Na této stránce Vám přinášíme poslední číslo Broumovského zpravodaje. Jedná se výběr článků z tištěné verze zpravodaje. Rádi bychom slyšeli Váš názor na tento druh zpráv a tak nám napište. O výsledku Vás budeme informovat.

Broumovský zpravodaj č. 12/2001

Obsah čísla:
Rozpočet města v příštím roce
Z města
Od našich sousedů
Broumov navštíví předsedkyně...
Z korespondence starosty města
Dvě významné události
Díky broumovským zpěvákům
Zajímavý průzkum
Český svaz žen
O dietách
Společenská kronika
Setkání partnerských škol
Rekondiční pobyt dětí...
Rozšířená výpůjční doba
Veletrh cestovního ruchu
Tipy městské knihovny
Drancování kulturního invetáře města...
Komunitní centrum při SVČ
Vánoční koncert Evy Pilarové
Vánoce 2001
Z činnosti městské policie
Iluze
Poděkování
Otevřené dopisy...
Odpověď na článek
Poděkování
„Bowleři" zahájili sezónu ...
Basketbal

Rozpočet města v příštím roce

   Městský rozpočet pro letošní rok dosáhl stanoveného cíle, tj. stabilizace městských financí a vyrovnání všech závazků města včetně nesplacených faktur. Rozpočet byl postaven na omezených výdajích, které zajistily základní fungování města. V rozpočtu nebyly žádné větší investiční akce. V druhé polovině roku došlo k plynofikaci kotelen ULITY a Mateřské školy č.1, předláždění spodní části Malého náměstí a opravě plastik a hradeb u ZŠ Hradební.
   Městský rozpočet roku 2002 bude dle mého názoru trochu příznivější. Město dále splácí úvěry použité na plynofikaci, čističku odpadních vod, dům s pečovatelskou službou, nástavbové byty, skládku odpadů atd. Splácení úvěrů, půjček a úroků tak „spolkne" v příštím roce cca 15% všech příjmů města. Přesto bude o něco více peněz na provoz městských zařízení, opravy, údržbu a skromné investiční akce. Lepší ekonomická situace města by však neměla přinést neuvážené výdaje v jednotlivých kapitolách městského rozpočtu. Je třeba pečlivě zvažovat vydání každé sebemenší částky z městského rozpočtu.
   Městské zastupitelstvo dne 5. prosince projedná návrh rozpočtového provizoria na rok 2002. Rozpočtové provizórium umožní hospodaření města do schválení řádného rozpočtu (únor 2002), ale zároveň naznačí předpokládané příjmy města a výdaje jednotlivých kapitol.
   V oblasti investičních akcí je již dnes jasné, že požadavky na komunikace, chodníky, infrastrukturu pro bytovou výstavbu, školní zařízení, plynofikaci dalších městských kotelen, opravy v městské památkové zóně a další nebudou z větší části naplněny. Městské zastupitelstvo v únoru příštího roku stanoví pořadí důležitosti investičních akcí. Bude to rozhodování obtížné a konfliktní. Požadavky jsou několikanásobně větší než balík financí zbývajících na investice.
   Každý zastupitel bude muset přemýšlet, jak co nejlépe využít finančních prostředků města a do kterých oblastí je směrovat. Mou prioritou je zlepšení vzhledu města, postupné provádění oprav komunikací a chodníků a vyšší podpora sportu ve městě. V městské radě i na zastupitelstvu navrhnu:
   a) vytvoření větší skupiny z nezaměstnaných pro práce spojené se zlepšením vzhledu města, údržbou majetku města, prováděním drobných stavebních akcí apod. Pro efektivní fungování takové skupiny je třeba zajistit podmínky - vedení skupiny, její vybavení i umístění.
   b) v rámci Technických služeb města ustavit „dlaždičskou minipartu" na opravy chodníků ve městě s příslušným materiálním zázemím
   c) podpořit sport ve městě zvýšenou dotací Slovanu, která by za stanovených podmínek umožnila částečnou profesionalizaci činností Slovanu
   Přijetí prvních dvou návrhů by bez velkých nákladů zlepšilo vzhled města a údržbu majetku města. Realizace návrhů se neobejdou bez aktivní podpory vedení města a jejich zaměstnanců.
   Třetí návrh má za cíl vytvořit lepší podmínky pro 900 občanů Broumova sdružených ve sportovních oddílech a podpořit zájem mládeže o sport.

   Bc. Lubomír Franc, člen rady města
Z města

 • Nezaměstnanost v Broumově v měsíci říjnu opět stoupla na 9,09%. O práci se uchází 371 zájemců. V okolních obcích je nejvyšší míra nezaměstnanosti v Heřmánkovicích 12,3%, v Hynčicích 14,6%, v Božanově 14,2%. V celém okrese je pětiprocentní nezaměstnanost a nejnižší na Novoměstsku 3,3%. !!!
 • Kdybychom vyhlásili v našem městě soutěž o nejkrásnější okna s květinami, určitě by zvítězila paní Eva Novotná ( E.D.A.), která všechna okna svého domu na náměstí od jara do podzimních měsíců zdobí bohatě kvetoucími muškáty.
 • Městská policie opět v hlavní náplni řešila dopravní přestupky v centru města. Bylo jich celkem 43. Asistovala Policii ČR při dvou větších dopravních nehodách a při zásahu proti skupině zlodějů.
 • Další činností byla spolupráce se soc. odborem, soudem, odchyt psů, kontrola čistoty atp. Blokových pokut bylo „uděleno" za 6.450,- Kč. Parkovací automat, který měl poruchy, vynesl 17.730,- Kč.
 • Před příjezdem na křižovatku u MěÚ byla osazena nová značka upozorňující, kam vede hlavní silnice. Výrazné reflexní orámování snad zabrání dalším střetům nepozorných řidičů. Vodorovné značení na vozovce bude provedeno v jarních měsících.
 • Přípravou II. etapy reorganizace státní správy byla pověřena radou města pracovní skupina ve složení: JUDr. Libuše Růčková, Ing. Eva Blažková, Jaromír Louda, Bc. Lubomír Franc a Arnošt Obst. Poslední jmenovaný je kontaktní osobou pro Ministerstvo vnitra, které reformu řídí.
Od našich sousedů

   Partnerské město Nová Ruda je součástí Dolnoslezského vojvodství, které má téměř 3 miliony obyvatel a větší hustotu zalidnění, než náš okres. Na 1 km2 připadá 149 občanů.
   Malebné hory při hranicích s naší republikou střídá Slezská nížina při řece Odře, do které prostřednictvím Kladské Nisy odtéká i naše Stěnava.
   Přestože v současné době trpí vojvodství vysokou nezaměstnaností (více jak 17%), zažívá značný příliv zahraničních investic (173 investorů, každý s vkladem větším jak 1 mil. dolarů). S ČR má Dolnoslezský kraj 31 hraničních přechodů, z nichž je 6 v Broumovském výběžku.
   Těsné sousedství Broumovska se Slezskem nám přímo předurčuje spolupráci v EU, hledání společných projektů, které by čerpaly prostředky z vyrovná-vacích fondů evropského společenství, a to už vůbec nemluvíme o nevyužitých možnostech společného rozvoje cestovního ruchu.

   Z. S.
Broumov navštíví předsedkyně Unie svobody

   Dne 6. prosince 2001 navštíví Broumov předsedkyně Unie svobody p. JUDr. Hana Marvanová. S problematikou regionu seznámí paní předsedkyni senátor Bc. Petr Fejfar a člen rady Královéhradeckého kraje Ing. Zdeněk Pěnkava. Poté proběhne setkání se členy okresní organizace US.
   Od 19 hodin paní JUDr. Marvanová v doprovodu senátora Fejfara podpoří svou účastí charitativní akci na podporu Dětského domova v Broumově "Vánoce 2001", která se koná na Střelnici.
Z korespondence starosty města

   Vážený pane,
   děkuji Vám mnohokrát za Váš dopis, který jste nám zaslal v souvislosti s teroristickými útoky 11. září v New Yorku, Washingtonu a Pensylvánii. Byl jsem hluboce dojat projevy soustrasti a podpory ze strany občanů České republiky. Často se říká, že pravé přátele poznáme až v nouzi. Proto jsem vděčen za to, že Česká republika stojí pevně na naší straně v dlouhém a obtížném boji proti terorismu. Dovolte, abych Vám jménem amerického lidu vyjádřil upřímné poděkování.
   S pozdravem
   Craig R. Stapleton, velvyslanec

   Vážený pane starosto,
   dovolte mi, abych Vám i městskému zastupitelstvu vyjádřil srdečný dík za udělení pamětního listu. Chtěl bych Vás ujistit, že si tohoto ocenění velice vážím. Zároveň bych Vám i Vašemu kolektivu chtěl poděkovat za uspořádání této milé slavnosti.
   MUDr. W. Popper
Dvě významné události

   Ve čtvrtek 7. listopadu za účasti zástupce krajského hejtmana, krajských radních, vedoucího referátu životního prostředí OkÚ Ing. Hejduka, RNDr. Piňose z CHKO a dalších hostí byl symbolicky předán do užívání nově vydlážděný areál závodu VEBA ve Velké Vsi. Slavnostní ráz byl umocněn předvedením závodního tahače TATRA za osobní přítomnosti závodníka p. Matějovského.
   Dopoledne pokračovalo v závodě VEBA Olivětín. Po zhodnocení úspěchů VEBY generálním ředitelem Ing. Josefem Novákem a nastíněním dalších rozvojových záměrů, zaměřených především na nové technologie a kvalitu. Starosta města využil shromáždění na nádvoří závodu k předání pamětního listu Ing. Novákovi, kterým město ocenilo jeho zásluhy za rozvoj VEBY jako stabilizačního prvku rozvoje Broumova a okolí.
   Poté byla uvedena do provozu nová plynová kotelna. Tím byla dokončena činnost Olivětínské teplárny, která spalováním hnědého uhlí byla největším znečišťovatelem ovzduší v celém okrese. Plynové hospodářství ve VEBĚ Olivětín završilo další etapu plynofikace v našem městě.
   V dopoledních hodinách proběhlo v zasedací místnosti radnice společné jednání rady města a Královéhradeckého kraje za přítomnosti předsedkyně Dobrovolného svazku obcí Broumovsko, p. starostky Teplic nad Metují p. Věry Vítové a starosty Police nad Metují p. Zdeňka Kadidla.
   Téma jednání bylo poměrně široké a zabývalo se nezaměstnaností, možným přílivem investic do našeho výběžku, dopravní situací a především stavem komunikací, které jsou nejenom podmínkou hospodářského rozvoje, ale i cestovního ruchu, který se může stát důležitou složkou vývoje Broumovska. Mluvilo se i o školství, zdravotnictví a sociálních problémech, např. o výstavbě domova důchodců. Zástupce hejtmana ing. Vladimír Derner v závěru ujistil přítomné, že nový kraj věnuje Broumovsku pozornost a vyzkouší na něm provádění své regionální politiky.
Díky broumovským zpěvákům

   Kdyby se ke státnímu svátku udělovaly pamětní listy kolektivům, určitě by na prvním místě z oceněných byl pěvecký sbor Stěnavan, který letos oslavuje 30 let své činnosti. V této délce nepřetržité aktivní práce nemůže Stěnavanu konkurovat v Broumově žádný spolek. 27 nadšených zpěváků se schází pravidelně každý týden, aby své příznivce překvapil novým programem. Za celé období činnosti prošlo souborem nejméně 2x tolik členů.
   Stěnavan je pravidelným pořadatelem vánočních koncertů, je znám v celém polském příhraničí, kde každoročně koncertuje ve „Dnech česko-polské křesťanské kultury." Reprezentoval město v Německu i v Rakousku.
   Koncertoval ve prospěch nemocnice a ochotně zazpívá při všech společenských akcích, které Broumov pořádá, a to můj výčet činností není vyčerpávající.
   Děkuji dirigentu p. Jozefu Vláškovi, sólistům a všem zpěvákům za obětavou a nezištnou práci, kterou obohacují Broumovskou kulturu.

   Zdeněk Streubel, starosta
Zajímavý průzkum

   Vysoká škola ekonomická v Praze, katedra veřejné správy a regionálního rozvoje ve spolupráci s nadací Open Society Fund provedla v Broumově průzkum, s jehož výsledky Vás chceme postupně seznámit. Organizátorkou byla PhDr. Jar. Kadeřábková, Csc., které patří poděkování, že si vybrala právě nás.
   Bylo osloveno 500 respondentů z různých čtvrtí Broumova, kteří studentům VŠE odpovídali na otázky. Složení oslovených občanů odpovídá asi průřezu obyvatel našeho města. To znamená, že mezi respondenty jsou zastoupeny všechny věkové ročníky mimo mladistvých, rovnoměrně jsou zastoupeny všechny ženy i muži, zaměstnanci, podnikatelé i nezaměstnaní atd.
   A nyní již k některým dotazům:
   73% respondentů považuje za velmi důležité řešit otázku nezaměstnanosti a 15,9% pokládá tento problém za spíš důležitý, 85,7% občanů by přednostně řešila údržbu místních komunikací, 80% pokládá za důležité řešit zdravotní služby.
   Vzhledem k tomu, že Broumov má městskou památkovou zónu, jsou zajímavé postřehy, které se týkají památek:
   87% občanů považuje péči o památky za spíše nebo velmi důležitý úkol k řešení.
   Téměř 100% občanů pokládá klášter za dominantu, které je nutné věnovat mimořádnou pozornost.
   92% vidí v památkách zdroj příjmu z cestovního ruchu a překvapivá je odpověď na otázku, zda by občané byli ochotni pomoci při záchraně kulturních památek. Kladně se vyjádřilo 85,7%. Zhruba 50% by přispělo finančně a druhá polovina je ochotná pomoci vlastní prací.
   Nepříznivě z ankety vyšlo zastupitelstvo města, o kterém se 52% dotázaných domnívá, že se o údržbu památek stará nedostatečně. Ještě hůře dopadly politické strany, spolky, podnikatelé a další subjekty, pro které je tento problém nedůležitý. V jednom aktuelním záměru jsme se shodli všichni: Město a „Opatství" připravuje rekonstrukci a zpřístupnění klášterních zahrad, 57% dotázaných pokládá tento záměr za důležitý a 28,6% za spíše důležitý.
   Jeden postřeh z průzkumu je pro nás poučný. Komunikace s občany by měla být větší a důležitá rozhodnutí nebo záměry výstavby a rozvoje by mohly být v budoucnu řešeny podobným průzkumem.
   Příště vás seznámíme s názory na kulturní a společenské klima našeho města.

   Z. S.
Český svaz žen

   Český svaz žen v Broumově vznikl už před třiceti lety. Členek stále přibývalo, a tak se později rozdělil podle místa bydliště na skupiny I-V. Na počátku 90. let došlo ke stagnaci. Některé členky ČSŽ opustily, zůstala jen skupina za Broumov IV, která vytvořila jádro nového seskupení. Postupně se vracely mnohé další ženy, dnes má tato organizace 95 členek. Většina z nich již nemá pracovní povinnosti v zaměstnání a je vyššího věku, ale to jim neubírá na aktivitě a výbor stále organizuje a vymýšlí mnoho akcí:dvakrát ročně je to bazar oděvů, na kterém si mohou nakoupit i sociálně slabší občané. Část oděvů je věnována na humanitární účely. Každoročně před Vánoci přicházejí ženy do domova důchodců s drobnými dárky pro jeho obyvatele. Spolu s MÚ je pořádán každou sezónu ples. Svaz žen zajišťuje tombolu a z výtěžku plesu je přispěno na nákup potřebného zařízení pro místní nemocnici. Velikonoce, Den matek a vánoční posezení - to jsou tři akce pro členky ČSŽ. Zpříjemňuje je hudba, vystoupení dětí z mateřské školy nebo žáků LŠU pod vedením pana učitele Fialy. Občerstvení na tyto akce je připravované výborem. Organizace ČSŽ se podílí na akcích pořádaných OV ČSŽ v Náchodě, které se konají i v Broumově. Pořádá také několik exkurzí ročně - i ty se už staly samozřejmostí. Novějšího data je navázání kontaktu se ženami z Nové Rudy. Účast na několika akcích v Polsku a přivítání žen z Polska - to jsou výsledky tohoto kontaktu. Práce v organizaci je pro výbor časově velmi náročná, ale úspěšnost akcí a velká účast členek je odměnou i zdrojem dalších inspirací.

   Výbor ČSŽ v Broumově
O dietách

   Blíží se zimní období a lecjací tvorové se tomuto faktu přizpůsobují. Tvoří si zásoby na zimu, případně ukládají tuk, aby při zimním spánku měli z čeho čerpat.
   A lidé? Člověk je svým založením s odpuštěním „všežravec" a jeho tělo se v přípravě na zimu nijak zvlášť nevymyká říši živočišné. Navíc má v zimě mnoho dalších příležitostí, jak zásoby tuku doplnit - zejména v čas vánočním. Toho vynikajícího cukroví, chlebíčků, různých obložených mís, párečků a uzeného, pečených klobás, řízků, husí a kachen, případně změny v podobě svíčkové atd. Sliny se jen sbíhají. Venku nevlídně, doma teploučko, gauč a televize. Když vyjdeme na Nový rok na procházku, nestačíme se divit, jak se nám oděv „srazil". Zapřísaháme se, že už nikdy večer nevstoupíme do špajzu a do ledničky, nebudeme za druhé dojídat, a hlavně ZAČNEME DRŽET DIETU.
   Nejsem jiný a vždy, když jsem s dietou zhubl o 11 kg, během velmi krátké doby jsem o 15 kg přibral. A tak jsem se úspěšně „vypracoval" ze 69 kg po vojně až na dnešních škoda mluvit. Pokud vám dietu nařídí lékař, pak je ve vašem zájmu ji dodržovat, ale pokud si ji stanovíte sami, škodíte vlastnímu tělu i zdraví. Jistě jste se mnou za jedno a máte podobné zkušenosti. Vlastní dietou, nebo dietou podle někoho si můžete spíš ublížit. Poslední dobou jsme se shlédli v různých instantních pokrmech a hle, najednou nás pálí předloktí, bolí hlava, máme tlak na prsou, což může být projevem, a tedy nežádoucím účinkem glutamátu sodného (zdrojem informace je Dr. Vrbová v BLESKU). Glutamát sondý je to, co dává tu vynikající chuť pokrmům. A tak možná hubneme a přitom nám je stále hůř, což vydržíme do doby, než nám je tak slabo a špatně, že se zase nadlábnem.
   Ženy jsou přece jen větší parádnice než muži a s vyšší vahou se hůř vyrovnávají. Často slyším „Konečně jsem zhubla o … kilo, ale hlavně tam, kde jsem nechtěla", a tak se snaží cvičit a trápí se vymýšlením dalších diet a omezení. Navíc do řešení svého problému zatahují i rodinné příslušníky, a zejména své muže, kteří proti tomu bojují zvýšenými nájezdy do ledničky.
   Staré české přísloví praví: Jez do polosyta, pij do polopita, vyjdou ti naplno léta. Je to moudré přísloví, jen najít sílu se jím řídit.
   A tak si na mne vzpomeňte, až po vydatné večeři budete doplňovat kalorie velmi častými návštěvami špajzu a ledničky, že jsem vás varoval, i když nejsem jiný. Jo, taková svíčková nebo řízeček se salátem … Mimochodem - neznáte nějakou dietu, při které se může hodně baštit, nic nedělat, necvičit a netloustnout?

   A. Obst
Společenská kronika

   Své ano si na městském úřadě řekli snoubenci:
 • Libor Prouza a Pavlína Ježková
 • Dušan Týfa a Tereza Plachá
 • Hynek Rožnovský a Miroslava Provazníková
 • Lukáš Sezima a Monika Lantová
 • Martin Ptáček a Petra Hůlková
 • Daniel Hypšman a Monika Květoňová
 • Michal Krulich a Helena Labíková
 • Ota Martinec a Jindřiška Krtičková
 • Lukáš Sochor a Jitka Kantoriková
 • Jan Muller a Radka Kalousová
 • Daniel Hošek a Kateřina Plocicová
 • Michal Ticháček a Eva Holá
 • Ivo Macek a Zuzana Rychtrová
 • Jiří Škvrňa a Adéla Jiroušová
 • Stanislav Václavík a Iva Zárubová
   Rozloučili jsme se s:
 • Jiřím Antošem
 • Annou Nentwichovou
 • Anežkou Řezníčkovou
 • Helenou Smolovou
 • Waltrem Harbichem
 • Stanislavou Krejčovou
 • Růženou Herzánovou
 • Janou Reinhardtovou
 • Milanem Machovcem
 • Kristinou Meierovu
 • Josefem Ruferem
 • Petrem Stanikem
 • Kurtem Haškem
 • Věrou Slezákovou
 • Lidmilou Machkovou
   V obřadní síni jsme slavnostně přivítali nové občánky:
 • Veroniku Šnajdrovou
 • Tomáše Vosiku
 • Karolínu Dostálovou
 • Moniku Cejnarovou
 • Tomáše Balcara
 • Evu Čejchanovou
 • Jana Dvorského
 • Terezu Janouškovou
 • Šárku Prouzovou
 • Pavla Kollerta
 • Pavla Jirmana
 • Vojtěcha Hrábka
 • Veroniku Kašparovskou
 • Martina Jandu
 • Martina Beka
 • Tomáše Vodvárku
 • Nataly Plocicovou
 • Simonu Hornychovou
 • Kateřinu Salašovou
 • Michaelu Hrubou
 • Ladislava Kellera
 • Martina Krause
 • Anetu Kašparovou
 • Annu a Kateřinu Miewaldovy
 • Dominika Jansu
 • Lukáše Peroutku
 • Kamila Rusó
 • Viktora Rašku
 • Kristýnu Moravcovou
 • Jana Lelka
 • Adélku Dostálovou
 • Kateřinu Koyšovou
 • Martina Přibyla
 • Petra Puschmanna
 • Adrianu Sprinzovou
 • Radka Márthu
 • Petra Oláha
   V pátek 26. 10. 2001 oslavili svou diamantovou svatbu manželé Vlasta a Karel Dobešovi. V obřadní síni si se svou rodinou a dalšími gratulanty připomněli svůj velký den před šedesáti lety, kdy si poprvé řekli své ano. Do dalších let jim ještě jednou přejeme pevné zdraví a pohodu do dalších společných let.

   SPOZ Naďa Burdychová
Setkání partnerských škol

   Ve dnech 7. a 8. listopadu 2001 se konalo již 3. setkání partnerských škol z Polska a Čech, kterého jsme se již tradičně účastnili. Českou stranu zastupovaly delegace dětí a učitelů ze základních škol v Meziměstí, Polici nad Metují, v Náchodě (TGM), v Mladých Bukách a Broumově (Masarykova ZŠ). Polskou stranu prezentovaly školy z Nové Rudy, ze Slupce, z Kladska a z dalších míst v pohraničí. Celkem se nás sešlo téměř padesát.
   První den se děti blíže seznámily s Vambeřicemi, večer jen pro nás osvětlená bazilika byla pro všechny velkým zážitkem. Odpoledne byla v programu vyjížďka na Horu všech svatých, kde jsme si prohlédli nově rekonstruovaný kostelík a z rozhledny novorudskou krajinu. Pak následovala tvůrčí „dílna" v kulturním středisku ve Slupci . Děti měly za úkol namalovat něco ze staveb, které odpoledne viděly, nebo napsat verše na podobné téma. Dobře se pobavily při zpěvu českých a polských lidových písniček, na závěr dne si mohly zatančit v rytmu disco.
   Druhý den patřil Wroclawi, krásné historické metropoli jižního Polska. Navštívili jsme Raclawickou panorámu a hlavní wroclawské náměstí. Škoda jen, že celý den pršelo, nebylo možné využít jinak vždy poutavé procházky historickým jádrem tohoto města.
   Hlavní organizátorkou tohoto setkání nebyl nikdo jiný než paní Tereza Bazala , které patří naše poděkování za pěkné dva dny prožité společně s polskými přáteli. Je to další kamínek z mozaiky našeho společného života, další způsob, jak se blíže poznávat.

   Eva Kučerová
Rekondiční pobyt dětí ze Zvláštní školy v Broumově

   Mrazu se již podařilo zabydlet v našem kraji a poslední barvy podzimu pomalu blednou. Každým okamžikem může přijít první sníh, a tak je nejvyšší čas rozjet se na Janovičky pozdravit odcházející podzim. Jiřík a Mireček z první třídy, Martin, Alenka, Roman, Tonička a Tomáš ze speciální třídy, Péťa, Denisa, Gábina a Ríša. Celá velká expedice byla vypravena ze Zvláštní školy v Broumově do světoznámého střediska zimních sportů - Janoviček. Rekondiční pobyt zahrnoval nejen vycházky do okolí, rozmanité hry, povídání a písničky, ale také třeba opékání na ohni, nošení uhlí do kamen a navíc pro život tolik důležité dětské skotačení. Všichni jsme byli svědky překrásných pohledů na zasněžené Krkonoše a hořící západ slunce. Snad vysoká poloha naší základny způsobila, že všední problémy a starosti zůstaly kdesi hluboko pod námi a místo nich bylo místo pro radost, smích a optimismus, kterého není nikdy dost.
   Chtěli bychom zároveň poděkovat všem, bez kterých by se nemohl pobyt uskutečnit. Zvláště pak paní Židové a panu Uzlovi za poskytnutí dopravního prostředku a panu školníkovi Vaverkovi za odvahu, s jakou se s námi rozjel naším školním trabantem po úzké horské silničce coby zásobovač.
   Zvláštní dík patří podniku Veba a.s. za poskytnutí chaloupky.

   Hore zdar! přejí děti a učitelé ze ZvŠ.
Rozšířená výpůjční doba Městské knihovny

   Od pondělí 19. listopadu je výrazně rozšířena provozní doba Městské knihovny. V oddělení pro dospělé je knihovna otevřena od pondělí do čtvrtka po celý den od 8 do 17 hodin, v úterý až do 18 hodin. Otevřeno bude nadále také v sobotu dopoledne. Dětské oddělení knihovny bude otevřeno v pondělí, ve středu a v pátek odpoledne. K návštěvě knihovny a využití jejích služeb tak bude mít možnost větší počet zájemců.
   Do konce listopadu, nejpozději v prvních prosincových dnech bude v knihovně zřízeno i internetové pracoviště.
   Provozní doba Městské knihovny
   Oddělení pro dospělé:
   PO 8.00 - 17.00
   ÚT 8.00 - 18.00
   ST 8.00 - 17.00
   ČT 8.00 - 17.00
   PÁ zavřeno
   SO 8.30 - 10.30

   Nové číslo regionálního časopisu Broumovsko se na pultech prodejen objeví okolo 10. prosince. Mezi jeho zajímavá témata mimo jiné patří pojednání o mariánském sloupu na broumovském náměstí, o historii a památkách poutní Vambeřické cesty, o 400 let starém zvonu ve Vižňově, rozloučení s akademickým malířem Josefem Ducháčem atd. Překvapením zřejmě bude obsáhlá povídka akad. mal. Ivo Švorčíka. Čtenáře jistě potěší i obálka s barevnými fotografiemi Horsta Bauera a Zdeňka Maška.

   (m)
Veletrh cestovního ruchu REGIONTOUR 2002

   Ve dnech 13. - 14. 1. 2002 proběhne v Brně další ročník mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Regiontour 2002. Město Broumov bude opět jedním ze spoluvystavovatelů společného stánku Náchodsko - Broumovsko. Expozice bude tentokrát věnována turistice v regionu.
   Veletrh shlédne každoročně mnoho domácích i zahraničních vystavovatelů a návštěvníků z řad odborníků i široké veřejnosti.
   IC Broumov bude na veletrhu nabízet možnosti ubytování, stravování, turistiky a dalších služeb a aktivit souvisejících s cestovním ruchem na Broumovsku.
   Nabízíme všem subjektům z Broumova i okolí, jejichž činnost souvisí přímo i nepřímo s cestovním ruchem, možnost prezentace na tomto veletrhu. Do pátku 4. 1. 2002 můžete do Infocentra na Mírovém náměstí (budova Komerční banky) doručit propagační materiály, po dohodě příp. další věci, kterými byste se chtěli prezentovat.
   Jana Rutarová, IC Broumov, tel. 491 524 168, e-mail: ic.broumovsko@worldonline.cz, info@broumov.net
Tipy městské knihovny (Výběr z novinek)

 • K. C. McKinonová: Podzimní úplněk - Román, v němž se zralá žena vrací do míst, kde prožila romantickou studentskou lásku, na kterou by po letech ráda navázala. Příběh se odehrává na pozadí sugestivního líčení kanadské přírody.
 • Charles Bukowski: Kapitán odešel a námořníci převzali velení - Deníkově pojatá kniha úvah a drobných životních reflexí klasika beatnické literatury z posledních let jeho života.
 • Tomáš Rejl: Praha. Historické pohlednice - Karel Bellmann 1897 - 1906 - Reprodukce historických pohlednic Prahy.
 • Ivan Martin Jirous: Ubíječ labutí - Nová sbírka básní předního představitele českého uměleckého undergroundu.
 • Edwin P. Hoyt:: Guadalcanal - Kniha literatury faktu podrobně přibližuje boje o ostrov v Tichomoří v letech 1942 - 1943, při nichž Američané poprvé otočili vývoj zdejší válečné situace v neprospěch Japonců.
 • Mary Renault: Písní tě chválím - Román z antického Řecka, jehož hrdinou je básník Simonidés, proslulý krásou svých veršů a také svou ošklivostí. Ani jemu se však láska nevyhnula.
 • Pavel Sonda: Z historie východočeského rocku. 60. léta - příběhy beatových skupin - Kniha přibližuje beatové soubory a hudebníky, kteří působili v 60. letech ve východních Čechách. Zmíněny jsou i skupiny, působící na Broumovsku.
 • Sue Graftonová: N... jako nástraha - Detektivní román, v němž soukromá agentka objasňuje smrt policisty z malého amerického města.
 • Ruth Rendellová: Kdo si počká... - Psychologická detektivka z aristokratického prostředí, v níž manžel ženy, která uspořádala oslavu narozenin zemřel den po této oslavě na selhání srdce.
 • Tomáš Rosický: Hvězdám v patách - Vyprávění fotbalového reprezentanta Tomáše Rosického o jeho rychlé úspěšné cestě od žáků Sparty na výsluní evropské kopané. Vzpomínky jeho otce přibližují i Spartu 60. a 70. let.
Drancování kulturního inventáře města pokračuje

   První starostí novopečeného majitele domu v Žižkově ulici bylo snesení a prodej dvou soch, zdobících atiku domu. Jedná se o dvě kamenné plastiky zobrazující ženské symbolické postavy, původně umístěné na objektu Nowotného barevny (po druhé světové válce Drutky). Budou vyvezeny do ciziny, stejně jako obrovské množství podobných pískovcových plastik z terénu, kamenných architektonických prvků historických staveb a součástí mobiliáře selských statků.

   Otte
Komunitní centrum při SVČ Ulita v Broumově

   spolu s Collegiem pro arte antiqa zve všechny kluky, dívky, maminky, tatínky i babičky a dědečky na Adventní jarmark, který pořádáme v neděli 2. prosince od 13 do 17 hodin v sále Na Střelnici v Broumově.
   V připravených rukodělných dílnách, které pro Vás připravili kamarádi, jednotlivé rodiny a přátelé z Ulity, Komunitního centra a Collegia si můžete vyrobit třeba jednoduché a milé drobné dárky pro Vaše blízké, nakreslit přáníčka, nazdobit adventní věnec pro váš domácí stůl, zazpívat něco adventních písniček a nebo se jen tak koukat a nakonec koupit něco drobného pro radost Vašich rodičů nebo dětí.
   Nezapomeňte si vzít nějaké drobné na materiál a nákupy, dobrou a tvořivou náladu a svoje přátele, ke kterým se tato pozvánka třeba nedostane.
Vánoční koncert Evy Pilarové

   13. 12. 2001 v 19.30 hodin v Městském divadle v Broumově.
   Předprodej: Kniha ČEKO od 20. 11. 01
   Rezervace vstupenek: Informační centrum do 20. 12. 01 na tel. 491 / 524 168
   Cena vstupenky: 180 Kč a 200 Kč
Vánoce 2001

   Blíží se čas Vánoc. Vánoce 2001 je společensko charitativní akce, pro všechny, kteří chtějí oslavit vánoční svátky v předstihu a udělat si radost z příjemně prožitého večera a pomoci dobré věci a potřebné věci.
   Vánoce 2001 se uskuteční 6.prosince 2001 v Kulturním domě Střelnice od 19.00 hodin v Broumově, akce se uskuteční za přítomnosti postižených ze stacionářů a děti z dětských ústavů jako je Dětský domov z Broumova, Speciální pedagogické centrum Náchod, Zvláštní škola Broumov, Speciální školy Hořičky, stacionář Cesta z Náchoda, Ústav sociální péče pro dospělé ženy z České Skalice, Stacionář Nona Nové Město nad Metují, Klubu Vánek a dalších. Při těchto akcích dochází ke sblížení zdravých a postižených lidí, což je hlavní cíl celé akce a vždy tento cíl byl naplněn.
   Záštitu převzal nad akcí starosta města Broumova Zdeněk Streubel a hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík, který by měl též zavítat. Akce se koná za podpory města Broumova.
   Pořadateli akce jsou student David Novotný a Společnost Duha - Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou Trutnov ve spolupráci s modelingovou Agenturou Demi Hradec Králové. Produkci zajišťuje Renata Říhová Pardubice. Výtěžek bude věnován Společnosti Duha na podporu stacionárních center, a to konkrétně Dětskému domovu v Broumově.
   Během pořadu vystoupí a o vánoční vyprávění se postarají zpěvák Martin France, tanečník a moderátor YEMI A. D., herečka Uršula Kluková, Miss Blond 2000 Jana Příhodová, představitelé z muzikálu Popelka Pavel Polák a Lenka Loubalová, zpěvačka Michaela Weissová, skupina Rapmasters, 2. vicemiss ČR 2001 Andrea Vránová, rosnička z TV Nova Jana Adámková, Petr Hannig, skupina Ready Kirken, zpěvák Milan Daim, zpěvák a novinář Richard Sacher, Hana Slavíčková, Mr. Storm, popové duo Dana a Dan, skupina Dimenze, skupina Stress a Crazy Breakers, kouzelník Mr. Jakub. Nebude chybět módní přehlídka, losování o velmi zajímavé ceny. Uvádí Petr Štrup z Rádia Metuje a Jiří Forman z TV Puls.
   Během módní přehlídky se představí Muž roku 2001 Martin Černý, 2. Muž roku Milan Pečko a 3. Muž roku David Najman. Návštěvníci shlédnou úplety od Vzoru v.d. Náchod, koženou módu od Rojkoviče z Broumova, župany od společnosti Veba textilní závody a.s. Broumov, spodní prádlo od STYX Underwear Praha a kolekci od Nyne Světlá nad Sázavou.
   Předprodej vstupenek: Informační centrum v Broumově, Mírové náměstí 56, tel. 491 524168 a v prodejně Kniha Čeko 491 523757.
   Takže neváhejte a přijďte s námi oslavit vánoční svátky a udělat radost těm, kteří vaši pomoc potřebují!!!
   Generální partneři: Broumovské stavební sdružení s.r.o. Broumov, Veba textilní závody a.s. Broumov, Z-TRADE s.r.o. Broumov, Nextra - řešení pro komunikace po Internetu a Hobra-Školník s.r.o. Broumov.

   David Novotný, hl. organizátor
Z činnosti městské policie

   Policisté broumovského oddělení Policie ČR řešili od 29. 10. - 20. 11. 01 tyto případy:
 • 8 dopravních nehod bez vážnějších následků. Relativně nízký počet je spodivem, když uvážíme, že uvedené podzimní období zahrnuje i den, ve kterém počasí naleštilo chodníky a vozovky do podoby kluziště. V tento den však došlo pouze ke dvěma nehodám - alespoň nahlášeným
 • celkem 7 přestupků proti občanskému soužití. Vadili se spolu bratři (na Mírovém náměstí), sousedé (v Otovicích), manželé (v Alšově ulici), a podobně. V Otovicích odmítal majitel domu vpustit do bytu nájemníka
 • převezení osoby k nástupu výkonu trestu. Dotyčnému se patrně nechtělo utrácet vlastní prostředky na dopravu, počkal si tedy v klidu, až pro něj přijede policejní taxík na náklady nás všech
 • předvedení „řidiče", jenž byl již poněkolikáté přistižen za volantem bez oprávnění, navíc posilněn alkoholem. Zodpovídat se musí z opakovaného maření výkonu úředního rozhodnutí. K navrženému vzetí do vazby však nebyl dán souhlas
 • podezření z podvodu. Jeden si od druhého vypůjčil 8.300 Kč a splácení mu nějak nejde
 • vloupání do vozidla Renault. Zmizelo autorádio a oděvní svršky
 • ztrátu razítek z lékařské ordinace. Rozhodnutí nahlásit ztrátu razítek z ordinace v Adršpachu zrálo v broumovském panu doktorovi poměrně dlouho - celé dva měsíce. To je pak těžká práce pro policii!
 • vloupání do novinového stánku rovněž v Přadlácké ulici. Nezletilí pachatelé byli dopadeni
 • nevpuštění hosta do kinokavárny. Policie musela zjišťovat oprávněnost postupu obsluhy
 • prověření podezřelé zásilky. Přímo na adresu meziměstské pošty došel dopis z USA. To není věru obvyklé a není divu, že v dosud nevychladlé antraxové panice se na poště nikomu do jeho otevření nechtělo. Zásilka byla odeslána k expertíze, na jejíž výsledky si asi, jak je v kraji zvykem, nějaký ten čásek budeme muset počkat
 • nezaplacení za loveckou zbraň. K neshodě při prodeji došlo mezi dvěma nimrody
 • předvedení hradeckého občana, jenž v Broumově pracuje na výkopech. Pod vlivem alkoholu v Olivětíně napadal a obtěžoval kolemjdoucí
 • požár Škody 120 v Meziměstí. Auto shořelo kompletně, pravděpodobně následkem závady v elektroinstalaci
 • fyzické napadení slečny ze Šonova na bowlingu
 • odcizení peněženky a ošacení z osobního auta na Kostelním náměstí
 • pokus o krádež kamenických prvků z klášterní zahrady. Tři pachatelé byli tentokrát dopadeni
 • odcizení pneumatik ze železničního vagónu v Meziměstí, ze zásilky určené jetřichovské Barumce. Zima je na krku a na zimní obutí plechových mazlíčků je čas tak akorát. Pachatel se je rozhodl pořídit lacino a pro jistotu na několik let dopředu
 • odcizení elektroniky za 50.000 Kč z bytu v Opočenského ulici. Majitel se vrátil domu v takové náladě, že ráno nebyl schopen okolnosti krádeže poměrně velkého množství věcí vysvětlit
 • odcizení měděných plechů z autobusové zastávky v Křinicích
 • odcizení dvou metráků uhlí ze sklepa domu v Soukenické ulici
 • fyzické napadení v Olivětíně. Na ženu šli hrdinové opačného pohlaví pro jistotu ve dvojici
 • fyzické napadení v hotelu Praha
 • potyčku v kinokavárně, která pokračovala i na náměstí
 • tři čerstvá vloupání. Mladiství pachatelé vloupání byli bezprostředně po činu zajištěni. Klucii si byli vědomí, že by neměli konzumovat alkohol, a proto se v baru zaměřili především na kuřivo a nealkoholické nápoje. Až si uvědomí, že by neměli ani krást, budou z nich jistě hodní hoši. Zcela čerstvé byly zprávy o vloupání, spojeném s demolicí inventáře, do verneřovické restaurace a o vykradení dodávky, zaparkované u bývalého pivovaru. K. Franze
Iluze

   Ve čtvrtek 8. 11. od samého rána, po celé dopoledne vyhrával městský rozhlas. Jistě to nebylo jen tak pro nic za nic, jistě se něco vylaďovalo, či opravovalo. Přesto si myslím, že to není v pořádku. Psal jsem proti existenci tohoto „inštrumentu" už jednou a upadl jsem do různých podezření typu, že mi asi nevyhovuje ta která skladba, interpret, nebo dokonce osoba, která rozhlas obsluhuje. Nic z toho, zdůrazňuji. To zařízení mi vadí jako takové, i kdyby hrálo mou nejoblíbenější hudbu, sdělovalo ty nejsensačnější zprávy a do ampliónů je pouštěl sám Pánbu v kvalitě hi-fi. Myslím, že je to přežitek v době, kdy o dění ve městě pravidelně informují dvoje okresní noviny, kdy i celostátní deníky nabízejí krajské mutace, kdy vedle Broumovského zpravodaje je ohlašováno další místní informační periodikum, kdy máme plakátové plochy, státní i soukromé regionální rozhlasové stanice; nehledě na to, co se nabízí na internetu, přístup k němuž je ovšem, pravda, limitován generačně a finančně. Ve městě má být klid, veřejné hudební a jiné zvukové produkce mají se omezit na nejnutnější míru - měly by být výjimkou, nikoli pravidlem. Tak tomu alespoň je v západním kulturním okruhu a většina znaků, které vykazujeme, nás i přes řadu „špecifik" k tomuto okruhu řadí. Z hudlavými amplióny na nárožích si však člověk připadá spíše jako nějaký negramotný, nesvéprávný mužik, jemuž musí být takto zprostředkována osvěta. Do našich končin se tento vynález dostal za války, sice ze západního, tehdy ovšem totalitního státu, a už tu zůstal. Jeho zlatou érou byla padesátá léta. Totalita ráda takto komunikuje s lidem: Právě jsi byl osvobozen, nemáš na vybranou, a proto slyš každý bez výjimky.
   Nejsem radikál, a nežádám bezpodmínečné odstranění ampliónu do druhého dne. Takové šoky jsou nezdravé. Mohli bychom je nechat tak nějak typicky po našem samovolně odumřít. Odumře jeden, a už ho neoživíme, citlivě ho odmontujeme, pak druhý, třetí … Jsem přesvědčen, že takto by po nich ani většina jejich dnešních zastánců nezavzdychla. Vždyť je to jen taková iluze, stejná asi, jako že tento článek něco změní.

   K. Franze
Poděkování

   Chtěla bych touto cestou vyjádřit své velké poděkování za obětavou péči a ochotu při mé léčbě na lůžkovém oddělení „Následné péče II" broumovské nemocnice. Zvláště pak děkuji ošetřující lékařce MUDr. Stříbrné za zklidnění obtíží, které přímo nesouvisely s mým úrazem. Dále patří mé poděkování rehabilitační sestře pí Uždilové, která mne učila znovu chodit, všem sestrám a rovněž pomocnému personálu (p. Součkovi). Do další práce vám přeji hodně úspěchů.

   Maryša Balcarová, Křinice č. 8
Otevřené dopisy váženému panu vikáři Norbertu Josefu Zemanovi, správci kláštera a administrátorovi roumovských farností

   Vážený pane vikáři,
   velmi mne zarmoutilo, když jsem byla svědkem současných událostí na Broumovsku. Zvláště se mne dotkl Vámi napsaný otevřený dopis panu Poláčkovi. Proto bych Vám ráda napsala svůj názor na tuto věc. Doufám, že k němu budete otevřený a budete se mi snažit porozumět.
   Jsem dlouholetou členkou Collegia pro arte Antiqua, posledním rokem studuji gymnázium a zajímám se o historii, kulturu, architekturu a především starou hudbu.
   Už dlouhou dobu spolupracuji na projektu Obnovy Broumovska. Ze začátku jsem byla společně se spoustou jiných lidí zapojena do obnovování cest, mapování sakrálních staveb a práce se zahraničními dobrovolníky. Nyní pomáhám stejně jako mnoho dalších lidí z celé republiky pořádat Týden pro broumovské kostely.
   Myslím si, že se v tomto koutku země děje něco jedinečného. Sešla se zde velmi zajímavá a pracovitá skupina lidí, kteří jsou schopni zorganizovat i tak náročnou akci, jako je třeba hudební festival. Byla jsem nadšená, když jsem viděla, kolik lidí tento „Týden" navštívilo a kolik dobrovolníků ( i zahraničních) pomáhalo s jeho organizací. Vždyť pořádání takového festivalu by stálo řádově statisíce korun a bez pomoci všech těchto dobrovolníků by něco takového nebylo možné.
   Myslím, že je úžasné, když se přes rok téměř stále zavřené kostely otevřou lidem, neboť právě pro tento účel byly postaveny. Hudba do nich zase přinese život, tak jak to bývalo za starých časů, protože kostely stavěli lidé, a proto by také měli mít možnost si je alespoň jednou za rok prohlédnout a najít v nich zase klid a rovnováhu.
   I když jsem z jiného koutu země, tak se v posledních letech stal Broumov velmi blízkým mému srdci a snažím se zde pomáhat nejvíc, jak je možné. Na Broumovsko jezdím už pátým rokem a zvlášť poslední dobou jsem zde velmi často. Hodně času jsem spolu s ostatními kamarády strávila při mapování, pozdější obnově sakrálních staveb a pořádání „Týdne". I když se to možná nezdá tak např. jen uklizení takového kostela zabere deseti lidem dva dny času. Všichni věříme, že takto strávený čas bude přínosem pro Broumovsko. Dobrovolná práce je ale bohužel v dnešní době neobvyklá věc, a tak když někomu řeknu, že jsem strávila 3 týdny přípravou těchto akcí (zadarmo), tak si asi bude myslet, že jsem blázen. Dělám to pro dobro věci a pro pocit, že můžu být součástí vytváření něčeho nového a neobvyklého s cílem vytvořit kulturní centrum pro lidi různého stáří ( ale hlavně děti ) a umožnit jim tak učit se stará řemesla, provozovat hudbu a spoustu jiných dobrých věcí.
   Práce na obnově sakrálních staveb a pořádání „Týdne" nás všechny velmi sblížila a umožnila nám poznat spoustu zajímavých lidí ( nejen od nás, ale i ze zahraničí ) a zažít pěkné věci.
   To všechno ve mně zanechalo mnoho krásných vzpomínek, které hned tak nezmizí.
   Když jsem se o projektu Oživení Broumovska bavila s jinými lidmi, velmi je to nadchlo a chtěli jej podpořit a zapojit se do něj. Myslím si také, že obrovskou podporu projektu vyjádřil svou návštěvou i pan prezident Havel a předseda senátu Petr Pithart, který nad Týdnem pro broumovské kostely dokonce převzal záštitu. Je důležité zmínit, že prezidentská návštěva byla první oficiální návštěva, která byla věnována pouze neziskovým organizacím a jejich aktivitám. Že si pan prezident vybral zrovna Broumovsko svědčí o tom, že aktivity zde vyvíjené mají zdravý základ a myšlenku.
   Řada lidí z Collegia pro arte antiqua jsou věřící lidé a myslím, že naplňování ducha projektu Oživení Broumovska je pro ně velmi důležité. Dává jim možnost posílit svoji víru, ale především bez nároku k získání vlastního prospěchu, udělat něco pro svoje bližní.
   Na závěr bych ještě ráda napsala, že chyby dělá každý a také chybami se člověk učí. Prosím, buďte tedy k Týdnu pro broumovské kostely shovívavý. Je to teprve velmi mladý projekt a má se tedy hodně co učit. Byla by velká škoda zastavit něco takového hned na počátku. Tento projekt spojuje lidi, umožňuje jim realizaci a ukazuje ostatním, že i pořádání tak náročné věci je v dnešní době možné. Kdyby tuto akci pořádala profesionální agentura, nikdy by se neuskutečnila. Právě dobrovolnost a nadšení, které do této akce vložili zcela zadarmo organizátoři (jistě nejsou bezchybní) je příslibem do budoucna. Myslím si, že právě „Týden" je jednou z akcí, která tuto vizi dokáže naplnit. Vždyť jde o společnou věc. O to, aby Broumovsko žilo a kulturně vzkvétalo.
   Doufám, že se tato situace brzy ke spokojenosti všech stran vyřeší.
   S pozdravem Hana Navrátilová, Velkopavlovická 1/14, Brno - Vinohrady, 628 00   Vážený pane vikáři,
   se zájmem jsem si přečetla Váš článek uveřejněný 2. listopadu ve východočeské příloze Mladé Fronty Dnes.
   Jsem Američanka vdaná za Čechoameričana. Mám dva syny ve věku 7 a 9 let, kteří mluví plynně česky. V létě jsem strávila několik týdnů na Broumovsku. Zúčastnila jsem se několika programů Týdne pro broumovské kostely a ráda bych se podělila s Vámi i se čtenáři novin o své dojmy, které se týkají této akce.
   I když mluvím česky, neumím česky tak dobře, abych mohla číst noviny a psát dopisy. Výše zmíněný článek mi přeložil můj muž, který rovněž tak přeložil můj dopis z angličtiny. Přikládám proto tedy i svůj anglicky originál.
   Moji synové se účastnili letos a vloni letního tábora v Adršpachu, uspořádaného Yvou Piňosovou pod záštitou Domu Dětí Ulita v Broumově. Po táboře jsme s nimi já a jejich dvě babičky, jedna americká a jedna česká, žijící v Anglii, strávili dva týdny prázdnin na Broumovsku. Zúčastnili jsme se několika představení a událostí Týdne pro broumovské kostely. Byl to pro nás pro všechny povznášející, inspirující zážitek.
   Mým dětem je v Americe dopřáno hodně možností. Nicméně Adršpašský tábor je pro ně nejhezčím zážitkem roku. Jsou v táboře vedeni k nezávislosti a samostatnosti, žijí v souladu s přírodou a v kolektivu, kde si děti navzájem pomáhají. Vracejí se z tábora jako lepší děti: šťastní a spokojení, zdvořilí, ochotní pomoci a naplnění sebedůvěrou.
   Po ukončení tábora jsme měli možnost navštívit některé z broumovských neziskových organizací a účastnit se půl tuctu programů organizovaných v rámci Týdne pro broumovské kostely. Živě si pamatuji, jak jsem seděla stěsnána mezi lidmi na tvrdé lavici starého vesnického kostela, a vše vnímala: pro mne nezvyklou, zchátralou barokní architekturu, malby na stěnách, vůni starého dřeva a lidí, laskavý pohled stařenky sedící blízko mne, prosta slova malého dítěte, snažícího se mi pomoci s moji omezenou češtinou, hudbu, která mě zanesla do starých časů a historických dob, pro mne v mé vlastni zemi zcela nedostupných. Když jsem vstřebávala všechny tyto dojmy, procházela mi hlavou jediná myšlenka: zde dli Bůh. V této obnově práce a života, v tomto potu těchto usilujících lidí vytvářejících něco nového a krásného, v tomto dlí Bůh.
   Projevy byly samozřejmě v češtině a já jsem rozuměla pouze tomu, co mne bylo přeloženo, ale myslím, ze jsem pochopila to podstatné.
   Velice mě zajímá postoj Čechů k náboženství, protože se snažím vyrovnat se s tím, jak působí na můj rodinný život. Jako většina Američanů jsem vyrostla ve víře v Boha (v katolické církvi, v Americe jedné z mnohých náboženských denominaci), a považuji se za věřícího člověka. Můj muž, jako většina Čechů, které znám, se náboženskými otázkami příliš nezabývá. Proto bylo pro mne opravdu krásným zážitkem vidět, jak se broumovské kostely otvírají a vítají davy lidí, lidí s různým smýšlením a různými vírami. Bylo to pro mě uskutečnění snu a vize. Otevřenost náboženské obce, která umožnila uskutečnění této události, si zasluhuje pochvalu a díky.
   Nesetkala jsem se s něčím tak krásným zde ve Státech. Máme zde před sebou velký kus práce na obnově, chceme-li se vypořádat s problémy naší společnosti. To, co jsem si s sebou přivezla do Ameriky z Broumova, žije nadále ve mně a inspiruje mě k činnosti v mém vlastním okolí. To, jak štědře mě obdarovali lide v Čechách, mě ponouká dávat víc ze sebe své vlastní společnosti, než jsem byla ochotna dávat drive. Zrno z Broumova se ujímá na půdě předměstí Washingtonu. Jsem za to lidem na Broumovsku vděčná.
   S úctou,
   Susan Klein, 9 Watchwater Way, Rockville, MD 20850, kleins@peoplepc.com
Odpověď na článek

   Poznámka k výstavě 650 let městského práva - Broumov ing. Chýlka v BZ č. 10/2001

   Jako jeden z autorů výstavy 650 let městského práva Broumov nesouhlasím s tvrzením pana Chýlka, že výstava dává najevo, že příčinou všech potíží je nezkrotný český nacionalismus a šovinismus.
   Počínaje mučednickou smrtí Jana Husa, přes habsburský krvavý soud v roce 1620, až po „Zmařené šance" (str. 8 brožury „K vzniku výstavy"), ke ztroskotání jednání o vyrovnání ve starém Rakousku, jsou vědomě pranýřovány také „německé hříchy". Co se týká novodobých dějin, píšeme v kapitole „Konec sousedství" (str. 11) o hrůze nad anexí zbytku Čech", na které jsme se my sudetští Němci nepodíleli, nebo byli snad Hitler, Heydrich a jejich spojenci sudetskými Němci?
   Nyní k výčitce ing. Chýlka, že Henlein a broumovský H. Birke v říjnu 1941 věděli o plánech Heydricha. Samostatný „říšský místodržící" Konrad Henlein byl Himmlerem stále více vyšachováván. Himmler na plánu „generálního vysídlení" pracoval společně s Frankem a Heydrichem - viz „Generální plán východ", Čs. čas. historický, č. 25/1977, str. 345-382. O tomto plánu informoval Heydrich v tajném proslovu v Praze 2. října 1941- byl-li přítomen Henlein z Liberce, není autorovi článku nic známo. Ani pozitivní zjištění by nemělo význam, protože všichni výše jmenovaní jsou mrtvi. Byl na ně spáchán atentát, nebo spáchali sebevraždu. Frank byl dokonce v Praze v roce 1946 veřejně popraven. My, sudetští Němci jsme se vícekrát od těchto nesmyslných plánů německé zločinecké politiky distancovali.
   Nyní ale ke druhé straně mince. Hitler byl poražen a celé Německo bylo potrestáno. Stalin byl na straně vítězů a v jeho závěsu Beneš. Ten zradil po válce své ideály a nepotrestal viníky, ale vyhnal přes tři miliony německých občanů své země, kteří však za to, co je výše uvedeno, ve své převážné většině skutečně nemohli. Nadšení v roce 1938 pro „osvobození" je jiná stránka věci, na tomto vývoji se ale česká politika spolupodílela. Také Češi oslavovali v roce 1945 své osvoboditele a o 23 let později házeli na sovětské tanky Molotovovy koktejly.
   V této krátké odpovědi nemohu reagovat na všechny body článku ing. Chýlka, které by si reakci zasloužily. Snad jednu poznámku na závěr: v roce 1998 jsme nabídli koncept výstavy ke společnému dopracování, abychom si sporné otázky mohli vyjasnit. K tehdejším odpůrcům výstavy mohl snad patřit i ing. S. Chýlek, to nevíme. Ale na základě tehdejšího odřeknutí výstavy z české strany jsme celé provedení výstavy převzali na sebe, a proto teď nemáme žádné pochopení pro to, aby někdo případným „zlepšováním textů" torpédoval těžce se rozvíjející porozumění mezi dřívějšími a současnými Broumováky.
   Jak nedávno konstatoval prezident Havel, je tento projekt v rámci česko- sudetoněmeckých vztahů jedinečný. K němu patří i námi zpracovaná výstava. K absolutně čisté dějinné objektivitě se musíme teprve dopracovat. Ing. Chýlek pravděpodobně nebude patřit k těm vyvoleným, kterým se to podaří.

   Karl Brichta
Poděkování

   Děkuji obyvatelům domu Na Příkopech 27 za nátěr chodby a opravu a nátěr fasády. Město dodalo materiál a práci provedli tito občané pod vedením Andreje Ference staršího:
   Andrej Ferenc mladší
   Andrej Ferenc vnuk
   Jiří Deňo
   Dušan Gáži
   Miroslav Miňo
   Celkem zde odpracovali téměř 300 hodin. Na vzhledu domu je to hned vidět. Podstatně se zlepšila i čistota v domě a hlavně v jeho okolí. Je to zásluhou opět Andreje Ference staršího, který zde dělá domovníka. Jsem rád, že se do práce zapojili i někteří další nájemníci.

   Pavel Košňar, člen rady města
„Bowleři" zahájili sezónu v Liberci a v Havlíčkově Brodě

   Je veřejným tajemstvím, že v našem městě Broumově existuje Bowlingové centrum, avšak není již veřejným tajemstvím, že město Broumov má také sportovní oddíl s názvem Bowlingový klub Broumov, zkráceně BK Broumov, který se po své velmi krátké působnosti propracoval mezi přední bowlingové kluby v naší republice. Svědčí o tom i to, že na základě rozhodnutí Výkonné rady Českomoravského kuželkářského svazu a vedení České bowlingové sekce byl z našich řad pověřen řízením a zároveň zvolen předsedou Regionálního bowlingového svazu Východočeského kraje pan Jaroslav Gurovič. Jádro našeho oddílu tvoří parta jedenácti nadšenců, kterým tento druh sportu tzv. učaroval. Tímto bychom se chtěli zviditelnit i na stránkách BZ a jeho prostřednictvím přinášet informace o činnosti našeho klubu.
   Bowling, co to vlastně je? Poměrně dost lidí si plete bowling s kuželkami. Základním rozdílem je to, že u každé této hry je: 1. jiný počet kuželek (bowling 10, kuželky 9), 2. jiný druh koulí (bowlingová koule se drží prsty seshora, kuželkářská leží na dlani), 3. jiný způsob sčítání shozených kuželek, 4. jiný počet her v kole, atd. Odborná literatura říká, že je to starogermánská hra s devíti kuželkami (Heidenwerfen - srážení pohanů), která se dostala do Spojených států počátkem 17. století. V roce 1841 byla hra zakázána v Connecticutu a toto opatření následovalo i v ostatních státech. Zákaz se obešel tím, že byla přidána desátá kuželka; existuje však důkaz o tom, že deset kuželek již bylo použito v Suffolku ve Velké Británii asi před 300 lety. První instituce, která stanovila pravidla, byl Americký kongres bowlingu (ABC - American Bowling Congress), založený v New Yorku 9. září 1895. Tolik ve zkratce o bowlingu.
   Nyní k naší činnosti: Po téměř půlroční přestávce, kdy jezdili po menších turnajích, se naši bowleři opět navrátili ke svým drahám v ligových soutěžích. V loňském ročníku 2000/2001 jsme se dvěma družstvy, A a B účinkovali v II. bowlingové lize na celorepublikové úrovni, spadající pod C.B.A. (Czech Bowling Association), kde jsme se snažili o postup do 1. bowlingové ligy. Po dramatickém závěru se družstvo B probojovalo do baráže o 1. ligu, ve které obhájili svou postupovou naději, a uhájili si tak účinkování v 1. bowlingové lize. Na tomto základě jsme naše dvě stávající družstva A a B rozšířili o další družstvo, tedy C. Nasadili jsme do něj zkušenější hráče, kteří zabojovali a opět hájí naše barvy v II. bowlingové lize. Na to, jaký jsme malý oddíl, dáváme ostatním jasně najevo, že někde leží městečko Broumov, se kterým musí počítat při účasti na bowlingových kolbištích.
   Dne 7. 10. 2001 všechna tři družstva vyjela za svým účinkováním v soutěži. Družstvu A se v Liberci vstup do 1. ligy nezdařil tak, jak by si přáli, a zaplatili tzv. nováčkovskou daň. Z celkového počtu 6 bodů se jim podařilo přivést pouze 2. V prvním zápase podlehli zkušenému SBK DUO Praha F poměrem 465:500, v dalším zápase byl nad jejich síly opět zkušený soupeř Strike Řevnice A, kterému podlehli 469:490. V dalším zápase narazili na jednoho z horkých favoritů jejich skupiny BCS Olomouc C a k údivu všech ho přehráli poměrem 527:503, a tím jim překvapivě odebrali body ve svůj prospěch. Věříme, že v dalším účinkování v této soutěži zahodí prvopočáteční nervozitu, a přejeme jim, aby nasbírali patřičný počet bodů pro setrvání v této soutěži.
   Ostatní dvě družstva, B a C, zajížděla do Havlíčkova Brodu, kde vstoupila do dění ve II. lize „bratrovražedným" soubojem ve své skupině, kde na sebe narazila hned v prvním kole. Šťastnějším bylo nové Céčko, které těsně zvítězilo rozdílem tří kuželek v poměru 448:445. V dalším zápase porazilo Céčko nováčka soutěže tým DOK Hronov A v poměru 472:462 a připsali si tím další dva ligové body. Ve třetím zápase už takové štěstí neměli a podlehli po delší pauze, kde tzv. „vystydli", družstvu SBK Náchod D poměrem 401:484. Družstvo B si po těsné prohře s Céčkem polepšilo v dalších dvou zápasech a deklasovalo opět jednoho z nováčků soutěže - tým DOK Hronov B - rozdílem 547:480. Takto naladěni se pustili do svého dalšího soupeře a zvítězili nad domácím SBK Havlíčkův Brod B v poměru 522:491, čímž nasbírali shodně 4 body jako Céčko. Závěrem lze tedy říci, že vstup těchto dvou družstev byl nad míru očekávání, neboť z povinných 10 bodů přivezli plných 8 druholigových bodů. Tímto bychom chtěli všem poděkovat za skvělou reprezentaci nejen našeho oddílu, ale i našeho města a přejeme jim hodně štěstí v dalším účinkování.

1. bowlingová liga sk. B - muži
1. BC Děčín B330016356
2. Strike Řevnice A330015306
3. BCS Olomouc C320116454
4. BK Liberec A320115454
5. SBK DUO Praha F320114874
6. BC Trutnov A310215142
7. BK Broumov A310214612
8. BC Tábor B310213892
9. BK Liberec B300313600
10. BC Trutnov B300313340
 
2. bowlingová liga sk. C - muži
1. H+F Ústí nad Orlicí330014876
2. BK Broumov B320115144
3. DOK Hronov A320114214
4. SBK Náchod D320114084
5. Kings Hr. Králové B320113514
6. BK Broumov C320113214
7. SBK Havl. Brod. B310215082
8. DOK Hronov B310214152
9. SBK Havl. Brod C300313530
10. Kings Hr. Králové A300313340

Basketbal

   Oblastní přebor starších žáků (4. kolo - 3.11.2001):

   Broumov - Jaroměř 60 : 45 ( 9:15, 25:23, 48:34 )
   Domácí začali velice vlažně a v 5. minutě prohrávali 1:13. Pak zlepšili obranu a pomalu začali náskok soupeře stahovat. Poprvé se do vedení dostali na konci prvního poločasu. O výsledku se rozhodlo ve 3. čtvrtině, kdy Broumov rychlými protiútoky zlomil odpor soupeře.
   Body za Broumov: Šlesarik 18, Nouza 14, Endler 12 (2 trojky), Rambousek 10, Hlušička 6.

   Broumov - Jaroměř 88 : 62 ( 44:6, 62:12, 75:41 )
   O svém vítězství rozhodli broumovští žáci již v první čtvrtině, ve které soupeře zcela jasně přehráli. Poté dostali příležitost všichni hráči z lavičky, a tak se diváci kýžené stovky nedočkali.
   Body za Broumov: Nouza 24, Šlesarik 19, Rambousek 17, Hlušička 15, Endler 13 (1 trojka).

   Jaroslav Vodňanský

Broumovský zpravodaj
vydává město Broumov

redakční rada:
Bc. L. Franc, K. Franze, M. Hromádka
J. Louda, MUDr. T. Pindeš, Z. Streubel

redakce, grafická úprava:
M. Otte, tel. 491 22 185
e-mail: broumov.muzeum@worldonline.cz

objednávky inzerce:
Sekretariát Městského úřadu, tel. 491 523 734
e-mail: fischerova@broumov-mesto.cz

rozšiřuje:
Informační centrum Broumovsko, tel. 491 524 168
e-mail: ic.broumovsko@worldonline.cz

uzávěrka 13. čísla:
18. 12. 2001


Copyright © Město Broumov 2003 Poslední aktualizace stránky: 28.11.2001 T