uhráli: Kopecký 4, Dyrc 2, Patrný 1.
   27. 10. družstvo Trutnova B hostilo Broumov odešlo poraženo 6:12. O body se rozdělili: Dyrc 4, Kopecký 4, M. Bartoš 4.
   10. 11. došlo k milému překvapení. Broumov porazil Hronov, který hrál na domácí půdě 12:6. Body získali : M. Bartoš 6, E. Kopecký 4 aj. Vít 2.
   17. 11. porazil Broumov vysoko Trutnov C ( který ve 2. kole porazil překvapivě Hronov 10:8) 16:2. Body - Dyrc 6, Kopecký 4, Bartoš 4, Vít 2.
   Po pěti kolech je Broumov na třetím místě se 6 body a skóre 51:39. O body se zasloužili: E. Kopecký 18, M. Bartoš 14, K. Dyrc 12, J. Vít 4, V. Patrný 3. (V. Patrný však od 3. kola nehraje pro pracovní úraz). Hra M. Bartoše je milým překvapením. Přejeme mu ještě hodně dobrých karambolů.
   A nyní k družstvu A, které hraje ve skupině s Teslou a Lokomotivou Pardubice, Libercem, Jabloncem nad Nisou, Náchodem, Semilami a Ronovem nad Doubravou, jenž se loni poprvé probojoval do 1. třídy. Družstvo nemá snadnou úlohu, protože pět celků ( Tesla a lokomotiva Pardubice, Liberec, Náchod, Jablonec) má ve svých řadách hráče, kteří hráli 1. a 2. ligu, a přesto si nevede špatně. Hraje se třikrát VH, třikrát K, a třikrát 1B na 25 náběhů (VH 250, K 150, 1B 60 karambolů) a utkání trvá 4-5 hodin.
   6. 10. hrál Broumov v jablonci a odešel těsně poražen 8:10. Body za Broumov uhráli: J. Nemeš 4 a M. Týfa 4.
   13. 10. hostil celek T. Pardubic, který přijel s kompletním prvoligovým kádrem. Nemohlo to dopadnout jinak, než 0:18. Padl také rekord hry ve VH, když Z. Nermuť z hostujícího celku sehrál sérii 232 karamboly a partii ukončil na 5 náběhů. což je jednotlivý průměr (JP) 50 karambolů na jeden náběh.
   3. 11. se hrálo pod Ještědem v Liberci. Prohra 5:13 ani tak nemrzela, jako chování jednoho domácího hráče, který na adresu našeho nejlepšího hráče J. Nemeše pronesl, že by měl hrát třetí třídu. Liberec se má na co těšit v odvetě. Body získali: M. Týfa 3, J. Nemeš 2.
   11.11. - opět výjezd, tentokrát do Náchoda, kde se čekala prohra. Náchod totiž usiluje o postup do 2.ligy a má ve svém celku dva hráče, kteří mají zkušenosti z 1. ligy.L. Řehůřek je juniorský reprezentant ČR a ing. P.Kočička je také zkušený hráč, což se projevilo při zápasu. Náchod asi Broumov podcenil a postavil družstvo ve složení ing. Kočička, Bareš, Otčenášek. Ve VH exceloval P. Kočička a vyhrál nad J. Nemešem 250:0 na jeden náběh! J. Nemešovi se tak opakoval zápas z loňské sezóny, kdy J. Tóth z Liberce mu provedl totéž. M Týfa porazil Bareše.Rozehrál se však P.Köhler a získal 2 body nad Otčenáškem. Po VH byl stav pro hosty 4:2! V K se vzchopil J. Nemeš a Kočičku porazil! P. Köhler přidal dva body vítězstvím nad Barešem a rázem byl stav 8:4 pro Broumov! K výhře stačilo jedno vítězství. P. Kočička osobním rekordem 60 karambolů na 6 náběhů (JP 10,00!) v 1B nedal šanci J. Nemešovi. Takto P.Köhler svého soupeře porazil a obrovské překvapení bylo na světě. Broumov poráží Náchod, hrající na domácí půdě, 10:8. Body: P. Köhler 6, J. Nemeš 2, M.Týfa 2.
   23. 11. přivítal Broumov doma Semily a v utkání zvítězil výrazně 14.4.J . Nemeš uhrál 6 bodů, M. Týfa a P. Köhler po 4.
   Po pěti kolech je Broumov na 5. - 6. místě, získal 4 body a má skóre 37:53. J. Nemeš získal 14 bodů, M. Týfa 13 a P. Köhler 10 bodů. Za povšimnutí stojí výkon J. Nemeše, protože zpravidla nastupuje proti nejlepším protivníkům.
   Ve stručnosti jsem Vám, vážení čtenáři, shrnul, jak probíhají soutěže ve sportovním kulečníku, jichž se Broumov zúčastňuje. Příště Vám předložím výsledky ze soutěže v trojbandu.

   Vladimír Patrný
Z činnosti Policie ČR

   V minulém čísle jsme v souvislosti s nastupující zimou vyjádřili podiv nad poměrně nízkým počtem dopravních nehod, zvláště ve dni, kdy udeřilo náhlé náledí. Nyní jako by však ostražitost řidičů polevila: 21 autonehod za necelý měsíc je slušné číslo. Přesněji řečeno za jednadvacet dní, tedy v průměru přesně jedna denně. Ale např. 21. 11. se staly čtyři karamboly najednou. K vážnějšímu zranění došlo naštěstí jen v Jetřichově, kde se na křižovatce srazila tři auta. Kuriózní nehoda se stala na Pasách, kde Avii za jízdy upadlo kolo a vletělo na protijedoucí sanitu.
   Dále se místní oddělení Policie ČR v období od 21. 11. - 11. 12. zabývalo těmito případy:
 • krádež peněženky z kanceláře na Lesní správě
 • předvedení osoby po které bylo vyhlášené pátrání
 • náhlé úmrtí bez cizího zavinění na Křinickém sídlišti
 • krádež dvou videokamer v hodnotě 50.000 Kč z prodejny Deto za plného provozu. To bude pod stromečkem pravé nefalšované zlodějské radosti - tak přejeme šťastné a kradené Vánoce!
 • podezření z podvodu. Paní půjčila televizor a zapůjčiteli tak přirostl k srdci, že se od něj už nedokázal odtrhnout.
 • několik případů v Soukenické. jejíž někteří obyvatelé se tradičně činili. Manžel zde napadal manželku, druh rozbil okno a obtěžoval družku, udála se zde rvačka. Naposledy byla nucena matka zavolat policii na svého syna, jenž demoloval zařízení hospody pod klášterem. Když se policie na místo dostavila, vášně už ochladly, mateřská láska přeci jen převážila a tvrdilo se, že vlastně o nic nešlo.
 • automechanik z Hejtmánkovic si ze svěřené mu na opravu Š 105 vymontoval pro svou potřebu motor. Kdyby předem inzeroval, že provádí přestavbu motorových vozidel na šlapací autíčka, nikdo by nemohl nic namítat. Takto ovšem majitel spokojen nebyl.
 • krádež osobních dokladů v Sokolovně
 • fyzické napadení v Meziměstí. Strojvůdce a drážní zaměstnanec se dostali do křížku. Pokud se přeli o reformu státních drah, jak snížit schodek hospodaření, máme pro ně pochopení.
 • únik čpavku z cisternového vagónu, který dorazil na meziměstské nádraží z Polska. Nehoda nebyla vážná, jednalo se naštěstí pouze o uvolněný kohout.
 • dvě krádeže nářadí ze zaparkovaných automobilů - jednoho, již podruhé v krátké době na stejném místě, u bývalého pivovaru; druhého v ul. Protifašistických bojovníků
 • již tradiční, místně koloritní fyzické napadení v Kinokavárně
 • podezření na zcizení mobilního telefonu na plese. Otázkou však také zůstává, je-li vhodné tančit s mobilem zavěšeným na opasku
 • dva nálezy peněženek s doklady, které byly i s peněžními hotovostmi vráceny majitelům, což jistě stojí za zaznamenání
 • poškození fasády prodejny pana Šafáře nákladním automobilem
 • převoz odsouzeného, jemuž se nechtělo nastoupit k výkonu trestu
 • napadení mezi druhem a družkou v Opočenského ulici
 • nález nábojů do signální pistole. Munici nalezl syn v pozůstalosti po rodičích.
 • vloupání do večerky u Veby. Zmizel tradiční sortiment: alkohol, cigarety a další drobnosti.
 • náhlé úmrtí v panelovém domě v Meziměstí. Sousedka našla souseda na chodbě domu již bez známek života. Pokud nelze obvinit alkohol, pak nutno říci, že cizí zavinění nebylo zjištěno.
 • krádež tří set tisíc korun (!) z bytu v Jetřichově. Pachatelem byl ještě nedospělý syn družky majitele. Za menší část nakoupil tretky, část větší rozdal kamarádům - svatá prostoto!
 • vloupání do hospody (romského klubu) na Krimsu
 • fyzické a slovní napadení v hospodě v Heřmánkovicích. Mladý muž slavil narozeniny tak bouřlivě, že se s ním o jeho radost museli podělit i policisté na oddělení
 • fyzické napadení mezi manželi v Meziměstí. Na druhý den musela do pokračujícího sporu tohoto páru zasahovat policie znovu
 • fyzické napadení mezi otcem a dcerou v Jetřichově
 • krádež 34.000 Kč z bytu v Hejtmánkovicích. Krádež, nahlášenou až po dvou dnech, měla na svědomí návštěva. Kdoví, zda-li ještě někdy přijde na kus řeči?
   Že by nadcházející svátky proběhly zcela bezproblémově, nedělá si iluzi asi nikdo. Ale trochu do sebe bychom alespoň v tento čas mohli jít všichni, a ti, kteří přes rok mívají problémy s rukou zákona zvláště. Že by v onen čas policisté seděli na služebně při zpěvu koled a v tichém rozjímání, je asi také čirá utopie. Ale že by sváteční službu mohli vykonávat jen ti, na které bohužel vyjde, že by posily nemusely opouštět štědrovečerní stůl kvůli nějaké hromadné fackovačce pod stromečkem a že by tedy nemuselo být celé oddělení „auf", je snad skromné přání. Je to koneckonců i přání autora těchto řádků, aby toho neměl začátkem příštího roku tolik ke psaní. Takže spolu s místním oddělením Policie ČR přeje broumovské veřejnosti klidné svátky a vše nejlepší do nového roku Karel Franze
Zimní turnaj fotbalistů Slovanu Broumov

   Fotbalisté Slovanu Broumov v rámci zimní přípravy odehrají turnaj v rámci okresu, převážně na hřišti v Broumově - Velké Vsi.

   Program:
 • Slovan Broumov -Spartak Police, sobota 2. února 2002, hřiště Broumov
 • Velké Poříčí - Slovan Broumov, sobota 9. února 2002, hřiště Broumov
 • Slovan Broumov - SK Babí, sobota 16. února 2002, hřiště Broumov
 • Spartak Police - Velké Poříčí, neděle 17. února 2002, hřiště Broumov
 • SK Náchod dorost - Slovan Broumov, sobota 24. února 2002, hřiště Náchod, zač. 10.30 h.
 • Slovan Broumov - Sokol Provodov, sobota 2. března 2002, hřiště Broumov
   Všechna utkání na hřišti v Broumově se hrají od 14.00 hod.
   Mistrovská utkání začínají fotbalisté v neděli 24. března 2002 v Provodově a na domácím hřišti se představí v neděli 31. března 2002 od 15.00 hod. proti Chlumci nad Cidlinou. Všechna utkání mužů A a dorostu A na domácím hřišti se budou hrát opět v neděli. Žáci a dorost B zase v sobotu.

   Oddíl kopané
Taková je Amerika - 3

   V této části bych se chtěl zmínit o turistickém ruchu ve státe Colorado. Hlavně bych chtěl mluvit o síti scénických a historických silnic (byways), které protínají celý tento stát. Prakticky vedou na všechny vrcholky Skalistých hor, spojují však teoreticky všechny důležitá místa státu Colorado. S výstavou těchto silnic bylo započato ve třicátých letech po zvolení prezidenta Franklina Delano Roosevelta (byl uveden do funkce v roce 1933 za demokratickou stranu a zůstal ve funkci 3 volební období !) Krátce po inauguraci přednesl plán na vybudování těchto silnic ve státe Colorado, a to za pomocí armády – povolaní branci se během své služby zabývali vybudováním této sítě silnic. Zásluhou těchto silnic dnes máte možnost pohodlně se dostat do kteréhokoliv místa Colorada. Této sítě využívají také školní autobusy, které svážejí děti každý den do jednotlivých měst Colorada (bezplatně). Silnice jsou perfektně udržovány po celý rok, nikde se nepotýkáte s různými výmoly, nebo se prý nestává, aby během zimních měsíců některá silnice nebyl průjezdná. Do státu Colorado přijíždí každoročně několik milionů návštěvníků z celých Spojených států, ale tento stát se také stal oblíbeným místem mnoha německých turistů, převážně důchodců. Nejoblíbenější místa pro turisty jsou ve Skalistých horách a Ester Parku.Nejrozšířenějším sportem se zde stala cykloturistika. Kola a příslušenství si můžete zapůjčit v mnoha půjčovnách, které se předhánějí v nabízených službách. A tak mnohdy celé rodiny tráví svoji dovolenou na kolech. Na chování cyklistů, kteří nevyužívají pouze cyklistických stezek, důsledně dohlíží policie. Porušování dopravních předpisů se v žádném případě netoleruje, nikdo si nedovolí jet na kole bez přilby. Žádnému kolu nechybí předepsané příslušenství - každý cyklista je řádně osvětlen. Nesetkal jsem se za celou dobu s tím, že bych viděl neosvětleného cyklistu (ať již v horách či přímo ve městech).
   O žaludky turistů se starají stovky restaurací a rychlých občerstvení, které fungují naprosto spolehlivě. Kolem 11. hodiny večerní však většina z nich má uzavírací dobu, kterou striktně dodržují. Milým připomenutím toho, že jsem z Čech, byla existence české restaurace PRAHA (Prague) v městečku Georgetown. Restauraci vlastní pan George Čížek se svoji manželkou. Jeho restaurace je ve stálém obležení a prakticky bez objednávky místa předem se do restaurace těžko dostanete. Američanům chutnají typická česká jídla, ale i pravé české pivo.
   Objednat si zde můžete knedlo-vepřo-zelo, svíčkovou, rajskou omáčku, pravé české buchty a koláče (kolache). Ale i zde se jídla amerikanizovala –mnohdy je zde vidět kombinace českého jídla s americkým hamburgerem.. Během léta se v restauracích střídají studenti z USA ale i z Evropy, kteří si zde přivydělávají během prázdnin. Setkal jsem se zde se studenty z Polska, Slovenska, Ruska, Ukrajiny, ale také ze sousedního Mexika. Milé bylo setkání se studentkou z Bratislavy a studentkou z polského města Kudowa Zdrój. Ceny občerstvení jsou zde pro každého přijatelné, horší je to s cenami ubytování v hotelech – Američani raději využívají svých pojízdných karavanů nebo hojně stanují v autokempincích. Velmi příjemné je vidět, jaký perfektní pořádek panuje na území toho státu – nikde žádné poházené pytle s odpadem, žádné „pozůstatky" po turistech. Totéž platí o všech veřejných záchodech , které v Americe nazývají „rest rooms" a také svému názvu odpovídají. Colorado je skutečně státem, který je jak stvořený pro strávení příjemné dovolené.
   A ještě něco o národní snášenlivosti. Ve státe Colorado žije mnoho národností – ať již bílých občanů, tak i barevných občanů. Nikde jsem neviděl, že by někomu vadilo, že je někdo Mexičan, Indián, Číňan, Čech či Němec. Všichni se navzájem respektují. Nestává se, že by se jeden druhého stranil. Jsou zde vidět bílí i barevní policisté, totéž platí o úřednících na poštách, ale i na dalších místech ve veřejné správě. Není nic zvláštního, když se na některé horské túře potkáte s člověkem, který se s vámi na několik minut jen tak zastaví a začne si s vámi povídat. Mnohdy jsem z toho byl velmi udiven, ale bylo to pokaždé milé setkání.

   Petr Cirkl
Pamětní desky na hřbitově

   Hlavním cílem zářijového česko-německého setkání byla péče o společné kulturní dědictví Čechů a Němců na Broumovsku. V rámci této akce byly i odhaleny kopie pamětních desek na hřbitovním kostele "U Naší Milé Paní".
   Když po r. 1989 "zmizelo" z ochozu hřbitovního kostela dvanáct ze čtrnácti dřevěných reliéfů Křížové cesty, nechal pan vikář Zeman sejmout kromě dvou zbývajících řezeb i pamětní desky, připomínající zejména pohromy a jiné tragické události Broumova, jako požáry, povodně, epidemie, obležení města a pod.
   Často jsem na hřbitov vodil početné skupiny turistů a pamětní desky mi velmi chyběly. Rozhodl jsem se proto, že se pokusím zorganizovat výrobu jejich kopií. Nechal jsem v roce 2000 ve vlastní režii zhotovit první kopii, popisující povodeň v Broumově v roce 1570, při které se utopilo 19 lidí. Práce se ujal akademický malíř Jiří Škopek z Jaroměře, který nabídl ze všech oslovených nejlepší relaci kvalita-cena. Výsledek předčil moje očekávání. Mezitím jsem vstoupil do jednání s vedením Krajanského sdružení Braunau ve Forchheimu, které přislíbilo financování zbytku kopií. Následovalo jednání s několika institucemi, např. Památkovým úřadem v Pardubicích ap.
   Při výrobě kopií bylo nutno dodržet přísné podmínky, stanovené panem vikářem, zejména to, že se originály nebudou vyvážet z objektu kláštera. Do přípravy výroby se zapojilo několik mých známých, kterým za tuto pomoc patří můj velký dík. Jsou to zejména fotograf Horst Bauer, který zhotovil fotodokumentaci, a radní Pavel Trojan, který zabezpečil počítačové programy pro historické typy písem. Bez těchto dvou pánů si úspěšné dokončení akce neumím představit. Samozřejmě největší dík patří ak.mal. Jiřímu Škopkovi. O kvalitě jeho práce se každý Broumovák při návštěvě hřbitova může přesvědčit.
   K historické tabuli let 1800-1899 jsem dal český překlad, který je poněkud v provizorním stavu. Časem bych chtěl dát české překlady ke všem tabulím do dřevěných zasklených rámů.

   Ing. Neumann
Ještě k výstavě 650 let městského práva - Broumov

   Nepokládám za šťastné prodlužovat diskusi na stránkách Broumovského zpravodaje dalšími pokračováními, nicméně reakce pana Ing. Hechta (poznámka redakce: jako autor byl nesprávně uveden K. Brichta) v čísle 11 na mou poznámku k německé výstavě „650 let městského práva - Broumov" v čísle předcházejícím je natolik zavádějící, že ji není možno ponechat bez komentáře. Je totiž zároveň charakteristická pro falešné pojetí úlohy sudetských Němců ve třicátých a čtyřicátých letech, jaké nám dnes soustavně předkládají někteří jejich mluvčí. Ve shodě s tímto pojetím Hecht uvádí, že byli jen „nadšeni pro ´osvobození´ v roce 1938 (rozuměj mnichovskou dohodu a její důsledek - připojení pohraničních oblastí k nacistické Říši - vysvětlivka S. Ch.), a na tomto vývoji se česká politika spolupodílela". Vše další se již odehrálo proti jejich vůli, na ničem zlém se neúčastnili a „od německé zločinecké politiky se mnohokrát distancovali".
   Skutečnost je, bohužel, jiná. Mnohostranná podpora a široká spoluúčast na celé Hitlerově politice je nepochybná. Výmluvně se o tom vyjádřil Konrad Henlein, který jistě věděl, o čem mluví, když 4. března 1941 ve Vídni řekl: „V několika letech se podařilo narušit vnitřní stabilitu Československa tak důkladně a přivést poměry do takového zmatku, že Československo dozrálo k likvidaci. K tomu mohlo dojít jen proto, že všichni sudetští Němci (das ganze Sudetendeutschtum) se stali nacionálními socialisty." Je to smutné svědectví o kvalitě vůdců i ochotě dalších, jejichž účast neskončila rokem 1938.
   Není podstatné, zda pánové Henlein nebo Birke byli přítomni na Heydrichově proslovu v říjnu 1941. Jeho závěry o po válce naplánovaném transferu nepohodlných Čechů, nezpůsobilých ke germanizaci, z německého prostoru Böhmen und Mähren, byly krátce na to široce známy i v české veřejnosti, takže o tom, že s nimi byli seznámeni čelní představitelé nacionálně socialistických Němců, není třeba vůbec pochybovat.
   Je řada dalších důkazů, které usvědčují autory výstavy z pokrytectví a zamlčování. Vřele s nimi však souhlasím, když na str. 14 českého překladu průvodce výstavou doslova uvádějí: „ Evropa potřebuje pevné základy a národy se mohou stát dobrými sousedy jen cestou pravdy a poctivosti." Právě tomuto vývoji broumovská výstava uškodila. Vyvolala dojem, že po zkresleném výkladu historie mohou přijít další nepoctivosti. Má-li někdo pocit, že je třeba tuto nešťastnou historii otevírat, pak to musí činit úzkostlivě objektivně a pravdivě. Je třeba se na obou stranách zasadit, aby příští kroky k dobrému sousedství již nepoctivé nebyly a směřovaly především k budoucnosti.

   Stanislav Chýlek
Advent s třináctkou

   Následující řádky jsou určeny zejména ženatým mužům. Nastalo nám nejkritičtější období roku, kdy k běžným stresům, doprovázejícím nás po celý rok, přibývá takový nápor, že slabší jedinci se z toho mohou dočista zhroutit - je tu polovina prosince, měsíce dvanáctého. A čím možno zlomit nápor dvanáctky? Jedině číslem vyšším, třináctkou! Nechápete?, čtěte dále.
   Záleží na domácnosti, ale většinou už v průběhu listopadu vypracuje vaše žena vražedný harmonogram vánočního úklidu, co udělá ona a co vy. A právě v půli prosince počne neomylně vysvítat, že zatímco žena je v beznadějném skluzu, vy jste ještě ani nezapočali. Nálada v domácnosti houstne, frekvence výčitek a následných hádek sílí, na napjatých nervech dala by se vybrnkat koleda. Vaše milovaná žena počne se vám před očima měnit ve Fúrii a děti? Copak to jsou děti? Haranti to jsou a kdyby nedělali nepořádek, byl by svatý klid. Když se tedy po večeři schyluje k další bouřce, Fúrie vás začne vyčítavě upomínat a vy se následně svedete blesky na haranta, který po vás chce zkontrolovat úlohu: „Kam sis položil ten sešit, lumpe! Copak nevidíš, že jsem tu před chvílí večeřel, nevidíš tu mastnotu, to si to neumíš utřít? Tvoje příklady teď, když mi hlava třeští? A jak to píšeš tu čtyřku, takovej klikyhák, já ti to vytrhnu, budeš vidět. 3 x 7? 28? Já tě snad uškrtím, no jó, celá máma!", když tedy nastane taková chvíle, je pravý čas nasadit „třináctku".
   Ano, třináctistupňové pivo z jednoho nejmenovaného (abych neupadl v podezření ze skryté reklamy) olivětínského pivovaru. Jest to nápoj nad jiné znamenitý, některými znalci před plzeň kladený, jako stvořený pro tuto situaci, přesto ještě mnohými nedoceněný a mnohým místním dokonce neznámý. Tatam je doba letních veder, kdy nejlépe posloužila chladivá desítka. Třináctka dodá v této době tělu vše potřebné a v optimální míře: tekutiny, energii v mrazech tak nezbytnou, výbornou chuť a hlavně obsah alkoholu. Všechny ostatní nápoje dodají něčeho z toho buď málo, nebo příliš - v tomto případě je třináctka šťastné číslo. S třináctkou odebereme se tedy do samoty. Ideální pro ten účel je balkón, neboť zde je možno k tomu kouřit a tiše meditovat. Méně šťastní jedinci musí k dosažení samoty použít lsti: vymyslete si třebas, že sousedka říkala, že by s vaší ženou naléhavě potřebovala mluvit. I když to není pravda, buďtež si jisti, jsou-li v dobrém vztahu, že nějaké to téma k hovoru alespoň na tu čtvrthodinku si vždy najdou. My se zatím nerušeně můžeme věnovat své třináctce. Počínáme si přitom rozvážně, dbáme, aby byla řádně teplotně ošetřena (nesmí být podchlazená, zvláště v tomto zimním období), rozhodně nechlemtáme z lahve, nýbrž hlubokými doušky vychutnáváme z velké sklenice jemně nasládlou chuť, vyfukujeme kotouče dýmu a již po krátké chvíli cítíme, jak naše tělo zaplavuje stav blaženosti. Do pokoje vracíme se s vyrovnaným úsměvem Budhovým (některé ženy jsou schopny to glosovat, že se usmíváte jako blbec, ale správného Budhu nemůže toto rozhodit). Toho, k čemu někteří potřebují dlouhodobá duchová cvičení, docílili jsme my v průběhu několika minut.
   I co vidíme? Milý klouček jde nám s opraveným úkolem v ústrety. Pokládáte rozšafně sešit do mastnoty a pravíte: „Chlapče, úpravu máš znamenitou, zvláště ty čtyřky jsou jak malované. Ale zde, 3 x 7? 21? No nelekej se, tatínek nic neudělá, žádný učený z nebe nespadl. Kdybys věděl, co to dalo, než jsem se to sám naučil. Tak si to oprav na 28 a už si to pamatuj." Hladíte ho po vláscích a myslíte: Šibal jeden, celý po tatínkovi. A maminka už také zde? Jak zkrásněla, jak je milá, jen trochu ustaraná. Však je toho na ní před těmi svátky až až. A nevyčítá, jen starostlivě upomíná. - „No vždyť ano, to víš, že udělám, všechno udělám, hned zítra." Nekonečný mír line se vaší domácností. Ale zde pozor!, třináctku vždy jen jednu. S rostoucím počtem se všechno působení sčítá, tedy i vaše velkorysost. Daných nad míru slibů mohli byste později litovat. Neboť datum 24. se neúprosně blíží a výčitky začnou přemáhat i vliv blahodárného nápoje. Pak nezbývá, než nalít třinácky i vaší ženě. Ale opět pozor, ne více než sklenku, aby se vám nerozvolnila příliš. Vždyť někdo tu práci přeci udělat musí, aby domácnost byla před svátky jaksepatří..

   K. Franze
Ještě k Týdnu pro broumovské kostely

   Začalo to před několika lety velice pěkně. Do Broumova se začal stále častěji vracet p. Mojmír Poláček se svými zpěváky. Název Collegium pro arte antiqua zněl slibně. Společenství pro staré umění. Na první poslech to znělo tak, že to bude skutečně cosi, co doplní tím nejvhodnějším způsobem starobylé památky, kterými je Broumovsko doslova poseto. A tak začala velmi přátelská spolupráce. Několikrát opakované procesí do krajiny k opraveným křížům a kaplím s velmi pěknými zpěvy mladých lidí, většinou s jakoby objednaným slunečným počasím nás mnohé naplňovalo nadšením. Tak to jsme tady ještě neměli. Došlo tedy k návrhu, že by se měl konat v letních měsících týdenní festival, který by přinesl jednak zaměření široké veřejnosti na architektonické skvosty Broumovska, jakési upozornění, že jsou v této krajině skryty perly, vzácné dědictví, o které je třeba se starat. Část výtěžku z tohoto prvního Týdne pak měla svou výší přislíbených 40.000,- Kč posloužit k zasklení a zamřížování oken v kostele sv. Markéty v Šonově.
   Zahájení Týdne pro broumovské kostely se uskutečnilo v kostele sv. Markéty v Šonově v neděli 6. srpna 2000 za účasti nečekaného počtu návštěvníků. Koncert raně barokní hudby byl kvalitní a naprosto odpovídající prostředí barokního chrámu i posvátnosti místa. Avšak již druhého dne začaly v chrámových interiérech performance Jiřího Jandy, což jsem už za vhodný program pro kostelní prostor nepovažoval. Interpret seděl před oltářem a nesrozumitelnými posunky něco naznačoval. V úterý bylo pokračování této produkce v kostele v Heřmánkovicích, ve které se daly rozpoznat náznaky parodie bohoslužby. To už jsem značně zneklidněl. Mé podezření bylo potvrzeno proslovem p. Poláčka před koncertem v Ruprechticích, kde bylo řečeno: „Kostely na Broumovsku už k náboženským účelům neslouží a nebudou sloužit. Teď přicházíme my, abychom jejich interiérům dali novou náplň, abychom je otevřeli nejširším vrstvám obyvatelstva". Připadal jsem si jako ve zlém snu. Pan Poláček nebral ohled na mou přítomnost o které věděl. Hlavou mi nejdříve proběhlo, zda nedošlo k nějakému politickému převratu, zda není snad znovu u moci nějaká ateistická diktatura, která nyní zakáže kostely používat k bohoslužbám a nadělá z nich koncertní síně, ateistická muzea či kravíny, jak tomu bylo po revoluci v r. 1917 v Rusku. Vždyť tohle nám do očí neříkali u nás ani komunisté, kteří přece jenom kostely u nás tolerovali, i když nás z nich nepouštěli ven a církevní činnost bedlivě i uvnitř kostelů sledovali a kontrolovali. Zmohl jsem se na hlasitý protest: „Pane Poláčku, to není pravda! Většina našich chrámů se k bohoslužbám používá. Zde v Ruprechticích je každou neděli mše svatá a sejde se zde někdy až padesát lidí!" Nepřítomně se na mne zadíval a pokračoval v rozvíjení svých teorií, jak teprve nyní budou zase kostely plné lidí. To už mi bylo zcela jasno. Mám co do činění s lidmi, kteří nepřicházejí s úmyslem obohatit jako Collegium pro arte antiqua krásou hudby starých mistrů inspirovanou křesťanskými motivy návštěvníky tohoto Týdně pro broumovské kostely, ale v pozadí jejich činnosti je jakýsi jiný, velmi tajemný záměr.
   Po skončení prvního Týdne pro broumovské kostely v r. 2000 jsem ovšem marně čekal na přislíbených 40.000,- Kč na zasklení a zamřížování oken v šonovském kostele a také vyúčtování dodnes nepřišlo, ačkoliv zástupce vlastníka těchto chrámů, který kostely k tomuto problematickému Týdnu propůjčil, by asi měl vědět, jaký zisk nebo ztráty tato akce přinesla.
   Čas oponou trhnul, jak říká básník, a rok se sešel s rokem. Bylo zde opět léto a psal se rok 2001. V tu dobu již panu Poláčkovi, potažmo Collegiu pro arte antiqua, byla odprodána zpustlá a chátrající fara v Heřmánkovicích, a pan Poláček se nastěhoval jako nájemník do zahradního domu v areálu Benediktinského opatství sv. Václava v Broumově. Jeho sebevědomí vzrostlo. Na zahájení druhého Týdne pro broumovské kostely pozval dokonce předsedu senátu p. dr. Petra Pitharta, aby nám ukázal, v jak vysoce postavených lidech má on a dr. Piňos své zázemí. S konáním tohoto druhého Týdne jsem souhlasil s předpokladem, že už se nebude opakovat nic z nevhodných programů roku předcházejícího. Bylo to však ještě horší.
   Zahájení druhého Týdne pro broumovské kostely bylo velkolepé a důstojné. 15. července 2001 byl opět šonovský kostel sv. Markéty zaplněn do posledního místa. Předseda Senátu měl překrásný úvodní proslov. Svatomichalská schola z Brna předvedla špičkovou interpretaci chorálních skladeb. Dalo by se předpokládat, že i následující dny přinesou podobné zážitky pro návštěvníky tohoto Týdne. Avšak již noční představení japonského tanečníka Kei-mai v šonovském kostele bylo šokující. Tak alespoň vyprávěli někteří z účastníků této taneční performance. Cituji doslova: „Nahý baleťák skákal z oltáře na oltář…" „Byl to obyčejný striptýz…" I když jsem opět silně zneklidněl, bral jsem to trochu s rezervou. Vím, že se někdy i v různých ústních zprávách přehání. Druhý Týden pro broumovské kostely byl však zdokumentován Českou televizí, a tak nakonec došlo k odvysílání pořadu „Tuž se Broumovsko" v rámci odpoledních nedělních vysílání Cesty víry. A tam mimo jiné byly také záběry na produkci nahého japonského tanečníka. Vzápětí jsem byl zahrnut dotazy a výčitkami těch, kteří tento pořad v televizi sledovali. „Jak jste to mohl dovolit v kostele?" „Byly Vámi dodrženy platné církevní směrnice?" Byl jsem zaskočen a zahanben. Královéhradecké biskupství sice bylo z mé strany o konání tohoto Týdne uvědoměno, ale pouze ústně s dodatkem, že zodpovídám za programy, které budou v chámových interiérech uváděny. Byla to z mé strany přílišná benevolence, která se mi nevyplatila.
   Pro informaci čtenářů uvádím základní platné směrnice pro konání koncertů v našich chrámech. Povolení ke konání koncertu v kostele dává písemnou formou diecézní biskup na základě doporučení duchovního správce toho kterého kostela. Každá diecéze má formuláře žádosti, které obsahují úplný výčet podmínek ke konání koncertu a také žádost o rozpis skladeb a jejich autorů. Podle církevních předpisů mohou být uvedeny pouze skladby komponované na liturgické texty, instrumentální skladby vzniklé pro uvedení v kostele (např. varhanní skladby, sonáty da chiesa apod.), skladby odpovídající liturgické době. Pořadatelé se na této žádosti zaručují, že výše nákladů spojených s pořádáním koncertu bude převýšena výtěžkem ze vstupného a že zaručí takové oblečení a chování účinkujících a posluchačů, které odpovídá charakteru kostela jako posvátného místa.
   Po všech těchto reakcích na zhlédnutý televizní pořad a s vědomím, že byla i na mé straně chyba v přílišné benevolenci a důvěře v pana Poláčka, jsem musel zaujmout postoj k vyhrocené situaci. Učinil jsem tak otevřeným dopisem, ve kterém jsem se ovšem dotkl i dalších problémů, které mám s p. Poláčkem. Věřícím jsem se pak po mši svaté v neděli 28. října t. r. omluvil za pohoršení, které jsem i já zavinil svou důvěřivostí a benevolencí. Ujistil jsem je, že se to už nesmí a nebude opakovat. Toto své slovo vyřčené u oltáře chci také důsledně dodržet. Přece však tato aféra měla cosi pozitivního. Ohlasy na pořad „Tuž se Broumovsko" způsobily, že jsem si živěji uvědomil živost a soudržnost farního společenství. Skutečnost, že jsme ještě nedospěli do úplné pasivity a odumírání svého křesťanského povědomí, že nejsme apatičtí a lhostejní k těmto předčasným hrobařům naší náboženské identity. Projevy sympatií odezněly i od některých dalších obyvatel Broumovska a také jim jsem za jejich projevy vděčný. Také mně není jedno, že se zde najednou vynořují okázalí „spasitelé" podle nich silně zaostalého koutu české země. Podle jejich samolibého prezentování před jejich příchodem zde vládla temnota, zaostalost a nekulturnost.
   Broumovské kostely prožily velmi těžké desetiletí. Jejich zchátralost je zaviněna desetiletími předchozími, kdy komunistický režim neměl zájem o jejich opravy a také na to neměl, jak prohlašoval, finanční prostředky, ačkoliv po r. 1948 zkonfiskoval církvi majetek. Ještě v té zlé době jsem začal zachraňovat kostel ve Vižňově, o jehož demolici se tehdy uvažovalo. S vypětím všech sil byla zrekonstruována střecha, a tím byl kostel zachráněn. V té době začala také záchrana architektonicky velmi cenného kostela sv. Václava v Broumově, který opět slouží k bohoslužbám. Avšak těžké doby, nepřející broumovským kostelům v době totality, byly doslova korunovány v tom nejhorším slova smyslu po devadesátém roce minulého století. Bezmocně jsme krátkou dobu přihlíželi k vlně kostelních krádeží, která se hned v prvních letech naší svobody přehnala přes celou zemi a zavinila nedozírné ztráty movitých kulturních památek. Některé kostely byly vyloupeny opakovaně. Z broumovských kostelů se ztratilo několik velmi cenných exponátů. Bylo třeba okamžitě jednat. Došlo tedy k okamžitému svozu cenných věcí z chrámových interiérů. Byly uloženy v bezpečných a utajených depositářích. Tím ovšem utrpěl vzhled interiérů broumovských kostelů natolik, že podle výroku jedné farnice mohou v jednom dokonale vyklizeném chrámě sloužit své bohoslužby i nejzarytější protestantští obrazoborci. Deprimující chrámové interiéry ovšem utvrzují organizátory Týdnů pro broumovské kostely, že katolické náboženství na Broumovsku je dokonale mrtvé a kostely skýtají příležitost k jejich využití pro performance, výstavy a koncerty. Aby o tom byla veřejnost přesvědčena, po celou dobu trvání Týdne byly kostely otevřené. Zdaleka to nebylo jen kvůli tomu, aby jejich vnitřky mohla zhlédnout veřejnost, ale také proto, aby bylo zřejmé, že je nejvyšší čas využít tyto stavby a vyrazit z nich ještě nějakou korunu dříve, než se zhroutí. Proto se po celou dobu trvání tohoto Týdne v kostelech vybíraly příspěvky, o kterých si většina důvěřivých návštěvníků myslela, že jsou to peníze na záchranu kostelů. Byl jsem několikrát dotázán, kolik činil finanční efekt pro kostely. „Dávali jsme v dobré víře, že dáváme pro broumovské kostely", odpovídali mnozí návštěvníci.
   Náboženská situace na Broumovsku jistě nese citelné stopy usilovné ateizace, která v celém národě probíhala za minulého režimu. Díky tomu, že Broumovsko bylo po r. 1945 osídleno velkou částí z nábožensky živých okolních regionů, nese dosud alespoň částečně kladný religiózní charakter. Náboženská situace se zde ještě nepodobá naštěstí naprostému nezájmu o duchovní hodnoty, jak je tomu v pohraničí západním či v Polabí a ve středních Čechách. Mohu směle prohlásit, že zchátralost chrámových staveb není souběžná s duchovní zchátralostí našich farníků. Jsou zde ovšem i bolestné výjimky a duchovně mrtvé lokality. Naštěstí jsou v menšině.
   Těžké desetiletí devadesátých let a současná doba mají svou protiváhu v nadějné činnosti slibně se rozvíjející záchrany architektonického dědictví na Broumovsku. Každoročně jsou poskytovány milionové částky Ministerstvem kultury. Jen slepý či zaujatý člověk to nechce vidět. Areál kláštera se každoročně odívá vždy další částí do své původní krásy. Záchrana objektů začíná vždy od střechy. Kostel v Heřmánkovicích má novou střechu, dokončuje se střecha kostela v Božanově, začaly práce na obnově střechy v Martínkovicích. K obnově poničené krásy tvářnosti našich kostelů ovšem zdaleka nestačí nějaký „týden", ale budou to celá desetiletí. Jsem však přesvědčen, že nám kostely nespadnou a ještě více jsem přesvědčen, že pro většinu z nich nebudeme muset hledat jinou náplň užívání než tu, pro kterou vznikly a byly postaveny.
   Nebylo by zcela objektivní, kdybych nepřiznal, že jsem dostal také několik záporných ohlasů na svůj otevřený dopis p. Mojmíru Poláčkovi. Jistě, každý má právo vyjádřit se k problému. V těchto dopisech ovšem není zmiňován kořen problému. Není v nich ani zmínka o nepředloženém vyúčtování, o nevhodných pořadech v kostelech a dalších svévolnostech p. Poláčka. V těchto dopisech se mluví o značném pracovním úsilí mladých lidí a o kráse některých pořadů. S těmito názory se ztotožňuji. Celá řada koncertů byla velmi pěkná a nerušila posvátnost chrámového prostoru. Škoda, že vše bylo zlehčeno a zašpiněno pořady nevhodnými a jak se zdá, skutečně ne zrovna čistými úmysly hlavních pořadatelů. Za obětavou práci mnohých farníků a příchozích mladých lidí děkuji. Měli jsme mnozí skutečně dobrou vůli, odvedli jste mnozí dobrou a nadšenou práci, jak už to mladí lidé dovedou. Škoda, že to takto muselo dopadnout. Chybami se však učíme a jak to bývá, nikdy nejsme dost moudří.

   P. Norbert Josef Zeman OPraem, vikář náchodský
Lyžařský oddíl Sl. Broumov uspěl

   Již třetím rokem se žáci lyžařského oddílu zúčastňují seriálu závodů nazvaných SKI TEAM TROPHY pořádaných lyžařským klubem Ski team Sv. Petr a probíhajících ve Špindlerově Mlýně. Soupeří zde nejen žáci oddílů Krkonošské župy ( Špindlerův Mlýn, Vrchlabí,…) , ale i žáci oddílů z jiných krajů a oblastí , takže konkurence je velká. Jedná se o seriál 4 jednodenních závodů během května až října ( v podstatě 1 závod na měsíc) , kterým si lyžaři vyplňují mezisezonu. V těchto závodech musí prokázat fyzickou zdatnost , vytrvalost, sílu, obratnost,… Jedním ze závodů je triatlon (v prostředí Špindlu!), z dalších disciplín např. běh do vrchu (černá sjezdovka ve Sv. Petru), závod na kolečkových bruslích, slalom na suchu, přespolní běh,… .
   Každý závod daného seriálu je vyhodnocován zvláště a závodníci v něm získají podle umístění určitý počet bodů. Po skončení seriálu se body sečtou a vyhodnocuje se pořadí celého seriálu. Žáci broumovského Slovanu se v této silné konkurenci neztratili a vybojovali řadu výborných jak dílčích( jednotlivé závody) , tak celkových umístění ve svých kategoriích. V celkovém hodnocení nejmladší kategorie nazvané „Nejmladší mláďata" ( předžáci, předžákyně ) se nejlépe umístili Jakub Berka – ZŠ Hradební ( 4.místo) a Markéta Pírková – ZŠ Masarykova ( 7. místo ), ve starší kategorii nazvané „Mladší mláďata" ( mladší žáci,žákyně) jsme dokonce získali díky Kateřině Vítové - ZŠ Hradební , první místo a dále se umístila Pavlína Raková – ZŠ Masarykova ( 4. místo) . V poslední nejstarší kategorii nazvané „Starší mláďata" ( starší žáci, žákyně ) získali výborná umístění Lukáš Voves – Gymnázium ( 2. místo ) a Daniela Strašilová – Gymnázium (4. místo ).
   Lyžařský oddíl děkuje všem účastníkům tohoto seriálu za výbornou prezentaci oddílu a přeje v nadcházející zimní sezoně mnoho podobných výsledků a úspěchů.

   Za výbor LO Jan Strašil
Stolní tenis

   Hofmanová ve finále
   Dne 10.11.2001 se v Poličce konal další bodovací turnaj staršího žactva ve stolním tenisu.
   Velmi úspěšná byla I. Hofmanová, probojovala se až do finále, kde nakonec podlehla Utíkalové z Tesly Pardubice. K. Cepková tentokrát nestartovala. Své si odehrál S. Pášma, když postoupil ze základní skupiny, zkušenosti sbíral na svém prvním turnaji M. Ansorge.

   Pořadí:
   Starší žákyně:
   1. Utíkalová Tesla Pce, 2. I. Hofmanová Slovan Broumov, 3. Klátová Litomyšl a Plucnarová Tesla Pardubice

    Starší žáci:
   1. Jirsa Litomyšl, 2. Malík Kostelec n. O., 3. Balský Litomyšl a Merta Syntésia Pce. S. Pášma–Slovan Broumov obsadil 15.-26. místo (z 52 startujících).

Okresní přebor stolního tenisu staršího žactva v Broumově
   Oddíl stolního tenisu Slovan Broumov pořádá okresní přebor ve stolním tenisu staršího žactva.
   Přebor se koná v neděli 6. 1. 2002 od 9 hodin v hale na Spořilově. Přijďte se podívat, zveme zvláště broumovskou mládež.

   První tři dorostenky ze Slovanu  Broumov
   Dne 9.12.2001 se v Bukovici konaly okresní přebory dorostu ve stolním tenisu. Dorost oddílu TJ Slovanu Broumov získal dva tituly okresní přebornice a několik dalších medailí.
   V kategorii dorostenek obsadily dorostenky Slovanu Broumov první tři místa v tomto pořadí:
   1. Cepková K. 2. Hofmanová I., 3. Machová L.

   Ve čtyřhře dorostenek získala dvojice Cepková–Hofmanová další titul, když obsadily první místo.

   V kategorii dorostenců podlehl Gombarčík ve finále Valčíkovi. Pořadí:
   1. Valčík Bukovice, 2. Gombračík Slovan Br., 3. Rýgl a Majoroš. Broumovský Čepelka obsadil 5.-8. místo a Pášma 9.-l6. místo. Ďoubek a Ansorge se mezi nejlepších l6 neprobojovali.
   Ve čtyřhře dorostenců dvojice Gombarčík-Čepelka obsadila 2. místo, když ve finále podlehli dvojici Valčík-Rýgl-Bukovice. Ďoubek-Pášma obsadili 5.-8. místo.
   Ve smíšené čtyřhře obsadili společně 3. místo Cepková s Čepelkou a Pášma s Hofmanovou.

   BK
TJ Slovan Broumov připravuje

   TJ Slovan Broumov připravuje "Ples sportovců". Konat se bude v sobotu 26. 1. 02 od 20 hod. ve velkém sále na Střelnici.
Basketbal

Tabulka oblastního přeboru starších dorostenců
1. Broumov931028:87121
2. Skuteč841058:103320
3. Chrudim911105:70719
4. Litomyšl75992:105419
5. P P Hradec B481010:103916
6. Havl. Brod48868:98016
7. Vamberk39922:110315
8. Tesla Pce B53656:55113
9. Náchod19585:88611

Tabulka oblastního přeboru starších žáků
1. Jičín71786:26915
2. Broumov53447:45813
3. Náchod53397:51813
4. PP Hradec51546:23211
5. Vrchlabí24290:4158
6. Jaroměř06228:4436
7. Hořice06165:5246

Oblastní přebor starších dorostenců (6. kolo - 10.11.01)
Havlíčkův Brod - Broumov55 : 77( 9:27, 29:41, 49:55 )
Havlíčkův Brod - Broumov69 : 125( 16:23, 36:55, 51:85 )

Oblastní přebor starších žáků (5. kolo - 11.11.2001)
Hradec Králové - Broumov107 : 27( 24:9, 51:19, 74:21)
Hradec Králové - Broumov150 : 19( 26:5, 72:11, 113:13)

   Jaroslav Vodňanský

Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

redakční rada:
Bc. L. Franc, K. Franze, M. Hromádka
J. Louda, MUDr. T. Pindeš, Z. Streubel

redakce, grafická úprava:
M. Otte, tel. 491 22 185
e-mail: broumov.muzeum@worldonline.cz

objednávky inzerce:
Sekretariát Městského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail: fischerova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail: ic.broumovsko@worldonline.cz

uzávěrka 1. čísla:
25. 01. 2002


Copyright © Město Broumov 2003 Poslední aktualizace stránky: 21.12.2001 T